Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid."

Transcriptie

1 Aan: de Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes Postbus DA Haarlem CC: de heer H.W.M. Heijman Van: prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA Nyenrode Business Universiteit Straatweg BG Breukelen Betreft: onderzoek Bussum Breukelen, 24 juni 2015 Geachte heer Remkes, Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid. Met vriendelijke groet, Marcel Pheijffer 1

2 Leeswijzer De opbouw van onderhavig rapport is als volgt. Bij wijze van samenvatting vangt het rapport aan met de beantwoording van de onderzoeksvragen. In feite kan dat worden gezien als de korte versie van het rapport. Aanvullend merk ik nadrukkelijk op dat voor een goed begrip, de context en de deugdelijke onderbouwing, die korte versie niet los kan en mag worden gezien van de hoofdtekst van het rapport in de hoofdstukken 1 tot en met 13. Het louter beoordelen van (deel)onderwerpen op basis van die korte tekst of van losse zinnen en citaten doet geen goed recht aan dat begrip, de context en de onderbouwing. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor een gefragmenteerde en beperkte weergave van de inhoud van onderhavig rapport. De lange versie van het rapport bestaat uit een dertiental hoofdstukken en wel de volgende: 1. Opdracht 2. Opzet onderzoek en proces 3. Beschikbare documentatie 4. Enige kanttekeningen vooraf 5. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) 6. Toekenning onkostenvergoeding woonlasten/pensionkosten (oktober 2013) 7. Verlenging ontheffing woonplaats na een jaar (medio 2014) 8. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) 9. Onderverhuur woning Oost-Gelre 10. Reiskostenvergoeding/pensionkostenvergoeding na onderverhuur en verhuizing 11. Terugbetaling door en aan de heer Heijman 12. Varia: gedragscodes, integriteit, publiciteit en commissievergaderingen 13. Tot slot 2

3 0. Beantwoording onderzoeksvragen en samenvatting Onderzoeksvragen In dit onderzoek staat een drietal onderzoeksvragen centraal, namelijk: 1. Onderzoek de rechtmatigheid van alle declaraties of andere vergoedingen die de burgemeester van Bussum vanaf zijn benoeming in de gemeente Bussum heeft gedaan of ontvangen. 2. Onderzoek tevens hoe alle besluitvorming is verlopen omtrent zijn huisvestingssituatie en betrek hierbij de wijze van besluitvorming, de rollen van en de communicatie binnen de betrokken gremia (presidium, seniorenconvent e.d.). 3. Onderzoek de handelwijze en de wijze van communicatie (brieven, en anderszins) van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum bij de besluitvorming en de uitvoering van de rechtspositieregelingen van de burgemeester in de relatie tot de regelgeving ter zake en de gedragscode van de gemeente Bussum. Basisgegevens Indien we de casus terugbrengen tot de kern draait deze erom dat de burgemeester altijd open is geweest over de volgende drie feiten: I. Ik heb een huis in Oost-Gelre en ben daar woonachtig. II. Ik moet een woning verkopen om middelen beschikbaar te krijgen. III. Ik heb rekening te houden met mijn (ex-)partner. Deze feiten kloppen en de heer Heijman heeft op dit punt dan ook zeker niet gelogen. De casus leert echter ook dat voor deze en gene in de loop der tijd ook nader gebleken feiten relevant blijken te zijn, namelijk: IV. Het huis in Oost-Gelre betreft een huurwoning. V. De te verkopen woning staat in Frankrijk. VI. De ex-partner van de heer Heijman woont in het pand in Frankrijk. VII. Bovendien is het huurhuis in Oost-Gelre op enig moment onderverhuurd. 3

4 Vier cruciale beslissingen en beslismomenten Eveneens tot de kern teruggebracht zijn er vier cruciale punten, namelijk: A. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) B. Toekenning onkostenvergoedingen (oktober 2013) C. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2014) D. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) Deze zal ik zo direct nadat enige misverstanden zijn rechtgezet nader bespreken. Vooraf: drie belangrijke misverstanden rechtgezet Ten eerste is mede door de persaandacht de indruk ontstaan dat de heer Heijman een vergoeding heeft aangevraagd of heeft verkregen inzake dubbele woonlasten. Die indruk is volstrekt onjuist en dient van ieders netvlies te verdwijnen: de heer Heijman heeft namelijk nimmer een aanvraag ingediend voor een vergoeding van dubbele woonlasten, laat staan dat hij deze heeft ontvangen. Ten tweede bestaat het misverstand dat er sprake zou zijn van verlening van een verlenging van de ontheffing woonplaatsvereiste door de Commissaris van de Koning en/of de Minister van Binnenlandse Koninkrijksrelaties. De wet kent de mogelijkheid tot een dergelijke ontheffing (nog) niet, de Commissaris van de Koning en de Minister hebben deze dan ook niet kunnen verlenen. Bovendien gaat het in het geval van artikel 71 van de Gemeentewet om een wettelijke bepaling zonder sanctiebepaling, een zogeheten Lex imperfecta. Waarvan wél sprake is, nadat de wettelijke ontheffingstermijn van een jaar is verstreken, is een gedoogsituatie. En wel eentje met instemming van het seniorenconvent, de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ten derde bestaat het misverstand over de pensionkostenvergoeding en de vraag wie deze moet goedkeuren. Van goedkeuren is echter geen sprake nu het gaat om een secundaire arbeidsvoorwaarde en er onder omstandigheden - een recht bestaat op een dergelijke vergoeding. Uitvoering geven aan een aanspraak op dat recht is louter een uitvoeringskwestie. A. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) De conclusie kan op basis van het onderzoek niet anders zijn dan dat er formeel geen ontheffing door het daartoe bevoegde gezag de Gemeenteraad - is verleend inzake het woonplaatsvereiste. 4

5 Materieel was er echter wel degelijk sprake van een dergelijke ontheffing en is er mijns inziens dan ook niets onrechtsmatigs op dit punt aan de hand. De besluitvorming inzake de ontheffing binnen de gemeente(raad) Bussum kenmerk ik als informeel en impliciet. Zoals blijkens navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook elders in het land vaak voorkomt. Op basis van de afgenomen interviews, het antwoord van het Ministerie, het feit dat er medio 2013 geen indringende vragen zijn gesteld noch bezwaren zijn gemaakt terwijl het bekend en dus niet geheim was dat de heer Heijman toentertijd nog niet in Bussum woonde, de toenmalige bestuurscultuur en politieke verhoudingen, kom ik tot het oordeel dat er materieel sprake is van een verleende ontheffing, althans van een dusdanige situatie dat de heer Heijman ervanuit kon en mocht gaan dat de facto een ontheffing aan hem was verleend. Daar komt voorts bij dat een jaar later juni 2014, het moment waarop de eenjaarstermijn verliep en een verlenging van de ontheffing aan de orde komt evenmin is gesteld dat er in de zomer van 2013 geen (formele en/of materiële) ontheffing zou zijn verleend. B. Toekenning onkostenvergoedingen (oktober 2015) Ten eerste de pensionkostenvergoeding. Dit betreft een vergoeding waarbij het niet van belang is of een burgemeester in diens oude gemeente over een koop of een huurwoning beschikt. Aan de hand van een memo is blijkens de besluitenlijst van het presidium van 15 oktober 2013 gesproken over de pensionkostenvergoeding. De aanwezige leden hebben toentertijd aangegeven zich in het memo en derhalve in de onkostenvergoeding te kunnen vinden. Dat laatste is mooi, maar juridisch niet echt relevant. Evenmin is juridisch relevant wat (een vertegenwoordiging van) de Gemeenteraad hiervan vindt. Wel relevant is dat het om een secundaire arbeidsvoorwaarde gaat, waarop indien er aanspraak op wordt gemaakt een recht bestaat. Daarmee is de toekenning en uitbetaling een uitvoeringskwestie voor de ambtelijke organisatie en niet meer dan dat. Derhalve is ook op dit punt niets onrechtmatigs gebeurd. Dit laatste geldt ook voor de op reguliere wijze toegekende reiskostenvergoeding. C. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2014) Er is in formeel-juridische zin geen sprake van een ontheffing, want daarvoor is zoals gezegd geen wettelijke grondslag. Er is wel sprake van een situatie waarin, bij monde van de fractievoorzitters, door de gemeente Bussum is aangegeven de burgemeester vanwege de bijzondere omstandigheid van de aanstaande fusie niet aan het woonplaatsvereiste te zullen houden. Deze lijn is in de 5

6 bestuurlijke kolom door de gemeente Bussum aan de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd, hetgeen enerzijds formeel overbodig en anderzijds bestuurlijk zorgvuldig en transparant te noemen is. Op basis hiervan kon en mocht de heer Heijman er naar mijn mening van uitgaan dat er in feite nog steeds materieel sprake was van een ontheffing woonplaats. Ook hier is naar mijn mening niets onrechtmatigs aan de hand. Ook niets ongrondwettelijks omdat het bij artikel 71 van de Gemeentewet gaat om een wettelijke bepaling zonder sanctiebepaling, een zogeheten Lex imperfecta. Wel is er, nadat de wettelijke ontheffingstermijn van een jaar is verstreken, sprake van een gedoogsituatie. D. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) De volgende vraag is of er ook in het tweede jaar van de ambtstermijn door de heer Heijman weer aanspraak kon worden gemaakt op de pensionkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding. In eerste instantie dient het antwoord bevestigend te luiden en is er dus niets onrechtmatigs aan de hand als het gaat om het doorbetalen van de pensionkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding; in ieder geval niet tot 1 december Hoewel ten aanzien van met name de pensionkostenvergoeding ook geldt dat deze formeel slechts gedurende een jaar kan worden toegekend, bestaat ook hier materieel instemming van het fractievoorzittersoverleg, met ruggensteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kabinetschef van de Commissaris van de Koning. De logica hierachter is de koppeling tussen de gedoogsituatie inzake het woonplaatsvereiste en de verdere uitoefening van het recht op de pensionkosten- en reiskostenvergoeding. In het fractievoorzittersoverleg van 19 november 2014 is voorts een maaltijdkostenvergoeding toegekend. Daarvoor is althans blijkens ambtelijke stukken - geen juridische basis omdat een burgemeester wordt geacht dergelijke kosten vanuit diens ambtstoelage te betalen. Een dergelijke vergoeding is anders dan de heer Heijman toentertijd heeft gesteld dan ook niet gebruikelijk. Op dit punt overweeg ik dat de toekenning van de maaltijdvergoeding enerzijds weliswaar niet gebruikelijk was (de mededeling van de heer Heijman is dat het wel gebruikelijk is), maar dat deze anderzijds wel een analogie kent met de regeling voor wethouders. Het gaat mij daarom te ver en te snel om zonder nader onderzoek tot een oordeel (on)rechtmatig te komen ten aanzien van deze vergoeding. Aangezien de ontheffing woonplaatsvereiste en de pensionkostenvergoeding de hoofdmoot van het onderzoek vormden en de meeste tijd en aandacht vergden heb ik aan dit punt (nog) geen verdere aandacht kunnen schenken. Het thans eerst uitzoeken zou het ophouden van het rapport tot gevolg hebben. 6

7 Derhalve resteert de maaltijdvergoeding als een punt van aandacht in de verdere financiële afwikkeling met de heer Heijman na behandeling van dit rapport en het trekken van consequenties naar aanleiding daarvan. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen dat deze vergoeding geen voortzetting betekent van reeds eerder verleende vergoedingen: het is er vanaf 19 november 2014 als extra component bijgekomen. Onderverhuur woning Oost-Gelre Per 1 december 2014 heeft de heer Heijman diens huurwoning in Oost-Gelre onderverhuurd. Formeel-juridisch is dat niet van belang voor de verdere voortzetting van de pensionkostenvergoeding en is deze vanaf 1 december 2014 derhalve in eerste instantie wederom niet onrechtmatig. Wat betreft de reiskostenvergoeding heeft te gelden dat deze voor een deel namelijk het reizen van en naar Oost-Gelre in de weekenden na 1 december niet hadden mogen blijven doorlopen. Deze hadden verlaagd dienen te worden van 326,70 euro naar 189 euro. Voor het verschil bestond geen recht, hetgeen de heer Heijman ook erkent. Het teveel betaalde dient dan ook met de heer Heijman te worden verrekend. Verhuizing naar Baarn Op enig moment in de eerste periode van 2015 gaat de heer Heijman vaker bij zijn vriendin in Baarn verblijven en vanaf eind april trekt hij bij haar in. In die periode dienen de reiskostenvergoedingen van 189 euro mogelijk nog iets verder te worden verlaagd. Het gaat om relatief kleine bedragen die ik niet verder heb uitgezocht en waarbij het ook meer voor de hand ligt dat dit ambtelijk met de heer Heijman wordt uitgezocht en vastgesteld. Voorts kan de vraag aan de orde worden gesteld tot op welk moment in 2015 nu precies het recht op de pensionkostenvergoeding doorloopt. Bijvoorbeeld tot eind april 2014, het moment waarop de heer Heijman bij zijn vriendin intrekt (in hoofdstuk 10 worden ook nog enige andere opties genoemd). Zelf is de heer Heijman van mening dat het recht op de pensionkostenvergoeding thans nog doorloopt. Daar dit een item betreft dat pas in het laatste interview (18 juni 2015) is opgekomen, heeft op dit punt nog geen nader onderzoek plaatsgevonden. Maar ook dit kan ambtelijk worden vastgesteld en in overleg met de heer Heijman worden afgedaan. Terugbetaling door en aan de heer Heijman De heer Heijman heeft diens gehele pensionkostenvergoeding inmiddels (begin mei 2015) aan de gemeente Bussum terugbetaald. 7

8 Deels ten onrechte, blijkens voorgaande gevolgtrekkingen. Derhalve dient er met verrekening van ten onrechte ontvangen reiskostenvergoedingen (na 1 december 2014) thans een bedrag aan de heer Heijman te worden terugbetaald. Dit eventueel ook nog te corrigeren na nader onderzoek voor genoten maaltijdkostenvergoeding en wellicht een deel van de pensionkostenvergoeding die over (een deel van) 2015 is uitbetaald. Beantwoording eerste twee onderzoeksvragen Daarmee acht ik de eerste onderzoeksvraag inzake de rechtmatigheid van declaraties en vergoedingen afdoende beantwoord. Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag geldt dat deze kernachtig is beantwoord door de bespreking van de punten A tot en met D hiervoor. Meer in detail wordt op de besluitvorming ingegaan in de hoofdstukken 5 tot en met 12 van het rapport, waarnaar ik kortheidshalve verwijs. De derde onderzoeksvraag De beantwoording van de derde onderzoeksvraag inzake handelwijze en communicatie van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum mede in het licht van de rechtspositionele regelingen en de gedragscode, is het lastigste gebleken. Met name door de relatief zeer verdeelde en daardoor moeilijke politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Bussum. Maar ook door de publiciteit voorafgaande, tijdens en naar aanleiding van onderhavig onderzoek. In het rapport (hoofdstuk 12) beschrijf ik de consequenties daarvan onder meer als volgt: Suggesties die in de casus opkomen dat gegevens door de burgemeester wel degelijk bewust achter zouden zijn gehouden, zijn voor en tijdens het onderzoek echter ook opgekomen; daarmee en daardoor komt de integriteit van de heer Heijman bovendien: publiekelijk - ter discussie te staan alvorens een onafhankelijk onderzoek is ingesteld of afgerond. Vanaf dat moment gaan feiten, percepties, suggesties, mediaberichten door elkaar heen lopen. Bovendien is een deel daarvan vermoedelijk gebaseerd op informatie uit een circuit dat ook de basis vormt voor de anonieme brief van 3 juni Een brief waarover het Gerechtshof voor wat betreft de feitelijke onderbouwing van hetgeen in die brief is gemeld duidelijke taal spreekt. Al met al is hierdoor een kluwen ontstaan die nauwelijks deugdelijk te ontrafelen is, alhoewel ik daartoe diverse pogingen heb gedaan. Een kluwen ook die door mij binnen het tijdsbestek 8

9 en de mogelijkheden van het onderzoek niet puur feitelijk meer te ontrafelen was. Ik neem de suggesties dan ook voor kennisgeving aan en laat het bij de feitelijke constatering dat deze er zijn. Vorenstaande en dan met name de referte aan de kluwen maakt dat onderzoeksvraag 3 niet kort en krachtig valt te beantwoorden. Behoudens enkele hierna te maken opmerkingen, verwijs ik daarvoor verder naar de inhoudelijke hoofdstukken 5 tot en met 12. Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport Voorgaande betreft ingegeven door de (on)rechtmatigheidsvraag vooral een juridische benadering van de casus. Deze heeft binnen de Bussumse politiek echter ook veel emoties losgemaakt. Die hangen samen het onderwerp communicatie dat zowel in de tweede als in de derde onderzoeksvraag wordt genoemd. Die hangen ook samen met het aspect vertrouwen/wantrouwen in relatie tot de burgemeester. Iedere betrokkene heeft daarbij zijn eigen waarheid, die niet altijd gestoeld bleek te zijn op juridische en relevante feiten. Niet zelden wijkt daardoor de waarheid van anderen op onderdelen af van die van de heer Heijman. Dit is deels veroorzaakt door de soms heftige publiciteit, maar deels ook door hemzelf. De heer Heijman heeft dit zelf eerder onder meer als volgt verwoord: Ik vind het vervelend dat er een verkeerd beeld is ontstaan over de aard (koop/huur) van mijn woning in Oost-Gelre. Dit is helaas een eigen leven gaan leiden en heeft een zwaarte en omvang gekregen, die ik niet heb bevroed. Voorzover dit beeld ontstaan is door mijn toedoen, wil ik hierover mijn spijt betuigen en mijn excuses aanbieden. Ik heb een inschattingsfout gemaakt over de relevantie van dit onderwerp en het verwachtingspatroon dat in de loop van de tijd is ontstaan en door mij niet werd gecorrigeerd. Door de verkeerde beelden die zijn ontstaan en die de heer Heijman heeft laten voortbestaan waar hij deze had kunnen corrigeren of beter had kunnen inkleuren, en door diverse in het rapport beschreven gebeurtenissen, is de heer Heijman in de loop der tijd op het niveau van wethouders, gemeenteraadsleden en ambtelijk, betrokkenen als het ware kwijt geraakt. Sommigen in het begin van het proces, sommigen later en bovendien niet zelden met wijsheid achteraf. Een cruciaal punt blijkt achteraf 1 december 2014 te zijn, het moment waarop het huurhuis van de heer Heijman in Oost-Gelre wordt onderverhuurd. Maar er zijn er meerdere. Bijvoorbeeld als het gaat om het actief verstrekken van informatie aan de Gemeenteraad, althans ten minste aan de fractievoorzitters, met name inzake de brieven van de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 9

10 Daarnaast zijn in de interviews termen gevallen zoals als staat niet boven de partijen, is manipulatief, achter houden van informatie, niet juist of onvolledig informeren, hij heeft me beduveld, ik voelde me onder druk gezet of woorden met gelijke strekking. Per saldo is daardoor een beeld ontstaan dat niet had hoeven te ontstaan indien de heer Heijman conform de gemeentelijke gedragscode meer openheid en transparantie had betracht. Door die openheid op in ieder geval voor anderen cruciale momenten na te laten, heeft de heer Heijman zichzelf tekort gedaan. Met meer openheid had het niet zover hoeven te komen dat hij tenslotte om hem moverende redenen een ontslagaanvraag heeft ingediend. De feiten bevestigen immers niet het beeld van op grote schaal onrechtmatig ontvangen vergoedingen. Wel is er op onderdelen sprake van slordigheden, bijvoorbeeld als het gaat om het niet tijdig stopzetten van (een deel) van de reiskostenvergoeding. Ook is er sprake van een burgemeester die zijn rechten kende en daar maximaal aanspraak op heeft gemaakt. Waardoor hij zijn woonlasten, reiskosten en maaltijdkosten kon minimaliseren. Juridisch kon dat voor wat betreft de meeste onderdelen en voor een relatief lange periode. De heer Heijman is er in ieder geval ambtelijk echter ook voor gewaarschuwd dat een bestuurder onder het vergrootglas ligt. Dat het aanspraak maken op rechten kan maar niet hoeft. Dat het zich indien je wel aanspraak maakt op alle rechten - ook tegen je kan gaan keren. En dat is precies wat er in de onderhavige casus mede door de gekozen communicatiewijze is gebeurd. Publiciteit Er is een gedragscode op raadsleden van toepassing. Voorts zijn er in het kader van onderhavig onderzoek afspraken met de Commissaris van de Koning gemaakt. Die afspraken en de bepalingen in de gedragscode zijn niet altijd nageleefd. Met name niet als het gaat om publiciteit gedurende het onderzoek. Die publiciteit heeft de waarheidsvinding in het kader van dit onderzoek eerder moeilijker dan makkelijker gemaakt. Een voorbeeld van publiciteit die naar mijn mening in strijd is met de in het kader van onderhavig onderzoek door de fractievoorzitters met de Commissaris van de Koning gemaakte communicatieafspraken, betreft het interview dat door vertegenwoordigers van Hart voor Bussum op 18 juni 2015 bij GooiTv is gegeven. Zeker nu dat interview naast processuele zaken ook op inhoudelijke zaken zag. Ten tweede was de afspraak dat fractievoorzitters hun medewerking aan het onderzoek zouden verlenen. Op een punt heeft een aantal personen door hen aan anderen toegezegde vertrouwelijkheid echter zwaarder laten wegen dan het belang van het medewerken aan onderhavig onderzoek. Een onderzoek in het kader van waarheidsvinding dat zij zelf zeer belangrijk vonden. Door de gemaakte keuze inzake het op dit punt niet bijdragen aan het onderzoek is een blinde vlek in het onderzoek blijven bestaan. 10

11 Slotsom: recht én keuze Het onderzoek laat zich wat mij betreft als volgt samenvatten: (1) Op bepaalde vergoedingen bestaat een recht. Daarvan gebruik maken is juridisch bezien dan ook niet onrechtmatig maar juist rechtmatig. (2) De vraag of je aanspraak wilt maken op een recht, betreft een geheel andere vraag en is bovendien een persoonlijke keuze: je mag je recht uitoefenen, het hoeft echter niet. (3) De vraag hoe de keuze om van een recht gebruik te maken exact moet worden gewaardeerd en gekwalificeerd, betreft eveneens een persoonlijke keuze en die is daarmee subjectief. (4) In de media en het (politieke) debat tot nog toe is het regelmatig meer over de keuze dan over het recht gegaan. Dit zonder daar altijd de juridisch relevante feiten bij te betrekken. Deze staan bij de beantwoording van de onderzoeksvragen echter wél centraal. Reactie heer Heijman De kern van de reactie van de heer Heijman in de fase van hoor en wederhoor is als volgt: Alles bijeengenomen aanvaard ik de inhoud van het rapport. 11

12 1. Opdracht De dato 21 mei 2015 ontving ondergetekende namens de Commissaris van de Koning (provincie Noord-Holland), de heer J.W. Remkes, de navolgende onderzoeksopdracht: Inleiding De burgemeester van Bussum, de heer H. Heijman, heeft op maandag 18 mei 2015 de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de aanhoudende berichtgeving omtrent zijn woonsituatie en hiermee verband houdende declaraties en onkostenvergoedingen gevraagd door een onafhankelijke externe deskundige onderzoek te laten verrichten. Aansluitend heeft de Commissaris van de Koning op 18 mei 2015 met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bussum overleg gevoerd. Ook de fractievoorzitters hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt en zullen hieraan hun medewerking verlenen. Zowel burgemeester als fractievoorzitters hebben ingestemd met het gegeven dat de Commissaris van de Koning opdrachtgever is. De fractievoorzitters hebben verder aangegeven dat alle reeds door hen ter zake gestelde vragen in het onderzoek meegenomen zouden moeten worden. De burgemeester heeft aangegeven voor de duur van het onderzoek zijn werkzaamheden op te zullen schorten, om zo ruimte voor het onderzoek te scheppen. Met de burgemeester en de fractievoorzitters is afgesproken dat het onderzoek zich op de volgende aspecten zal richten: Onderzoeksvragen: 1. Onderzoek de rechtmatigheid van alle declaraties of andere vergoedingen die de burgemeester van Bussum vanaf zijn benoeming in de gemeente Bussum heeft gedaan of ontvangen. 2. Onderzoek tevens hoe alle besluitvorming is verlopen omtrent zijn huisvestingssituatie en betrek hierbij de wijze van besluitvorming, de rollen van en de communicatie binnen de betrokken gremia (presidium, seniorenconvent e.d.). 3. Onderzoek de handelwijze en de wijze van communicatie (brieven, en anderszins) van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum bij de besluitvorming en de uitvoering van de rechtspositieregelingen van de burgemeester in de relatie tot de regelgeving ter zake en de gedragscode van de gemeente Bussum. 12

13 Proces De onafhankelijke onderzoeker streeft ernaar over ca. 4 weken na verstrekking van de opdracht te rapporteren over zijn of haar bevindingen. In het kader van hoor en wederhoor zal het conceptrapport aan de heer Heijman worden voorgelegd. Eventuele feitelijke onjuistheden kunnen op basis hiervan worden verbeterd. Inhoudelijk commentaar wordt niet in het rapport opgenomen, maar kan als bijlage worden toegevoegd. De definitieve rapportage wordt dan ter kennis van de opdrachtgever, de Commissaris van de Koning, en de burgemeester, de heer H. Heijman, gebracht. De Commissaris van de Koning zal de rapportage met de burgemeester, de heer H. Heijman, bespreken. Daarna zal de rapportage aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bussum worden aangeboden en door de Commissaris van de Koning met hen worden besproken. Daarna wordt de rapportage openbaar. De openbare rapportage en het volledige feitencomplex kan in de gemeenteraad van Bussum besproken worden. Communicatie Met de burgemeester en met de fractievoorzitters is op 18 mei jl. afgesproken dat allen zich gedurende het onderzoek, totdat het onderzoek is afgerond, zullen onthouden van commentaar of uitlatingen over het onderzoek en alle zaken en vragen die onderwerp zijn van het onderzoek. Voor de woordvoering wordt verwezen naar de provincie Noord-Holland. 2. Opzet onderzoek en proces Ten behoeve van het onderzoek is door ondergetekende de nodige documentatie verkregen. Deze zal in hoofdstuk 3 nader worden geduid. Een belangrijk deel van het onderzoek betrof het op basis van vrijwilligheid - afnemen van interviews. Interviews De interviews zijn genotuleerd, waarna de gespreksverslagen ter correctie en accordering aan de geïnterviewden zijn aangeboden. Hen is de mogelijkheid geboden het gespreksverslag waar nodig aan te vullen, ook voor wat betreft die onderwerpen die naar hun mening in het interview onderbelicht zijn gebleven of een nadere uiteenzetting behoefden. Daarbij is voorts de mogelijkheid geboden om het verslag te voorzien van aanvullend feitenmateriaal door middel van het toevoegen van bijlagen. Van de mogelijkheden tot correctie, aanvulling en aanlevering van feitenmateriaal is dankbaar gebruik gemaakt. 13

14 Hoor en wederhoor geïnterviewden Ondergetekende meent dat de geïnterviewden op deze wijze voldoende mogelijkheid is geboden om het naar hun mening voor het onderzoek benodigde feitenmateriaal aan te dragen. In ieder geval is ondergetekende van mening dat hij over voldoende feitenmateriaal beschikt om de drie onderzoeksvragen adequaat te kunnen beantwoorden. Daar waar open einden resteren is dat aangegeven. Ondergetekende heeft dan ook behoudens met de heer Heijman zelf afgezien van een tweede ronde van interviews. Om dezelfde redenen (1) voldoende mogelijkheid geboden tot inbreng van informatie, en (2) voldoende feitenmateriaal beschikbaar is het concept-rapport niet voor hoor en wederhoor voorgehouden aan de diverse geïnterviewden, hoewel via fractievoorzitters daarom is verzocht via de Commissaris van de Koning. Geen der fractievoorzitters en/of andere geïnterviewden heeft zich naar aanleiding van de terugkoppeling van de interviews direct bij mij gemeld met een verzoek tot aanvullend hoor en wederhoor. Additionele redenen om het hoor en wederhoor niet toe te passen betreffen de duidelijke procedure-afspraken die voorafgaand aan het onderzoek zijn gemaakt tussen de fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning. Zie daarvoor de in hoofdstuk 1 weergegeven onderzoeksopdracht, met name onder het kopje proces. Daarnaast is in het dossier-bussum gebleken dat (vertrouwelijke) informatie vroegtijdig bij de pers terecht is gekomen. Het vroegtijdig openbaar worden van delen van het concept-rapport is onwenselijk en zou ongetwijfeld extra commotie en dynamiek teweeg hebben gebracht. In dit verband verwijs ik voorts naar een door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen bij GooiTV op 18 juni afgegeven interview. Dat interview ging anders dan zij stelden niet louter om processuele zaken, omdat er bijvoorbeeld ook is gesproken over het woonplaatsvereiste en de (vermeende) rol van de Commissaris van de Koning daarbij. Het afgeven van het interview is naar mijn mening dan ook in strijd met de communicatieafspraken die in de opdracht zijn opgenomen en in hoofdstuk 1 van dit rapport zijn weergegeven. Bovendien bevat het door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen afgegeven interview enkele suggesties en stellingen die feitelijk onjuist zijn. Zo wordt gesteld dat er hoor en wederhoor door de onderzoeker ten aanzien van het concept-rapport is of zou worden toegepast in de richting van de Commissaris van de Koning. Hetgeen onjuist is, met name omdat die procedure alleen al niet is en kon worden gevolgd omdat dit niet is afgesproken tussen de Commissaris van de Koning en de fractievoorzitters (zie wederom de opdracht in hoofdstuk 1 van dit rapport) en ondergetekende zich juist wel aan de gemaakte afspraken heeft willen houden. De Commissaris van de Koning heeft het rapport gekregen nadat de onderzoeker daar diens handtekening onder heeft gezet en dus niet 14

15 eerder dan dat. Overige feitelijke onjuistheden in het door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen afgegeven interview laat ik hier verder onbesproken. Verder kristalliseerde zich tijdens het onderzoek nadrukkelijk uit dat het er in casu niet zozeer om gaat om feitenmateriaal in de vorm van documenten boven water te krijgen daarin heb ik als onderzoeker namelijk geen behoudens één uitzondering betreffende een bijeenkomst op 22 april 2015 (ik kom daar later in hoofdstuk 12 nog op terug) - belemmeringen ondervonden. Ik meen dat er voldoende basis zit in het feitenmateriaal en de weergave daarvan in dit rapport, om te kunnen stellen dat de bevindingen en conclusies daardoor kunnen worden gedragen. Desondanks kan ik nooit geheel uitsluiten dat ook dit rapport feitelijke onjuistheden kan bevatten. Maar ik meen dat die niet zodanig kunnen zijn dat deze de hoofdbevindingen en conclusies in dit rapport in de weg staan. In het debat in de Gemeenteraad over dit rapport zal ruimte zijn om feitelijke onjuistheden aan te tonen, waarbij ik mij op voorhand bereid toon desgevraagd en indien nodig te reflecteren of deze significante betekenis hebben voor het rapport. Waar de discussies tijdens het onderzoek, vooral in de afgenomen interviews, om draaiden betrof de interpretatie en duiding van de feiten (dat is dus wezenlijk iets anders dan feitelijke onjuistheden). Bijvoorbeeld over de vraag of besluiten die niet via de formele route zijn genomen, materieel geacht kunnen worden wel tot stand te zijn gekomen. Of over de vraag of instemming van een fractievoorzitter tevens de instemming van diens fractieleden omvat. Dergelijke vragen beantwoorden en het geven van duiding en interpretatie betreft de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Gelijk in de procesafspraken is beschreven (zie hoofdstuk 1) ziet het hoor en wederhoor op verbetering van feitelijke onjuistheden en niet op het geven van inhoudelijk commentaar (op bijvoorbeeld de genoemde duiding en interpretatie van de feiten). Overigens zou het uitvoeren van een tweede ronde van interviews en/of het volgen van een fase met hoor en wederhoor met de fractievoorzitters ten aanzien van het concept-rapport mogelijk hebben geleid tot vertraging van het proces. Dit terwijl er een stevige wens onder de fractievoorzitters maar ook bij de wethouders en de Commissaris van de Koning leefde om de rapportage spoedig af te ronden. Hoor en wederhoor heer Heijman Conform de zoals gezegd hiervoor in hoofdstuk 1 weergegeven procesafspraken is wel hoor en wederhoor toegepast ten aanzien van de heer Heijman. Volledigheidshalve wordt aangegeven welke stappen procedureel in diens richting zijn uitgevoerd: 15

16 op 26 mei 2015 is de heer Heijman als eerste persoon in het onderzoek gehoord; op 8 juni 2015 is op instigatie van ondergetekende een gesprek gevoerd tussen de Commissaris van de Koning, diens Kabinetschef alsmede de heer Heijman en ondergetekende. Daarbij is door ondergetekende mondeling verslag gedaan van de tussenstand in het onderzoek; dit - uiteraard - onder het voorbehoud van eventueel afwijkende bevindingen en conclusies na afronding van het gehele onderzoek; op 18 juni 2015 is een tweede interview met de heer Heijman afgenomen; op 22 juni 2015 is het concept-rapport aan de heer Heijman aangeboden ter correctie van feitelijke onjuistheden. Diens reactie is als bijlage bij het (dit) eindrapport gevoegd. De kern van de reactie van de heer Heijman in de fase van hoor en wederhoor is als volgt: Alles bijeengenomen aanvaard ik de inhoud van het rapport. Ontslagaanvraag heer Heijman Op 11 juni heeft de heer Heijman schriftelijk diens ontslagaanvraag ingediend, door middel van een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Bussum. Daarin stelt hij onder meer: onderwerp te zijn geworden van een stroom aan negatieve publiciteit inzake bestuurlijke en privékwesties; dat de bestuurlijke kwesties worden onderzocht en dat hij tot de conclusie is gekomen dat ongeacht de uitkomst van het onderzoek de ontstane beeldvorming rond zijn persoon het hem onmogelijk maakt nog verder als burgemeester te functioneren; dat het zijn overtuiging is dat het belang van de gemeente Bussum en haar inwoners zwaarder weegt dan zijn persoonlijk belang en dat dit voor hem de belangrijkste reden is om tot zijn beslissing de ontslagaanvraag te komen; dat hij onder de huidige politieke omstandigheden niet langer (de Bussumse) burgemeester kan en wil zijn. 16

17 Afgenomen interviews Door ondergetekende zijn de volgende interviews afgenomen (in chronologische volgorde): Naam Functie Datum De heer H.W.M. Heijman (voormalig) Burgemeester Bussum 26 mei 2015 Mevrouw F.M.W.C. Clijsen Fractievoorzitster GooiDuursaam 27 mei 2015 De heer A.H.J.J. Luijten Fractievoorzitter VVD 27 mei 2015 Wethouders (collectief), te weten: mevrouw A.C. van den Berg-van Bart, mevrouw G.N. van Ramshorst, mevrouw A.J.M. de Ridder, de heer G.H.F. Boekhoff Wethouders 27 mei 2015 en 29 mei 2015 Mevrouw D.E. Koree Secretaresse 29 mei 2015 De heer A.J.M. Schmidt Fractievoorzitter D66 29 mei 2015 De heer J.C. Krabbendam Fractievoorzitter Krabbendam 29 mei 2015 Mevrouw B.I. van Wijhe en de heer B. van Leeuwen Extern arbeidsvoorwaardenjurist respectievelijk Hoofd Bestuur- en Managementondersteuning gemeente Bussum 29 mei 2015 De heer B. Henzen Fractievoorzitter Partij voor Bussum 29 mei 2015 De heer A. van Waveren Fractievoorzitter PvdA 29 mei 2015 De heer L.J.F. Zweers Fractievoorzitter CDA 29 mei 2015 De heer G. Struik Fractievoorzitter GroenLinks 3 juni 2015 De heren J.A. Kwekkeboom en H. Visser Mevrouw M.C.G. Munneke Smeets en de heer R.M.M. Sweijen De heer D.J. van Huizen Fractielid respectievelijk fractievoorzitter van de Gooise Ouderenpartij (GOP) Fractievoorzitter respectievelijk fractielid van Hart voor Bussum Gemeentesecretaris gemeente Bussum (tot 1 mei 2015) en projectleider herindeling (na 1 mei 2015) 3 juni juni juni 2015 De heer L.A. Wieringa Griffier gemeente Bussum 15 juni 2015 De heer J.H.J. Zegering Hadders Voorzitter vertrouwenscommissie en 15 juni 2015 voormalig fractievoorzitter VVD De heer H.W.M. Heijman (voormalig) Burgemeester Bussum 18 juni 2015 Ondergetekende meent daarmee de belangrijkste spelers in de onderhavige casus te hebben gesproken. Voor wat betreft de zaken die te relateren zijn aan de Commissaris van de Koning (de heer J.W Remkes), diens Kabinetschef (de heer R.A.P. Wortelboer) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de heer R.H.A. Plasterk) is volstaan met het doornemen van documenten. Die geven wat betreft ondergetekende een afdoende beeld van de gang van zaken. Ik noem met name specifiek de heren Remkes en Plasterk omdat de vertegenwoordigers van Hart voor Bussum in het concept-verslag van hun gesprek met ondergetekende, de opdracht zelfstandig hebben uitgebreid (hetgeen overigens niet hun enige wijziging in de opdracht betrof) door daarin 17

18 expliciet het onderzoek naar de betrokkenheid van de heren Remkes en Plasterk bij de besluitvorming te noemen. Ik heb (logischerwijze) de zijdens Hart van Bussum aangegeven opdrachtwijzigingen niet overgenomen in de in hoofdstuk 1 weergegeven opdracht, zoals verstrekt door de Commissaris van de Koning. Laatstgenoemde is immers mijn opdrachtgever, niet Hart voor Bussum. Overigens meen ik in het onderzoek en de rapportage afdoende met de door Hart voor Bussum voorgestelde opdrachtwijzigingen rekening te hebben gehouden, in die zin dat ik de door hen genoemde aspecten in deze rapportage adresseer. 3. Beschikbare documentatie Onderstaande opsomming betreft een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen en gebruikte documentatie. Daar waar documenten een belangrijke onderbouwing vormen voor hetgeen ten aanzien van een bepaald onderwerp in het rapport wordt besproken, zal het document in de tekst nader worden geduid. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende informatie: gespreksverslagen met de in hoofdstuk 2 genoemde personen, alsmede door hen ter onderbouwing aangeleverd materiaal; het personeelsdossier van de heer Heijman; documentatie ten aanzien van de ontheffing woonplaatsvereiste alsmede de toekenning van onkostenvergoedingen; diverse toelichtende notities en verklaringen/verduidelijkingen afkomstig van de heer Heijman; diverse notities van de heer C.J.N. Versteden die de heer Heijman als adviseur heeft bijgestaan; declaraties van de heer Heijman; verslagen van onder meer de Commissie Bestuur, het presidium, de gemeenteraad, seniorenconvent en fractievoorzittersoverleg (medio 2013 tot heden); juridische documentatie zoals rechtspositionele regelingen, gedragscodes, reglementen van orde, circulaire Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders; diverse mediaberichten. 4. Enige kanttekeningen vooraf De onderhavige casus dient naar mijn mening te worden bezien in de context van de (op onderdelen sterk) verdeelde politiek in Bussum, de nakende fusie, de verwachtingen ten aanzien van de rol van 18

19 de heer Heijman in deze (verbinder) en de publiciteit rondom hem en het onderzoek. Daarom enige kanttekeningen voorafgaande aan de inhoudelijke bespreking van de casus. Verdeelde politiek De interviews hebben ondergetekende geleerd dat het politieke klimaat in Bussum wordt ingekleurd door een tiental partijen. Ieder met eigen ambities, verwachtingen, wensen en werkwijzen. Deze lopen soms of op onderdelen synchroon met andere partijen, maar vaak ook niet. Wat daar ook van zij en zonder daarover een waardeoordeel te vellen, wordt de Bussumse politiek gekarakteriseerd door relatief grote verdeeldheid. Hetgeen in nagenoeg alle interviews is onderschreven. Die verdeeldheid toont zich op inhoudelijke punten bijvoorbeeld het fusiedossier maar met name ook ten aanzien van (werk)processen, besluitvorming en informatievoorziening. Het is een rode draad die door onderhavig onderzoek heen loopt. De aan het einde van hoofdstuk 2 opgenomen opmerking inzake een opdrachtwijziging vormt daarvan een illustratie. Een ander voorbeeld en illustratie betreft de waarde die door deze en gene wordt gehecht aan procedures en procedure-afspraken. Uitersten zijn enerzijds de formalistische houding (waarin een besluit wordt geacht te zijn genomen indien de procedure conform het boekje is uitgevoerd en een besluit expliciet wordt genomen) en anderzijds de pragmatische houding (of materiële benadering, waarin besluiten ook stilzwijgend en impliciet worden geacht te zijn genomen omdat niemand er bezwaar tegen heeft gemaakt). Weer een ander voorbeeld betreft de verwachtingen ten aanzien van informatievoorziening: sommigen verwachten alles actief aangereikt te krijgen, een ander zegt ik heb het niet gehad, maar ik heb er ook nooit naar gevraagd. Soms gaat het om de vraag of een onderwerp al dan niet geagendeerd dient te worden of dat deze al dan niet in beslotenheid of met uitsluiting van bepaalde functionarissen dient te worden behandeld. Voor de diverse weergegeven opvattingen in de genoemde voorbeelden valt telkens iets te zeggen. Ik vel daar wederom geen waardeoordeel over n de zin van juist of onjuist: voor ondergetekende was het louter een gegeven. Het zijn echter punten die terugkeren bij de behandeling en beantwoording van de onderzoeksvragen. Wat daar ook van zij: het onderhavig onderzoek leert dat de politieke verdeeldheid voor diverse bij de Bussumse politiek betrokkenen burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren punten van aandacht maar ook van zorg geeft. De verdeeldheid is op onderdelen groot, partijen en/of personen staan soms lijnrecht tegenover elkaar, waarbij ook weleens de omgangsvormen in het gedrang komen. 19

20 Daarbij wordt aanvullend opgemerkt dat de verdeelde politiek niet alleen betrekking heeft op het handelen van de burgemeester. Het gaat op onderdelen namelijk ook over zaken zoals de agendering van commissies en de rol van de commissievoorzitter daarbij, de informatieverstrekking (snelheid en inhoud) vanuit de ambtelijke organisatie, de werking van het presidium en het seniorenconvent. Het zijn elementen die op diverse plekken in de inhoudelijke behandeling van de casus (hoofdstuk 5 en verder) terugkeren. De fusie als heikel punt De gemeentelijke fusie met Naarden en Muiden vormt in de Gemeenteraad een punt van soms stevige discussie. Hetgeen overigens begrijpelijk is. Voor een deel vormt het een verklaring voor de tegenstelling tussen de lokale (oppositie)partijen en andere (deels: coalitie-)partijen. De heer Heijman en de fusie In de profielschets voor de burgemeester (zie RV , met name de daarbij behorende bijlage 1) wordt niet expliciet gesproken over voornoemde fusie. Wel wordt er bijvoorbeeld in opgemerkt dat de regionale samenwerking toeneemt en dat de burgemeester een voortrekkersrol krijgt in de samenwerking met andere gemeenten. In het (concept) persbericht dat ik aantrof in het personeelsdossier van de heer Heijman wordt expliciet genoemd dat de heer Heijman veel ervaring heeft met regionale samenwerking en fusies. Verder komt de fusie zij het wat impliciet en indirect aan de orde bij de installatie van burgemeester Heijman (2 juli 2013). De Commissaris van de Koning zegt daar (blijkens de notulen van de raadsvergadering) onder meer het volgende: De heer Remkes zegt dat er in de gemeente Bussum veel staat te gebeuren, zoals de heer Heijman zelf al aangaf, op het gebied van gemeentelijke samenwerking, de sociale paragraaf en de visie op het centrum. ( ) De heer Remkes gaat in op de ervaring van de heer Heijman met herindelingsprocessen. Hij weet dat herindeling altijd van onderaf met voldoende draagvlak opgebouwd moet worden. Hij erkent de noodzaak voor gemeenten om voldoende schaalgrootte te hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. De heer Heijman zag als burgemeester dat Groenlo en Lichtenvoorde aanvankelijk ook niet samen wilden gaan maar nu, bijna acht jaar later, gaat het aanvankelijk onwillige fusiepaar met behoud van hun eigen lokale identiteit als gemeente Oost Gelre door het leven. 20

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 27 januari 2011 RV2011-002 Benoemen leden gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in commissies en andere organen

Nadere informatie

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen -

Ons kenmerk : l/jwoo Behandeld door : J. Klijn Bijlagen - Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede Postbus 224 3253 ZK Ouddorp Aan Provincie Zuid Holland T.a.v. mevrouw I. van Mulligen Commissiegriffier Bestuur en Middelen Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV

Raadsvoorstel 19 december 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 19 december 2012 AB12.01265 RV2012.125 Gemeente Bussum Vaststellen profielschets burgemeester van Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen

Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Provincie Overijssel Rapport van feitelijke bevindingen fractievergoedingen Pagina 1 1 Opdracht Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de verkregen verantwoordingen

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

PROTOCOL (MOGELIJKE) INTEGRITEITSSCHENDINGEN DOOR RAADSLEDEN, FRACTIEVOLGERS OF WETHOUDERS GEMEENTE EDE 2016

PROTOCOL (MOGELIJKE) INTEGRITEITSSCHENDINGEN DOOR RAADSLEDEN, FRACTIEVOLGERS OF WETHOUDERS GEMEENTE EDE 2016 PROTOCOL (MOGELIJKE) INTEGRITEITSSCHENDINGEN DOOR RAADSLEDEN, FRACTIEVOLGERS OF WETHOUDERS GEMEENTE EDE 2016 Reikwijdte protocol Dit protocol moet mede worden bezien in het kader van de aanstaande wijziging

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011. Rapportnummer: 2011/358 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Emmen. Datum: 12 december 2011 Rapportnummer: 2011/358 2 Klacht Verzoekster klaagt erover, dat de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst

Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Aan de Commissie Bezwaar en Beroep p/a Gemeente Horst aan de Maas Wilhelminaplein 6 Horst Grubbenvorst, 11-3- 11 Betreft: Behandeling klacht Behoud de Parel Geachte commissie, Op 24 november 2009 hebben

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: herbenoeming burgemeester Rv herbenoeming Bgm 2014 dd ) Status Rv herbenoeming Bgm 2014 dd 250713 Raadsvoorstel Onderwerp: herbenoeming burgemeester 2014 Agendanr. Reg.nr. Presidium Cie_verg. Raadsverg.. 10 september 2013 1) Status Op grond van de gemeentewet moet

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 902 Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur Nr. 20 BRIEF

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad een voorbeeld Het voorbeeld is gebaseerd op de Handreiking functioneringsgesprek burgemeester, BZK 2008, alsmede op diverse op internet circulerende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045

Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen Postbus 279 1400 AG BUSSUM T: 035-6994210 F: 035-6945045 Uitspraak van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad

Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus Gemeenteraad Raadsvoorstel 62 Vergadering 29 augustus 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Instellen van een vertrouwenscommissie voor aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester Dienst / afdeling : raadsgriffie Aan

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348

Rapport. Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 Rapport Datum: 24 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/348 2 Klacht Op 10 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer F. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van de

Nadere informatie

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)

Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool De Quint te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR) Uitspraaknr. G416 Datum: 17 november 1993 Soort geschil: Interpretatiegeschil Partijen: De medezeggenschapsraad van de openbare basisschool "De Quint" te Alkmaar, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.:4. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.:4 Renswoude, 5 februari 2016 Nr.: 152450 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening (vertrouwens) commissie(s) (her) benoeming burgemeester en functioneringsgesprekken burgemeester

Nadere informatie

""'"angen J 6 FEB. is

'angen J 6 FEB. is cm CONhlECTIEF Gemeente Eindhoven T.a.v. de Gemeenteraad Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN AANTEKENEN ""'"angen J 6 FEB. is POSTADRES Postbus 6190 5600 HD Eindhoven BEZOEKADRES Fazantlaan 3 5613 CA Eindhoven

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262

Rapport. Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 Rapport Datum: 29 augustus 2002 Rapportnummer: 2002/262 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, voorafgaande aan de invoering van het zogeheten

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport "Klagen bij de politie"

Ministerie van Binnenlandse Zaken Aanbieding rapport Klagen bij de politie Ministerie van Binnenlandse Zaken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Aanbieding rapport "Klagen bij de politie" Datum Aan 6 maart l998 De korpsbeheerders De korpschefs : Directie Politie : EA98/U600

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194

Rapport. Datum: 17 december 2013. Rapportnummer: 2013/194 Rapport Rapport betreffende een klacht over de wijze van behandeling van een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: 17 december 2013

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Beheerovereenkomst. Extra betaalde werkzaamheden vanouds verricht. Klager is sinds enige jaren eigenaar van een tweetal panden die voorheen eigendom van klagers vader waren. Beklaagde voert al sinds jaar

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497

Rapport. Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 Rapport Datum: 30 december 2004 Rapportnummer: 2004/497 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gereageerd op zijn brieven waarin hij klachten

Nadere informatie

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 Rapport Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 2 Klacht Op 15 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Rotterdam met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten,

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten, AA000l17.dok Deken der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond mr. A.F.Th.M. Heutink De heer J.J.E. Dulfer 6,,Les Marchais" St. Pierre à Champ F-79290 CERSAY France Postbus 107 6590 AC Gennep

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening

CVDR. Nr. CVDR35796_1. Enquêteverordening CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35796_1 3 juni 2016 Enquêteverordening Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2277 Nr. 3 Raadsbesluit van 7 februari 2006, houdende vaststelling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015

Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 Reglement Centrale Bezwaarcommissie Sociaal Plan 1 mei 2013 t/m 31 december 2015 1. Doel en werkingssfeer Het Sociaal Plan Rabobank CAO biedt medewerkers die worden geraakt door een wijziging van de organisatie

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn

Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 15273 20 maart 2014 Instructie voor de Griffier gemeente Alphen aan den Rijn De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gelet op artikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257

Rapport. Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 Rapport Datum: 15 november 2007 Rapportnummer: 2007/257 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/Rivierenland/kantoor Gorinchem bij zijn beschikking van 7 juli 2005 geen ambtshalve vermindering

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/129

Zaaknummer : 2013/129 Zaaknummer : 2013/129 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 13 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies, finale geschillenbeslechting,

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep

Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Commissie van Beroep Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 40 d.d. 22 februari 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren H. Mik RA en R.H.G. Mijné) Samenvatting Adviesrelatie.

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN Het Herstelkader biedt MKB-Klanten de mogelijkheid om Bindend Advies te verzoeken in een limitatief aantal in het Herstelkader omschreven gevallen.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3454 8 maart 2010 Circulaire opbouw vakantie bij langdurige ziekte Aan: de ministers Juridische grondslag: artikelen 22

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie