Zitting van 28 april 2010.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van 28 april 2010."

Transcriptie

1 Zitting van 28 april Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhrn. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel Du Tré ( met raadgevende stem),schepenen. De heren en dames Guido De Grave, Maritta D hooge, Paul Heyvaert, Johan Waelkens, Jurgen Bauwens, Elke De Schryver, Stefaan Thierens, Geoffrey De Bock, Caroline De Maere, Danny Vandeloock, Annick Scholliers, Renaat Decorte, Kelly Van Nieuland, André De Maere, raadsleden. Mevr. Anne De Schrijver, gemeentesecretaris. Dagorde : OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de Intercommunale Westlede b. goedkeuring agenda Algemene Vergadering van de Intercommunale Westlede c. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III d. goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III e. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark f. goedkeuring agenda Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark g. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas h. goedkeuring agenda Jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas 2. Pensioenen : Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO 3. Personeel : Vaststelling wijziging rechtspositieregeling 4. Sport : Goedkeuring verslag nazicht der rekeningen 2009 en resultatenen balansrekening 2009 van de Burensportdienst Waasland 5. Sociale Huisvesting : Principiële beslissing opmaak gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen 6. Aanvullend verkeersreglement : Wijzigen aanvullend verkeersreglement dd houdende verboden doorgang voor voertuigen met uitzondering van fietsers, landbouwvoertuigen, gespannen, aangelanden en diensten in de Grauwe Zeestraat, Marktwegel en een deel van de Schrikkestraat 7. Milieu : Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigers in de kredietcommissie van de Lokale Entiteit FRGE 8. VMW : Goedkeuring uitbreiding waterleiding Groendreef 9. Huisvesting: vaststelling gemeentelijk reglement inzake leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 10. Gemeentefinanciën : vaststelling belastingreglement op de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 11. Aangevraagde punten 12. Mondelinge vragen De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting worden deze goedgekeurd. OPENBARE ZITTING 1. Intergemeentelijke samenwerking : a. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de Intercommunale Westlede Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen hierna genoemd Westlede ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Westlede op 9 juni 2010 die plaats heeft in het

2 hoofdgebouw van het crematorium, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd.12/04/2010; Gelet op artikel 44, 1 en 3 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 08/02/2007 houdende aanduiding van gevolmachtigden en plaatsvervangers en/of voordracht van kandidaatbestuurders in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Mevrouw Agnes Dierick aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede op 9 juni Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi en aan de aangeduide vertegenwoordiger. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte b. goedkeuring agenda Algemene Vergadering van de Intercommunale Westlede Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen hierna genoemd Westlede ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Westlede op 9 juni 2010 die plaats heeft in het hoofdgebouw van het crematorium, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 12/04/2010; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de hierna vermelde agenda van de algemene vergadering van Intercommunale Westlede dd. 09/06/2010 : 1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 09/12/ Goedkeuring balans- en resultatenrekening Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor 4. Aanstelling Commissaris-Revisor voor de periode Werkingsverslag 2009; 6. Ontslag bestuurder Arsène Acke 7. Aanstelling bestuurder Heli De Keyser 8. Varia Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van Intercommunale Westlede op 10 juni 2009, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan de Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi.

3 Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte c. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 21 juni 2010, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd.30/03/2010; Gelet op artikel 44, 1 en 3 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 08/02/2007 houdende aanduiding van gevolmachtigden en plaatsvervangers en/of voordracht van kandidaatbestuurders in verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regionale verenigingen; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : De heer Renaat Decorte aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Jaarvergadering van Blijdorp III op 21/06/2010. Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout en aan de aangeduide vertegenwoordiger. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte d. goedkeuring agenda Algemene Vergadering Blijdorp III Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap, hierna genoemd Blijdorp III ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Blijdorp III op 21 juni 2010, dit per aangetekend schrijven ingekomen dd. 30/03/2010; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Algemene Vergadering van Blijdorp III: 1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (01/12/2009) 2. Rekeningen 2009 kwijting bestuurders en commissaris-revisor 3. Activiteitenverslag Blijdorp III 4. Varia Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Algemene Vergadering, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten.

4 Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Blijdorp III, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte e. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark hierna genoemd Scheld- Landschapspark ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het Schelde-Landschapspark op 7 juni 2010 die plaats heeft in het kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, 9120 Beveren-Waas dit per mail dd. 19/03/2010 en 12/04/2010; Gelet op artikel 44, 1 en 3 alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Mevrouw Cecile Van Havermaet aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het Schelde-Landschapspark op 7 juni Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het Schelde-Landschapspark, Gemeentepark 5 bus 2, 2930 Brasschaat en aan de aangeduide vertegenwoordiger. Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte f. goedkeuring agenda Algemene Vergadering van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark hierna genoemd Schelde- Landschapspark ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Algemene Vergadering van het Schelde-Landschapspark op 7 juni 2010 die plaats heeft in het kasteel Cortewalle, Zwarte Dreef 1, 9120 Beveren-Waas dit per mail dd. 19/03/2010, 12/04/2010 en 21/04/2010; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de hierna vermelde agenda van de algemene vergadering van het Schelde-Landschapspark dd. 07/06/2010 : 1. Goedkeuring van het jaarverslag : het eerste werkjaar loopt van de datum van oprichting (11 augustus 2008) tot eind Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december Bekrachtiging samenstelling Raad van Bestuur 4. Kwijting van de bestuurders 5. Aanduiding commissaris: de heer Piet Vermeeren, lid van het instituut der revisoren, Zagerijstraat 42, 2275 Lille

5 6. Toelichting bij de actuele werking van het IGS-SLP Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van het Schelde-Landschapspark op 7 juni 2010, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan het secretariaat van het Schelde-Landschapspark, Gemeentepark 5 bus 2, 2930 Brasschaat. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte g. aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Jaarvergadering van Interwaas op 26/05/2010 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 16/04/2010; Gelet op het artikel 44, 1 en 3 alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet; Art. 1 : Dhr. Geoffrey De Bock aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Jaarvergadering van Interwaas op 26/05/2010. Art. 2 : Dhr. Walter T Kint aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Jaarvergadering van Interwaas op 26/05/2010. Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen en kennisgeving hiervan te verrichten aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas en aan de aangeduide vertegenwoordigers. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte h. goedkeuring agenda Jaarvergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas hierna genoemd Interwaas ; Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de Jaarvergadering van Interwaas op 26/05/2010 die plaats heeft in de Lamstraat 113 te 9100 Sint-Niklaas, dit per aangetekend schrijven ingekomen op 16/04/2010; Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de algemene vergadering; Gelet op het gemeentedecreet;

6 Art. 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan hierna vermelde agenda van de Jaarvergadering van Interwaas dd. 26/05/2010: 1. Jaarverslag en jaarrekening over Verslag van de commissaris betreffende het boekjaar Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2009, inclusief de bestemming van het resultaat 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris betreffende de vervulling van hun mandaat in het boekjaar Benoeming van bestuurders in vervanging van ontslagnemende bestuurders op voordracht van de deelnemers en herbenoeming van commissaris 6. Statutenwijziging : naamsverandering 7. Aanduiding van een lasthebber voor de Algemene Vergadering van de Maatschappij Linkerscheldeoever op 9 juni 2010 en vaststelling van diens mandaat 8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de Jaarvergadering van Interwaas, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden hiervoor opgenomen in artikel 1. Art. 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde besluiten. Art. 4 : Onderhavige beslissingen aan de toezichthoudende overheid over te maken overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake en ervan kennis te geven aan Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte 2. Pensioenen : Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43; Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; Gelet op het sectoraal akkoord voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten en het model van raadsbesluit die werden goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009; Gelet op het advies van de OCMW-raad dd. 17/03/2010 in bijlage, gegeven met toepassing van artikel 270 van het Gemeentedecreet; Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité dd. 30/03/2010; Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk; Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 25/02/2010 houdende intentieverklaring om aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZPPO aan te stellen als opdrachtencentrale; Besluit : Art. 1 : De gemeenteraad voert een aanvullend pensioenstelsel in voor zijn contractuele personeelsleden vanaf 1 januari Art. 2 : De gemeenteraad gaat akkoord met het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 9 december 2009, dat in bijlage wordt toegevoegd. Art. 3 : De gemeenteraad is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele personeelsleden. Art. 4 : De pensioentoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon. Art. 5 : De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het kaderreglement tweede pensioenpijler

7 contractanten (bijlage), ter beschikking van zijn contractuele personeelsleden. Art. 6 : De gemeenteraad keurt het voorliggende bestek, opgemaakt door de RSZPPO in haar hoedanigheid van opdrachtencentrale, goed en belast het college met de verdere uitvoering. Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte Tijdens de bespreking van volgend punt vervoegt raadslid Van Havermaet de zitting. 3. Personeel : Vaststelling wijziging rechtspositieregeling Gelet op artikel 105 van het Gemeentedecreet; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (kortweg Besluit Rechtspositieregeling); Gelet op de omzendbrief BB 2010/01 van 29 januari 2010 betreffende de verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer; Gelet op het KB van 3 februari 2010 tot wijziging van artikel 19, 2, 16 van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Gelet op wet van 27 maart 2009 tot wijziging van artikel 38 en 178 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992; Gelet op de notulen van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 30/03/2010; Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité dd. 30/03/2010; Gelet op het voorafgaand advies van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 21/04/2010; Overwegende dat op grond van artikel 164 Besluit Rechtspositieregeling de raad kan bepalen dat een maandelijkse fietsvergoeding van 15 cent per kilometer wordt toegekend aan het personeelslid dat de verplaatsing van en naar het werk volledig of gedeeltelijk met de fiets aflegt; Overwegende dat artikel 164 Besluit Rechtspositieregeling een facultatieve bepaling is; Overwegende dat artikel 344 van de rechtspositieregeling van de gemeente Waasmunster een maandelijkse fietsvergoeding voorziet van 15 cent per kilometer voor de personeelsleden; Overwegende dat de toegekende fietsvergoeding fiscaal als sociaal vrijgesteld is ten belope van het geïndexeerd bedrag van 0,20 eurocent/km en dit vanaf 1 januari 2010; Overwegende dat in afwachting van een aanpassing aan artikel 164 Besluit Rechtspositieregeling, een verhoogde fietsvergoeding kan worden toegekend aan de personeelsleden; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : Artikel 344 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van de gemeente Waasmunster wordt met ingang van 01/01/2010 als volgt gewijzigd: Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding van 0,20 euro per afgelegde kilometer wanneer hij de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. Art. 2 : Afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde overheid worden toegestuurd. Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.

8 4. Sport : Goedkeuring verslag nazicht der rekeningen 2009 en resultatenen balansrekening 2009 van de Burensportdienst Waasland Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van interlokale vereniging Burensportdienst Waasland, in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 28/10/2004; Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de goedkeuring van de resultatenrekeningen van de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland waarvan de gemeente lid is; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : De jaarrekening 2009 en het bijhorende jaarverslag van de interlokale vereniging Burensportdienst Waasland worden goedgekeurd. Art. 2 : In het kader van het algemeen administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de 5. Sociale Huisvesting : Principiële beslissing opmaak gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huurwoningen Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997; Gelet op het decreet van 15 december 2006 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociaal huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode; Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 21 april 2008 betreffende de vaststelling van het intern huurreglement; Overwegende dat het gemeentebestuur een eigen toewijzingsreglement kan opmaken waarbij rekening gehouden wordt met lokale binding, bepaalde doelgroepen en leefbaarheidsproblemen; Overwegende dat zich geen leefbaarheidsproblemen in bepaalde buurten van de gemeente voordoen; Gelet op de besprekingen in het woonoverleg van 26 maart 2010; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : Over te gaan tot de opmaak van een toewijzingsreglement sociale huur in eigen beheer. Art. 2 : Het op te maken toewijzingsreglement toe te spitsen op de pijlers lokale binding en doelgroepen. Art. 3 : Over te gaan tot de opmaak van een doelgroepenplan. Art. 4 : De procedure tot opmaak als volgt vast te stellen : - Verzamelen gegevens nodig voor de opmaak van een doelgroepenplan. - Opmaak doelgroepenplan met aanduiding van de knelpunten - Uitwerken voorstellen/mogelijkheden van toewijzingsreglement en bespreking ervan in de werkgroep (meerdere besprekingen te voorzien) - Overlegmoment met alle betrokken actoren - Informatiemoment met oa mandatarissen, seniorenraad, jeugdraad, - Bespreking in de werkgroep van de geformuleerde opmerkingen op overleg- en informatiemoment en indien gewenst bijsturing reglement - Toewijzingsreglement ter goedkeuring voorleggen aan gemeenteraad en minister - Bekendmaking toewijzingsreglement Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte 6. Aanvullend verkeersreglement : Wijzigen aanvullend verkeersreglement dd houdende verboden doorgang voor voertuigen met uitzondering van fietsers, landbouwvoertuigen, gespannen, aangelanden en diensten in de Grauwe Zeestraat, Marktwegel en een deel van de Schrikkestraat.

9 Gelet op het voorstel van Burgemeester en Schepenen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april Overwegende dat het wenselijk is ter hoogte van de Grauwe Zeestraat/Marktwegel paaltjes te plaatsen om het sluipverkeer door het bos te vermijden; Overwegende dat er dan geen doorgang meer mogelijk is voor landbouwvoertuigen wanneer ze de Grauwe Zeestraat inrijden via de Schrikkestraat; Overwegende dat dit dan een doodlopende zandwegel is; Overwegende dat conform het reglement dd. 17/12/2004 landbouwvoertuigen toegelaten zijn en dat dit zal moeten aangepast worden ter hoogte van de Schrikkestraat. Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het wijzigen van het verkeersreglement zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 2 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke bepalingen aangebracht worden in overeenstemming met de bepalingen op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de heer Gouverneur, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de politiezone Hamme-Waasmunster. Art. 4 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het Gemeentedecreet worden bekendgemaakt. Art. 5 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 7. Milieu : Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigers in de kredietcommissie van de Lokale Entiteit FRGE Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd houdende goedkeuring Lokale Entiteit FRGE, goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst en aanduiding mevr. Agnes Dierick als gemeentelijke afgevaardigde in beleidsgroep; Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd waarbij gunstig advies werd verleend aan de gemeenteraad voor deelname aan het project FRGE van Interwaas; Gelet op het besluit van de OCMW-raad dd houdende aanduiding de heer Erwin Verdurmen als vertegenwoordiger van het OCMW in de beleidsgroep; Gelet op artikel 9 van de Samenwerkingsovereenkomst waarin wordt voorzien in de oprichting van een kredietcommissie die de behandeling van de kredietaanvragen zal bewaken en dient toe te zien op het goed beheer van de kredieten;

10 Overwegende dat deze kredietcommissie is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en een vertegenwoordiger van Interwaas; Gelet op het schrijven van Interwaas dd waarbij de gemeente wordt verzocht een vertegenwoordiger in de kredietcommissie aan te duiden, bij voorkeur (maar niet verplichtend) gekozen uit de leden van de beleidsgroep; Gelet op de ingekomen kandidatuur als effectief vertegenwoordiger in de kredietcommissie FRGE van Interwaas van dhr. Erwin Verdurmen; Gelet op de ingekomen kandidatuur als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de kredietcommissie FRGE van Interwaas van mevr. Agnes Dierick; Gelet op het Gemeentedecreet; Art. 1 : Dhr. Erwin Verdurmen aan te duiden als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente in de kredietcommissie FRGE van Interwaas. Art. 2 : Mevr. Agnes Dierick aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente in de kredietcommissie FRGE van Interwaas. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan Interwaas. Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 8. VMW : Goedkeuring uitbreiding waterleiding Groendreef Gelet op de vraag van het gemeentebestuur om nav de heraanleg van de wegenis ontbrekende waterleiding aan te leggen in de Groendreef; Gelet op het voorstel van de VMW met zendbrief dd aan het gemeentebestuur voor de aanleg van ong. 358 m waterleiding en 3 ondergrondse brandkranen, geraamd op (geen BTW); Overwegende dat dit dossier werd opgenomen in het investeringsprogramma 2010 : 40 % komt van AIK (autonome investeringskredieten voor Waasmunster), 60 % komt ten laste van het Oost-Vlaams Solidariteitsfonds; Gelet op het gunstig advies van de brandweercommandant; Gelet op het Gemeentedecreet; Besluit : Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde plan met zendbrief dd van de VMW voor de aanleg van waterleiding en brandkranen in de Groendreef, geraamd op (geen BTW). Art. 2 : Het dossier werd opgenomen in het VMW-investeringsprogramma 2010 : 40 % ( ) wordt ten laste gelegd van de AIK (autonome investeringskredieten voor Waasmunster), 60 % ( ) komt ten laste van het Oost-Vlaams Solidariteitsfonds, voorzien voor de geprogrammeerde werken. Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de VMW. Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur. 9. Huisvesting: vaststelling gemeentelijk reglement inzake leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd; Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid, hierna decreet grond en pandenbeleid genoemd, waarin de leegstandsinventaris een verplichte gemeentelijke bevoegdheid wordt, art , en 2.2.8;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182;

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald de artikelen 42, 43 en 182; ZITTING VAN 25 februari 2014 Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht - S. Poppe, schepenen; E. Coppens F. Dierinck C. Francis - K. Mertens I. Mertens J.

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

DECREET GROND- EN PANDENBELEID

DECREET GROND- EN PANDENBELEID DECREET GROND- EN PANDENBELEID VANDEN BROELE Colofon Verantwoordelijke uitgever: Departement RWO Druk: Vanden Broele Grafische Groep Depotnummer: D/2009/3241/298 Copyright Departement RWO INLEIDING Deze

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG

Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Gemeenteraad: zitting van 23 oktober 2014 VERSLAG Aanwezig: Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad; Manu Claes: Burgemeester; Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie