A. Vo o r wa a r d e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Vo o r wa a r d e n"

Transcriptie

1 Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Arbo Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst Hoofdstuk XI Btw Hoofdstuk XII Overige belastingen Hoofdstuk XIII Belastingcontrole Hoofdstuk XIV Verzekeringen Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu Hoofdstuk XVI Subsidies voor het mkb Hoofdstuk XVII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XVIII Communicatie & reclame Hoofdstuk XIX Internet voor ondernemers Hoofdstuk XX Overdracht en einde van de onderneming Hoofdstuk XXI ICT-recht Hoofdstuk XXII Internationaal zakendoen Hoofdstuk XXIII Modellen Trefwoordenregister I

2 Hoofdstuk I Starten met een onderneming A. Vo o r wa a r d e n 1. Leeftijd Handelingsbekwaam...3 a. Faillissement...3 b. Handelingsonbekwaam...3 c. Beperkt handelingsbekwaam Nationaliteit Opstellen ondernemingsplan a. De persoonlijke gegevens...3 b. De omschrijving van het plan...3 c. Het marketingplan...3 d. Het financieel plan...4 B. Administratieve formaliteiten 1. Bankrekening openen...5 a. Stortingsplicht Factuurvereisten...5 a. Intracommunautaire leveringen...5 b. Verleggingsregeling Inschrijving Kamer van Koophandel...6 a. Inschrijving eenmanszaak of Vof... 6 b. Inschrijving BV of NV...6 c. Vermelding nummer Kamer van Koophandel Aanmelden Belastingdienst...7 a. Starterspakket...7 b. Uitkering Aanmelden personeel Administratie...7 a. Inzicht...7 b. Aangiften...7 c. Bewijs Btw-verplichtingen...8 a. Ontheffing van administratieve verplichtingen...8 b. Kleineondernemersregeling...8 c. Loonadministratie...8 d. Voorwaarden Elektronische aangifte...9 a. Vanaf 1 januari b. Vanaf 1 januari c. Hoe aangifte te doen?...9 d. Eisen computer aangifte via internet...9 e. Gebruikersnaam en wachtwoord...9 f. DigiD Bewaarplicht a. Bewaren software en databestanden C. Speciale vergunningen 1. Markthandel Milieuvergunning a. Klein en dus vrijgesteld b. Melding c. Vergunning Horeca Bestemmingsplan D. Speciale regels 1. Speciale regels voor detailhandel, ambachtbedrijven en horeca a. Product- en bedrijfschappen b. Uithangborden, zonneschermen en lampen c. Precario d. Straatverkoop e. Winkeltijdenwet f. Wet op de kansspelen g. Colportagewet h. Tabak, alcohol of medicijnen Extra regels voor horeca a. Drank- en horecavergunning b. Exploitatievergunning c. Bedrijfschap d. Horeca en bestemmingsplan e. Bouwvergunning f. Wet milieubeheer g. Gebruiksvergunning h. VWA-Keuringsdienst van Waren.. 19 i. Terrasvergunning j. Reclamevergunning k. Speelautomatenvergunning en aanwezigheidsvergunning III

3 l. Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma Speciale regels vervoer E. Fr a n c h i s i n g 1. Begrip Franchisor en franchisee a. Voordelen b. Nadelen c. Informatie Keuze franchisegever Onderzoek franchiseformule a. Vragen over ondersteuning en cultuur b. Vragen over opleiding en financiën c. Marketingvragen De franchiseovereenkomst a. Het franchisecontract b. Huur en financiering c. Handboek d. Voorovereenkomst e. Mondelinge afspraken f. Aansprakelijkheid g. Richtlijnen franchisecontracten Europese Erecode c. Merknaam d. Handelsnaam als merk deponeren e. Meerdere handelsnamen f. Ontstaan recht handelsnaam g. Handelsnaamonderzoek h. Gebied i. Einde handelsnaamrecht j. Conflict Octrooirecht a. Eisen b. Uitvinding c. Wat zegt de wet? d. Openbaar e. Industrieel toepasbaar f. Verkrijgen octrooirecht g. Territoriaal beperkt h. Internationaal octrooi i. Europa j. Wereldwijd k. Kosten l. Raadpleeg deskundigen Tekeningen en modellen a. Wet b. Tekening c. Model d. Combinatie van tekening en model F. Ha n d e l s n a a m 1. Begrip a. Onderscheidend vermogen Verwarring van namen Misleiding G. Intellectuele eigendomsrechten 1. Industrieel eigendomsrecht Auteursrecht a. Ontstaat automatisch b. Eigendom c. Geschillen Merkrecht a. Wat is een merk? b. Hoe krijgt u een merkrecht? Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Ondernemer en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak a. Privévermogen loopt gevaar b. Wettelijke gemeenschap van goederen c. Huwelijkse voorwaarden Gehuwden en vennootschap a. Uitgangspunt: de vennootschap is aansprakelijk b. Uitzonderingen c. Vennootschap en huwelijkse voorwaarden De samenwonende ondernemer IV

4 4. Wat in geval van echtscheiding? a. Gemeenschap van goederen b. Huwelijkse voorwaarden B. Verschillen eenmanszaak, p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p en r e c h t s p e r s o o n 1. De eenmanszaak a. Geen splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen De personenvennootschap a. Beperkte splitsing van vermogen b. Administratieve verplichtingen.. 45 c. Fiscaal transparant d. Rekening-courant De rechtspersoon a. Eigen identiteit b. Beperkte aansprakelijkheid c. Ander fiscaal regime C. Naamloze Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De NV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Aandelen aan toonder b. Aandelen op naam c. Soorten aandelen d. Aandeelhouders e. Aandeelhoudersregister f. Uitgifte van aandelen g. Overdracht van aandelen aan toonder h. Overdracht van aandelen op naam Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Structuurvennootschap f. Beperkingen g. Vertegenwoordiging h. Bestuurdersaansprakelijkheid i. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 56 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Stemovereenkomst l. Staken van stemmen m. Aandeelhoudersovereenkomst.. 58 n. Wipaandelen o. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten D. Besloten Ve n n o o t s c h a p 1. Oprichting a. Verklaring van geen bezwaar b. Wetswijziging c. Statuten d. Naam e. Zetel f. Doel g. De BV in oprichting h. Inschrijving in het handelsregister V

5 2. Kapitaal a. Maatschappelijk kapitaal b. Geplaatst kapitaal c. Gestort kapitaal d. Storting op aandelen Aandelen a. Soorten aandelen b. Aandeelhouders c. Aandeelhoudersregister d. Uitgifte van aandelen e. Overdracht van aandelen Bestuur a. Benoeming b. Ontslag c. Taken en bevoegdheden d. Raad van commissarissen e. Beperkingen f. Vertegenwoordiging g. Bestuurdersaansprakelijkheid h. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering a. Bevoegdheden b. Bijeenroeping c. Deelname d. Volmacht e. Notulen f. Gewone algemene vergadering.. 69 g. Buitengewone vergadering h. Stemrecht i. Besluitvorming j. Buiten vergadering k. Slechts één aandeelhouder l. Stemovereenkomst m. Staken van stemmen n. Aandeelhoudersovereenkomst.. 71 o. Wipaandelen p. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging a. Geheel of gedeeltelijk b. Kosten c. Formaliteiten d. Wetsvoorstel E. Vennootschap onder firma 1. Weinig formaliteiten Inhoud van de overeenkomst Besloten karakter Inschrijving handelsregister Voordelen Nadeel F. Maatschap 1. Vrij beroep of bedrijf Twee soorten a. Stille maatschap b. Openbare maatschap Aansprakelijkheid a. Stille maatschap b. Openbare maatschap G. Commanditaire vennootschap 1. Beherende vennoten Commanditaire vennoten Verschil in aansprakelijkheid H. Co ö p e r at i e 1. Oprichting/inschrijving Doel Aansprakelijkheid bij een coöperatie.. 76 a. Wettelijke aansprakelijkheid b. Beperkte aansprakelijkheid c. Uitgesloten aansprakelijkheid I. Ni e u w e wettelijke regeling voor personenvennootschappen 1. Wetswijziging Belangrijkste wijzigingen Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen A. Sociale zekerheidsstelsel 1. Algemeen VI

6 2. Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen E. Verschillen tussen o n d e r n e m e r s en werknemers 1. Wie is ondernemer? B. We r k n e m e r s v e r z e k e r i n g e n 1. Werknemer Werknemersverzekeringen a. Ziektewet (ZW) b. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) c. Werkloosheidswet (WW) C. Vo l k s v e r z e k e r i n g e n 1. Volksverzekeringen a. Algemene nabestaandenwet (ANW) b. Algemene Ouderdomswet (AOW) c. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Ingezetene D. Zorgverzekeringswet (ZVW) 1. Verplichte verzekering a. Uitzondering b. Aanvullende verzekering c. Acceptatieplicht en procedure Soort polissen a. Naturapolis (gecontracteerde zorg) b. Restitutiepolis (niet-gecontracteerde zorg) No-claim Eigen risico Nominale premie Inkomensafhankelijke bijdrage werknemers Inkomensafhankelijke bijdrage zelfstandigen Zorgtoeslag a. Voorwaarden zorgtoeslag Onderneming Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid F. Sociale verzekeringen z e l f s ta n d i g e n 1. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) a. Startende zelfstandigen b. Bestaande zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen c. Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) a. Voor wie? b. Voorwaarden c. Hoogte uitkering d. Hoelang uitkering? e. Aanvraag G. Directeur-g r o o ta a n d e e l h o u d e r (DGA) 1. Algemeen Geen premieplicht DGA Verklaring Arbeidsrelatie DGA Zorgverzekering DGA DGA en loonheffing Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Administratie en boekhouding 1. Administratie a. Wat valt onder de administratie? Boekhouding VII

7 3. Voor wie gelden de eisen? a. Wat de wet zegt b. Natuurlijke personen c. Rechtspersonen Wie hoeft dat niet? Wat is verplicht? Vermogenstoestand Ook btw-eisen aan administratie a. Algemeen b. Buitenland c. De kleineondernemersregeling (KOR) Bewaartermijn en -plaats a. Algemeen b. Uitzondering c. Afspraken d. Bewaren software- en databestanden Waarderingsregels a. Natuurlijke personen b. Rechtspersonen Boekjaar a. Gebroken boekjaar? B. Ja a r r e k e n i n g 1. Inleiding a. Regels? b. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk? c. Praktische benadering van de jaarrekening Toepassingsgebied Definitie en doel a. Openbaar maken of deponeren b. Normen maatschappelijk verkeer Algemeen toepasselijk principe a. Inzicht b. Opname Valuta en taal a. Uitzondering Volledige of beknopte versie a. Volledig b. Beknopt Criteria a. Grondslag verkrijgings- en vervaar digings prijs b. Kleine rechtspersoon Geconsolideerde jaarrekening a. Wat is consolideren? b. Groep c. Uitzondering d. Vrijstelling Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting d. Grondslagen e. Jaarverslag f. Overige gegevens g. Deskundigenonderzoek h. Openbaarmaking C. Normen en Richtlijnen 1. Nederlandse boekhoudnormen a. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving b. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen c. Criteria kleine rechtspersoon d. Burgerlijk Wetboek IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie? D. Accountant of boekhouder? 1. Inleiding a. Administratiekantoren b. Registeraccountant of Accountant-Administratie - consulent (ra of AA)? AA-Accountant a. AA b. Wat doet een AA-Accountant?. 120 c. Welke eisen worden er aan een AA gesteld? VIII

8 d. Waarin onderscheidt een AA zich ten opzichte van de rest? e. Klachten f. Certificeringsbevoegd g. Wisseling van accountant? h. Retentierecht i. Machtiging j. Betalingsvormen k. Kosten betrekking op privé Verklaringen a. Samenstellingsverklaring b. Beoordelingsverklaring c. Accountantsverklaring De WWFT a. Inleiding b. Doelstelling c. Melding d. Naleving Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid A. Betalingsverkeer 1. Uitgaande betalingen a. Enkelvoudige betaalopdrachten b. Meervoudige betaalopdrachten Inkomende betalingen a. Acceptgiro b. Machtiging Toonbankbetalingen a. Chartaal geld b. Chipknip c. Pinpas d. Creditcard e. ideal Buitenlandse betalingen a. Blanco betalingen b. Documentaire betalingen B. Kr e d i e t 1. Ondernemingsplan a. Kredietbehoefte b. Aansprakelijk vermogen c. Aflossingscapaciteit Kredietproducten a. Rekening-courantkrediet b. Factoring c. Middellange lening d. Leasing e. Hypothecair krediet Kredietvervangende producten a. Bankgaranties C. Zekerheid 1. Zakelijke zekerheden a. Hypotheek b. Recht van pand Persoonlijke zekerheden a. Borgstelling b. Garantie c. Hoofdelijke medeschuldverbintenis Oneigenlijke zekerheden a. Achterstelling b. Terugkoopverklaring c. Hypotheekverklaringen d. Niet-investeringsverklaring Dekkingswaarde a. Hypotheek b. Vuistloos pandrecht op roerende zaken c. Stil pandrecht op vorderingen op naam d. MKB-borgstellingskredieten Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Hu u r 1. Regelgeving Algemene regels a. De huurovereenkomst b. Verplichtingen voor de verhuurder c. Verplichtingen voor de huurder IX

9 d. Wijzigingen en veranderingen e. Reparatie, renovatie en onderhoud f. Onderhuur g. Koop breekt geen huur h. Einde van de huurovereenkomst Huur van winkelruimte a. 290-bedrijfsruimte b. Duur van de huurovereenkomst c. Huurprijs d. Opzegging Huur van andere bedrijfsruimte a. Weinig regels b. Ontruimingsbescherming Huur van woonruimte a. Huurprijs b. Servicekosten c. Medehuur d. Voortzetting van huur e. Onderhuur f. Einde van de huurovereenkomst g. Schadevergoeding B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Uitgangspunten a. Ligging b. Wettelijke beperkingen c. Bodemverontreiniging en sanering Onderhandelingen a. Makelaar b. Onderhandelingsfasen c. Aanbod en aanvaarding De koopovereenkomst a. Inhoud van de overeenkomst b. Inschrijving in het Kadaster c. Hoofdzaak en bestanddelen d. Ontbinding e. Vernietiging f. Verplichtingen voor de koper g. Verplichtingen voor de verkoper h. Speciale regels voor de koop van een woonhuis De notariële akte a. Inhoud van de akte b. Risico-overgang c. Kosten d. Geldverkeer e. Inschrijving in het Kadaster C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aanneming van werk a. Begrip b. Regelgeving De aannemingsovereenkomst a. Algemeen b. Inhoud c. Algemene voorwaarden Verplichtingen voor de aannemer a. Algemeen b. Risico c. Aansprakelijkheid voor onderaannemers d. Aansprakelijkheid voor materialen e. Waarschuwingsplicht Architect Verplichtingen voor de opdrachtgever Prijsbepaling en minder- of meerwerk a. Vastgestelde prijs b. Geen bepaalde prijs c. Richtprijs d. Betaling in termijnen e. Meer- of minderwerk Oplevering a. Voorlopige oplevering b. Definitieve oplevering c. Décharge van de aannemer d. Retentierecht aannemer Gebreken a. Aansprakelijkheid aannemer Geschillenregeling Speciale regels voor particulieren X

10 D. Ander soort eigendom 1. Vormen van mede-eigendom a. Gemeenschap b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsrecht a. Algemeen b. Splitsing c. Reglement van splitsing d. Vereniging van eigenaars Erfpacht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de erfpachter d. Verplichtingen voor de erfpachter e. Beëindiging Opstalrecht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de opstaller d. Retributie e. Beëindiging Mandeligheid a. Algemeen b. Ontstaan c. Rechten en verplichtingen d. Einde Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren A. Ko o p en v e r k o o p 1. Begrip koop Totstandkoming Geldigheid a. Bedreiging b. Bedrog c. Misbruik van omstandigheden d. Dwaling Vorm en bewijs Eigendomsoverdracht en overgangrisico Verplichtingen verkoper a. Eigendomsoverdracht b. Aflevering c. Conformiteit Verplichtingen koper a. Betaling koopprijs Niet-nakoming van verplichtingen a. Niet-nakoming door de verkoper b. Niet-nakoming door de koper Consumentenkoop a. Roerende zaken b. Onroerende zaken c. Kopen op afstand d. Consumentenautoriteit Factuur Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigheid en vernietigbaarheid b. Ontbinding Internationale koop a. Begrip b. EEG Overeenkomsten Verdrag c. Weens Koopverdrag d. Incoterms B. Ag e n t u u r o v e r e e n k o m s t, d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t en f r a n c h i s e o v e r e e n k o m s t 1. Agentuurovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Provisie d. Duur en opzegging e. Einde en ontbinding f. Concurrentiebeding Distributieovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging Franchiseovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging XI

11 C. Faillissement, surseance en s c h u l d s a n e r i n g 1. Faillissement a. Begrip b. Taak curator c. Persoonlijke aansprakelijkheid d. Doel e. Faillissementsakkoord, opheffing f. Afkoelingsperiode Surseance van betaling a. Begrip b. Verlening c. Taak bewindvoerder d. Doel e. Afkoelingsperiode f. Akkoord g. Einde Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen a. Begrip b. Doel c. Verlening d. Einde Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. We r v i n g en selectie 1. Werving a. Verschillende wervingsmogelijkheden b. Wervings- en selectiebureau Uitzendovereenkomst a. Wanneer interessant? b. Erkend uitzendbureau B. Ar b e i d s o v e r e e n k o m s t 1. Cao s a. Wat zijn cao s? b. Aangaan van arbeidsovereenkomst c. Bepaalde tijd of onbepaalde tijd? d. Eisen aan arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst a. Twee mogelijkheden b. Minimale loonverplichting per oproep c. Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd a. Opzegging door de werknemer b. Opzegging door de werkgever Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Duur van de arbeidsovereen - komst voor bepaalde tijd b. Einde van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd c. Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Maximale termijn van verlenging Goed werknemerschap a. De werknemer Goed werkgeverschap a. Recht op arbeid Proeftijd a. Schriftelijk overeengekomen b. Verschil bepaalde tijd en onbepaalde tijd c. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Cao e. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd f. IJzeren proeftijd g. Nieuwe proeftijd niet mogelijk h. Strijd met opzegverbod Loon a. Wat wordt gezien als loon? b. Minimumloon c. Betaalmoment d. Wettelijke rente e. Wanneer moet loon worden betaald? XII

12 f. Loon kan niet worden betaald g. Vakantiebijslag h. Cao i. Inhoudingen op het loon j. Andere inhoudingen op het loon k. Loonbeslag Belastingvrije vergoedingen a. Onkostenvergoedingen b. Thuiswerk c. Reiskosten d. Studiekosten Verbod van nevenwerkzaamheden Arbeidsongeschiktheid a. Loon b. Arbodienst c. Arbeidsongeschikt d. Arbeidsgeschikt e. Situatief arbeidsongeschikt f. Wet verbetering poortwachter Na afloop van tweede ziektejaar a. WIA b. WGA c. IVA d. Verschil tussen WAO en WIA Vakantie/verlof a. Minimumaantal dagen verlof b. Opbouw van verlof c. Cao d. Opbouw bij ziekte e. Meer dan wettelijk minimum f. Vaststelling van het verlof g. Verjaring Aanpassing arbeidsduur Disciplinaire maatregelen a. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken b. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken c. Boetebeding d. Schorsen/op non-actief stellen Medezeggenschap a. Personeelsvertegenwoordiging b. Ondernemingsraad Gelijke behandeling a. Direct onderscheid b. Indirect onderscheid Concurrentiebeding a. Wijziging van functie b. Na afloop van arbeidsovereenkomst c. Vernietiging van concurrentiebeding d. Schadeplichtigheid Schade veroorzaakt door de werknemer a. Aansprakelijkheid van de werkgever b. Lokalen, werktuigen en gereedschappen c. Opzet of bewuste roekeloosheid Buitenlandse werknemers a. Tewerkstellingsvergunning b. Sancties C. Einde arbeidsovereenkomst 1. Einde van rechtswege Geen einde van rechtswege a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd b. Maximaal drie jaar c. Niet na eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Ontslag op staande voet a. Dringende reden b. Bewijslast c. Procedure Einde door opzegging a. Proeftijd b. Opzegging bij arbeids overeenkomst voor bepaalde tijd c. Opzegging van arbeids overeenkomst voor onbepaalde tijd Opzegverboden a. Algemene opzegverboden XIII

13 b. Toestemming van kantonrechter c. Uitzondering op de opzegverboden d. Bijzondere opzegverboden e. Opzegging door de werkgever Vereisten waaraan verzoek van de werkgever moet voldoen Gronden voor opzegging a. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen b. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen Opzegtermijnen a. Tegen het einde van de maand b. Verlengen opzegtermijn Ontbinding door de kantonrechter a. Verzoekschrift b. Procedure bij de kantonrechter c. Geen advocaat nodig d. Bevoegde kantonrechter e. Reden voor ontbinding De kantonrechtersformule a. A = Aantal gewogen dienstjaren b. B = Beloning c. C = Correctiefactor d. Voorbeeld totale formule Procedures bij de kantonrechter a. Formele ontbindingsprocedure b. Inhoudelijke ontbindings - procedure Redenen voor ontbinding D. Kinderen en jeugdige werknemers 1. Wat voor arbeidsovereenkomst? Welke arbeid mogen kinderen verrichten? Arbeidstijden a. 13-, 14-jarigen b. 15-jarigen Hoofdstuk IX Arbo A. Ar b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inleiding Aanpassingen wetgeving Arbocatalogus a. Wetgeving arbocatalogi b. Inhoud arbocatalogus c. Handhaving door arbeidsinspectie d. Arboconvenanten B. Risico-inventarisatie en -evaluatie 1. Inleiding Inventariseren (stap 1) a. Inhoud risico-inventarisatie b. Het benoemen van risico s c. Eisen d. Ondernemingsraad Evaluatie (stap 2) Plan van aanpak (stap 3) Toetsing van een RI&E (stap 4) a. Geen toetsing noodzakelijk b. Lichtere toetsing c. Volledige toetsing Uitvoeren plan van aanpak (stap 5) Rol van de or C. Deskundige bijstand 1. Keuzemogelijkheden in arbodienstverlening/deskundige ondersteuning Vangnetregeling Maatwerkregeling Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst? a. Algemeen b. Doelstellingen c. Ervaring en kennis d. Visie en aanpak XIV

14 e. Organisatie en werkwijze f. Informatie en communicatie g. Werknemers h. Commercieel i. Kwaliteit Arbodeskundige D. Preventiemedewerker 1. Inleiding Taken Deskundigheid Aantal preventiemedewerkers Organiseren E. Be d r i j f s h u l p v e r l e n i n g 1. Bedrijfshulpverlening a. Verplichtingen b. Taken bedrijfshulpverlener c. Aantal BHV ers d. Eisen BHV ers Bedrijfsnoodplan a. Inhoud bedrijfsnoodplan b. Werkwijze Veiligheidsinstructies F. Preventief Medisch Onderzoek 1. PAGO en PMO Arbeidsomstandighedenspreekuur. 314 G. Ongevallen en beroepsziekten 1. Zorgplicht werkgever Ongevallenmelding bij de arbeidsinspectie Leren van ongevallen Ongevallenonderzoek a. Onderzoeksmodel b. Wie, wat, welke, waar en hoe c. Veiligheidsbeleid aanpassen Beroepsziekten a. Beroepsziekte b. Melden beroepsziekten Schadevergoeding H. Arbeidsinspectie 1. Doel arbeidsinspectie Taken arbeidsinspectie Branchebrochures Maatregelen die de arbeidsinspectie kan opleggen I. Specifieke aspecten va n d e a r b e i d s o m s ta n d i g h e d e n 1. Inrichting van de werkplek Fysische werkomstandigheden Arbeidsmiddelen Lichamelijke belasting a. Algemeen b. Tillen Psychosociale arbeidsbelasting a. Eisen arbowetgeving b. Agressie en geweld c. (Seksuele) intimidatie d. Pesten e. Eisen aan het beleid f. Omgaan met meldingen g. Vertrouwenspersoon Gevaarlijke stoffen a. Gevaarlijke stoffen b. Hoofdcategorieën van gevaar. 322 c. Gevaarseigenschappen d. Wat zegt de Arbowet? e. RI&E f. Voorlichting en instructie J. Kwetsbare groepen 1. Algemeen Jeugdigen Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven Thuiswerkers Ouderen XV

15 K. Ar b e i d s t i j d e n 1. De Arbeidstijdenwet a. Algemeen b. Maximumarbeidstijd c. Pauzes d. Nachtarbeid e. Zondagen f. Rusttijd g. Afwijkingen L. Me d e z e g g e n s c h a p 1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering? Instemmingsrecht Adviesrecht Overeenstemmingsrecht Initiatiefrecht Informatierecht Inhuur deskundigen VGWM-commissie Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst A. Wat is belastbaar? 1. Inkomstenbelasting: algemeen a. Boxenstelsel b. Verhouding tussen de boxen c. Box d. Box e. Box f. Fiscaal partnerbegrip en toerekening g. Wanneer is keuze voor partnerschap definitief? Vennootschapsbelasting algemeen a. Wat is belastbaar in de vennootschapsbelasting? Winstbegrip in de vennootschapsbelasting a. Verlaging tarieven B. Eigen woning 1. Eigen woning a. Eigenwoningforfait b. Aftrekbare kosten eigen woning c. Aflossen eigenwoningschuld? d. Bijleenregeling e. Eigenwoningreserve f. Tijdelijke verhuur en hypotheekrenteaftrek C. Resultaat u i t o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n 1. Begrip resultaat uit overige werkzaamheid a. Neveninkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheid b. Onbelaste voordelen Winstbepaling Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid a. Het begrip ter beschikking stellen b. Welke opbrengsten aangeven? Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling? Aftrekbare kosten a. Winstregime van toepassing D. Winst uit onderneming 1. Begrip winst uit onderneming a. Onderneming b. Ondernemer c. De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven d. De belastingplichtige moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen van de onderneming XVI

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige... Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming...................... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap.................... 45 Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige.....................

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie