D /basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De"

Transcriptie

1 1 Rep.n : BASISAKTE D /basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 1, ondernemingsnummer , en belasting over de toegevoegde waarde nummer Opgericht bij akte verleden voor Meester Constant Jonniaux, Notaris te Pommeroeul, op negentien maart negentienhonderd negenenzestig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf april negentienhonderd negenenzestig onder nummer Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgemaakt door Meester Stephan Mourisse te Roesbrugge- Haringe/Poperinge op éénentwintig oktober tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna onder nummer Alhier vertegenwoordigd door: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOLITHO met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer , opgericht bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe op achttien december tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee januari tweeduizend en negen onder nummer , in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap van negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, ter publicatie aangeboden. Op haar beurt vertegenwoordigd door: De heer DRIEGELINCK Philippe Auguste Marie Paul, geboren te Roeselare op vijf september negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer , identiteitskaartnummer , wonende te Izegem, Egaalstraat 3, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger waartoe hij werd herbenoemd bij besluit genomen door de zaakvoerder op de zetel van de vennootschap in datum van negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, ter publicatie aangeboden.

2 2 - Comparant onder 1 is eigenares van de hierna vermelde grond - 2. De naamloze vennootschap OMNIFLAT, met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 1, ondernemingsnummer , en belasting over de toegevoegde waarde nummer Opgericht bij akte verleden voor Meester Pieter Vander Heyde, Notaris te Rumbeke, op zeventien augustus negentienhonderd zesenzeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig augustus negentienhonderd zesenzeventig onder nummer Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe, op een en twintig oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op negen november tweeduizend en elf, onder nummer Alhier vertegenwoordigd door: De heer DRIEGELINCK Philippe Auguste Marie Paul, geboren te Roeselare op vijf september negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer , identiteitskaartnummer , wonende te Izegem, Egaalstraat 3, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder waartoe hij werd herbenoemd bij besluit genomen door de raad van bestuur gehouden op de zetel in datum van zevenentwintig april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei daarna onder nummer Comparant onder 2 is de bouwheer van de op te richten constructies - Hierna samen genoemd "DE COMPARANTE(N)". HOOFDSTUK I : VOORAFGAANDE UITEENZETTING I. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN Comparant onder 1 verklaart eigenares te zijn van volgende onroerende goederen: GEMEENTE KOKSIJDE, vierde afdeling, Oostduinkerke, tweede afdeling Een eigendom gelegen hoek Westdiephelling en Albert I laan, gekend ten kadaster onder de sectie G nummer 689 en deel van nummer 690/A met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van vijftien are negentien komma vier centiare (15a 19,4ca). PLAN Zoals dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan Vandewalle, landmeter te Koksijde op zes augustus tweeduizend en twaalf, welk plan aan deze akte zal blijven gehecht na ne

3 3 varietur te zijn ondertekend geweest door comparanten en ondergetekende notaris. OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen behoren de naamloze vennootschap Driemo toe als volgt : * De eigendom volgens de eigendomstitel beschreven als service-station met aanhorigheden, op en met grond gelegen Albert I-laan 132, volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder de sectie G nummer 690/a met een oppervlakte van elf are zevenenveertig centiare (11a 47ca door aankoop onder grotere oppervlakte jegens de heer José Roger Albert Cornelius Madou en zijn echtgenote mevrouw Diane Martine Rita Declerck te Oostduinkerke blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets, geassocieerd notaris te Koksijde met tussenkomst van notaris Frank Heyvaert te Veurne op twee april tweeduizend en negen, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteitsnummer 66-T-29/04/ De echtgenoten Madou-Declerck waren er eigenaars van om het onroerend goed aangekocht te hebben jegens de heer Roland Vermandel en zijn echtgenote mevrouw Yvette Ackerman te Oostduinkerke, blijkens akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op tien januari negentienhonderd éénennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tweeëntwintig januari daarna, boek 8024 nummer 19. De echtgenoten Vermandel-Ackerman voornoemd waren er eigenaars van om het aangekocht te hebben jegens de nv BP Belgium te Zwijndrecht, ingevolge akte verleden voor notaris Roger Verhue te Koksijde-Oostduinkerke en Romain Coppin te Antwerpen op drie november negentienhonderd negenentachtig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op één december daarna, boek 7809 nummer 9. Voorschreven goed behoorde toe aan de nv BP Belgium als volgt : - de gebouwen om ze zelf te laten oprichten; - de grond om deze aangekocht te hebben jegens de heer Herman Rubbrecht en zijn echtgenote mevrouw Jenny Hatse te Oostduinkerke, blijkens akte verleden voor notaris Romain Coppens te Antwerpen op drieëntwintig december negentienhonderd zeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op vijf januari daarna, boek 5124 nummer 23. Comparanten merken verder op dat het overgebleven deel van perceel nummer 690/a wordt overgedragen aan de gemeente Koksijde en zal dienen om het kunstwerk The Wanderer te plaatsen.

4 4 * De eigendom volgens de eigendomstitel beschreven als een villa met aanhorigheden, op en met grond gelegen Westdiephelling 19, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder de sectie G nummer 689 met een oppervlakte van vijf are zesenveertig centiare (5a 46ca), door aankoop jegens mevrouw Gisèle Andréa Maria Magdalena Debackere, weduwe van de heer Daniel Donck, te Koksijde blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde met tussenkomst van notaris Wim Van de Putte te Poperinge op achtentwintig juni tweeduizend en elf overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteitsnummer 066-T- 04/0/ Voorschreven goed behoort mevrouw Debackere voormeld toe om het aangekocht te hebben van de heer Vansevenant Willy en zijn echtgenote mevrouw Coutigny Isabella te Poperinge, blijkens akte verleden voor notaris Lahaye Jean-Marie te Poperinge, met tussenkomst van notaris Van de Putte Wim te Poperinge op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zevenentwintig juli daarna, boek 9550 nummer 14. De echtgenoten Vansevenant-Coutigny waren er eigenaars van om het aangekocht te hebben van de heer Hollez Georges en zijn echtgenote mevrouw Vandecasteele Maria te Ichtegem, blijkens akte verleden voor notaris Lahaye Jean-Marie voornoemd op zeventien februari negentienhonderd achtenzeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tweeëntwintig maart daarna, boek 6274 nummer 2. II. ONDERWERPING AAN HET JURIDISCH STATUUT VAN DE MEDE-EIGENDOM De comparanten hebben ons notaris verklaard dat zij op voormelde grond na afbraak van de bestaande constructies - een appartementgebouw wensen op te richten. Zij verlangen om de grond en het op te richten appartementsgebouw die de naam "RESIDENTIE WANDERER zal dragen te onderwerpen aan het juridisch statuut van de mede-eigendom, zoals voorzien bij artikel en volgende van het Burgerlijk Wetboek en het te voorzien van een woningstatuut. De nieuwbouwresidentie genaamd residentie Wanderer wordt bijgevolg verdeeld in onderscheiden gedeelten: a) de privatieve delen die uitsluitend zullen behoren aan iedere eigenaar; b) de gemene delen die de mede-eigendom en de gedwongen onverdeeldheid zullen vormen van het geheel der mede-eigenaars.

5 5 Het ontstaan van deze privatieve elementen verwekt juridisch het bestaan van verschillende gedeelten. De gemeenschappelijke delen, waaronder de hierboven beschreven grond, zullen verdeeld worden in tienduizend/tienduizendsten (10.000/10.000sten) en een onafscheidbaar afhankelijkheid vormen van de privatieve delen. Het aantal tienduizendsten dat elke mede-eigenaar bezit bepaalt de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten van de residentie Wanderer onder voorbehoud van wat bepaald is in het reglement van mede-eigendom. De mede-eigenaars kunnen slechts gehouden zijn tot de lasten van de collectieve diensten en van de gemeenschappelijke elementen in verhouding tot hun onverdeeld aandeel in het geheel van het gebouw en de grond. Deze zullen bepaald worden zowel in verhouding tot de nuttige oppervlakte van de privatieve lokalen of de veronderstelde waarde volgens de toegestemde bestemming. De gehele of gedeeltelijke vervreemding van een privatief element omvat noodzakelijkerwijze de gehele of gedeeltelijke vervreemding van de gemeenschappelijke delen die er een onafscheidbaar afhankelijkheid van uitmaken. Iedere hypotheek of elk ander zakelijk recht toegestaan op een privatief gedeelte, bezwaart van rechtswege de fractie van de gemene delen die eraan gehecht zijn. III. VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREKKING EN TOELATING TOT BOUWEN VESTIGING RECHT VAN OPSTAL De voormelde grondeigenaar, met name de naamloze vennootschap Driemo, verklaart met betrekking tot de hem toebehorende voorschreven onroerende goederen ten voordele van de bouwheer, te weten de naamloze vennootschap Omniflat, die aanvaardt, te verzaken aan het recht van natrekking en verleent uitdrukkelijk aan de bouwheer, de naamloze vennootschap Omniflat, een integraal recht van opstal voor alle infrastructuurwerken evenals voor alle constructies die zullen worden opgetrokken op de hiervoor beschreven goederen, welke infrastructuurwerken en constructies eigendom zullen blijven van de naamloze vennootschap Omniflat. De bouwheer verbindt er zich toe de constructies op te richten op de hiervoor beschreven goederen op eigen kosten en risico of op kosten van de indeplaatsgestelde, conform de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen en eventueel later af te leveren wijzigende stedenbouwkundige vergunningen alsook conform de voorschriften van huidige basisakte en eventueel wijzigende en/of aanvullende basisakten.

6 Voormeld opstalrecht wordt verleend om niet voor de duur van de promotieoperatie, tenzij daaraan vroeger conventioneel een einde wordt gesteld in afspraak tussen de grondeigenaar en de bouwheer. Te dien einde heeft de grondeigenaar verklaard zuiver en eenvoudig afstand te doen van het recht van natrekking welke hem toekomt volgens de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek op de op voorschreven onroerende goederen op te richten constructies en geeft de grondeigenaar toelating aan de bouwheer om de bestaande constructies af te breken. De toelating tot bouwen zal nooit de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar in het gedrang kunnen brengen voor wat betreft de voorgenomen constructies. Deze verantwoordelijkheid berust volledig op de bouwheer, die alleen zal moet instaan voor de regeling van alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de nieuw op te richten constructies, zonder enige tussenkomst vanwege of verhaal tegen de grondeigenaar, die met het oprichten van de constructies niets te maken heeft. Voormelde toelating tot bouwen en afstand van het recht van natrekking wordt uitdrukkelijk verstrekt aan de bouwheer, de naamloze vennootschap Omniflat, en is enkel door deze laatste overdraagbaar, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de grondeigenaar. IV. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt dan de benaming "vereniging van mede-eigenaars Residentie WANDERER gevolgd door het adres van het gebouw, te weten 8670 Koksijde Albert I laan 132. De vereniging van mede-eigenaars kiest woonplaats in de woonplaats of maatschappelijke zetel van de syndicus. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het hierboven omschreven gebouw en aanhorigheden. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, ofwel door de rechter, 6

7 overeenkomstig de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek. Beslissingen waarbij de vereniging van medeeigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, zowel als eiseres als verweerster. Zij is geldig vertegenwoordigd door haar syndicus. V. EVENTUELE WIJZIGING DER PLANNEN De samenstelling en de indeling van de privatieve en gemeenschappelijke delen van het gebouw, hierna onder de hoofding basisakte gegeven of op het plan voorkomende, hebben echter geen definitief karakter. De comparante sub 2 behoudt zich het recht voor deze samenstelling, indeling of de gebruikte materialen te wijzigen, gedurende de uitvoering van de bouwwerken, hetzij ten gevolge van voorschriften door de bevoegde overheden, hetzij met het doel de schikking van geheel of van een gedeelte van het gebouw te veranderen en dit mits de nodige stedenbouwkundige toelatingen. Om analoge redenen en onder dezelfde voorwaarden kunnen de voorziene materialen noodzakelijk worden vervangen op grond van economische situaties, zoals verdwijning van de markt van de voorziene materialen, leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang der werken, minderwaarde in de kwaliteit, en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is. De aandelen in de gemeenschappelijke delen, respectievelijk aan gewijzigde privatieve delen verbonden, zullen dienovereenkomstig aangepast worden. Aldus behoudt de comparante sub 2 zich onder meer het recht voor, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn : a) twee of meer appartementen samen te voegen om er één groot appartement van te maken, om één of meer lokalen van één appartement te voegen bij een ander appartement, om een appartement onder te verdelen in meerdere flats of studio's en in het algemeen, om de indeling der appartementen of andere lokalen te veranderen, alsmede hiertoe de toegang van de privatieven tot de gemene delen te veranderen. b) privatieve delen te vergroten door inneming van delen van overlopen en gangen. c) gemeenschappelijke ruimtes om te vormen tot privatieve ruimtes of er een andere bestemming aan toe te kennen, en deze eventueel over te dragen aan derden en/of een genotsrecht ervoor toe te kennen aan derden. d) de bestemming der privatieven of gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen 7

8 e) functiewijzigingen door te voeren in het gebouw, de privatieven of gemene delen te herverdelen of her in te richten; f) garages samen te voegen of om te vormen tot parkings en/of bergingen of andere g) wijzigingen aan te brengen aan gevels en constructies die te wijten zijn aan de op puntstelling van de verschillende studies (onder andere beton, isolatie, verwarming, ventilatie en dergelijke meer). In voormelde gevallen heeft de comparante sub 2 steeds alleen het recht om een herverdeling of aanpassing der gemene delen door te voeren. De wijzigingen hiervoor toegelaten mogen geenszins schaden, noch aan de stevigheid, noch aan de structuur van het gebouw. Daarenboven mag de comparante sub 2 ingeval de stevigheid of de veiligheid van het gebouw dit vereisen, op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen die zij nuttig of nodig oordeelt en dit zowel aan privatieve als aan gemeenschappelijke delen. Wanneer ingevolge wijzigingen, herverdeling van het aantal tienduizendsten in de gemene delen zowel van het gebouw als in de grond wenselijk of nodig zijn, zal de comparante sub 2 op soevereine wijze deze herverdeling doen, en zal de aanpassing gebeuren door de notaris die de basisakte heeft gemaakt. VOLMACHT GEGEVEN DOOR KOPERS VAN PRIVATIEVEN De kopers van de privatieve delen zullen in hun aankoopakte aan de comparante sub 2 voornoemd onherroepelijke volmacht geven om in hun plaats alle wijzigingen aan te brengen aan onderhavige basisakte, aan onderhavige statuten, en alle wijzigende of verbeterende akten aan onderhavige statuten te ondertekenen en in het bijzonder voor wat betreft de wijzigingen die vermeld worden onder het hoofdstuk "wijziging der plannen", voor zover dit niet raakt aan de privatieve verkochte delen. Worden niet als wijzigingen van de statuten beschouwd, de wijziging van de binnenindeling van een privatieve kavel, het afsluiten van een privatief op een andere wijze dan oorspronkelijk voorzien, en in het algemeen elke aanpassing die niet leidt tot wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom, noch tot herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom. In geen geval kan de koper enig verhaal uitoefenen wegens het bouwen van betonnen kolommen of wegens de plaats waar ze opgetrokken worden noch wegens de omvang van gezegde kolommen of betonnen balken. Meer bepaald de vorm. De oppervlakte zal bepaald worden door de uitslag van de betonstudie en geen enkel verhaal zal kunnen uitgeoefend worden dienaangaande of aangaande de 8

9 gevolgen van leidingen of buizen die doorheen gezegde privatieven zouden lopen. De comparante sub 2 heeft het recht de leidingen, buizen, aflopen, betonkolommen en dergelijke meer, in de privatieven te plaatsen, zelfs wanneer dit tot gevolg zou hebben dat de nuttige oppervlakte ervan zou verminderd worden. Desbetreffend recht kan de comparant sub 2 uitoefenen zonder daarvoor enige toelating te moeten vragen of vergoeding verschuldigd te zijn aan de individuele medeeigenaars of vereniging van mede-eigenaars. Uitsluitend genotsrecht van verloren hoeken De comparante sub 2 behoudt zich het recht voor, om ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht, het uitsluitend genotsrecht toe te kennen aan om het even welke mede-eigenaar, van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in de residentie Wanderer, hoewel niet uitdrukkelijk als privatief omschreven in deze statuten. Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht van bij de aanvang privatief te zijn. VI. ERFDIENSTBAARHEDEN a) erfdienstbaarheden spruitend uit titels van eigendom Alle mede-eigenaars en alle titularissen van een zakelijk recht in het gebouw, zullen gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die spruiten uit de titels van eigendom van de comparanten of van hun rechtsvoorgangers. Dienaangaande verwijst de comparante sub 1 onder meer naar de bijzondere voorwaarden vervat in de voormelde aankoopakte verleden voor notaris Peter De Baets op twee april tweeduizend en negen welke alhier letterlijk wordt herhaald : BIJZONDERE VOORWAARDEN De verkoper verwijst naar de bijzondere voorwaarden vervat in zijn eigendomstitel. Deze voorwaarden worden alhier letterlijk overgenomen : Dienaangaande staat het volgende vermeld in de hiervoor vermelde akte, verleden voor notarissen Roger Verhue te Oostduinkerke en Romain Coppin te Antwerpen op drie november negentienhonderd negenentachtig, hierna letterlijk aangehaald : BP gaf op acht februari negentienhonderd twee en tachtig, toelating aan AEG Telefunken N.V. groep Industie en Telekommunikaties, Stallestraat 65 te 1180 Brussel, de mast 234 in te planten op het perceel voor de bovenleiding Oostduinkerke NMVB op voorwaarde bij 9

10 verandering/uitbreiding van het station, eventueel de mast te verplaatsen op kosten van de NMVB. De koper verklaart deze toelating te aanvaarden en over te nemen. Comparanten merken evenwel op dat de desbetreffende mast op dit ogenblik niet meer aanwezig is. b) conventionele erfdienstbaarheden en erfdienstbaarheden bij bestemming van de goede huisvader Door het onderwerpen van de voorschreven onroerende goederen aan het juridisch statuut van de medeeigendom, ontstaan er erfdienstbaarheden tussen de verschillende privatieve kavels. Deze ontstaan uit de aard en de indeling van het onroerend complex, of vinden hun oorsprong in de bestemming van de huisvader, voorzien in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in de plannen van de architect en de uitvoering van de werken en in de overeenkomst tussen de comparanten en de kopers van de privatieve kavels, die, louter door hun aankoop, deze statuten onderschrijven. Dit geldt onder meer voor : - de zichten die zouden bestaan van een privatieve kavel op een ander; - de leidingen, riolen en aflopen van alle aard; - alle doorgangen en gangen tussen privatieve kavels; - de luchtkokers en leidingen voor water, elektriciteit, teledistributie en alle nutsvoorzieningen - en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden die ontstaan uit de aard van de constructies en het normaal gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alle kokers en buizen dienen steeds toegankelijk te blijven met het oog op onderhouds- en herstellingwerken alsmede met het oog op het uitvoeren van eventuele aanpassingswerken. De toekomstige verkrijgers van een privatieve kavel worden in het bijzonder gesubrogeerd in al de rechten en verplichtingen die kunnen voortspruiten uit de actieve, passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die de beschreven goederen kunnen bezwaren, behoudens het recht de ene in hun voordeel te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten, maar alles op eigen kosten en gevaar en zonder verhaal tegen de comparanten en zonder dat de tegenwoordige opsomming meer rechten zou kunnen verstrekken aan wie dan ook dan er uit geregistreerde en niet verjaarde titels zouden kunnen voortspruiten. c) erfdienstbaarheden betreffende de terrassen Zoals hierna in de basisakte beschreven onder de hoofding STATUUT VAN DE TERRASSEN wordt het eeuwigdurend, 10

11 kosteloos en uitsluitend genot van de terrassen die ontstaan ingevolge de achteruitbouw op bepaalde verdiepingen) door de comparante sub 2 toegekend ten voordele van de eigenaars van de desbetreffende appartementen. De toekomstige kopers en hun rechtsopvolgers worden in de plaats gesteld van de comparanten in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit voormelde bedingen voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij verplichten zich zelf de bedingen op te leggen aan hun rechthebbenden en rechtverkrijgenden mocht hij in de toekomst het bij deze aangekochte goed vervreemden ten gelijk welke titel. d) Bijzondere erfdienstbaarheid hoogspanningslokaal Indien een hoogspanningslokaal wordt voorzien in het gebouw, worden bovendien toegestaan : de noodzakelijke erfdienstbaarheden van toegang en/of doorgang ten voordele van de in voormeld lokaal gevestigde installaties, namelijk: 1. voor wat betreft de aanleg van de leidingen (ondergronds en bovengronds) en toestellen, evenals het opnemen van de meterstanden; 2. voor wat betreft het personeel en materialen van de bevoegde technische diensten, met het oog op het onderhoud, de bediening en de uitvoering van alle nodige werken zowel op de leidingen als op de installaties. Deze erfdienstbaarheden worden gevestigd ten eeuwigen en kosteloze titel. De comparanten houden zich het recht voor dit lokaal welke desgevallend een aandeel in de gemene delen toebedeeld kan krijgen - geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, of in erfpacht te geven aan maatschappijen voor nutsvoorziening en de voorwaarden hiervoor te bepalen; zonder dat deze nutsmaatschappij daartoe zal genoodzaakt zijn op enigerlei wijze bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van de respectievelijke gebouwen. VII. VOORBEHOUD RECHTEN Alle voormelde rechten welke de comparanten zich voorbehouden evenals alle voorschreven erfdienstbaarheden (met inbegrip van deze betreffende de gelijkvloerse, dak-, en andere terrassen) betreffen een conventionele erfdienstbaarheid en tevens zakelijk recht dat rechtstreeks en direct beschikkingsrecht op de zaak inhoudt en tevens een volgrecht heeft dat voorrang heeft boven de houders van welkdanig vorderingsrecht en dat 11

12 12 tegenstelbaar is aan eenieder en kleeft aan het onroerend goed zelf. HOOFDSTUK II.- BASISAKTE VAN HET GEBOUW I. JURIDISCH STATUUT VAN HET GOED Na de voorafgaandelijke uiteenzetting hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht authentieke akte te verlenen van hun wil om het gebouw, waarvan sprake, te stellen onder het regime van de mede-eigendom, overeenkomstig de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig, zoals gewijzigd door de wet van dertig juni negentienhonderd vierennegentig en twee juni tweeduizend en tien en het onder te verdelen in privatieve delen en terzelfdertijd in gemeenschappelijke delen. De beschrijving van de privatieve delen, zoals zij ontworpen werden, staat hierna beschreven. De aandelen van elk privatief deel in de gemene delen werd eveneens hierna bepaald. Met het doel de rechten van eigendom en medeeigendom te bepalen, de wijze vast te stellen waarop de gemeenschappelijke gedeelten zullen beheerd worden en om de bijdrage van elk der mede-eigenaars in de gemeenschappelijke uitgaven vast te stellen, verwijzen de comparanten naar het reglement van mede-eigendom deel uitmakende van deze akte. Dit reglement omvat : 1) het statuut van het gebouw, waarbij geregeld wordt : de verdeling van de eigendom, het onderhoud, de bewaring en eventueel de verandering of heropbouw van het geheel of een deel van het gebouw en alle moeilijkheden en betwistingen die tussen de eigenaars kunnen ontstaan ; Partijen verwijzen tevens naar het reglement van inwendige orde betreffende het genot van het gebouw en de verschillende punten aangaande het gemeenschappelijk leven, welke aan deze akte wordt gehecht. Zekere bepalingen van dit reglement van medeeigendom zijn van zakelijke aard en volgen te dien opzichte het onroerend goed. Deze bepalingen worden tegenstelbaar aan derden door de overschrijving van deze akte in het hypotheekkantoor. Andere bepalingen zijn niet van zakelijke aard, maar blijven verplichtend en worden opgelegd aan alle rechtsopvolgers der verschijnende vennootschap, bij middel van de indeplaatsstelling. Alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot van privatieve delen van het gebouw, hierin begrepen alle verhuringen of genotstoelatingen, zullen de uitdrukkelijke vermelding bevatten dat de nieuwe betrokkenen kennis genomen hebben van deze basisakte en

13 zijn aangehechte stukken en dat zij gesubrogeerd worden in alle rechten en verplichtingen, hieruit voortspruitende. II. AANGEHECHTE STUKKEN - PLANNEN De comparanten hebben ons Notaris, de volgende stukken overhandigd: a) de bouwtoelating afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Koksijde in zitting van achttien juni tweeduizend en twaalf onder gemeentelijke dossiernummer 38014/16550/B/2012/ De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: G Het beschikkend gedeelte luidt letterlijk als volgt : BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 18/06/2012 HET VOLGENDE: Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan NV Omniflat, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwarden : - Er dient een minimale afstand van 22,50m gerespecteerd worden tussen de as van de trambedding en de bouwlijn; - Het hemelwater moet op eigen terrein worden opgevangen en mag niet worden afgeleid naar de aanpalende percelen, ook niet waar ondergronds tot tegen de perceelsgrens wordt gebouwd - Voor bronbemaling moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art de lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeeenkomstig art van Vlarem II de ondergrondse constructie dient te worden uitgevoerd als volledig waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem - Het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater moet maximaal herbruikt worden (bv voor kuiswater en toiletten) - Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen moet zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone; wanneer een verhoogde zoutconcentratie van het bemalingswater wordt vastgesteld dienen maatregelen genomen te worden om verdere verzilting tegen te gaan; - gelet op het ontbrekend advies van de 13

14 14 brandweer dat de uitvoering van de werken moet geschieden volgens de geldende brandweernormen en dat de werken maar kunnen worden aangevangen na een gunstig advies van de brandweer b) een goedgekeurd plan opgemaakt door BVBA Paret2 Architecten te 8890 Dadizele Azalealaan 50. Deze plannen zijn als volgt geïdentificeerd: Deze plannend dragen het zegel van de Gemeente Koksijde en de melding van goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van achttien juni tweeduizend en twaalf. c) attest architect met betrekking tot de verdeling der aandelen in de gemeenschappelijke delen Voormelde documenten "ne varietur" ondertekend door de comparanten en mij, Notaris, zullen aan onderhavige akte gehecht blijven om samen ter registratie aangeboden te worden. De plannen moeten niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor worden aangeboden. De comparante sub 2 verklaart tot op heden geen weet te hebben van enige klacht tegen de bouwvergunning bij gelijk welke rechtbank en in voorkomend geval onmiddellijk de kopers te zullen verwittigen. III. BESCHRIJVING VAN DE RESIDENTIE WANDERER 1 KELDERVERDIEPING NIVEAU -1 a) gemene delen in- en uitrit, doorrit en manoeuvreerruimte algemene inkom met inkomhall en twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. Lokaal elektriciteitscabine Twee huisvuilbergingen Lokaal tellers elektriciteit, lokaal tellers gas, lokaal tellers water hoogspanningscabine b) privatieve delen De kelderverdieping bestaat uit : vijftien GARAGES genummerd van 01 tot en met 15 2 GELIJKVLOERS a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circultatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker b) privatieve delen Het gelijkvloers omvat vijf appartementen Het appartement genummerd GV01 omvat :

15 Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met balkon, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd GV02 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers met balkon Het appartement genummerd GV03 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, badkamer, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd GV04 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd GV05 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1 met balkon, slaapkamer 2, slaapkamer 3 met balkon, living met terras en open keuken met berging 3 EERSTE VERDIEPING a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. b) privatieve delen De eerste verdieping omvat vijf appartementen. Het appartement genummerd 0101 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met balkon, living met balkon en open keuken met berging Het appartement genummerd 0102 omvat : Inkom, inkomhall, living met balkon en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers met balkon Het appartement genummerd 0103 omvat : Inkom, inkomhall, living met balkon en open keuken, wc, badkamer, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd 0104 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, living met balkon en open keuken met berging Het appartement genummerd 0105 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1 met balkon, slaapkamer 2, slaapkamer 3 met balkon, living met balkon en open keuken met berging 4 DAKVERDIEPING a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. b) privatieve delen De dakverdieping omvat vijf appartementen. Het appartement genummerd 0201 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, buro, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd 0202 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers 15

16 Het appartement genummerd 0203 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, badkamer met wc, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd 0204 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, buro, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd 0205 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met dressing, living met terras en open keuken met berging IV. TOEKENNING DER GEMENE DELEN Er worden ten titel van onverdeelde medeeigendom volgend aantal tienduizendsten van de gemene delen van het gebouw en van de grond toegekend aan: a) kelderverdieping 1 - garage 1 : zestig - garage 2 : zestig garage 3 : zestig 60 - garage 4 : zestig 60 - garage 5 : zestig 60 - garage 6 : zestig 60 - garage 7 : zestig 60 - garage 8 : zestig 60 - garage 9 : zestig 60 - garage 10 : zestig 60 - garage 11 : veertig 40 - garage 12 : vijftig 50 - garage 13 : tachtig 80 - garage 14 : zeventig 70 - garage 15 : zestig 60 b) gelijkvloers - appartement 0001 : zeshonderd dertig appartement 0002 : zeshonderd zeventig appartement 0003 : zeshonderd vijftig appartement 0004 : zeshonderd twintig appartement 0005 : zevenhonderd veertig 740 c) eerste verdieping - appartement 0101 : zeshonderd tien appartement 0102 : zeshonderd zestig appartement 0103 : zeshonderd veertig appartement 0104 : vijfhonderd negentig appartement 0105 : zevenhonderd twintig 720 d) tweede verdieping - appartement 0201 : vijfhonderd en tien appartement 0202 : vijfhonderd veertig appartement 0203 : vijfhonderd appartement 0204 : vierhonderd veertig appartement 0205 : vijfhonderd tachtig

17 Totaal : tienduizend/tienduizendsten / V. STATUUT VAN DE TERRASSEN a) algemeen In het algemeen dient te worden gestipuleerd dat de ruwbouw van de terrassen en de balkons alsook de borstweringen gemeenschappelijke delen zijn. Waar hiervoor in de beschrijving van de privatieven wordt gesproken van terrassen of balkons, wordt bedoeld het uitsluitend genot van deze terrassen of balkons, en niet het eigendomsrecht. Alle kosten van onderhoud en herstellingen van de bevloering van deze terrassen of balkons zijn ten laste van het begunstigde privatief. De overige kosten, zoals onder andere deze betreffende de waterdichtheid vallen ten laste van de gemeenschap, met dien verstande dat deze kosten zullen worden gedragen door de appartementen in verhouding tot hun aandeel in de gemene delen, met uitsluiting van de garages. In dit geval zijn de kosten voor het wegnemen en terugplaatsen van de privatieve bevloering ten laste van de gemeenschap. Deze kosten zullen evenwel verhaald worden op de betrokken eigenaars indien de uit te voeren kosten te wijten zijn aan een grove fout van de betrokken eigenaars bij de uitoefening van hun recht op genot. b) gelijkvloerse terrassen De eigenaars van de appartementen op het niveau van de gelijkvloerse verdieping hebben het eeuwigdurend, onvergeld en exclusief genot van de terrassen die palen aan hun appartement mits op hun kosten in te staan voor het behoorlijk onderhoud en herstellingen van deze terrassen. De kosten van onderhoud en herstelling van de waterdichtheidskap van deze terras maken deel uit van de gemeenschappelijke kosten (op de wijze zoals vermeld onder a), tenzij zij veroorzaakt worden door een grove fout van de betrokken eigenaars, bij de uitoefening van hun recht op genot. Het is de genieters van het genotsrecht van de terrassen verboden om vaste inrichtingen en/of omheiningen te plaatsen op de bevloering of op het tuingedeelte waarover zij het genotsrecht hebben; dit om de waterdichtheid van de daaronderliggende garages en/of daken niet te beschadigen. Het is de eigenaars van de gelijkvloerse terrassen wel toegelaten deze terrassen af te sluiten met een glazen wand. Deze wanden en afsluitingen dienen uniform en in dezelfde materialen te zijn voor het ganse gebouw. De keuze van wijze van afsluiten en te gebruiken materialen dient in overleg met de architect te worden genomen en dient te worden beslist door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De kosten van het plaatsen van de wanden, 17

18 onderhoud en herstelling zijn lastens de eigenaars van de gelijkvloerse appartementen in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen. c) terrassen tengevolge van de achteruitbouw Tengevolge van de achteruitbouw van de tweede verdieping ten opzichte van de ondergelegen eerste verdieping worden telkens dakterrassen gevormd, zoals afgebeeld op de aangehechte plannen. Het eeuwigdurend, kosteloos en uitsluitend genot van de dakterrassen wordt verbonden aan de respectievelijke appartementen op de tweede verdieping. De kosten voor behoorlijk onderhoud en herstellingen van zelfde terrassen zijn ten laste van de gebruikers van het genotsrecht. De kosten van onderhoud en herstelling van de waterdichtheidskap van de terrassen maken deel uit van de gemeenschappelijke kosten (op de wijze zoals vermeld onder a), tenzij zij veroorzaakt worden door een grove fout van de betrokken eigenaars, bij de uitoefening van hun recht op genot. VI. STATUUT VAN DE TUIN De tuin is gemeenschappelijk. Alle kosten van onderhoud van de tuin zullen gedragen worden door de mede-eigenaars. Het volledige onderhoud van de tuin zal worden gecoördineerd door de syndicus derwijze dat het onderhoud door één enkele persoon of firma zal worden uitgevoerd. VII. STATUUT VAN DE GARAGES De garages mogen niet van bestemming veranderen en mogen enkel dienen om er een wagen te stationeren; ze mogen evenwel omgevormd worden tot parkings en/of bergingen. De garages mogen gebruikt worden om er kleinere motorrijtuigen te plaatsen evenals fietsen, kinderwagens en plezierboten. Het is verder verboden, bij stilstand, de motor van het voertuig herhaaldelijk op toeren te drijven onder voorwendsel van oppuntstelling of voor enig andere reden. De bestuurders mogen evenmin gebruik maken van de geluidsinstallatie van hun wagen in de garages, autostandplaatsen, doorritten of in- en uitrit. Zij mogen evenmin een vrije uitlaat gebruiken, rook verspreiden of olie op de grond laten lopen. Het is verboden om brandbare en ontplofbare, alsmede bederfbare goederen te stockeren in de garages, met uitzondering van de brandstof in de voertuigen aanwezig voor normaal gebruik. De eigenaars van de garages en de kelders zullen ten allen tijde rekening houden met het feit de goederen te stapelen, op een hoogte van minstens 15 cm, teneinde eventuele waterschade te voorkomen. 18

19 19 Het is eveneens verboden wagens of andere voertuigen te stationeren in de gemene inritten en toegangen tot de garages. Het is verboden de garages te gebruiken als al dan niet voorlopige werkplaats. De kosten van onderhoud en herstelling van de persoonlijke garagepoort zijn individueel. VIII. STATUUT VAN DE VUILNISBERGING De vuilnisbergingen worden door de comparanten niet ingericht of uitgerust. De wijze van inrichting dient het voorwerp uit te maken van een beslissing van de eerste algemene vergadering. Alle kosten die voortvloeien uit deze beslissing zijn ten laste van de vereniging van medeeigenaars en dienen verdeeld te worden volgens de aandelen n de gemeenschappelijke delen. De vuilnisberging kan door de vereniging van mede-eigenaars van bestemming worden gewijzigd bij beslissing van meer dan 50% van de stemmen. IX. ZONNEWERING, ANTENNES EN TUINMEUBELEN Het is uitdrukkelijk verboden aan de buitengevels verticale en/of horizontale zonnewering noch schotelantennes of andere gelijkaardige apparaten te plaatsen, zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van de stemmen. Ten einde de uniformiteit van het gebouw en het uitzicht op het gebouw te bewaren zijn de mede-eigenaars ertoe verplicht ervoor te zorgen dat het tuinmeubilair op de terrassen van degelijke kwaliteit zijn en dat het buitenaanzicht van de gordijnen wit dient te zijn. X. RECHT VAN BESCHIKKING Geen lokaal, gedeelte van een privatieve entiteit, kan worden vervreemd dan met het doel twee aanpalende privatieve delen te vervolledigen of opnieuw in te richten, in dat geval dienen de voorwaarden vastgesteld bij het reglement van mede-eigendom te worden nageleefd. De restricties hiervoor zijn echter niet van toepassing op de comparante sub 2, zonder te raken aan de privatieve delen van de overige mede-eigenaars. XI. KOSTENVERDELING De verdeling der kosten in de residentie Wanderer gebeurt volgens de hierna vermelde lijst zonder dat deze lijst als limitatief dient te worden beschouwd: Principe : Privatieve elektriciteit via privatieve elektriciteitsteller Gemeenschappelijke elektriciteit via gemeenschappelijke elektriciteitsteller Privatief koud water via privatieve waterteller

20 20 Gemeenschappelijk koud water via gemeenschappelijke hoofdwaterteller Privatieve verwarming (CV + water) via privatieve gasteller Legende F.F = forfaitair bedrag G.G. ind. = garages individueel APP ind = appartementen individueel G.G. ind. APP. Ind. Aandelen garage Aandele n app. Garages F.F App. F.F. 1. ADMINISTRATIE Beheerskosten van de gemene delen van het gebouw Bankkosten diverse X X beheerskosten kosten geschillen Brandverzekering X X 2. NUTSVOORZIENING Elektriciteit X X gemeenschap: inkom+gangen/nutslokale n/ liften/technieken/garag e+ fietsenberging Elektriciteit + gas + X water van het individuele appartement Water van de X X gemeenschap 3. ONDERHOUD Onderhoud van de gemene X delen van de appartementen Onderhoud van de X sektionaalpoort + manoeuvreerruimte in de garage vanaf de sektionaalpoort Buiten: onderhoud X tuin/inkompartij/centra le inrit poort Onderhoud van de X technieken: liften/waterbehandeling /ventilatie/schouwen X X

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~`

Eerste blad. y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S' 'S~` Eerste blad y; ~~, f~à /$ ~ ~+ ÿ ~ ~?lon S'" 'S~` QQ : Rep: 3 `+ a Datum: 10/7/2014 Ref: AG/213496 VERKAVELINGSAKTE In het j aar tweeduizend veertien. Op tien juli. Op het gemeentehuis te Beveren, Stationsstraat

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie