Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid."

Transcriptie

1 Aan: de Commissaris van de Koning Provincie Noord-Holland, de heer J.W. Remkes Postbus DA Haarlem CC: de heer H.W.M. Heijman Van: prof.dr.mr. Marcel Pheijffer RA Nyenrode Business Universiteit Straatweg BG Breukelen Betreft: onderzoek Bussum Breukelen, 24 juni 2015 Geachte heer Remkes, Bijgaand treft U mijn rapportage aan inzake bovengemeld onderzoek. Indien nodig ben ik uiteraard tot verdere toelichting bereid. Met vriendelijke groet, Marcel Pheijffer 1

2 Leeswijzer De opbouw van onderhavig rapport is als volgt. Bij wijze van samenvatting vangt het rapport aan met de beantwoording van de onderzoeksvragen. In feite kan dat worden gezien als de korte versie van het rapport. Aanvullend merk ik nadrukkelijk op dat voor een goed begrip, de context en de deugdelijke onderbouwing, die korte versie niet los kan en mag worden gezien van de hoofdtekst van het rapport in de hoofdstukken 1 tot en met 13. Het louter beoordelen van (deel)onderwerpen op basis van die korte tekst of van losse zinnen en citaten doet geen goed recht aan dat begrip, de context en de onderbouwing. Ik ben dan ook niet verantwoordelijk voor een gefragmenteerde en beperkte weergave van de inhoud van onderhavig rapport. De lange versie van het rapport bestaat uit een dertiental hoofdstukken en wel de volgende: 1. Opdracht 2. Opzet onderzoek en proces 3. Beschikbare documentatie 4. Enige kanttekeningen vooraf 5. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) 6. Toekenning onkostenvergoeding woonlasten/pensionkosten (oktober 2013) 7. Verlenging ontheffing woonplaats na een jaar (medio 2014) 8. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) 9. Onderverhuur woning Oost-Gelre 10. Reiskostenvergoeding/pensionkostenvergoeding na onderverhuur en verhuizing 11. Terugbetaling door en aan de heer Heijman 12. Varia: gedragscodes, integriteit, publiciteit en commissievergaderingen 13. Tot slot 2

3 0. Beantwoording onderzoeksvragen en samenvatting Onderzoeksvragen In dit onderzoek staat een drietal onderzoeksvragen centraal, namelijk: 1. Onderzoek de rechtmatigheid van alle declaraties of andere vergoedingen die de burgemeester van Bussum vanaf zijn benoeming in de gemeente Bussum heeft gedaan of ontvangen. 2. Onderzoek tevens hoe alle besluitvorming is verlopen omtrent zijn huisvestingssituatie en betrek hierbij de wijze van besluitvorming, de rollen van en de communicatie binnen de betrokken gremia (presidium, seniorenconvent e.d.). 3. Onderzoek de handelwijze en de wijze van communicatie (brieven, en anderszins) van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum bij de besluitvorming en de uitvoering van de rechtspositieregelingen van de burgemeester in de relatie tot de regelgeving ter zake en de gedragscode van de gemeente Bussum. Basisgegevens Indien we de casus terugbrengen tot de kern draait deze erom dat de burgemeester altijd open is geweest over de volgende drie feiten: I. Ik heb een huis in Oost-Gelre en ben daar woonachtig. II. Ik moet een woning verkopen om middelen beschikbaar te krijgen. III. Ik heb rekening te houden met mijn (ex-)partner. Deze feiten kloppen en de heer Heijman heeft op dit punt dan ook zeker niet gelogen. De casus leert echter ook dat voor deze en gene in de loop der tijd ook nader gebleken feiten relevant blijken te zijn, namelijk: IV. Het huis in Oost-Gelre betreft een huurwoning. V. De te verkopen woning staat in Frankrijk. VI. De ex-partner van de heer Heijman woont in het pand in Frankrijk. VII. Bovendien is het huurhuis in Oost-Gelre op enig moment onderverhuurd. 3

4 Vier cruciale beslissingen en beslismomenten Eveneens tot de kern teruggebracht zijn er vier cruciale punten, namelijk: A. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) B. Toekenning onkostenvergoedingen (oktober 2013) C. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2014) D. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) Deze zal ik zo direct nadat enige misverstanden zijn rechtgezet nader bespreken. Vooraf: drie belangrijke misverstanden rechtgezet Ten eerste is mede door de persaandacht de indruk ontstaan dat de heer Heijman een vergoeding heeft aangevraagd of heeft verkregen inzake dubbele woonlasten. Die indruk is volstrekt onjuist en dient van ieders netvlies te verdwijnen: de heer Heijman heeft namelijk nimmer een aanvraag ingediend voor een vergoeding van dubbele woonlasten, laat staan dat hij deze heeft ontvangen. Ten tweede bestaat het misverstand dat er sprake zou zijn van verlening van een verlenging van de ontheffing woonplaatsvereiste door de Commissaris van de Koning en/of de Minister van Binnenlandse Koninkrijksrelaties. De wet kent de mogelijkheid tot een dergelijke ontheffing (nog) niet, de Commissaris van de Koning en de Minister hebben deze dan ook niet kunnen verlenen. Bovendien gaat het in het geval van artikel 71 van de Gemeentewet om een wettelijke bepaling zonder sanctiebepaling, een zogeheten Lex imperfecta. Waarvan wél sprake is, nadat de wettelijke ontheffingstermijn van een jaar is verstreken, is een gedoogsituatie. En wel eentje met instemming van het seniorenconvent, de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ten derde bestaat het misverstand over de pensionkostenvergoeding en de vraag wie deze moet goedkeuren. Van goedkeuren is echter geen sprake nu het gaat om een secundaire arbeidsvoorwaarde en er onder omstandigheden - een recht bestaat op een dergelijke vergoeding. Uitvoering geven aan een aanspraak op dat recht is louter een uitvoeringskwestie. A. Ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2013) De conclusie kan op basis van het onderzoek niet anders zijn dan dat er formeel geen ontheffing door het daartoe bevoegde gezag de Gemeenteraad - is verleend inzake het woonplaatsvereiste. 4

5 Materieel was er echter wel degelijk sprake van een dergelijke ontheffing en is er mijns inziens dan ook niets onrechtsmatigs op dit punt aan de hand. De besluitvorming inzake de ontheffing binnen de gemeente(raad) Bussum kenmerk ik als informeel en impliciet. Zoals blijkens navraag bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ook elders in het land vaak voorkomt. Op basis van de afgenomen interviews, het antwoord van het Ministerie, het feit dat er medio 2013 geen indringende vragen zijn gesteld noch bezwaren zijn gemaakt terwijl het bekend en dus niet geheim was dat de heer Heijman toentertijd nog niet in Bussum woonde, de toenmalige bestuurscultuur en politieke verhoudingen, kom ik tot het oordeel dat er materieel sprake is van een verleende ontheffing, althans van een dusdanige situatie dat de heer Heijman ervanuit kon en mocht gaan dat de facto een ontheffing aan hem was verleend. Daar komt voorts bij dat een jaar later juni 2014, het moment waarop de eenjaarstermijn verliep en een verlenging van de ontheffing aan de orde komt evenmin is gesteld dat er in de zomer van 2013 geen (formele en/of materiële) ontheffing zou zijn verleend. B. Toekenning onkostenvergoedingen (oktober 2015) Ten eerste de pensionkostenvergoeding. Dit betreft een vergoeding waarbij het niet van belang is of een burgemeester in diens oude gemeente over een koop of een huurwoning beschikt. Aan de hand van een memo is blijkens de besluitenlijst van het presidium van 15 oktober 2013 gesproken over de pensionkostenvergoeding. De aanwezige leden hebben toentertijd aangegeven zich in het memo en derhalve in de onkostenvergoeding te kunnen vinden. Dat laatste is mooi, maar juridisch niet echt relevant. Evenmin is juridisch relevant wat (een vertegenwoordiging van) de Gemeenteraad hiervan vindt. Wel relevant is dat het om een secundaire arbeidsvoorwaarde gaat, waarop indien er aanspraak op wordt gemaakt een recht bestaat. Daarmee is de toekenning en uitbetaling een uitvoeringskwestie voor de ambtelijke organisatie en niet meer dan dat. Derhalve is ook op dit punt niets onrechtmatigs gebeurd. Dit laatste geldt ook voor de op reguliere wijze toegekende reiskostenvergoeding. C. Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste (medio 2014) Er is in formeel-juridische zin geen sprake van een ontheffing, want daarvoor is zoals gezegd geen wettelijke grondslag. Er is wel sprake van een situatie waarin, bij monde van de fractievoorzitters, door de gemeente Bussum is aangegeven de burgemeester vanwege de bijzondere omstandigheid van de aanstaande fusie niet aan het woonplaatsvereiste te zullen houden. Deze lijn is in de 5

6 bestuurlijke kolom door de gemeente Bussum aan de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd, hetgeen enerzijds formeel overbodig en anderzijds bestuurlijk zorgvuldig en transparant te noemen is. Op basis hiervan kon en mocht de heer Heijman er naar mijn mening van uitgaan dat er in feite nog steeds materieel sprake was van een ontheffing woonplaats. Ook hier is naar mijn mening niets onrechtmatigs aan de hand. Ook niets ongrondwettelijks omdat het bij artikel 71 van de Gemeentewet gaat om een wettelijke bepaling zonder sanctiebepaling, een zogeheten Lex imperfecta. Wel is er, nadat de wettelijke ontheffingstermijn van een jaar is verstreken, sprake van een gedoogsituatie. D. Voortzetting vergoedingen (tweede helft 2014) De volgende vraag is of er ook in het tweede jaar van de ambtstermijn door de heer Heijman weer aanspraak kon worden gemaakt op de pensionkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding. In eerste instantie dient het antwoord bevestigend te luiden en is er dus niets onrechtmatigs aan de hand als het gaat om het doorbetalen van de pensionkostenvergoeding en de reiskostenvergoeding; in ieder geval niet tot 1 december Hoewel ten aanzien van met name de pensionkostenvergoeding ook geldt dat deze formeel slechts gedurende een jaar kan worden toegekend, bestaat ook hier materieel instemming van het fractievoorzittersoverleg, met ruggensteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kabinetschef van de Commissaris van de Koning. De logica hierachter is de koppeling tussen de gedoogsituatie inzake het woonplaatsvereiste en de verdere uitoefening van het recht op de pensionkosten- en reiskostenvergoeding. In het fractievoorzittersoverleg van 19 november 2014 is voorts een maaltijdkostenvergoeding toegekend. Daarvoor is althans blijkens ambtelijke stukken - geen juridische basis omdat een burgemeester wordt geacht dergelijke kosten vanuit diens ambtstoelage te betalen. Een dergelijke vergoeding is anders dan de heer Heijman toentertijd heeft gesteld dan ook niet gebruikelijk. Op dit punt overweeg ik dat de toekenning van de maaltijdvergoeding enerzijds weliswaar niet gebruikelijk was (de mededeling van de heer Heijman is dat het wel gebruikelijk is), maar dat deze anderzijds wel een analogie kent met de regeling voor wethouders. Het gaat mij daarom te ver en te snel om zonder nader onderzoek tot een oordeel (on)rechtmatig te komen ten aanzien van deze vergoeding. Aangezien de ontheffing woonplaatsvereiste en de pensionkostenvergoeding de hoofdmoot van het onderzoek vormden en de meeste tijd en aandacht vergden heb ik aan dit punt (nog) geen verdere aandacht kunnen schenken. Het thans eerst uitzoeken zou het ophouden van het rapport tot gevolg hebben. 6

7 Derhalve resteert de maaltijdvergoeding als een punt van aandacht in de verdere financiële afwikkeling met de heer Heijman na behandeling van dit rapport en het trekken van consequenties naar aanleiding daarvan. Daarbij dient ook in ogenschouw te worden genomen dat deze vergoeding geen voortzetting betekent van reeds eerder verleende vergoedingen: het is er vanaf 19 november 2014 als extra component bijgekomen. Onderverhuur woning Oost-Gelre Per 1 december 2014 heeft de heer Heijman diens huurwoning in Oost-Gelre onderverhuurd. Formeel-juridisch is dat niet van belang voor de verdere voortzetting van de pensionkostenvergoeding en is deze vanaf 1 december 2014 derhalve in eerste instantie wederom niet onrechtmatig. Wat betreft de reiskostenvergoeding heeft te gelden dat deze voor een deel namelijk het reizen van en naar Oost-Gelre in de weekenden na 1 december niet hadden mogen blijven doorlopen. Deze hadden verlaagd dienen te worden van 326,70 euro naar 189 euro. Voor het verschil bestond geen recht, hetgeen de heer Heijman ook erkent. Het teveel betaalde dient dan ook met de heer Heijman te worden verrekend. Verhuizing naar Baarn Op enig moment in de eerste periode van 2015 gaat de heer Heijman vaker bij zijn vriendin in Baarn verblijven en vanaf eind april trekt hij bij haar in. In die periode dienen de reiskostenvergoedingen van 189 euro mogelijk nog iets verder te worden verlaagd. Het gaat om relatief kleine bedragen die ik niet verder heb uitgezocht en waarbij het ook meer voor de hand ligt dat dit ambtelijk met de heer Heijman wordt uitgezocht en vastgesteld. Voorts kan de vraag aan de orde worden gesteld tot op welk moment in 2015 nu precies het recht op de pensionkostenvergoeding doorloopt. Bijvoorbeeld tot eind april 2014, het moment waarop de heer Heijman bij zijn vriendin intrekt (in hoofdstuk 10 worden ook nog enige andere opties genoemd). Zelf is de heer Heijman van mening dat het recht op de pensionkostenvergoeding thans nog doorloopt. Daar dit een item betreft dat pas in het laatste interview (18 juni 2015) is opgekomen, heeft op dit punt nog geen nader onderzoek plaatsgevonden. Maar ook dit kan ambtelijk worden vastgesteld en in overleg met de heer Heijman worden afgedaan. Terugbetaling door en aan de heer Heijman De heer Heijman heeft diens gehele pensionkostenvergoeding inmiddels (begin mei 2015) aan de gemeente Bussum terugbetaald. 7

8 Deels ten onrechte, blijkens voorgaande gevolgtrekkingen. Derhalve dient er met verrekening van ten onrechte ontvangen reiskostenvergoedingen (na 1 december 2014) thans een bedrag aan de heer Heijman te worden terugbetaald. Dit eventueel ook nog te corrigeren na nader onderzoek voor genoten maaltijdkostenvergoeding en wellicht een deel van de pensionkostenvergoeding die over (een deel van) 2015 is uitbetaald. Beantwoording eerste twee onderzoeksvragen Daarmee acht ik de eerste onderzoeksvraag inzake de rechtmatigheid van declaraties en vergoedingen afdoende beantwoord. Voor wat betreft de tweede onderzoeksvraag geldt dat deze kernachtig is beantwoord door de bespreking van de punten A tot en met D hiervoor. Meer in detail wordt op de besluitvorming ingegaan in de hoofdstukken 5 tot en met 12 van het rapport, waarnaar ik kortheidshalve verwijs. De derde onderzoeksvraag De beantwoording van de derde onderzoeksvraag inzake handelwijze en communicatie van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum mede in het licht van de rechtspositionele regelingen en de gedragscode, is het lastigste gebleken. Met name door de relatief zeer verdeelde en daardoor moeilijke politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen de gemeente Bussum. Maar ook door de publiciteit voorafgaande, tijdens en naar aanleiding van onderhavig onderzoek. In het rapport (hoofdstuk 12) beschrijf ik de consequenties daarvan onder meer als volgt: Suggesties die in de casus opkomen dat gegevens door de burgemeester wel degelijk bewust achter zouden zijn gehouden, zijn voor en tijdens het onderzoek echter ook opgekomen; daarmee en daardoor komt de integriteit van de heer Heijman bovendien: publiekelijk - ter discussie te staan alvorens een onafhankelijk onderzoek is ingesteld of afgerond. Vanaf dat moment gaan feiten, percepties, suggesties, mediaberichten door elkaar heen lopen. Bovendien is een deel daarvan vermoedelijk gebaseerd op informatie uit een circuit dat ook de basis vormt voor de anonieme brief van 3 juni Een brief waarover het Gerechtshof voor wat betreft de feitelijke onderbouwing van hetgeen in die brief is gemeld duidelijke taal spreekt. Al met al is hierdoor een kluwen ontstaan die nauwelijks deugdelijk te ontrafelen is, alhoewel ik daartoe diverse pogingen heb gedaan. Een kluwen ook die door mij binnen het tijdsbestek 8

9 en de mogelijkheden van het onderzoek niet puur feitelijk meer te ontrafelen was. Ik neem de suggesties dan ook voor kennisgeving aan en laat het bij de feitelijke constatering dat deze er zijn. Vorenstaande en dan met name de referte aan de kluwen maakt dat onderzoeksvraag 3 niet kort en krachtig valt te beantwoorden. Behoudens enkele hierna te maken opmerkingen, verwijs ik daarvoor verder naar de inhoudelijke hoofdstukken 5 tot en met 12. Naar aanleiding van het onderzoek en het rapport Voorgaande betreft ingegeven door de (on)rechtmatigheidsvraag vooral een juridische benadering van de casus. Deze heeft binnen de Bussumse politiek echter ook veel emoties losgemaakt. Die hangen samen het onderwerp communicatie dat zowel in de tweede als in de derde onderzoeksvraag wordt genoemd. Die hangen ook samen met het aspect vertrouwen/wantrouwen in relatie tot de burgemeester. Iedere betrokkene heeft daarbij zijn eigen waarheid, die niet altijd gestoeld bleek te zijn op juridische en relevante feiten. Niet zelden wijkt daardoor de waarheid van anderen op onderdelen af van die van de heer Heijman. Dit is deels veroorzaakt door de soms heftige publiciteit, maar deels ook door hemzelf. De heer Heijman heeft dit zelf eerder onder meer als volgt verwoord: Ik vind het vervelend dat er een verkeerd beeld is ontstaan over de aard (koop/huur) van mijn woning in Oost-Gelre. Dit is helaas een eigen leven gaan leiden en heeft een zwaarte en omvang gekregen, die ik niet heb bevroed. Voorzover dit beeld ontstaan is door mijn toedoen, wil ik hierover mijn spijt betuigen en mijn excuses aanbieden. Ik heb een inschattingsfout gemaakt over de relevantie van dit onderwerp en het verwachtingspatroon dat in de loop van de tijd is ontstaan en door mij niet werd gecorrigeerd. Door de verkeerde beelden die zijn ontstaan en die de heer Heijman heeft laten voortbestaan waar hij deze had kunnen corrigeren of beter had kunnen inkleuren, en door diverse in het rapport beschreven gebeurtenissen, is de heer Heijman in de loop der tijd op het niveau van wethouders, gemeenteraadsleden en ambtelijk, betrokkenen als het ware kwijt geraakt. Sommigen in het begin van het proces, sommigen later en bovendien niet zelden met wijsheid achteraf. Een cruciaal punt blijkt achteraf 1 december 2014 te zijn, het moment waarop het huurhuis van de heer Heijman in Oost-Gelre wordt onderverhuurd. Maar er zijn er meerdere. Bijvoorbeeld als het gaat om het actief verstrekken van informatie aan de Gemeenteraad, althans ten minste aan de fractievoorzitters, met name inzake de brieven van de Commissaris van de Koning en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 9

10 Daarnaast zijn in de interviews termen gevallen zoals als staat niet boven de partijen, is manipulatief, achter houden van informatie, niet juist of onvolledig informeren, hij heeft me beduveld, ik voelde me onder druk gezet of woorden met gelijke strekking. Per saldo is daardoor een beeld ontstaan dat niet had hoeven te ontstaan indien de heer Heijman conform de gemeentelijke gedragscode meer openheid en transparantie had betracht. Door die openheid op in ieder geval voor anderen cruciale momenten na te laten, heeft de heer Heijman zichzelf tekort gedaan. Met meer openheid had het niet zover hoeven te komen dat hij tenslotte om hem moverende redenen een ontslagaanvraag heeft ingediend. De feiten bevestigen immers niet het beeld van op grote schaal onrechtmatig ontvangen vergoedingen. Wel is er op onderdelen sprake van slordigheden, bijvoorbeeld als het gaat om het niet tijdig stopzetten van (een deel) van de reiskostenvergoeding. Ook is er sprake van een burgemeester die zijn rechten kende en daar maximaal aanspraak op heeft gemaakt. Waardoor hij zijn woonlasten, reiskosten en maaltijdkosten kon minimaliseren. Juridisch kon dat voor wat betreft de meeste onderdelen en voor een relatief lange periode. De heer Heijman is er in ieder geval ambtelijk echter ook voor gewaarschuwd dat een bestuurder onder het vergrootglas ligt. Dat het aanspraak maken op rechten kan maar niet hoeft. Dat het zich indien je wel aanspraak maakt op alle rechten - ook tegen je kan gaan keren. En dat is precies wat er in de onderhavige casus mede door de gekozen communicatiewijze is gebeurd. Publiciteit Er is een gedragscode op raadsleden van toepassing. Voorts zijn er in het kader van onderhavig onderzoek afspraken met de Commissaris van de Koning gemaakt. Die afspraken en de bepalingen in de gedragscode zijn niet altijd nageleefd. Met name niet als het gaat om publiciteit gedurende het onderzoek. Die publiciteit heeft de waarheidsvinding in het kader van dit onderzoek eerder moeilijker dan makkelijker gemaakt. Een voorbeeld van publiciteit die naar mijn mening in strijd is met de in het kader van onderhavig onderzoek door de fractievoorzitters met de Commissaris van de Koning gemaakte communicatieafspraken, betreft het interview dat door vertegenwoordigers van Hart voor Bussum op 18 juni 2015 bij GooiTv is gegeven. Zeker nu dat interview naast processuele zaken ook op inhoudelijke zaken zag. Ten tweede was de afspraak dat fractievoorzitters hun medewerking aan het onderzoek zouden verlenen. Op een punt heeft een aantal personen door hen aan anderen toegezegde vertrouwelijkheid echter zwaarder laten wegen dan het belang van het medewerken aan onderhavig onderzoek. Een onderzoek in het kader van waarheidsvinding dat zij zelf zeer belangrijk vonden. Door de gemaakte keuze inzake het op dit punt niet bijdragen aan het onderzoek is een blinde vlek in het onderzoek blijven bestaan. 10

11 Slotsom: recht én keuze Het onderzoek laat zich wat mij betreft als volgt samenvatten: (1) Op bepaalde vergoedingen bestaat een recht. Daarvan gebruik maken is juridisch bezien dan ook niet onrechtmatig maar juist rechtmatig. (2) De vraag of je aanspraak wilt maken op een recht, betreft een geheel andere vraag en is bovendien een persoonlijke keuze: je mag je recht uitoefenen, het hoeft echter niet. (3) De vraag hoe de keuze om van een recht gebruik te maken exact moet worden gewaardeerd en gekwalificeerd, betreft eveneens een persoonlijke keuze en die is daarmee subjectief. (4) In de media en het (politieke) debat tot nog toe is het regelmatig meer over de keuze dan over het recht gegaan. Dit zonder daar altijd de juridisch relevante feiten bij te betrekken. Deze staan bij de beantwoording van de onderzoeksvragen echter wél centraal. Reactie heer Heijman De kern van de reactie van de heer Heijman in de fase van hoor en wederhoor is als volgt: Alles bijeengenomen aanvaard ik de inhoud van het rapport. 11

12 1. Opdracht De dato 21 mei 2015 ontving ondergetekende namens de Commissaris van de Koning (provincie Noord-Holland), de heer J.W. Remkes, de navolgende onderzoeksopdracht: Inleiding De burgemeester van Bussum, de heer H. Heijman, heeft op maandag 18 mei 2015 de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de aanhoudende berichtgeving omtrent zijn woonsituatie en hiermee verband houdende declaraties en onkostenvergoedingen gevraagd door een onafhankelijke externe deskundige onderzoek te laten verrichten. Aansluitend heeft de Commissaris van de Koning op 18 mei 2015 met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bussum overleg gevoerd. Ook de fractievoorzitters hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt en zullen hieraan hun medewerking verlenen. Zowel burgemeester als fractievoorzitters hebben ingestemd met het gegeven dat de Commissaris van de Koning opdrachtgever is. De fractievoorzitters hebben verder aangegeven dat alle reeds door hen ter zake gestelde vragen in het onderzoek meegenomen zouden moeten worden. De burgemeester heeft aangegeven voor de duur van het onderzoek zijn werkzaamheden op te zullen schorten, om zo ruimte voor het onderzoek te scheppen. Met de burgemeester en de fractievoorzitters is afgesproken dat het onderzoek zich op de volgende aspecten zal richten: Onderzoeksvragen: 1. Onderzoek de rechtmatigheid van alle declaraties of andere vergoedingen die de burgemeester van Bussum vanaf zijn benoeming in de gemeente Bussum heeft gedaan of ontvangen. 2. Onderzoek tevens hoe alle besluitvorming is verlopen omtrent zijn huisvestingssituatie en betrek hierbij de wijze van besluitvorming, de rollen van en de communicatie binnen de betrokken gremia (presidium, seniorenconvent e.d.). 3. Onderzoek de handelwijze en de wijze van communicatie (brieven, en anderszins) van de bestuurlijk betrokkenen in de gemeente Bussum bij de besluitvorming en de uitvoering van de rechtspositieregelingen van de burgemeester in de relatie tot de regelgeving ter zake en de gedragscode van de gemeente Bussum. 12

13 Proces De onafhankelijke onderzoeker streeft ernaar over ca. 4 weken na verstrekking van de opdracht te rapporteren over zijn of haar bevindingen. In het kader van hoor en wederhoor zal het conceptrapport aan de heer Heijman worden voorgelegd. Eventuele feitelijke onjuistheden kunnen op basis hiervan worden verbeterd. Inhoudelijk commentaar wordt niet in het rapport opgenomen, maar kan als bijlage worden toegevoegd. De definitieve rapportage wordt dan ter kennis van de opdrachtgever, de Commissaris van de Koning, en de burgemeester, de heer H. Heijman, gebracht. De Commissaris van de Koning zal de rapportage met de burgemeester, de heer H. Heijman, bespreken. Daarna zal de rapportage aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bussum worden aangeboden en door de Commissaris van de Koning met hen worden besproken. Daarna wordt de rapportage openbaar. De openbare rapportage en het volledige feitencomplex kan in de gemeenteraad van Bussum besproken worden. Communicatie Met de burgemeester en met de fractievoorzitters is op 18 mei jl. afgesproken dat allen zich gedurende het onderzoek, totdat het onderzoek is afgerond, zullen onthouden van commentaar of uitlatingen over het onderzoek en alle zaken en vragen die onderwerp zijn van het onderzoek. Voor de woordvoering wordt verwezen naar de provincie Noord-Holland. 2. Opzet onderzoek en proces Ten behoeve van het onderzoek is door ondergetekende de nodige documentatie verkregen. Deze zal in hoofdstuk 3 nader worden geduid. Een belangrijk deel van het onderzoek betrof het op basis van vrijwilligheid - afnemen van interviews. Interviews De interviews zijn genotuleerd, waarna de gespreksverslagen ter correctie en accordering aan de geïnterviewden zijn aangeboden. Hen is de mogelijkheid geboden het gespreksverslag waar nodig aan te vullen, ook voor wat betreft die onderwerpen die naar hun mening in het interview onderbelicht zijn gebleven of een nadere uiteenzetting behoefden. Daarbij is voorts de mogelijkheid geboden om het verslag te voorzien van aanvullend feitenmateriaal door middel van het toevoegen van bijlagen. Van de mogelijkheden tot correctie, aanvulling en aanlevering van feitenmateriaal is dankbaar gebruik gemaakt. 13

14 Hoor en wederhoor geïnterviewden Ondergetekende meent dat de geïnterviewden op deze wijze voldoende mogelijkheid is geboden om het naar hun mening voor het onderzoek benodigde feitenmateriaal aan te dragen. In ieder geval is ondergetekende van mening dat hij over voldoende feitenmateriaal beschikt om de drie onderzoeksvragen adequaat te kunnen beantwoorden. Daar waar open einden resteren is dat aangegeven. Ondergetekende heeft dan ook behoudens met de heer Heijman zelf afgezien van een tweede ronde van interviews. Om dezelfde redenen (1) voldoende mogelijkheid geboden tot inbreng van informatie, en (2) voldoende feitenmateriaal beschikbaar is het concept-rapport niet voor hoor en wederhoor voorgehouden aan de diverse geïnterviewden, hoewel via fractievoorzitters daarom is verzocht via de Commissaris van de Koning. Geen der fractievoorzitters en/of andere geïnterviewden heeft zich naar aanleiding van de terugkoppeling van de interviews direct bij mij gemeld met een verzoek tot aanvullend hoor en wederhoor. Additionele redenen om het hoor en wederhoor niet toe te passen betreffen de duidelijke procedure-afspraken die voorafgaand aan het onderzoek zijn gemaakt tussen de fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning. Zie daarvoor de in hoofdstuk 1 weergegeven onderzoeksopdracht, met name onder het kopje proces. Daarnaast is in het dossier-bussum gebleken dat (vertrouwelijke) informatie vroegtijdig bij de pers terecht is gekomen. Het vroegtijdig openbaar worden van delen van het concept-rapport is onwenselijk en zou ongetwijfeld extra commotie en dynamiek teweeg hebben gebracht. In dit verband verwijs ik voorts naar een door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen bij GooiTV op 18 juni afgegeven interview. Dat interview ging anders dan zij stelden niet louter om processuele zaken, omdat er bijvoorbeeld ook is gesproken over het woonplaatsvereiste en de (vermeende) rol van de Commissaris van de Koning daarbij. Het afgeven van het interview is naar mijn mening dan ook in strijd met de communicatieafspraken die in de opdracht zijn opgenomen en in hoofdstuk 1 van dit rapport zijn weergegeven. Bovendien bevat het door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen afgegeven interview enkele suggesties en stellingen die feitelijk onjuist zijn. Zo wordt gesteld dat er hoor en wederhoor door de onderzoeker ten aanzien van het concept-rapport is of zou worden toegepast in de richting van de Commissaris van de Koning. Hetgeen onjuist is, met name omdat die procedure alleen al niet is en kon worden gevolgd omdat dit niet is afgesproken tussen de Commissaris van de Koning en de fractievoorzitters (zie wederom de opdracht in hoofdstuk 1 van dit rapport) en ondergetekende zich juist wel aan de gemaakte afspraken heeft willen houden. De Commissaris van de Koning heeft het rapport gekregen nadat de onderzoeker daar diens handtekening onder heeft gezet en dus niet 14

15 eerder dan dat. Overige feitelijke onjuistheden in het door mevrouw Munneke Smeets en de heer Sweijen afgegeven interview laat ik hier verder onbesproken. Verder kristalliseerde zich tijdens het onderzoek nadrukkelijk uit dat het er in casu niet zozeer om gaat om feitenmateriaal in de vorm van documenten boven water te krijgen daarin heb ik als onderzoeker namelijk geen behoudens één uitzondering betreffende een bijeenkomst op 22 april 2015 (ik kom daar later in hoofdstuk 12 nog op terug) - belemmeringen ondervonden. Ik meen dat er voldoende basis zit in het feitenmateriaal en de weergave daarvan in dit rapport, om te kunnen stellen dat de bevindingen en conclusies daardoor kunnen worden gedragen. Desondanks kan ik nooit geheel uitsluiten dat ook dit rapport feitelijke onjuistheden kan bevatten. Maar ik meen dat die niet zodanig kunnen zijn dat deze de hoofdbevindingen en conclusies in dit rapport in de weg staan. In het debat in de Gemeenteraad over dit rapport zal ruimte zijn om feitelijke onjuistheden aan te tonen, waarbij ik mij op voorhand bereid toon desgevraagd en indien nodig te reflecteren of deze significante betekenis hebben voor het rapport. Waar de discussies tijdens het onderzoek, vooral in de afgenomen interviews, om draaiden betrof de interpretatie en duiding van de feiten (dat is dus wezenlijk iets anders dan feitelijke onjuistheden). Bijvoorbeeld over de vraag of besluiten die niet via de formele route zijn genomen, materieel geacht kunnen worden wel tot stand te zijn gekomen. Of over de vraag of instemming van een fractievoorzitter tevens de instemming van diens fractieleden omvat. Dergelijke vragen beantwoorden en het geven van duiding en interpretatie betreft de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Gelijk in de procesafspraken is beschreven (zie hoofdstuk 1) ziet het hoor en wederhoor op verbetering van feitelijke onjuistheden en niet op het geven van inhoudelijk commentaar (op bijvoorbeeld de genoemde duiding en interpretatie van de feiten). Overigens zou het uitvoeren van een tweede ronde van interviews en/of het volgen van een fase met hoor en wederhoor met de fractievoorzitters ten aanzien van het concept-rapport mogelijk hebben geleid tot vertraging van het proces. Dit terwijl er een stevige wens onder de fractievoorzitters maar ook bij de wethouders en de Commissaris van de Koning leefde om de rapportage spoedig af te ronden. Hoor en wederhoor heer Heijman Conform de zoals gezegd hiervoor in hoofdstuk 1 weergegeven procesafspraken is wel hoor en wederhoor toegepast ten aanzien van de heer Heijman. Volledigheidshalve wordt aangegeven welke stappen procedureel in diens richting zijn uitgevoerd: 15

16 op 26 mei 2015 is de heer Heijman als eerste persoon in het onderzoek gehoord; op 8 juni 2015 is op instigatie van ondergetekende een gesprek gevoerd tussen de Commissaris van de Koning, diens Kabinetschef alsmede de heer Heijman en ondergetekende. Daarbij is door ondergetekende mondeling verslag gedaan van de tussenstand in het onderzoek; dit - uiteraard - onder het voorbehoud van eventueel afwijkende bevindingen en conclusies na afronding van het gehele onderzoek; op 18 juni 2015 is een tweede interview met de heer Heijman afgenomen; op 22 juni 2015 is het concept-rapport aan de heer Heijman aangeboden ter correctie van feitelijke onjuistheden. Diens reactie is als bijlage bij het (dit) eindrapport gevoegd. De kern van de reactie van de heer Heijman in de fase van hoor en wederhoor is als volgt: Alles bijeengenomen aanvaard ik de inhoud van het rapport. Ontslagaanvraag heer Heijman Op 11 juni heeft de heer Heijman schriftelijk diens ontslagaanvraag ingediend, door middel van een brief aan de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Bussum. Daarin stelt hij onder meer: onderwerp te zijn geworden van een stroom aan negatieve publiciteit inzake bestuurlijke en privékwesties; dat de bestuurlijke kwesties worden onderzocht en dat hij tot de conclusie is gekomen dat ongeacht de uitkomst van het onderzoek de ontstane beeldvorming rond zijn persoon het hem onmogelijk maakt nog verder als burgemeester te functioneren; dat het zijn overtuiging is dat het belang van de gemeente Bussum en haar inwoners zwaarder weegt dan zijn persoonlijk belang en dat dit voor hem de belangrijkste reden is om tot zijn beslissing de ontslagaanvraag te komen; dat hij onder de huidige politieke omstandigheden niet langer (de Bussumse) burgemeester kan en wil zijn. 16

17 Afgenomen interviews Door ondergetekende zijn de volgende interviews afgenomen (in chronologische volgorde): Naam Functie Datum De heer H.W.M. Heijman (voormalig) Burgemeester Bussum 26 mei 2015 Mevrouw F.M.W.C. Clijsen Fractievoorzitster GooiDuursaam 27 mei 2015 De heer A.H.J.J. Luijten Fractievoorzitter VVD 27 mei 2015 Wethouders (collectief), te weten: mevrouw A.C. van den Berg-van Bart, mevrouw G.N. van Ramshorst, mevrouw A.J.M. de Ridder, de heer G.H.F. Boekhoff Wethouders 27 mei 2015 en 29 mei 2015 Mevrouw D.E. Koree Secretaresse 29 mei 2015 De heer A.J.M. Schmidt Fractievoorzitter D66 29 mei 2015 De heer J.C. Krabbendam Fractievoorzitter Krabbendam 29 mei 2015 Mevrouw B.I. van Wijhe en de heer B. van Leeuwen Extern arbeidsvoorwaardenjurist respectievelijk Hoofd Bestuur- en Managementondersteuning gemeente Bussum 29 mei 2015 De heer B. Henzen Fractievoorzitter Partij voor Bussum 29 mei 2015 De heer A. van Waveren Fractievoorzitter PvdA 29 mei 2015 De heer L.J.F. Zweers Fractievoorzitter CDA 29 mei 2015 De heer G. Struik Fractievoorzitter GroenLinks 3 juni 2015 De heren J.A. Kwekkeboom en H. Visser Mevrouw M.C.G. Munneke Smeets en de heer R.M.M. Sweijen De heer D.J. van Huizen Fractielid respectievelijk fractievoorzitter van de Gooise Ouderenpartij (GOP) Fractievoorzitter respectievelijk fractielid van Hart voor Bussum Gemeentesecretaris gemeente Bussum (tot 1 mei 2015) en projectleider herindeling (na 1 mei 2015) 3 juni juni juni 2015 De heer L.A. Wieringa Griffier gemeente Bussum 15 juni 2015 De heer J.H.J. Zegering Hadders Voorzitter vertrouwenscommissie en 15 juni 2015 voormalig fractievoorzitter VVD De heer H.W.M. Heijman (voormalig) Burgemeester Bussum 18 juni 2015 Ondergetekende meent daarmee de belangrijkste spelers in de onderhavige casus te hebben gesproken. Voor wat betreft de zaken die te relateren zijn aan de Commissaris van de Koning (de heer J.W Remkes), diens Kabinetschef (de heer R.A.P. Wortelboer) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de heer R.H.A. Plasterk) is volstaan met het doornemen van documenten. Die geven wat betreft ondergetekende een afdoende beeld van de gang van zaken. Ik noem met name specifiek de heren Remkes en Plasterk omdat de vertegenwoordigers van Hart voor Bussum in het concept-verslag van hun gesprek met ondergetekende, de opdracht zelfstandig hebben uitgebreid (hetgeen overigens niet hun enige wijziging in de opdracht betrof) door daarin 17

18 expliciet het onderzoek naar de betrokkenheid van de heren Remkes en Plasterk bij de besluitvorming te noemen. Ik heb (logischerwijze) de zijdens Hart van Bussum aangegeven opdrachtwijzigingen niet overgenomen in de in hoofdstuk 1 weergegeven opdracht, zoals verstrekt door de Commissaris van de Koning. Laatstgenoemde is immers mijn opdrachtgever, niet Hart voor Bussum. Overigens meen ik in het onderzoek en de rapportage afdoende met de door Hart voor Bussum voorgestelde opdrachtwijzigingen rekening te hebben gehouden, in die zin dat ik de door hen genoemde aspecten in deze rapportage adresseer. 3. Beschikbare documentatie Onderstaande opsomming betreft een weergave op hoofdlijnen van de ontvangen en gebruikte documentatie. Daar waar documenten een belangrijke onderbouwing vormen voor hetgeen ten aanzien van een bepaald onderwerp in het rapport wordt besproken, zal het document in de tekst nader worden geduid. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende informatie: gespreksverslagen met de in hoofdstuk 2 genoemde personen, alsmede door hen ter onderbouwing aangeleverd materiaal; het personeelsdossier van de heer Heijman; documentatie ten aanzien van de ontheffing woonplaatsvereiste alsmede de toekenning van onkostenvergoedingen; diverse toelichtende notities en verklaringen/verduidelijkingen afkomstig van de heer Heijman; diverse notities van de heer C.J.N. Versteden die de heer Heijman als adviseur heeft bijgestaan; declaraties van de heer Heijman; verslagen van onder meer de Commissie Bestuur, het presidium, de gemeenteraad, seniorenconvent en fractievoorzittersoverleg (medio 2013 tot heden); juridische documentatie zoals rechtspositionele regelingen, gedragscodes, reglementen van orde, circulaire Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders; diverse mediaberichten. 4. Enige kanttekeningen vooraf De onderhavige casus dient naar mijn mening te worden bezien in de context van de (op onderdelen sterk) verdeelde politiek in Bussum, de nakende fusie, de verwachtingen ten aanzien van de rol van 18

19 de heer Heijman in deze (verbinder) en de publiciteit rondom hem en het onderzoek. Daarom enige kanttekeningen voorafgaande aan de inhoudelijke bespreking van de casus. Verdeelde politiek De interviews hebben ondergetekende geleerd dat het politieke klimaat in Bussum wordt ingekleurd door een tiental partijen. Ieder met eigen ambities, verwachtingen, wensen en werkwijzen. Deze lopen soms of op onderdelen synchroon met andere partijen, maar vaak ook niet. Wat daar ook van zij en zonder daarover een waardeoordeel te vellen, wordt de Bussumse politiek gekarakteriseerd door relatief grote verdeeldheid. Hetgeen in nagenoeg alle interviews is onderschreven. Die verdeeldheid toont zich op inhoudelijke punten bijvoorbeeld het fusiedossier maar met name ook ten aanzien van (werk)processen, besluitvorming en informatievoorziening. Het is een rode draad die door onderhavig onderzoek heen loopt. De aan het einde van hoofdstuk 2 opgenomen opmerking inzake een opdrachtwijziging vormt daarvan een illustratie. Een ander voorbeeld en illustratie betreft de waarde die door deze en gene wordt gehecht aan procedures en procedure-afspraken. Uitersten zijn enerzijds de formalistische houding (waarin een besluit wordt geacht te zijn genomen indien de procedure conform het boekje is uitgevoerd en een besluit expliciet wordt genomen) en anderzijds de pragmatische houding (of materiële benadering, waarin besluiten ook stilzwijgend en impliciet worden geacht te zijn genomen omdat niemand er bezwaar tegen heeft gemaakt). Weer een ander voorbeeld betreft de verwachtingen ten aanzien van informatievoorziening: sommigen verwachten alles actief aangereikt te krijgen, een ander zegt ik heb het niet gehad, maar ik heb er ook nooit naar gevraagd. Soms gaat het om de vraag of een onderwerp al dan niet geagendeerd dient te worden of dat deze al dan niet in beslotenheid of met uitsluiting van bepaalde functionarissen dient te worden behandeld. Voor de diverse weergegeven opvattingen in de genoemde voorbeelden valt telkens iets te zeggen. Ik vel daar wederom geen waardeoordeel over n de zin van juist of onjuist: voor ondergetekende was het louter een gegeven. Het zijn echter punten die terugkeren bij de behandeling en beantwoording van de onderzoeksvragen. Wat daar ook van zij: het onderhavig onderzoek leert dat de politieke verdeeldheid voor diverse bij de Bussumse politiek betrokkenen burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren punten van aandacht maar ook van zorg geeft. De verdeeldheid is op onderdelen groot, partijen en/of personen staan soms lijnrecht tegenover elkaar, waarbij ook weleens de omgangsvormen in het gedrang komen. 19

20 Daarbij wordt aanvullend opgemerkt dat de verdeelde politiek niet alleen betrekking heeft op het handelen van de burgemeester. Het gaat op onderdelen namelijk ook over zaken zoals de agendering van commissies en de rol van de commissievoorzitter daarbij, de informatieverstrekking (snelheid en inhoud) vanuit de ambtelijke organisatie, de werking van het presidium en het seniorenconvent. Het zijn elementen die op diverse plekken in de inhoudelijke behandeling van de casus (hoofdstuk 5 en verder) terugkeren. De fusie als heikel punt De gemeentelijke fusie met Naarden en Muiden vormt in de Gemeenteraad een punt van soms stevige discussie. Hetgeen overigens begrijpelijk is. Voor een deel vormt het een verklaring voor de tegenstelling tussen de lokale (oppositie)partijen en andere (deels: coalitie-)partijen. De heer Heijman en de fusie In de profielschets voor de burgemeester (zie RV , met name de daarbij behorende bijlage 1) wordt niet expliciet gesproken over voornoemde fusie. Wel wordt er bijvoorbeeld in opgemerkt dat de regionale samenwerking toeneemt en dat de burgemeester een voortrekkersrol krijgt in de samenwerking met andere gemeenten. In het (concept) persbericht dat ik aantrof in het personeelsdossier van de heer Heijman wordt expliciet genoemd dat de heer Heijman veel ervaring heeft met regionale samenwerking en fusies. Verder komt de fusie zij het wat impliciet en indirect aan de orde bij de installatie van burgemeester Heijman (2 juli 2013). De Commissaris van de Koning zegt daar (blijkens de notulen van de raadsvergadering) onder meer het volgende: De heer Remkes zegt dat er in de gemeente Bussum veel staat te gebeuren, zoals de heer Heijman zelf al aangaf, op het gebied van gemeentelijke samenwerking, de sociale paragraaf en de visie op het centrum. ( ) De heer Remkes gaat in op de ervaring van de heer Heijman met herindelingsprocessen. Hij weet dat herindeling altijd van onderaf met voldoende draagvlak opgebouwd moet worden. Hij erkent de noodzaak voor gemeenten om voldoende schaalgrootte te hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. De heer Heijman zag als burgemeester dat Groenlo en Lichtenvoorde aanvankelijk ook niet samen wilden gaan maar nu, bijna acht jaar later, gaat het aanvankelijk onwillige fusiepaar met behoud van hun eigen lokale identiteit als gemeente Oost Gelre door het leven. 20

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Rapportage onderzoek

Rapportage onderzoek Rapportage onderzoek Gemeente Albrandswaard Datum 3 januari 2014 Aan Gemeenteraad Albrandswaard Van P. Werkman, directeur Inhoudsopgave 1. BING 3 2. Aanleiding en doel van de opdracht 3 3. Door BING verrichte

Nadere informatie

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA)

Afwezig: de heer M.H. Brander (PvdA) CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN VERGADERING VAN RAAD VAN DER RAAD GEMEENTE DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG DINSDAG 26 AUGUSTUS 30 JUNI 2011 2014 OM OM 17.00 19.30 UUR UUR Vastgesteld: 2 oktober

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis Den Haag, 14 februari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Aanleiding tot het onderzoek...

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12

Agendapunt 4 Voorstel Gedragscode voor ChristenUnie-politici. Pagina 1 van 12 Inleiding Naar aanleiding van gerezen vragen over het declaratiegedrag van politieke vertegenwoordigers, heeft het Landelijk Bestuur besloten dat er een ethische en financiële gedragscode moet komen voor

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 1 januari 2014. voorwoord Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR CAOP BIOS. Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid. HANDreiking BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie