GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,"

Transcriptie

1 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor, Carlo Vande Walle, Antoine Eeckhout, Oskar Bousard, Aline Dervaux, Dirk Martens, Martin Dhaenens, Maria De Vriese, Mieke Peters, Marleen De Paepe, Hugo Vandewalle, Nathalie Vermassen, Jef Vermaere, Georges De Roo, Peter Declercq, Marnix Vandekerckhove, Raadsleden en Serge Ronsse, Gemeentesecretaris OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de openbare zitting. 1.Goedkeuren notulen van 26 maart Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33; Enig art.: De notulen van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2012 goed te keuren. De heer Peter Declercq vervoegt de zitting. 2. Brandweer Hulpverleningszone Centrum Oost-Vlaanderen samenwerkingsakkoord technicus-brandvoorkoming. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42; Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder op artikel 220; Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1967 betreffende de organisatie van de brandweerdiensten en in het bijzonder op artikel 22 en 22bis; Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones; Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen; Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan; Gelet op de van de brandweerzone van 10 april 2012 met betrekking tot het samenwerkingsakkoord technicus-brandvoorkoming; Gelet op het voorstel van samenwerkingsakkoord, zoals goedgekeurd door het beheerscomité van 9 maart 2012;

2 31 Overwegende dat elke brandweerdienst de controle op de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake brandvoorkoming moet laten uitoefenen door een technicusbrandvoorkoming; dat deze controles door middel van een samenwerkingsovereenkomst geregeld kunnen worden; Overwegende dat niet alle brandweerdiensten beschikken over meerdere personen die als technicus-brandvoorkoming kunnen optreden; dat hiertoe een samenwerkingakkoord wordt afgesloten dat moet toelaten de technicus-brandvoorkoming in te schakelen buiten het grondgebied van de eigen brandweerdienst; Overwegende dat de inschakeling buiten het grondgebied van de eigen brandweerdienst gebeurt op verzoek; dat de inschakeling binnen de Zone Centrum kosteloos is; Art. 3: Het samenwerkingsakkoord technicus-brandvoorkoming binn de Zone Centrum Oost- Vlaanderen goed te keuren, zoals gezien in bijlage. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. De burgemeester en de gemeentesecretaris zullen het samenwerkingsakkoord namens de gemeente Gavere ondertekenen. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (administratieve organisatie), de brandweer Gavere en het secretariaat van de Zone Centrum, p/a Botermarkt 1 te 9000 Gent. 3. Intergemeentelijke samenwerking Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) aanduiden vertegenwoordiger directiecomité divisie Aanvullende Diensten. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2011 houdende toetreden tot de servicelijn Aanvullende Diensten van TMVW; Overwegende dat de deelname van de gemeente Gavere in de divisie Aanvullende Diensten van TMVW resulteert in 2 A-aandelen; Overwegende dat de gemeente Gavere hierdoor recht heeft op 1 vertegenwoordiger in het directiecomité van de divisie Aanvullende diensten; De heer Peter Declercq, gemeenteraadslid, wonende te 9890 Gavere - Steenberglos 8, aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente Gavere in het Directiecomité voor Aanvullende Diensten van de TMVW. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (administratieve organisatie) en de TMVW, p/a Stropkaai 14 te 9000 Gent. 4. Intergemeentelijke samenwerking Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) goedkeuren statutenwijziging. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

3 32 Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en in het bijzonder op artikel 9 alinea 2; Overwegende dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW); Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door de TMVW aan de gemeente werd overgemaakt met brief van 23 maart 2012; Gelet op de toelichting door de Raad van Bestuur van de TMVW m.b.t. deze statutenwijziging; Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagt om de correcte en de redelijke vergoeding van de bestuurders, zoals vermeld in de motiveringsnota, verder te concretiseren; dat hij vraagt dat de vertegenwoordiger van de gemeente deze vraag op de algemene vergadering zou stellen; Art. 3: De statutenwijziging van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) goed te keuren, zoals gezien in bijlage. Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger(s) deze wijzigingen op de algemene vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren. Afschrift van deze beslissing over te maken aan TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent. 5. Intergemeentelijke samenwerking Interlokale Vereniging ZOVLA goedkeuren rekening 2011, jaarverslag 2011en begroting Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 9; Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid, en in het bijzonder op de artikelen 11 tot en met 13, waarbij het initiatief tot een streekgericht bibliotheekbeleid toegewezen wordt aan de provincies, Gelet op het provincieraadsbesluit van 11 december 2003 tot vaststelling van het provinciaal reglement houdende subsidiëring ter ondersteuning van de samenwerking van de openbare bibliotheken in het kader van het streekgericht bibliotheekbeleid; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2004 houdende goedkeuring Intergemeentelijke Vereniging ZOVLA; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2005 houdende wijziging overeenkomst Intergemeentelijke Vereniging ZOVLA; Gelet op art. 19 en 20 van de overeenkomst Interlokale Vereniging ZOVLA ; Gelet op het verslag van de vergadering van het beheerscomité van 6 maart 2012 en de bijhorende documenten; De rekening 2011, het jaarverslag 2011 en het budget 2012 van de Interlokale Vereniging ZOVLA goed te keuren zoals gezien in bijlage. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de Provincie Oost-Vlaanderen, 9 e Directie Dienst Kunst en Cultuur Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

4 33 6. Intergemeentelijke samenwerking Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek goedkeuren jaarrekening en jaarverslag Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en overeenkomst van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek ; Overwegende dat de gemeente Gavere, samen met de gemeenten Aalter, Deinze, De Pinte, Nazareth, Nevele, Sint-Martens Latem en Zulte, deel uitmaakt van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek ; Gelet op de vergadering van het beheerscomité van 28 februari 2012 waarbij, volgens artikel 8 van de statuten, het programma en begroting voor het volgende werkjaar en het jaarverslag werden goedgekeurd en waarbij de jaarrekening voorlopig werd vastgesteld; Gelet op artikel 14 van de statuten betreffende de goedkeuring van de rekeningen en bestemming van het resultaat, waarin gestipuleerd is dat de rekening van de Interlokale Vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad van de provincie; Gelet op het gegeven dat de jaarrekening pas is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de gemeenteraden en provincieraad van de deelnemende gemeenten en provincie ze goedkeurt; Gelet op artikel 16 van de statuten waarin gestipuleerd is dat samen met de rekening, ook het jaarverslag ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de deelnemende gemeenten; De jaarrekening 2011 en het bijhorende jaarverslag van de Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek goed te keuren, zoals gezien bijlage. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de sportdienst en aan de bestendige deputatie en de provincieraad van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen 7. Intergemeentelijke samenwerking Platform Overleg Leie Schelde (POLS) kennisname jaarrekening en jaarverslag Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2010 houdende goedkeuring van de intergemeentelijke projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde, afgekort POLS; Overwegende dat de gemeente Gavere, samen met de gemeenten De Pinte, Nazareth, Deinze, Sint-Martens-Latem Zulte deel uitmaakt van de intergemeentelijke projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde ; Gelet op het verslag van de raad van bestuur d.d. 13 december 2011 waarbij de begroting 2012 werd goedgekeurd; Gelet op het verslag van de raad van bestuur d.d. 23 maart 2012 waarbij de planning 2012, rekening en jaarverslag 2011 werden goedgekeurd; Gelet op artikel 11 van de statuten waarbij de raad van bestuur de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag van de accountant voorlegt aan de gemeenteraden;

5 Overwegende dat de heer Jef Vermaere, raadslid, vraagt wat de doelstelling van de cultuurhappening was en of die doelstelling gerealiseerd werd; dat hij informeert naar de stand van zaken van de Woonwijzer; 34 Overwegende dat de heer Karel Hubau, schepen, stelt dat culturele samenwerking tussen de buurgemeenten een essentiële opdracht is van POLS; dat een van de volgende opdrachten van POLS zal zijn om een cultuurkrant te maken voor het werkingsgebied; dat de minister het project Woonwijzer ondanks positieve contacten met de Vlaamse administratie heeft afgekeurd; BESLUIT: Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 en jaarverslag 2011 van de projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde. Een afschrift van deze beslissing over te maken aan projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde, Markt 21, 9800 Deinze. 8. Intergemeentelijke samenwerking Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen (Westlede) kennisname agenda en aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 13 juni Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 2; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 44, 1 en 3 waarbij bepaald wordt dat de gemeenten vennoten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiging dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering; Gelet op het schrijven van de Intercommunale Westlede van 30 maart 2012 waarbij onze gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering op 13 juni 2012 met volgende agenda : 1. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 14/12/ Goedkeuring balans- en resultatenrekening Verslag van de commissaris-revisor 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 5. Werkingsverslag Varia Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken; Art. 3: Art. 4: Art. 5: Kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 13 juni 2012 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen. De heer Willy Van Hove, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 13 juni De heer Denis Dierick, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 13 juni De vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de Intercommunale Westlede op 13 juni 2012 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan het secretariaat van de

6 35 Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi. 9. Intergemeentelijke samenwerking Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco²) kennisname agenda een aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 14 juni Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 35 2; Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 44 1 en 3 waarbij bepaald wordt dat de gemeenten vennoten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een intercommunale vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering; Gelet op het schrijven van Veneco² van 28 maart 2012 waarbij onze gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de jaarvergadering op 14 juni 2012 met volgende agenda : 1. Akteneming verslag buitengewone algemene vergadering dd ; 2. Jaarverslag 2011 raad van bestuur; 3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat; 4. Verslag van de commissaris; 5. Goedkeuring van het jaarverslag, de balans, resultatenrekening, de toelichting en verwerking van het resultaat; 6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders; 7. Verlenen van kwijting aan de commissaris; 8. Benoeming bestuurders. Gelet op de bijgevoegde stavingsstukken; Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda die zal behandeld worden op de jaarvergadering van Veneco² op 14 juni 2012 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen. De heer Karel Hubau, schepen, aan te duiden als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de jaarvergadering van Veneco² op 14 juni Mevrouw Nadine De Stercke, schepen, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger om deel te nemen aan de jaarvergadering van Veneco² op 14 juni De vertegenwoordiger en /of zijn plaatsvervanger die zal deelnemen aan de jaarvergadering op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. Bedoelde vertegenwoordiger en /of plaatsvervanger te mandateren met deelname aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing en ondermeer kennis hiervan te geven aan het secretariaat van Veneco², Port-Arthurlaan 11 te 9000 Gent. 10. Intergemeentelijke samenwerking Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (Veneco²) kennisname verslag van de bestuurder.

7 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 36 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 53; Gelet op het verslag inzake de uitoefening van het mandaat als bestuurder bij de dienstverlenende vereniging Veneco²; Overwegende dat de bestuurders over de werking van de intercommunale twee maal per jaar verslag moeten uitbrengen aan de gemeenteraad; BESLUIT: Kennis te nemen van het verslag van de bestuurder bij de dienstverlenende vereniging Veneco². Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de afdeling interne zaken (administratieve organisatie). 11. Intergemeentelijke samenwerking Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (Gaselwest) kennisname agenda algemene vergadering van 22 juni 2012 en goedkeuren statutenwijziging. Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder artikel ; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de statuten van Gaselwest; Gelet op het schrijven van de intercommunale Gaselwest d.d. 5 april 2012 waarbij onze gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van 22 juni 2012 met volgende agenda: 1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlagen 2. Verslagen van de Raad van Bestuur, van het College van Commissarissen en van de Commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen. Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de stad/gemeente overgemaakt werd; Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering; Art. 3: Kennis te nemen van de agenda van de Intercommunale Gaselwest die zal behandeld worden op de algemene vergadering 22 juni 2012 en zijn goedkeuring te hechten aan de punten die dit vereisen, in het bijzonder de statutenwijziging, zoals gezien in bijlage. De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van Gaselwest op 22 juni 2012, op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake onderhavige aangelegenheid. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennis hiervan te verrichten aan de intercommunale vereniging van Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, p/a

8 Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle Financiën interne kredietaanpassing 5/2011 kennisname collegebesluit van 23 maart Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, met in het bijzonder op artikel 16bis ; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 93 en 155; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 december 2010 houdende de vaststelling van het budget 2011; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2011 houdende de vaststelling van de budgetwijziging 1 en ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 oktober 2011 houdende de vaststelling van de budgetwijziging 3 en ; Gelet op het collegebesluit van 23 maart 2012 houdende vaststellen interne kredietaanpassing 5/2011; Overwegende dat enkele uitgavenkredieten na de laatste budgetwijziging 2011 zijn overschreden; dat deze uitgaven beperkt blijven tot de gewone verplichte uitgaven en mogelijk zijn door interne kredietherschikking binnen de wettelijke limieten van artikel 16bis van het ARGC; Overwegende dat bij een interne kredietaanpassing aan de uitgave- of ontvangstenkredieten van de gewone dienst het totaal van deze uitgave- of ontvangstenkredieten met dezelfde twee eerste cijfers van de functionele code niet wijzigt, dat deze interne kredietaanpassing aldus geen invloed heeft op het begrotingsresultaat; BESLUIT: Neemt kennis van de interne kredietaanpassing 5/2011 zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2012 en zoals gezien in bijlage. 13. Financiën belasting op de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden vaststellen reglement. Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 43, 186, 187 en 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd en latere wijzigingen;

9 Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna Grond- en Pandendecreet genoemd, waarin de leegstandsinventaris een verplichte gemeentelijke bevoegdheid wordt en tevens de mogelijkheid biedt om een leegstandsbelasting te innen en de wijzigingen dd. 9 juli 2010 en 23 december 2011; 38 Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2010 houdende vaststellen van het belastingreglement op de leegstand van gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden dat dient aangepast te worden aan de wijzigingen in het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; Overwegende dat in artikel 1 8 van het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2010 de terminologie en definitie van woonhuis dient te wijzigen naar eengezinswoning ; Overwegende dat in artikel 6 van het besluit van de gemeenteraad van 28 juni 2010 een artikel dient toegevoegd te worden dat bepaalt dat de zakelijk gerechtigde nu ook in beroep kan gaan tegen de weigering tot schrapping uit het leegstandsregister; Gelet op het voorliggende ontwerp van beslissing; Titel I: Definities Art.1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin de belasting verschuldigd is. 2 Administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente of de intergemeentelijke samenwerking die door het gemeentebestuur wordt belast met het beheer van de gemeentelijke inventaris en het leegstandsregister. 3 Besluit houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister: besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009, houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister en houdende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en/of kamers en latere wijzigingen. 4 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende vormen van betekening: a) Een aangetekend schrijven; b) Een afgifte tegen ontvangstbewijs; c) Elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten vorm van betekening waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgelegd. 5 Decreet grond- en pandenbeleid: decreet van 27 maart 2009 betreffende het gronden pandenbeleid en latere wijzigingen. 6 Gebouw: elk bebouwd onroerend goed dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2, 1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en voor zover het niet gedefinieerd is als woning, kamer of overige woongelegenheid zoals bepaald in artikel 1, 7, 8, 9 en 10 van onderhavig besluit; 7 Woning: een goed, vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 31, van de Vlaamse Wooncode (elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande); 8 Eengezinswoning: elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden; 9 Kamer: woonhuis waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: - wc; - bad of douche; - kookgelegenheid ; en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de

10 39 gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt. 10 Overige woongelegenheid: elk gebouw met woongelegenheid die niet te definiëren valt als woning en/of kamer. 11 Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of woning en/of kamer voor de eerste maal in de inventaris of in het leegstandsregister wordt opgenomen of, zolang het gebouw en/of woning en/of kamer niet uit de inventaris of van het leegstandsregister is geschrapt, het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf de datum van eerste inschrijving. 12 Leegstaand gebouw: een gebouw dat voor meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de woningen die deel uitmaken van het gebouw. De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning, melding in de zin van artikel 94 van het decreet Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen, milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of een melding voorhanden is, of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of een melding blijkt, wordt deze functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. Een gebouw dat hoofdzakelijk gediend heeft voor een economische activiteit, zoals bedoeld in artikel 2 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont, en dat gedeelte niet afsplitsbaar is. De bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het decreet van 19 april 1995 en latere wijzigingen, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn niet onderworpen aan deze gemeentebelasting. 13 Leegstaande woning: een woning die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt. 14 Leegstaande kamer: een kamer die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de kamer met zich meebrengt. 15 Leegstaande overige woongelegenheid: een overige woongelegenheid die gedurende een termijn van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: hetzij de woonfunctie, hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de overige woongelegenheid met zich meebrengt. 16 Leegstandsregister: register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden, zoals bedoeld in boek 2 titel 2 hoofdstuk 3 afdeling 2 van het decreet grond- en pandenbeleid. 17 Een nieuw gebouw of een nieuwe woning: wordt als leegstaand beschouwd als dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in laatste administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig 2, eerste lid, respectievelijk 3 van artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart Ramp: een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de houder van het zakelijk recht en waardoor de schade dermate is dat het gebruik onmogelijk is, bv.

11 40 brand, gasontploffing, blikseminslag, 19 Renovatienota: een gedetailleerde, gedateerde en ondertekende nota, die door de administratie wordt goedgekeurd en waarin minstens is opgenomen: - een overzicht van de voorgenomen werken; - een gedetailleerd tijdsschema waaruit blijkt dat binnen een periode van maximaal 2 jaar een woning bewoonbaar wordt gemaakt; - bestekken en/of facturen met betrekking tot de voorgenomen werken; - fotoreportage met weergave van de bestaande toestand van de te renoveren onderdelen; - indien van toepassing een akkoord van de mede-eigenaars. 20 Sociale woonorganisatie: een organisatie vermeld in artikel 2, 1, eerste lid, 26, van de Vlaamse Wooncode: een sociale huisvestingsmaatschappij, het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, een sociaal verhuurkantoor of een huurdersorganisatie. 21 Tweede verblijf: een woning, waar de houder van het zakelijk recht die er kan verblijven, niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets, met chalets gelijkgestelde caravans, en alle andere vaste woningen, maar die op elk ogenblik door hem voor bewoning kan worden gebruikt én waarvoor een aangifte is gebeurd overeenkomstig de bepalingen van de belastingsverordening op tweede verblijven zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Als tweede verblijf wordt niet beschouwd een woning die de voorbije 12 maanden niet effectief werd gebruikt overeenkomstig de functie tweede verblijf. 22 Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 23 Zakelijke gerechtigde: de houder van één van volgende zakelijke rechten: a) de volle eigendom; b) het recht van opstal of van erfpacht; c) het vruchtgebruik. 24 Intergemeentelijke samenwerking : Deze regionale samenwerking kadert in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse regering stelt doelstellingen voorop die de werking van de intergemeentelijke vereniging omvatten. Concreet houdt dit intergemeentelijk project in de doelstellingen dat er een ontwikkeling komt van een gemeentelijke beleidsvisie op vlak van wonen, het organiseren van een lokaal woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger en het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. Titel II: Bepalingen m.b.t de opmaak van de inventaris en het leegstandsregister Art.2: Het leegstandsregister wordt opgemaakt en opgebouwd overeenkomstig artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart Het leegstandsregister wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het programmadecreet 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 zoals gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 30 december 2009 en het besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2009 houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Art.3: De administratie maakt een leegstandsregister op bestaande uit twee inventarissen, één voor leegstaande gebouwen en één voor leegstaande woningen overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Een woning die opgenomen is in de inventaris ongeschikt-onbewoonbaar door Wonen- Vlaanderen wordt niet opgenomen in het leegstandsregister. Art.4: Art.5: De opname in het leegstandsregister gebeurt vanaf datum van de administratieve akte van de leegstand. 1. De ambtenaren van de administratie zijn bevoegd om leegstand overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 titel 2 van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister op te sporen en in een gemotiveerde administratieve akte vast te stellen.

12 41 2. Het vaststellen van leegstand gebeurt op basis van een gemotiveerde administratieve akte waarin één of meerdere van onderstaande indicaties wordt opgenomen: - ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister; - ontbreken van een aangifte als 2 de verblijf; - aanvraag tot vermindering van het kadastraal inkomen op grond van artikel 15 van het Wetboek van Inkomstenbelasting; - aanvraag om vermindering van onroerende voorheffing naar aanleiding van leegstand of improductiviteit; - vermoeden van het gebruik van de woonentiteit als domiciliewoning; - vermoeden dat de woning niet wordt bewoond, ondanks inschrijving in het bevolkingsregister; - vermoeden dat de woning niet wordt gebruikt in overeenstemming met de woonfunctie; - vermoeden dat het gebouw niet wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming; - vermoeden van een dermate laag verbruik van nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten; - vermoeden dat het gebouw voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend; - onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden; - verzegelde toegang(en) tot de woning of het gebouw; - dichtgemaakte of gesupprimeerde raamopeningen (dichtgeplakt, dicht geschilderd); - winddichtheid van de woning is niet gewaarborgd (belangrijke glasbreuk, buitenschrijnwerk kan niet meer gesloten worden, ); - onafgewerkte ruwbouw; - ernstige inpandige vernielingen: woning deels vernield of gesloopt; - langdurig aanbieden van het gebouw of de woning als te huur of te koop ; - langdurig neergelaten rolluiken; - ernstig vervuild glas- en/of buitenschrijnwerk; - uitpuilende of dichtgeklapte brievenbus; - storende omgevingsaanleg: langdurig niet of slecht onderhouden omgeving/tuin; - woning is helemaal/gedeeltelijk niet gemeubeld; - getuigenverklaringen: omwonende(n), postbode, wijkagent; 3. De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van leegstand belaste ambtenaren bezitten de onderzoek, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 4 De door de intergemeentelijke samenwerking met de opsporing van leegstand belaste personeelsleden bezitten de onderzoek, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 5. De zakelijke gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister overeenkomstig de bepalingen in afdeling 2 van hoofdstuk 3 artikel van het decreet grond- en pandenbeleid en in het besluit houdende nadere regels betreffende het leegstandsregister. Het schrijven geeft desgevallend aan welke vrijstellingen van de leegstandsbelasting in het leegstandsregister worden vermeld. Art. 6: 1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaande de dag na deze van de betekening van het schrijven, vermeld in artikel 5 5., kan een zakelijk gerechtigde(n) bij het college van burgemeester en schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per beveiligde zending betekend. Elk inkomend beroepsschrift wordt geregistreerd in het leegstandsregister en een ontvangstmelding wordt naar de indiener(s) van het beroepsschrift verstuurd. 2. De houder van het zakelijk recht die de inventarisatie wenst te betwisten, dient hiervoor zelf alle nodige bewijsstukken voor te leggen aan het college. Deze bewijsstukken dienen minimaal volgende gegevens te bevatten: - de identiteit en adres van de indiener; - de aanwijzing van de administratieve akte van leegstand van het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid waarop het beroepsschrift

13 42 betrekking heeft; - één of meer bewijsstukken die aantonen dat niet voldaan is aan de vereisten van dit reglement en van afdeling 2 van hoofdstuk 3 van het decreet grond- en pandenbeleid 3. Het beroepsschrift is alleen onontvankelijk in één van de volgende gevallen: - het beroepsschrift is niet binnen de termijn ingediend; - niet conform overeenkomstig de bepalingen 2; - als het niet ondertekend is; - bij niet beveiligde zending. 4. De al dan niet aanvaarding van een beroep kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het beroep wordt geacht ongegrond te zijn als de toegang tot het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 5. Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak wordt per beveiligde zending betekend. Als het college het beroep gegrond acht, of nalaat om binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kennis te geven van zijn beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding geven tot een beslissing tot opname in het leegstandsregister. 6. Een zakelijk gerechtigde kan in beroep gaan tegen de weigering om een gebouw of woning uit het leegstandsregister te schrappen. Hij moet het beroep met een beveiligde zending instellen bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de mededeling dat de schrapping wordt geweigerd. Het college doet uitspraak over het beroep uiterlijk 90 dagen nadat het het beroep heeft ontvangen. Wanneer het college geen uitspraak doet binnen de termijn, mag men het beroep beschouwen als stilzwijgend ingewilligd. Het college maakt zijn beslissing bekend met een beveiligde zending. Art.7: 1. Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid, van het decreet gronden pandenbeleid aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister het gebouw schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van het gebouw gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als ingangdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. 2. Een woning, kamer of overige woongelegenheid wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens een zakelijk gerechtigde bewijst dat deze woning, kamer of overige woongelegenheid gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, vermeld in artikel van het decreet, grond- en pandenbeleid. Desgevallend zal de beheerder van het leegstandsregister de woning, de kamer of de overige woongelegenheid schrappen, na het verstrijken van het effectieve gebruik van de woning, de kamer of de overige woongelegenheid gedurende een periode van zes opeenvolgende maanden, met als ingangsdatum van de schrapping de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie, vermeld in artikel , eerste lid van het decreet grond- en pandenbeleid. 3. Het schrappen van het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid kan enkel op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek via beveiligde zending van één of meer zakelijk gerechtigden. 4. De al dan niet inwilliging van een verzoek tot schrapping kan worden voorafgegaan door een controle van de administratie ter plaatse met het oog op een feitenonderzoek. Het verzoek tot schrapping wordt niet ingewilligd als de toegang tot het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid geweigerd of verhinderd wordt voor het feitenonderzoek. 5. De beheerder van het leegstandsregister onderzoekt of er redenen zijn tot schrapping binnen een termijn van orde van twee maanden na ontvangst van het verzoek. De beheerder van het leegstandsregister brengt de verzoeker op de hoogte van

14 43 zijn beslissing met een beveiligde zending. Art.8: 1. Artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 bepaalt dat de gegevens uit de gewestelijke inventarisatielijst leegstand worden overgedragen naar en opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. De leegstand voor deze panden moet dus niet opnieuw bewezen worden. De procedure beschreven in artikel van het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 moet dan ook niet meer doorlopen worden. Tegen deze opname in het leegstandsregister is geen administratief beroep mogelijk. 2. Voor het in het verleden toegestane schorsingen door Wonen-Vlaanderen wordt volgend principe gehanteerd: de schorsing wordt omgezet in een vrijstelling voor de termijn zoals voorzien door Wonen- Vlaanderen. 3. De gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden zoals vermeld in 1 worden opgenomen in het leegstandsregister met het behoud van een initiële inventarisdatum. Titel III: Fiscale bepalingen Art.9: Art.10: Er wordt voor de aanslagjaren 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden die opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister. De belasting voor een leegstaand gebouw, woning, kamer of overige woongelegenheid is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat het gebouw, de woning, de kamer of overige woongelegenheid is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang het leegstaand gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. Art.11: 1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde betreffende het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt. In het geval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt 2. In geval van mede-eigendom zijn alle zakelijk gerechtigden hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere zakelijk gerechtigden zijn, dan zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 3. De zakelijk gerechtigde die zijn zakelijk recht overdraagt, moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het goed is opgenomen in het leegstandsregister. Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de gemeente, binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat minstens de volgende gegevens: - naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht dat de zakelijk gerechtigde heeft overgedragen, de aard van het zakelijk recht en zijn aandeel in het overgedragen zakelijk recht, - datum van de akte, naam en standplaats van de notaris, - nauwkeurige aanduiding van het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid waarvan het zakelijk recht werd overgedragen; Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdragende zakelijk gerechtigde, in afwijking van 1, als belastingplichtige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van zijn zakelijk recht wordt gevestigd. Art.12: 1. De basisbelasting bedraagt: ,00 EUR voor een volledig gebouw of een woonhuis - 100,00 EUR voor een individuele kamer - 500,00 EUR voor elk overige woongelegenheid. 2. Indien het gebouw, het woonhuis of de kamer een tweede opeenvolgende termijn

15 van twaalf maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting: ,00 EUR voor een volledig gebouw of een woonhuis - 150,00 EUR voor een individuele kamer - 750,00 EUR voor elk overige woongelegenheid Indien het gebouw, het woonhuis of de kamer een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden en vervolgens elke opeenvolgende termijn van twaalf maanden op de inventaris staat bedraagt de belasting: ,00 EUR voor een volledig gebouw of een woonhuis - 200,00 EUR voor een individuele kamer ,00 EUR voor elk overige woongelegenheid. Art.13: 1. Van de leegstandsheffing worden vrijgesteld: 1 de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of een ziekenhuis. Het bewijs van het verblijf wordt geleverd door de erkende ouderenvoorziening, de psychiatrische instelling of het ziekenhuis waar de belastingsschuldige verblijft. Met dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar volgend op de datum van opname en slechts geldt voor de woning die laatst bewoond werd door de belastingplichtige vóór de opname in een erkende ouderenvoorziening, psychiatrische instelling of ziekenhuis; 2 de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing; 3 de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet voor overdrachten: - aan vennootschappen die door de overdrager rechtstreeks of onrechtstreeks in rechten of in feiten gecontroleerd worden; - indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of een andere overgang ten algemene titel; - aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, tenzij in geval van overdracht bij erfopvolging of testament. 2. Van de leegstandsheffing worden niet vrijgesteld: 1 de belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige andere woning. 3. Een vrijstelling van belasting wordt verleend indien het gebouw, de woning, de kamer of de overige woongelegenheid: 1 gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan; 2 geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 3 krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; 4 deel uitmaakt van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; 5 vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 6 onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik; 7 gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden, een schriftelijke bevestiging van de volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of een gedetailleerd renovatienota voorgelegd wordt waaruit blijkt dat de nodige renovatiewerken zullen uitgevoerd worden. Met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige

16 45 vergunning; 8 het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, 2, van de Vlaamse Wooncode; 9 het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode. 4. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te maken van een vrijstelling van de belasting dient zelf hiervoor schriftelijk de nodige bewijsstukken in te dienen aan de beheerder van het leegstandsregister. Art.14: Art.15: Art.16: De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 1. De belastingplichtige kan beroep indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 2. Het beroep moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. 3. De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 4. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen de 15 dagen na indiening ervan. 5. De heffingplichtige die in de mogelijkheid werd gesteld om het beroep, vermeld in artikel van het decreet Grond- en Pandenbeleid van 27 maart 2009, aan te tekenen, kan in het kader van het krachtens voormeld decreet georganiseerde bezwarenprocedure geen excepties inroepen tegen de in het leegstandsregister opgenomen vermeldingen, tenzij de ingeroepen gronden tot bezwaar na de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister zijn ontstaan. Art.17: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4,6 tot en met 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. Titel IV: Overige bepalingen Art.18: Onderhavige beslissing treedt in werking op 1 mei Art.19: Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet afgekondigd en bekendgemaakt worden. Art.20: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiële organisatie, de afdeling burgerzaken, de afdeling grondgebiedzaken en het secretariaat en zal gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Art.21: Een afschrift van deze beslissing zal overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet ter kennis worden overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost- Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent en aan Wonen-Vlaanderen, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6 te 9000 Gent. Art.22: In toepassing van artikel 252 van het gemeentedecreet deze beslissing ter kennis te brengen van het publiek en een beknopte omschrijving te versturen aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen. 14. Wegenis wegenis- en rioleringswerken in de Onderstraat - provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad engagement.

17 46 Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het collegebesluit van 23 december 2011 houdende goedkeuring van het ontwerp, de raming en de lastvoorwaarden en waarbij TMVW werd aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden; Gelet op het collegebesluit van 03 februari 2012 houdende goedkeuring van de aangepaste lastvoorwaarden en raming; Overwegende dat de aanleg van het fietspad in aanmerking komt voor een provinciale toelage van 40% overeenkomstig het provinciaal reglement van 28 maart 2007 houdende het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk; Gelet op de brief van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, ontvangen op 16 februari 2012, houdende de principiële belofte van de toelage, op basis van de raming van de werken voorlopig berekend op ,81; Overwegende dat voor de vaste belofte van de toelage aan de gemeenteraad volgend engagement wordt gevraagd: 1. alle maatregelen te treffen om het onderhoud van het fietspad te garanderen; 2. bij elke publiciteit die zij omtrent deze werken maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie; 3. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan de werfvergaderingen; 4. de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van voormeld reglement niet te wijzigen zonder toelating van de deputatie; 5. ingeval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug te betalen; 6. een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk; Overwegende dat de werken niet mogen aangevat worden voor deze subsidie door de deputatie werd goedgekeurd; dat de start van de werken gepland is na het zomer(bouw)verlof 2012; Overwegende dat de heer Oskar Bousard, raadslid, vraagt om duidelijk de rijrichting voor de fietsers te signaleren; Overeenkomstig artikel 8 van het provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en de verbetering van fietspaden gelegen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk wordt voor de aanleg van het fietspad in de Onderstraat volgend engagement aangegaan: 1. alle maatregelen te treffen om het onderhoud van het fietspad te garanderen; 2. bij elke publiciteit die zij omtrent deze werken maakt, zowel op de werf als in de media, melding te maken van de steun die zij daarvoor ontvangt van de provincie; 3. elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie de toestemming te geven om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de werf te verlenen en deel te nemen aan de werfvergaderingen; 4. de bestemming van de werken of grondinnemingen waarvoor het een subsidie wenst te bekomen in het kader van voormeld reglement niet te wijzigen zonder toelating van de deputatie; 5. ingeval van bestemmingswijziging zonder toelating van de deputatie het bedrag van de uitbetaalde subsidie aan de provincie terug te betalen; 6. een signalisatieplan op te stellen ter verwezenlijking van de signalisatie van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk; Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit

18 47 besluit. Art. 3: Afschrift van deze beslissing over te maken aan de deputatie, de afdeling grondgebiedzaken en TMVW. 15. Cultuur gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed VVV t Gaverland kennisname verslag van 5 maart Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 3; Gelet op de vergadering van de V.V.V. t Gaverland op 05 maart 2012; Gelet op het verslag in bijlage; BESLUIT: Kennis te nemen van het verslag van de gemeentelijke adviesraad voor erfgoed en toerisme V.V.V. t Gaverland van 05 maart Jeugd jeugdbeleidsplan goedkeuren verantwoordingsnota Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004, 16 juni 2006 en 26 januari 2007; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdwerkinfrastructuurbeleid voeren als onderdeel van hun jeugdwerkbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, inzake de subsidiëring van gemeentebesturen die een jeugdwerkinformatiebeleid voeren als onderdeel van hun jeugdbeleid; Gelet op het collegebesluit van 16 maart 2012 houdende jeugdbeleidsplan vaststellen verantwoordingsnota 2011; Gelet op het jeugdbeleidsplan ; Gelet op het advies van de jeugdraad van 28 februari 2012; De verantwoordingsnota 2011 goed te keuren, zoals gezien in bijlage. De verantwoordingsnota 2011 wordt doorgestuurd naar het Agentschap voor Sociaal-

19 48 cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel 17. Sport gemeentelijke adviesraad voor sport kennisname verslag van 13 maart Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op de vergadering van de gemeentelijke adviesraad voor sport van 13 maart 2012; Gelet op de powerpointvoorstelling en de werkingsbundel van de gemeentelijk sportraad met daarin het de rekening van 2011 en het budget van 2012; Gelet op de lijst van de aanwezige clubs op de algemene vergadering; Gelet op bijgevoegd verslag van deze vergadering; BESLUIT: Kennis te nemen van het verslag van de gemeentelijke adviesraad voor sport van 13 maart Mondelinge vragen. a. Gemeenteraadslid Willy Demoor: vraagt om op te treden tegen de aanwezigheid van een publiciteitsbord langs de Grenadierslaan in het BPA Scheldevallei. College van burgemeester en schepenen: zal de vraag nazien. b. Gemeenteraadslid Antoine Eeckhout: vraagt om een verzakt riooldeksel in de Vluchtenboerstraat (ter hoogte van nr. 77) te herstellen. College van burgemeester en schepenen: zal de vraag doorgeven aan TMVW. c. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: vraagt of het ATCC gevolg heeft gegeven aan het schrijven van het college met het verzoek om de meetgegevens met betrekking tot de radar opnieuw vrij te geven. College van burgemeester en schepenen: heeft vorige week overleg gepleegd met het ATCC en de omwonenden. Het overleg is door alle betrokkenen positief ervaren. Het ATCC zal evalueren of er nog een bijsturing van de radar mogelijk is. Er is een nieuwe bijeenkomst gepland voor het zomerverlof. Het ATCC blijft bij de beslissing om geen nieuwe meetgegevens meer door te geven. d. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning voor het project Goavre Statie. College van burgemeester en schepenen: antwoordt dat er over dit project geen eensgezindheid was binnen het college. Het dossier werd tweemaal gestemd met staking van stemmen tot gevolg, waardoor de stem van de voorzitter doorslaggevend was. Het project is bijgevolg vergund. e. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: vraagt of de optie bekeken is voor de realisatie van een kleinwildtunnel onder de Grenadierslaan. College van burgemeester en schepenen: antwoordt dat dit na onderzoek technisch niet meer haalbaar is in deze fase. De voorzitter sluit de openbare zitting. Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting, De gemeentesecretaris De burgemeester Serge Ronsse Hugo Leroy

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN.

REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. REGLEMENT OP LEEGSTAND GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN. Art. 1: De gemeenteraad gaat akkoord met onderhavig reglement en diens voorstel tot uitwerking. Onderhavig reglement treedt

Nadere informatie

Reglement betreffende leegstandsregister.

Reglement betreffende leegstandsregister. Reglement betreffende leegstandsregister. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: a) Een aangetekend

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE OPMAAK EN HET BEHEER VAN EEN REGISTER VOOR LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN Hoofdstuk 1: DEFINITIES Artikel 1. 1. administratie: de administratieve eenheid binnen de gemeente

Nadere informatie

Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Grond- en pandenbeleid - Vaststellen reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Het reglement opname in register van leegstaande gebouwen, woningen,

Nadere informatie

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Titel I: definities Reglement: belasting op de leegstand van gebouwen en woningen Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013

GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate GEMEENTEBELASTING OP LEEGSTAANDE GEBOUWEN, WONINGEN, KAMERS EN OVERIGE WOONGELEGENHEDEN GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2013 Artikel 1: - Er wordt

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden

Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Reglement op de leegstand van gebouwen en woningen, kamers en andere woongelegenheden Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de administratieve

Nadere informatie

Heffing op leegstand.

Heffing op leegstand. Heffing op leegstand. Artikel 1. Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Kamer: een woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: - WC - Bad of douche

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK GEMEENTERAAD 16.12.2013 Gemeentelijke leegstandsheffing. Gelet op het reglement gemeentelijke leegstandsheffing, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013;

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 22/06/2010 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23/04/2013 1. Definities Artikel 1 - De definities van

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ====================

GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE B E K E N D M A K I N G ==================== De gemeenteraad van de gemeente Lendelede, provincie West-Vlaanderen heeft in zitting van

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2010 Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de

. Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de . Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt Gelet op het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers,

Nadere informatie

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand.

1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. Belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen (1.713.113(1)) 1. Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen, met indicaties van leegstand. De Gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Langdurige leegstand van

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen

Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen De gemeenteraad Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019

Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Belastingreglement op tweede verblijven en leegstaande gebouwen voor de periode van 1 januari 2016 tot en 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Pagina 1/5 Aanwezig De h. F. Ramon (voorzitter) De h. F. Benoit (burgemeester) De hh. J. Bossuyt, F. Watteeuw, mevr. A. Messelier

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum

ARTIKEL 1: Definities. ARTIKEL 2: Inventarisatie. ARTIKEL 3: Inventarisatiedatum ADMINISTRATIEVE VERORDENING BETREFFENDE DE INVENTARISATIE VAN LEEGSTAANDE WONINGEN EN/OF GEBOUWEN - ONGESCHIKT, ONBEWOONBAAR EN/OF OVERBEWOOND VERKLAARDE WONINGEN - WONINGEN EN/OF GEBOUWEN IN VERWAARLOOSDE

Nadere informatie

Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017

Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017 Reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen Gemeenteraad van 27 maart 2017 Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de personeelsleden

Nadere informatie

2 Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen.

2 Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen. BELASTING OP LEEGSTAND GR 23.02.2017 Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen Art. 1.- Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van het artikel 1.2 van het decreet van

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen

Gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen 1 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, artikel 43 2, 15 in het bijzonder; Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities

GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Definities GEMEENTERAAD 7 SEPTEMBER 2010 REGLEMENT INZAKE DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie:

Nadere informatie

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019

Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Belasting op leegstand van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2014-2019 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 en aangepast in zitting van 24 februari 2014. Gecoördineerde

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN pagina 1 van 9 REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C.,

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 9 juni 2016 Argumentatie Het is te vermijden dat het zakelijk

Nadere informatie

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden.

Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Reglement op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden. Hoofdstuk I: Inleiding Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Administratie: De gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

reglementen vast Regelt de heffing van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen FINANCIËLE DIENST Christophe Debilloëz 484 besluit GEMEENTERAAD - punt vergadering 21.12.2010 Ref nr : TITEL Agendapunt : Vaststellen belasting op leegstand van gebouwen en woningen Toelichting Vaststelling

Nadere informatie

Reglement leegstandsheffing Haaltert

Reglement leegstandsheffing Haaltert Reglement leegstandsheffing Haaltert De Gemeenteraad in openbare zitting, Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 januari 2013

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen; Belasting op leegstaande gebouwen 2014-2019 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2010 waarbij een gemeentebelasting wordt vastgesteld op woningen

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen

Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Reglement inzake het leegstandsregister Gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen en woningen Het gemeentelijk reglement betreffende het register van leegstand van gebouwen

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016).

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND OF ONAFGEWERKT (GR 13/07/2016). Artikel 1 Algemene bepalingen. 1.1. Definities: De volgende begrippen worden gebruikt: 1. Administratie:

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010

Gemeentelijk reglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen. Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 Aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2010 INHOUD INHOUD... 2 1. Definities en doelstellingen... 3 Artikel 1. Algemene definities... 3 Artikel 2. Doelstellingen... 4 Artikel 3. Toepassingsgebied...

Nadere informatie

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet.

In openbare zitting vergaderd met het vereiste quorum overeenkomstig art. 26 van het gemeentedecreet. Gemeente KRUISHOUTEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 10 mei 2010 Aanwezig : MM Paul Tant, Voorzitter van de Gemeenteraad, Joop Verzele, Burgemeester, Rita Vande Moortele, Robrecht

Nadere informatie

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Reglement gemeentebelastingen op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen De gemeenteraad Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet; Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het Gemeentedecreet

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING

GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE LEEGSTAND EN LEEGSTANDHEFFING Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 27/06/2017 HOOFDSTUK 1. Leegstandsregister Artikel 1 Begripsomschrijvingen De definities uit artikel 1.2

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 GEMEENTEREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN Algemene bepalingen Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1. administratie:

Nadere informatie

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1))

Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen ( (1)) Belastingreglement betreffende leegstand van woningen en gebouwen (1.713.113(1)) Situering Het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27-03-2010 (art. 2.2.6) legt elke gemeente op een register

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAND 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 19/12/2013 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 november 2012. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; J. Van Hooydonck; A. Van Loon, C. De Rydt, R. Francken,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad

UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad UITTREKSEL uit de notulen van de Gemeenteraad ZITTING VAN 19.12.2013. Provincie West-Vlaanderen Gemeente 8755 Ruiselede Aanwezig : G. De Roo : Burgemeester-voorzitter ; M. De Muynck, H. Gyselbrecht, C.

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 op woningen en/of gebouwen

Nadere informatie

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen

Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen Model van gemeentereglement inzake de leegstand van gebouwen en woningen 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie: de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen.

Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Onderwerp: Belastingreglement ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen. Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 1 administratie : de gemeentelijke administratieve eenheid die door het college van

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand

Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand Leegstandsreglement Gemeentelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D.

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 30 DECEMBER 2013 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND

BELASTING OP LEEGSTAND Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be BELASTING OP LEEGSTAND Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING

REGLEMENT OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN INVOERING Uittreksel uit het verslagboek van de G E M E E N T E R A A D JE/lvds Zitting van 30 augustus 2010 Aanwezig Patrick Vermeulen voorzitter Luc De Ryck Wim Van Rossen, Hugo Maes, Freddy Verbeke, Franky De

Nadere informatie

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op

Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op Aanpassing gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen. Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD

REGLEMENT VAN INVENTARISATIE EN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD GEMEENTEBELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS VERWAARLOOSD 2014 T/M 2019 GOEDKEURING. BESLIST: I. Voor de aanslagjaren 2014 t/m 2019 onderhavig inventarisatie- en belastingreglement

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het SCHEPENCOLLEGE Zitting van 30 oktober 2012 Tegenwoordig: de H.H. Vermeiren Freddy, burgemeester-voorzitter; De Vries Tom, Van der Velde Bart, Roofthooft

Nadere informatie

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN pagina 1 van 12 REGLEMENT EN BELASTING OP LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Administratie:

Nadere informatie

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen

-Artikel 7, 3. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning : besluit GEMEENTERAAD. Tom Verheijen FINANCIËLE DIENST Tom Verheijen 143.4 B - punt besluit GEMEENTERAAD vergadering 16.06.2014 Ref nr : TITEL Agendapunt : Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - aanpassing Toelichting Het belastingreglement

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN

GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN GEMEENTERAAD 7 MAART 2017 BELASTINGREGLEMENT INZAKE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN Artikel 1: Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 administratie: de gemeentelijke

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland

Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland Intergemeentelijk reglement leegstand Pajottenland In het kader van het decreet betreffende het grond en pandenbeleid van 27 maart 2009 is een van de op te stellen registers, het register van leegstaande

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid, hierna DGP genoemd;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond-en pandenbeleid, hierna DGP genoemd; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; R. De Reu, M.-T. Van Hove, T. De Neve, B.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen

Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen Gemeentelijk reglement voor de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen Artikel 1: begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1 Aanslagjaar: het aanslagjaar is het jaar waarin

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2013 Aanwezig : de heer L. De Meyere voorzitter-gemeenteraadslid,

Nadere informatie

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND

BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND STADSBESTUUR BLANKENBERGE BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONBEWOONBAAR, ONGESCHIKT, VERWAARLOOSD OF LEEGSTAAND Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN VRIJDAG 17 DECEMBER 2010 Aanwezig : Vereycken Ann, voorzitter Vlaeymans Leo, burgemeester Totté Johan, Neyens Frans, Coemans

Nadere informatie

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt

Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt Stedelijk reglement op gebouwen en woningen die beschouwd worden als leegstaand en/of onafgewerkt INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 1. Administratie: de stedelijke administratieve eenheid die door het stadsbestuur

Nadere informatie

ARTIKEL 1: Definities

ARTIKEL 1: Definities Administratieve verordening voor de inventarisatie van leegstaande woningen en/of gebouwen leegstaande bedrijfsruimten in het kernwinkelgebied - ongeschikt, onbewoonbaar en/of overbewoond verklaarde woningen

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 februari 2013 Aanwezig : Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van maandag 16 december 2013 Aanwezigen : De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand,

Nadere informatie

Betreft : Financiën - verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand, of onafgewerkt.

Betreft : Financiën - verordening van belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand, of onafgewerkt. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 20 december 2010. Tegenwoordig : De heer Ivan Delaere, burgemeester-voorzitter ; Mevrouw Gisèle

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 18 december 2013 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Belasting op de leegstand.

Belasting op de leegstand. Belasting op de leegstand. (Goedgekeurd door de gemeenteraad van Mesen in zitting van 30 december 2013) Artikel 1 : Definities. 1. administratie : de administratieve eenheid binnen de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg

Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg GEMEENTEBESTUUR 3070 KORTENBERG Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 02.12.2013 Reglement op leegstand/heffing op leegstand voor de gemeente Kortenberg Gelet op artikel 170, 4 van de Grondwet;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD van: 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 31 oktober 2013

Nadere informatie

Artikel 1: - Artikel 2: - Artikel 3: -

Artikel 1: - Artikel 2: - Artikel 3: - PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 28 DECEMBER 2016 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019.

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2012. GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - 2013-2019. Hoofdstuk 1: DEFINITIES EN BELASTBARE GRONDSLAG Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS LEEGSTAAND, OF ONAFGEWERKT. Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Procedure van opname in de inventaris

Procedure van opname in de inventaris Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd

Nadere informatie

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER

REGLEMENT OPMAAK LEEGSTANDSREGISTER Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd door de gemeenteraad op 26 september 2016

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017

besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017 besluit gemeenteraad maandag 26 juni 2017 Financien - Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen - Aanslagjaren 2017-2019 - Stemming aanwezig Jeroen Truyens, voorzitter Koen T'Sijen, burgemeester

Nadere informatie

ons kenmerk contactpersoon datum Vicky Roegiers 1 april 2015

ons kenmerk contactpersoon datum Vicky Roegiers 1 april 2015 WOONWIJZER Meetjesland AANGETEKEND Van Driessche Marie Poolse-Winglaan 19 9051 SINT-DENIJS-WESTREM Wooncentrum Meetjesland Moeie 16a 9900 Eeklo T 09 378 61 70 info(awooncentrummeetjesland.be Uw kenmerk

Nadere informatie

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015

Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Leegstandsheffing op gebouwen en woningen - 2013-2014-2015 Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2012 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie