Hoornbeeck jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoornbeeck jaarverslag"

Transcriptie

1 Hoornbeeck jaarverslag Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT

2 inhoud Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording Identitieitsraad 09 Beleid en organisatie 1.1 Strategische koers Bestuurlijke structuur en governance 12 code 1.3 Betrokkenheid Nevenfuncties leden RvT en CvB V o o r u i t b l i k Structuur en profiel Managementstructuur Profiel Opleidingenaanbod Toekomstperspectief Lectoraat identiteit Communicatie 17 Onderwijs 2.1 Diploma- en jaarresultaat Benchmark MBO Jaarresultaat naar 22 opleidingscategorieën Voortijdige schoolverlaters K e u z e g i d s M B O - S t u d i e s Onderwijstijd Onderwijs Algemeen Sector Economie & Handel Sector Gezondheidszorg Sector Techniek & ICT Sector Welzijn Focus op Vakmanschap Ta a l - e n r e k e n b e l e i d Internationalisering Burgerschap - Godsdienst & 27 Maatschappijleer 2.9 Klachten en klachtenafhandeling Studentenvoorzieningen Beroepskolom Ouderbetrokkenheid 29 Waardering en samenwerking 3.1 Waardering studenten Waardering ouders Waardering medewerkers Waardering inspectie Waardering beroepenveld Samenwerking/ samenwerkingsverbanden 37 Bedrijfsvoering 4.1 Huisvesting Arbo & Veiligheid Rentmeesterschap en Duurzaamheid Energie Besparings Plan Automatisering Informatisering / KRD Kwaliteitszorg PCDA-cyclus Planvorming en managementrapportages Ontwikkelingen Auditing Personeel Professionalisering Bevoegdheid Digitalisering Werkkostenregeling Werkverdelingsbeleid Arbodienst Klachtenregeling en 45 klokkenluidersregeling Kengetallen Kenniscentrum Hoornbeeck College 48 ( K C H C ) 4.9 Studentenraad Ondernemingsraad Stichting Steunfonds 49 Hoornbeeck College Financiën Financiële positie Hoornbeeck College 53 Solvabiliteit 54 Kasstroomoverzicht 55 Exploitatie 56 Vooruitblik 56 Treasury beleid en externe financiering 57 Bijlagen Overzicht van de opleidingen per sector 61 Verklarende afkortingenlijst 65 03

3 Voorwoord College van Bestuur Onderwijs met een moreel kompas Alstublieft, het jaarverslag 2012 van het Hoornbeeck College. In dit jaarverslag geven we u een indruk van de wijze waarop wij onderwijs gaven aan onze studenten. U wordt van harte uitgenodigd daar kennis van te nemen waarbij wij reacties op prijs stellen. Het solide fundament onder dit onderwijs is Gods Woord, de Bijbel. Dat is niet alleen het bestaansrecht van de school, het loopt ook als een rode draad door het onderwijs én door dit jaarverslag. De Bijbel is het morele kompas dat we jongeren meegeven voor hun functioneren in de maatschappij. Vandaar: onderwijs met een moreel kompas! Kwalitatief goed onderwijs, gericht op resultaten én vorming, dat is wat het Hoornbeeck College zijn studenten biedt. Hiervoor is in de praktijk van alledag veel nodig. Betrokken, goed opgeleide docenten, maar ook financiën, huisvesting, kwaliteitszorg, ICT, ouderbetrokkenheid, relaties met kerken, enz. Alle inspanningen en middelen moeten leiden tot leerresultaten, zoals positieve examenuitslagen en uiteindelijk diploma s. Het Hoornbeeck College is een beroepsopleiding. De theorie en beroepspraktijk zijn direct met elkaar verbonden. Een deel van de opleidingstijd werken de studenten in bedrijven of instellingen. Dit geeft het identiteitsgebonden onderwijs een extra dimensie. Studenten krijgen immers te maken met de vraag: wat betekent de Bijbel voor mij in de beroepspraktijk en voor mijn levenshouding? De jaren dat een student onderwijs volgt aan het Hoornbeeck College is een belangrijke fase in zijn of haar leven. Het is een laatste stap richting volwassenheid en zelfstandigheid. Een periode waarin de school de jongeren leert steeds meer zelf antwoorden te geven op belangrijke vragen. Straks staan ze immers zelfstandig in hun beroep en de maatschappij. Daarbij hebben ze een Kompas nodig: de Bijbel. Niet alleen voor de antwoorden, maar ook voor richting. Dit Kompas is nodig bij het werk, maar vooral op de levensreis naar de eeuwigheid. We hopen en bidden dat het gevolgde onderwijs op het Hoornbeeck College een middel mag zijn voor onze jongeren om door genade Christus te leren kennen. Het College van Bestuur, drs. D. van Meeuwen drs. W.J. de Potter Het College van Bestuur, Drs. D. van Meeuwen Drs. W.J. de Potter 04 05

4 Verantwoording Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) kent bewust een diverse samenstelling. Die zorgt ervoor dat er een veelzijdige deskundigheid en maatschappelijke achtergrond vertegenwoordigd is. De Raad bestond op 31 december 2012 uit de volgende leden: J.A. van de Velde AA, (voorzitter), Accountant/bedrijfsadviseur L. van der Tang, Rhenen, (vice-voorzitter) directeur-eigenaar van een ICT-bedrijf C.H. Achterberg RA, (secretaris) Woudenberg, directeur en mede-eigenaar van een accountantskantoor N.W. Schreuder, Leusden, directeur en mede-eigenaar van een bedrijf in de winkelinterieurbouw Mr. D.J.H. van Dijk, beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie SGP Ds. A. van Heteren, Urk, predikant G.R.J. van Heukelom, lid Gedeputeerde Staten provincie Zeeland De samenstelling van de RvT is in 2012 gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. De heer A.D. Aarnoudse heeft per 1 februari 2012 een functie aanvaard in het onderwijs en per die datum de Raad van Toezicht verlaten. De heren mr. D.J.H. van Dijk en G.R.J. van Heukelom zijn in juni 2012 toegetreden. Met ingang van augustus 2012 is de heer Van de Velde voorzitter en de heer Van der Tang vice-voorzitter. De RvT heeft zijn werkgeversfunctie vervuld richting het College van Bestuur (CvB). De Raad heeft geconstateerd dat het CvB de school naar behoren bestuurt en dat de identiteit van de school conform de wijze die de Identiteitsraad voorstaat wordt bewaakt. Per 1 juni 2012 bestaat het College van Bestuur uit twee personen (voorheen drie). De beloning van het CvB is binnen de norm. Voor het uitoefenen van zijn toezichthoudende taak heeft de Raad regelmatig overleg met het CvB. Een deel van het werk wordt verricht in de werkgroepen financiën en onderwijs. Deze hebben respectievelijk drie en twee keer vergaderd. De Raad brengt ook werkbezoeken aan de schoollocaties, in 2012 in Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rotterdam. De Raad vergaderde in 2012 vier keer, daarnaast is viermaal vergaderd met het CvB. Ook is één keer afzonderlijk met de directie van het Hoornbeeck College vergaderd. Tevens is een vergadering bijgewoond van de ondernemingsraad en van de studentenraad. Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de governance code gehanteerd. De RvT ziet toe op de naleving van de identiteit van de school en de wettelijke verplichtingen. Ook houdt de raad toezicht op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. Naast de bovengenoemde taken besteedde de RvT in het achterliggende jaar aandacht aan onder meer de: onderwijstijd; klokkenluidersregeling; voorbereidingen van de nieuwbouw te Kampen, waaronder de aankoop van grond; samenwerking met het Voorgezet Onderwijs; kwaliteitszorg, waaronder het door de inspectie uitgevoerde onderzoek Staat van Instelling. De RvT werkt ook actief aan de eigen professionalisering, onder meer door contacten in het Platform van Raden van Toezicht mbo-instellingen en het platform raden van toezicht VO van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). De Raad van Toezicht is alle medewerkers van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, het vele werk én de behaalde resultaten. J.A. van de Velde AA, Voorzitter Raad van Toezicht 06 07

5 Verantwoording Identiteitsraad Het fundament van het onderwijs op het Hoornbeeck College is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. Ouders en studenten voelen zich verbonden aan deze grondslag. De Identiteitsraad vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school en de Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging (VVORG). De schoolvereniging is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. In het verslagjaar is het aantal leden van de vereniging gegroeid van 1025 naar 1506 op 31 december Dit toont de sterke betrokkenheid van ouders bij het Hoornbeeck College en het onderwijs. De Identiteitsraad bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen: ds. Tj. de Jong (voorzitter), Staphorst ing. G. de Jong (secretaris), Barneveld drs. L.M. van den Doel (penningmeester), Hoevelaken J. van Dam, Houten O.J. Dekker, Opheusden J.E. Everse, Yerseke C.J. van Harberden, Veenendaal ds. M.A. Kempeneers, Katwijk aan Zee W.J. Kole, Barneveld W.F. van der Kooij, Barendrecht G.P. Landwaart, Maartensdijk N. van Manen, Barneveld A. Midavaine, Middelburg ds. M. Mondria, Waardenburg ds. G. Pater, Oud-Beijerland ds. A.C. Rijken, Gameren P.B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel De Identiteitsraad heeft een beslissende stem over de identiteit van de school. In 2012 is dit (onder meer) tot uiting gebracht in: het participeren in toelatingsgesprekken (ouders) en benoemingsgesprekken (personeel); het openen van het schooljaar op diverse locaties en het participeren bij diploma-uitreikingen; betrokkenheid bij het beleid van onder meer bedrijfsopleidingen, het kader voor godsdienst en burgerschap en het lectoraat identiteit. Op de jaarlijkse ledenvergadering van de schoolvereniging stond het thema Het belang van ouders inzake de school centraal. Ds. P. Mulder verzorgde de inleiding. De Identiteitsraad heeft in 2012 drie keer vergaderd met het College van Bestuur. In 2012 heeft een delegatie lessen bezocht op de locaties Amersfoort, Apeldoorn, Kampen en Rotterdam. Het Hoornbeeck College geeft onderwijs vanuit Bijbels perspectief. Dát is het bestaansrecht van de school. Vanuit dit perspectief krijgen jongeren een moreel kompas mee voor hun toekomstige functioneren in onze samenleving. Dit is voor het personeel van de school een grote inspanning. Als Identiteitsraad hopen wij van harte dat de Heere God Zijn zegen aan dit onderwijs wil verbinden. Ds. Tj. de Jong, Voorzitter Identiteitsraad 08 09

6 Hoofdstuk 1.0 Beleid en organisatie Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep staat centraal op het Hoornbeeck College. De beroepspraktijk is het uitgangspunt bij het onderwijs. In die praktijk gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van Gods Woord en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften uit. Deze boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering is het vertrekpunt en tevens richtingbepalend. We zijn een school waar studenten en medewerkers met overtuiging voor reformatorisch onderwijs kiezen en er zich thuis voelen. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Steeds opnieuw blijkt dat een Bijbelse levenswijze - gekenmerkt door onder meer verantwoordelijkheidsgevoel en zorgvuldigheid in handel en wandel - in het werkveld gewaardeerd wordt. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zet de school zich in voor doorlopende leerlijnen. 1.1 Strategische koers Onze idealen is de titel van het in 2011 vastgestelde strategisch beleid Studenten, docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden zijn betrokken bij het opstellen van dit beleidsdocument. Daarnaast hadden vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen hun inbreng. Het resulteerde in een strategische koers gericht op zeven thema s. Identiteit is méér dan een norm Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. We rusten studenten toe om hun plaats in de samenleving in te nemen, als een burger die de daad bij het Woord voegt. Onderwijs laat talenten bloeien Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij individuele talenten. Door inspirerende docenten en uitdagende opdrachten worden die talenten ontwikkeld. Daarbij gaat het om een ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Om dat te realiseren werken we actief aan de hoge kwaliteit van het onderwijs. Lesgeven is een middel, een hoge leeropbrengst het doel Alle medewerkers voelen het als een uitdaging om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor deskundigheidsbevordering wordt de nodige ruimte geboden. We sturen op opbrengsten door heldere doelen te stellen en resultaten te meten. Onze doelen gaan over het leren én de vorming van studenten. Wie beperkingen heeft, krijgt extra aandacht We zorgen er voor dat alle studenten de mogelijkheid hebben om hun gaven te benutten. Persoonlijke beperkingen van studenten vragen om extra zorg en begeleiding. Die bieden we waar mogelijk, samen met externe deskundigen. Het sterkste team is een saamhorig team Geen mooier werk dan teamwerk, waarbij iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Niet gericht op het uitvoeren van taken, maar op het doel dat we gezamenlijk voor ogen hebben. Op het Hoornbeeck College werken we in een open sfeer samen aan de ontwikkeling van talent. ICT maakt het onderwijs beter en gemakkelijker Als school hebben we goede ICT-voorzieningen voor studenten en docenten. Technologie maakt het onderwijs beter en makkelijker, maar mediagebruik heeft wel grenzen. We laten ons niet alleen leiden door ambities. Ook Bijbels rentmeesterschap is een opdracht die we op een praktische manier willen vertalen

7 Onderwijs geven doen we samen met anderen Als school functioneren we volop in de regionale context en rusten we studenten toe om in die omgeving te participeren. Binnen de reformatorische gezindte worden we gezien als een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. We hebben actief contact met het toeleverend onderwijs, beleggen bijeenkomsten met ouders en kerken en werken nauw samen met bedrijven en instellingen. 1.2 Bestuurlijke structuur en governance code Het Hoornbeeck College behoort samen met het Van Lodenstein College tot de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Het College van Bestuur bestuurt namens de stichting deze scholen. Dit bestuur bestaat uit de heer drs. W.J. de Potter (voorzitter) en de heer drs. D. van Meeuwen (lid). De scholen worden ondersteund door een Centrale Dienst met de afdelingen Financiën en Personeelszaken. Het Hoornbeeck College heeft tevens een eigen directieteam bestaande uit de heer drs. A.G. Blonk (voorzitter), de heer drs. S. Nentjes (lid), en de heer drs. M.W. van Winkelen MBA (lid). De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. De school heeft een Identiteitsraad die direct betrokken is bij de identiteitsgebonden aspecten zoals toelating en benoeming. Het Hoornbeeck College houdt zich aan de door de sector vastgestelde Governance Code BVE. De toepassing hiervan wordt op diverse plaatsen in dit jaarverslag verantwoord. Hierbij geldt de volgende toelichting: De Raad van Toezicht werft via publieke media zijn leden, doet een selectie en daarna volgt een enkelvoudige voordracht aan de Identiteitsraad. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de algemene ledenvergadering van de schoolvereniging, op voordracht van de Identiteitsraad. Deze raad vormt tevens het bestuur van de schoolvereniging. Hierdoor is sprake van een grotere betrokkenheid van stakeholders. Deze vormgeving is bij de invoering van het RvT-model afgestemd met het ministerie. Werknemers van de school zijn in de praktijk geen lid van de Raad van Toezicht. Voormalige werknemers kunnen lid worden van de Raad van Toezicht nadat zij vijf jaar uit dienst zijn. Deze uitgangspunten zullen worden opgenomen in de statuten. De beide leden van het College van Bestuur zijn lid van de Vereniging Kwaliteitscode Bestuurders Beroepsonderwijs (VKBBO). Daarmee hebben zij tevens de beroepscode onderschreven. 1.3 Betrokkenheid Het Hoornbeeck College heeft een Ondernemingsraad en een schoolbrede Studentenraad. Ook is er een actieve betrokkenheid van ouders. Het Hoornbeeck College is in 2012 als de eerste mbo-instelling gecertificeerd voor ouderbetrokkenheid. Voor belangrijke thema s worden regelmatig klankbordbijeenkomsten met het personeel georganiseerd. Dit met het oog op onderlinge betrokkenheid en om te luisteren naar de mening van medewerkers. De school kent ook een actieve vereniging waarvan ouders lid kunnen worden. Het bestuur van deze vereniging vormt de Identiteitsraad die een beslissende stem heeft bij identiteitsgebonden zaken. Het College van Bestuur vergadert vier maal per jaar met deze Identiteitsraad. De vereniging organiseert jaarlijks een ledenvergadering. 1.4 Nevenfuncties leden RvT en CvB De leden van het College van Bestuur hebben de volgende relevante nevenfuncties. De heer C.H. Achterberg RA Secretaris bestuur De Wartburg en De Wittenberg Lid Raad van Toezicht van de Veenendaalse Woningstichting Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Zorgboerderij De Veenhoeve. De heer mr. D.J.H. van Dijk Lid van de Raad van Commissarissen voor de Erdee Media Groep Ds. A. van Heteren Partijvoorzitter Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Bestuurslid Stichting Reformatorische Publicaties De heer G.J.H. van Heukelom Voorzitter Raad van Toezicht Roosevelt Study Center te Middelburg De heer N.W. Schreuder Geen relevante nevenfuncties. De heer L. van der Tang Penningmeester Stichting Reformatorische Publicaties Lid van de Raad van Commissarissen van Kliksafe Lid van de Raad van Commissarissen van Planon Lid van de Raad van Commissarissen van Sofon Lid van de Raad van Advies van Noaber Foundation Lid van de Raad van Advies van Starre Groep Lid van de Raad van Advies van Friss Lid van de Raad van Advies van Software VOC Lid ICT Raad Topsectoren J.A. van de Velde Voorzitter Stichting speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in Zeeland De leden van het College van Bestuur hebben de volgende nevenfuncties. De heer drs. W.J. de Potter Voorzitter lokaal bestuur van twee basisscholen (onbetaald) Lid van de Programmaraad van Kennisnet (betaald, gelden worden gestort op rekening SORG) De heer drs. D. van Meeuwen Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep (betaald) Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa (onbetaald) 1.5 Vooruitblik 2013 Het Hoornbeeck College heeft voor het cursusjaar een strategische agenda. Deze zich richt op drie terreinen. Ten aanzien van onderwijskwaliteit en identiteit willen we zorgen dat kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus voldoende of hoger is en dat de identiteit is geïntegreerd in het onderwijs. Op het terrein van sturing en verantwoording ligt de focus op duidelijke doelen en een adequate informatievoorziening en verantwoording. Het derde terrein, onderwijsvernieuwing, richt zich op het optimaal laten aansluiten van het onderwijsaanbod bij de doelgroep, wetgeving en de arbeidsmarkt. Dit strategische beleid is vertaald in de volgende speerpunten: Onderwijskwaliteit: Voldoen aan de wettelijke vereisten, zoals onderwijstijd en examinering. Aan de top blijven met rendement, voortijdig schoolverlaten en studenttevredenheid. Bovengemiddelde resultaten bij centrale examinering taal en rekenen. Identiteit en onderwijs: de doorvertaling van de identiteit in de lespraktijk van elke dag. Sturing en verantwoording: Alle niveaus sturen op onderwijsresultaten. Kwaliteitszorgsysteem ingevoerd en functionerend. Marap-gesprekken: twee keer per jaar op alle niveaus, pop-gesprekken jaarlijks. Onderwijsvernieuwing/innovatie: Invoeren Focus op vakmanschap: intensiveren en waar nodig verkorten van de onderwijsleerweg en toepassen van nieuwe kwalificatiedossiers in een gewijzigd stelsel van regelgeving en bekostiging. Hiervoor worden wijzigingen in curricula en personeelsbezetting doorgevoerd. Versterken van de doorlopende leerlijn vo-mbo. Optimaliseren ICT-onderwijs

8 1.6 Structuur en profiel Managementstructuur Het Hoornbeeck College kende in 2012 een directieteam bestaande uit drie leden. In het verslagjaar nam de heer P. van Hartingsveldt afscheid wegens pensionering en is de heer drs. S. Nentjes benoemd. Voorzitter van het directieteam is de heer drs. A.G. Blonk. De portefeuilles van de directieleden zijn verdeeld over de werkvelden onderwijs, personeel en bedrijfsvoering. Alle directieleden hebben onderwijs in hun portefeuille en geven onderwijskundig leiding aan één of meer sectoren: drs. A.G. Blonk aan de sector Gezondheidszorg en Welzijn drs. S. Nentjes aan de sector Economie & Handel drs. M.W. van Winkelen MBA aan de sector Techniek & ICT. Het directieteam is verantwoordelijk voor het hárt van de school, het centrale beleid. Locatiemanagers en opleidingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de diverse locaties. Zij vormen met elkaar het locatiemanagementteam dat verantwoordelijk is voor het gezicht van de school: de regionaal gebonden uitvoering. Organogram Hoornbeeck College 2012 College van Bestuur Profiel Het Hoornbeeck College werkt vanuit een duidelijke identiteit: ons werk en leven zijn gestoeld op de Bijbel en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. In de schoolpraktijk van alledag vertaalt deze grondslag zich in een heldere missie en visie. Het Hoornbeeck College gaat én staat voor vorming met meerwaarde. Naast het leren van een vak krijgen studenten ook kennis met eeuwigheidswaarde aangereikt. Aan deze identiteit geven schoolleiding, docenten, studenten en ouders samen vorm en inhoud. Het benoemingsbeleid en het toelatingsbeleid zijn hierop afgestemd. Het Hoornbeeck College heeft vijf locaties. Deze liggen in het gebied waar de meeste studenten wonen en sluiten bovendien aan op de vestigingsplaatsen van toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Door de regionale spreiding is tevens een goede afstemming met bedrijven en instellingen mogelijk. Voor de meeste studenten uit onze doelgroep is de reistijd naar Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen of Rotterdam acceptabel. Aantal studenten bol (voltijd) en bbl (deeltijd) per locatie 2012 voltijd / BOL 2011 voltijd / BOL 2010 voltijd / BOL 2009 voltijd / BOL Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Rotterdam Totaal Centrale Diensten 2012 deeltijd / BBL 2011 deeltijd / BBL 2010 deeltijd / BBL 2009 deeltijd / BBL Sectoren DirectieTeam Amersfoort Apeldoorn Beleidsadviseurs DT Staffunctionarissen Goes Locatielijn Kampen Rotterdam Sectorlijn LM A LM P LM G LM K LM R Totaal Onderwijsteams Onderwijsteams Onderwijsteams Onderwijsteams Onderwijsteams A = Amersfoort, P = Apeldoorn, G = Goes, K = Kampen, R = Rotterdam LM = Locatiemanager (stuurt ook locatiegebonden Administratie en Facilitaire Dienst aan) Zoals we naar studenten kijken, kijken we ook naar onszelf. We zijn als medewerkers allemaal uniek en hebben onze eigen competenties. Hoe beter we die benutten, hoe beter presteren onze teams. We realiseren ons dat we veel van elkaar kunnen leren - én van de studenten. Dat is goed voor een positieve sfeer en gemotiveerde teams. Iedereen wil vooruít. Daardoor zijn we niet alleen een hecht team, maar ontwikkelen we ons als organisatie ook sneller dan ooit! Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan

9 Aantal studenten per sector Opleidingenaanbod Het Hoornbeeck College biedt meer dan zestig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren: Economie & Handel: opleidingen in de richtingen administratie, commercieel, secretarieel en handel. Gezondheidszorg: opleidingen voor zorghulp, helpende, verzorgende en verpleegkundige. Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent. Techniek & ICT: opleidingen op het gebied van bouwkunde, elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde. De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus. Aantal studenten per sector Aantal studenten per sector Economie & Handel Gezondheidszorg Techniek & ICT Welzijn Verdeling sectoren Verdeling aantal sectoren Lectoraat Identiteit Het Hoornbeeck College heeft sinds augustus 2011 een lectoraat Identiteit met dr. W. Fieret als lector. Dit lectoraat verricht veel onderzoek en doet op basis daarvan aanbevelingen voor de omgang met jongeren op het gebied van identiteit. Het thema Werken aan de Opdracht loopt als rode draad door het lectoraat. Het onderzoek naar diverse identiteitsaspecten krijgt vorm door het afnemen van enquêtes en het voeren van gesprekken. Niet alleen met leerlingen, maar ook met ouders en kerkenraadsleden. Met regelmaat worden medewerkers geïnformeerd over de voortgang en de resultaten van het onderzoek. Het lectoraat geeft daartoe een nieuwsbrief uit. Op deze manier krijgen onze docenten ondersteunend materiaal aangereikt voor het omgaan met identiteitsaspecten in de klas. 1.8 Communicatie Het Hoornbeeck College is herkenbaar aan het logo met een jeugdige en frisse uitstraling, opgebouwd uit twee elementen: een beeldmerk en de naam. Hiermee wordt uitgedrukt waarvoor onze school staat: betrouwbaar, betrokken en vernieuwend onderwijs. In het beeldmerk zijn de drie aspecten verwerkt die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: hoofd, hart en handen. In het verslagjaar is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw communicatiebeleidsplan. Een belangrijk aspect betrof de restyling van de wervingsbrochures. Er is gekozen voor een bondige en aantrekkelijke flyer per locatie. Uitgebreidere relevante informatie over het opleidingenaanbod van de locaties is geplaatst op de website Op deze site heeft elke locatie een eigen pagina met interessante nieuwsberichten en actuele informatie voor studenten, ouders en belangstellenden. Zo blijft iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons college. Elke locatie is herkenbaar aan een kenmerkend beeld. De school communiceert daarnaast ook op andere wijzen met (aankomende) studenten, medewerkers, ouders, kerkenraden en andere relaties. Dit gebeurt persoonlijk, schriftelijk en in toenemende mate digitaal. De Posthoorn is de interne nieuwsbrief die gebruikt wordt om de medewerkers op de hoogte te houden. Communicatie met studenten vindt plaats via mededelingenbladen, de website en het mailprogramma van de school. Externe relaties ontvangen het relatiemagazine Hoornsignaal. De online portal wordt door medewerkers en studenten veelvuldig gebruikt voor uitwisseling van informatie. Belangrijke uitdaging voor 2013 betreft de doordenking en gedoseerd gebruik van sociale media = 30% 941 = 17% 1274 = 24% 1557 = 29% Economie &handel Welzijn Techniek & ICT Gezondheidszorg Sector Econmie & Handel Sector Gezondheidszorg Toekomstperspectief In 2012 is het aantal studenten gegroeid met circa 5%. Voor de komende jaren verwacht het Hoornbeeck College een stabilisatie of beperkte daling van de studentenaantallen. Dit omdat het aantal leerlingen op toeleverende reformatorische vmbo-scholen landelijk gezien terug loopt. De ontwikkeling van deze potentiële instroom wordt nauwlettend gevolgd, ook met het oog op het doel om vanaf 2013 zwarte cijfers in de exploitatie te hebben. De komende jaren vraagt het actieplan Focus op vakmanschap van het Ministerie van OCW alle aandacht. Dit plan behelst een herijking en vernieuwing van curricula van opleidingen, een intensivering en inkorting van opleidingen en een nieuw bekostigingssysteem. Als Hoornbeeck College staan we positief tegenover dit plan. De maatregelen hebben echter een grote impact op de school. Invoering per 1 augustus 2014 is in onze optiek te kort en daar is aandacht voor gevraagd. Bij diverse externe partijen, zoals het ministerie en de mbo-raad, is in het verslagjaar de eigen, unieke positie van het Hoornbeeck College ten aanzien College van van de bestuur ontwikkelingen rond het thema macrodoelmatigheid onder de aandacht gebracht. Dit thema houdt in dat er op landelijk niveau sturing komt op het aanbod van mbo-opleidingen. Het doel is te komen tot een Centrale arbeidsmarktrelevant, diensten doelmatig en toegankelijk aanbod van deze opleidingen. Er is voor gepleit om het eigen karakter van de instelling nadrukkelijk mee te nemen als relevante factor bij afwegingen rondom dit vraagstuk. Direc e team 16 Beleidsadviseur DT Staffunc onarissen 17 Sector Techniek & ICT Sector Welzijn

10 Amersfoort Het behalen van het LLO-keurmerk ouderbetrokkenheid is belangrijk Het LLO-keurmerk ouderbetrokkenheid is belangrijk, en wij hebben dat in 2012 als eerste mbo-locatie behaald. We zijn daarvoor bezocht door een keuringsdienst, die ook met ouders en studenten heeft gesproken. We zijn met nieuwe opleidingen gestart. Vanuit het kenniscentrum HC begonnen we met een aantal trainingen voor ouders, zoals sociale vaardigheden en een cursus omgaan met pubers. Zo n cursus of training duurt drie tot zes avonden. Ook verzorgden we dit jaar veel trainingen voor andere instellingen, zoals een assessorentraining, een conciërgetraining en teamteaching VO. In 2013 gaan we dat voortzetten en uitbouwen. Tot nu toe waren we vooral gefocust op zorg en welzijn, maar dat willen we uitbreiden naar de werkvelden economie en techniek, dus meer gericht op het bedrijfsleven. Verder onderzoeken we momenteel waar vraag naar is op het gebied van opleidingen. Als er vraag is naar een opleiding die wij nog niet aanbieden, gaan we serieus onderzoeken of deze te realiseren is. De komende tijd rusten we onze studieloopbaanbegeleiders toe in het ondersteunen van het groeiende aantal studenten dat aandacht nodig heeft vanwege een beperking of achterstand. Dit om te voorkomen dat deze jongeren voortijdig afhaken. Elke student heeft recht op passend onderwijs. W.K. Petersen, locatiemanager Amersfoort 18 19

11 50% 40% 30% Hoofdstuk 20% % Onderwijs Diplomaresultaat Hoornbeeck 0% Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Verdeling Hoornbeeck man/ vrouw en full me/par me betrekkingen Jaarresultaat Landelijk 2.1 Diploma- en jaarresultaat Benchmark MBO De Benchmark MBO laat zien dat de resultaten van het Hoornbeeck College in 2012 in vergelijking met de sector uitstekend waren. Béter dan het landelijk gemiddelde. U ziet in de grafiek hieronder de diplomaresultaten en jaarresultaten. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat. Het jaarresultaat is het 45% 55% 55% 45% percentage gediplomeerde studenten die de instelling verlaten of doorstromen. 100% 75% Man 231 Vrouw 191 Full me 190 Par me % 25% 0% Gemiddelde ROC 69,4% Gemiddelde AOC 71,1% Gemiddelde vakinstelling 67,4% Aantal Gemiddelde studenten MBO per 69,4% sector Eigen score 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk 20 21

12 Trend diplomaresultaat Trend diplomaresultaat jaarresultaat 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Eigen score Trend MBO Eigen score Trend MBO Trend jaarresultaat Trend jaarresultaat Resultaten naar opleidingscategorieën 90% 90% U ziet hieronder het diploma- en jaarresultaat in 2012, weergegeven naar opleidingscategorie. 80% 70% 60% 50% Hoornbeeck College Gemiddelde ROC s Diplomaresultaat Jaarresultaat Diplomaresultaat Jaarresultaat 40% vmbo zonder diploma 78,9% 76,0% 40% 58,6% 57,2% 30% havo/vwo zonder diploma 92,5% 93,3% 66,0% 67,6% 20% vmbo 10% B met diploma 84,3% 81,1% 68,9% 67,0% 0% vmbo K met diploma 80,6% 82,2% 68,8% 70,2% vmbo G met diploma 88,4% 86,4% 76,6% 74,2% Eigen score Trend MBO vmbo T met diploma 77,6% 78,1% 71,9% 72,8% havo/vwo met diploma 91,6% 91,8% 74,0% 75,2% 80% 70% 60% 50% 30% 20% 10% 0% 2008 Eigen score Trend MBO 2012 Jaar % VSV Instelling % VSV Landelijk 2005/2006 4,7% 9,3% 2006/2007 4,1% College van bestuur 9,0% 2007/2008 3,9% 8,5% 2008/2009 Centrale diensten 3,0% 7,8% 2009/2010 Sector Econmie & Handel 3,0% 7,5% Direc e team Sector Gezondheidszorg 2010/2011 3,5% 7,4% Sector Techniek & ICT 2011/2012 Sector Welzijn Beleidsadviseur DT 3,8% Staffunc onarissen 6,9% De beste brede mbo-scholen (ROC s) Gemiddeld percentage VSV E&H 4,7% 9,3% VZ/VP SAW LM A LM P LM G LM K LM R HZW/ OA BK/ ICT 4,1% Hoornbeeck College Gemiddelde ROC s 9,0% ET WTB E&H 3,9% G ,5% W E&H G W 7,8% G/ SAW BK/E ICT 3,0% 3,0% OA 7,5% BK/E ICT HZW /VP E 3,5% SAW 7,4% OA/ S-bbl VZ 3,8% 6,9% Voortijdige schoolverlaters Voortijdige schoolverlaters zijn studenten die jonger zijn dan 23 jaar en zonder startkwalificatie de school verlaten. Al begint het aantal voortijdige schoolverlaters te dalen, landelijk is het nog te hoog. Jongeren zonder diploma onderbreken hun leerloopbaan en zijn minder kansrijk op de arbeidsmarkt. Helaas zagen we na enkele jaren van daling het aantal voortijdig schoolverlaters sinds 2011 weer stijgen. Het Hoornbeeck College blijft echter wel duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Elke locatie participeert in regionale convenanten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen. Percentage nieuwe VSV Sector Aantal VSV ers % VSV ers Landelijk Economie & Handel 92 6,4% 7,5% Gezondheidszorg 35 2,5% 5,3% Techniek & ICT 24 3,8% 6,1% Welzijn 39 2,5% 5,3% Eindtotaal 190 3,8% 6,9% Doelstelling en realisatie absoluut aantal nieuwe VSV ers Doelstelling Realisa e

13 2.2 Keuzegids MBO-Studies Voor het vierde jaar op rij is het Hoornbeeck College uitgeroepen tot de beste ROC van Nederland. Dit staat in de Keuzegids MBO-Studies die in januari 2013 is gepubliceerd. Bij het bepalen van de ranglijst is gekeken naar de doorstroomcijfers en de kans op diplomasucces. Ook de tevredenheid van de studenten over het onderwijs, beoordelingen van de onderwijsinspectie, de veiligheid en de sfeer op school zijn meegewogen. We zijn blij met deze erkenning, maar bovenal dankbaarheid verschuldigd aan God Die Zijn zegen heeft gegeven over ons werk. Opvallend is de tevredenheid van de Hoornbeeck studenten: die ligt aanmerkelijk hoger dan vorig jaar en is nu gewaardeerd met een 8,3. Deze waardering stimuleert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Sector Regio Aantal oordelen Totaal score 1. Hoornbeeck College Diverse ROC Menso Alting Noord 2 78,5 3. De Rooi Plannen Zuidoost 5 73 Koning Willem 1 College Zuidoost Drenthe College Noord Graafschap College Oost ROC Rivor Oost Alfa-College Noord ROC de Leijgraaf Zuidoost 12 64,5 Gilde Opleidingen Zuidoost Landstede Oost ROC Friese Poort Noord 10 63,5 Deltion College Oost 15 62,5 Scalda total Zuidwest ROC West-Brabant Zuidwest 15 61,5 2.3 Onderwijstijd 2.4 Onderwijs Algemeen Opleidingen van het Hoornbeeck College zijn in alle sectoren volgens de nieuwste beroepsgerichte kwalificatiedossiers vormgegeven. Bij de invoering van competentiegericht onderwijs zijn destijds de pedagogische en didactische uitgangspunten verwoord in Inspirerende Basis. In 2014 of 2015 wordt door het ministeriële actieplan Focus op vakmanschap de inhoud van de opleidingen opnieuw herzien. De onderwijstijd wordt geïntensiveerd en opleidingen verkort. Focus op vakmanschap heeft een grote impact op de toekomstige onderwijsontwikkeling. Daarom hebben we al in 2012 onze pedagogische en didactische uitgangspunten herijkt als kaders waarbinnen we de onderwijsontwikkeling vormgeven. Uitgangspunten blijven: Een juiste verhouding tussen hoofd, hart en handen: kennis, (beroeps-)houding en vaardigheden); Een goede verhouding tussen leren op school en leren in de praktijk; Een prominente rol voor de docent als identificatiepersoon, studieloopbaanbegeleider en kennisoverdrager. Het Hoornbeeck College hecht grote waarde aan de levensbeschouwelijke toerusting van studenten. Hun vorming en het daaruit voortvloeiend Bijbels genormeerd burgerschap is van belang in de opleiding tot beroepsbeoefenaar. Het programma voor Godsdienst en Burgerschap wordt daarom verder vormgegeven. Vanuit de overheid komt er steeds meer aandacht voor taal en rekenen. Referentiekaders schrijven het vereiste niveau voor vo en mbo voor. In 2010 is een implementatieplan invoering talen en rekenen geschreven. Dit wordt nu voor de opleidingen uitgewerkt in schoolbrede leereenheden. Het Hoornbeeck College zet sterk in op remedial teaching omdat het vereiste niveau bij aanvang van de studie veelal niet wordt gehaald. Het toeleverende voortgezet onderwijs is nog onvoldoende op niveau en levert daardoor hun leerlingen nog niet af op het vereiste instroomniveau. Om elkaar te ondersteunen is het Hoornbeeck College in samenwerking met het voortgezet onderwijs een traject gestart om docenten van genoemde vakken met elkaar in contact te brengen. Samen kunnen zij de doorlopende leerlijnen taal en rekenen vormgeven. In 2012 is deelgenomen aan de digitale pilotafname van centraal ontwikkelde examens voor Nederlands en rekenen. Dit om inzicht te krijgen in het proces en niveau van centrale examinering en te zien hoe onze studenten er voor staan. De uitslagen zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het Hoornbeeck scoorde voor Nederlands iets boven en voor rekenen iets onder het landelijk gemiddelde. De digitale afname verliep voor Nederlands redelijk tot goed, voor rekenen matig tot slecht door gebrekkige programmatuur. Toetsleverancier Cito heeft verbeteringen aangebracht zodat een volgend pilotexamen beter zal verlopen. De minimale hoeveelheid onderwijsuren is 850 klokuren per cursusjaar (BOL) en 300 klokuren (BBL). Daarnaast geldt voor de BBL conform de branche-afspraken een minimaal aantal van 120 klokuren per cursusjaar die binnen de school worden verzorgd. Om onvoorziene lesuitval op te vangen, zijn voor alle BOL-lesgroepen minimaal 900 klokuren onderwijstijd ingepland per cursusjaar, voor de BBL-lesgroepen minimaal 330 klokuren. Op 19 juni 2012 heeft het onaangekondigde thema-onderzoek plaatsgevonden door inspectie. Er is een steekproef bij enkele opleidingen gehouden. De opleiding Verzorgende IG is als voldoende beoordeeld. De opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 zijn ook als voldoende beoordeeld. Op 17 oktober 2012 is tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling door inspectie opnieuw een themaonderzoek naar onderwijstijd uitgevoerd. Dit vond plaats bij de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw en is als voldoende beoordeeld. In 2011 hebben de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 een onvoldoende beoordeling gekregen voor onderwijstijd met de daarbij behorende waarschuwing voor licentie-intrekking. Uit de beoordeling in 2012 blijkt dat nu wel wordt voldaan aan de wettelijke eisen. De waarschuwing voor licentie-intrekking is daarom niet meer van toepassing. De inspectie heeft het Hoornbeeck College in 2011 een inhouding op de bekostiging van de opleidingen SPW aangezegd van circa ,--. Dit vanwege de destijds behaalde onvoldoende voor onderwijstijd. De onvoldoende beoordeling had betrekking op een gering tekort in het aantal uren beroepspraktijkvorming als gevolg van administratieve onjuistheden. Het college heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De inspectie heeft daarop aanvullend onderzoek gedaan. Uiteindelijk is de inhouding teruggebracht naar ,--. Het Hoornbeeck College vindt deze inhouding niet in verhouding staan met het geringe tekort in onderwijstijd. Inmiddels hebben we begrepen dat de wetgeving op dit aspect wordt aangepast. In het cursusjaar is nagegaan of bij andere opleidingen soortgelijke vergissingen zijn gemaakt. Er zijn maatregelen genomen om deze te voorkomen of wanneer ze toch plaatsvinden deze tijdig te signaleren en te corrigeren

14 2.4.2 Sector Economie & Handel Nu het onderwijs binnen de sector Economie & Handel volledig is ingericht volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, is in 2012 gewerkt aan evaluatie en bijstelling van de onderwijsprogramma s. Opvallend is dat de resultaten van de sector (onderwijsresultaat en studententevredenheid) duidelijk zijn gestegen. Alleen de resultaten van de opleiding Handel bleven licht achter. De inspectie constateerde voor de sector Economie & Handel geen tekortkomingen, wel formuleerde zij enige aandachtspunten. Binnen de sector is verder gewerkt aan visievorming en versterking van de ontwikkelstructuur om toekomstige onderwijsvernieuwingen zoals het actieplan Focus op Vakmanschap goed op te pakken Sector Gezondheidszorg De opleidingen Gezondheidszorg zijn opgezet conform de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. In het cursusjaar vindt een evaluatie plaats in het kader van bijstelling van het programma leerjaar 1, 2 en 3 en doorontwikkeling curriculum leerjaar 4. Voor de BPV-examens wordt de examenbank Prove2Move gebruikt. Zo is er sprake van aansluiting met andere onderwijsinstellingen en leerbedrijven en is er meer eenduidigheid in de examinering en beoordeling van studenten. Ook zijn er meer stageplaatsen te werven, want het gebruik van één methodiek werkt effectiever en efficiënter. Bovendien is de kwaliteit van examinering geborgd, aangezien de inspectie deze examens heeft beoordeeld en goedgekeurd. Het sectormanagement stuurt onderwijsontwikkeling via een ontwikkelgroep die de kaders voor de curricula ontwikkelt. Productgroepen ontwikkelen deze curricula. De contacten met instellingen zijn verder geïntensiveerd. Per (uitstroom)branche zijn er werkveldplatforms die zich buigen over vragen rondom opleiden en examineren. Zo houden we samen de kwaliteit opleiding hoog Sector Techniek & ICT In tegenstelling tot de landelijke tendens is in 2012 het aantal studenten van de sector Techniek (zowel BOL als BBL) verder gegroeid. Dit komt mede door de succesvolle samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs. Deze samenwerking richt zich op de opleidingen BBL Bouwkunde en Autotechniek, die in samenwerking met S.G. Pieter Zandt te Kampen, het Wartburg College, locatie De Swaef te Rotterdam, het Driestar College te Gouda en het Van Lodenstein College te Hoevelaken worden aangeboden. Niet alleen het aantal studenten nam toe, ook de waardering van onze studenten voor het onderwijs is gegroeid. Onderzoek van de inspectie gaf veel positieve opmerkingen, maar ook een onvoldoende voor de examinering van enkele opleidingen. Hiervoor is een verbeterplan opgesteld. In het nieuwe cursusjaar vindt er CGO-diplomering plaats op basis van een proeve van bekwaamheid. Dit vervangt de zogenaamde eindtermenexamens Sector Welzijn De sector Welzijn heeft de invoering van competentie- en beroepsgericht onderwijs per cursusjaar afgerond. Hiermee zijn alle opleidingen vernieuwd en aangepast aan de nieuwste kwalificatiedossiers. Het programma wordt via evaluaties bijgesteld, waarbij er al wordt toegewerkt naar het actieplan Focus op vakmanschap. Voor de sector Welzijn heeft dit een grote impact: opleidingen gaan veranderen van naam en krijgen een plaats in grotere opleidingseenheden. Ontwikkelgroepen zorgen voor ontwikkeling en bijsturing van het onderwijsprogramma. Dit gebeurt op basis van het implementatieplan en de kwalificatiedossiers. In de ontwikkelgroepen zitten docenten met een brede scoop aan relevante leergebieden. De betrokkenheid van de werkvelden bij de ontwikkeling van curricula en met name de BPV is groot. Contacten met de instellingen zijn geïntensiveerd, onder meer met het oog op de examinering en de invoering van examenprofielen. In 2012 is iedere studieloopbaanbegeleider getraind. 2.5 Focus op Vakmanschap In het actieplan Focus op Vakmanschap kondigt de minister aan dat vanaf cursusjaar 2014 de kwalificatiestructuur vereenvoudigd wordt. Verder worden de meeste niveau-4 opleidingen verkort en álle opleidingen geïntensiveerd. Ook kondigt de minister maatregelen aan op het gebied van examinering, taal en rekenen, voortijdig schooluitval en professionalisering van docenten. Om dit actieplan integraal en goed op te pakken, heeft het directieteam een werkgroep ingesteld. Deze heeft als opdracht de onderwijskundige visie van het Hoornbeeck College te actualiseren. De maatregelen van Focus op Vakmanschap worden in deze visie verwerkt. De werkgroep brengt ook in kaart welke gevolgen de vernieuwde onderwijsvisie heeft op de thema s bedrijfsvoering en personeel. Ondertussen heeft het directieteam een programma-management opgesteld. Hierin is duidelijk te zien welke onderdelen wanneer afgerond zijn. Zo wordt de voortgang van het proces bewaakt en doelgericht gewerkt aan een integrale en tijdige aanpak van het actieplan. 2.6 Taal- en rekenbeleid Taal en rekenen vragen veel aandacht in het mbo. In 2012 is gewerkt aan een integraal implementatieplan voor deze vaardigheden. Basis is een activiteitenkalender die jaarlijks wordt opgesteld. Alle docenten Rekenen, Nederlands en MVT (Moderne Vreemde Talen: Engels en Duits) hebben vervolgopdrachten gekregen om de producten voor de onderscheidende leerlijnen en de in de activiteitenkalender genoemde thema s te optimaliseren. Voor Nederlands zijn taalkaarten ontwikkeld die op een heldere wijze aangeven welke eisen er gelden voor niveau 2F en niveau 3F. Ze bevatten specifieke bladen met aanwijzingen voor studenten, docenten Nederlands en docenten van overige vakken. Recent benoemde taalcoaches zijn gestart met de introductie van de taalkaarten. Zij zijn speciaal getraind voor deze taak. Een groep studenten heeft in 2012 deelgenomen aan de pilot Centraal Ontwikkelde Examens voor Nederlands en Rekenen. Voor deze pilot waren twee locaties ingericht als centrale examenruimte. Uit de interne en externe evaluatie blijkt dat het proces op goede wijze georganiseerd is. Het enige zorgpunt betreft de problemen met de software van de pilotexamens rekenen. Een deel van de studenten heeft door storingen niet mee kunnen doen aan de pilot. In het volgende cursusjaar wordt de pilot van de Centraal Ontwikkelde Examens op alle locaties afgenomen. 2.7 Internationalisering Het Internationaliseringsbeleid is geëvalueerd en wordt zo georganiseerd dat er een goede balans is tussen sector, locatie en verantwoordelijkheden van resultaatverantwoordelijke teams. Daarnaast is een start gemaakt met het optimaliseren van de processen rondom de voorbereiding, begeleiding en evaluatie van internationale stageplaatsen voor studenten. 2.8 Burgerschap Godsdienst & Maatschappijleer Het Hoornbeeck College wil studenten op basis van de reformatorische identiteit breed vormen: met hoofd, hart en handen. De vakken Godsdienst en Burgerschap nemen daarin een belangrijke plaats in. We werkten in 2012 aan het schrijven van een eigen lesboek voor Burgerschap en aan basisreaders voor Godsdienst. Deze sluiten aan bij de kwalificatie-eisen. De vier dimensies van deze eisen (sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap) krijgen er op het Hoornbeeck College een vijfde bij: reformatorische identiteit. Onze kerndoelen zijn: Studenten laten wortelen in Gods Woord, de Drie Formulieren van Enigheid en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan. Studenten vormen en toerusten als een christelijke beroepsbeoefenaar. Studenten vormen en toerusten als burger in de huidige maatschappij. De opleiding aan het Hoornbeeck College heeft mij gevormd. De docenten hebben echt reformatorisch onderwijs gegeven: een professional in het vakonderwijs, een voorbeeld in de manier waarop zij mij begeleidden. De gesprekken, toerusting en begeleiding hebben mij weerbaar gemaakt. Uit: Onze Idealen. Strategisch Meerjarenplan

15 2.9 Klachten en klachtenafhandeling In 2012 is voor het personeel en de studenten de klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling is door de ondernemingsraad en de studentenraad van een positief advies voorzien. In de loop van het jaar 2013 zal de integriteitscode in werking treden (zie paragraaf 4.7.7). Voor studenten zijn er twee soorten klachtenprocedures: 1. Klachten met betrekking tot examens worden op schoolniveau behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar zijn geen klachten binnengekomen bij de commissie van de sectoren. Er zijn in het verslagjaar geen officiële klachten ingediend bij de Commissie van Beroep. 2. Ten aanzien van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering kunnen studenten gebruik maken van de klachtenregeling. In het kader van deze regeling zijn op de locaties vertrouwenspersonen en contactpersonen aangewezen. In het cursusjaar zijn 5 klachten gemeld. Deze zijn intern tot tevredenheid afgehandeld, zodat doorgeleiding naar de externe klachtencommissie niet aan de orde was Studentenvoorzieningen Studenten die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, maken gebruik van studentenvoorzieningen. Ondersteuning is soms nodig in verband met een beperking, sociale vaardigheden of een moeilijke persoonlijke situatie. Circa 14% van de studenten maakt hier gebruik van. In de loop van de opleiding neemt de ondersteuningsbehoefte wel af. Vraagt in het 1e jaar nog bijna 20% van de studenten om extra ondersteuning, in het tweede jaar is 13%, het derde jaar 11% en in het 4e jaar nog slechts 3%. Met name studenten uit niveau 3 hebben ondersteuning nodig; van niveau 2 en 4 wat minder. De sectoren vragen ongeveer evenveel ondersteuning voor studenten. Hoe werken de studentenvoorzieningen? Interne begeleiders vormen zorgteams die op hun beurt samenwerken met externe partners zoals De Vluchtheuvel (schoolmaatschappelijk werk), SGJ christelijke jeugdzorg, Eleos (GGZ) en Talenta (jobcoachbedrijf). Studentenvoorzieningen nemen een belangrijke plaats in als het gaat om Passend Onderwijs. Binnen werkgroepen is beleid voorbereid voor de nieuwe situatie van Veel aandacht gaat uit naar de professionalisering van de intake en de plaatsing van studenten met een beperking Beroepskolom Samenwerking VO-scholen Met verschillende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs zijn arrangementen aangegaan of gecontinueerd. Die samenwerking heeft zich gericht op de uitbreiding van niveau 1-trajecten. Ook zijn er meerdere bbl-trajecten op niveau 2 gestart en uitgebouwd. Daarnaast is gewerkt aan een versterking van de doorlopende leerlijnen en het gecombineerde gebruik van (delen van) gebouwen en praktijklokalen. Al deze samenwerkingsverbanden voorzien in een behoefte én verstevigen de onderlinge relatie tussen betrokkenen. De ontwikkelingen rond de nieuwe entree opleidingen worden nauwlettend gevolgd om daar tijdig op in te spelen. Doorstroom hbo Surf Foundation heeft een subsidie toegezegd om de samenwerking tussen mbo en hbo in het toetsgestuurd leren te bevorderen. In samenwerking met Driestar Educatief te Gouda is door docenten van de opleiding Onderwijsassistent gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak om dit vraagstuk constructief te maken. Power De landelijke denktank die de regionale samenwerking tussen vo, mbo en beroepenveld wil stimuleren, houdt twee keer per jaar een themabijeenkomst. De uitkomst daarvan wordt in de regionale contacten benut. De thema s van 2012: Oud-studenten als ambassadeurs van het Hoornbeeck College en Hoornbeeck College en macro-doelmatigheid Ouderbetrokkenheid In maart 2012 ontving het Hoornbeeck College Amersfoort als eerste mbo-school in Nederland het officiële keurmerk voor ouderbetrokkenheid. Het certificaat is uitgereikt door de Stichting LLO (Leerling, Leraar, Ouders). Ouderbetrokkenheid is één van de pijlers van het beleid van het Ministerie van OCW. Onderzoek toont aan dat betrokken ouders een positief effect hebben op de prestaties en welbevinden van studenten. Op diverse manieren werkt de school samen met de medewerkers, studenten en ouders aan een succesvol opleidingstraject en toekomstperspectief voor de deelnemers. effect hebben op de prestaties en welbevinden van studenten. Op diverse manieren werkt de school samen met de medewerkers, studenten en ouders aan een succesvol opleidingstraject en toekomstperspectief voor de deelnemers. Problematiek In verband met leerlinggebonden financiering zijn 79 studenten begeleid. Ongeveer 65% hiervan betrof cluster IV-problematiek. Onderstaande tabel bevat het overzicht van het aantal studenten dat in het cursusjaar is ondersteund, met een onderverdeling per problematiek. Problematiek Aantal studenten Geestelijke gezondheidsproblematiek 310 Leerproblemen (m.n. dyslexie) 245 Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, vrije tijd 251 Leef- en gezinsomstandigheden 178 Functioneren op school 168 Gedragsproblematiek 179 Lichamelijk gezondheidsproblematiek 122 Verwerking van een ingrijpende gebeurtenis

16 Apeldoorn In de samenwerking met vmbo zijn we op de goede weg Afgelopen zomer kon een grote groep gediplomeerden aan het beroepsveld afgeleverd worden, terwijl ook veel gediplomeerden hun studie vervolgden in het hbo. Als dat dan allemaal in een plezierige setting en in goede harmonie gebeurt, is dat iets om dankbaar voor te zijn. Ook van ouders horen we dat studenten het naar hun zin hebben. Dit cursusjaar begon met een forse toename van de studenteninstroom. We moesten dus strak roosteren en ook het personeel moest goed schakelen om alle lessen te kunnen geven. We hadden bovendien dit jaar bij de sector Economie een extra grote Sprint-groep havisten, die de opleiding in één jaar doet. Het geeft dan veel voldoening als dat ook gelukt. Intussen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar al weer begonnen. Instroomcijfers zijn natuurlijk nog niet bekend, maar de aanmeldingen beginnen al weer binnen te komen. Naast de normale dagelijkse werkzaamheden werken we intussen ook door aan een verdere professionalisering van de teams. Het proces naar resultaatverantwoordelijk werken waaraan we sinds enkele jaren werken, begint zijn vruchten af te werpen. In de regio hebben we een eigen gezicht. Met de belangrijkste toeleverende school, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, Rijssen en Uddel, werken we aan verdiepen van onze samenwerking naar een doorgaande leerlijn vmbo-mbo. Een verkenningsgroep onderzoekt de opstart van een speciaal traject voor niveau-2 studenten, zodat we ook deze jongelui, die extra aandacht vragen, een goed traject kunnen bieden. Met dat al zijn we op de goede weg. De situatie is er ideaal voor: het derde en vierde leerjaar van deze vmbo-school is reeds met ons gehuisvest onder één dak. Dat gegeven willen we verder uitbuiten. P. Bos, locatiemanager Apeldoorn 30 31

17 Hoofdstuk 3.0 waardering en samenwerking 3.1 Waardering studenten Doelstelling Realisa e In 2012 heeft een landelijk onderzoek de JOB Monitor - de tevredenheid van studenten in het mbo in kaart gebracht. Aan dit onderzoek zijn zeven vragen over identiteit en twee over schoolfaciliteiten toegevoegd. Het rapport laat zien dat de resultaten van het Hoornbeeck College boven het landelijk gemiddelde liggen. De waardering van de studenten, uitgedrukt in een rapportcijfer, was voor de opleiding een 7,5 (landelijk 6,9) en voor de school een 7,6 (landelijk een 6,4). Met de nieuwe uitkomsten in de hand is gekeken of verbeteracties naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek in 2010 de gewenste resultaten opleverden. Tevens zijn de uitkomsten besproken met studenten en de teams. Mede op basis van deze gesprekken is een aantal verbeteracties vastgesteld en opgenomen in de locatie- en teamplannen. Bij een volgend onderzoek (2014) moet duidelijk worden of de verbeteracties effect sorteren. Waardering en samenwerking Informa e Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Lessen Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Toetsing Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Studiebegeleiding Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Onderwijsfaciliteiten Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Competen es Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 4, ,

18 Stage (bol) Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Ervaar je de dagopening als waardevol? Werkplek (bbl) Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 4, , Amersfoort 4, Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan? Keuze-/loopbaanbegeleiding Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Amersfoort 4, Organisa e Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan? Amersfoort 4, Veiligheid en sfeer Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 4, , Helpt het Hoornbeeck College jou bij het vormen van je mening op grond van de Bijbel? Amersfoort gemiddelde N. 3, School en studie Clusterscore instelling Clusterscore landelijk 3, , Ben je tevreden over de toerus ng die je krijgt op grond van de Bijbel bij de lessen burgerschap? Amersfoort gemiddelde N. 3, Helpt het Hoornbeeck College jou om in de prak jk voor je principes uit te komen? Amersfoort gemiddelde N. 3, Ben je tevreden over de meerwaarde die het Hoornbeeck College biedt als reformatorische school? Ervaar je de dagopening als waardevol? Amersfoort 4, Amersfoort De scores hebben plaatsgevonden op een schaal van 1 t/m 5. gemiddelde N. 4, Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan? Amersfoort 4, Waardering ouders In 2012 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders over de identiteit en het onderwijs van het Hoornbeeck College. In de enquête kwamen dezelfde thema s aan bod als bij het landelijke onderzoek naar de waardering van studenten. De waardering van de ouders, uitgedrukt in een 4-puntschaal was: Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan? Amersfoort Helpt het Hoornbeeck College jou bij het vormen van je mening op grond van de Bijbel? 4, % 35 gemiddelde N. - voor de opleiding een 3,2 - voor de school een 3,4. Ouders zijn kritischer over de organisatie van het onderwijs dan studenten. Op basis van de uitkomsten zijn verbeteracties geformuleerd en opgenomen in de team- en locatieplannen. Een vervolgonderzoek, uit 93% te voeren in 2015, brengt het effect van de Inhoud verbeteracties in kaart. 88% 71% 82%

19 3.3 Waardering medewerkers Eind 2012, begin 2013 is door onderzoeksbureau Effectory een onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers van het Hoornbeeck College gehouden. Er heeft een wisseling van onderzoeksbureau plaatsgevonden doordat het medewerkers-onderzoek een landelijk onderzoek onder alle mbo-scholen is geworden zodat beter benchmarking mogelijk is. Hierdoor is vergelijking met het vorige onderzoek niet mogelijk. Behalve de standaardvragen opgesteld door de mbo- raad en Effectory heeft het Hoornbeeck College eigen vragen toegevoegd. De uitkomsten worden binnen alle geledingen besproken, waarbij verbeteracties worden geformuleerd. Die acties krijgen een plaats in de plannen. Het thema bevlogenheid krijgt extra aandacht, aangezien de score hiervoor verhoudingsgewijs laag is. Bij een vergelijkbaar onderzoek, uit te voeren in 2015, zal duidelijk worden of deze verbeteracties het gewenste resultaat opleveren. Scores op de thema s Scores op de thema s Hoornbeeck College Scores op de thema s Hoornbeeck College (m=3,44) Benchmark MBO Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid 7,6 8,4 6,8 6,9 6,9 6,5 Thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV Tijdens het onderzoek naar de staat van de instelling heeft een thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV plaats gevonden bij de opleiding Onderwijsassistent (93500) te Rotterdam. Bij dit onderzoek is gebleken dat wordt vol daan aan de wettelijk voorgeschreven meldingsplicht, zoals beschreven in de artikelen 8.1.7, en 8.1.8a van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en artikel 21a Leerplichtwet Waardering beroepenveld Uit onderzoek onder de leerbedrijven in 2010 is gebleken dat zij over het algemeen tevreden zijn over de studenten van het Hoornbeeck College en de wijze waarop de stage en de buitenschoolse examinering is vormgegeven. Aangezien de landelijke BPV-monitor vertraging heeft opgelopen is besloten om dit onderzoek in het voorjaar 2013 alsnog zelf als school uit te voeren 3.6 Samenwerking / samenwerkingsverbanden 3.4 Waardering inspectie In 2012 heeft de inspectie onderstaande onderzoeken uitgevoerd: Onderzoek naar de Staat van de Instelling Dit onderzoek heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico s voor de onderwijskwaliteit in te schatten. De Staat van de Instelling wordt elke drie jaar opgemaakt en bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij een of meer opleidingen. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met studenten, docenten en management, zijn aanvullend documenten onderzocht en zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd. Daarnaast zijn er telefonische contacten met het bedrijfsleven geweest. Ook maakte een gesprek met het directieteam en met het College van Bestuur deel uit van het onderzoek. De inspectie vindt kenmerkend voor het Hoornbeeck College de gedegen onderwijskwaliteit en de tevredenheid van studenten, medewerkers en het werkveld. Ook noemt zij expliciet de betrokkenheid van medewerkers en de veilige sfeer voor studenten. De inspectie schaalt Hoornbeeck in op enkele risico s vanwege de onvoldoende examinering van twee opleidingen. De volgende opleidingen zijn onderzocht omdat deze deel uitmaakten van de steekproef: Verkoopspecialist, BBL, niveau 3, Rotterdam (90383) Middenkaderopleiding Bouwkunde, BOL, niveau 4, Amersfoort (10130 en 94051) Monteur elektrotechnische installaties, BBL, niveau 2, Amersfoort (94271) Onderwijsassistent, BOL, niveau 4, Rotterdam (93500) Een voldoende beoordeling is ontvangen voor de kwaliteitsgebieden onderwijsproces opbrengsten kwaliteitsborging naleving wettelijke vereisten In 2012 werkten we samen met verschillende externe relaties. We geven u een overzicht. Toeleverende scholen. Het Hoornbeeck College werkt samen met de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Het resultaat? Een betere instroom, doorlopende leerlijnen en nieuwe leerwegen. De samenwerking met scholen én bedrijven in de regio versterken we ook door het project Power: Project onderwijs arbeidsmarkt in de regio. Op het gebied van taal- en rekenonderwijs werken we met de scholen samen in het project = 3. Onderwijs- en zorgpartners. Samen met onderwijs- en zorgpartners werkten we aan passend onderwijs, met een geschikte onderwijsvorm voor elke student. Hogescholen. Om de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen, werkten we samen met Driestar Educatief te Gouda en de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast deze landelijke samenwerking hebben we regionaal afspraken gemaakt met verschillende hogescholen. Zeeuwse scholen. In het kader van de Onderwijsautoriteit Zeeland (OAZ) werkten we nauw samen met het Calvijn College in Goes. Met deze school ontwikkelt het Hoornbeeck College een doorgaande leerlijn op niveau 2. Met de OAZ willen we de krimp van het onderwijs in Zeeland het hoofd bieden. Van Lodenstein College. Door samenwerking met Van Lodenstein College konden we onze bedrijfsvoering efficiënter maken. In 2012 voegden we de ICT-afdelingen van de scholen samen. Kerkenraden. We hielden bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden in de regio s Amersfoort, Gorinchem en Rotterdam. Waardevolle bijeenkomsten, waarin zorg en aandacht voor onze jongeren centraal staat. Externe deskundigen: Waar noodzakelijk laten we ons adviseren door externe deskundigen. Toch blijft het ons beleid om zoveel mogelijk doelstellingen met en door eigen mensen te realiseren. Netwerken: Hoornbeeck College participeert actief in landelijke netwerken rondom thema s als kwaliteitszorg, communicatie, arbo & veiligheid, kennisnet en MBO2015. Bij het stelselonderzoek in 2011 werd de systematische kwaliteitszorg nog als onvoldoende beoordeeld, met name de planvorming op opleidingsteam niveau diende geprofessionaliseerd te worden. Inmiddels is deze op orde, met als aandachtspunt het vastleggen van doelen. De opleiding Bouwkunde en de opleiding Onderwijsassistent hebben een onvoldoende beoordeling ontvangen voor het kwaliteitsgebied examinering. Dit dient binnen een jaar op orde te zijn, waarna inspectie heronderzoek doet. Expliciete aandachtspunten zijn de borging van de beoordeling in de beroepspraktijkvorming en de monitoring door de examencommissie van de diverse examineringsprocessen. Inmiddels wordt een verbeterplan uitgevoerd om het kwaliteitsgebied examinering te laten voldoen aan de eisen van de inspectie. De verbeteracties vinden wanneer nodig ook bij andere opleidingen binnen het Hoornbeeck College plaats dan alleen bij de opleidingen die deel uitmaakten van de steekproef van dit onderzoek

20 Goes Klein in het grote en groot in het kleine Onze locatie groeit nog steeds. Inmiddels hebben we meer dan 750 studenten. We zijn blij met de goede naam in de regio en de contacten met de toeleverende scholen. Zeeland is een krimpregio, de onderwijsautoriteit ziet toe op een zo breed mogelijk aanbod aan opleidingen. We zijn de enige reformatorische mboschool. We hebben goede contacten met de andere opleiders en de gemeente. De lijnen zijn kort, ze weten ons te vinden. We zijn geen leerfabriek, we zijn klein in het grote en groot in het kleine. We zitten op twee locaties. Een aantal jaren geleden hebben we een schoolgebouw erbij gehuurd. Daar moeten we wel over zo n drie jaar uit. We zijn hiervoor in gesprek met de gemeente, we moeten nadenken over nieuwbouw. We zijn inmiddels ook gestart met verschillende BBL-opleidingen in de sector gezondheidszorg. Dit jaar gaan we ons nog meer bezighouden met contractactiviteiten buiten het reguliere onderwijs en nascholing op alle gebieden met ons kenniscentrum. Heel belangrijk vinden we de goede contacten met studenten. Als een student nog een keer terugkomt om je te bedanken voor de fijne tijd op school, dan weet je waarvoor je het doet. E.W. Timmerman, locatiemanager Goes 38 39

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

Jaarverslag. www.hoornbeeck.nl ECONOMIE & HANDEL GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT

Jaarverslag. www.hoornbeeck.nl ECONOMIE & HANDEL GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT ECONOMIE & HANDEL Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Wat heb ik eraan? Leeswijzer Voorwoord Het beste onderwijs Leeswijzer 1 Beleid en organisatie Onze basis

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Ontmoeten is gewoon doen

Ontmoeten is gewoon doen Ontmoeten is gewoon doen Aris de Pater Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leren voor het leven Verantwoording 1.1 Verantwoording Raad van Toezicht 7 1.2 Verantwoording Verenigingsbestuur 8

Inhoudsopgave. Leren voor het leven Verantwoording 1.1 Verantwoording Raad van Toezicht 7 1.2 Verantwoording Verenigingsbestuur 8 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Leren voor het leven Verantwoording 1.1 Verantwoording Raad van Toezicht 7 1.2 Verantwoording Verenigingsbestuur 8 Beleid en organisatie 2.1 Hier staan we voor 11 2.2 De

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Professionele leeromgeving. Inleiding

Professionele leeromgeving. Inleiding Professionele leeromgeving Het onderwijs aan studenten is gebaat bij betrokken en professionele onderwijsteams. Het bieden van professionele ruimte geeft teams de gelegenheid om het onderwijs op een optimale

Nadere informatie

4. Het houden van een ouderenquête i.p.v. een oudertevredenheidsenquête.

4. Het houden van een ouderenquête i.p.v. een oudertevredenheidsenquête. Hoornbeeck College, Amersfoort pagina 1 Het Hoornbeeck College voor MBO: ouders leren en denken mee Voor het reformatorische Hoornbeeck College zijn school, gezin en kerk bij het begeleiden van de studenten

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.4 Onderwijs

Inhoudsopgave. 2.4 Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Wat heb ik eraan? Leeswijzer 1 Beleid en organisatie Onze basis 1.1 Missie, visie en strategische agenda, gestelde en behaalde doelen 1.1.1 Strategische koers 1.1.2 Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag. ECONOMIE & HANDEL GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT

Jaarverslag.  ECONOMIE & HANDEL GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT GEZONDHEIDSZORG & WELZIJN TECHNIEK & ICT ECONOMIE & HANDEL Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Het beste onderwijs Leeswijzer 1 Beleid en organisatie Onze basis 1.1 Missie, visie en strategische agenda;

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Assistent Mobiliteitsbranche Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarrekening VVORG 2012

Jaarrekening VVORG 2012 Jaarrekening VVORG 2012 Inhoud Inhoud 2 Voorwoord 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen 7 Toelichting balans 8 Toelichting staat van baten en lasten 10 Accountantsverklaring 12 Voorwoord Na

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

EC ON OM IE ZO RG & WE LZ IJN. Jaarverslag. Amersfoort - Apeldoorn - Goes Gouda - Kampen - Rotterdam. www. h o orn be eck. n l

EC ON OM IE ZO RG & WE LZ IJN. Jaarverslag. Amersfoort - Apeldoorn - Goes Gouda - Kampen - Rotterdam. www. h o orn be eck. n l Jaarverslag Amersfoort - Apeldoorn - Goes Gouda - Kampen - Rotterdam www. h o orn be eck. n l DIE NS TV ER LEN ING T E C H N IE K & IC T ZO RG & WE LZ IJN EC ON OM IE 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Ons onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. Opleiding Manager Opslag en Vervoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN Opleiding Manager Opslag en Vervoer Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland. Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013

Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland. Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013 Slim samenwerken binnen en tussen vmbo en mbo in Zeeland Presentatie tbv Bustour Slim Samenwerken VNG 27 maart 2013 Voorgeschiedenis (1) Taskforce Zeeland, opdracht minister Plasterk Maart 2010: rapport

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek naar Experimenten

Onderzoek naar Experimenten Onderzoek naar Experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo Samenvattende conclusies Conclusies en aanbevelingen uit het themaonderzoek naar experimenten doorlopende leerlijnen vo-mbo mei 2016 Voorwoord

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo

Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Optimaliseren van de overgang vmbo-mbo Met ingang van het volgende schooljaar, 2011-2012, dienen alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) competentiegericht aangeboden te worden. Een van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP

STRATEGISCH BELEIDSPLAN MEERWEGEN SCHOLENGROEP STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2017-2020 MEERWEGEN SCHOLENGROEP 1 VOORWOORD In dit strategisch beleidsplan presenteert de Meerwegen scholengroep haar speerpunten voor de jaren 2017 2020. We hebben deze gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Sector Handel en ondernemerschap

Sector Handel en ondernemerschap Sector Handel en ondernemerschap Doelmatigheidsrapportage maart 2013 Sector Handel en ondernemerschap Leeswijzer Inleiding Feiten en cijfers, gelegitimeerd door onderwijs en bedrijfsleven, zijn essentieel

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Schoolplan Inleiding

Schoolplan Inleiding Inleiding Dit schoolplan geeft de lijnen aan waarlangs onze school zich de komende vier jaar wil ontwikkelen. De inhoud is tot stand gekomen na overleg met alle geledingen in de school. Dit betekent dat

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie