AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS"

Transcriptie

1 naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan , 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS VOOR HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING OP NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD MET VOORKEURRECHT VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL EUR AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS De Bestaande Aandeelhouders die Voorkeurrechten bezitten en de andere houders van Voorkeurrechten kunnen van 23 september 2010 tot en met 7 oktober 2010 inschrijven op de Nieuwe Aandelen onder de voorwaarden bepaald in het Prospectus tegen een Uitgifteprijs van 33,45 EUR en aan de verhouding van 2 Nieuwe Aandelen voor 5 Bestaande Aandelen. De Voorkeurrechten zijn tijdens de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op Euronext Brussels. WAARSCHUWING Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico's in. De beleggers worden verzocht om kennis te nemen van de hierna beschreven risico s onder 'Risicofactoren'. Joint Lead Managers Samenvatting van 22 september 2010

2 Dit document, het Registratiedocument en de Verrichtingsnota vormen het prospectus voor het openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen (het 'Prospectus'). De Samenvatting mag afzonderlijk van het Registratiedocument en de Verrichtingsnota worden verspreid. De Samenvatting bevat een korte beschrijving van de belangrijkste onderdelen van de transactie en van de Emittent, en moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. De Samenvatting bevat niet alle informatie die voor beleggers belangrijk zou kunnen zijn, en moet dus samen worden gelezen met de meer gedetailleerde informatie die is opgenomen in de Verrichtingsnota en het Registratiedocument. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips in het kader van het Aanbod, moet gebaseerd zijn op alle in het Prospectus verschafte informatie en niet uitsluitend op deze vervat in de Samenvatting. De Franse versie van de Verrichtingsnota en van de Samenvatting is op 22 september 2010 goedgekeurd door de CBFA, in overeenstemming met artikel 23 van de Wet van 16 juni 2006 en artikel 53 van de Wet van 20 juli Het jaarverslag van Aedifica voor het boekjaar 2009/2010 is op 14 september 2010 door de CBFA goedgekeurd als registratiedocument. Deze goedkeuring houdt geen waardeoordeel in over de opportuniteit of de kwaliteit van het Aanbod of de situatie van de Emittent. In overeenstemming met artikel 24 van de Wet van 16 juni 2006 kan niemand louter op basis van de Samenvatting of de vertaling ervan, burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, behalve als de inhoud van de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van het Prospectus. Indien er over de informatie in het Prospectus een vordering aanhangig wordt gemaakt voor de rechtbank, dan is het mogelijk dat de belegger die de betreffende rechtszaak aanspant als eisende partij, volgens de geldende wetgeving, vóór de start van de gerechtelijke procedure de kosten voor de vertaling van het Prospectus moet dragen. DE BELANGRIJKSTE RISICOFACTOREN Elke belegging in effecten houdt per definitie risico's in. In het Prospectus worden bepaalde risico's in verband met de economische conjunctuur, de Vennootschap, de Aandelen, de Voorkeurrechten en het Aanbod toegelicht. Er kunnen eveneens andere onbekende of onwaarschijnlijke risico's bestaan, of risico s waarvan op de datum van het Prospectus niet wordt aangenomen dat ze een ongunstige invloed zullen hebben op de Vennootschap, haar activiteiten of haar financiële situatie. Beleggers worden verzocht om de risico's, de onzekerheden en alle andere relevante informatie in het Prospectus zorgvuldig te overwegen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Indien deze risico's zich daadwerkelijk zouden voordoen, zouden ze de activiteiten, de bedrijfsresultaten, de financiële situatie en de vooruitzichten van de Vennootschap negatief kunnen beïnvloeden, en dus ook de waarde van de Aandelen en het dividend. Bijgevolg zouden de beleggers hun belegging volledig of gedeeltelijk kunnen verliezen. De, naar de mening van de Emittent, wezenlijke risico's en onzekerheden worden hierna kort uiteengezet. Deze lijst is gebaseerd op de informatie die gekend was op de datum van de Samenvatting en de Verrichtingsnota. Bovendien zijn deze risico's en onzekerheden niet de enige die een invloed kunnen hebben op de Emittent. De volgorde waarin ze worden gepresenteerd mag niet worden beschouwd als een volgorde van belangrijkheid. Voornaamste risico's met betrekking tot de Emittent en zijn activiteiten - Huurprijzen: de volledige omzet van de Vennootschap bestaat uit huurgelden die gegenereerd worden door verhuring aan derden. Indien de huurgelden niet worden betaald, indien de bezettingsgraad van de gebouwen afneemt of indien het bedrag van de huurgelden daalt, kan dit een negatieve invloed hebben op de resultaten van de Vennootschap. - Risico's met betrekking tot de concentratie van de operatoren actief in de huisvesting voor senioren: de Vennootschap kan geconfronteerd worden met een lager diversificatieniveau van haar vastgoedpatrimonium, aangezien niet kan worden uitgesloten dat er zich concentraties voordoen tussen twee of meer operatoren die actief zijn in de huisvesting voor senioren en die een contractuele relatie hebben met de Vennootschap.

3 - Kwaliteit en waardering van de gebouwen: hoewel Aedifica een beleid voert van permanent onderhoud en renovatie van zijn vastgoedportefeuille, is de Vennootschap niettemin niettemin blootgesteld aan een risico van waardevermindering van de gebouwen. Ook is de Vennootschap blootgesteld aan de wijziging van de reële waarde van haar portefeuille zoals die voortvloeit uit de onafhankelijke waarderingen. Een wijziging van de waarde van de portefeuille van vastgoedbeleggingen in exploitatie ten bedrage van 1% heeft een impact van circa 4,2 miljoen EUR op het nettoresultaat en van circa 0,83 EUR op de waarde van de nettoactiva per aandeel. Ook heeft een dergelijke wijziging een impact van circa 0,5% op de schuldgraad. - Financiële risico's: het financieel beheer van de Vennootschap streeft ernaar de Vennootschap een permanente toegang tot krediet te verschaffen, en het renterisico op te volgen en tot een minimum te beperken. Aedifica sluit al zijn leningen af tegen een variabele rentevoet, en neemt indekkingsinstrumenten waarbij de schuld tegen een variabele rentevoet wordt omgezet in een schuld tegen een vaste rentevoet, voor een minimum van 60% van haar financiële schulden. De Vennootschap is voor het niet-ingedekte deel van haar schuld blootgesteld aan een risico van renteschommelingen. Enige wijziging in de rentecurve heeft een invloed op de reële waarde van de interest rate swaps en dus op het resultaat en/of het eigen vermogen. Ook bestaat er voor de Vennootschap een risico met betrekking tot de opstelling van haar budgetten en de financiële planning: eventuele onjuiste veronderstellingen of programmerings- of manipulatiefouten kunnen, indien ze onopgemerkt blijven, een invloed hebben op de naleving van de regelgeving in verband met het statuut van vastgoedbevak, en de naleving van de verbintenissen ten aanzien van de banken, alsook op de performantie van de Vennootschap. - Risico's in verband met het statuut van vastgoedbevak: indien de Vennootschap de erkenning van het statuut van vastgoedbevak zou verliezen, kan zij niet langer aanspraak maken op het gunstige belastingstelsel voor vastgoedbevaks. Bovendien wordt het verlies van erkenning doorgaans beschouwd als een geval voor vervroegde opeisbaarheid van de kredietovereenkomsten ( accelaration ) die de Vennootschap heeft afgesloten. De Vennootschap is onderhevig aan het risico van toekomstige wijzigingen van het vastgoedbevakstelsel. Voornaamste risico's met betrekking tot de economische conjunctuur - Economisch risico: de evolutie van de vraag en het aanbod op de vastgoedmarkt wordt beïnvloed door de algemene economische conjunctuur. De huidige economische recessie kan het activiteitenniveau en de ontwikkelingsvooruitzichten van de Vennootschap beïnvloeden. De slechte algemene economische conjunctuur kan een impact hebben op zowel het beschikbare inkomen van de huurders als op de vraag naar huurwoningen en op de beschikbaarheid van financieringsbronnen voor investeringen. De algemene economische recessie zou kunnen leiden tot een hoger risico dat huurders of andere medecontractanten van de Vennootschap (vastgoedbeheerders, kredietverstrekkers, tegenpartijen bij rente-indekkingsinstrumenten, aannemers,...) in gebreke blijven. - Risico's in verband met de vastgoedmarkt: de voornaamste risico's waarmee de Vennootschap geconfronteerd wordt, houden verband met de bezettingsgraad van haar gebouwen, met het vermogen om het bedrag van de huurgelden bij nieuwe verhuringen of verlengingen van huurovereenkomsten te handhaven, met de waarde van haar vastgoedportefeuille en met het realiseren van een minwaarde bij eventuele verkopen. Voornaamste risico's in verband met het Aanbod en de aangeboden effecten - Liquiditeit van het Aandeel: de liquiditeit van de Aandelen is relatief beperkt. - Liquiditeit van de Voorkeurrechten: er kan geen garantie worden gegeven over de ontwikkeling van een markt voor de Voorkeurrechten. Het is dus mogelijk dat de liquiditeit op deze markt bijzonder beperkt is. - Verwatering: Bestaande Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten niet uitoefenen, zien hun

4 participatie in de Vennootschap verwateren. - Toekomstige verwatering: het is mogelijk dat de Vennootschap in de toekomst zal beslissen om haar kapitaal te verhogen door openbare of private uitgiften van Aandelen of rechten om dergelijke Aandelen te verwerven, en binnen de wettelijke grenzen het voorkeurrecht dat aan de op dat moment bestaande Aandelen is gekoppeld, af te schaffen of te beperken. Dat zou voor de Aandeelhouders een verwatering kunnen meebrengen. - Intrekking van het Aanbod: als zou worden beslist het Aanbod in te trekken, worden de Voorkeurrechten ongeldig en zonder waarde. De beleggers die dergelijke Voorkeurrechten hebben verworven, zullen dus een verlies lijden, aangezien de transacties die betrekking hebben op deze Voorkeurrechten na het einde van het Aanbod niet zullen worden afgewikkeld. - Geen minimumbedrag vastgesteld voor het Aanbod: de Vennootschap heeft het recht om een kapitaalverhoging door te voeren voor een lager bedrag. Bijgevolg kunnen de daaruit voortvloeiende financiële middelen voor de Vennootschap lager liggen dan wat er in het Aanbod is beschreven. - Daling van de koers van het Aandeel als gevolg van een onderbreking van bepaalde analistenrapporten: Analisten stellen rapporten op over de Vennootschap. In het kader van het Aanbod zullen de analisten die in de afdeling financiële analyse van de Joint Lead Managers of hun gelieerde ondernemingen werken, de opvolging van het Aandeel Aedifica gedurende een bepaalde periode onderbreken. Een dergelijke onderbreking kan leiden tot een daling van de beurskoers van de Aandelen. - Volatiliteit van de koers en rendement van het Aandeel: de huidige schommelingen van de markt en de economische vooruitzichten, alsmede het Aanbod, kunnen de volatiliteit van de prijs van het Aandeel doen toenemen. De Uitgifteprijs van de Nieuwe Aandelen mag niet worden beschouwd als representatief voor de marktprijs van de Aandelen na het Aanbod. - Verkoop van de Aandelen door de Aandeelhouders en schommelingen van de prijs van de Aandelen of de Voorkeurrechten: de verkoop op de beurs van een aantal Aandelen of zelfs de indruk dat een dergelijke verkoop zou kunnen plaatsvinden, zou een nadelig effect kunnen hebben op de koers van de Aandelen of de waarde van de Voorkeurrechten. De koers van de Aandelen op de markt zou onder de Uitgifteprijs kunnen dalen. Een daling van de koers van de Aandelen tijdens de Inschrijvingsperiode zou eveneens een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de Voorkeurrechten. BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS De Samenvatting, de Verrichtingsnota en het Registratiedocument zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands. Het Prospectus is beschikbaar in het Frans en in het Nederlands. Het zal vanaf 23 september 2010 gratis ter beschikking worden gesteld van de beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Louizalaan , 1050 Brussel). Het Prospectus zal eveneens gratis ter beschikking van de beleggers worden gesteld bij Bank Degroof, op het telefoonnummer +32 (0) , KBC Securities op het telefoonnummer +32 (0) (NL) of het telefoonnummer +32 (0) (FR) en ING op het telefoonnummer +32 (0) (NL) of het telefoonnummer +32 (0) (FR) of het telefoonnummer +32 (0) (ENG). Het Prospectus kan vanaf 23 september 2010 eveneens worden geraadpleegd op de website van Bank Degroof (www.degroof.be), KBC Securities (www.kbc.be, en ING (www.ing.be) en op de website van Aedifica (www.aedifica.be).

5 SLEUTELELEMENTEN VAN HET AANBOD Context van het Aanbod De doelstelling van de Vennootschap bestaat erin de groei van haar vastgoedportefeuille voort te zetten en tegelijkertijd een gepaste schuldgraad van circa 50 tot 55% te behouden (dit sluit niet uit dat deze vork gedurende korte perioden kan worden overschreden). In deze context heeft Aedifica besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van EUR, via een openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Voorkeurrecht. De netto-opbrengst van het Aanbod zal door de Vennootschap voornamelijk worden aangewend voor de financiering, via eigen vermogen gecombineerd met langlopende bankschulden, van vastgoedinvesteringen die de Vennootschap de mogelijkheid bieden haar groeistrategie voort te zetten en actief in te spelen op de investeringsopportuniteiten in de markt. De Vennootschap heeft onlangs (tussen 30 december 2009 en 30 juni 2010) voor meer dan 75 miljoen EUR in nieuwe acquisities geïnvesteerd en heeft lopende projectontwikkelingen in uitvoering waarvoor investeringen van circa 58 miljoen EUR zijn vereist. Deze verschillende transacties worden gedetailleerd beschreven in deel van het hoofdstuk 'Vastgoedrapport' van het Registratiedocument. Enkele van deze projectontwikkelingen (die 7 miljoen EUR vertegenwoordigen) zijn nog onderworpen aan opschortende voorwaarden. De andere projecten worden momenteel uitgevoerd (de bouw van het appartementsgebouw Media Gardens te Brussel, van het rustoord Gaerveld te Hasselt, van het rustoord Citadelle de Dinant te Dinant, van de uitbreiding van het Klooster Hotel te Leuven, van het rustoord Seniorerie La Pairelle te Wépion, van het rustoord Exclusiv te Brussel en de renovatie van een gebouw in de Hoogstraat te Brussel), of zijn vrijwel voltooid (uitbreiding van het rustoord Seniorie Mélopée te Brussel; omvorming naar residentieel vastgoed van de gebouwen in de Livornostraat te Brussel). De uitvoering van deze verschillende projectontwikkelingen in de loop van de komende twaalf maanden kan worden gefinancierd via de kredietlijnen van de Vennootschap, met uitzondering van 1,8 miljoen EUR waarvoor er nieuwe aandelen van de Vennootschap worden uitgegeven (in het kader van een inbreng in natura van een deel van de aandelen van de vennootschap die eigenaar is van het rustoord Gaerveld te Hasselt, zoals beschreven in toelichting 45 bij de jaarrekening die is opgenomen in het Registratiedocument). Om redenen van doelmatigheid in het beheer van de kasstromen zal de netto-opbrengst van het Aanbod in een eerste fase worden aangewend voor de terugbetaling van de bedragen opgenomen in het kader van de kredietlijnen. Indien er volledig op het Aanbod wordt ingeschreven, zal het bedrag van de kapitaalverhoging de schulden van de Vennootschap, die op 30 juni % bedroeg, verlagen tot circa 40%. Deze pro forma berekening houdt geen rekening met de werkkapitaalbehoeften, de eventuele bedrijfsresultaten of de waardering van de vastgoedportefeuille, die een invloed kunnen hebben op de totale activa en de schuldpositie van de Vennootschap, en bijgevolg op de schuldgraad. Het Aanbod zal daarnaast de Vennootschap in staat stellen haar balansstructuur te versterken om haar groei voort te zetten. Per datum van de Verrichtingsnota bestudeert de Vennootschap diverse mogelijke investeringsdossiers, maar zij kan geen preciezere informatie geven over deze dossiers, gelet op hun huidige stand van zaken. De opbrengst van het Aanbod, gecombineerd met het beschikbaar bedrag op de bestaande kredietlijnen, zal de Vennootschap een grote flexibiliteit bieden om de lopende projecten te financieren en interessante investeringsopportuniteiten te grijpen. Intentie van de belangrijkste Aandeelhouders van de Emittent Jubeal Fondation en Finasucre NV, die respectievelijk 6,37% en 5,46% van de Bestaande Aandelen bezitten, hebben de Vennootschap op de hoogte gebracht van hun voornemen om in te schrijven op het Aanbod door uitoefening van al hun Voorkeurrechten tijdens de Inschrijvingsperiode.

6 Degroof Holding Luxembourg NV, die 5,07% van de Bestaande Aandelen bezit, is van plan op het Aanbod in te schrijven door ongeveer 90% van de Voorkeurrechten uit te oefenen. De SAK Tikva & Ocher, die 5,71% van de Bestaande Aandelen bezit, is van plan voor ongeveer EUR op het Aanbod in te schrijven door uitoefening van Voorkeurrechten. De Vennootschap kent de intenties van LRM NV niet, die 6,46% van de Bestaande Aandelen bezit. Tot slot, bij weten van de Vennootschap, is Degroof Global Sicav (DGS), die 5,55% van de Bestaande Aandelen bezit, niet van plan op het Aanbod in te schrijven. Voorzien Tijdschema van het Aanbod Beslissing van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen 3 sept 2010 Aankondiging van het Aanbod 15 sept 2010 Publicatie in de financiële pers en in het Belgisch Staatsblad van het 15 sept 2010 bericht zoals voorgeschreven door artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen Vaststelling van de Uitgifteprijs / de Inschrijvingsratio / het bedrag van 22 sept 2010 het Aanbod door de raad van bestuur Onthechting van coupon nr. 4 voor de uitoefening van het 22 sept 2010 Voorkeurrecht (na beurs) Publicatie in de financiële pers van het aantal Nieuwe Aandelen, de 23 sept 2010 Uitgifteprijs en de Inschrijvingsratio Terbeschikkingstelling van het Prospectus aan het publiek 23 sept 2010 Openingsdatum van het Aanbod met Voorkeurrecht 23 sept 2010 Sluitingsdatum van het Aanbod met Voorkeurrecht 7 okt 2010 Persbericht over de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten 9 okt 2010 Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten 11 okt 2010 in de vorm van Scrips Toekenning van de Scrips en inschrijving op basis hiervan 11 okt 2010 Publicatie in de financiële pers van de resultaten van het Aanbod en het 12 okt 2010 verschuldigde bedrag aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten Gewone algemene vergadering van aandeelhouders. 12 okt 2010 Onthechting van coupon nr. 5 die het dividend van het boekjaar okt vertegenwoordigt (voor beurstijd) en van coupon nr. 6 die het evenredige deel van het dividend van het lopende boekjaar vertegenwoordigt, dat niet aan de Nieuwe Aandelen zal worden toegekend (na beurs) Betaling van de Nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven met 15 okt 2010 Voorkeurrechten en Scrips Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging 15 okt 2010 Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers 15 okt 2010 Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext 15 okt 2010 Brussels Betaling van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten 15 okt 2010 Betaling van de coupon nr. 5 aan de Bestaande Aandeelhouders 19 okt 2010 Uitgifteprijs De Uitgifteprijs bedraagt 33,45 EUR en is door de Vennootschap in overleg met de Joint Lead Managers vastgesteld op basis van de beurskoers van het Aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels en rekening houdend met een korting die doorgaans voor dit type transactie wordt toegekend.

7 De Uitgifteprijs ligt 17 % lager dan de slotkoers van het Aandeel op Euronext Brussels van 17 september 2010 (die 42,25 EUR bedroeg), aangepast om rekening te houden met de onthechting van de coupons 5 1 en 6 2, hetzij 40,10 EUR na deze aanpassing. Opbrengst van het Aanbod Aangezien het Aanbod wordt uitgevoerd met Voorkeurrechten in de verhouding van 2 Nieuwe Aandelen voor 5 Bestaande Aandelen, bedraagt het maximale inschrijvingsbedrag EUR, uitgaande van de veronderstelling dat er op alle Nieuwe Aandelen wordt ingeschreven. Na aftrek van de honoraria en kosten in verband met het Aanbod die door de Vennootschap ten laste moeten worden genomen, kan de netto-opbrengst van het Aanbod worden geschat op een maximumbedrag van 65,1 miljoen EUR. De netto-opbrengst van het Aanbod zal aangewend worden zoals beschreven in de paragraaf Context van het Aanbod. Inschrijvingsperiode De periode voor inschrijving op de Nieuwe Aandelen met Voorkeurrechten loopt van 23 september 2010 tot en met 7 oktober Voorwaarden van het Aanbod De Bestaande Aandeelhouders die Voorkeurrechten houden en de personen die Voorkeurrechten hebben verworven, moeten hun aanvraag tot inschrijving op Nieuwe Aandelen indienen tijdens de Inschrijvingsperiode, waarbij zij zich er onherroepelijk toe verbinden om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in de verhouding van 2 Nieuwe Aandelen voor 5 Voorkeurrechten die zij bezitten. Het Voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 4 van de Bestaande Aandelen, die wordt onthecht van de bestaande aandelen op 22 september 2010 bij de sluiting van Euronext Brussels. De Voorkeurrechten zijn gedurende de volledige Inschrijvingsperiode verhandelbaar op Euronext Brussels. De Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten tegen het eind van de Inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend, d.w.z. uiterlijk op 7 oktober 2010, kunnen dit niet meer doen na deze datum. De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen door de Joint Lead Managers in de vorm van Scrips worden aangeboden aan Institutionele Beleggers, door middel van een private plaatsing in de vorm van een 'accelerated-bookbuildingprocedure'. De prijs waartegen de Scrips zullen worden verkocht, zal worden bepaald in overleg tussen de Vennootschap en de Joint Lead Managers, rekening houdend met de resultaten van de samenstelling van het orderboek (bookbuilding). De Vennootschap zal de netto-opbrengst van de Scrips, na aftrek van de kosten (Excendentair Bedrag), ter beschikking stellen van de houders van coupon nr. 4 die hun Voorkeurrechten tijdens de Inschrijvingsperiode niet hebben uitgeoefend. Dit bedrag zal vanaf 15 oktober 2010 aan hen worden betaald na overlegging van coupon nr. 4. Indien het Excendentair Bedrag gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan 0,01 EUR bedraagt, dan zal de netto-opbrengst niet worden uitgekeerd aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, maar worden overgedragen aan de Vennootschap. Het Excendentair Bedrag zal op 12 oktober 2010 in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd. 1 1,82 EUR per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 12 oktober 2010, gecorrigeerd op 1,68 EUR per aandeel om rekening te houden met het feit dat sommige aandelen enkel pro rata temporis recht geven op het dividend 2009/2010. Dit bedrag van 1,68 EUR per aandeel stemt overeen met het totale bedrag dat door de raad van bestuur voorgesteld wordt met betrekking tot het boekjaar 2009/2010, of 8,4 miljoen EUR, gedeeld door het aantal aandelen in omloop op 30 juni 2010, met name De raad van bestuur van de Vennootschap schat heden de coupon nr. 6 pro rata temporis op 0,47 EUR per aandeel voor de periode tussen 1 juli 2010 en de onthechting van de betrokken coupon. Deze schatting blijft natuurlijk onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van de Vennootschap van 11 oktober 2011 die zal beslissen over de uitkering van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2010/2011. Ze houdt rekening met het Aanbod, de vooruitzichten die eruit voortvloeien voor het boekjaar 2010/2011 en de doelstelling van de Vennootschap die erop gericht is om voor het boekjaar 2010/2011 een brutorendement per aandeel na kapitaalverhoging van ongeveer 4,25% te behouden ten opzichte van de theoretische prijs na voorkeurrecht, na dividendrecht 2009/2010 en na dividendrecht pro rata temporis 2010/2011 (met name 38,20 EUR), wat een geschat dividend 2010/2011 van 1,63 EUR per aandeel geeft.

8 Datum waarop de Nieuwe Aandelen rechten zullen hebben Men voorziet dat de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven op 15 oktober 2010 en dat zij recht geven op een dividend vanaf de valutadatum van de betaling van de prijs van de Nieuwe Aandelen door de inschrijvers, in principe vanaf 15 oktober Betalingsdatum van de prijs van de Nieuwe Aandelen De betaling van de inschrijvingen op Nieuwe Aandelen als gevolg van de uitoefening van de Voorkeurrechten of de Scrips, vindt plaats door debitering van de rekening van de inschrijver, met valutadatum op 15 oktober Loketinstellingen De inschrijvingsaanvragen kunnen kosteloos worden ingediend bij de loketten van Bank Degroof, KBC Securities, KBC Bank, CBC Banque en ING België, of bij deze instellingen via elke andere financiële tussenpersoon. Beleggers die op de Nieuwe Aandelen wensen in te schrijven via andere financiële tussenpersonen dan de Loketinstellingen moeten zich informeren over de eventuele kosten die deze tussenpersonen aanrekenen. Financiële dienst De financiële dienst van de Aandelen van de Vennootschap wordt verzekerd door Bank Degroof. Indien de Vennootschap haar beleid ter zake zou wijzigen, zal ze dit melden in de financiële pers. Toelating tot de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels De verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels werd aangevraagd. Lock-upafspraken In de Underwriting Agreement zou worden vastgelegd dat de Vennootschap gedurende een periode van 180 kalenderdagen vanaf de datum van de toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op Euronext Brussels geen Aandelen, warrants, converteerbare effecten, opties of andere rechten op de inschrijving of aankoop van Aandelen van de Vennootschap mag uitgeven, verkopen of aanbieden, behalve (i) in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van elk van de Joint Lead Managers, (ii) in geval van de uitgifte van maximaal warrants (met daaropvolgende uitgifte van Aandelen) aan het personeel en de bedrijfsleiders van de Vennootschap in het kader van een winstdelingsregeling, of (iii) in geval van de uitgifte van maximaal Aandelen (of warrants, converteerbare effecten, opties of andere rechten op inschrijving of verwerving van Aandelen) om de projectontwikkelingen in uitvoering (beschreven in deel van het hoofdstuk Vastgoedverslag van het Registratiedocument) te voltooien alsook om de kaderovereenkomst afgesloten met La Réserve Invest (LRI) (beschreven in punt 2.2. van het hoofdstuk Beheersverslag van het Registratiedocument) uit te voeren.. De Underwriting Agreement zou ook bepalen dat de Vennootschap geen eigen Aandelen (of eventuele warrants, converteerbare effecten, opties of andere rechten op inschrijving of verwerving van Aandelen) op de beurs mag verwerven of haar kapitaal mag verminderen gedurende de in vorige alinea vermelde periode, tenzij in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van elk van de Joint Lead Managers. Jubeal Fondation, de SAK Tikva & Ocher, Finasucre NV en Degroof Holding Luxembourg NV, die respectievelijk 6,37%, 5,71%, 5,46% en 5,07% van de Bestaande Aandelen bezitten, hebben zich ertoe verbonden om de Aandelen die zij aanhouden niet te verkopen gedurende een periode van 6 maanden na de datum van toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op Euronext Brussels, behalve in geval van overdrachten naar een met een van hen verbonden onderneming of in

9 geval van een openbaar overnamebod op de Vennootschap. NV LRM en Degroof Global Sicav (DGS) die respectievelijk 6,46% en 5,55% van de Bestaande Aandelen bezitten, hebben zich hiertoe niet verbonden. Stabilisatie Er zal geen stabilisatie plaatsvinden in verband met het Aanbod. Er wordt geen overtoewijzingsoptie toegekend. Geldende beperkingen voor het Aanbod Het Aanbod vindt plaats als een openbaar aanbod van de Nieuwe Aandelen in België en als een private plaatsing van de Scrips aan Institutionele Beleggers in België, Zwitserland en in de Europese Economische Ruimte, op basis van Regulation S van de US Securities Act van De verspreiding van het Prospectus, alsmede de aanbieding van, de inschrijving op, de aankoop of de verkoop van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en de Scrips in het kader van het Prospectus, kunnen in bepaalde landen beperkt worden door wettelijke of reglementaire bepalingen. Alle personen die in het bezit zijn van het Prospectus moeten zich informeren over het bestaan van dergelijke beperkingen en moeten deze na leven. De erkende tussenpersonen kunnen inschrijvingen op Nieuwe Aandelen van beleggers gevestigd in een land waar dit Aanbod illegaal zou zijn, weigeren. INFORMATIE OVER DE EMITTENT Geschiedenis en groei van Aedifica Aedifica, aanvankelijk opgericht onder de naam Enigma Immo, is sinds 8 december 2005 door de CBFA erkend als openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht. Als gevolg van de beursintroductie die in oktober 2006 heeft plaatsgevonden, is het aandeel van Aedifica sinds 23 oktober 2006 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels. Sinds haar oprichting heeft Aedifica via verschillende overname-, inbreng-, fusie- en splitsingstransacties een vastgoedpatrimonium opgebouwd ter waarde van meer dan 420 miljoen EUR met een totale bebouwde oppervlakte van meer dan m². Overzicht van de activiteiten van Aedifica Aedifica is een belangrijke Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed. Aedifica wil zich onderscheiden door haar strategie: die bestaat erin een evenwichtige portefeuille op te bouwen die stabiele recurrente inkomsten alsook potentiële meerwaarden biedt. Om deze doelstelling te verwezenlijken, diversifieert Aedifica haar beleggingen in de residentiële vastgoedsector voornamelijk rond drie strategische assen: - residentiële of gemengde gebouwen: in deze 'klassieke' residentiële markt zoekt Aedifica appartementsgebouwen, bij voorkeur zonder mede-eigendom, gelegen in levendige, centraal gelegen en vlot bereikbare wijken in de voornaamste steden van het land. Deze investeringen gebeuren ofwel door de acquisitie van bestaande gebouwen, ofwel door de acquisitie van vastgoedprojecten in toekomstige staat van afwerking, en waarvoor vervolgens klassieke huurovereenkomsten worden opgesteld; - gebouwen met gemeubelde appartementen: Aedifica selecteert appartementen die in Brussel in toonaangevende wijken gelegen zijn, die bijzonder in trek zijn bij expats en zakenlieden.

10 Deze appartementen worden vervolgens verhuurd op basis van kortlopende huurovereenkomsten; - huisvesting voor senioren: Aedifica neemt actief deel aan deze volop in ontplooiing zijnde markt als koper van rustoorden waarvoor vervolgens erfpachtovereenkomsten van zeer lange duur worden gesloten met professionele en gespecialiseerde exploitanten. Deze investeringen bieden een triple-net-rendement, wat betekent dat alle kosten ten laste zijn van de exploitanten. Aedifica heeft eveneens geïnvesteerd in het hotelwezen op basis van contracten op lange termijn (erfpachtovereenkomsten) met professionele en gespecialiseerde exploitanten. De investeringen in deze sector stroken met de wens van Aedifica om aan de verschillende behoeften van de bevolking op het gebied van huisvesting te voldoen. Deze strategie van specialisatie op de residentiële markt en van diversificatie in de keuze van de investeringen maakt de kracht uit van Aedifica en onderscheidt haar van haar concurrenten; Aedifica wil vernieuwend en constructief zijn om haar aandeelhouders een zekere en duurzame vastgoedinvestering te bieden en stabiele en recurrente inkomsten te garanderen. Algemene informatie Rechtsvorm: Aedifica is een naamloze vennootschap. Kapitaal: het kapitaal van Aedifica bedraagt heden, vóór de kapitaalverhoging, ,92 EUR en wordt vertegenwoordigd door Aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en stemgerechtigd. Kapitalisatie: op 30 juni 2010 bedroeg het geconsolideerde eigen vermogen van Aedifica duizend EUR. Schuldenlast: op 30 juni 2010 bedroeg de geconsolideerde schuldenlast van Aedifica duizend EUR. Raad van bestuur, bedrijfsleiders en commissaris De raad van bestuur bestaat heden uit negen leden: De heer Jean-Louis Duplat (Voorzitter van de Raad onafhankelijk bestuurder), de heer Stefaan Gielens (gedelegeerd bestuurder CEO), mevrouw Adeline Simont, Serdiser Comm. VA vertegenwoordigd door de heer Pierre Iserbyt (onafhankelijk bestuurder), Re-Invest NV vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Gouder de Beauregard (onafhankelijk bestuurder), Services et Promotion de Lasne NV vertegenwoordigd door de heer Jacques Blanpain, mevrouw Galila Barzilaï Hollander, de heer Jean Kotarakos (CFO) en Bevalex NV vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Maes (onafhankelijk bestuurder). De dagelijkse leiding van de Vennootschap zijn de heren Stefaan Gielens en Jean Kotarakos. De commissaris van de Vennootschap is de heer Dirk Smets, bedrijfsrevisor, vennoot van BST Bedrijfsrevisoren BBVBA. Hij heeft de statutaire en de geconsolideerde rekeningen van Aedifica gecontroleerd voor het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010 en voor elk van de vorige boekjaren sinds de oprichting van de Vennootschap. ER werd steeds een verklaring zonder voorbehoud verstrekt.

11 Voornaamste aandeelhouders Vlaams Gewest (via LRM NV) aandelen 6,46% Jubeal Fondation aandelen 6,37% SAK TIKVA & OCHER aandelen 5,71% Degroof Global Sicav (DGS) aandelen 5,55% Wulfsdonck Investment NV (via Finasucre NV) aandelen 5,46% Degroof Holding Luxembourg NV aandelen 5,07% Financiële informatie GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING Jaar afgesloten op 30 juni (x ) I. Huurinkomsten II. Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren III. Met verhuur verbonden kosten Netto huurresultaat IV. Recuperatie van vastgoedkosten V. Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen VI. Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen VIII. Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven Vastgoedresultaat IX. Technische kosten X. Commerciële kosten XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen XII. Beheerkosten vastgoed XIII. Andere vastgoedkosten Vastgoedkosten Operationeel vastgoedresultaat XIV. Algemene kosten XV. Andere operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Operationeel resultaat XIX. Financiële opbrengsten XX. Interestkosten XXI. Andere financiële kosten Financieel resultaat XXII. Inkomsten uit deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie Resultaat voor belastingen XXIII. Vennootschapsbelasting XXIV. Exit taks Belastingen Netto resultaat Toerekenbaar aan: Minderheidsbelangen Aandeelhouders van de groep Gewoon resultaat per aandeel ( ) Verwaterd resultaat per aandeel ( ) 0,60-1,97 3,34 0,60-1,97 3,34 Resultaat voor IAS 39 en IAS Resultaat voor IAS 39 en IAS 40 per aandeel 1,99 2,09 1,81

12 GECONSOLIDEERDE BALANS Jaar afgesloten op 30 juni (x ) ACTIVA I. Vaste activa A. Goodwill B. Immateriële vaste activa C. Vastgoedbeleggingen E. Andere materiële vaste activa F. Financiële vaste activa G. Vorderingen financiële leasing H. Deelnemingen verwerkt via vermogensmutatie I. Handelsvorderingen en andere vaste activa J. Uitgestelde belastingen - activa Totaal vaste activa II. Vlottende activa A. Activa bestemd voor verkoop B. Financiële vlottende activa C. Vorderingen financiële leasing D. Handelsvorderingen E. Belastingvorderingen en andere vlottende activa F. Kas en kasequivalenten G. Overlopende rekeningen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN EIGEN VERMOGEN I. Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap A. Kapitaal B. Uitgiftepremies C. Eigen aandelen D. Reserves E. Resultaat F. Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen G. Variaties in de reële waarden van financiële activa en passiva H. Wisselkoersverschillen Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de moedervennootschap II. Minderheidsbelangen TOTAAL EIGEN VERMOGEN VERPLICHTINGEN I. Langlopende verplichtingen A. Voorzieningen B. Langlopende financiële schulden a. Kredietinstellingen C. Andere langlopende financiële verplichtingen D. Handelsschulden en andere langlopende schulden E. Andere langlopende verplichtingen F. Uitgestelde belastingen - verplichtingen Totaal langlopende verplichtingen II. Kortlopende verplichtingen A. Voorzieningen B. Kortlopende financiële schulden a. Kredietinstellingen b. Financiële leasing C. Andere kortlopende financiële verplichtingen D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden a. Exit taks b. Andere E. Andere kortlopende verplichtingen F. Overlopende rekeningen Totaal kortlopende verplichtingen TOTAAL VERPLICHTINGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN

13 Definitie van de belangrijkste termen Aandelen Bestaande Aandelen Aandeelhouders Bestaande Aandeelhouders Nieuwe Aandelen De aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, met stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven door Aedifica. De bestaande Aandelen vóór de uitgifte van de Nieuwe Aandelen. De houders van Aandelen die zijn uitgegeven door Aedifica. De houders van de Bestaande Aandelen. De Aandelen die in het kader van het Aanbod worden uitgegeven. Koninklijk Besluit van 10 april 1995 Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks. Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van openbare vastgoedbevaks, en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 met betrekking tot vastgoedbevaks. Aedifica Tijdschema CBFA De naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aedifica, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal, met maatschappelijke zetel te Louizalaan te 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer Het indicatief tijdschema voor het Aanbod, dat in geval van onvoorziene omstandigheden kan worden aangepast. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Afsluitingsdatum van het Aanbod De laatste dag waarop de houders van Voorkeurrechten hun inschrijvingsorders voor Nieuwe Aandelen kunnen indienen. Deze datum is 7 oktober 2010 volgens het Tijdschema. Openingsdatum van het Aanbod Leveringsdatum Prospectusrichtlijn De eerste dag waarop de houders van Voorkeurrechten inschrijvingsorders voor Nieuwe Aandelen kunnen indienen, zijnde 23 september 2010 volgens het Tijdschema. Datum van betaling van de Nieuwe Aandelen en de datum waarop de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven, zijnde 15 oktober Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de raad van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG. Registratiedocument Het jaarlijks financieel verslag 2009/2010 van Aedifica, goedgekeurd als Registratiedocument overeenkomstig hoofdstuk 2 van de Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van de Prospectusrichtlijn, en goedgekeurd door de CBFA op 14 september 2010.

14 Voorkeurrechten De preferentiële inschrijvingsrechten gekoppeld aan de Bestaande Aandelen in geval van een kapitaalverhoging in geld evenredig met het deel van het kapitaal dat die Aandelen vertegenwoordigen: 5 Bestaande Aandelen geven het recht om in te schrijven op 2 Nieuwe Aandelen in het kader van het Aanbod. Emittent Institutionele Beleggers Aedifica. De gekwalificeerde en/of institutionele beleggers krachtens de geldende wetten in het desbetreffende rechtsgebied en, voor België, de beleggers die voldoen aan de definitie van 'gekwalificeerde beleggers', zoals gedefinieerd in artikel 10 van de Wet van 16 juni 2006, aangevuld door het Koninklijk Besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger. Joint Lead Managers Bank Degroof NV, met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 44 te 1040 Brussel, KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 12 te 1080 Brussel en ING België NV, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24 te 1000 Brussel. Wet van 16 juni 2006 Wet van 20 juli 2004 Verrichtingsnota Excedentair Bedrag Aanbod Inschrijvingsperiode Uitgifteprijs Prospectus De wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. De wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Het document dat in overeenstemming met artikel 28 van de Wet van 16 juni 2006 is opgesteld in het kader van het Aanbod en de toelating van de Nieuwe Aandelen tot Euronext Brussels, op 22 september 2010 goedgekeurd door de CBFA. De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van elke aard ook die door de Vennootschap zijn gedaan. Huidig openbaar bod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging van de Vennootschap. De periode waarin de inschrijving op de Nieuwe Aandelen is voorbehouden voor de houders van Voorkeurrechten. Deze periode loopt namelijk van 23 september 2010 tot en met 7 oktober 2010, volgens het Tijdschema De prijs waartegen elk Nieuw Aandeel wordt aangeboden en die geldt voor alle, zowel particuliere als institutionele beleggers, namelijk 33,45 EUR. Het Prospectus dat wordt opgesteld met het oog op het Aanbod en de toelating van de Nieuwe Aandelen en de Voorkeurrechten tot de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, en dat bestaat uit het Registratiedocument, de Verrichtingsnota en de Samenvatting, zoals voorzien door artikel 28 van de Wet van 16 juni 2006.

15 Samenvatting Scrips Vastgoedbevak Vennootschap Underwriting Agreement De samenvatting van het Prospectus, goedgekeurd door de CBFA op 22 september De Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode en die door de Joint Lead Managers te koop zullen worden aangeboden aan Institutionele Beleggers. Beleggingsvennootschap met vast kapitaal met als doel de belegging in vastgoed en die valt onder de Wet van 20 juli 2004, het Koninklijk Besluit van 10 april 1995, het Koninklijk Besluit van 21 juni 2006 en het Koninklijk Besluit van 14 november Aedifica. Het contract dat wordt gesloten tussen de Emittent en de Joint Lead Managers.

16 DE VENNOOTSCHAP AEDIFICA Louizalaan Brussel België COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP Dirk Smets, bedrijfsrevisor, vennoot van BST Bedrijfsrevisoren BBVBA Gachardstraat 88 (b16) 1050 Brussel België JURIDISCH ADVISEUR VAN DE VENNOOTSCHAP SIMONT BRAUN Louizalaan 149 (bus 20) 1050 Brussel België JOINT LEAD MANAGERS KBC Securities Bank Degroof ING België Havenlaan 12 Nijverheidsstraat 44 Marnixlaan Brussel 1040 Brussel 1000 Brussel België België België JURIDISCH ADVISEUR VAN DE JOINT LEAD MANAGERS Freshfields Bruckhaus Deringer Marsveldplein Brussel België

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 VERRICHTINGSNOTA VOOR HET OPENBAAR

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie voorwetenschap AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS

AANVRAAG VOOR TOELATING OM DE NIEUWE AANDELEN TE VERHANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS Commanditaire vennootschap op aandelen, vastgoedbeleggingsmaatschappij met vast kapitaal, met statutaire zetel te Blakenberg 15, 1861 Wolvertem (België) Ondernemingsnummer 0417.199.869 ("WDP" of de "Vennootschap")

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 - Huurinkomsten tijdens het 1 ste kwartaal: +27% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar - Vastgoedportefeuille

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Montea Comm. VA. AANVRAAG VOOR TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS

Montea Comm. VA. AANVRAAG VOOR TOELATING TOT DE HANDEL EN DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSEL EN EURONEXT PARIJS Montea Comm. VA. een commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 27, 9320 Erembodegem (België), ondernemingsnummer 0417.186.211

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica 16 februari 2007 na sluiting van de markten Halfjaarlijks Persbericht Aedifica Succes van de beursintroductie (IPO) Uitbereiding met meer dan 80% van de vastgoedportefeuille Diverse investeringen in uitvoering

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Aedifica NV. Kapitaalverhoging

Aedifica NV. Kapitaalverhoging Promotioneel document Kapitaalverhoging Aedifica NV www.aedifica.be Openbaar aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen met Onherleidbare Toewijzingsrechten Openbare aanbieding tot inschrijving op nieuwe

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP DE GEREGLEMENTEERDE MARKT VAN EURONEXT BRUSSELS PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 2 juni 2015 na beurstijd onder embargo tot 17u45 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

1 Overwegingen voor de belegger

1 Overwegingen voor de belegger SAMENVATTING VAN DE VERRICHTINGSNOTA VAN 28 april 2010 EN VAN HET REGISTRATIEDOCUMENT VAN 20 april 2010 in verband met het openbaar aanbod tot inschrijving op obligaties in België (de Obligaties ) met

Nadere informatie

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn VOLMACHT Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op 29 maart 2017 om 17 uur in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel :

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel : VOLMACHT Ondergetekende: Naam : Adres / maatschappelijke zetel : Ondernemingsnummer 1 : Hier vertegenwoordigd door 2 : Eigenaar van aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom 3

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel PROJECT GROUP HERMIBOUW Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel 0865.355.707 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. AEDIFICA Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel) (de Vennootschap ) VOLMACHT

Nadere informatie

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ).

Aanvulling aan het prospectus van 18 maart 2008 ( het Prospectus ). HANZEVAST CARISBROOKE SHIPPING I Naamloze vennootschap Koloniënstraat 11 1000 Brussel RPR: Brussel 0895.379.482 Tel: +32 2 517 61 24. OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING op 6.700 Scheepscertificaten en AANVRAAG

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010

Mededeling CBFA_2010_28 dd. 20 december 2010 Mededeling _2010_28 dd. 20 december 2010 Openbare aanbieding van obligaties en toelating van obligaties tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en invoering van een versnelde procedure voor de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie