BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP PARIBAS B PENSION STABILITY"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk beleggingsfonds die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en die, wat zijn werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheervennootschap Naam: BNP Paribas Investment Partners Belgium Rechtsvorm: naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 juni 2006 Bestaansduur: onbeperkt Lijst van de beheerde fondsen: BNP Paribas B Pension Balanced, BNP Paribas B Pension Growth en Metropolitan-Rentastro Growth Lijst van de bevek's waarvoor de beheervennootschap is aangesteld: Altervision, BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Fund II, BNP Paribas Fix 2010, BNP Paribas Protect, BNP Paribas B Flexible, BNP Paribas B Global, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Institutional II, Fortis B Fix, Fortis B Fix 2006, Fortis B Fix 2007, Fortis B Fix 2008, Fortis B Fix 2009, G.A.-Fund-B, Post-Fix Fund Bestuurders: Charlotte Dennery, Voorzitter Marnix Arickx, Bestuurder Vincent Cambonie, Bestuurder Vincent Camerlynck, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Max Diulius, Bestuurder Alain Kokocinski, Bestuurder Julian Kramer, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Marc Raynaud, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: Marnix Arickx, Bestuurder Stefaan Dendauw, Bestuurder William De Vijlder, Bestuurder Olivier Lafont, Bestuurder Hans Steyaert, Bestuurder BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

2 Commissaris: Deloitte, Bedrijfsrevisoren CVBA, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem vertegenwoordigd door Philip Maeyaert en Maurice Vrolix Kapitaal: ,33 EUR Delegatie van de administratie BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan, Brussel Beheer van de beleggingsportefeuille BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A. - Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel (activaspreiding en beheer van de activa die niet zijn toevertrouwd aan andere beheerders) BNP Paribas Asset Management SAS, 14 rue Bergère F Paris BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom BNP Paribas Asset Management USA Inc., 75, State Street, Suite 2700, Boston Massachussetts (USA) Financiële dienst Distributeur(s) Onder de naam BNP Paribas B Pension Stability: Bank Degroof NV, Nijverheidsstraat 14, 1040 Brussel Citibank Belgium NV, Generaal Jacqueslaan 263, 1050 Brussel Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel Europabank, Burgstraat 170, 9000 Gent Petercam NV, Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel VDK Spaarbank NV, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent Onder de naam Axa B Pension Fund Stability: AXA Bank NV, Grotesteenweg 214, 2600 Berchem Onder de naam Delta Lloyd B Pension Fund Stability: Delta Lloyd NV, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel Onder de naam Rabo Pension Fund Stability: Rabobank.be, Uitbreidingsstraat 86 (bus 3), 2600 Antwerpen Bewaarder Onderbewaarder(s) BNP Paribas Securities Services, 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange LUXEMBOURG aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 9, 1, 1 tot 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 zijn gedelegeerd. Commissaris Ernst & Young S.C.C., Reviseurs d Entreprises, boulevard d Avroy Liège vertegenwoordigd door Philippe Pire Promotor Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88. en 92, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging Regels voor de waardering van de activa Zie artikel 8 van het beheerreglement. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

3 Balansdatum 31 december Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten Alle inkomsten die voor rekening van het Fonds worden geïnd, worden op grond van het kapitalisatieprincipe herbelegd. Belastingstelsel Voor de belegger: Inschrijving op deelbewijzen Wettelijk toegelaten maximumbedrag per belastingplichtige (1) en per belastbaar tijdperk Het huidige bedrag dat in aanmerking wordt genomen voor een belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen bedraagt 910 EUR voor het belastingjaar 2013 (inkomsten 2012). Bij eenzelfde instelling mag slechts één rekening (of één verzekering) gehouden worden per belastingplichtige (2). De rekening moet een minimumduur van 10 jaar hebben. (1) De belastingplichtige moet een "inwoner van het rijk zijn", dus een natuurlijke persoon met woonplaats of zetel van zijn vermogen in België, met een leeftijd van minimum 18 jaar en maximum 64 jaar op de 31ste december van de belastingperiode waarin de rekening geopend wordt. (2) Elke echtgenoot/-note heeft recht op de vermindering als hij of zij persoonlijk houder is van de rekening. In de loop van eenzelfde belastingperiode kunnen de stortingen daarnaast slechts voor één rekening (of één verzekering) uitgevoerd worden. Bovendien kan de belastingvermindering voor het pensioensparen niet gecumuleerd worden met de belastingvermindering die bepaald wordt in artikel 145-1, 4, WIB 92 ten gunste van werknemers in geval van vrijgave van aandelen van de werkgever-vennootschap. Belastingvermindering Er wordt een belastingvermindering toegekend voor de toegelaten jaarlijkse stortingen voor pensioensparen, die wordt berekend tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet, met een minimum van 30% en een maximum van 40%. Terugbetaling van het opgebouwde kapitaal Voorwaarden die moeten worden nageleefd om een aparte gunstige belastingregeling te genieten Het kapitaal dat is opgebouwd via de stortingen aan het Fonds is onderworpen aan het hierna beschreven belastingstelsel als het aan de begunstigde wordt uitgekeerd ten vroegste bij: pensionering op de normale datum of tijdens een van de 5 jaren die hieraan voorafgaan; brugpensionering; het overlijden van de persoon waarvan hij de rechtverkrijgende is. Behoudens het geval van overlijden zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing in geval van vereffening vóór 60 jaar: de minimumduur van 10 jaar moet verstreken zijn; er moeten 5 stortingen uitgevoerd zijn (behalve voor rekeningen die zijn geopend vóór 04/08/1992); elke storting moet gedurende minimum 5 jaar belegd zijn gebleven. Aparte belastingheffing In geval van vereffening vóór de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal op een andere manier belast worden bij de inkomstenbelasting (+ eventuele aanvullende crisisbijdrage + bijkomende gemeentebelasting) tegen: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/1993; 10% voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993. In geval van terugbetaling van het kapitaal op een ander tijdstip dan hierboven bedoeld of ingeval de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, is de aanslagvoet ofwel de marginale aanslagvoet, ofwel de aanslagvoet van 33%. In de praktijk zullen de terugbetaalde bedragen onderworpen zijn aan de bedrijfsvoorheffing. In geval van vereffening na de leeftijd van 60 jaar zal het kapitaal belast worden via de indirecte belasting op het langetermijnsparen. In principe zal de heffing automatisch plaatsvinden wanneer de houder van de rekening de leeftijd van 60 jaar bereikt. Wanneer de rekening geopend wordt op de leeftijd van 55 jaar of ouder, zal de heffing ofwel automatisch op de 10de verjaardag van de opening van de rekening gebeuren, ofwel bij de vereffening van het kapitaal vóór die datum. De belasting zal geïnd worden tegen een aanslagvoet van: 16,5% voor de stortingen gedaan vóór 01/01/ % voor de stortingen gedaan vanaf 01/01/1993(3) (3) De aanslagvoet kan 33% bedragen in geval van vereffening van het kapitaal vóór de 10de verjaardag van de opening van de rekening (rekening geopend vanaf de leeftijd van 55 jaar) in andere omstandigheden dan hierboven vermeld. Belastbare grondslag Het belastbare spaarbedrag is gelijk aan de som van de jaarlijkse stortingen, gekapitaliseerd tegen een rentevoet van: BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

4 6,25% voor alle stortingen gedaan vóór 01/01/1992 4,75% voor alle stortingen gedaan vanaf 01/01/1992 Het Fonds valt niet onder de wet van 17 mei 2004 die de Europese richtlijn 2003/48/CE betreffende de belasting van spaarinkomsten omzet in Belgisch recht, noch onder de programmawet van 27 december 2005 die een heffing invoert op de deelbewijzen van het kapitalisatietype van ICB s die meer dan 40% in vastrentende effecten beleggen. Het belastingstelsel van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal stelsel, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Aanvullende informatie 1. Informatiebronnen: Op verzoek kunnen het beheerreglement alsook de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden op het hoofdkantoor van de vennootschap of bij de distributeurs. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij of aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Het prospectus kan geraadpleegd worden op de internetsite De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren door bemiddeling van de distributeurs. Alle informatie in verband met de bevek wordt gepubliceerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers de vierde donderdag van de maand april Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel of op het in de oproeping vermelde adres. 3. Bevoegde autoriteit Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat Brussel. Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van het beheerreglement is neergelegd bij de FSMA. 4. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel Tel: 02/ (Client Service) tussen 9 en 17 uur 5. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus BNP Paribas Investment Partners Belgium, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel De voor het prospectus verantwoordelijke persoon verklaart dat, voor zover hem bekend, de gegevens in het prospectus en in het vereenvoudigde prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en van het vereenvoudigde prospectus zou wijzigen. Waarschuwing Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopaanbiedingen of -verzoeken in landen of in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. In het bijzonder zijn de aandelen van de bevek niet geregistreerd in overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of vennootschappen, verenigingen of entiteiten die volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd. Voorts mogen de aandelen van de Vennootschap niet aan deze personen worden aangeboden of verkocht. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

5 Doel van het Fonds Beleggingsgegevens De deelnemers een zo hoog mogelijke waardestijging van het belegde kapitaal te bieden, en hen tegelijk te laten profiteren van een brede spreiding van het risico. Bij de samenstelling van de activa van het fonds dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen vastgelegd in artikel , WIB 1992, zodat de deelnemers de fiscale voordelen kunnen genieten die daarin zijn opgenomen, met naleving van de wetgeving op de beleggingsfondsen die van kracht is in België. Beleggingsbeleid van het Fonds BNP Paribas B Pension Stability zal voornamelijk beleggen in obligaties en andere schuldbewijzen die zijn uitgedrukt in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en, in mindere mate, in aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte. In ondergeschikte mate kan het Fonds ook in andere activa beleggen. Wat de aandelen betreft, wordt rekening gehouden met het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en met de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten. Wat de obligaties betreft, wordt voor de samenstelling van de portefeuille rekening gehouden met de voorspellingen inzake de rentevoeten die leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Categorieën van toegelaten activa: effecten, deposito's bij een kredietinstelling, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: De obligaties en schuldbewijzen waarin het Fonds belegt, worden uitgegeven door alle types emittenten: staten, territoriale overheidsinstanties, internationale openbare organismen, bedrijven,. De duration zal doorgaans in lijn met de markt zijn. De beheerder beschikt echter over de mogelijkheid om hiervan af te wijken naargelang zijn mening over de toekomstige evolutie van de rentevoeten. De grote meerderheid van de obligaties beschikt als minimum over een "investment grade" rating. Het Fonds kan gebruik maken van financiële instrumenten. Het uitlenen van effecten gebeurt in het kader van een gestandaardiseerd en geprogrammeerd systeem. Met het oog op een goed verloop van deze verrichtingen geeft de kredietnemer aan de ICB een financiële garantie in overeenstemming met de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 waarvan de waarde te allen tijde hoger is dan de geleende effecten. Het uitlenen van effecten geeft geen aanleiding tot wijzigingen van het risicoprofiel van het compartiment en brengt op geen enkele wijze het beheer van de activa noch de uitvoering van de terugkooporders in het gedrang. Als tegenprestatie voor deze verrichtingen ontvangt het compartiment een vergoeding in overeenstemming met de marktpraktijk om het rendement van zijn portefeuille te optimaliseren en zodoende te verhogen. Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die anti-persoonsmijnen, subminitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of uitvoeren, opslanen of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. Risicoprofiel van het Fonds De inschatting van het risicoprofiel van de ICB en/of van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Beschrijving van de risico s die relevant en betekenisvol worden geacht door de beheervennootschap van het Fonds: Marktrisico hoog aangezien het risico van schommelingen van de netto-inventariswaarde van het Fonds direct gekoppeld is aan de evolutie van de koers van de activa waarin de portefeuille belegd is. Dit risico wordt gedeeltelijk beperkt door de diversificatie tussen diverse activaklassen. Het risico neemt overigens toe wanneer de voorkeur wordt gegeven aan aandelen. Rendementsrisico hoog aangezien de mogelijkheid bestaat dat het Fonds niet het verwachte rendement boekt of niet de verhoopte volatiliteit bereikt door een onverwachte evolutie van de marktwaarde van de onderliggende activa. Dit risico wordt gedeeltelijk beperkt door de diversificatie tussen diverse activaklassen. Het risico neemt overigens toe wanneer de voorkeur wordt gegeven aan aandelen. Kapitaalrisico hoog aangezien het Fonds blootgesteld is aan een risico van negatieve evolutie van zijn nettoinventariswaarde door een onverwachte evolutie van de marktwaarde van de onderliggende activa. Inflatierisico middelmatig aangezien er een risico is van negatieve evolutie van de netto-inventariswaarde van het Fonds door een onverwachte stijging van de inflatie, die een negatieve impact zou hebben op de obligaties in de portefeuille. Dit risico wordt echter beperkt door de aanpassing van de duration van de obligatieportefeuille. Risicoprofiel van het type belegger Aanbevolen beleggingstermijn: 10 jaar (zie ook het belastingstelsel) Dit Fonds is vooral gericht op beleggers met een dynamisch risicoprofiel. Deze informatie wordt louter ter indicatie gegeven en brengt geen verbintenissen met zich mee voor de Beheervennootschap. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

6 Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per recht van deelneming) Intrede Verhandelingprovisie 3% (maximaal) -- Administratieve kosten Uittreding Fondswijziging -- 0% (behoudens in geval van volledige omzetting naar een pensioenspaarfonds buiten de BNP PARIBAS groep: 25 EUR + BTW) Kosten voor de materiële levering van de effecten Beurstaks Recurrente provisies en kosten gedragen door het Fonds (in EUR of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1,00% per jaar Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,05% per jaar Verhandelingsvergoeding -- Vergoeding voor de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,05% per jaar Vergoeding van de commissaris EUR excl. BTW per boekjaar (jaarlijks geïndexeerd) Jaarlijkse belasting 0.08% van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Vergoeding van de bestuurders 0,05% per jaar (1) Taks te betalen door de beheervennootschap en ten laste gelegd van van het Fonds. Bestaan van soft commissions Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP Paribas Investment Partners Belgium in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van het Fonds een commercieel voordeel vormen, dat door deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van het Fonds dat zij beheert. Bestaan van fee-sharing agreements Verdeling van de beheerprovisie tussen de beheerders en de distributeurs tegen marktvoorwaarden teneinde mogelijke belangenconflicten te voorkomen -- BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

7 Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Rechten van de deelnemers in het onverdeelde mede-eigendom van het Fondsvermogen (onafhankelijk van dat van de Beheermaatschappij), uitsluitend vertegenwoordigd door deelbewijzen van het kapitalisatietype, opgesplitst in duizendsten ervan en niet materieel leverbaar. Zij maken het voorwerp uit van inschrijvingen op naam op een rekening die uit naam van de deelnemer wordt geopend bij de financiële tussenpersonen. ISIN code BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde EUR Stemrecht van de deelnemers De algemene vergadering van deelnemers is samengesteld uit alle houders van deelbewijzen van het Fonds. Ze beschikt over de bevoegdheden die haar door de wet en door het reglement zijn toegekend. De besluiten die door de vergadering worden genomen zijn verplicht voor alle deelnemers, ook als ze afwezig zijn of tegen hebben gestemd. Elk deelbewijs geeft recht op één stem. Tenzij de wet of het beheerreglement anderszins bepaalt, beraadslaagt de algemene vergadering steeds geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. Vereffening van het Fonds De beheermaatschappij kan, met de instemming van de bewaarder, de vereffening van het Fonds voorstellen aan de algemene vergadering van deelnemers indien zij van mening is dat de onverdeeldheid in hun belang moet worden beëindigd. De vereffening mag echter niet nadelig zijn voor de fiscale voordelen van de deelnemers die gedefinieerd zijn in het kader van het pensioensparen. De vereffeningsbeslissing wordt aan het publiek kenbaar gemaakt via de pers. De nettovereffeningsopbrengst wordt over de deelnemers verdeeld. Tijdens de vereffening van het Fonds blijft de bewaring van de tegoeden van het vermogen verzekerd door de Bewaarder, die daarnaast belast is met de controle van de vereffeningstransacties. Initiële inschrijvingsdag 25 september 2006 Initiële inschrijvingsprijs 100,00 EUR Berekening van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke werkdag waarop de banken open zijn in België berekend, op voorwaarde dat de financiële markten die overeenstemmen met 80% van de activa van het Fonds minstens een dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige netto-inventariswaarde. Publicatie van de netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarde wordt elke dag gepubliceerd in de Belgische financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienstverlening verzorgt. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht De bedragen in pensioenspaarrekening worden omgezet in deelbewijzen op basis van de eerste inventariswaarde berekend na de deponering in de spaarrekening. De aanvragen tot terugbetaling en overdracht die door de instelling belast met de financiële dienstverlening worden ontvangen, zullen worden verwerkt op basis van de eerste inventariswaarde die volgt op de datum van ontvangst van de aanvraag en zullen worden betaald met valutadatum drie werkdagen op de wisselmarkt van de betalingsvaluta na de dag van berekening van de netto-inventariswaarde. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming Het Fonds zal de berekening van de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen opschorten, evenals de uitgifte en de terugkoop van de deelbewijzen, in de gevallen die worden opgesomd in artikel honderdendrie van het Koninklijk Besluit van vier maart tweeduizendenvijf betreffende bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging: 1) wanneer een of meerdere markten waarop meer dan 20% van de activa wordt verhandeld, of een of meer belangrijke wisselmarkten waarop de valuta's worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om andere redenen dan wettelijke vakantiedagen, of wanneer de transacties er opgeschort of beperkt zijn; 2) wanneer een ernstige toestand verhindert dat de tegoeden en/of verplichtingen correct kunnen worden gewaardeerd of dat er op normale wijze over wordt beschikt, of dit niet kan zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

8 3) wanneer het Fonds niet in staat is om geld over te maken of transacties uit te voeren tegen een normale prijs of tegen een normale wisselkoers, of wanneer er beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of de financiële markten; 4) vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde algemene vergadering van deelnemers die verzocht wordt zich uit te spreken over de ontbinding van het Fonds, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend de wijziging van de rechtsvorm tot doel heeft; 5) in het kader van een herstructurering, zodra de ruilverhouding wordt voorgesteld conform artikel 93 van het hoger vermelde Koninklijk Besluit. Bovendien kan het Fonds, conform artikel honderdentwee van het hoger vermelde Koninklijk Besluit, op elk moment in uitzonderlijke omstandigheden de uitgifte en de terugkoop van deelbewijzen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle deelnemers of van het Fonds te beschermen. De inschrijvingen en terugkopen zullen uitgevoerd worden op basis van de eerste netto-inventariswaarde na de opschorting. Het Fonds kan een of meer inschrijvingen of een of meer terugkopen die het evenwicht van het Fonds zouden kunnen verstoren, weigeren of uitstellen. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

9 Bijlage 1: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode van 01/01/2010 tot 31/12/2010 Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). De synthetische risico-indicator, berekend in overeenstemming met de beschikkingen van het reglement 583/2010, geeft de jaarlijkse volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Tabel met de historische rendementen Fonds (EUR) 11.09% -3.11% 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar De bovenstaande rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten voor de uitgifte en terugkoop van rechten van deelneming. Zij gelden voor de kapitalisatierechten van deelneming en vertegenwoordigen de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (voor inschrijving en terugbetaling). Totale-kostenpercentage (TKP) 1.24% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, soft commissions. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 80.26% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 90.90% BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie JUNI / 9

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND

FORTIS B PENSION FUND FORTIS B PENSION FUND Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND * eveneens verhandeld onder de handelsnaam AXA B Pensionfund Rechtsvorm Pensioenspaarfonds naar Belgisch

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek

BKCP INVEST. Informatie betreffende de bevek BKCP INVEST Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Prospectus De statuten en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH - Prospectus - versie FEBRUARI 2013 1 / 12 METROPOLITAN-RENTASTRO

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced

BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced BNP PARIBAS B GLOBAL Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Prospectus D e s t a t u t e n e n h e t r e c e n t s t e j a a r v e r s l a g z i j n a l s b i j l a g e b i j d i t p r o s p e c t u s g e v o e g d. BNP PARIBAS B

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt in financiële instrumenten

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: ACCENT PENSION FUND

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 86

FORTIS B FIX Equity 86 FORTIS B FIX Equity 86 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 182

FORTIS B FIX Equity 182 FORTIS B FIX Equity 182 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS

POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS POST-FIX FUND POST-Multifix CASH PLUS Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO

METROPOLITAN-RENTASTRO METROPOLITAN-RENTASTRO Prospectus Het Beheerreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. METROPOLITAN-RENTASTRO - Prospectus - versie JANUARI 2014 1 / 27 METROPOLITAN-RENTASTRO

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FORTIS B GLOBAL Stability World

FORTIS B GLOBAL Stability World FORTIS B GLOBAL Stability World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming STAR FUND Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie financiële

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek

FORTIS B FIX 2009. Informatie betreffende de bevek FORTIS B FIX 2009 Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX 2009 Rechtsvorm Naamloze vennootschap Oprichtingsdatum 10 december 2008 Bestaansduur Onbeperkt Maatschappelijke zetel Warandeberg, 3-1000

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

ALTERVISION Balance Europe

ALTERVISION Balance Europe ALTERVISION Balance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam ALTERVISION Oprichtingsdatum 22 oktober 1998 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START

POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START POST-FIX FUND POST-Multifix GOOD START Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie