Geconsolideerde Jaarrekening Haal de toekomst binnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen"

Transcriptie

1 Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen

2 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels 21 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is geen openbaarmaking verricht. Een exemplaar van de neergelegde jaarrekeningen van Telenet Operaties N.V.,Telenet Vlaanderen N.V. en Telenet Holding N.V. kan u bekomen op eenvoudige aanvraag bij Telenet, Dienst Communicatie, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tel , fax ,

3 Verslag van de Raad van Bestuur Geachte Dames en Heren, Hierbij brengen wij U verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten per 31 december 1998 en leggen U de geconsolideerde jaarrekening van de Telenetgroep voor. 1. Algemeen WERKZAAMHEDEN VAN DE GROEP COMMERCIËLE LANCERING SPRAAKTELEFONIE Na het jaar 1997 dat voornamelijk gekenmerkt werd door de uitbouw van de basisinfrastructuur nodig om in Vlaanderen over het televisiekabelnetwerk van haar partners de intercommunales punt tot punt communicatie te kunnen aanbieden, werd 1998 voornamelijk gekenmerkt door de commerciële lancering van spraaktelefonie en breedbandinternet in deze gebieden waar de opwaardering van het netwerk voltooid werd. Aldus waren in 1998 reeds in de volgende steden en gemeenten de Telenet telefonie en breedbandinternet producten beschikbaar: Antwerpen, Beersel, Bonheiden, Edegem, Gent, Hemiksem, Hoboken, Hove, Leuven, Mechelen, Oud-Turnhout,Tervuren,Turnhout, Zaventem. BELANGRIJKE OPERATIONELE GEBEURTENISSEN BIPT LICENTIE SPRAAKTELEFONIE In december 1997 tekende Telenet een interconnectieovereenkomst met Belgacom en kreeg Telenet van het BIPT ook de licentie om spraaktelefonie aan te bieden. Deze twee overeenkomsten stelden Telenet in staat om vanaf 1 januari 1998 spraaktelefoniediensten aan te bieden binnen de vrijgemaakte Europese markt. Vanaf 2 januari 1998 is Telenet dan ook van start gegaan met het aanbieden van spraaktelefoniediensten. TEWERKSTELLING VERDERE PERSONEELSGROEI Bij het begin van het boekjaar waren 148 personeelsleden ingeschreven in het personeelsregister van Telenet 3

4 Operaties. Op het einde van het boekjaar waren er 420 personeelsleden ingeschreven. Bovendien waren er eind 1998 nog een aantal bijkomende personen actief, voornamelijk als consultants en gedetacheerden. EIGEN VERMOGEN VOLSTORTING EN VERHOGING VAN HET KAPITAAL VAN TELENET HOLDING De oprichting van Telenet Holding werd voltooid op 23 september 1996 met de formele ondertekening van de overeenkomst door alle aandeelhouders van de Telenet groep. Per 31 december 1997 waren er aandelen uitgegeven, waarvan aandelen een inbreng in natura vertegenwoordigden na uitoefening van de warrants binnen Telenet Vlaanderen. Op de overige aandelen bedroeg het gestorte kapitaal BEF , en het niet opgevraagd deel BEF Op 5 januari 1998 werd BEF gestort of BEF 268 per niet volstort aandeel. Op 28 mei 1998 werd het kapitaal verhoogd door de uitgifte van warrants. Deze werden uitgeoefend op 9 juni 1998 waardoor een gelijk aantal aandelen van Telenet Vlaanderen werden verkregen. Op 28 mei 1998 werd de Raad van Bestuur gemachtigd om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van BEF in het kader van een aandelenoptie of warrantplan. Op 8 juni 1998 werd het kapitaal verhoogd door de uitgifte van aandelen waarop onmiddellijk BEF 612 per aandeel werd betaald of BEF Het niet-opgevraagde kapitaal van Telenet Holding bedraagt per 31 december 98 bijgevolg BEF of BEF 388 per aandeel dat niet volstort is. Het totaal aantal aandelen is per 31 december STATUTENWIJZIGINGEN ZETELVERPLAATSING NAAR MECHELEN Op 16 januari 1998 werden nieuwe gecoördineerde statuten aangenomen die rekening houden met de kapitaalverhoging en de nieuwe maatschappelijke zetel van Telenet Holding. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR In 1998 werd de samenstelling van de Raad van Bestuur van Telenet Holding enkele keren gewijzigd. De Raad van Bestuur bestaat uit 15 leden en is samengesteld volgens statutair bepaalde regels. De volledige lijst van de bestuurders vindt u vooraan in de jaarrekening. 4

5 2. Bespreking van de Geconsolideerde Balans INVESTERINGEN De investeringsactiviteiten van de groep hebben zich het afgelopen boekjaar geconcentreerd op de verdere afwerking en implementatie van haar glasvezel telecommunicatienetwerk. De uitbouw was voornamelijk geconcentreerd binnen volgende takken: constructie telecommunicatie schakelcentrales; graafwerken ter plaatsing van optische glasvezel; uitrusting van kopstations; uitbouw internet infrastructuur; telefonie installaties bij cliënteel. In de rubriek handelsvorderingen zijn vorderingen opgenomen die rechtstreeks resulteren uit de exploitatie van het telecommunicatie netwerk. Het betreft tegoeden van zowel residentieel als professioneel cliënteel, alsook vorderingen met betrekking tot interconnectie. Per eind 1998 bedragen deze vorderingen in totaal BEF Openstaande tegoeden welke niet rechtstreeks relateren aan telecommunicatieverkeer zijn opgenomen onder overige vorderingen. Deze bestaan uit: doorgerekende kosten, hoofdzakelijk co-trenching ad BEF ; terug te vorderen BTW en roerende voorheffing ad BEF De totale investeringen over huidige boekjaar bedragen BEF De afschrijvingen (inclusief afschrijvingen voor oprichtingskosten) belopen BEF Er werd voor een netto bedrag van BEF activa buiten gebruik gesteld. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de sale and leaseback operatie van het administratief gebouw te Mechelen. De netto boekwaarde van de totale vaste activa per eind december 1998 bedraagt BEF De afschrijving op deze investeringen gebeurde volgens de waarderingsregels die goedgekeurd werden door de Raad van Bestuur op 18 februari VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN De liquiditeitspositie (BEF ) is voornamelijk beïnvloed door de opname van zowel korte- als lange termijnkredieten in het laatste kwartaal. Ook in het huidige boekjaar werd de politiek van intrest maximalisatie aangehouden. Dit resulteert in de plaatsing van alle tijdelijke overschotten op korte termijnrekeningen. FINANCIËLE SCHULDEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR In de loop van het boekjaar werd een eerste schijf van het lange termijn krediet opgenomen ad BEF Van dit bedrag is BEF bedoeld als voorschot in bedrijfskapitaal, terugbetaalbaar na maximaal 6 maanden. Dit deel van de lening wordt in de jaarrekening getoond als schuld op ten hoogste één jaar. Per ultimo

6 bedragen de schulden op meer dan één jaar aldus BEF FINANCIËLE SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR Naast hogervermeld voorschot in bedrijfskapitaal van BEF , werden ook korte termijnleningen genegocieerd, bij diverse financiële instellingen, waarvan voor een totaal bedrag van BEF werd opgenomen. Aldus bedragen de totale financiële schulden op ten hoogste één jaar BEF HANDELSSCHULDEN Op 31 december 1998 had de Telenet groep voor BEF schulden aan leveranciers. Dit bedrag bestaat voor BEF uit openstaande facturen. Het resterend bedrag heeft voornamelijk betrekking op te ontvangen facturen van investeringsgoederen. 3. Bespreking van de Geconsolideerde Resultatenrekening Uit de resultatenrekening blijkt dat het geconsolideerde verlies in 1997 BEF bedroeg. In 1998 bedroeg het geconsolideerde verlies BEF De bedrijfsopbrengsten van 1998 bedragen BEF Tijdens het voorbije jaar werd een omzet gerealiseerd van BEF Dit is bemoedigend omdat de liberalisering van de markt voor spraaktelefonie pas op 1 januari 1998 effectief werd. Daarenboven werd voor een bedrag van BEF eigen werken geactiveerd als geproduceerde vaste activa. Deze houden verband met de uitbouw van het netwerk. De rubriek andere bedrijfsopbrengsten ten belope van BEF betreft hoofdzakelijk de doorgerekende kosten van HFC en trenching. Deze kosten zijn geklasseerd onder andere bedrijfskosten. De totale bedrijfskosten over het afgelopen boekjaar bedragen BEF Deze categorie omvat de bovenvermelde doorgerekende kosten ten belope van BEF De evolutie van de geconsolideerde reserves is als volgt : Aandeel van de groep in het geconsolideerd verlies BEF Geconsolideerde negatieve reserves eind 1997 BEF Geconsolideerde negatieve reserves per einde boekjaar BEF

7 4. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Op 20 januari 1999 werd BEF 93 per niet volstort aandeel of BEF opgevraagd aan de aandeelhouders van Telenet Holding, en op 18 februari 1999 nogmaals BEF 186 per niet volstort aandeel of BEF Er blijft dus bij Telenet Holding nog BEF 109 opvraagbaar per niet volstort aandeel. 5. Continuïteit Volgens de wettelijke voorschriften dient de continuïteit en toepassing van de waarderingsregels te worden verantwoord in het licht van de opstartverliezen van de groep. De huidige verliezen zijn voorzien in het lange termijn business plan. Volgens dit plan zullen na een aantal jaren met opstartverliezen winstgevende activiteiten ontwikkeld worden. Op basis hiervan is de Raad van Bestuur van Telenet van mening dat de huidige waarderingsregels, zoals toegevoegd bij de jaarrekening en waarbij uitgegaan wordt van de continuïteit van de groep, correct en verantwoord zijn in de huidige omstandigheden. Voor de Raad van Bestuur, Gerard Van Acker Marcel Bartholomeeussen 7

8 Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN TELENET HOLDING Naamloze vennootschap, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, HR83075, BTW GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van 27/05/1999 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/1998 tot 31/12/1998.Vorig boekjaar van 23/09/1996 tot 31/12/1997 De bedragen van het vorig boekjaar werden niet eerder openbaar gemaakt. Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: - het geconsolideerd jaarverslag - het geconsolideerd controleverslag Volledige lijst van de Bestuurders en van de Revisor Boogmans Dirk, A. Hertzstraat 66, 3500 Hasselt, België,Voorzitter van de raad van bestuur, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 28/05/1998 Van Acker Gerard, Kokerlaan 27, 3090 Overijse, België,Voorzitter van de raad van bestuur, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Outryve d Ydewalle Raynier, Drie koningen 3 Bus A, 8730 Beernem, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Valkenburg David, Grosvenor Square Bus F6,W1X9AE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, einde mandaat: 01/09/1998 Givens Russ, Belgrave Gardens 13, NW8 OQY Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 01/09/1998 Brych-Nourry Simone, Seymour Walk 45, SW109NE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 01/09/1998 Beveridge Gregory, East 133 Circle, Thornton Colorado,Verenigde Staten van Amerika, Bestuurder, Begin mandaat: 17/09/1997, Einde mandaat: 01/09/1998 Macdonald Jane, Percy Road 33,W12 9PX Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Plummer Harvey, 2-14 Prince of Wales Terrace Flat 7 Bus F4,W8 5PE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 8

9 McPhie Stephen, Gloucester Apt Ashburn Place 9K, SW7 4LL Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Frontz John, Coval Cross Road, SL5 9RX Sunningdale Berks,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Brabers Alex, Sparrenstraat 15 Bus A, 3110 Rotselaar, België, Bestuurder, Begin mandaat: 28/05/1998 Einde mandaat: 30/05/2002 Francken Marc, Clemenshoek 63, 2840 Rumst, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Donck Frank,Wildemotedreef 4, 9880 Aalter, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 van Baren Erik, Baron A. d Huartlaan 213, 1950 Kraainem, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Stevaert Steve, Minderbroedersstraat 13, 3500 Hasselt, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 21/12/1998 Bartholomeeussen Marcel, Putsebaan 88, 2040 Antwerpen 4, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Rompaey Hugo, Meerhoutseweg 39, 2440 Geel, België, Bestuurder, Begin mandaat 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Steyaert Isidoor, Berkenlaan 87, 3970 Leopoldsburg, België, Bestuurder, Begin mandaat: 21/12/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Deleenheer Georges, Diepeweg 60, 9450 Haaltert, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Dupon Yvan, Schijndallei 92, 2900 Schoten, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (BE ), Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen 1, België, Commissaris-revisor (B009), wordt vertegenwoordigd door: Gabriëls Bernard (A01109), 1000 Brussel 1, België 9

10 1. Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA I Oprichtingskosten II Immateriële vast activa IV Materiële vaste activa A.Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C.Meubilair en rollend materieel E. Overige materiële vaste activa F.Activa in aanbouw en vooruitbetalingen V Financiële vaste activa B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen 2. Vorderingen 20/ / / / VLOTTENDE ACTIVA VII Voorraden en bestellingen in uitvoering A.Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 4. Handelsgoederen VIII Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX Geldbeleggingen B. Overige beleggingen X Liquide middelen XI Overlopende rekeningen Totaal der activa 29/ /36 30/ / /53 51/53 54/58 490/1 20/

11 PASSIVA EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal IV Geconsolideerde reserves ( ) ( ) ( ) ( ) BELANGEN VAN DERDEN VIII Belangen van derden SCHULDEN X Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 4. Kredietinstellingen XI Schulden op ten hoogste één jaar B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Handelsschulden 1. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden XII Overlopende rekeningen Totaal der passiva / / / / / / / / / /

12 2. Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten A. Omzet C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II Bedrijfskosten A. Handelsgoederen 1. Inkopen 2.Wijziging in de voorraad (Toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immateriële en materiële vaste activa E.Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen G. Andere bedrijfskosten III Bedrijfsverlies IV Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten VI Verlies uit de gewone bedrijsuitoefening vóór belasting VII Uitzonderlijke opbrengsten E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa F. Andere uitzonderlijke opbrengsten / /64 ( ) ( ) / ( ) / / /70 ( ) ( ) / ( ) ( ) / /70 ( ) ( ) /

13 VIII Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa F. Andere uitzonderlijke kosten IX Verlies van het boekjaar vóór belasting XI Verlies van het boekjaar XII Geconsolideerd verlies A. Aandeel van derden B.Aandeel van de groep 66 ( ) ( ) / /70 ( ) ( ) 67/70 ( ) ( ) 9966 ( ) ( ) (2.006) (5.431) ( ) ( ) 3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening I. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast NAAM, adres van de ZETEL en het BTW-nummer Toegepaste methode voor opname in de rekeningen Gehouden deel van het kapitaal (in %) Wijziging in het percentage van hetgehouden kapitaal (t.o.v. het vorige boekjaar) Telenet Operaties N.V. Liersesteenweg Mechelen, België BE Integrale methode Telenet Vlaanderen N.V. Liersesteenweg Mechelen, België BE Integrale methode

14 V. Consolidatiecriteria en wijzigingen in de consolidatiekring. A. Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken (in toepassing van art. 69 I, van het K.B. van 6 maart 1990). In het kader van de bestaande belangen- en controlepercentages van Telenet Holding in respectievelijk Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V., wordt de methode van integrale consolidatie weerhouden. VI. Waarderingsregels en methodes tot berekening van de fiscale latenties. Waarderingsregels worden in bijlage toegevoegd VII.Staat van de oprichtingskosten. Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Nieuwe kosten van het boekjaar * Afschrijvingen Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar waarvan: kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen, disagio en andere oprichtingskosten VIII.Staat van de immateriële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardeverminde ringen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Codes Bedragen ( ) / Concessies, octrooien licenties, enz

15 * Geboekt * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde van het boekjaar IX. Staat van de materiële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingswaarde * Overdrachten en buitengebruik stellingen * Overboeking van een post naar een andere Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardevermin deringen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Geboekt * Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde boekjaar ( ) Terreinen en gebouwen ( ) ( ) Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel ( )

16 IX.Staat van de materiële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingswaarde * Overboeking van een post naar een andere Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde boekjaar X.Staat van de financiële vaste activa 1. Deelnemingen a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingen Per einde van het boekjaar Netto-Boekwaarde per einde van het boekjaar 2.Vorderingen Netto-Boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Toevoegingen Netto-Boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Overige materiële Activa in aanbouw vaste activa en vooruitbetalingen ( ) ( ) (26.395) Andere ondernemingen

17 X. Staat van de geconsolideerde reserves Geconsolideerde reserves per einde van het vorige boekjaar Wijzigingen tijdens het boekjaar: * Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat Geconsolideerde reserves per einde boekjaar ( ) ( ) ( ) XIII. Staat van de schulden A. Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naar gelang hun resterende looptijd Financiële schulden 4. Kredietinstellingen TOTAAL B. Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen Financiële schulden 4. Kredietinstellingen TOTAAL Schulden met een resterende looptijd van hoogstens 1 jaar tussen 1 en 5 jaar meer dan 5 jaar Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden XIV.Resultaat van het boekjaar en van het vorige boekjaar A. Netto-omzet A.2. Globale omzet van de groep in België Boekjaar Vorig boekjaar

18 B. Gemiddeld personeelsbestand en personeelskosten B.1. Gemiddeld personeelsbestand Arbeiders Bedienden Directiepersoneel Anderen B.2. Personeelskosten Bezoldigingen en sociale lasten B.3. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de ondernemingen van de groep Integraal geconsolideerde onderneming XV. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen A.2 Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen: * van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen A.4. a) Verplichtingen tot aankoop van vaste activa

19 Verslag van de commissaris-revisor over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 1998 gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Telenet Holding N.V. Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd. Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 1998 met een balanstotaal van BEF en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van BEF. Wij hebben eveneens de controle van het jaarverslag uitgevoerd. VERKLARING OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 19

20 Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 1998 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting. BIJKOMENDE VERKLARINGEN Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste gegevens en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. 30 april 1999 De commissaris-revisor PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door B. Gabriëls 20

21 Samenvatting van beginselen en waarderingsregels voor de consolidatie 1. Inleiding De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen. Omdat de criteria zoals zij door de wet worden bepaald nog niet worden overschreden, is Telenet Holding N.V. nu vrijgesteld om een geconsolideerde jaarrrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te maken. De Raad van Bestuur wenst echter uitdrukkelijk gebruik te maken van het recht om vrijwillig een geconsolideerde jaarrekening op te stellen voor het eerst per 31 december 1997 en daarna elk jaar. 2. Consolidatiekring Voor de dochterondernemingen waarover Telenet Holding N.V. in rechte of in feite controle heeft, namelijk Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V., wordt de integrale consolidatiemethode toegepast. 3. Waarderingsregels ALGEMEEN De waarderingsregels die gelden voor de geconsolideerde jaarrekening zijn dezelfde als deze die gelden voor de enkelvoudige jaarrekening van Telenet Holding N.V., Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V. Hierna vindt u een samenvatting van deze waarderingsregels. 21

22 Samenvatting van de waarderingsregels van Telenet Holding N.V.,Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V. De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de Wet van 17 juli 1975 en van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 1. Algemene waarderingsregels Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen worden berekend op jaarbasis. Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 2. Bijzondere regels KOSTEN VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING Deze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden over 4 jaar lineair afgeschreven. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging in vreemde valuta worden behouden aan historische koers. Deze waarde wordt gebruikt voor de berekening van afschrijvingen en waardeverminderingen. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden voor hun aanschaffingswaarde geboekt en lineair afgeschreven over 5 jaar.auteurslicenties en ontwikkelingskosten met betrekking tot standaard- en specifieke software worden lineair over 3 jaar afgeschreven, vanaf het ogenblik dat de software in gebruik is gesteld. Het gebruiksrecht in het bestaande kabelnetwerk dat als kapitaal werd ingebracht door de zuivere en gemengde intercommunales wordt lineair over 20 jaar afgeschreven vanaf september Alle immateriële vaste activa zullen worden afgeschreven indien de geraamde toekomstige opbrengsten ervan lager zijn dan de netto boekwaarde. Immateriële vaste activa in vreemde valuta worden behouden aan historische koers. 22

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Versie 2016 Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit model is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING : schema in duizenden euro's (EUR) of in duizenden franken (BEF) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING : schema in duizenden euro's (EUR) of in duizenden franken (BEF) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING : schema in duizenden euro's (EUR) of in duizenden franken (BEF) * Het gebruik van dit schema is niet verplicht voor de neerlegging

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Toelichting 3. TOELICHTING

Toelichting 3. TOELICHTING 70 3. TOELICHTING III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (post 22 tot 27 van de activa) codes terreinen installaties, meubilair leasing en overige activa in aanen gebouwen machines en en rollend soortgelijke

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) *

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale GECONSOLIDEERDE JAARREKENING: model in duizenden euro (EUR) * Het gebruik van dit schema is niet verplicht voor de neerlegging van de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 20/07/2016 BE 0891.741.388 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16339.00381 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: BURO GINKGO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

IV. Financieel verslag

IV. Financieel verslag Financiële gegevens per 31 maart 2003 IV. Financieel verslag A. Geconsolideerde jaarrekening a. Balans b. Resultatenrekening c. Consolidatiecriteria & consolidatiekring d. Schema van de jaarrekening e.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/02/2015 BE 0865.731.730 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15044.00532 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIGNE CDR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/02/2015 BE 0436.837.322 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15042.00365 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Geens Patrimonium Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale NEERLEGGINGSFORMULIER: Volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Versie 2016 Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de formulieren kan u terecht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.893.832 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: H-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/08/2016 BE 0848.812.455 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16422.00380 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ALTIMO INTERNATIONAL Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 23/12/2015 BE 0876.479.429 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15701.00378 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ART & DESIGN STUDIO LUK VAN DER HALLEN Besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie