D /basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.33.123/basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De"

Transcriptie

1 1 Rep.n : BASISAKTE D /basisakte/res. Wanderer Het jaar tweeduizend en dertien. Op Voor Mij, Meester Peter DE BAETS, notaris te Koksijde. ZIJN VERSCHENEN : De naamloze vennootschap "DRIEMO", met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 1, ondernemingsnummer , en belasting over de toegevoegde waarde nummer Opgericht bij akte verleden voor Meester Constant Jonniaux, Notaris te Pommeroeul, op negentien maart negentienhonderd negenenzestig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf april negentienhonderd negenenzestig onder nummer Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgemaakt door Meester Stephan Mourisse te Roesbrugge- Haringe/Poperinge op éénentwintig oktober tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna onder nummer Alhier vertegenwoordigd door: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOLITHO met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer , opgericht bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe op achttien december tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twee januari tweeduizend en negen onder nummer , in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij beslissing van de Raad van Bestuur gehouden op de zetel van de vennootschap van negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, ter publicatie aangeboden. Op haar beurt vertegenwoordigd door: De heer DRIEGELINCK Philippe Auguste Marie Paul, geboren te Roeselare op vijf september negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer , identiteitskaartnummer , wonende te Izegem, Egaalstraat 3, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger waartoe hij werd herbenoemd bij besluit genomen door de zaakvoerder op de zetel van de vennootschap in datum van negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, ter publicatie aangeboden.

2 2 - Comparant onder 1 is eigenares van de hierna vermelde grond - 2. De naamloze vennootschap OMNIFLAT, met zetel te 8870 Izegem, Egaalstraat 1, ondernemingsnummer , en belasting over de toegevoegde waarde nummer Opgericht bij akte verleden voor Meester Pieter Vander Heyde, Notaris te Rumbeke, op zeventien augustus negentienhonderd zesenzeventig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig augustus negentienhonderd zesenzeventig onder nummer Waarvan de statuten meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe, op een en twintig oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op negen november tweeduizend en elf, onder nummer Alhier vertegenwoordigd door: De heer DRIEGELINCK Philippe Auguste Marie Paul, geboren te Roeselare op vijf september negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer , identiteitskaartnummer , wonende te Izegem, Egaalstraat 3, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder waartoe hij werd herbenoemd bij besluit genomen door de raad van bestuur gehouden op de zetel in datum van zevenentwintig april tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei daarna onder nummer Comparant onder 2 is de bouwheer van de op te richten constructies - Hierna samen genoemd "DE COMPARANTE(N)". HOOFDSTUK I : VOORAFGAANDE UITEENZETTING I. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN Comparant onder 1 verklaart eigenares te zijn van volgende onroerende goederen: GEMEENTE KOKSIJDE, vierde afdeling, Oostduinkerke, tweede afdeling Een eigendom gelegen hoek Westdiephelling en Albert I laan, gekend ten kadaster onder de sectie G nummer 689 en deel van nummer 690/A met een oppervlakte volgens hierna vermelde meting van vijftien are negentien komma vier centiare (15a 19,4ca). PLAN Zoals dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan Vandewalle, landmeter te Koksijde op zes augustus tweeduizend en twaalf, welk plan aan deze akte zal blijven gehecht na ne

3 3 varietur te zijn ondertekend geweest door comparanten en ondergetekende notaris. OORSPRONG VAN EIGENDOM Voorschreven goederen behoren de naamloze vennootschap Driemo toe als volgt : * De eigendom volgens de eigendomstitel beschreven als service-station met aanhorigheden, op en met grond gelegen Albert I-laan 132, volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder de sectie G nummer 690/a met een oppervlakte van elf are zevenenveertig centiare (11a 47ca door aankoop onder grotere oppervlakte jegens de heer José Roger Albert Cornelius Madou en zijn echtgenote mevrouw Diane Martine Rita Declerck te Oostduinkerke blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets, geassocieerd notaris te Koksijde met tussenkomst van notaris Frank Heyvaert te Veurne op twee april tweeduizend en negen, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteitsnummer 66-T-29/04/ De echtgenoten Madou-Declerck waren er eigenaars van om het onroerend goed aangekocht te hebben jegens de heer Roland Vermandel en zijn echtgenote mevrouw Yvette Ackerman te Oostduinkerke, blijkens akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op tien januari negentienhonderd éénennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tweeëntwintig januari daarna, boek 8024 nummer 19. De echtgenoten Vermandel-Ackerman voornoemd waren er eigenaars van om het aangekocht te hebben jegens de nv BP Belgium te Zwijndrecht, ingevolge akte verleden voor notaris Roger Verhue te Koksijde-Oostduinkerke en Romain Coppin te Antwerpen op drie november negentienhonderd negenentachtig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op één december daarna, boek 7809 nummer 9. Voorschreven goed behoorde toe aan de nv BP Belgium als volgt : - de gebouwen om ze zelf te laten oprichten; - de grond om deze aangekocht te hebben jegens de heer Herman Rubbrecht en zijn echtgenote mevrouw Jenny Hatse te Oostduinkerke, blijkens akte verleden voor notaris Romain Coppens te Antwerpen op drieëntwintig december negentienhonderd zeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op vijf januari daarna, boek 5124 nummer 23. Comparanten merken verder op dat het overgebleven deel van perceel nummer 690/a wordt overgedragen aan de gemeente Koksijde en zal dienen om het kunstwerk The Wanderer te plaatsen.

4 4 * De eigendom volgens de eigendomstitel beschreven als een villa met aanhorigheden, op en met grond gelegen Westdiephelling 19, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder de sectie G nummer 689 met een oppervlakte van vijf are zesenveertig centiare (5a 46ca), door aankoop jegens mevrouw Gisèle Andréa Maria Magdalena Debackere, weduwe van de heer Daniel Donck, te Koksijde blijkens akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde met tussenkomst van notaris Wim Van de Putte te Poperinge op achtentwintig juni tweeduizend en elf overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne onder formaliteitsnummer 066-T- 04/0/ Voorschreven goed behoort mevrouw Debackere voormeld toe om het aangekocht te hebben van de heer Vansevenant Willy en zijn echtgenote mevrouw Coutigny Isabella te Poperinge, blijkens akte verleden voor notaris Lahaye Jean-Marie te Poperinge, met tussenkomst van notaris Van de Putte Wim te Poperinge op zesentwintig juni negentienhonderd achtennegentig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op zevenentwintig juli daarna, boek 9550 nummer 14. De echtgenoten Vansevenant-Coutigny waren er eigenaars van om het aangekocht te hebben van de heer Hollez Georges en zijn echtgenote mevrouw Vandecasteele Maria te Ichtegem, blijkens akte verleden voor notaris Lahaye Jean-Marie voornoemd op zeventien februari negentienhonderd achtenzeventig, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op tweeëntwintig maart daarna, boek 6274 nummer 2. II. ONDERWERPING AAN HET JURIDISCH STATUUT VAN DE MEDE-EIGENDOM De comparanten hebben ons notaris verklaard dat zij op voormelde grond na afbraak van de bestaande constructies - een appartementgebouw wensen op te richten. Zij verlangen om de grond en het op te richten appartementsgebouw die de naam "RESIDENTIE WANDERER zal dragen te onderwerpen aan het juridisch statuut van de mede-eigendom, zoals voorzien bij artikel en volgende van het Burgerlijk Wetboek en het te voorzien van een woningstatuut. De nieuwbouwresidentie genaamd residentie Wanderer wordt bijgevolg verdeeld in onderscheiden gedeelten: a) de privatieve delen die uitsluitend zullen behoren aan iedere eigenaar; b) de gemene delen die de mede-eigendom en de gedwongen onverdeeldheid zullen vormen van het geheel der mede-eigenaars.

5 5 Het ontstaan van deze privatieve elementen verwekt juridisch het bestaan van verschillende gedeelten. De gemeenschappelijke delen, waaronder de hierboven beschreven grond, zullen verdeeld worden in tienduizend/tienduizendsten (10.000/10.000sten) en een onafscheidbaar afhankelijkheid vormen van de privatieve delen. Het aantal tienduizendsten dat elke mede-eigenaar bezit bepaalt de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten van de residentie Wanderer onder voorbehoud van wat bepaald is in het reglement van mede-eigendom. De mede-eigenaars kunnen slechts gehouden zijn tot de lasten van de collectieve diensten en van de gemeenschappelijke elementen in verhouding tot hun onverdeeld aandeel in het geheel van het gebouw en de grond. Deze zullen bepaald worden zowel in verhouding tot de nuttige oppervlakte van de privatieve lokalen of de veronderstelde waarde volgens de toegestemde bestemming. De gehele of gedeeltelijke vervreemding van een privatief element omvat noodzakelijkerwijze de gehele of gedeeltelijke vervreemding van de gemeenschappelijke delen die er een onafscheidbaar afhankelijkheid van uitmaken. Iedere hypotheek of elk ander zakelijk recht toegestaan op een privatief gedeelte, bezwaart van rechtswege de fractie van de gemene delen die eraan gehecht zijn. III. VERZAKING AAN HET RECHT VAN NATREKKING EN TOELATING TOT BOUWEN VESTIGING RECHT VAN OPSTAL De voormelde grondeigenaar, met name de naamloze vennootschap Driemo, verklaart met betrekking tot de hem toebehorende voorschreven onroerende goederen ten voordele van de bouwheer, te weten de naamloze vennootschap Omniflat, die aanvaardt, te verzaken aan het recht van natrekking en verleent uitdrukkelijk aan de bouwheer, de naamloze vennootschap Omniflat, een integraal recht van opstal voor alle infrastructuurwerken evenals voor alle constructies die zullen worden opgetrokken op de hiervoor beschreven goederen, welke infrastructuurwerken en constructies eigendom zullen blijven van de naamloze vennootschap Omniflat. De bouwheer verbindt er zich toe de constructies op te richten op de hiervoor beschreven goederen op eigen kosten en risico of op kosten van de indeplaatsgestelde, conform de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen en eventueel later af te leveren wijzigende stedenbouwkundige vergunningen alsook conform de voorschriften van huidige basisakte en eventueel wijzigende en/of aanvullende basisakten.

6 Voormeld opstalrecht wordt verleend om niet voor de duur van de promotieoperatie, tenzij daaraan vroeger conventioneel een einde wordt gesteld in afspraak tussen de grondeigenaar en de bouwheer. Te dien einde heeft de grondeigenaar verklaard zuiver en eenvoudig afstand te doen van het recht van natrekking welke hem toekomt volgens de artikelen 546, 551 en volgende van het Burgerlijk Wetboek op de op voorschreven onroerende goederen op te richten constructies en geeft de grondeigenaar toelating aan de bouwheer om de bestaande constructies af te breken. De toelating tot bouwen zal nooit de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar in het gedrang kunnen brengen voor wat betreft de voorgenomen constructies. Deze verantwoordelijkheid berust volledig op de bouwheer, die alleen zal moet instaan voor de regeling van alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de nieuw op te richten constructies, zonder enige tussenkomst vanwege of verhaal tegen de grondeigenaar, die met het oprichten van de constructies niets te maken heeft. Voormelde toelating tot bouwen en afstand van het recht van natrekking wordt uitdrukkelijk verstrekt aan de bouwheer, de naamloze vennootschap Omniflat, en is enkel door deze laatste overdraagbaar, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de grondeigenaar. IV. RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN DE VERENIGING Overeenkomstig de wet verkrijgt de vereniging van mede-eigenaars rechtspersoonlijkheid na de overschrijving van de statuten van het gebouw op het hypotheekkantoor en vanaf de overdracht of de toekenning van ten minste één kavel. De vereniging draagt dan de benaming "vereniging van mede-eigenaars Residentie WANDERER gevolgd door het adres van het gebouw, te weten 8670 Koksijde Albert I laan 132. De vereniging van mede-eigenaars kiest woonplaats in de woonplaats of maatschappelijke zetel van de syndicus. De vereniging kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het hierboven omschreven gebouw en aanhorigheden. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij is slechts ontbonden wanneer de onverdeeldheid tussen de mede-eigenaars ophoudt te bestaan. De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de algemene vergadering, ofwel door de rechter, 6

7 overeenkomstig de artikelen en van het Burgerlijk Wetboek. Beslissingen waarbij de vereniging van medeeigenaars wordt veroordeeld, worden uitgevoerd op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, zowel als eiseres als verweerster. Zij is geldig vertegenwoordigd door haar syndicus. V. EVENTUELE WIJZIGING DER PLANNEN De samenstelling en de indeling van de privatieve en gemeenschappelijke delen van het gebouw, hierna onder de hoofding basisakte gegeven of op het plan voorkomende, hebben echter geen definitief karakter. De comparante sub 2 behoudt zich het recht voor deze samenstelling, indeling of de gebruikte materialen te wijzigen, gedurende de uitvoering van de bouwwerken, hetzij ten gevolge van voorschriften door de bevoegde overheden, hetzij met het doel de schikking van geheel of van een gedeelte van het gebouw te veranderen en dit mits de nodige stedenbouwkundige toelatingen. Om analoge redenen en onder dezelfde voorwaarden kunnen de voorziene materialen noodzakelijk worden vervangen op grond van economische situaties, zoals verdwijning van de markt van de voorziene materialen, leveringstermijnen onverenigbaar met de normale gang der werken, minderwaarde in de kwaliteit, en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming beperkend is. De aandelen in de gemeenschappelijke delen, respectievelijk aan gewijzigde privatieve delen verbonden, zullen dienovereenkomstig aangepast worden. Aldus behoudt de comparante sub 2 zich onder meer het recht voor, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn : a) twee of meer appartementen samen te voegen om er één groot appartement van te maken, om één of meer lokalen van één appartement te voegen bij een ander appartement, om een appartement onder te verdelen in meerdere flats of studio's en in het algemeen, om de indeling der appartementen of andere lokalen te veranderen, alsmede hiertoe de toegang van de privatieven tot de gemene delen te veranderen. b) privatieve delen te vergroten door inneming van delen van overlopen en gangen. c) gemeenschappelijke ruimtes om te vormen tot privatieve ruimtes of er een andere bestemming aan toe te kennen, en deze eventueel over te dragen aan derden en/of een genotsrecht ervoor toe te kennen aan derden. d) de bestemming der privatieven of gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen 7

8 e) functiewijzigingen door te voeren in het gebouw, de privatieven of gemene delen te herverdelen of her in te richten; f) garages samen te voegen of om te vormen tot parkings en/of bergingen of andere g) wijzigingen aan te brengen aan gevels en constructies die te wijten zijn aan de op puntstelling van de verschillende studies (onder andere beton, isolatie, verwarming, ventilatie en dergelijke meer). In voormelde gevallen heeft de comparante sub 2 steeds alleen het recht om een herverdeling of aanpassing der gemene delen door te voeren. De wijzigingen hiervoor toegelaten mogen geenszins schaden, noch aan de stevigheid, noch aan de structuur van het gebouw. Daarenboven mag de comparante sub 2 ingeval de stevigheid of de veiligheid van het gebouw dit vereisen, op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen die zij nuttig of nodig oordeelt en dit zowel aan privatieve als aan gemeenschappelijke delen. Wanneer ingevolge wijzigingen, herverdeling van het aantal tienduizendsten in de gemene delen zowel van het gebouw als in de grond wenselijk of nodig zijn, zal de comparante sub 2 op soevereine wijze deze herverdeling doen, en zal de aanpassing gebeuren door de notaris die de basisakte heeft gemaakt. VOLMACHT GEGEVEN DOOR KOPERS VAN PRIVATIEVEN De kopers van de privatieve delen zullen in hun aankoopakte aan de comparante sub 2 voornoemd onherroepelijke volmacht geven om in hun plaats alle wijzigingen aan te brengen aan onderhavige basisakte, aan onderhavige statuten, en alle wijzigende of verbeterende akten aan onderhavige statuten te ondertekenen en in het bijzonder voor wat betreft de wijzigingen die vermeld worden onder het hoofdstuk "wijziging der plannen", voor zover dit niet raakt aan de privatieve verkochte delen. Worden niet als wijzigingen van de statuten beschouwd, de wijziging van de binnenindeling van een privatieve kavel, het afsluiten van een privatief op een andere wijze dan oorspronkelijk voorzien, en in het algemeen elke aanpassing die niet leidt tot wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom, noch tot herverdeling van de aandelen van de mede-eigendom. In geen geval kan de koper enig verhaal uitoefenen wegens het bouwen van betonnen kolommen of wegens de plaats waar ze opgetrokken worden noch wegens de omvang van gezegde kolommen of betonnen balken. Meer bepaald de vorm. De oppervlakte zal bepaald worden door de uitslag van de betonstudie en geen enkel verhaal zal kunnen uitgeoefend worden dienaangaande of aangaande de 8

9 gevolgen van leidingen of buizen die doorheen gezegde privatieven zouden lopen. De comparante sub 2 heeft het recht de leidingen, buizen, aflopen, betonkolommen en dergelijke meer, in de privatieven te plaatsen, zelfs wanneer dit tot gevolg zou hebben dat de nuttige oppervlakte ervan zou verminderd worden. Desbetreffend recht kan de comparant sub 2 uitoefenen zonder daarvoor enige toelating te moeten vragen of vergoeding verschuldigd te zijn aan de individuele medeeigenaars of vereniging van mede-eigenaars. Uitsluitend genotsrecht van verloren hoeken De comparante sub 2 behoudt zich het recht voor, om ten titel van zakelijk en overdraagbaar recht, het uitsluitend genotsrecht toe te kennen aan om het even welke mede-eigenaar, van verloren hoeken, kasten, bergingen of plaatsen in de residentie Wanderer, hoewel niet uitdrukkelijk als privatief omschreven in deze statuten. Door deze toekenning van een genotsrecht worden deze delen geacht van bij de aanvang privatief te zijn. VI. ERFDIENSTBAARHEDEN a) erfdienstbaarheden spruitend uit titels van eigendom Alle mede-eigenaars en alle titularissen van een zakelijk recht in het gebouw, zullen gesubrogeerd zijn in alle rechten en verplichtingen die spruiten uit de titels van eigendom van de comparanten of van hun rechtsvoorgangers. Dienaangaande verwijst de comparante sub 1 onder meer naar de bijzondere voorwaarden vervat in de voormelde aankoopakte verleden voor notaris Peter De Baets op twee april tweeduizend en negen welke alhier letterlijk wordt herhaald : BIJZONDERE VOORWAARDEN De verkoper verwijst naar de bijzondere voorwaarden vervat in zijn eigendomstitel. Deze voorwaarden worden alhier letterlijk overgenomen : Dienaangaande staat het volgende vermeld in de hiervoor vermelde akte, verleden voor notarissen Roger Verhue te Oostduinkerke en Romain Coppin te Antwerpen op drie november negentienhonderd negenentachtig, hierna letterlijk aangehaald : BP gaf op acht februari negentienhonderd twee en tachtig, toelating aan AEG Telefunken N.V. groep Industie en Telekommunikaties, Stallestraat 65 te 1180 Brussel, de mast 234 in te planten op het perceel voor de bovenleiding Oostduinkerke NMVB op voorwaarde bij 9

10 verandering/uitbreiding van het station, eventueel de mast te verplaatsen op kosten van de NMVB. De koper verklaart deze toelating te aanvaarden en over te nemen. Comparanten merken evenwel op dat de desbetreffende mast op dit ogenblik niet meer aanwezig is. b) conventionele erfdienstbaarheden en erfdienstbaarheden bij bestemming van de goede huisvader Door het onderwerpen van de voorschreven onroerende goederen aan het juridisch statuut van de medeeigendom, ontstaan er erfdienstbaarheden tussen de verschillende privatieve kavels. Deze ontstaan uit de aard en de indeling van het onroerend complex, of vinden hun oorsprong in de bestemming van de huisvader, voorzien in de artikelen 692 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, in de plannen van de architect en de uitvoering van de werken en in de overeenkomst tussen de comparanten en de kopers van de privatieve kavels, die, louter door hun aankoop, deze statuten onderschrijven. Dit geldt onder meer voor : - de zichten die zouden bestaan van een privatieve kavel op een ander; - de leidingen, riolen en aflopen van alle aard; - alle doorgangen en gangen tussen privatieve kavels; - de luchtkokers en leidingen voor water, elektriciteit, teledistributie en alle nutsvoorzieningen - en in het algemeen voor alle erfdienstbaarheden die ontstaan uit de aard van de constructies en het normaal gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alle kokers en buizen dienen steeds toegankelijk te blijven met het oog op onderhouds- en herstellingwerken alsmede met het oog op het uitvoeren van eventuele aanpassingswerken. De toekomstige verkrijgers van een privatieve kavel worden in het bijzonder gesubrogeerd in al de rechten en verplichtingen die kunnen voortspruiten uit de actieve, passieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, die de beschreven goederen kunnen bezwaren, behoudens het recht de ene in hun voordeel te doen gelden en zich tegen de andere te verzetten, maar alles op eigen kosten en gevaar en zonder verhaal tegen de comparanten en zonder dat de tegenwoordige opsomming meer rechten zou kunnen verstrekken aan wie dan ook dan er uit geregistreerde en niet verjaarde titels zouden kunnen voortspruiten. c) erfdienstbaarheden betreffende de terrassen Zoals hierna in de basisakte beschreven onder de hoofding STATUUT VAN DE TERRASSEN wordt het eeuwigdurend, 10

11 kosteloos en uitsluitend genot van de terrassen die ontstaan ingevolge de achteruitbouw op bepaalde verdiepingen) door de comparante sub 2 toegekend ten voordele van de eigenaars van de desbetreffende appartementen. De toekomstige kopers en hun rechtsopvolgers worden in de plaats gesteld van de comparanten in alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit voormelde bedingen voor zover ze nog van toepassing zijn, en zij verplichten zich zelf de bedingen op te leggen aan hun rechthebbenden en rechtverkrijgenden mocht hij in de toekomst het bij deze aangekochte goed vervreemden ten gelijk welke titel. d) Bijzondere erfdienstbaarheid hoogspanningslokaal Indien een hoogspanningslokaal wordt voorzien in het gebouw, worden bovendien toegestaan : de noodzakelijke erfdienstbaarheden van toegang en/of doorgang ten voordele van de in voormeld lokaal gevestigde installaties, namelijk: 1. voor wat betreft de aanleg van de leidingen (ondergronds en bovengronds) en toestellen, evenals het opnemen van de meterstanden; 2. voor wat betreft het personeel en materialen van de bevoegde technische diensten, met het oog op het onderhoud, de bediening en de uitvoering van alle nodige werken zowel op de leidingen als op de installaties. Deze erfdienstbaarheden worden gevestigd ten eeuwigen en kosteloze titel. De comparanten houden zich het recht voor dit lokaal welke desgevallend een aandeel in de gemene delen toebedeeld kan krijgen - geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen, te verkopen, te verhuren, of in erfpacht te geven aan maatschappijen voor nutsvoorziening en de voorwaarden hiervoor te bepalen; zonder dat deze nutsmaatschappij daartoe zal genoodzaakt zijn op enigerlei wijze bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van de respectievelijke gebouwen. VII. VOORBEHOUD RECHTEN Alle voormelde rechten welke de comparanten zich voorbehouden evenals alle voorschreven erfdienstbaarheden (met inbegrip van deze betreffende de gelijkvloerse, dak-, en andere terrassen) betreffen een conventionele erfdienstbaarheid en tevens zakelijk recht dat rechtstreeks en direct beschikkingsrecht op de zaak inhoudt en tevens een volgrecht heeft dat voorrang heeft boven de houders van welkdanig vorderingsrecht en dat 11

12 12 tegenstelbaar is aan eenieder en kleeft aan het onroerend goed zelf. HOOFDSTUK II.- BASISAKTE VAN HET GEBOUW I. JURIDISCH STATUUT VAN HET GOED Na de voorafgaandelijke uiteenzetting hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht authentieke akte te verlenen van hun wil om het gebouw, waarvan sprake, te stellen onder het regime van de mede-eigendom, overeenkomstig de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig, zoals gewijzigd door de wet van dertig juni negentienhonderd vierennegentig en twee juni tweeduizend en tien en het onder te verdelen in privatieve delen en terzelfdertijd in gemeenschappelijke delen. De beschrijving van de privatieve delen, zoals zij ontworpen werden, staat hierna beschreven. De aandelen van elk privatief deel in de gemene delen werd eveneens hierna bepaald. Met het doel de rechten van eigendom en medeeigendom te bepalen, de wijze vast te stellen waarop de gemeenschappelijke gedeelten zullen beheerd worden en om de bijdrage van elk der mede-eigenaars in de gemeenschappelijke uitgaven vast te stellen, verwijzen de comparanten naar het reglement van mede-eigendom deel uitmakende van deze akte. Dit reglement omvat : 1) het statuut van het gebouw, waarbij geregeld wordt : de verdeling van de eigendom, het onderhoud, de bewaring en eventueel de verandering of heropbouw van het geheel of een deel van het gebouw en alle moeilijkheden en betwistingen die tussen de eigenaars kunnen ontstaan ; Partijen verwijzen tevens naar het reglement van inwendige orde betreffende het genot van het gebouw en de verschillende punten aangaande het gemeenschappelijk leven, welke aan deze akte wordt gehecht. Zekere bepalingen van dit reglement van medeeigendom zijn van zakelijke aard en volgen te dien opzichte het onroerend goed. Deze bepalingen worden tegenstelbaar aan derden door de overschrijving van deze akte in het hypotheekkantoor. Andere bepalingen zijn niet van zakelijke aard, maar blijven verplichtend en worden opgelegd aan alle rechtsopvolgers der verschijnende vennootschap, bij middel van de indeplaatsstelling. Alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot van privatieve delen van het gebouw, hierin begrepen alle verhuringen of genotstoelatingen, zullen de uitdrukkelijke vermelding bevatten dat de nieuwe betrokkenen kennis genomen hebben van deze basisakte en

13 zijn aangehechte stukken en dat zij gesubrogeerd worden in alle rechten en verplichtingen, hieruit voortspruitende. II. AANGEHECHTE STUKKEN - PLANNEN De comparanten hebben ons Notaris, de volgende stukken overhandigd: a) de bouwtoelating afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Koksijde in zitting van achttien juni tweeduizend en twaalf onder gemeentelijke dossiernummer 38014/16550/B/2012/ De EPB-eisen zijn van toepassing. Het energieprestatiedossiernummer is: G Het beschikkend gedeelte luidt letterlijk als volgt : BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 18/06/2012 HET VOLGENDE: Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan NV Omniflat, die ertoe verplicht is het college van burgemeester en schepenen per aangetekende brief op de hoogte te brengen van het begin van de handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die handelingen. De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwarden : - Er dient een minimale afstand van 22,50m gerespecteerd worden tussen de as van de trambedding en de bouwlijn; - Het hemelwater moet op eigen terrein worden opgevangen en mag niet worden afgeleid naar de aanpalende percelen, ook niet waar ondergronds tot tegen de perceelsgrens wordt gebouwd - Voor bronbemaling moet voldaan worden aan de sectorale voorschriften voor subrubriek 53.2 van de indelingslijst van Vlarem I (art van Vlarem II); met betrekking tot de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar Vlarem II art de lozing van het bemalingswater dient te gebeuren overeeenkomstig art van Vlarem II de ondergrondse constructie dient te worden uitgevoerd als volledig waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem - Het in de hemelwaterput opgevangen hemelwater moet maximaal herbruikt worden (bv voor kuiswater en toiletten) - Het grondwater dat onttrokken wordt bij de bronbemalingen moet zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht buiten de onttrekkingszone; wanneer een verhoogde zoutconcentratie van het bemalingswater wordt vastgesteld dienen maatregelen genomen te worden om verdere verzilting tegen te gaan; - gelet op het ontbrekend advies van de 13

14 14 brandweer dat de uitvoering van de werken moet geschieden volgens de geldende brandweernormen en dat de werken maar kunnen worden aangevangen na een gunstig advies van de brandweer b) een goedgekeurd plan opgemaakt door BVBA Paret2 Architecten te 8890 Dadizele Azalealaan 50. Deze plannen zijn als volgt geïdentificeerd: Deze plannend dragen het zegel van de Gemeente Koksijde en de melding van goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van achttien juni tweeduizend en twaalf. c) attest architect met betrekking tot de verdeling der aandelen in de gemeenschappelijke delen Voormelde documenten "ne varietur" ondertekend door de comparanten en mij, Notaris, zullen aan onderhavige akte gehecht blijven om samen ter registratie aangeboden te worden. De plannen moeten niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor worden aangeboden. De comparante sub 2 verklaart tot op heden geen weet te hebben van enige klacht tegen de bouwvergunning bij gelijk welke rechtbank en in voorkomend geval onmiddellijk de kopers te zullen verwittigen. III. BESCHRIJVING VAN DE RESIDENTIE WANDERER 1 KELDERVERDIEPING NIVEAU -1 a) gemene delen in- en uitrit, doorrit en manoeuvreerruimte algemene inkom met inkomhall en twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. Lokaal elektriciteitscabine Twee huisvuilbergingen Lokaal tellers elektriciteit, lokaal tellers gas, lokaal tellers water hoogspanningscabine b) privatieve delen De kelderverdieping bestaat uit : vijftien GARAGES genummerd van 01 tot en met 15 2 GELIJKVLOERS a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circultatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker b) privatieve delen Het gelijkvloers omvat vijf appartementen Het appartement genummerd GV01 omvat :

15 Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met balkon, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd GV02 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers met balkon Het appartement genummerd GV03 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, badkamer, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd GV04 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd GV05 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1 met balkon, slaapkamer 2, slaapkamer 3 met balkon, living met terras en open keuken met berging 3 EERSTE VERDIEPING a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. b) privatieve delen De eerste verdieping omvat vijf appartementen. Het appartement genummerd 0101 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met balkon, living met balkon en open keuken met berging Het appartement genummerd 0102 omvat : Inkom, inkomhall, living met balkon en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers met balkon Het appartement genummerd 0103 omvat : Inkom, inkomhall, living met balkon en open keuken, wc, badkamer, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd 0104 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, living met balkon en open keuken met berging Het appartement genummerd 0105 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1 met balkon, slaapkamer 2, slaapkamer 3 met balkon, living met balkon en open keuken met berging 4 DAKVERDIEPING a) Gemene delen Twee kernen voor vertikale circulatie telkens bestaande uit trap met traphall en lift met liftkoker. b) privatieve delen De dakverdieping omvat vijf appartementen. Het appartement genummerd 0201 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, buro, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd 0202 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, wc, berging, badkamer, twee slaapkamers 15

16 Het appartement genummerd 0203 omvat : Inkom, inkomhall, living met terras en open keuken, badkamer met wc, berging, slaapkamer 1, slaapkamer 2 Het appartement genummerd 0204 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, buro, living met terras en open keuken met berging Het appartement genummerd 0205 omvat : Inkom, inkomhall, wc, badkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2 met dressing, living met terras en open keuken met berging IV. TOEKENNING DER GEMENE DELEN Er worden ten titel van onverdeelde medeeigendom volgend aantal tienduizendsten van de gemene delen van het gebouw en van de grond toegekend aan: a) kelderverdieping 1 - garage 1 : zestig - garage 2 : zestig garage 3 : zestig 60 - garage 4 : zestig 60 - garage 5 : zestig 60 - garage 6 : zestig 60 - garage 7 : zestig 60 - garage 8 : zestig 60 - garage 9 : zestig 60 - garage 10 : zestig 60 - garage 11 : veertig 40 - garage 12 : vijftig 50 - garage 13 : tachtig 80 - garage 14 : zeventig 70 - garage 15 : zestig 60 b) gelijkvloers - appartement 0001 : zeshonderd dertig appartement 0002 : zeshonderd zeventig appartement 0003 : zeshonderd vijftig appartement 0004 : zeshonderd twintig appartement 0005 : zevenhonderd veertig 740 c) eerste verdieping - appartement 0101 : zeshonderd tien appartement 0102 : zeshonderd zestig appartement 0103 : zeshonderd veertig appartement 0104 : vijfhonderd negentig appartement 0105 : zevenhonderd twintig 720 d) tweede verdieping - appartement 0201 : vijfhonderd en tien appartement 0202 : vijfhonderd veertig appartement 0203 : vijfhonderd appartement 0204 : vierhonderd veertig appartement 0205 : vijfhonderd tachtig

17 Totaal : tienduizend/tienduizendsten / V. STATUUT VAN DE TERRASSEN a) algemeen In het algemeen dient te worden gestipuleerd dat de ruwbouw van de terrassen en de balkons alsook de borstweringen gemeenschappelijke delen zijn. Waar hiervoor in de beschrijving van de privatieven wordt gesproken van terrassen of balkons, wordt bedoeld het uitsluitend genot van deze terrassen of balkons, en niet het eigendomsrecht. Alle kosten van onderhoud en herstellingen van de bevloering van deze terrassen of balkons zijn ten laste van het begunstigde privatief. De overige kosten, zoals onder andere deze betreffende de waterdichtheid vallen ten laste van de gemeenschap, met dien verstande dat deze kosten zullen worden gedragen door de appartementen in verhouding tot hun aandeel in de gemene delen, met uitsluiting van de garages. In dit geval zijn de kosten voor het wegnemen en terugplaatsen van de privatieve bevloering ten laste van de gemeenschap. Deze kosten zullen evenwel verhaald worden op de betrokken eigenaars indien de uit te voeren kosten te wijten zijn aan een grove fout van de betrokken eigenaars bij de uitoefening van hun recht op genot. b) gelijkvloerse terrassen De eigenaars van de appartementen op het niveau van de gelijkvloerse verdieping hebben het eeuwigdurend, onvergeld en exclusief genot van de terrassen die palen aan hun appartement mits op hun kosten in te staan voor het behoorlijk onderhoud en herstellingen van deze terrassen. De kosten van onderhoud en herstelling van de waterdichtheidskap van deze terras maken deel uit van de gemeenschappelijke kosten (op de wijze zoals vermeld onder a), tenzij zij veroorzaakt worden door een grove fout van de betrokken eigenaars, bij de uitoefening van hun recht op genot. Het is de genieters van het genotsrecht van de terrassen verboden om vaste inrichtingen en/of omheiningen te plaatsen op de bevloering of op het tuingedeelte waarover zij het genotsrecht hebben; dit om de waterdichtheid van de daaronderliggende garages en/of daken niet te beschadigen. Het is de eigenaars van de gelijkvloerse terrassen wel toegelaten deze terrassen af te sluiten met een glazen wand. Deze wanden en afsluitingen dienen uniform en in dezelfde materialen te zijn voor het ganse gebouw. De keuze van wijze van afsluiten en te gebruiken materialen dient in overleg met de architect te worden genomen en dient te worden beslist door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De kosten van het plaatsen van de wanden, 17

18 onderhoud en herstelling zijn lastens de eigenaars van de gelijkvloerse appartementen in verhouding tot hun aandelen in de gemene delen. c) terrassen tengevolge van de achteruitbouw Tengevolge van de achteruitbouw van de tweede verdieping ten opzichte van de ondergelegen eerste verdieping worden telkens dakterrassen gevormd, zoals afgebeeld op de aangehechte plannen. Het eeuwigdurend, kosteloos en uitsluitend genot van de dakterrassen wordt verbonden aan de respectievelijke appartementen op de tweede verdieping. De kosten voor behoorlijk onderhoud en herstellingen van zelfde terrassen zijn ten laste van de gebruikers van het genotsrecht. De kosten van onderhoud en herstelling van de waterdichtheidskap van de terrassen maken deel uit van de gemeenschappelijke kosten (op de wijze zoals vermeld onder a), tenzij zij veroorzaakt worden door een grove fout van de betrokken eigenaars, bij de uitoefening van hun recht op genot. VI. STATUUT VAN DE TUIN De tuin is gemeenschappelijk. Alle kosten van onderhoud van de tuin zullen gedragen worden door de mede-eigenaars. Het volledige onderhoud van de tuin zal worden gecoördineerd door de syndicus derwijze dat het onderhoud door één enkele persoon of firma zal worden uitgevoerd. VII. STATUUT VAN DE GARAGES De garages mogen niet van bestemming veranderen en mogen enkel dienen om er een wagen te stationeren; ze mogen evenwel omgevormd worden tot parkings en/of bergingen. De garages mogen gebruikt worden om er kleinere motorrijtuigen te plaatsen evenals fietsen, kinderwagens en plezierboten. Het is verder verboden, bij stilstand, de motor van het voertuig herhaaldelijk op toeren te drijven onder voorwendsel van oppuntstelling of voor enig andere reden. De bestuurders mogen evenmin gebruik maken van de geluidsinstallatie van hun wagen in de garages, autostandplaatsen, doorritten of in- en uitrit. Zij mogen evenmin een vrije uitlaat gebruiken, rook verspreiden of olie op de grond laten lopen. Het is verboden om brandbare en ontplofbare, alsmede bederfbare goederen te stockeren in de garages, met uitzondering van de brandstof in de voertuigen aanwezig voor normaal gebruik. De eigenaars van de garages en de kelders zullen ten allen tijde rekening houden met het feit de goederen te stapelen, op een hoogte van minstens 15 cm, teneinde eventuele waterschade te voorkomen. 18

19 19 Het is eveneens verboden wagens of andere voertuigen te stationeren in de gemene inritten en toegangen tot de garages. Het is verboden de garages te gebruiken als al dan niet voorlopige werkplaats. De kosten van onderhoud en herstelling van de persoonlijke garagepoort zijn individueel. VIII. STATUUT VAN DE VUILNISBERGING De vuilnisbergingen worden door de comparanten niet ingericht of uitgerust. De wijze van inrichting dient het voorwerp uit te maken van een beslissing van de eerste algemene vergadering. Alle kosten die voortvloeien uit deze beslissing zijn ten laste van de vereniging van medeeigenaars en dienen verdeeld te worden volgens de aandelen n de gemeenschappelijke delen. De vuilnisberging kan door de vereniging van mede-eigenaars van bestemming worden gewijzigd bij beslissing van meer dan 50% van de stemmen. IX. ZONNEWERING, ANTENNES EN TUINMEUBELEN Het is uitdrukkelijk verboden aan de buitengevels verticale en/of horizontale zonnewering noch schotelantennes of andere gelijkaardige apparaten te plaatsen, zonder voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering beslissend met unanimiteit van de stemmen. Ten einde de uniformiteit van het gebouw en het uitzicht op het gebouw te bewaren zijn de mede-eigenaars ertoe verplicht ervoor te zorgen dat het tuinmeubilair op de terrassen van degelijke kwaliteit zijn en dat het buitenaanzicht van de gordijnen wit dient te zijn. X. RECHT VAN BESCHIKKING Geen lokaal, gedeelte van een privatieve entiteit, kan worden vervreemd dan met het doel twee aanpalende privatieve delen te vervolledigen of opnieuw in te richten, in dat geval dienen de voorwaarden vastgesteld bij het reglement van mede-eigendom te worden nageleefd. De restricties hiervoor zijn echter niet van toepassing op de comparante sub 2, zonder te raken aan de privatieve delen van de overige mede-eigenaars. XI. KOSTENVERDELING De verdeling der kosten in de residentie Wanderer gebeurt volgens de hierna vermelde lijst zonder dat deze lijst als limitatief dient te worden beschouwd: Principe : Privatieve elektriciteit via privatieve elektriciteitsteller Gemeenschappelijke elektriciteit via gemeenschappelijke elektriciteitsteller Privatief koud water via privatieve waterteller

20 20 Gemeenschappelijk koud water via gemeenschappelijke hoofdwaterteller Privatieve verwarming (CV + water) via privatieve gasteller Legende F.F = forfaitair bedrag G.G. ind. = garages individueel APP ind = appartementen individueel G.G. ind. APP. Ind. Aandelen garage Aandele n app. Garages F.F App. F.F. 1. ADMINISTRATIE Beheerskosten van de gemene delen van het gebouw Bankkosten diverse X X beheerskosten kosten geschillen Brandverzekering X X 2. NUTSVOORZIENING Elektriciteit X X gemeenschap: inkom+gangen/nutslokale n/ liften/technieken/garag e+ fietsenberging Elektriciteit + gas + X water van het individuele appartement Water van de X X gemeenschap 3. ONDERHOUD Onderhoud van de gemene X delen van de appartementen Onderhoud van de X sektionaalpoort + manoeuvreerruimte in de garage vanaf de sektionaalpoort Buiten: onderhoud X tuin/inkompartij/centra le inrit poort Onderhoud van de X technieken: liften/waterbehandeling /ventilatie/schouwen X X

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht

Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging statuten coördinatie en volmacht EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister: Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal wijziging

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN HET GEBOUW RESIDENTIE LA RESERVE THE RESIDENCE TE KNOKKE-HEIST Ten jare tweeduizend en acht De tiende december Voor Dirk DECLERCQ, notaris te Zwevegem, met tussenkomst van Jean-

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te

In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd notaris, en Meester Véronique LATOUR, notaris met standplaats te 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 In de Universitaire Faculteit Sint-Aloysius Voor ons, Paul MARCHANDISE, geassocieerd

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652

V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 1 V000027 RR :.25,00 ROG :.95,00 Bijlage : 26 Rep.nr.: 1652 S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT

BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE DE PROCEDURE VERKOOP BIJ OPBOD VAN EEN 1-slp APPARTEMENTEN MET PARKEERPLAATSEN, MOLENTSTRAAT 89 TE TURNHOUT Onderhavige bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Immo Dominique b.v.b.a.

Immo Dominique b.v.b.a. Wet op de mede-eigendom van 30 juni 1994 (Belgisch Staatsblad 26.07.94) (Art. 577) Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom. Deze wet is

Nadere informatie

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT

BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT 1 BASISAKTE van het residentieel complex WATERFRONT te Nieuwpoort, Robert Orlentpromenade 13-37 Rep.:/BVO Dossier: FL/2071584-1 Heden DERTIG APRIL. TWEEDUIZEND EN ACHT. Verschenen voor mij, BART van OPSTAL,

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943

WIJZ. STATUTEN RES. KARUNA Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 WIJZ. STATUTEN RES. "KARUNA" Repnr. 2014/033 d.d. 07-02-2014 DL - V2943 Het jaar tweeduizend veertien. Op zeven februari. Voor Mij, Meester Michael BOES, notaris met standplaats te 3010 Leuven, Kessel-Lo.

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom.

30 JUNI Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. 30 JUNI 1994. - Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom. Bron : JUSTITIE Publicatie : 26-07-1994 Inwerkingtreding : 01-08-1995 Dossiernummer

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE

EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE Rep 3529 EURONAV Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen ondernemingsnummer BE 0860.402.767 HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTANE KAPITAAL STATUTENWIJZIGING Het jaar tweeduizend

Nadere informatie

Maatschappelijke benaming :

Maatschappelijke benaming : VOLMACHT De ondergetekende Natuurlijke personen : Naam : Voornamen : Woonplaats : Rechtspersonen : Maatschappelijke benaming : Vorm en Nationaliteit : Maatschappelijke benaming : Ondernemingsnummer : Alhier

Nadere informatie

Wijzigingen van de statuten

Wijzigingen van de statuten ACG/32668-005 AKTE VAN 07/05/2015 Wijzigingen van de statuten Repertorium nr. R : $ H : $ B : $ SOFINA Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat, 31 Gerechtelijke

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8.

PROJECTFICHE. Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7. ca. 6.754 m² gelegen op een terrein van ca. 8. PROJECTFICHE Bedrijfsgebouw met kantoorruimte en magazijnen aan Haïfastraat 7 Locatie terrein: Haïfastraat, 2030 Antwerpen Kadastrale ligging: A 7 G 1682/N en 1680/R Oppervlakte: Verkoopprijs gebouw ca.

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5.

S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5. S.A. SIPEF N.V. Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 5. B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0404.491.285 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL

Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Gecoördineerde statuten van de RESIDENTIE GIRASOL Ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering d.d. / /2011 1 HET JAAR TWEE DUIZEND EN ACHT. Op één en twintig mei BASISAKTE RESIDENTIE "GIRASOL"

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer

Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer Heibel in het appartementsgebouw Renoveer als een heer V I L L A J U R I S A D V O C AT E N K o n i n g i n A s t r i d l a a n 7 9 3 5 0 0 H A S S E LT 0 1 1 / 2 5. 2 0. 2 0 w w w.v i l l a j u r i s.

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM.

Nadere informatie

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014

AMENDEMENT. Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 AMENDEMENT Huidig amendement verwijst naar punt 9 van de agenda voor de Gemeenteraad van Lebbeke dd. 26 juni 2014 Toelichting. Inzake punt 9 van de bovenvermelde agenda staat een punt geagendeerd dat de

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGINGEN MACHTIGING INZAKE INKOOP EIGEN AANDELEN

STATUTENWIJZIGINGEN MACHTIGING INZAKE INKOOP EIGEN AANDELEN UCB naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Researchdreef, 60, gerechtelijk arrondissement van Brussel Rechtspersonenregister nummer 0403.053.608. *** Opgericht blijkens

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur

VOLMACHT. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. woensdag 28 juni 2017 om 10.00uur Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00251 Onderwerp: Sluiten van een kosteloze bruikleenovereenkomst met de Regie der Gebouwen voor een deel van het onroerend

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 29 mei 2017 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Gent, afdeling Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81

HOOFDSTUK 3. BESCHRIJVING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN...81 Omschrijving begrip aandelen...81 TITEL I. VOORAFGAANDE UITEENZETTING...6 I.I. A. DE COMPARANTEN ZIJN EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:...6 I.I.B. DE COMPARANTEN ZIJN EVENEENS EIGENAAR VAN VOLGEND ONROEREND GOED:..7 I.2. PROJECT VOOR

Nadere informatie