Activiteitenverslag Goedgekeurd op de raad van bestuur van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein Rijsel 31 Herontwikkeling Vaartkom Leuven 32 De Latten 36 Kop van Kessel-Lo 38 Vlierbeekveld 38 Vlierbeekveld Diestsesteenweg 40 Zwaluwenlaan 42 Eerdekensstraat 42 Eikenbergstraat 43 Wittebolsstraat 44 Ursulinenstraat Wakkerzeelsebaan 44 Hoogveld 44 Conscienceplein 44 OCMW-site 45 Parkveld 45 Leuven-Noord 45 Privé woonprojecten: Janseniushof 45 Activiteitenverslag AGSL 2

3 Vastgoed 46 Vastgoedtransacties 46 Vastgoedbeheer 52 Algemeen hurreglement 57 Aanstellen projectnotaris 59 Parkmanagement 60 Stadskantoor 65 Algemeen 65 Personeel 65 Contractopvolging 65 Definitieve aanvaarding 67 Draaideur 67 Technische aanpassingen 68 Evenementen 68 Ruimteplanning 69 Energieverbruik 69 Budgetten 71 Stedenfonds 73 Organisatie 74 Bestuur 74 Raad van bestuur 74 Directiecomité 75 College van commissarissen 75 Personeel 77 Activiteitenverslag AGSL 3

4 Inleiding SITUERING Dit is het zevende activiteitenverslag van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Het heeft betrekking op de periode van 1 januari tot 31 december De wet (artikel 263 septies 1 van de nieuwe gemeentewet) draagt de raad van bestuur op om jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen, dat wordt meegedeeld aan de gemeenteraad. De statuten van het AGSL (artikel 9 1 al. 4) voorzien dat de gemeenteraad jaarlijks naar aanleiding van de kennisname van het activiteitenverslag, de jaarrekening en het verslag van het college van commissarissen de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de stad Leuven en het AGSL evalueert. Dit activiteitenverslag vormt dus tegelijk het vierde verslag van de uitvoering van de beheersovereenkomst , dat de gemeenteraad in staat moet stellen om deze evaluatie door te voeren. Het eerste deel van het verslag heeft betrekking op de werking van het AGSL, en is opgebouwd rond de 3 grote pijlers: projecten, vastgoed en stadskantoor. Het tweede deel betreft de organisatie. Het moet worden samen gelezen met het financieel verslag over 2011 en het bijhorende verslag van het college van commissarissen, wat de financiële aspecten betreft. VAN VOORBEREIDING NAAR REALISATIE Uit dit activiteitenverslag blijkt dat het AGSL ook in 2011 hard gewerkt heeft om haar opdracht ten dienste van de stad waar te maken en hierin op diverse fronten weer belangrijke stappen heeft gezet. De projectgebieden waarin het AGSL actief was, zijn grotendeels dezelfde gebleven. Het gaat in de meeste gevallen dan ook om grootschalige en complexe stadsvernieuwingsprojecten, waarvan de voorbereiding en de realisatie een volgehouden inspanning vragen. In het geval van het project De Latten (Vaartkom-blok 1) werd in 2011 de stap van voorbereiding naar realisatie gezet met het slopen van de oude gebouwen. Activiteitenverslag AGSL 4

5 De plannen voor de andere bouwprojecten in samenwerking met Dijledal op de Centrale Werkplaatsen en in Klein Rijsel hebben stilaan een definitieve vorm gekregen. Het AGSL kreeg het aanbod om te participeren in de ontwikkeling van Vaartkom-West, wat voor de werking een aanzienlijke schaalsprong zou hebben betekend. Het stadsbestuur was evenwel van oordeel dat het niet opportuun was om met een private ontwikkelaar in zee te gaan. De contractuele samenwerking met de ontwikkelaar van het project Tweewaters kreeg gestalte in de verkoop van de eerste stadswoningen in de Balk van Beel, waarvoor de kopers door het AGSL werden aangeleverd op basis van door het stadsbestuur vastgelegde criteria. Op de Centrale Werkplaatsen werden in 2011 de laatste stadswoningen verkocht. Deze formule mag in alle opzichten een succes worden genoemd. Het AGSL handelde daarnaast weer een aantal belangrijke transacties voor rekening van de stad af. Blikvangers: de verkoop van de site zaal t Bad en de valorisatie van het oude integratiecentrum (Kop van Kessel-Lo), de erfpacht van een vleugel van het stadhuis aan de VRT en van de volledige site van de Abdij van Park. Nog een mijlpaal was de goedkeuring van een algemeen huurreglement voor het stadspatrimonium en de eerste toepassing ervan op de volledige site van de Romaanse Poort. Met de definitieve aanvaarding van het stadskantoor draagt het AGSL nu de volledige verantwoordelijkheid over het beheer van dit sleutelgebouw voor de werking van de stadsdiensten. Het gebouwbeheer werd verder geprofessionaliseerd, al vond er opnieuw een personeelswissel plaats. Het AGSL kon haar rol andermaal slechts waarmaken dankzij de bekwame en gedreven inzet van het volledige team. Dit team kreeg bij het begin van het jaar nochtans af te rekenen met het plotse verlies van collega Peter Geubels, pionier en jarenlange sterkhouder van de Leuvense stadsvernieuwing. Dit activiteitenverslag wordt opgedragen aan Peter. De resultaten van zijn werk blijven tastbaar in de stad, en zijn projecten worden met dezelfde zorg verder gedragen. Activiteitenverslag AGSL 5

6 Werking PROJECTEN Centrale Werkplaatsen Algemene aanpak: aanpak in clusters Eerst en vooral laten we enkele beelden van de luchtfoto s zien die het afgelopen jaar werden genomen. Hierop is de voortgang der werken duidelijk te merken. Hierop zien we niet alleen de afbraak van de oude adminstratieve gebouwen aan de zijde van de Werkhuizenstraat, maar eveneens de afbraak van de gebouwen grenzend aan de K. Schurmansstraat. Als woningbouwproject springen voornamelijk de woonblokken van Matexi in het oog. Figuur: Luchtfoto 2011: voortgang der werken, het woningbouwproject van Matexi krijgt stilletjes aan helemaal vorm. In 2011 werd dan ook de voorlaatste fase (bouw blok C; grenzend aan hallen 4/5) gefinaliseerd. Activiteitenverslag AGSL 6

7 Sinds de goedkeuring van het projectontwikkelingsplan in 2003 en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Leuven en het AGSL werden reeds talrijke stappen gezet. Telkens met het projectontwikkelingsplan in het achterhoofd werden diverse initiatieven genomen voor de realisatie van de diverse bouwprojecten: - selectie van een private partner (bouwteam) voor Matexi-project (2003), - beperkte offertevraag voor SWAL-project (2004), - open oproep voor hal 9 (2006), - offertevraag voor aanleg openbaar domein (2006), - beperkte offertevraag voor Dijledal (2009). Aangezien zowel de bouwprojecten evolueren en tevens het ontwerp infrastructuur via zijn verschillende deelzones verder uitwerking krijgt, was de behoefte groot om de benadering van clusters te introduceren. Dit betekent vooral dat er per deelproject wordt gekeken welk gedeelte van het openbaar domein hierbij hoort. Het afstemmen van de timing, maar ook het afstemmen van het ontwerp zijn twee belangrijke aspecten. Figuur: weergave van clusteraanpak bij uitvoering. Afstemming van timing aanleg openbaar domein en architectuur dringt zich op. Activiteitenverslag AGSL 7

8 Fondsen l stadsvernieuwingsproject Via een nota, die werd voorgesteld aan de SRO in december 2011, werd de toebedeling van de diverse deelprojecten binnen de Centrale Werkplaatsen herbekeken. Zo werd voorgesteld om voornamelijk in te zetten op de uitzonderlijke investeringen die specifiek zijn voor de site, zoals de aanleg van het grote aandeel publiek domein, en tevens het casco afleveren van monumenten en uitzonderlijke programma s. Dankzij deze financiële steun worden tevens opportuniteiten gecreëerd waardoor de stad Leuven/ het AGSL een hefboom kunnen zijn door zich bijvoorbeeld in te schrijven met een specifiek stedelijk programma in diverse deelprojecten (o.a. Integratiecentrum, Academie, Jeugdcentrum & ontmoetingsruimte, conservatorium, gemeenschapscentrum, bibliotheek & spelotheek en fietsafhandelcentrale) De middelen worden dan ook enkel toebedeeld aan de uitzonderlijke investeringen. Communicatie l Mozaïek (kop van Kessel-Lo) Activiteitenverslag AGSL 8

9 Cluster G1: Matexi (& woonerven) Algemeen Het project behelst de bouw van een appartementsgebouw langs de Smidsestraat, een langsbouw langs de Diestsesteenweg, 3 woonerven en maximum m² niet-woonfuncties, de bijbehorende autobergplaatsen en aanleg van de bijbehorende infrastructuur. Hierbij worden in totaal 169 wooneenheden gerealiseerd. Het AGSL heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de NV Matexi, BVBA VBM- Architecten en BVBA WIT Architectenvennootschap inzake het ontwerp en de ontwikkeling van een deel van de voormalige Centrale Werkplaatsen te 3010 Leuven tot een multifunctionele woonwijk. Tot op heden werden reeds volgende onderdelen gerealiseerd: blok A, Blok B en Blok E. Verder werd het concept van stadswoningen (vasteprijswoningen) in 2006 gelanceerd (verankerd in de samenwerkingsovereenkomst met nv Matexi). Diverse communicatiemiddelen werden ingezet om dit kenbaar te maken, o.a. mozaïek en kranten. Stand van zaken In 2011 werd de bouw van blok D gefinaliseerd en werd tevens gestart met de bouw van blok C (34 woningen). Figuur: Achterkant van eerste set rijwoningen met ondergrondse parking (blok B); Bron: Activiteitenverslag AGSL 9

10 In 2011 werd de opvolging inzake maatregelen duurzaam bouwen verdergezet. Zo werd o.a. een Blowerdoor-meeting uitgevoerd in één van de woningen van blok D. In 2011 werden 26 aktes verleden horend bij een grondaandeel, en één grondaandeel bij een handelspand. Alle resterende stadswoningen werden hierbij ook verkocht (16 in 2009, 29 in 2010). Bijgevolg zal er in Blok C geen verkoop van vaste-prijs-woningen meer plaatsvinden. In totaal werden al 131 wooneenheden verkocht van de 139 gerealiseerde wooneenheden De aanleg van de woonerf horende bij blok D (deelzone 5, fase 1B) werd eveneens uitgevoerd in (zie verder infrastructuur) Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen vaste-prijs-woningen per gebouw. Blok A Blok B Blok C Blok D Blok E Totale wooneniteiten Verkochte vaste prijs woningen Verkochte vrije marktwoningen Overzicht Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Matexi Blok D X G1 Matexi Blok C X Cluster G2: SWAL-woningbouwproject (& parkzone) Algemeen Het SWAL-woningbouwproject behelst het bouwen van 74 sociale koopwoningen (36 parkwoningen, 17 bel-étagewoningen en 21 rijwoningen), de bijbehorende autobergplaatsen en de aanleg van de bijbehorende infrastructuur. Activiteitenverslag AGSL 10

11 Stand van zaken In mei 2011 werd gestart met de sloopwerken. Deze werden in augustus 2011 stopgezet omwille van een onduidelijkheid m.b.t. een al dan niet nog te saneren spot. De aanbesteding was opgedeeld in 2 fases. Momenteel werd de 1 e fase quasi afgerond. De aannemer zal de werkzaamheden afronden, volgend op het einde van de saneringswerken van de NMBS-parking. In oktober 2011 werd een nota opgemaakt door het AGSL met het voorstel om de fasering van het woningbouwproject te wijzigen ten voordele van het in één geheel aanbesteden van de infrastructuurwerken waarvan de VMSW de opdrachtgever is. Dit heeft als positief gevolg dat het park eerder kan afgewerkt worden. Aangezien er zich meer en meer bewoners op de site vestigen (cfr. Matexi-project) is het wenselijk het openbaar domein zo snel mogelijk te finaliseren. De eerder voorgestelde fasering was immers afgestemd op het feit dat het gedeelte van de NMBSparking niet tijdig zou gesaneerd zijn. Gezien de oplevering van de sanering van de NMBS-parking voorzien was voor maart 2011, en aangezien de bouwvergunning (dd. 7 september 2009) van de infrastructuurwerken vervallen was op 7 september 2011, was het opportuun om het geheel aan te besteden (en tevens opnieuw in te dienen voor vergunningsaanvraag). Figuur fasering SWAL-project, (boven) fase 01, (onder) fase 02. Activiteitenverslag AGSL 11

12 Zo zullen in een eerste fase alle bel-étage woningen en de parkwoningen gerealiseerd worden. Hiervoor wordt een termijn van 950 kalenderdagen uitgetrokken. In een tweede daaropvolgende fase zullen de rijwoningen gerealiseerd worden (590 kaldenderdagen voorzien). Voor deze tweede fase zal voor de werfontsluiting dienen gewerkt te worden via de Smidsestraat en de K. Schurmansstraat. Tevens zal de zone waar de speeltuin zal komen als werfzone ingericht worden. De inrichting hiervan zal dan ook aansluitend op de realisatie van de rijwoningen gebeuren. Tevens werden de activiteiten van de NMBS-parking stopgezet, wegens ingebruikname van de parking aan de Kop van Kessel-Lo. Bijgevolg kon het ingehouden deel van de verkoopprijs (akte van verkoop 19 december 2007) van de gronden aan SWAL opgevraagd worden. Het betreft een bedrag van ,79 euro dat begin 2012 zal worden overgemaakt. Overzicht Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Swal-project (fase 1) X G2 SWAL-project (fase 2) X Cluster G3: Hal 9 (& parkeerstrip) Algemeen Tussen het AGSL en de stad Leuven werd een erfpachtovereenkomst afgesloten voor de realisatie van het jeugdcentrum van de Stad Leuven in de als monument beschermde hal 9. Via een open oproep van de Vlaams Bouwmeester werd een ontwerper geselecteerd. Via een deelname aan de Technische Werkgroepen wordt de directie Facilitair beheer weliswaar betrokken bij de afstemming met het ontwerp openbaar domein (zie verder deelzone 06; werfplein & parkeerstrip). Ook de directie Sociale Zaken (jeugd) is mee betrokken in deze werkgroepen. Activiteitenverslag AGSL 12

13 Stand van zaken De aanvraag voor bouwvergunning werd door de Stad Leuven ingediend en de werken werden vergund op 1 juni Momenteel ligt het dossier ter nazicht na bij het controleorgaan SECO. Eens deze controle achter de rug is, kan het dossier bij Ruimte en Erfgoed ingediend worden ter goedkeuring. Afhankelijk van het toezeggen van de middelen, kan de aanbesteding van start gaan. In de loop van 2011 werd de afwerking van het openbaar domein ten laste van architect Karel Vandenhende doorgesproken ten einde zijn definitief ontwerp te finaliseren. Tevens werd er afstemming gezocht m.b.t. de inrichting van de kleuterspeelruimte, de aanleg van het Werfplein (in voorontwerpfase) alsook afstemming met de parkeerstrip. Beiden maken onderdeel uit van deelzone 07 van het infrastructuurontwerp van de publieke ruimte. Figuur: maquette ontwerp Hal 9 met zicht op de aanleg van het openbaar domein op de hoek van de K. Schurmansstraat en de Werkhuizenstraat. In de tweede helft van 2011 werd de piste onderzocht om de ontmoetingsruimte, gezien een goedgekeurde bouwvergunning, eerder te realiseren. Immers, hiervoor is geen goedkeuring van budgetten noodzakelijk van Ruimte en Erfgoed. Zo zou de gezamenlijke aanleg van zowel de ontmoetingsruimte met haar openbaar domein (alsook één van de toegangen van de buurt naar de site) als de parkeerstrip (onderdeel van deelzone 06) gerealiseerd kunnen worden. Naast een aantal voordelen t.a.v. timing, was ook een gezamenlijke aanpak van de keerwand mogelijk. Activiteitenverslag AGSL 13

14 Echter, vanuit een te grote meerkost van de erelonen van de architect werd deze beslissing niet weerhouden door het college van burgemeester en schepenen. Overzicht Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G3 Hal 9 X Cluster G4: Appartementen-West (& Werfplein) Algemeen Op de site Appartementen-West werden tot op heden nog geen grote acties ondernomen. Vanuit de globale doelstelling om op de site van de Centrale Werkplaatsen 325 woningen te voorzien, en de reeds ontworpen woningen binnen de projecten Matexi, Swal en Dijledal blijven er nog 42 te realiseren wooneenheden over. In 2010 heeft de dienst Ruimtelijke ordening een aantal randvoorwaarden geformuleerd m.b.t. een vloer-terrein-index, een maximale en minimale bouwhoogte, etc. Activiteitenverslag AGSL 14

15 Figuren uit: actualisering en verfijning van stedenbouwkundige plannen 2003; bundel Projectteam Stadsontwerp & Wit-architectenvennootschap Stand van zaken In september 2011 werd de Kop van Kessel-Lo ingewijd, en bijgevolg eindigde de overeenkomst van de tijdelijke uitbating van de parking op de site van de Centrale Werkplaatsen in oktober Aansluitend is de NMBS-holding begin oktober van start kunnen gaan met de sanering van deze gronden (als onderdeel van de laatste fase van de saneringswerken; in uitvoering van de overeenkomst tussen de NMBS-holding en het AGSL). De site van Appartementen-West is grotendeels gelegen binnen deze zone. Het einde van deze fase van de saneringswerken wordt verwacht voor juni Vanuit het AGSL werd op de raad van bestuur van oktober het voorstel gelanceerd om voor deze site een tijdelijke inrichting als buurtpark te organiseren in afwachting van de aanleg van het park horend bij het sociale huisvestingsproject van SWAL. Dit voorstel werd eveneens geformuleerd op de bewonersvergadering begin januari Verder werd er in het kader van een onderzoek naar een geschikte locatie voor de fietsafhandelcentrale in september 2011 (zie verder, cluster Dijledal-gebouw & Blauwputplein) vanuit de Stad Leuven gekeken naar de Centrale Werkplaatsen. Activiteitenverslag AGSL 15

16 Gezien de wijziging van het aantal te voorziene parkeerplaatsen onder het Blauwputplein (deelzone 06) als onderdeel van het bouwproject Dijledal-gebouw, dienen extra parkeermogelijkheden onder de site van appartementen-west gerealiseerd te worden om te voldoen aan de parkeerverordening. Immers, de eerder opgestelde parkeerstudie clusterde de parkeerbehoeften van hal 9, hal 4/5 en het Dijledalgebouw. Figuur: Schematische aanduiding ondergrondse parking onder site Appartementen West; optie 01 (links) (onder footprint gebouw) of optie 2 (rechts) onder geheel plein & gebouw. In de eerste helft van 2012 zal een nota ontwerpend onderzoek opgemaakt worden vertrekkende vanuit de randvoorwaarden Ruimtelijke ordening en krijtlijnen van het masterplan. In de tweede helft van 2012 zal een selectieprocedure voor de ontwikkeling van de site opgestart worden (o.a. opmaak bestek) wellicht via een DBFM-formule (cfr. bouwproject Matexi; samenwerken met private ontwikkelaar). Een mogelijke koppeling met de hallen 4/5 en de tussenhallen wordt - gezien het aspect parkeren - hierbij niet uitgesloten (afhankelijk van de resultaten van de marktverkenning van de hallen 4/5 en de tussenhallen; zie verder). Activiteitenverslag AGSL 16

17 In het najaar van 2011 gaf het wijkgezondsheidscentrum na een gesprek te kennen dat zij geïnteresseerd waren om hun werking op deze site te vestigen. Overzicht Voorbereiding Voorbereiding l opmaak l goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G4 App.West X Cluster G5: Dijledal-gebouw (& Blauwputplein) Algemeen In 2008 werd door de raad van bestuur principieel beslist om een gezamenlijk project te realiseren met de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal op de Centrale Werkplaatsen, meer bepaald op de hoek van de Werkhuizenstraat en de Diestsesteenweg (plaats van het voormalig administratiegebouw). In 2009 werd de samenwerkingsoverkeenkomst tussen het AGSL en Dijledal ondertekend voor de realisatie van een gemengd project (sociaal wonen voor senioren en minder-validen samen met handel en parking). Dijledal treedt via deze overeenkomst op als gedelegeerd bouwheer voor het AGSL. Naar aanleiding van een parkeernota/ parkeerstudie (eind 2009/februari 2010) werd de opdracht van de ontwerpers van het Dijledalgebouw uitgebreid met extra parkeermogelijkheden om de diverse Activiteitenverslag AGSL 17

18 functies (hal 9, hal 4/5, Appartementen-West en het Dijledalgebouw) te voorzien in hun parkeerbehoefte. Stand van zaken Het ontwerpproces van het Dijledal-gebouw wordt verder verfijnd en uitgewerkt. Tevens is het een dynamisch proces en dit omwille van twee bijkomende elementen, met name de inrichting van de stedelijke academie op het gelijkvloers van het gebouw, en tevens de uitbreiding van de ondergrondse parking ten behoeve van de fietsafhandelcentrale. In januari 2011 besliste het schepencollege van de stad Leuven (CBS) dat de stedelijke academie haar intrek zou nemen in het Dijledalgebouw. De stad Leuven zal de ingerichte lokalen in erfpacht nemen van het AGSL. Aangezien enkel Dijledal met architect Jan Maenhout een contract heeft afgesloten, heeft het AGSL aan Dijledal gevraagd om de architectuuropdracht door middel van de opmaak van een addendum, uit te breiden met de inrichting van de academie (26 april 2011). Figuren: voor stedelijke academie wordt geopteerd voor de 2 e ruimere variante (630 m²). Op die manier kunnen er vier volwaardige ateliers ingericht worden. De handelsruimtes worden bijgevolg iets kleiner (630m²). Deze ruimte is opsplitsbaar in meerdere entiteiten. In juni 2011 wordt het voorontwerp van het bouwprogramma van het AGSL (academie, 3 handelsruimten en ondergrondse parking (126PP publiek, 34PP privatief) goedgekeurd. Activiteitenverslag AGSL 18

19 In september 2011 stelde het CBS de vraag aan het AGSL of er op de Centrale Werkplaatsen een geschikte locatie voor een fietsafhandelcentrale was. Voor de opname van een fietsafhandelcentrale in het bouwprogramma van het Dijledalgebouw op de Centrale Werkplaatsen stelde het AGSL een aantal ruimtelijke scenario s voor. Figuren: principeschets m.b.t. de uitbreiding van de ondergrondse parking alsook een gefaseerde inname van de ondergrondse publieke parking Vanuit het CBS werd geopteerd voor de uitbreiding van de ondergrondse publieke parking onder het Blauwputplein, en tevens het gedeeltelijk ter beschikking stellen van deze parking aan de stad voor de realisatie van de fietsafhandelcentrale. Verder dient het globale ontwerp van de parking zo opgevat te worden dat een gefaseerde uitbreiding van de fietsafhandelcentrale op deze locatie mogelijk blijft. Eind oktober 2011 beslist het CBS om de dienst parkeerbeheer in samenwerking met de dienst ruimtelijke planning, de politie en het AGSL te gelasten met de verdere ontwikkeling en detaillering van het concept, het bouwprogramma en de beheersmodaliteiten van de fietsafhandelcentrale, rekening houdend met de aannames die daarover tot op heden gebeurden. Eind november 2011 werd het ontwerp voorgesteld voor de raad van bestuur, inclusief de plannen van de fietsafhandelcentrale. Activiteitenverslag AGSL 19

20 Figuur: algemeen visiebeeld. Op 13 december 2011 werd de bouwvergunning ingediend bij de Dienst Vergunningen van de Stad Leuven. Het CBS zal medio maart 2012 een beslissing over nemen. In 2012 zal er dan ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden (of als uitbreiding van de bestaande overeenkomst in het kader van de globale ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen) tussen het AGSL en de stad Leuven m.b.t. de realisatie van de fietsafhandelcentrale. Overzicht Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G5 Dijledalgebouw X Activiteitenverslag AGSL 20

21 Cluster G6: Hal4/5 en tussenhallen (& toegang Diestsesteenweg) Algemeen In het projectontwikkelingsplan (2003) van de Centrale Werkplaatsen worden de hallen 4/5 en de tussenhallen herbestemd tot gemeenschapsinfrastructuur (bibliotheekfiliaal, gemeenschapscentrum, wijkgezondheidscentrum en horecazaak). Sindsdien werden verschillende stappen gezet om dit programma en het engagement van de Stad Leuven te verfijnen en te concretiseren. In 2010 werd een dienstenopdracht gegund aan MAAT_WERK-architecten m.b.t. het opmaken van een inventaris, voorstudie en opmeting van de hallen 4/5 en tussenhallen. Ook de dringende veiligheidswerken ten gevolge van een brand in hal 4 werden in 2010 uitgevoerd. Stand van zaken In augustus 2011 vond de oplevering dringende veiligheidswerken ten gevolge van een brand in hal 4. Ook de studie m.b.t. de vooronderzoeken van MAAT_WERK architecten naar de hallen 4/5 en tussenhallen werd afgerond in augustus De resultaten hiervan werden voorgesteld op het directiecomité. De vooronderzoeken formuleerde o.a. een waardestelling m.b.t. de hallen (zie figuren). Verder werd er ook op basis van hun opmeting en resultaten besloten om dringende instandhoudingswerken uit te voeren. De gunning hiervan zal plaatsvinden begin Figuren: schema s waardestelling van de hallen 4/5 en tussenhallen van de Centrale werkplaatsen. (bron: vooronderzoek, MAAT_WERK-architecten); rood: optioneel te wijzigen, groen: storende elementen, te wijzigen. Activiteitenverslag AGSL 21

22 In september 2011 nam het CBS kennis van de stand van zaken in het onderzoek naar de herbestemming van de hallen 4/5 en tussenhallen op de Centrale Werkplaatsen. Zo vielen er tijdens een 2 e ronde van gesprekken met de kandidaten voor de gemeenschapsinfrastructuur enerzijds kandidaten af (o.a. wijkgezondheidscentrum), anderzijds zorgde verfijning en optimalisatie van het gewenste ruimtegebruik tot een reductie van de in te nemen vloeroppervlakte van de hallen. Zo behelst die vandaag nog slechts 40% (2.275 m²) van de huidige vloeroppervlakte van de hallen (totaal m²). Hierbij werd steeds uitgegaan van een v/t = 1 (zonder nader ontwerpend onderzoek hieromtrent). Dit wil zeggen dat naast de bibliotheek, de spelotheek, het gemeenschapscentrum en het conservatorium nog ruimte is (aanname v/t=1) voor een andere private functie. Het is dan ook op basis van de collegebeslissing van september 2011 dat een schets werd opgemaakt om na te gaan wat mogelijks kan aangeboden worden aan de markt. Deze schets werd dan ook toegevoegd aan het dossier van de marktverkenning. In navolging van de beslissing van het CBS zal begin 2012 de marktverkenning worden gepubliceerd. Activiteitenverslag AGSL 22

23 Deze marktverkenning tracht na te gaan of er interesse is vanuit de private markt om mee te stappen in een PPS-project. Mogelijke kandidaten kunnen op deze manier vroegtijdig inzicht verwerven, en - gedeeltelijk - meeschrijven aan de projectdefinitie die zou geschreven worden op basis van de ingediende documenten. De resultaten van de marktverkenning worden verwacht eind april Figuur: 2 e oproep voor mogelijke kandidaten voor de marktverkenning. In oktober 2011 liet het GO! gemeenschapsonderwijs tevens zijn interesse blijken voor een mogelijke inname van de hallen voor het tweede kansonderwijs. Het CBS besliste toen dat het AGSL parallel aan de voorziene marktverkenning de inplanting van een school voor tweedekansonderwijs in de hallen 4 en 5 onderzoekt en daartoe de nodige gesprekken met GO! kon voeren. Begin 2012 wordt dan ook een samenwerkingsovereenkomst tussen het GO!gemeenschapsonderwijs en het AGSL voorgelegd aan de raad van bestuur van het AGSL. De opmaak van het bestek is voorzien voor begin 2012, waarbij eerste resultaten verwacht worden medio Activiteitenverslag AGSL 23

24 Overzicht Voorbereiding Voorbereiding l opmaak l goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering Voorlopige oplevering Definitieve oplevering G6 Hal 4/5 X Activiteitenverslag AGSL 24

25 Overzicht van de stand van zaken van de diverse bouwprojecten van de Centrale Werkplaatsen Matexi Blok D G1 G2 G3 G4 G5 G6 Matexi Blok C Swalproject Hal 9 App.West Dijledalgebouw Fietsaf handelcentral e Voorbereiding x x Voorbereiding l opmaak l x goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Voorbereiding l procedure aanstelling ontwerper of bouwteam Opmaak l goedkeuring schetsontwerp Opmaak goedkeuring voorontwerp Aanvraag l aflevering x stedenbouwkundige vergunning Opmaak l goedkeuring x x definitief ontwerp of aanbestedingsdossier Aanbesteding Gunning Uitvoering x Voorlopige oplevering Definitieve oplevering x Hal 4/5 Activiteitenverslag AGSL 25

26 Infrastructuuraanleg Algemeen In navolging van de overeenkomst tussen de Stad Leuven en het AGSL zal deze laatste instaan voor de volledige aanleg van het openbaar domein, waarna dit zal overgedragen worden aan de Stad Leuven tegen werkelijke kostprijs. In 2007 heeft het AGSL een ontwerper aangesteld voor de Aanleg van een deel van de publieke ruimte: ontwerp en leiding van de werken & adviesverlening. De VMSW stelde via haar geëigende wegen de ontwerper aan voor het deel horend bij het sociaal huisvestingsproject SWAL (G2). In het kader van de opvolging van de verschillende onderdelen van de aanleg van de publieke ruimte op de Centrale Werkplaatsen, werd in juni 2011 een Technische Werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep vergadert maandelijks en tracht afhankelijk van de agenda diverse partners van de verschillende bouwprojecten te betrekken om de juiste afstemming te vinden. Stand van zaken Figuur: Schematische aanduiding (in het groen) van de verschillende deelzones zoals opgenomen in het bestek voor de aanleg van de publieke ruimte op de Centrale Werkplaatsen op basis van het masterplan februari Activiteitenverslag AGSL 26

27 Deelzone 01 l Smidsestraat In februari 2011 werd het bestek voor de heraanleg van de Smidsestraat goedgekeurd. In april 2011 werden de werken gegund, en vanaf begin september 2011 tot eind 2011 werden de werkzaamheden uitgevoerd. Begin 2012 zal er overgegaan worden naar een voorlopige oplevering van de nieuw aangelegde straat. Deelzone 02 l Locomotievenpad Reeds in 2007 werd de lastbrief uitgeschreven m.b.t. het voorontwerp van het Locomotievenpad. Echter, de aanleg hiervan en bijgevolg ook de opdracht tot ontwerp vormt het sluitstuk in aanleg van de publieke ruimte van de Centrale Werkplaatsen. Vandaag wordt deze as immers gebruikt als werfweg voor o.a. de realisatie van het Matexi-project (G1). Zo zal het oostelijke deel kunnen gefinaliseerd worden van zodra het Matexi-project voltooid is. De aanleg van de westelijke zijde zal vermoedelijk slechts gebeuren na de herbestemming van de hallen 4/5 en tussenhallen (G6) en de site Appartementen-West (G4). Deelzone 03 & 04 l het park Op 1 juli 2011 diende Groep Infrabo de aanbestedingsplannen in bij het AGSL m.b.t. de aanleg van de 1 e fase van de werkzaamheden. Eerder werd afgesproken dat eerst de rijwoningen samen met de drie meest oostelijke parkwoningen zouden gerealiseerd worden, en vervolgens de bel-étagewoningen samen met de overige 6 parkwoningen. Gezien de huidige stand van zaken m.b.t. de saneringswerkzaamheden en tevens de opportuniteit om de twee fases van het openbaar domein (gedeelte VMSW) als één geheel aan te besteden, werd in oktober 2011 besloten om de fasering van het bouwproject te wijzigingen (zie eerder SWAL-project (G2)). Vanuit diverse bemerkingen die werden geformuleerd op het overleg in augustus 2011 met de verschillende interne diensten van de Stad Leuven werden enkele bijsturingen van het ontwerp gevraagd aan de VMSW. In november 2011 organiseerde de VMSW dan ook een bijkomende plenaire vergadering, waar naast afspraken omtrent fasering eveneens de voorstellen uit de nota opgenomen werden als randvoorwaarde bij ontwerp. Deze betroffen voornamelijk de inrichting van het speelplein en eveneens de toegang vanuit de K. Schurmanstraat naar het park tussen Hal 9 en de belétagewoningen van SWAL. Activiteitenverslag AGSL 27

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

JaarVErSLaG. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen JaarVErSLaG 2012 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 1 WONINGBOUW EN INFRASTRUCTUUR (BOUWACTIVITEITEN) BOUWACTIVITEITEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN Om hun sociale opdracht te realiseren, moeten

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BESTEK ONTWIKKELAARS Oorspronkelijke naam document Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, C(2013) 87 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, C(2013) 87 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. BESLUIT VAN DE COMMISSIE van betreffende steunmaatregel

Nadere informatie

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper

Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatierapport Ons Onderdak, Ieper Visitatiegesprekken op 10 en 11 februari 2014 Definitief Visitatierapport van 21 mei 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent

Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatierapport Volkshaard cvba-so, Gent Visitatiegesprekken op 9 en 10 september 2014 Definitief visitatierapport van 13 december 2014 1 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren

Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatierapport Elk Zijn Huis, Tervuren Visitatiegesprekken op 10 en 11 juni 2013 Definitief visitatierapport van 26 oktober 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie