VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1"

Transcriptie

1 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 47 Rep. Nr. LPM / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1 IN HET JAAR TWEEDUIZEND ELF, Op Is voor Ons, Meester LouisPhilippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel, en Meester Olivier NEYRINCK, geassocieerd notaris te Brussel, Te Brussel, VERSCHENEN : De vereniging van medeeigenaars van het appartementsgebouw gelegen te Schaarbeek, genaamd «Residentie Brusilia», met maatschappelijke zetel gevestigd te Schaarbeek (B1030 Brussel), Louis Bertrandlaan, 102, Hierbij vertegenwoordigd door haar syndicus, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVB, met maatschappelijke zetel gevestigd te SintPietersWoluwe (B1150 Brussel), Distelvinklaan, 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer (Brussel) (hierna «HVB»), hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dhr. Didier BONTE, woonachtig te B1950 Kraainem, Capucienenlaan, 21, Tot deze functie benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van medeeigenaars van genoemde vereniging, waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel hierbij wordt ingesloten (Bijlage 1). Handelend zowel krachtens de wet als krachtens de bevoegdheden die haar daartoe zijn verleend door de algemene vergadering van medeeigenaars, waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel hierbij wordt ingesloten (Bijlage 2). 1 Dit document is een vrije vertaling en wordt meegedeeld ter louter informatieve titel. In geval van tegenstrijdigheid primeert de Franstalige versie.

2 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Hierna genaamd «HOOFDVERENIGING VAN MEDEEIGENAARS VAN HET PAND RESIDENTIE BRUSILIA», afgekort «VME». * * * Inhoudstafel I. PREAMBULE... 5 II. BASISAKTE VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX «RESIDENTIE BRUSILIA» VERDELING VAN FASE I DEFINITIE VAN DE PRIVATIEVE DELEN DEFINITIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE MEDEEIGENDOM.. 8 III. REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA»... 9 HOOFDSTUK I STATUUT VAN HET PAND VAN FASE I... 9 Artikel 1 DEFINITIE VAN HET ZAKELIJK STATUUT... 9 Artikel 2 DEFINITIE VAN HET REGLEMENT VAN ORDE... 9 Artikel 3 BINDENDE KRACHT HOOFDSTUK II PRIVATIEVE ZAKEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN SECTIE I : VERDELING VAN HET PAND Artikel 4 STAAT VAN HET RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN Artikel 5 VERDELING VAN HET PAND SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel Artikel Artikel 8 : SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN DEFINITIE Artikel 9 : VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN.. 11 SECTIE III : PRIVATIEVE DELEN... 12

3 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 10 OPSOMMING HOOFDSTUK III RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE ZAKEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN SECTIE I : PRIVATIEVE ZAKEN Artikel 11 PRINCIPE Artikel 12 VERSNIPPERING Artikel 13 PRIVATIEVE ELEMENTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE MEDEEIGENDOM Artikel 14 WERKEN AAN DE PRIVATIEVE ZAKEN SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 15 PRINCIPE Artikel 16 WIJZIGINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAAK Artikel 17 ONDERHOUDS EN HERSTELLINGSWERKEN Artikel 18 SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE MEDEEIGENAARS Artikel 19 VORDERING IN RECHTE De deelvereniging van medeeigenaars heeft het recht om op te treden, al dan niet samen met één of meerdere medeeigenaars, met het oog op het vrijwaren van alle rechten met betrekking tot het uitoefenen, de erkenning of ontkenning van de zakelijke of persoonlijke rechten op de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I, of met betrekking tot het beheer daarvan. Zij wordt geacht over de vereiste bevoegdheid en belang te beschikken voor het verdedigen van dit recht HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN INKOMSTEN SECTIE I : LASTEN Artikel 20 OPSOMMING VAN DE LASTEN Artikel 21 VERDELING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN Artikel 22 BETALING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN Artikel 23 ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK Artikel 24 OVERDRACHT VAN GOEDEREN Artikel 25 GEDWONGEN INVORDERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN Artikel 26 VERHUUR SECTIE II : VERZEKERINGEN Artikel 27 RISICO S Artikel 28 ONDERSCHRIJVING VAN DE POLISSEN SCHADEGEVALLEN SECTIE III : GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMSTEN... 23

4 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 29 PRINCIPE HOOFDSTUK V VERNIETIGING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 30 VERNIETIGING Artikel HOOFDSTUK VI BESTUUR VAN HET PAND Artikel 32 ALGEMENE VERGADERING Artikel Artikel Artikel 35 GEWONE VERGADERINGEN Artikel Artikel 37 SCHRIFTELIJK GENOMEN BESLISSINGEN Artikel 38 OPROEPINGSBRIEVEN Artikel 39 AGENDA Artikel 40 SAMENSTELLING Artikel 41 VOLMACHTEN Artikel 42 AANWEZIGHEIDSLIJST Artikel 43 STEMMEN Artikel 44 QUORUM MEERDERHEID EENPARIGHEID VAN STEMMEN Artikel 45 VERSLAGEN Artikel 46 RAADPLEGING VAN DE ARCHIEVEN Artikel 47 BUITENGEWONE MACHTEN Artikel 48 RAAD VAN MEDEEIGENDOM Artikel Artikel 50 BENOEMING VAN DE SYNDICUS Artikel 51 BEVOEGDHEDEN VAN DE SYNDICUS Artikel 52 MANDAAT VAN DE SYNDICUS Artikel 53 BOEKHOUDING Artikel 54 CONCIËRGE Artikel HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN Artikel 56 VOORAFGAANDE VERPLICHTE VERZOENING IN GEVAL VAN GESCHIL Artikel 57 KOSTEN Artikel 58 WOONSTKEUZE IV. REGLEMENT VAN ORDE VAN FASE I VAN DE MEDE EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» Artikel 1 DRAAGWIJDTE WIJZIGINGEN Artikel 2 WERKEN Artikel

5 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 ZEDELIJKHEID RUST BESTEMMING VAN DE LOKALEN Artikel 4 WIJZE VAN BEZETTING Artikel 5 PUBLICITEIT Artikel 6 VERBODSBEPALINGEN Artikel 7 OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN De toegekende huurcontracten zullen de verbintenis bevatten van de huurders om het pand te bewonen in overeenstemming met de voorschriften van onderhavig reglement, waarvan zij erkennen kennis genomen te hebben Artikel 8 VERHUUR Artikel 9 VRIJE TOEGANG TOT DE PRIVATIEVE LOKALEN Artikel 10 GENOT VAN DE TUINEN Artikel 11 VARIA PARKEERREGLEMENT Artikel 12 GEBRUIK Artikel 13 TOEGANG VOOR BRANDWEERWAGENS EN VERHUISWAGENS Artikel 14 OPSLAG VAN BRANDSTOF Artikel 15 GEBRUIK VAN AUTOMOTOREN Artikel 16 ONDERHOUD VAN DE VOERTUIGEN Artikel 17 GEBRUIK VAN CLAXONS EN NACHTELIJK VERKEER.. 47 V. SLOTBEPALINGEN BIJLAGEN BEWIJS VAN IDENTITEIT VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING RECHT OP GESCHRIFTEN I. PREAMBULE Bij akte verleden voor notaris LouisPhilippe Marcelis, met standplaats te Brussel, op, waarvan de overschrijvingsprocedure nog lopende is (hierna de «Wijzigende Basisakte»), heeft de VME haar statuten aangepast om de harmonieuze werking van het complex genaamd «Residentie Brusilia» te garanderen, met inachtneming van het feit dat de twee Fasen ervan (Fase I en Fase II) los van elkaar staan, en in het bijzonder om de oprichting van deelverenigingen toe te laten die voorzien zijn van rechtspersoonlijkheid, met het oog op het verzekeren van het onafhankelijk beheer van deze twee Fasen.

6 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Door middel van onderhavige akte wil de VME nu de statuten van Fase I van Residentie Brusilia goedkeuren, bestaande uit een basisakte en een reglement van medeeigendom. De termen die met een hoofdletter vermeld staan in onderhavige akte, hebben dezelfde betekenis als in de Wijzigende Basisakte. II. BASISAKTE VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX «RESIDENTIE BRUSI LIA» 1. VERDELING VAN FASE I. Fase I van de medeeigendom van het vastgoedcomplex «Residentie Brusilia», is verdeeld en de verdeling van het eigendomsrecht op de privatieve kavels van Fase I is gebeurd door de Basisakte van de hoofdvereniging, die verondersteld wordt hier uitdrukkelijk te zijn overgenomen, in overeenstemming met de aanwijzingen en de plans zoals bedoeld in deze Basisakte. Deze bevat de beschrijving van de privatieve delen en de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I. Er wordt herinnerd aan het feit dat volgens de bepalingen van de Wijzigende Basisakte aan het geheel der privatieve kavels van Fase I negenenveertigduizend driehonderd zesendertig/honderdduizendsten (49.336/ sten) in de algemeen gemeenschappelijke delen van de hoofdvereniging van medeeigenaars van «Residentie Brusilia», met inbegrip van het Terrein, is toegewezen. 2. DEFINITIE VAN DE PRIVATIEVE DELEN. Elke privéeigendom omvat de onderdelen van het appartement of het privatieve lokaal (met uitzondering van de gemeenschappelijke delen) en met name de vloer, het parket of andere bekleding waarop men loopt, met hun onmiddellijke ondersteuning, in verbinding met de isolatie (de vloerplaten, balken, kolommen en zolderbalken, die gemeenschappelijke delen zijn), de nietdragende binnenmuren, de deuren, de vensters aan de straatkant en de koer met hun luiken, jaloezieën en leuningen, de overloopdeuren, alle aanvoer of afvoerleidingen binnenin de appartementen of privatieve lokalen en bedoeld voor hun exclusief gebruik, de bijzondere sanitaire installaties (lavabo s, wasbakken, wc s, badkamers, enzoverder...), de glazen delen van deuren en vensters, de bepleistering verbonden aan de bovenplaat die het plafond vormt, de bepleisteringen en andere bekledingen, de binnendecoratie, kortom, samengevat, alles wat zich binnenin de privatieve delen bevindt en dat bestemd is voor het exclusieve gebruik van de eigenaar daarvan; bovendien alles wat zich buiten het privatieve deel bevindt maar bestemd is voor het exclusieve gebruik daarvan (bijvoorbeeld : bijzondere leidingen voor water, gas en elektriciteit, telefoon, enzoverder...

7 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Zijn eveneens privatieve delen binnen Fase I, de bekleding (tegelvloeren, enzoverder) en de onmiddellijke ondersteuning daarvan (zand of licht beton) van de terrassen, evenals de installatie van de leidingen voor de centrale verwarming en de radiatoren die zich in de privatieve lokalen bevinden. 3. DEFINITIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. Fase I bestaat uit alle gemeenschappelijke delen van het vastgoedcomplex die in het blauw zijn aangeduid op het plan aangehecht aan de Wijzigende Basisakte, te weten : De funderingen, wapening in beton (pilaren, balken, kolommen, enz.), de technische koker met zijn machines (met uitzondering van de Glokalen gedefinieerd door de Basisakte van Fase II), de noodtrap, de kanalen en leidingen voor verwarming en verluchting, de hydrofoorinstallaties, enz. (met uitzondering van de privatieve delen die zich daar bevinden) ; het algemene rioleringsnet omvattende de voornaamste leidingen, valpijpen en luchtkokers, zowel bovenals ondergronds (met uitzondering van de privérioleringen) ; alle mogelijke algemene leidingen en buizen (water, gas, elektriciteit) met hun machines (met uitzondering van de delen van deze leidingen en buizen die zich binnenin de privatieve delen bevinden en bestemd zijn voor hun exclusieve gebruik) ; de gevelmuren, de externe gevelornamenten (terras, met uitzondering van de vensters, leuningen, luiken en jaloezieën), de isolerende laag van de terrassen die deel uitmaakt van de ruwbouw om dezelfde reden als het beton van de vloerplaat die ze beschermt, de vloerplaten, alle bedekkingen en dakconstructies, de roosters en grondmuren ; de stookruimte (daarin begrepen de primaire installatie) ; De ingangen met hun deuren, de hallen, de trappen, de bepleisteringen, schilderwerken en decoraties van de trappenhuizen, met inbegrip van de buitenkant van de inkomdeuren van de appartementen ; de liften en hun machines, de tijdschakelaars, de doorgang van de ondergrondse kelders en die van de gelijkvloerse verdieping, evenals de lokalen die bestemd zijn voor de syndicus of de conciërgewoning, het lokaal voor de cabine van de elektrische stroomtransformator ; de lokalen bestemd voor de tellers, evenals alle toebehoren en gemene distributiebuizen, de radiatoren geïnstalleerd in de lokalen bestemd voor de syndicus of de conciërgewoning en in de gemeenschappelijke delen ; alle voorzieningen voor de verlichting van de gemeenschappelijke delen, evenals de elektrische installatie van de lokalen bestemd voor de syndicus of de conciërgewoning, de automatische deuropeners, de parlofoons, de interne telefoonvoorziening en de toebehoren die toekomen in de lokalen van de syndicus en/of de conciërge ; Wat de parkeerplaatsen betreft die verbonden zijn met Fase I, te weten de twee parkeerniveaus gelegen achteraan het pand van Fase I evenals het niveau 1 van de parkeerplaatsen gelegen vóór genoemd pand : de ingangen en inritten aan de Jeruzalemstraat, de manouvreerzones en de hellende verbindingsstroken, met dien verstande dat de structuur van de parkeerplaatsen gelegen vóór het pand van Fase I een algemeen gemeen deel vormt zoals aangegeven in artikel 7, paragraaf 2 ;

8 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 en, over het algemeen, alle delen van de linkervleugel van het pand van Residentie Brusilia die niet bestemd zijn voor het exclusieve gebruik van een of ander van de privatieve lokalen of die gemeenschappelijke delen zijn volgens artikels 5772 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en het gebruik. 4. VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE MEDE EIGENDOM De verdeling van het eigendomsrecht op de privatieve kavels van Fase I is gebeurd in de Oorspronkelijke Basisakte, gewijzigd door de Wijzigende Basisakte. Van de bestaande quotiteiten binnen de hoofdvereniging van medeeigenaars, zijn aan de gemeenschappelijke delen van Fase I quotiteiten toegewezen, als volgt verdeeld onder de verschillende privatieve kavels van Fase I : quotiteiten als volgt verdeeld : A B C D E F Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Kelderverdieping (1) Gelijkvloers (1) Tussenverdieping Verdiepingen 1, 33 en (3) Verdieping 16 (1) Verdiepingen en (4) Andere even verdiepingen (15) Andere oneven verdiepingen (11) Totaal evenals quotiteiten voor 151 parkeerplaatsen (hetzij 16 quotiteiten per parkeerplaats) hetzij in totaal quotiteiten voor Fase I.

9 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 III. REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» HOOFDSTUK I STATUUT VAN HET PAND VAN FASE I Artikel 1 DEFINITIE VAN HET ZAKELIJK STATUUT Conform artikel 5773, lid 4, van het Burgerlijk Wetboek, wordt binnen de gebouwengroep genaamd «Residentie Brusilia», gelegen te Schaarbeek, Louis Bertrandlaan en Voltairelaan, een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid en genaamd «Residentie Brusilia I» (hierna «de deelvereniging van medeeigenaars van Brusilia I», «de deelvereniging van medeeigenaars», «Brusilia I» of «Fase I») opgericht. Ze heeft haar zetel te Schaarbeek (B 1030 Brussel), Louis Bertrandlaan, 102. Conform artikel 577 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt, zoals volgt, het algemeen reglement van medeeigendom van Fase I opgesteld. Binnen de grenzen van de bevoegdheden van Fase I, regelt dit algemeen reglement van medeeigendom alles wat de verdeling van de eigendom betreft, het behoud, het onderhoud en eventueel de reconstructie van het pand. De bepalingen van onderhavige basisakte en van onderhavig algemeen reglement van medeeigendom en de erfdienstbaarheden die daaruit kunnen voortvloeien, worden als zakelijk statuut opgelegd aan alle medeeigenaars of houders van huidige en toekomstige zakelijke rechten van Fase I; ze zullen enkel gewijzigd kunnen worden door een beslissing van de medeeigenaars die is genomen overeenkomstig de wet en onderhavig reglement van medeeigendom en die enkel tegenstelbaar aan derden zal zijn door overschrijving van de situatie van het pand op het hypotheekkantoor. Onder «gebouwengroep», wordt hierna verstaan, tenzij anders wordt aangegeven, het gehele vastgoedcomplex «Residentie Brusilia». Onder «pand», «bouwsel», of «gebouw», wordt hierna verstaan, tenzij anders wordt aangegeven, enkel het pand van Fase I. Artikel 2 DEFINITIE VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Er wordt bovendien een reglement van orde vastgesteld, om te laten gelden tussen de partijen en hun rechthebbenden, om welke reden dan ook, met betrekking tot het genot van het pand van Fase I en de details van het gemeenschappelijk leven. Dit reglement behoort niet tot het zakelijk statuut en is onderhevig aan wijzigingen onder de voorwaarden daarin aangeduid.

10 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Deze wijzigingen dienen niet te worden overgeschreven, maar moeten door de vervreemders van het eigendoms of genotsrecht worden opgelegd aan hun contractanten of begunstigden. Artikel 3 BINDENDE KRACHT Het zakelijk statuut, bestaande uit de basisakte en het onderhavig reglement van medeeigendom, en het reglement van orde verplichten alle huidige en toekomstige houders van rechten in de gedwongen medeeigendom van de gemeenschappelijke zaken van Fase I en hun rechthebbenden en rechtverkrijgenden, om welke reden dan ook, volgens de voorwaarden zoals voorzien in artikel van het Burgerlijk Wetboek. HOOFDSTUK II PRIVATIEVE ZAKEN EN GEMEENSCHAPPELIJ KE ZAKEN SECTIE I : VERDELING VAN HET PAND Artikel 4 STAAT VAN HET RECHT VAN NATREKKING BETREF FENDE ONROERENDE ZAKEN Voor zover nodig en onverminderd de nieuwe artikels 5773 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt, om aan de verdeling van het pand zoals die hierna wordt aangegeven een ontegensprekelijke wettelijke grondslag te geven, het recht van natrekking betreffende onroerende zaken voortvloeiend uit artikel 553 van het Burgerlijk Wetboek, verdeeld onder alle medeeigenaars van de grond, zodat elk van hen het privatieve en exclusieve eigendomsrecht heeft op het appartement of ander privatief lokaal waarvan hij eigenaar is, en om hem de medeeigendom te verzekeren van de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen van het pand die verband houden met datzelfde appartement of privatieve lokaal. Artikel 5 VERDELING VAN HET PAND Het pand omvat gemeenschappelijke delen waarop het eigendomsrecht volgens de wet, de gebruiken, de bepalingen van de basisakte, of bij beslissing van de medeeigenaars, onverdeeld toebehoort aan alle eigenaars, elk voor een fractie, en privatieve delen waarop elk van de medeeigenaars het privatieve eigendomsrecht en het exclusieve genotsrecht heeft. De privatieve eigendommen worden genoemd : appartementen, kantoren, beroepslokalen en parkeerplaatsen. Artikel 6 SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

11 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De gemeenschappelijke delen zijn diegene waarvan het eigendomsrecht onverdeeld toebehoort aan alle medeeigenaars van het pand, elk voor een fractie. Deze gemeenschappelijke delen worden verdeeld in / sten (negenenveertigduizend driehonderd zesendertig / negenenveertigduizend driehonderd zesendertigsten) toegewezen aan de privatieve lokalen in de verhoudingen zoals gedetailleerd in artikel 9. Deze gemeenschappelijke delen, de «speciale gemeenschappelijke delen van Fase I» genaamd, worden beschreven in artikel 8. Er wordt aan herinnerd dat zij eveneens gemeenschappelijke delen van de hoofdvereniging van «Residentie Brusilia» vormen, overeenkomstig de basisakte van deze hoofdvereniging. Conform de wet, worden de speciale gemeenschappelijke delen geenszins gedeeld. Behalve de uitzonderingen zoals voorzien in de wet, mogen zij enkel vervreemd worden, bezwaard met zakelijke rechten of in beslag genomen samen met de privatieve kavel waaraan zij ondergeschikt zijn en enkel voor het aandeel in de gemeenschappelijke zaken dat is toegewezen aan die privatieve kavel. Artikel 7 (Zonder voorwerp) Artikel 8 : SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN DEFINI TIE De speciale gemeenschappelijke delen van Fase I worden gedefinieerd in punt II, 3, van de Basisakte van Fase I. Er wordt herinnerd aan het feit dat de «Glokalen» ingeplant in de technische koker van de constructies van Fase I van het vastgoedcomplex «Residentie Brusilia», op de verdiepingen 1 tot 4, 6 tot 15, 18 tot 22, 24 tot 28 en 30 tot 34, speciale gemeenschappelijke delen van Fase II vormen en dat het privatieve en exclusieve genotsrecht daarvan in de vorm van een zakelijk of persoonlijk recht, in voorkomend geval, exclusief zal kunnen toegekend worden aan medeeigenaars van Fase I, onder de voorwaarden die te bepalen zijn door de algemene vergadering van medeeigenaars van Fase II. In dit opzicht, aangezien het gaat om speciale gemeenschappelijke delen van Fase II, wordt aan Fase II het gebruik verleend van de noodtrap die zich in Fase I bevindt, met het oog op het betreden van deze Glokalen, waarvan het privatieve genot nog niet toegekend is, en om daar het nodige toezicht uit te oefenen. Artikel 9 : VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN De gemeenschappelijke zaken worden als volgt verdeeld: quotiteiten als volgt verdeeld : A B C D E F Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal

12 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Kelderverdieping (1) Gelijkvloers (1) Tussenverdieping Verdiepingen 1, 33 en (3) Verdieping 16 (1) Verdiepingen en (4) Andere even verdiepingen (15) Andere oneven verdiepingen (11) Totaal evenals quotiteiten voor 151 parkeerplaatsen (hetzij 16 quotiteiten per parkeerplaats) hetzij in totaal quotiteiten voor Fase I. Artikel 10 OPSOMMING SECTIE III : PRIVATIEVE DELEN Elke privéeigendom omvat de onderdelen van het appartement of het privatieve kavel (met uitzondering van de gemeenschappelijke delen) en met name de vloer, het parket of andere bekleding waarop men loopt, met hun onmiddellijke ondersteuning, in verbinding met de isolatie (de vloerplaten, balken, kolommen en zolderbalken, die gemeenschappelijke delen zijn), de nietdragende binnenmuren, de deuren, de vensters aan de straatkant en de koer met hun luiken, jaloezieën en leuningen, de overloopdeuren, alle aanvoer of afvoerleidingen binnenin de appartementen of privatieve lokalen en bedoeld voor hun exclusief gebruik, de bijzondere sanitaire installaties (lavabo s, wasbakken, wc s, badkamers, enzoverder...), de glazen delen van deuren en vensters, de bepleistering verbonden aan de bovenplaat die het plafond vormt, de bepleisteringen en andere bekledingen, de binnendecoratie, kortom, samengevat, alles wat zich binnenin de privatieve delen bevindt en dat bestemd is voor het exclusieve gebruik van de eigenaar daarvan; bovendien alles wat zich buiten het privatieve deel bevindt maar bestemd is voor het exclusieve gebruik daarvan (bijvoorbeeld : bijzondere leidingen voor water, gas en elektriciteit, telefoon, enzoverder... Zijn eveneens privatieve delen binnen Fase I, de bekleding (tegelvloeren, enzoverder) en de onmiddellijke ondersteuning daarvan (zand of licht beton) van de terrassen, evenals de installatie van de leidingen voor de centrale verwarming en de radiatoren die zich in de privatieve lokalen bevinden.

13 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 HOOFDSTUK III RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE ZAKEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 11 PRINCIPE SECTIE I : PRIVATIEVE ZAKEN. De eigenaars beschikken over en genieten van hun respectieve kavels binnen de grenzen die zijn getrokken door onderhavig reglement en door de wetten. Artikel 12 VERSNIPPERING Het is de eigenaars verboden om een fractie van een kavel over te dragen, zelfs aan een medeeigenaar van de gebouwengroep. Het verbod heeft geen betrekking op de kelders, aanhorigheden van de kavels, die vrij kunnen overgedragen worden onder medeeigenaars. Artikel 13 PRIVATIEVE ELEMENTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE MEDEEIGENDOM 1. Het is de eigenaars verboden om privatieve elementen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of gemeenschappelijke delen binnenin het pand te wijzigen. Dat is het geval voor de vensterramen, luiken en jaloezieën, ruiten in gevels, overloopdeuren die toegang verschaffen tot de appartementen via de gemene gangen en overlopen. 2. Het is de eigenaars verboden om de radiatoren te wijzigen of te schrappen die gevoed worden door de gemeenschappelijke verwarmingsbron. 3. De onderhoudswerken aan de elementen waarvan sprake in 1. worden uitgevoerd volgens de bepalingen van artikel De plaatjes die op de deuren van de privélokalen worden aangebracht, met vermelding van de naam en het beroep van de bezetters, moeten van het model en de afmetingen zijn zoals toegelaten door de algemene vergadering. Artikel 14 WERKEN AAN DE PRIVATIEVE ZAKEN 1. Wanneer werken, hetzij binnenin een appartement of de privatieve aanhorigheden daarvan, hetzij aan de privatieve toebehoren, mogelijks een invloed kunnen hebben op de stevigheid of de esthetiek van de speciale gemeenschappelijke delen, is de eigenaar gehouden om de syndicus daarvan te verwittigen en om hem de plans van de geplande werken voor te leggen. De syndicus wendt zich tot de architect van Fase I.

14 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De algemene vergadering of de raad van medeeigendom kan eisen dat de werken worden uitgevoerd onder het toezicht van de architect, wiens erelonen ten laste zijn van de belanghebbende eigenaar. Deze laatste blijft verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de uitvoering van de werken. De werken mogen niet ondernomen worden vóór het advies van de architect of, bij gebreke daaraan, vóór de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het overmaken van de plans aan de syndicus. 2. Wanneer eigenaars nalaten de nodige werken aan hun eigendom uit te voeren en door hun nalatigheid de speciale gemeenschappelijke delen blootstellen aan schade of om het even welk nadeel, heeft de syndicus alle bevoegdheden om ambtshalve op kosten van de in gebreke blijvende eigenaar te laten overgaan tot de dringende reparaties in deze privélokalen. De werken worden toevertrouwd aan de door de medeeigenaars erkende aannemers, zoals gezegd in artikel 17. SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 15 PRINCIPE De medeeigenaars mogen op geen enkele manier schade berokkenen aan de gemeenschappelijke zaak, behoudens wat bepaald wordt in onderhavig reglement. Ze moeten van het gemeen domein gebruik maken in overeenstemming met de bestemming daarvan en voor zover verenigbaar met het recht van hun consoorten. Onverenigbaar met deze principes zijn met name het op gelijk welke manier overstelpen van de hallen, trappen, overlopen en gemeenschappelijke gangen ; daar huishoudelijke werken uitvoeren, zoals het afkloppen en afborstelen van tapijten, beddengoed en kleren, het ophangen van linnengoed, het reinigen van meubels of werktuigen, het poetsen van schoenen. Voor zover ze van belang zijn voor de medeeigendom, wordt de uitvoering van huishoudelijke werken, de leveringen van bestellingen en andere noodzakelijke activiteiten van de eigenaars, onderworpen aan de voorschriften van het reglement van orde, dat niet tot het zakelijk statuut behoort. Iets wat wordt toegelaten, kan nooit, zelfs niet mettertijd, een verworven recht worden.

15 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 16 WIJZIGINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAAK. Behoudens en onverminderd de bepalingen van artikel 14, kunnen de eigenaars onder hun eigen verantwoordelijkheid de normale verbeteringen uitvoeren aan de gemeenschappelijke elementen die zich binnenin hun lokalen bevinden. Artikel 17 ONDERHOUDS EN HERSTELLINGSWERKEN. 1. Onderhoud en herstelling van de speciale gemeenschappelijke delen gebeurt door de zorgen van de medeeigendom, onder toezicht van de syndicus. 2. De werken voor onderhoud en herstelling van de gemeenschappelijke zaken vallen onder de gemeenschappelijke lasten en worden verdeeld in twee categorieën : Dringende of bewarende herstellingen; Dringende noch bewarende herstellingen. 3. Dringende of bewarende herstellingen. De syndicus heeft de volle bevoegdheid om de werken te laten uitvoeren die een absoluut dringend of bewarend karakter hebben, zonder daarvoor de toelating te moeten vragen aan de algemene vergadering. 4. Dringende noch bewarende herstellingen. Over de onderhouds en herstellingswerken aan de speciale gemeenschappelijke delen die niet dringend noch bewarend zijn, wordt beslist door de algemene vergadering bij drievierde meerderheid van de stemmen. 5. De syndicus vraagt de voorafgaande toelating van de algemene vergadering voor elke overeenkomst tussen de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I en de syndicus, zijn aangestelden, zijn naasten, ouders of verwanten tot en met de derde graad, of die van zijn partner tot in dezelfde graad. Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I en een onderneming waarvan de hierboven bedoelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan zij een deelname hebben of waarin zij leidinggevende of controlerende functies uitoefenen, of waarvan zij werknemer of aangestelde zijn. Wanneer de syndicus een rechtspersoon is, kan deze, zonder daarvoor de speciale toelating te hebben gekregen door een beslissing van de algemene vergadering, voor rekening van de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I, geen contract afsluiten met een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelname heeft in haar kapitaal.

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie