Geconsolideerde Jaarrekening Haal de toekomst binnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geconsolideerde Jaarrekening 1998. Haal de toekomst binnen"

Transcriptie

1 Geconsolideerde Jaarrekening 1998 Haal de toekomst binnen

2 Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur 3 Geconsolideerde Jaarrekening 8 Verslag van de commissaris-revisor 19 Samenvatting van de waarderingsregels 21 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is geen openbaarmaking verricht. Een exemplaar van de neergelegde jaarrekeningen van Telenet Operaties N.V.,Telenet Vlaanderen N.V. en Telenet Holding N.V. kan u bekomen op eenvoudige aanvraag bij Telenet, Dienst Communicatie, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, tel , fax ,

3 Verslag van de Raad van Bestuur Geachte Dames en Heren, Hierbij brengen wij U verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het boekjaar afgesloten per 31 december 1998 en leggen U de geconsolideerde jaarrekening van de Telenetgroep voor. 1. Algemeen WERKZAAMHEDEN VAN DE GROEP COMMERCIËLE LANCERING SPRAAKTELEFONIE Na het jaar 1997 dat voornamelijk gekenmerkt werd door de uitbouw van de basisinfrastructuur nodig om in Vlaanderen over het televisiekabelnetwerk van haar partners de intercommunales punt tot punt communicatie te kunnen aanbieden, werd 1998 voornamelijk gekenmerkt door de commerciële lancering van spraaktelefonie en breedbandinternet in deze gebieden waar de opwaardering van het netwerk voltooid werd. Aldus waren in 1998 reeds in de volgende steden en gemeenten de Telenet telefonie en breedbandinternet producten beschikbaar: Antwerpen, Beersel, Bonheiden, Edegem, Gent, Hemiksem, Hoboken, Hove, Leuven, Mechelen, Oud-Turnhout,Tervuren,Turnhout, Zaventem. BELANGRIJKE OPERATIONELE GEBEURTENISSEN BIPT LICENTIE SPRAAKTELEFONIE In december 1997 tekende Telenet een interconnectieovereenkomst met Belgacom en kreeg Telenet van het BIPT ook de licentie om spraaktelefonie aan te bieden. Deze twee overeenkomsten stelden Telenet in staat om vanaf 1 januari 1998 spraaktelefoniediensten aan te bieden binnen de vrijgemaakte Europese markt. Vanaf 2 januari 1998 is Telenet dan ook van start gegaan met het aanbieden van spraaktelefoniediensten. TEWERKSTELLING VERDERE PERSONEELSGROEI Bij het begin van het boekjaar waren 148 personeelsleden ingeschreven in het personeelsregister van Telenet 3

4 Operaties. Op het einde van het boekjaar waren er 420 personeelsleden ingeschreven. Bovendien waren er eind 1998 nog een aantal bijkomende personen actief, voornamelijk als consultants en gedetacheerden. EIGEN VERMOGEN VOLSTORTING EN VERHOGING VAN HET KAPITAAL VAN TELENET HOLDING De oprichting van Telenet Holding werd voltooid op 23 september 1996 met de formele ondertekening van de overeenkomst door alle aandeelhouders van de Telenet groep. Per 31 december 1997 waren er aandelen uitgegeven, waarvan aandelen een inbreng in natura vertegenwoordigden na uitoefening van de warrants binnen Telenet Vlaanderen. Op de overige aandelen bedroeg het gestorte kapitaal BEF , en het niet opgevraagd deel BEF Op 5 januari 1998 werd BEF gestort of BEF 268 per niet volstort aandeel. Op 28 mei 1998 werd het kapitaal verhoogd door de uitgifte van warrants. Deze werden uitgeoefend op 9 juni 1998 waardoor een gelijk aantal aandelen van Telenet Vlaanderen werden verkregen. Op 28 mei 1998 werd de Raad van Bestuur gemachtigd om het kapitaal te verhogen met een maximum bedrag van BEF in het kader van een aandelenoptie of warrantplan. Op 8 juni 1998 werd het kapitaal verhoogd door de uitgifte van aandelen waarop onmiddellijk BEF 612 per aandeel werd betaald of BEF Het niet-opgevraagde kapitaal van Telenet Holding bedraagt per 31 december 98 bijgevolg BEF of BEF 388 per aandeel dat niet volstort is. Het totaal aantal aandelen is per 31 december STATUTENWIJZIGINGEN ZETELVERPLAATSING NAAR MECHELEN Op 16 januari 1998 werden nieuwe gecoördineerde statuten aangenomen die rekening houden met de kapitaalverhoging en de nieuwe maatschappelijke zetel van Telenet Holding. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR In 1998 werd de samenstelling van de Raad van Bestuur van Telenet Holding enkele keren gewijzigd. De Raad van Bestuur bestaat uit 15 leden en is samengesteld volgens statutair bepaalde regels. De volledige lijst van de bestuurders vindt u vooraan in de jaarrekening. 4

5 2. Bespreking van de Geconsolideerde Balans INVESTERINGEN De investeringsactiviteiten van de groep hebben zich het afgelopen boekjaar geconcentreerd op de verdere afwerking en implementatie van haar glasvezel telecommunicatienetwerk. De uitbouw was voornamelijk geconcentreerd binnen volgende takken: constructie telecommunicatie schakelcentrales; graafwerken ter plaatsing van optische glasvezel; uitrusting van kopstations; uitbouw internet infrastructuur; telefonie installaties bij cliënteel. In de rubriek handelsvorderingen zijn vorderingen opgenomen die rechtstreeks resulteren uit de exploitatie van het telecommunicatie netwerk. Het betreft tegoeden van zowel residentieel als professioneel cliënteel, alsook vorderingen met betrekking tot interconnectie. Per eind 1998 bedragen deze vorderingen in totaal BEF Openstaande tegoeden welke niet rechtstreeks relateren aan telecommunicatieverkeer zijn opgenomen onder overige vorderingen. Deze bestaan uit: doorgerekende kosten, hoofdzakelijk co-trenching ad BEF ; terug te vorderen BTW en roerende voorheffing ad BEF De totale investeringen over huidige boekjaar bedragen BEF De afschrijvingen (inclusief afschrijvingen voor oprichtingskosten) belopen BEF Er werd voor een netto bedrag van BEF activa buiten gebruik gesteld. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de sale and leaseback operatie van het administratief gebouw te Mechelen. De netto boekwaarde van de totale vaste activa per eind december 1998 bedraagt BEF De afschrijving op deze investeringen gebeurde volgens de waarderingsregels die goedgekeurd werden door de Raad van Bestuur op 18 februari VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN De liquiditeitspositie (BEF ) is voornamelijk beïnvloed door de opname van zowel korte- als lange termijnkredieten in het laatste kwartaal. Ook in het huidige boekjaar werd de politiek van intrest maximalisatie aangehouden. Dit resulteert in de plaatsing van alle tijdelijke overschotten op korte termijnrekeningen. FINANCIËLE SCHULDEN OP MÉÉR DAN ÉÉN JAAR In de loop van het boekjaar werd een eerste schijf van het lange termijn krediet opgenomen ad BEF Van dit bedrag is BEF bedoeld als voorschot in bedrijfskapitaal, terugbetaalbaar na maximaal 6 maanden. Dit deel van de lening wordt in de jaarrekening getoond als schuld op ten hoogste één jaar. Per ultimo

6 bedragen de schulden op meer dan één jaar aldus BEF FINANCIËLE SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR Naast hogervermeld voorschot in bedrijfskapitaal van BEF , werden ook korte termijnleningen genegocieerd, bij diverse financiële instellingen, waarvan voor een totaal bedrag van BEF werd opgenomen. Aldus bedragen de totale financiële schulden op ten hoogste één jaar BEF HANDELSSCHULDEN Op 31 december 1998 had de Telenet groep voor BEF schulden aan leveranciers. Dit bedrag bestaat voor BEF uit openstaande facturen. Het resterend bedrag heeft voornamelijk betrekking op te ontvangen facturen van investeringsgoederen. 3. Bespreking van de Geconsolideerde Resultatenrekening Uit de resultatenrekening blijkt dat het geconsolideerde verlies in 1997 BEF bedroeg. In 1998 bedroeg het geconsolideerde verlies BEF De bedrijfsopbrengsten van 1998 bedragen BEF Tijdens het voorbije jaar werd een omzet gerealiseerd van BEF Dit is bemoedigend omdat de liberalisering van de markt voor spraaktelefonie pas op 1 januari 1998 effectief werd. Daarenboven werd voor een bedrag van BEF eigen werken geactiveerd als geproduceerde vaste activa. Deze houden verband met de uitbouw van het netwerk. De rubriek andere bedrijfsopbrengsten ten belope van BEF betreft hoofdzakelijk de doorgerekende kosten van HFC en trenching. Deze kosten zijn geklasseerd onder andere bedrijfskosten. De totale bedrijfskosten over het afgelopen boekjaar bedragen BEF Deze categorie omvat de bovenvermelde doorgerekende kosten ten belope van BEF De evolutie van de geconsolideerde reserves is als volgt : Aandeel van de groep in het geconsolideerd verlies BEF Geconsolideerde negatieve reserves eind 1997 BEF Geconsolideerde negatieve reserves per einde boekjaar BEF

7 4. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Op 20 januari 1999 werd BEF 93 per niet volstort aandeel of BEF opgevraagd aan de aandeelhouders van Telenet Holding, en op 18 februari 1999 nogmaals BEF 186 per niet volstort aandeel of BEF Er blijft dus bij Telenet Holding nog BEF 109 opvraagbaar per niet volstort aandeel. 5. Continuïteit Volgens de wettelijke voorschriften dient de continuïteit en toepassing van de waarderingsregels te worden verantwoord in het licht van de opstartverliezen van de groep. De huidige verliezen zijn voorzien in het lange termijn business plan. Volgens dit plan zullen na een aantal jaren met opstartverliezen winstgevende activiteiten ontwikkeld worden. Op basis hiervan is de Raad van Bestuur van Telenet van mening dat de huidige waarderingsregels, zoals toegevoegd bij de jaarrekening en waarbij uitgegaan wordt van de continuïteit van de groep, correct en verantwoord zijn in de huidige omstandigheden. Voor de Raad van Bestuur, Gerard Van Acker Marcel Bartholomeeussen 7

8 Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN TELENET HOLDING Naamloze vennootschap, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, HR83075, BTW GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van 27/05/1999 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/1998 tot 31/12/1998.Vorig boekjaar van 23/09/1996 tot 31/12/1997 De bedragen van het vorig boekjaar werden niet eerder openbaar gemaakt. Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: - het geconsolideerd jaarverslag - het geconsolideerd controleverslag Volledige lijst van de Bestuurders en van de Revisor Boogmans Dirk, A. Hertzstraat 66, 3500 Hasselt, België,Voorzitter van de raad van bestuur, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 28/05/1998 Van Acker Gerard, Kokerlaan 27, 3090 Overijse, België,Voorzitter van de raad van bestuur, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Outryve d Ydewalle Raynier, Drie koningen 3 Bus A, 8730 Beernem, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Valkenburg David, Grosvenor Square Bus F6,W1X9AE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, einde mandaat: 01/09/1998 Givens Russ, Belgrave Gardens 13, NW8 OQY Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 01/09/1998 Brych-Nourry Simone, Seymour Walk 45, SW109NE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 01/09/1998 Beveridge Gregory, East 133 Circle, Thornton Colorado,Verenigde Staten van Amerika, Bestuurder, Begin mandaat: 17/09/1997, Einde mandaat: 01/09/1998 Macdonald Jane, Percy Road 33,W12 9PX Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Plummer Harvey, 2-14 Prince of Wales Terrace Flat 7 Bus F4,W8 5PE Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 8

9 McPhie Stephen, Gloucester Apt Ashburn Place 9K, SW7 4LL Londen,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Frontz John, Coval Cross Road, SL5 9RX Sunningdale Berks,Verenigd Koninkrijk, Bestuurder, Begin mandaat: 01/09/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Brabers Alex, Sparrenstraat 15 Bus A, 3110 Rotselaar, België, Bestuurder, Begin mandaat: 28/05/1998 Einde mandaat: 30/05/2002 Francken Marc, Clemenshoek 63, 2840 Rumst, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Donck Frank,Wildemotedreef 4, 9880 Aalter, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 van Baren Erik, Baron A. d Huartlaan 213, 1950 Kraainem, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Stevaert Steve, Minderbroedersstraat 13, 3500 Hasselt, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 21/12/1998 Bartholomeeussen Marcel, Putsebaan 88, 2040 Antwerpen 4, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Van Rompaey Hugo, Meerhoutseweg 39, 2440 Geel, België, Bestuurder, Begin mandaat 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Steyaert Isidoor, Berkenlaan 87, 3970 Leopoldsburg, België, Bestuurder, Begin mandaat: 21/12/1998, Einde mandaat: 30/05/2002 Deleenheer Georges, Diepeweg 60, 9450 Haaltert, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 Dupon Yvan, Schijndallei 92, 2900 Schoten, België, Bestuurder, Begin mandaat: 23/09/1996, Einde mandaat: 30/05/2002 PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (BE ), Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen 1, België, Commissaris-revisor (B009), wordt vertegenwoordigd door: Gabriëls Bernard (A01109), 1000 Brussel 1, België 9

10 1. Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA I Oprichtingskosten II Immateriële vast activa IV Materiële vaste activa A.Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C.Meubilair en rollend materieel E. Overige materiële vaste activa F.Activa in aanbouw en vooruitbetalingen V Financiële vaste activa B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen 2. Vorderingen 20/ / / / VLOTTENDE ACTIVA VII Voorraden en bestellingen in uitvoering A.Voorraden 1. Grond- en hulpstoffen 4. Handelsgoederen VIII Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen IX Geldbeleggingen B. Overige beleggingen X Liquide middelen XI Overlopende rekeningen Totaal der activa 29/ /36 30/ / /53 51/53 54/58 490/1 20/

11 PASSIVA EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet-opgevraagd kapitaal IV Geconsolideerde reserves ( ) ( ) ( ) ( ) BELANGEN VAN DERDEN VIII Belangen van derden SCHULDEN X Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 4. Kredietinstellingen XI Schulden op ten hoogste één jaar B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Handelsschulden 1. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden XII Overlopende rekeningen Totaal der passiva / / / / / / / / / /

12 2. Resultatenrekening I Bedrijfsopbrengsten A. Omzet C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II Bedrijfskosten A. Handelsgoederen 1. Inkopen 2.Wijziging in de voorraad (Toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immateriële en materiële vaste activa E.Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen G. Andere bedrijfskosten III Bedrijfsverlies IV Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten VI Verlies uit de gewone bedrijsuitoefening vóór belasting VII Uitzonderlijke opbrengsten E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa F. Andere uitzonderlijke opbrengsten / /64 ( ) ( ) / ( ) / / /70 ( ) ( ) / ( ) ( ) / /70 ( ) ( ) /

13 VIII Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa F. Andere uitzonderlijke kosten IX Verlies van het boekjaar vóór belasting XI Verlies van het boekjaar XII Geconsolideerd verlies A. Aandeel van derden B.Aandeel van de groep 66 ( ) ( ) / /70 ( ) ( ) 67/70 ( ) ( ) 9966 ( ) ( ) (2.006) (5.431) ( ) ( ) 3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening I. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast NAAM, adres van de ZETEL en het BTW-nummer Toegepaste methode voor opname in de rekeningen Gehouden deel van het kapitaal (in %) Wijziging in het percentage van hetgehouden kapitaal (t.o.v. het vorige boekjaar) Telenet Operaties N.V. Liersesteenweg Mechelen, België BE Integrale methode Telenet Vlaanderen N.V. Liersesteenweg Mechelen, België BE Integrale methode

14 V. Consolidatiecriteria en wijzigingen in de consolidatiekring. A. Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken (in toepassing van art. 69 I, van het K.B. van 6 maart 1990). In het kader van de bestaande belangen- en controlepercentages van Telenet Holding in respectievelijk Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V., wordt de methode van integrale consolidatie weerhouden. VI. Waarderingsregels en methodes tot berekening van de fiscale latenties. Waarderingsregels worden in bijlage toegevoegd VII.Staat van de oprichtingskosten. Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Nieuwe kosten van het boekjaar * Afschrijvingen Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar waarvan: kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen, disagio en andere oprichtingskosten VIII.Staat van de immateriële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardeverminde ringen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: Codes Bedragen ( ) / Concessies, octrooien licenties, enz

15 * Geboekt * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde van het boekjaar IX. Staat van de materiële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingswaarde * Overdrachten en buitengebruik stellingen * Overboeking van een post naar een andere Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardevermin deringen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Geboekt * Afgeboekt na overdracht en buitengebruikstelling * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde boekjaar ( ) Terreinen en gebouwen ( ) ( ) Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel ( )

16 IX.Staat van de materiële vaste activa a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingswaarde * Overboeking van een post naar een andere Per einde van het boekjaar c) Afschrijvingen en waardeverminderingen Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Overgeboekt van een post naar een andere Per einde van het boekjaar d) Netto-Boekwaarde per einde boekjaar X.Staat van de financiële vaste activa 1. Deelnemingen a) Aanschaffingswaarde Per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Aanschaffingen Per einde van het boekjaar Netto-Boekwaarde per einde van het boekjaar 2.Vorderingen Netto-Boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar: * Toevoegingen Netto-Boekwaarde per einde van het vorige boekjaar Overige materiële Activa in aanbouw vaste activa en vooruitbetalingen ( ) ( ) (26.395) Andere ondernemingen

17 X. Staat van de geconsolideerde reserves Geconsolideerde reserves per einde van het vorige boekjaar Wijzigingen tijdens het boekjaar: * Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat Geconsolideerde reserves per einde boekjaar ( ) ( ) ( ) XIII. Staat van de schulden A. Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar, naar gelang hun resterende looptijd Financiële schulden 4. Kredietinstellingen TOTAAL B. Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen Financiële schulden 4. Kredietinstellingen TOTAAL Schulden met een resterende looptijd van hoogstens 1 jaar tussen 1 en 5 jaar meer dan 5 jaar Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden XIV.Resultaat van het boekjaar en van het vorige boekjaar A. Netto-omzet A.2. Globale omzet van de groep in België Boekjaar Vorig boekjaar

18 B. Gemiddeld personeelsbestand en personeelskosten B.1. Gemiddeld personeelsbestand Arbeiders Bedienden Directiepersoneel Anderen B.2. Personeelskosten Bezoldigingen en sociale lasten B.3. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de ondernemingen van de groep Integraal geconsolideerde onderneming XV. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen A.2 Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en verplichtingen: * van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen A.4. a) Verplichtingen tot aankoop van vaste activa

19 Verslag van de commissaris-revisor over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 1998 gericht tot de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Telenet Holding N.V. Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd. Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap, over het boekjaar, afgesloten op 31 december 1998 met een balanstotaal van BEF en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van BEF. Wij hebben eveneens de controle van het jaarverslag uitgevoerd. VERKLARING OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ZONDER VOORBEHOUD Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de groep, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de onderneming maakte en de voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. 19

20 Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 1998 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting. BIJKOMENDE VERKLARINGEN Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen: Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet vereiste gegevens en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. 30 april 1999 De commissaris-revisor PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door B. Gabriëls 20

21 Samenvatting van beginselen en waarderingsregels voor de consolidatie 1. Inleiding De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen. Omdat de criteria zoals zij door de wet worden bepaald nog niet worden overschreden, is Telenet Holding N.V. nu vrijgesteld om een geconsolideerde jaarrrekening en een geconsolideerd jaarverslag op te maken. De Raad van Bestuur wenst echter uitdrukkelijk gebruik te maken van het recht om vrijwillig een geconsolideerde jaarrekening op te stellen voor het eerst per 31 december 1997 en daarna elk jaar. 2. Consolidatiekring Voor de dochterondernemingen waarover Telenet Holding N.V. in rechte of in feite controle heeft, namelijk Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V., wordt de integrale consolidatiemethode toegepast. 3. Waarderingsregels ALGEMEEN De waarderingsregels die gelden voor de geconsolideerde jaarrekening zijn dezelfde als deze die gelden voor de enkelvoudige jaarrekening van Telenet Holding N.V., Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V. Hierna vindt u een samenvatting van deze waarderingsregels. 21

22 Samenvatting van de waarderingsregels van Telenet Holding N.V.,Telenet Operaties N.V. en Telenet Vlaanderen N.V. De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de Wet van 17 juli 1975 en van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. 1. Algemene waarderingsregels Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen worden berekend op jaarbasis. Als algemene regel geldt dat elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 2. Bijzondere regels KOSTEN VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING Deze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden over 4 jaar lineair afgeschreven. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging in vreemde valuta worden behouden aan historische koers. Deze waarde wordt gebruikt voor de berekening van afschrijvingen en waardeverminderingen. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden voor hun aanschaffingswaarde geboekt en lineair afgeschreven over 5 jaar.auteurslicenties en ontwikkelingskosten met betrekking tot standaard- en specifieke software worden lineair over 3 jaar afgeschreven, vanaf het ogenblik dat de software in gebruik is gesteld. Het gebruiksrecht in het bestaande kabelnetwerk dat als kapitaal werd ingebracht door de zuivere en gemengde intercommunales wordt lineair over 20 jaar afgeschreven vanaf september Alle immateriële vaste activa zullen worden afgeschreven indien de geraamde toekomstige opbrengsten ervan lager zijn dan de netto boekwaarde. Immateriële vaste activa in vreemde valuta worden behouden aan historische koers. 22

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011 Inhoud Deel 1 Adviezen in 2010-2011 van de Commissie

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Manipulaties in de jaarrekening

Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Manipulaties in de jaarrekening Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Principes inzake waardering Het bestuursorgaan

Nadere informatie