VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSCHENEN : / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1"

Transcriptie

1 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 47 Rep. Nr. LPM / / 2010 AKTE TER GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» 1 IN HET JAAR TWEEDUIZEND ELF, Op Is voor Ons, Meester LouisPhilippe MARCELIS, geassocieerd notaris te Brussel, en Meester Olivier NEYRINCK, geassocieerd notaris te Brussel, Te Brussel, VERSCHENEN : De vereniging van medeeigenaars van het appartementsgebouw gelegen te Schaarbeek, genaamd «Residentie Brusilia», met maatschappelijke zetel gevestigd te Schaarbeek (B1030 Brussel), Louis Bertrandlaan, 102, Hierbij vertegenwoordigd door haar syndicus, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HVB, met maatschappelijke zetel gevestigd te SintPietersWoluwe (B1150 Brussel), Distelvinklaan, 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer (Brussel) (hierna «HVB»), hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Dhr. Didier BONTE, woonachtig te B1950 Kraainem, Capucienenlaan, 21, Tot deze functie benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van medeeigenaars van genoemde vereniging, waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel hierbij wordt ingesloten (Bijlage 1). Handelend zowel krachtens de wet als krachtens de bevoegdheden die haar daartoe zijn verleend door de algemene vergadering van medeeigenaars, waarvan een voor eensluidend verklaard uittreksel hierbij wordt ingesloten (Bijlage 2). 1 Dit document is een vrije vertaling en wordt meegedeeld ter louter informatieve titel. In geval van tegenstrijdigheid primeert de Franstalige versie.

2 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Hierna genaamd «HOOFDVERENIGING VAN MEDEEIGENAARS VAN HET PAND RESIDENTIE BRUSILIA», afgekort «VME». * * * Inhoudstafel I. PREAMBULE... 5 II. BASISAKTE VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX «RESIDENTIE BRUSILIA» VERDELING VAN FASE I DEFINITIE VAN DE PRIVATIEVE DELEN DEFINITIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE MEDEEIGENDOM.. 8 III. REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA»... 9 HOOFDSTUK I STATUUT VAN HET PAND VAN FASE I... 9 Artikel 1 DEFINITIE VAN HET ZAKELIJK STATUUT... 9 Artikel 2 DEFINITIE VAN HET REGLEMENT VAN ORDE... 9 Artikel 3 BINDENDE KRACHT HOOFDSTUK II PRIVATIEVE ZAKEN EN GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN SECTIE I : VERDELING VAN HET PAND Artikel 4 STAAT VAN HET RECHT VAN NATREKKING BETREFFENDE ONROERENDE ZAKEN Artikel 5 VERDELING VAN HET PAND SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel Artikel Artikel 8 : SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN DEFINITIE Artikel 9 : VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN.. 11 SECTIE III : PRIVATIEVE DELEN... 12

3 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 10 OPSOMMING HOOFDSTUK III RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE ZAKEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN SECTIE I : PRIVATIEVE ZAKEN Artikel 11 PRINCIPE Artikel 12 VERSNIPPERING Artikel 13 PRIVATIEVE ELEMENTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE MEDEEIGENDOM Artikel 14 WERKEN AAN DE PRIVATIEVE ZAKEN SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 15 PRINCIPE Artikel 16 WIJZIGINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAAK Artikel 17 ONDERHOUDS EN HERSTELLINGSWERKEN Artikel 18 SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE MEDEEIGENAARS Artikel 19 VORDERING IN RECHTE De deelvereniging van medeeigenaars heeft het recht om op te treden, al dan niet samen met één of meerdere medeeigenaars, met het oog op het vrijwaren van alle rechten met betrekking tot het uitoefenen, de erkenning of ontkenning van de zakelijke of persoonlijke rechten op de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I, of met betrekking tot het beheer daarvan. Zij wordt geacht over de vereiste bevoegdheid en belang te beschikken voor het verdedigen van dit recht HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN INKOMSTEN SECTIE I : LASTEN Artikel 20 OPSOMMING VAN DE LASTEN Artikel 21 VERDELING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN Artikel 22 BETALING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN Artikel 23 ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK Artikel 24 OVERDRACHT VAN GOEDEREN Artikel 25 GEDWONGEN INVORDERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN Artikel 26 VERHUUR SECTIE II : VERZEKERINGEN Artikel 27 RISICO S Artikel 28 ONDERSCHRIJVING VAN DE POLISSEN SCHADEGEVALLEN SECTIE III : GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMSTEN... 23

4 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 29 PRINCIPE HOOFDSTUK V VERNIETIGING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN Artikel 30 VERNIETIGING Artikel HOOFDSTUK VI BESTUUR VAN HET PAND Artikel 32 ALGEMENE VERGADERING Artikel Artikel Artikel 35 GEWONE VERGADERINGEN Artikel Artikel 37 SCHRIFTELIJK GENOMEN BESLISSINGEN Artikel 38 OPROEPINGSBRIEVEN Artikel 39 AGENDA Artikel 40 SAMENSTELLING Artikel 41 VOLMACHTEN Artikel 42 AANWEZIGHEIDSLIJST Artikel 43 STEMMEN Artikel 44 QUORUM MEERDERHEID EENPARIGHEID VAN STEMMEN Artikel 45 VERSLAGEN Artikel 46 RAADPLEGING VAN DE ARCHIEVEN Artikel 47 BUITENGEWONE MACHTEN Artikel 48 RAAD VAN MEDEEIGENDOM Artikel Artikel 50 BENOEMING VAN DE SYNDICUS Artikel 51 BEVOEGDHEDEN VAN DE SYNDICUS Artikel 52 MANDAAT VAN DE SYNDICUS Artikel 53 BOEKHOUDING Artikel 54 CONCIËRGE Artikel HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN Artikel 56 VOORAFGAANDE VERPLICHTE VERZOENING IN GEVAL VAN GESCHIL Artikel 57 KOSTEN Artikel 58 WOONSTKEUZE IV. REGLEMENT VAN ORDE VAN FASE I VAN DE MEDE EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» Artikel 1 DRAAGWIJDTE WIJZIGINGEN Artikel 2 WERKEN Artikel

5 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 ZEDELIJKHEID RUST BESTEMMING VAN DE LOKALEN Artikel 4 WIJZE VAN BEZETTING Artikel 5 PUBLICITEIT Artikel 6 VERBODSBEPALINGEN Artikel 7 OVERDRACHT VAN VERPLICHTINGEN De toegekende huurcontracten zullen de verbintenis bevatten van de huurders om het pand te bewonen in overeenstemming met de voorschriften van onderhavig reglement, waarvan zij erkennen kennis genomen te hebben Artikel 8 VERHUUR Artikel 9 VRIJE TOEGANG TOT DE PRIVATIEVE LOKALEN Artikel 10 GENOT VAN DE TUINEN Artikel 11 VARIA PARKEERREGLEMENT Artikel 12 GEBRUIK Artikel 13 TOEGANG VOOR BRANDWEERWAGENS EN VERHUISWAGENS Artikel 14 OPSLAG VAN BRANDSTOF Artikel 15 GEBRUIK VAN AUTOMOTOREN Artikel 16 ONDERHOUD VAN DE VOERTUIGEN Artikel 17 GEBRUIK VAN CLAXONS EN NACHTELIJK VERKEER.. 47 V. SLOTBEPALINGEN BIJLAGEN BEWIJS VAN IDENTITEIT VRIJSTELLING VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING RECHT OP GESCHRIFTEN I. PREAMBULE Bij akte verleden voor notaris LouisPhilippe Marcelis, met standplaats te Brussel, op, waarvan de overschrijvingsprocedure nog lopende is (hierna de «Wijzigende Basisakte»), heeft de VME haar statuten aangepast om de harmonieuze werking van het complex genaamd «Residentie Brusilia» te garanderen, met inachtneming van het feit dat de twee Fasen ervan (Fase I en Fase II) los van elkaar staan, en in het bijzonder om de oprichting van deelverenigingen toe te laten die voorzien zijn van rechtspersoonlijkheid, met het oog op het verzekeren van het onafhankelijk beheer van deze twee Fasen.

6 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Door middel van onderhavige akte wil de VME nu de statuten van Fase I van Residentie Brusilia goedkeuren, bestaande uit een basisakte en een reglement van medeeigendom. De termen die met een hoofdletter vermeld staan in onderhavige akte, hebben dezelfde betekenis als in de Wijzigende Basisakte. II. BASISAKTE VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX «RESIDENTIE BRUSI LIA» 1. VERDELING VAN FASE I. Fase I van de medeeigendom van het vastgoedcomplex «Residentie Brusilia», is verdeeld en de verdeling van het eigendomsrecht op de privatieve kavels van Fase I is gebeurd door de Basisakte van de hoofdvereniging, die verondersteld wordt hier uitdrukkelijk te zijn overgenomen, in overeenstemming met de aanwijzingen en de plans zoals bedoeld in deze Basisakte. Deze bevat de beschrijving van de privatieve delen en de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I. Er wordt herinnerd aan het feit dat volgens de bepalingen van de Wijzigende Basisakte aan het geheel der privatieve kavels van Fase I negenenveertigduizend driehonderd zesendertig/honderdduizendsten (49.336/ sten) in de algemeen gemeenschappelijke delen van de hoofdvereniging van medeeigenaars van «Residentie Brusilia», met inbegrip van het Terrein, is toegewezen. 2. DEFINITIE VAN DE PRIVATIEVE DELEN. Elke privéeigendom omvat de onderdelen van het appartement of het privatieve lokaal (met uitzondering van de gemeenschappelijke delen) en met name de vloer, het parket of andere bekleding waarop men loopt, met hun onmiddellijke ondersteuning, in verbinding met de isolatie (de vloerplaten, balken, kolommen en zolderbalken, die gemeenschappelijke delen zijn), de nietdragende binnenmuren, de deuren, de vensters aan de straatkant en de koer met hun luiken, jaloezieën en leuningen, de overloopdeuren, alle aanvoer of afvoerleidingen binnenin de appartementen of privatieve lokalen en bedoeld voor hun exclusief gebruik, de bijzondere sanitaire installaties (lavabo s, wasbakken, wc s, badkamers, enzoverder...), de glazen delen van deuren en vensters, de bepleistering verbonden aan de bovenplaat die het plafond vormt, de bepleisteringen en andere bekledingen, de binnendecoratie, kortom, samengevat, alles wat zich binnenin de privatieve delen bevindt en dat bestemd is voor het exclusieve gebruik van de eigenaar daarvan; bovendien alles wat zich buiten het privatieve deel bevindt maar bestemd is voor het exclusieve gebruik daarvan (bijvoorbeeld : bijzondere leidingen voor water, gas en elektriciteit, telefoon, enzoverder...

7 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Zijn eveneens privatieve delen binnen Fase I, de bekleding (tegelvloeren, enzoverder) en de onmiddellijke ondersteuning daarvan (zand of licht beton) van de terrassen, evenals de installatie van de leidingen voor de centrale verwarming en de radiatoren die zich in de privatieve lokalen bevinden. 3. DEFINITIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN. Fase I bestaat uit alle gemeenschappelijke delen van het vastgoedcomplex die in het blauw zijn aangeduid op het plan aangehecht aan de Wijzigende Basisakte, te weten : De funderingen, wapening in beton (pilaren, balken, kolommen, enz.), de technische koker met zijn machines (met uitzondering van de Glokalen gedefinieerd door de Basisakte van Fase II), de noodtrap, de kanalen en leidingen voor verwarming en verluchting, de hydrofoorinstallaties, enz. (met uitzondering van de privatieve delen die zich daar bevinden) ; het algemene rioleringsnet omvattende de voornaamste leidingen, valpijpen en luchtkokers, zowel bovenals ondergronds (met uitzondering van de privérioleringen) ; alle mogelijke algemene leidingen en buizen (water, gas, elektriciteit) met hun machines (met uitzondering van de delen van deze leidingen en buizen die zich binnenin de privatieve delen bevinden en bestemd zijn voor hun exclusieve gebruik) ; de gevelmuren, de externe gevelornamenten (terras, met uitzondering van de vensters, leuningen, luiken en jaloezieën), de isolerende laag van de terrassen die deel uitmaakt van de ruwbouw om dezelfde reden als het beton van de vloerplaat die ze beschermt, de vloerplaten, alle bedekkingen en dakconstructies, de roosters en grondmuren ; de stookruimte (daarin begrepen de primaire installatie) ; De ingangen met hun deuren, de hallen, de trappen, de bepleisteringen, schilderwerken en decoraties van de trappenhuizen, met inbegrip van de buitenkant van de inkomdeuren van de appartementen ; de liften en hun machines, de tijdschakelaars, de doorgang van de ondergrondse kelders en die van de gelijkvloerse verdieping, evenals de lokalen die bestemd zijn voor de syndicus of de conciërgewoning, het lokaal voor de cabine van de elektrische stroomtransformator ; de lokalen bestemd voor de tellers, evenals alle toebehoren en gemene distributiebuizen, de radiatoren geïnstalleerd in de lokalen bestemd voor de syndicus of de conciërgewoning en in de gemeenschappelijke delen ; alle voorzieningen voor de verlichting van de gemeenschappelijke delen, evenals de elektrische installatie van de lokalen bestemd voor de syndicus of de conciërgewoning, de automatische deuropeners, de parlofoons, de interne telefoonvoorziening en de toebehoren die toekomen in de lokalen van de syndicus en/of de conciërge ; Wat de parkeerplaatsen betreft die verbonden zijn met Fase I, te weten de twee parkeerniveaus gelegen achteraan het pand van Fase I evenals het niveau 1 van de parkeerplaatsen gelegen vóór genoemd pand : de ingangen en inritten aan de Jeruzalemstraat, de manouvreerzones en de hellende verbindingsstroken, met dien verstande dat de structuur van de parkeerplaatsen gelegen vóór het pand van Fase I een algemeen gemeen deel vormt zoals aangegeven in artikel 7, paragraaf 2 ;

8 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 en, over het algemeen, alle delen van de linkervleugel van het pand van Residentie Brusilia die niet bestemd zijn voor het exclusieve gebruik van een of ander van de privatieve lokalen of die gemeenschappelijke delen zijn volgens artikels 5772 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en het gebruik. 4. VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE MEDE EIGENDOM De verdeling van het eigendomsrecht op de privatieve kavels van Fase I is gebeurd in de Oorspronkelijke Basisakte, gewijzigd door de Wijzigende Basisakte. Van de bestaande quotiteiten binnen de hoofdvereniging van medeeigenaars, zijn aan de gemeenschappelijke delen van Fase I quotiteiten toegewezen, als volgt verdeeld onder de verschillende privatieve kavels van Fase I : quotiteiten als volgt verdeeld : A B C D E F Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Kelderverdieping (1) Gelijkvloers (1) Tussenverdieping Verdiepingen 1, 33 en (3) Verdieping 16 (1) Verdiepingen en (4) Andere even verdiepingen (15) Andere oneven verdiepingen (11) Totaal evenals quotiteiten voor 151 parkeerplaatsen (hetzij 16 quotiteiten per parkeerplaats) hetzij in totaal quotiteiten voor Fase I.

9 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 III. REGLEMENT VAN MEDEEIGENDOM VAN FASE I VAN DE MEDEEIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» HOOFDSTUK I STATUUT VAN HET PAND VAN FASE I Artikel 1 DEFINITIE VAN HET ZAKELIJK STATUUT Conform artikel 5773, lid 4, van het Burgerlijk Wetboek, wordt binnen de gebouwengroep genaamd «Residentie Brusilia», gelegen te Schaarbeek, Louis Bertrandlaan en Voltairelaan, een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid en genaamd «Residentie Brusilia I» (hierna «de deelvereniging van medeeigenaars van Brusilia I», «de deelvereniging van medeeigenaars», «Brusilia I» of «Fase I») opgericht. Ze heeft haar zetel te Schaarbeek (B 1030 Brussel), Louis Bertrandlaan, 102. Conform artikel 577 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt, zoals volgt, het algemeen reglement van medeeigendom van Fase I opgesteld. Binnen de grenzen van de bevoegdheden van Fase I, regelt dit algemeen reglement van medeeigendom alles wat de verdeling van de eigendom betreft, het behoud, het onderhoud en eventueel de reconstructie van het pand. De bepalingen van onderhavige basisakte en van onderhavig algemeen reglement van medeeigendom en de erfdienstbaarheden die daaruit kunnen voortvloeien, worden als zakelijk statuut opgelegd aan alle medeeigenaars of houders van huidige en toekomstige zakelijke rechten van Fase I; ze zullen enkel gewijzigd kunnen worden door een beslissing van de medeeigenaars die is genomen overeenkomstig de wet en onderhavig reglement van medeeigendom en die enkel tegenstelbaar aan derden zal zijn door overschrijving van de situatie van het pand op het hypotheekkantoor. Onder «gebouwengroep», wordt hierna verstaan, tenzij anders wordt aangegeven, het gehele vastgoedcomplex «Residentie Brusilia». Onder «pand», «bouwsel», of «gebouw», wordt hierna verstaan, tenzij anders wordt aangegeven, enkel het pand van Fase I. Artikel 2 DEFINITIE VAN HET REGLEMENT VAN ORDE Er wordt bovendien een reglement van orde vastgesteld, om te laten gelden tussen de partijen en hun rechthebbenden, om welke reden dan ook, met betrekking tot het genot van het pand van Fase I en de details van het gemeenschappelijk leven. Dit reglement behoort niet tot het zakelijk statuut en is onderhevig aan wijzigingen onder de voorwaarden daarin aangeduid.

10 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Deze wijzigingen dienen niet te worden overgeschreven, maar moeten door de vervreemders van het eigendoms of genotsrecht worden opgelegd aan hun contractanten of begunstigden. Artikel 3 BINDENDE KRACHT Het zakelijk statuut, bestaande uit de basisakte en het onderhavig reglement van medeeigendom, en het reglement van orde verplichten alle huidige en toekomstige houders van rechten in de gedwongen medeeigendom van de gemeenschappelijke zaken van Fase I en hun rechthebbenden en rechtverkrijgenden, om welke reden dan ook, volgens de voorwaarden zoals voorzien in artikel van het Burgerlijk Wetboek. HOOFDSTUK II PRIVATIEVE ZAKEN EN GEMEENSCHAPPELIJ KE ZAKEN SECTIE I : VERDELING VAN HET PAND Artikel 4 STAAT VAN HET RECHT VAN NATREKKING BETREF FENDE ONROERENDE ZAKEN Voor zover nodig en onverminderd de nieuwe artikels 5773 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, wordt, om aan de verdeling van het pand zoals die hierna wordt aangegeven een ontegensprekelijke wettelijke grondslag te geven, het recht van natrekking betreffende onroerende zaken voortvloeiend uit artikel 553 van het Burgerlijk Wetboek, verdeeld onder alle medeeigenaars van de grond, zodat elk van hen het privatieve en exclusieve eigendomsrecht heeft op het appartement of ander privatief lokaal waarvan hij eigenaar is, en om hem de medeeigendom te verzekeren van de quotiteiten in de gemeenschappelijke delen van het pand die verband houden met datzelfde appartement of privatieve lokaal. Artikel 5 VERDELING VAN HET PAND Het pand omvat gemeenschappelijke delen waarop het eigendomsrecht volgens de wet, de gebruiken, de bepalingen van de basisakte, of bij beslissing van de medeeigenaars, onverdeeld toebehoort aan alle eigenaars, elk voor een fractie, en privatieve delen waarop elk van de medeeigenaars het privatieve eigendomsrecht en het exclusieve genotsrecht heeft. De privatieve eigendommen worden genoemd : appartementen, kantoren, beroepslokalen en parkeerplaatsen. Artikel 6 SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

11 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De gemeenschappelijke delen zijn diegene waarvan het eigendomsrecht onverdeeld toebehoort aan alle medeeigenaars van het pand, elk voor een fractie. Deze gemeenschappelijke delen worden verdeeld in / sten (negenenveertigduizend driehonderd zesendertig / negenenveertigduizend driehonderd zesendertigsten) toegewezen aan de privatieve lokalen in de verhoudingen zoals gedetailleerd in artikel 9. Deze gemeenschappelijke delen, de «speciale gemeenschappelijke delen van Fase I» genaamd, worden beschreven in artikel 8. Er wordt aan herinnerd dat zij eveneens gemeenschappelijke delen van de hoofdvereniging van «Residentie Brusilia» vormen, overeenkomstig de basisakte van deze hoofdvereniging. Conform de wet, worden de speciale gemeenschappelijke delen geenszins gedeeld. Behalve de uitzonderingen zoals voorzien in de wet, mogen zij enkel vervreemd worden, bezwaard met zakelijke rechten of in beslag genomen samen met de privatieve kavel waaraan zij ondergeschikt zijn en enkel voor het aandeel in de gemeenschappelijke zaken dat is toegewezen aan die privatieve kavel. Artikel 7 (Zonder voorwerp) Artikel 8 : SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN DEFINI TIE De speciale gemeenschappelijke delen van Fase I worden gedefinieerd in punt II, 3, van de Basisakte van Fase I. Er wordt herinnerd aan het feit dat de «Glokalen» ingeplant in de technische koker van de constructies van Fase I van het vastgoedcomplex «Residentie Brusilia», op de verdiepingen 1 tot 4, 6 tot 15, 18 tot 22, 24 tot 28 en 30 tot 34, speciale gemeenschappelijke delen van Fase II vormen en dat het privatieve en exclusieve genotsrecht daarvan in de vorm van een zakelijk of persoonlijk recht, in voorkomend geval, exclusief zal kunnen toegekend worden aan medeeigenaars van Fase I, onder de voorwaarden die te bepalen zijn door de algemene vergadering van medeeigenaars van Fase II. In dit opzicht, aangezien het gaat om speciale gemeenschappelijke delen van Fase II, wordt aan Fase II het gebruik verleend van de noodtrap die zich in Fase I bevindt, met het oog op het betreden van deze Glokalen, waarvan het privatieve genot nog niet toegekend is, en om daar het nodige toezicht uit te oefenen. Artikel 9 : VERDELING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN De gemeenschappelijke zaken worden als volgt verdeeld: quotiteiten als volgt verdeeld : A B C D E F Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal Een Totaal

12 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Kelderverdieping (1) Gelijkvloers (1) Tussenverdieping Verdiepingen 1, 33 en (3) Verdieping 16 (1) Verdiepingen en (4) Andere even verdiepingen (15) Andere oneven verdiepingen (11) Totaal evenals quotiteiten voor 151 parkeerplaatsen (hetzij 16 quotiteiten per parkeerplaats) hetzij in totaal quotiteiten voor Fase I. Artikel 10 OPSOMMING SECTIE III : PRIVATIEVE DELEN Elke privéeigendom omvat de onderdelen van het appartement of het privatieve kavel (met uitzondering van de gemeenschappelijke delen) en met name de vloer, het parket of andere bekleding waarop men loopt, met hun onmiddellijke ondersteuning, in verbinding met de isolatie (de vloerplaten, balken, kolommen en zolderbalken, die gemeenschappelijke delen zijn), de nietdragende binnenmuren, de deuren, de vensters aan de straatkant en de koer met hun luiken, jaloezieën en leuningen, de overloopdeuren, alle aanvoer of afvoerleidingen binnenin de appartementen of privatieve lokalen en bedoeld voor hun exclusief gebruik, de bijzondere sanitaire installaties (lavabo s, wasbakken, wc s, badkamers, enzoverder...), de glazen delen van deuren en vensters, de bepleistering verbonden aan de bovenplaat die het plafond vormt, de bepleisteringen en andere bekledingen, de binnendecoratie, kortom, samengevat, alles wat zich binnenin de privatieve delen bevindt en dat bestemd is voor het exclusieve gebruik van de eigenaar daarvan; bovendien alles wat zich buiten het privatieve deel bevindt maar bestemd is voor het exclusieve gebruik daarvan (bijvoorbeeld : bijzondere leidingen voor water, gas en elektriciteit, telefoon, enzoverder... Zijn eveneens privatieve delen binnen Fase I, de bekleding (tegelvloeren, enzoverder) en de onmiddellijke ondersteuning daarvan (zand of licht beton) van de terrassen, evenals de installatie van de leidingen voor de centrale verwarming en de radiatoren die zich in de privatieve lokalen bevinden.

13 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 HOOFDSTUK III RECHTEN EN PLICHTEN MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE ZAKEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 11 PRINCIPE SECTIE I : PRIVATIEVE ZAKEN. De eigenaars beschikken over en genieten van hun respectieve kavels binnen de grenzen die zijn getrokken door onderhavig reglement en door de wetten. Artikel 12 VERSNIPPERING Het is de eigenaars verboden om een fractie van een kavel over te dragen, zelfs aan een medeeigenaar van de gebouwengroep. Het verbod heeft geen betrekking op de kelders, aanhorigheden van de kavels, die vrij kunnen overgedragen worden onder medeeigenaars. Artikel 13 PRIVATIEVE ELEMENTEN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE MEDEEIGENDOM 1. Het is de eigenaars verboden om privatieve elementen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of gemeenschappelijke delen binnenin het pand te wijzigen. Dat is het geval voor de vensterramen, luiken en jaloezieën, ruiten in gevels, overloopdeuren die toegang verschaffen tot de appartementen via de gemene gangen en overlopen. 2. Het is de eigenaars verboden om de radiatoren te wijzigen of te schrappen die gevoed worden door de gemeenschappelijke verwarmingsbron. 3. De onderhoudswerken aan de elementen waarvan sprake in 1. worden uitgevoerd volgens de bepalingen van artikel De plaatjes die op de deuren van de privélokalen worden aangebracht, met vermelding van de naam en het beroep van de bezetters, moeten van het model en de afmetingen zijn zoals toegelaten door de algemene vergadering. Artikel 14 WERKEN AAN DE PRIVATIEVE ZAKEN 1. Wanneer werken, hetzij binnenin een appartement of de privatieve aanhorigheden daarvan, hetzij aan de privatieve toebehoren, mogelijks een invloed kunnen hebben op de stevigheid of de esthetiek van de speciale gemeenschappelijke delen, is de eigenaar gehouden om de syndicus daarvan te verwittigen en om hem de plans van de geplande werken voor te leggen. De syndicus wendt zich tot de architect van Fase I.

14 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De algemene vergadering of de raad van medeeigendom kan eisen dat de werken worden uitgevoerd onder het toezicht van de architect, wiens erelonen ten laste zijn van de belanghebbende eigenaar. Deze laatste blijft verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de uitvoering van de werken. De werken mogen niet ondernomen worden vóór het advies van de architect of, bij gebreke daaraan, vóór de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf het overmaken van de plans aan de syndicus. 2. Wanneer eigenaars nalaten de nodige werken aan hun eigendom uit te voeren en door hun nalatigheid de speciale gemeenschappelijke delen blootstellen aan schade of om het even welk nadeel, heeft de syndicus alle bevoegdheden om ambtshalve op kosten van de in gebreke blijvende eigenaar te laten overgaan tot de dringende reparaties in deze privélokalen. De werken worden toevertrouwd aan de door de medeeigenaars erkende aannemers, zoals gezegd in artikel 17. SECTIE II : GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN Artikel 15 PRINCIPE De medeeigenaars mogen op geen enkele manier schade berokkenen aan de gemeenschappelijke zaak, behoudens wat bepaald wordt in onderhavig reglement. Ze moeten van het gemeen domein gebruik maken in overeenstemming met de bestemming daarvan en voor zover verenigbaar met het recht van hun consoorten. Onverenigbaar met deze principes zijn met name het op gelijk welke manier overstelpen van de hallen, trappen, overlopen en gemeenschappelijke gangen ; daar huishoudelijke werken uitvoeren, zoals het afkloppen en afborstelen van tapijten, beddengoed en kleren, het ophangen van linnengoed, het reinigen van meubels of werktuigen, het poetsen van schoenen. Voor zover ze van belang zijn voor de medeeigendom, wordt de uitvoering van huishoudelijke werken, de leveringen van bestellingen en andere noodzakelijke activiteiten van de eigenaars, onderworpen aan de voorschriften van het reglement van orde, dat niet tot het zakelijk statuut behoort. Iets wat wordt toegelaten, kan nooit, zelfs niet mettertijd, een verworven recht worden.

15 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Artikel 16 WIJZIGINGEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAAK. Behoudens en onverminderd de bepalingen van artikel 14, kunnen de eigenaars onder hun eigen verantwoordelijkheid de normale verbeteringen uitvoeren aan de gemeenschappelijke elementen die zich binnenin hun lokalen bevinden. Artikel 17 ONDERHOUDS EN HERSTELLINGSWERKEN. 1. Onderhoud en herstelling van de speciale gemeenschappelijke delen gebeurt door de zorgen van de medeeigendom, onder toezicht van de syndicus. 2. De werken voor onderhoud en herstelling van de gemeenschappelijke zaken vallen onder de gemeenschappelijke lasten en worden verdeeld in twee categorieën : Dringende of bewarende herstellingen; Dringende noch bewarende herstellingen. 3. Dringende of bewarende herstellingen. De syndicus heeft de volle bevoegdheid om de werken te laten uitvoeren die een absoluut dringend of bewarend karakter hebben, zonder daarvoor de toelating te moeten vragen aan de algemene vergadering. 4. Dringende noch bewarende herstellingen. Over de onderhouds en herstellingswerken aan de speciale gemeenschappelijke delen die niet dringend noch bewarend zijn, wordt beslist door de algemene vergadering bij drievierde meerderheid van de stemmen. 5. De syndicus vraagt de voorafgaande toelating van de algemene vergadering voor elke overeenkomst tussen de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I en de syndicus, zijn aangestelden, zijn naasten, ouders of verwanten tot en met de derde graad, of die van zijn partner tot in dezelfde graad. Hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I en een onderneming waarvan de hierboven bedoelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan zij een deelname hebben of waarin zij leidinggevende of controlerende functies uitoefenen, of waarvan zij werknemer of aangestelde zijn. Wanneer de syndicus een rechtspersoon is, kan deze, zonder daarvoor de speciale toelating te hebben gekregen door een beslissing van de algemene vergadering, voor rekening van de deelvereniging van medeeigenaars van Fase I, geen contract afsluiten met een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks een deelname heeft in haar kapitaal.

16 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / De architect van Fase I en de diverse vaklui die worden aangezocht om heel in het algemeen werken uit te voeren in het gebouw, zullen worden goedgekeurd en eventueel ontheven uit hun aanstelling door de algemene vergadering, op advies van de syndicus en de raad van medeeigendom. In het eventuele geval van werken die het bedrag overschrijden dat is vastgelegd door de algemene vergadering conform artikel 47, 1, d), zal het aan de syndicus toekomen om een beroep te doen op de mededinging van meerdere aannemers. 7. Elke eigenaar zal zonder schadevergoeding de hinder dragen die voortvloeit uit de herstellingen en werken aan de gemeenschappelijke zaken waartoe regelmatig beslist is door de algemene vergadering, en dit, ongeacht de duur van het ongemak. 8. Aangezien het een onderwerp betreft dat zowel Fase I als Fase II aanbelangt, wordt het onderhoud van het niveau 3 van de parkings gelegen aan de voorzijde van Fase I, geregeld in artikel 17 8 van het algemeen reglement van medeeigendom van de hoofdvereniging van medeeigenaars. Louter ter informatie wordt eraan herinnerd dat volgende regels toepassing vinden: De syndicus van Fase I zal iedere keer dat hij dit wenselijk acht, middels een voorafgaande verwittiging gegeven aan de syndicus van Fase II, het niveau 3 van de parkings gelegen aan de voorzijde van het gebouw van Fase II kunnen bezoeken, waarbij hij, zo hij dit wenst, zich mag laten bijstaan door de deskundigen van zijn keuze, teneinde zich het goede onderhoud van dit niveau van de parkings van Fase II te verzekeren, en dit met als oogmerk een verslechtering te vermijden van de structuur van de parkings die een algemeen gemeenschappelijk deel vormen. Fase II is ertoe gehouden om de pompen en waterreservoirs die dienen ter evacuatie van het water dat tot niveau 3 van de parkings gelegen aan de voorzijde van Fase I zou infiltreren, te laten functioneren op regelmatige basis en deze te onderhouden. In geval van aantastingen aan de structuur van de parkings welke een algemeen gemeenschappelijk deel vormen veroorzaakt door slecht onderhoud door Fase II, zal deze laatste aansprakelijk zijn voor de eruit voortvloeiende schade. Artikel 18 SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE MEDE EIGENAARS Herstelling van de schade veroorzaakt aan de persoon of de goederen van een medeeigenaar door een zaak of door een aangestelde van de deelvereniging van medeeigenaars, wordt gedragen door elk van deze laatsten, met inbegrip van het slachtoffer, in de verhouding zoals vastgesteld voor de verdeling van de speciale gemeenschappelijke lasten. Artikel 19 VORDERING IN RECHTE

17 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De deelvereniging van medeeigenaars heeft het recht om op te treden, al dan niet samen met één of meerdere medeeigenaars, met het oog op het vrijwaren van alle rechten met betrekking tot het uitoefenen, de erkenning of ontkenning van de zakelijke of persoonlijke rechten op de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I, of met betrekking tot het beheer daarvan. Zij wordt geacht over de vereiste bevoegdheid en belang te beschikken voor het verdedigen van dit recht. De syndicus is bevoegd om elke dringende of bewarende aanvraag in te dienen met betrekking tot de speciale gemeenschappelijke delen van Fase I, op voorwaarde dat ze daarvan binnen de kortste keren bekrachtiging krijgt van de algemene vergadering. De syndicus informeert onverwijld de individuele medeeigenaars en de andere personen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering over de vorderingen die gepland zijn door of tegen de vereniging van medeeigenaars. Elke medeeigenaar kan niettemin alleen de vorderingen uitoefenen die betrekking hebben op zijn kavel, na daarover de syndicus geïnformeerd te hebben, die op zijn beurt de andere medeeigenaars daarover inlicht. HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN IN KOMSTEN SECTIE I : LASTEN Artikel 20 OPSOMMING VAN DE LASTEN 1. De speciale gemeenschappelijke lasten zijn, over het algemeen, de noodzakelijke onkosten voor het onderhoud en de herstelling van de speciale gemeenschappelijke delen, de verbruikskosten van de gemeenschappelijke installaties, de schadevergoedingen die verschuldigd zijn door de medeeigendom die in gebreke wordt gesteld, de verzekeringspremies van de speciale gemeenschappelijke delen en de burgerlijke aansprakelijkheid van de medeeigenaars, de kosten voor reconstructie van het vernielde bouwsel. De opsomming die voorafgaat is een exemplatieve en nietlimitatieve opsomming. De lasten in verband met de speciale gemeenschappelijke delen die in het blauw aangeduid staan op het plan dat als bijlage is gevoegd bij de Wijzigende Basisakte, vormen speciale gemeenschappelijke lasten van Fase I. Deze laatste omvatten de lasten in verband met de beplanting, de inrichting en het onderhoud van de directe omgeving, bomen, struiken, grasperken en tuinen die verband houden met Fase I.

18 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 Deze kosten en uitgaven worden verdeeld onder de medeeigenaars zoals hierna vermeld. 2. Aangezien het een onderwerp betreft dat zowel Fase I als Fase II aanbelangt, worden de lasten die betrekking hebben op de Glokalen geregeld in artikel 20, 2 van het algemeen reglement van medeeigendom van de hoofdvereniging van medeeigenaars. Te louter informatieve titel wordt eraan herinnerd dat de volgende principes toepassing vinden: Bij wijze van uitzondering, vormen de lasten die betrekking hebben op de G lokalen, zoals deze worden gedefinieerd door de Basisakte van Fase II, speciale gemeenschappelijke lasten van Fase II en zullen zij daarom worden gedragen door deze laatste, en dit niettegenstaande het feit dat deze Glokalen fysiek in Fase I zijn geïntegreerd. Genoemde lasten omvatten uitsluitend : a) de kosten en onkosten verbonden met het onderhouden, herstellen en vervangen van de diverse interne bestanddelen van deze lokalen ; in dit opzicht waakt Fase II erover af te stemmen met Fase I alvorens in de Glokalen de geïnstalleerde radiatoren te vervangen; deze radiatoren zullen onder geen enkel beding kunnen afgeschaft worden ; b) de kosten en onkosten verbonden met het onderhouden, herstellen en vervangen van de dakconstructie en van alle buitengevels van Fase I, daarin begrepen de gevel aan de zijde van de Jeruzalemstraat en de gevel aan de G lokalen grenst, evenals de kosten voor verwarming (verbruik, onderhoud, herstelling en vervanging) verbonden met het gebruik van deze lokalen. Wat het ten laste nemen van de kosten en onkosten zoals bedoeld in punt b) betreft, zal het bedrag van de kosten en onkosten gedragen door Fase II gelijk zijn aan 3.668/ sten van de totaliteit van de kosten en onkosten van deze aard, zoals uiteengezet voor het pand van Fase I. Na de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen van Fase I, ziet de syndicus van Fase I erop toe om onverwijld deze rekeningen naar de syndicus van Fase II over te maken, teneinde deze laatste toe te laten om het deel van de lasten die betrekking hebben op de Glokalen, dat wordt gedragen door Fase II, op te nemen in de rekeningen van Fase II. Artikel 21 VERDELING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPE LIJKE LASTEN De speciale gemeenschappelijke lasten worden verdeeld onder alle medeeigenaars naar verhouding van hun respectieve aandelen van medeeigendom zoals vastgesteld in artikel 9.

19 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / 49 De kosten voor verwarming en warm water met betrekking tot Fase I zullen evenwel worden berekend in overeenstemming met de eerder genomen beslissingen. Artikel 22 BETALING VAN DE SPECIALE GEMEENSCHAPPELIJ KE LASTEN Om het hoofd te bieden aan de lopende uitgaven, is het de syndicus toegelaten om van de medeeigenaars een provisie te vorderen waarvan het bedrag wordt vastgelegd door de algemene vergadering. De rekening van de gemeenschappelijke lasten wordt per kwartaal opgesteld. De betaling ervan moet ten laatste binnen de veertien dagen na het verzenden van de rekening gebeuren. De effectieve betaling van de gemeenschappelijke lasten mag in geen geval gebeuren door middel van de provisie die door de medeeigenaars is gestort. Deze moet intact blijven. Het bedrag is onderhevig aan aanpassingen. De betaling van de gemeenschappelijke lasten brengt geen goedkeuring van de rekeningen met zich mee. Deze goedkeuring blijft een bevoegdheid van de algemene vergadering. Artikel 23 ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK In geval van onverdeeldheid of splitsing van het eigendomsrecht dat berust op een kavel, zijn alle medeeigenaars of houders van rechten solidair en onverdeeld gehouden ten opzichte van de medeeigendom, zonder voorrecht van uitwinning, tot alle verschuldigde sommen die betrekking hebben op genoemd kavel. Artikel 24 OVERDRACHT VAN GOEDEREN 1 In geval van overdracht door overlijden, moeten de erfgenamen en rechthebbenden binnen de twee maanden na het overlijden tegenover de algemene syndicus en de syndicus van de betreffende deelvereniging, hun hoedanigheid als erfgenaam bewijzen door een attest van de notaris die is belast met het afhandelen van de erfopvolging. Als er een einde komt aan de onverdeeldheid ten gevolge van een akte van verdeling, overdracht of veiling onder de erfgenamen, moeten de algemene syndicus en de syndicus van de betreffende deelvereniging daarvan binnen de maand op de hoogte gebracht worden door een bericht van de notaris die de akte heeft opgesteld, met vermelding van de naam, voornaam, beroep en domicilie van de nieuwe medeeigenaar, de datum van de overdracht en de datum van ingenottreding. Deze bepalingen zijn van toepassing in geval van overdracht ten gevolge van een bijzonder legaat.

20 Ontwerpakte van Fase I van 28 februari 2011 dat voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van 17 maart / In geval van overdracht onder levenden ten bezwarende titel of om niet, is de nieuwe medeeigenaar tegenover de medeeigendom gehouden tot betaling van de na de overdracht in vordering gestelde sommen, zelfs vóór de goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering, en zelfs al zijn ze bestemd voor de betaling van de prestaties of de werken van vóór de overdracht. De oude medeeigenaar blijft gehouden tot betaling van alle sommen die vóór de datum van de overdracht in vordering zijn gesteld. Hij kan geen terugbetaling eisen van sommen die door hem om eender welke reden aan de medeeigendom zijn betaald, behoudens de provisie voor de gemeenschappelijke uitgaven. Elke overdracht moet door de nieuwe eigenaar binnen de veertien dagen aan de algemene syndicus en aan de syndicus van de betreffende deelvereniging worden bekendgemaakt per aangetekende brief. Niettegenstaande deze betekening, zijn de oude en de nieuwe eigenaar in ieder geval solidair verantwoordelijk voor de betaling van alle sommen die in vordering zijn gesteld vóór de overdracht. 3. Voor de rest zijn de bepalingen van artikel van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Artikel 25 GEDWONGEN INVORDERING VAN DE GEMEEN SCHAPPELIJKE KOSTEN 1. Indien de medeeigenaars in gebreke blijven om de provisie te betalen die door de syndicus wordt gevorderd, of om deze laatste te dekken door middel van hun aandelen in de gemeenschappelijke uitgaven van het voorbije kwartaal, binnen de veertien dagen na de herinnering die daaromtrent naar hen is verstuurd, bij ter post aangetekende brief of per drager, beschikt de syndicus over de dwangmiddelen zoals vermeld in paragraaf 2 hierna. 2. Het is de syndicus toegelaten om voor de invordering van de speciale gemeenschappelijke lasten : a) de in gebreke blijvende partij te dagvaarden tot betaling van de verschuldigde sommen; b) ten belope van het gepaste bedrag, zelf de huurgelden te ontvangen die toekomen aan de in gebreke blijvende medeeigenaar, waarbij vanaf nu contractuele en onherroepelijke overdracht van de huursom wordt gegeven aan de syndicus door elk van de medeeigenaars, voor het geval dat hij in gebreke zou zijn tegenover de medeeigendom. De huurder wordt ten opzichte van zijn verhuurder ontheven van de sommen die door de syndicus worden gekwiteerd; c) van elk van de medeeigenaars, naar verhouding van zijn rechten in de gemeenschappelijke zaak, het aandeel van de in gebreke blijvende medeeigenaar in de uitgaven van medeeigendom, te vorderen.

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11)

VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) VOORSTEL WIJZIGING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM (21/05/11) AFDELING 1 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAAR MET BETREKKING TOT DE PRIVATIEVE DELEN Nihil AFDELING 2 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE EIGENAARS MET

Nadere informatie

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom

De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Mrs. Katrien Kempe Advocaat / Avocat kakempe@laga.be Mr. Stefaan Van Dyck Advocaat / Avocat svandyck@laga.be De wet van 2 juni 2010 versterkt en verfijnt

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN BASISAKTE HOOFDSTUK I. AANGEHECHTE STUKKEN HOOFDSTUK II. BESCHRIJVING VAN HET KOMPLEKS HET JAAR 1979, de vierde mei. Voor ons Meester VOORAFGAANDE VERKLARINGEN 1. 2. 3. [ ] 4. De vennootschap heeft besloten op voorschreven grond een gebouwenkompleks op te richten, bestaande uit appartementen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

AKTE TER AANPASSING VAN DE BASISAKTE TER GOEDKEU- RING VAN DE STATUTEN VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» *

AKTE TER AANPASSING VAN DE BASISAKTE TER GOEDKEU- RING VAN DE STATUTEN VAN DE MEDE-EIGENDOM VAN HET VASTGOEDCOMPLEX GENAAMD «RESIDENTIE BRUSILIA» * Ontwerp van basisakte van 25 februari 2011 dat wordt voorgelegd aan de algemene vergadering van 17 maart 2011 1 / 45 Rep. n / / 2010 LPM AKTE TER AANPASSING VAN DE BASISAKTE TER GOEDKEU- RING VAN DE STATUTEN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars

Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars Op 1 september 2010 verandert de wetgeving voor medeeigenaars van appartementen. september 7th, 2010 De nieuwe wet op de mede-eigendom heeft als doel de werking van de mede-eigendom te moderniseren en

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010)

APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM (WET 2 JUNI 2010 B.S. 28 JUNI 2010) OUDE WETTEKST HOOFDSTUK III MEDE-EIGENDOM AFDELING I - GEWONE MEDE- EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE- EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Artikel 577-2 1. Bij

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE ZONNEHOEK Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE ZONNEHOEK, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan en ondernemingsnummer

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het Burgerlijk Wetboek) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM.

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: VOLMACHT Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht.

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP NV/SA VAN 19 MEI Stemming door volmacht. ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL

AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL AANPASSING REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE COSTA DEL SOL Met het oog op de aanpassing van het reglement van medeeigendom van de RESIDENTIE COSTA DEL SOL, met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST LASTGEVING

OVEREENKOMST LASTGEVING 13/428 OVEREENKOMST LASTGEVING Tussen de ondergetekenden enerzijds:.., met maatschappelijke zetel te, KBO.., alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar...., de heer En anderzijds: Hierna de «lastgever»

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. ALGEMEEN REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Bestemd om de parkeerplaatsen gelegen te Leuven (Heverlee), nabij de Zwaluwenlaan, te beheren. HOOFSTUK I. - ALGEMENE UITEENZETTING. Sectie 1: - Melding van de wet.

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.

Electrawinds. Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155. Electrawinds Europese vennootschap 51, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg Rechtspersonenregister Luxemburg: B 155.076 Volmacht buitengewone algemene vergadering van Electrawinds SE

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp De vernieuwde regeling inzake gedwongen mede-eigendom Datum 27 januari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet tot de wijziging werking van van het de Burgerlijk mede-eigendom Wetboek teneinde te moderniseren

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie