BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP PARIBAS B PENSION STABILITY"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat zijn werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Growth en Metropolitan-Rentastro Growth Lijst van de bevek's waarvoor de beheervennootschap is aangesteld: Altervision, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, BNP Paribas B Flexible, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Institutional II, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, G.A.-Fund-B, Post-Fix Fund Bestuurders: Charlotte Dennery, Voorzitter Marnix Arickx, Bestuurder Vincent Cambonie, Bestuurder Vincent Camerlynck, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Max Diulius, Bestuurder Alain Kokocinski, Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Marc Raynaud, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

2 Commissaris: Deloitte, Bedrijfsrevisoren CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Philip Maeyaert en Maurice Vrolix Kapitaal: ,33 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A. - Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel (activaspreiding en beheer van de activa die niet zijn toevertrouwd aan andere beheerders) BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom BNP Paribas Asset Management USA Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) Financiële dienst Distributeur(s) Onder de naam BNP Paribas B Pension Stability: Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat 14, 1040 Brussel Citibank Belgium NV, Generaal Jacqueslaan 263, 1050 Brussel Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel Europabank, Burgstraat 170, 9000 Gent Petercam NV, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel VDK Spaarbank NV, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent Onder de naam Axa B Pension Fund Stability: AXA Bank NV, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem Onder de naam Delta Lloyd B Pension Fund Stability: Delta Lloyd NV, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Onder de naam Rabo Pension Fund Stability: Rabobank.be, Uitbreidingsstraat 86 (bus 3), 2600 Antwerpen Bewaarder Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 9, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 zijn gedelegeerd. Commissaris Ernst & Young S.C.C., Reviseurs d Entreprises, boulevard d Avroy Liège vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88. en 92, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging Regels voor de waardering van de activa Zie artikel 8 van het beheerreglement. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

3 Balansdatum 31 december Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten Alle inkomsten die voor rekening van het Fonds worden geïnd, worden op grond van het kapitalisatieprincipe herbelegd. Belastingstelsel Voor de belegger: Inschrijving op deelbewijzen Wettelijk toegelaten maximumbedrag per belastingplichtige (1) en per belastbaar tijdperk Het huidige bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor een belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen bedraagt 910 EUR voor het belastingjaar 2013 (inkomsten 2012). Bij eenzelfde instelling mag slechts één rekening (of één verzekering) gehouden worden per belastingplichtige (2). De rekening moet een minimumduur van 10 jaar hebben. (1) De belastingplichtige moet een "inwoner van het rijk zijn", dus een natuurlijke persoon met woonplaats of zetel van zijn vermogen in België, met een leeftijd van minimum 18 jaar en maximum 64 jaar op de 31ste december van de belastingperiode waarin de rekening geopend wordt. (2) Elke echtgenoot/-note heeft recht op de vermindering als hij of zij persoonlijk houder is van de rekening. In de loop van eenzelfde belastingperiode kunnen de stortingen daarnaast slechts voor één rekening (of één verzekering) uitgevoerd worden. Bovendien kan de belastingvermindering voor het pensioensparen niet gecumuleerd worden met de belastingvermindering die bepaald wordt in artikel 145-1, 4, WIB 92 ten gunste van werknemers in geval van vrijgave van aandelen van de werkgever-vennootschap. Belastingvermindering Er wordt een belastingvermindering toegekend voor de toegelaten jaarlijkse stortingen voor pensioensparen, die wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet, met een minimum van 30% en een maximum van 40%. Terugbetaling van het opgebouwde kapitaal Voorwaarden die moeten worden nageleefd om een aparte gunstige belastingregeling te genieten Het kapitaal dat is opgebouwd via de stortingen aan het Fonds is onderworpen aan het hierna beschreven belastingstelsel als het aan de begunstigde wordt uitgekeerd ten vroegste bij: pensionering op de normale datum of tijdens een van de 5 jaren die hieraan voorafgaan; brugpensionering; het overlijden van de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is. Behoudens het geval van overlijden zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing in geval van vereffening vóór 60 jaar: de minimumduur van 10 jaar moet verstreken zijn; er moeten 5 stortingen uitgevoerd zijn (behalve voor rekeningen die zijn geopend vóór 04/08/1992); elke storting moet gedurende minimum 5 jaar belegd zijn gebleven. Aparte belastingheffing In geval van vereffening vóór de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal op een andere manier belast worden bij de inkomstenbelasting (+ eventuele aanvullende crisisbijdrage + bijkomende gemeentebelasting) tegen: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/1993; 10% voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993. In geval van terugbetaling van het kapitaal op een ander tijdstip dan hierboven bedoeld of ingeval de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, is de aanslagvoet ofwel de marginale aanslagvoet, ofwel de aanslagvoet van 33%. In de praktijk zullen de terugbetaalde bedragen onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing. In geval van vereffening na de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal belast worden via de indirecte belasting op het langetermijnsparen. In principe zal de heffing automatisch plaatsvinden wanneer de houder van de rekening de leeftijd van 60 jaar bereikt. Wanneer de rekening geopend wordt op de leeftijd van 55 jaar of ouder, zal de heffing ofwel automatisch op de 10de verjaardag van de opening van de rekening gebeuren, ofwel bij de vereffening van het kapitaal vóór die datum. De belasting zal geïnd worden tegen een aanslagvoet van: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/ % voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993(3) (3) De aanslagvoet kan 33% bedragen in geval van vereffening van het kapitaal vóór de 10de verjaardag van de opening van de rekening (rekening geopend vanaf de leeftijd van 55 jaar) in andere omstandigheden dan hierboven vermeld. Belastbare grondslag Het belastbare spaarbedrag is gelijk aan de som van de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd tegen een rentevoet van: BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

4 6,25% voor alle stortingen gedaan vóór 01/01/1992 4,75% voor alle stortingen gedaan vanaf 01/01/1992 Het Fonds valt niet onder de wet van 17 mei 2004 die de Europese richtlijn 2003/48/CE betreffende de belasting van spaarinkomsten omzet in Belgisch recht, noch onder de programmawet van 27 december 2005 die een heffing invoert op de deelbewijzen van het kapitalisatietype van ICB s die meer dan 40% in vastrentende effecten beleggen. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: Op verzoek kunnen het beheerreglement alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap of bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij of aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren door bemiddeling van de distributeurs. Alle informatie in verband met de bevek wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers de vierde donderdag van de maand april Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel of op het in de oproeping vermelde adres. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van het beheerreglement is neergelegd bij de FSMA. 4. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17 uur 5. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Waarschuwing Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de aandelen van de Vennootschap niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

5 Doel van het Fonds Beleggingsgegevens De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel , WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België. Beleggingsbeleid van het Fonds BNP Paribas B Pension Stability zal voornamelijk beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en, in mindere mate, in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De obligaties en schuldbewijzen waarin het Fonds belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,. De duration zal doorgaans in lijn met de markt zijn. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. De grote meerderheid van de obligaties beschikt als minimum over een "investment grade" rating. Het Fonds kan gebruik maken van financiële instrumenten. Het uitlenen van effecten gebeurt in het kader van een gestandaardiseerd en geprogrammeerd systeem. Met het oog op een goed verloop van deze verrichtingen geeft de kredietnemer aan de ICB een financiële garantie in overeenstemming met de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 waarvan de waarde te allen tijde hoger is dan de geleende effecten. Het uitlenen van effecten geeft geen aanleiding tot wijzigingen van het risicoprofiel van het compartiment en brengt op geen enkele wijze het beheer van de activa noch de uitvoering van de terugkooporders in het gedrang. Als tegenprestatie voor deze verrichtingen ontvangt het compartiment een vergoeding in overeenstemming met de marktpraktijk om het rendement van zijn portefeuille te optimaliseren en zodoende te verhogen. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslanen of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Risicoprofiel van het Fonds De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Beschrijving van de risico s die relevant en betekenisvol worden geacht door de beheervennootschap van het Fonds: Marktrisico hoog aangezien het risico van schommelingen van de netto-inventariswaarde van het Fonds direct gekoppeld is aan de evolutie van de koers van de activa waarin de portefeuille belegd is. Dit risico wordt gedeeltelijk beperkt door de diversificatie tussen diverse activaklassen. Het risico neemt overigens toe wanneer de voorkeur wordt gegeven aan aandelen. Rendementsrisico hoog aangezien de mogelijkheid bestaat dat het Fonds niet het verwachte rendement boekt of niet de verhoopte volatiliteit bereikt door een onverwachte evolutie van de marktwaarde van de onderliggende activa. Dit risico wordt gedeeltelijk beperkt door de diversificatie tussen diverse activaklassen. Het risico neemt overigens toe wanneer de voorkeur wordt gegeven aan aandelen. Kapitaalrisico hoog aangezien het Fonds blootgesteld is aan een risico van negatieve evolutie van zijn nettoinventariswaarde door een onverwachte evolutie van de marktwaarde van de onderliggende activa. Inflatierisico middelmatig aangezien er een risico is van negatieve evolutie van de netto-inventariswaarde van het Fonds door een onverwachte stijging van de inflatie, die een negatieve impact zou hebben op de obligaties in de portefeuille. Dit risico wordt echter beperkt door de aanpassing van de duration van de obligatieportefeuille. Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 10 jaar (zie ook het belastingstelsel) Dit Fonds is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Beheervennootschap. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

6 Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per recht van deelneming) Intrede Verhandelingprovisie 3% (maximaal) -- Administratieve kosten Uittreding Fondswijziging -- 0% (behoudens in geval van volledige omzetting naar een pensioenspaarfonds buiten de BNP PARIBAS groep: 25 EUR + BTW) Kosten voor de materiële levering van de effecten Beurstaks Recurrente provisies en kosten gedragen door het Fonds (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1,00% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,05% per jaar Vergoeding van de commissaris EUR excl. BTW per boekjaar (jaarlijks geïndexeerd) Jaarlijkse belasting 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Vergoeding van de bestuurders 0,05% per jaar (1) Taks te betalen door de beheervennootschap en ten laste gelegd van van het Fonds. Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners Belgium in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van het Fonds een commercieel voordeel vormen, dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van het Fonds dat zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen -- BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

7 Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Rechten van de deelnemers in het onverdeelde mede-eigendom van het Fondsvermogen (onafhankelijk van dat van de Beheermaatschappij), uitsluitend vertegenwoordigd door deelbewijzen van het kapitalisatietype, opgesplitst in duizendsten ervan en niet materieel leverbaar. Zij maken het voorwerp uit van inschrijvingen op naam op een rekening die uit naam van de deelnemer wordt geopend bij de financiële tussenpersonen. ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering van deelnemers is samengesteld uit alle houders van deelbewijzen van het Fonds. Ze beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en door het reglement zijn toegekend. De besluiten die door de vergadering worden genomen zijn verplicht voor alle deelnemers, ook als ze afwezig zijn of tegen hebben gestemd. Elk deelbewijs geeft recht op één stem. Tenzij de wet of het beheerreglement anderszins bepaalt, beraadslaagt de algemene vergadering steeds geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. Vereffening van het Fonds De beheermaatschappij kan, met de instemming van de bewaarder, de vereffening van het Fonds voorstellen aan de algemene vergadering van deelnemers indien zij van mening is dat de onverdeeldheid in hun belang moet worden beëindigd. De vereffening mag echter niet nadelig zijn voor de fiscale voordelen van de deelnemers die gedefinieerd zijn in het kader van het pensioensparen. De vereffeningsbeslissing wordt aan het publiek kenbaar gemaakt via de pers. De nettovereffeningsopbrengst wordt over de deelnemers verdeeld. Tijdens de vereffening van het Fonds blijft de bewaring van de tegoeden van het vermogen verzekerd door de Bewaarder, die daarnaast belast is met de controle van de vereffeningstransacties. Initiële inschrijvingsdag 25 september 2006 Initiële inschrijvingsprijs 100,00 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het Fonds minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht De bedragen in pensioenspaarrekening worden omgezet in deelbewijzen op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de deponering in de spaarrekening. De aanvragen tot terugbetaling en overdracht die door de instelling belast met de financiële dienstverlening worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag en zullen worden betaald met valutadatum drie werkdagen op de wisselmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Het Fonds zal de berekening van de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen opschorten, evenals de uitgifte en de terugkoop van de deelbewijzen, in de gevallen die worden opgesomd in artikel honderdendrie van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging: 1) wanneer een of meerdere markten waarop meer dan 20% van de activa wordt verhandeld, of een of meer belangrijke wisselmarkten waarop de valuta's worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om andere redenen dan wettelijke vakantiedagen, of wanneer de transacties er opgeschort of beperkt zijn; 2) wanneer een ernstige toestand verhindert dat de tegoeden en/of verplichtingen correct kunnen worden gewaardeerd of dat er op normale wijze over wordt beschikt, of dit niet kan zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

8 3) wanneer het Fonds niet in staat is om geld over te maken of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of tegen een normale wisselkoers, of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of de financiële markten; 4) vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering van deelnemers die verzocht wordt zich uit te spreken over de ontbinding van het Fonds, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend de wijziging van de rechtsvorm tot doel heeft; 5) in het kader van een herstructurering, zodra de ruilverhouding wordt voorgesteld conform artikel 93 van het hoger vermelde Koninklijk Besluit. Bovendien kan het Fonds, conform artikel honderdentwee van het hoger vermelde Koninklijk Besluit, op elk moment in uitzonderlijke omstandigheden de uitgifte en de terugkoop van deelbewijzen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle deelnemers of van het Fonds te beschermen. De inschrijvingen en terugkopen zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste netto-inventariswaarde na de opschorting. Het Fonds kan een of meer inschrijvingen of een of meer terugkopen die het evenwicht van het Fonds zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

9 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). De synthetische risico-indicator, berekend in overeenstemming met de beschikkingen van het reglement 583/2010, geeft de jaarlijkse volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen Fonds (EUR) 11.09% -3.11% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de kapitalisatierechten van deelneming en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1.24% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 80.26% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 90.90% BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie