Faillissement : B.J. Arends & Sons Groep N.y. ( vennootschap ) 1. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissement : B.J. Arends & Sons Groep N.y. ( vennootschap ) 1. Inleiding"

Transcriptie

1 Openbaar versiag Nr. 01 cx artikel 91 juncto 92 Faillissementsverordening Faillissement : B.J. Arends & Sons Groep N.y. ( vennootschap ) Faillissementsnummer : EJ-3994 van 2008 Rechter-Commissaris : Mr. J.A. van Voorthuizen Curator : Mr. J.M. de Cuba Aanvrager(s) : eigen aangifte Datum faillissement : 3 december 2008 Datum versiag : 5 maart 2009 Bijlagen :1. Crediteurenlijst + Boedelvorderingen 2. Urenspecificatie 3. Mutatieoverzicht fail!issementsrekening 4. Versiagen openbare verkopen 1. Inleiding Blijkens haar gewijzigde statuten van juli 2005 heeft de vennootschap ten doe!: 1. Dc groot- en k!einhande!, import en export en de agenturen- en commissiehande! in ijzerwaren, hand- en e!ectrische gereedschappen, huishoude!ijke apparaten,!ampen, tuinmeube!en, keuken- en tuingereedschappen, electrische en e!ectronische aparaten, uurwerken, sportartikelen, spee!goederen, auto-onderde!en en benodigdheden, handwerken, g!as- en aardewerk, geschenkartike!en, verf, schoonmaakartike!en, bouwmaterialen, koelapparaten, fornuizen, magazijn- en winkelste!lingen, vei!igheidsartikelen en scheepsbenodigdheden 2. Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren en ontwikke!en, verhuren, verpachten, verhypothekeren of in het a!gemeen bezwaren van registergoederen- en of enig recht op of be!ang in registergoederen zowe! ten behoeve van zichzelf a!s ten behoeve van derden. 3. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van-, het deelnemen in-, het samenwerken met- en het voeren van directie over andere ondernemingen, aismede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name (doch daartoe niet beperkt) van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. 4. Binnen haar dod kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doe! in de ruimste zin verband houdt, zowe! voor haar eigen rekening als van derden.

2 De aandelen van de vennootschap zijn blijkens een aandeelhoudersregister dat ik aantrof in handen van de erven van de heer Bruno R. Arends, de heer Donald W. Arends, de heer Elbert R. Arends, mevrouw Susana M. Viada, mevrouw Martitza B. Harms en B.J. Arends & Sons N.y.. Blijkens de concept Financial statements 2005 van PWC zijn de aandelen volgestort: Shareholders equity-thefinancial administration shows a share capital amounting to afi , while according to the Chamber of Commerce and Industry Aruba the authorized capital and issued/paid up capital is afi respectively afi B.J. Arends & Sons Groep N.y. stond ten tijde van de faillietverklaring geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Blijkens de uittreksel van de Kamer van Koophandel stonden als bestuurders te boek: de heer Elbert.R. Arends (sr.) met volledige bevoegdheid, de heer E.R. Arends (Jr.) met beperkte bevoegdheid en de heer L. Wong met beperkte bevoegdheid. Dc door de vennootschap gedreven onderneming is het prototype van een familiebedrijf. In april 2009 zou de vennootschap haar 75 jarige bestaan hebben gevierd. 2. Verhouding B.J. Arends & Sons Groep N.V. en B.J. Arends & Zonen N.y. Uit de Notes to the financial Statments (...) blijkt dat de vennootschap alle activiteiten van B.J. Arends & Zonen N.y. heeft overgenomen: As per January 1, 2000 B.i Arends & Sons Group N. V. acquired the activities De vennootschap heeft geen eigen balans en winst- en verliesrekening, doch is als subsidiary van B.J. Arends & Zonen N.y. opgenomen in haar geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening. Uit de goedgekeurde jaarrekeningen van B.J. Arends & Zonen N.y. die tot mijn beschikking staan maak ik op dat de vennootschap in 2002 een verlies heeft geleden van afi In 2003 was dat afi ,- en in 2004 was dat afi Uit de concept jaarrekening van 2005 blijkt dat het verlies over 2005 afi ,- bedroeg. Over de periode 2006 tot en met 2008 zijn geenjaarrekeningen aangetroffen. Er bestaat gezien de personele unie tussen de directieleden van de vennootschap en B.J. Arends & Zonen N.y. en de aandeelhoudersband een vergaande mate van verwevenheid hetgeen door de consolidatie van de financiële versiaggeving alleen maar wordt onderstreept.

3 3. Inventarisatie van het actief Ten tijde van de faillietverklaring werd enig kasgeld aangetroffen dat voor een gedeelte is gestort op de faillissementsrekening en voor een ander gedeelte is aangewend ter dekking van noodzakelijk ten behoeve van de boedel te maken kosten. Al de bankrekeningen van de vennootschap vertoonden debetstanden. Verder werden aangetroffen voorraden, inventaris, machines, een wagenpark bestaande uit 9 voertuigen. Uit een uittreksel van het hypotheekregister van 11 december 2008 blijkt dat de vennootschap te boek stond als eigenaar van de volgende onroerende zaken: 1. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie C nummer 0541, erfpacht tot gelegen aan de Rondweg/Guyabastraat te Dakota groot 1321 M2. 2. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie C nummer 0645, erfpacht tot gelegen te Dakota groot 1747 M2 met bouwterrein. 3. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0848, erfpacht tot gelegen aan de Wilhelminastraat/Columbusstraat te Oranjestad groot 450 M2 met parkeerplaats. Het recht van erfpacht vervalt per Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie C nummer 0542, erfpacht tot , gelegen aan de Rondweg te Dakota Groot 1418 M2. 5. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie B nummer 0268, gelegen aan de Wilhelminastraat/Irenestraat te Oranjestad groot 980 M2 eigendomsgrond met gedeelte winkeihuis en erf 6. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie B nummer 0269, eigendomsgrond gelegen aan de Irenestraat groot 258 M2 met gedeelte winkeihuis en erf, plaatselijk bekend als Wilhelminastraat Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie C nummer 0544, eigendomsgrond gelegen aan de Rondweg te Dakota groot 1005 M2. 8. Kadastraal perceel Afdeling Sectie R nummer 2904 te Santa Cruz (1150 M2) eigendomsgrond. 9. Kadastraal perceel Afdeling Sectie R nummer 2905 te Santa Cruz (1358 M2) eigendomsgrond. Uit het hypotheekregister blijkt verder dat B.J. Arends & Sons N.y. te boek staat als eigenaar van de volgende onroerende zaken: 1. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0765, eigendomsgrond gelegen Wilhelminastraat groot 890 M2, met daarop gebouwde winkelpand 2. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0661, eigendomsgrond, gelegen aan de van Walbeeckstraat groot 390 M2 met pakhuis en erf, plaatselijk bekend als van Walbeeckstraat 21 en 23. Vermeld dient te worden dat rond dejaarwisseling in totaal ( 3 ) voertuigen zijn ontvreemd. Er is door deurwaarder Torres (mondeling) aangifte gedaan bij KPA.

4 3. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0838, eigendomsgrond, gelegen aan de Oostestraat 495 M met opslagplaats en erf, plaatselijk bekend als Oostraat Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0660, eigendomsgrond, gelegen aan de van Walbeeckstraat groot 7 M met erf. 5. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0346, erfpacht tot , gelegen aan de Columbusstraat groot 173 M2 met parkeerplaatsen. 6. Kadastraal perceel bekend als Afdeling Sectie A nummer 0698, erfj,acht tot , gelegen aan de Columbusstraat groot 51 M2 met parkeerplaats. 7. Kadastraal perceel bekend als le Afdeling Sectie A nummer 0633,eigendomsgrond, gelegen aan de van Walbeeckstraat groot 307 M2 met woonhuis, restaurant en erf. 8. Kadastraal perceel bekend als Afdeling Sectie A nummer 0007, eigendomsgrond, gelegen van Slobbestraat / B. van der Veen Zeppenfeldtstraat/ Nuyenstraat groot 635 M2 met gedeelte zakenpand en erf. 9. Kadastraal perceel bekend als Afdeling Sectie nummer 0005, erthacht tot , gelegen aan de Slobbestraat/ Nuyenstraat te San Nicolaas groot 300 M2 met gedeelte winkelpand en erf, plaatselijk bekend als van Slobbestraat 3-B, v.d. Zeppenfeldtstraat Kadastraal perceel bekend als Afdeling Sectie A nummer 006, erfpacht tot , gelegen ann de Slobbestraat / Nuyenstraat te San Nicolaas groot 600 M2 met winkelpand en erf Blijkens eerder genoemd concept van de Financial Statements 2005 van PWC is de vennootschap economisch eigenaar van deze onroerende zaken. I-let perceel te San Nicolaas wordt gedeeltelijk verhuurd aan CMB op basis van een op I januari 2008 aangegane huurovereenkomst. In december 2008 en injanuari 2009 zijn door de curator een aantal openbare verkopen georganiseerd waarbij het overgrote deel van de inventaris is verkocht aan het publiek. Daarbij is een bruto omzet gerealiseerd van: Afi. 432, resp. Afi. 162, Netto bedraagt de opbrengst Afl.38 1, resp. Afi. 132, In dit verband wordt verwezen naar de versiagen van deurwaarder Torres. Zie bijiage Personeel Ten tijde van de faillietverklaring had de vennootschap blijkens informatie verkregen van de administrateur van de vennootschap 65 werknemers in dienst. Echter, volgens de gegevens die wij recent van SVB hebben verkregen had de vennootschap 68 medewerkers in dienst ten tijde van de faillietverklaring. Dit wordt onderzocht. Bij brief van 15 december 2008 zijn a! de bestaande arbeidsovereenkomsten opgezegd op de voet van art. 36 Fv tegen 26 januari Voorzover nodig is toestemming verzocht

5 aan Directie Arbeid en Onderzoek ( DAO ) als bedoeld in de Landsverordening Beindiging Arbeidsovereenkomsten. Die toestemming is verleend op 6januari 2009 en de werknemers zijn daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder het doen van de mededeling dat de werkgever in staat van faillissement is verklaard en dat DAO toestemming aan de vennootschap heeft verleend om de arbeidsovereenkomsten te beindigen ingevolge artikel 4 van de Landsverordening. Een aantal werknemers heeft aangegeven het niet eens te zijn met de opzegging per 26 januari Thans wordt overwogen om een procedure te beginnen teneinde de beeindigingdatum vast te stellen. Voor de werknemers zijn door de directie reeds voor 3 december 2008 cessantia aanvragen ingediend die thans nog in behandeling zijn. Opgemerkt dient te worden dat de werknemers sinds oktober 2008 hun loon niet volledig uitbetaald hebben gekregen. De directie heeft de werknemers als compensatie daarvoor in de gelegenheid gesteld om zich handelsvoorraden toe te eigenen. Wat dit betekent voor de vorderingen van de werknemers dient nog te worden onderzocht. 5. Debiteuren Ten tijde van het faillissement had de vennootschap een debiteurenportefeuille waarvan de omvang nog niet geheel vaststaat. Na het uitspreken van het faillissement zijn op verzoek van de curator nog rekeningen uitgedraaid die naar debiteuren worden verstuurd, het gaat om een bedrag van afi. 198, Hoe groot het debiteurenbestand voorafgaande aan het faillissement is dient nog te worden vastgesteld. Opmerking verdient dat het gaat om een groot aantal debiteuren die relatief kleine bedragen verschuldigd zijn. Dc curator doet pogingen om deze vorderingen te innen. Verwachte wijze van afwikkeling: vooraisnog kan geen uitspraak worden gedaan over de vraag ofaan de concurrente crediteuren enige uitkering zal worden gedaan. Veel zal affiangen van de opbrengst van de verkoop van de onroerende zaken. 6. Bank/zekerheden Ten tijde van het faillissement was het overgrote dee! van het actief bezwaard met hypotheekrechten (ten gunste van Aruba Bank N.y., Caribbean Mercantile Bank N.y. en Cydabel AVV. Verder was de gehele (handels)voorraad fiduciair overgedragen aan CMB en waren alle vorderingen op debiteuren overgedragen ( assigned ) aan CMB. Het wagenpark en de inventaris zijn vrij van zekerheden. Het fiduciair aan CMB overgedragen actief is in overleg met CMB door de curator verkocht. Dc curator en CMB voeren overleg over de wijze van verdeling van de opbrengst en in de tussentijd is uit deze opbrengst een bedrag van afi aan CMB afgedragen. Een van de leveranciers van de vennootschap heeft zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. Die zaken die onder dat eigendomsvoorbehoud vielen en die

6 verder ook te individualiseren waren zijn door de leverancier opgehaald. Voor die zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vielen maar die tijdens de openbare verkopen zijn verkocht wordt een regeling getroffen met de bewuste leverancier. 7. Rechtmatigheid Boekhoudplicht: er lijkt niet aan deze verplichting te zijn voldaan in de zin dat de laatste goedgekeurde balans en verlies- en winstrekening dateert van het jaar De balans en de verlies- en winstrekening van 2005 is in conceptvorm blijven steken. Onbehoorlijk bestuur: aanhoudende verliezen, in de loop der tijd gestaag gegroeide financieringslasten, het bestaan van rekening courant posities van de directie en het ontbreken van actuele volledige en toegankelijke financiële gegevens geven de curator aanleiding tot het instellen van een onderzoek. Vorm, omvang en inhoud daarvan zijn nog voorwerp van onderzoek. Paulianeus handelen: vooraisnog geen opmerkingen. Onderzoek vindt plaats. 8. Overig Termijn van afwikkeling: nog onbekend. Gegeven de omvang van het faillissement en de (gebleken) bewerkelijkheid ervah is in ieder geval duidelijk dat dit faillissement niet binnen een jaar zal worden afgewikkeld. Plan van aanpak: de curator heeft prioriteit gegeven aan liquidatie van de overgebleven handelsvoorraad, de inventaris en het wagenpark, inning van debiteuren en (mogelijk) (onderhandse) verkoop van de onroerende zaken. De curator stelt voor om in de maand mei 2009 een verificatievergadering te houden. De curator zal (mogelijk met huip van een financieel deskundige) nader boekenonderzoek doen. Die conclusies zullen vertrouwelijk met de rechter-commissaris worden besproken, nadien zullen de conclusies worden aangeboden in een volgend versiag.

7 Volledigheidshalve verwijs 1k u naar de naar bijiage 1. met de Iijst der voorlopig erkende concurrente crediteuren alsook de voorlopig erkende preferente crediteuren en boedelvorderingen. Bijiage 2. betreft de urenspecificatie voor werkzaamheden verricht door mijzelf en door medewerkers van mijn kantoor. Bijlage 3. betreft het mutatieoverzicht van de faillissementsrekening met de bij- en afschrijvingen en bijiage 4. betreft de versiagen van de openbare verkopen bijgehouden door deurwaarder S. Torres. Indiening volgend versiag naar verwachting 20 april Oranjestad, 5 maart 2009 J.M.de Cuba Curator

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. GEBRS. CATSMAN B.V. 2. CATSMAN LEASING B.V. 3. CATSMAN AUTOSCHADE B.V. 4. CATSMAN B.V. 5. AUTOBEDRIJF

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001

ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 ELFDE OPENBARE VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ocean Warrior B.V. Faillissementsnummer : 01.0285 Datum uitspraak : 25 juli 2001 Curator : mr J. Lensink Rechter-Commissaris : mr

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie