TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december Naam schuldenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar"

Transcriptie

1 TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de namen De Abdij en Café 't Stekje 12/297 F Von Lindernstraat 1, 2951 AT Alblasserdam Dam 55a, 2952 AM Alblasserdam Dam 39, 2952 AB Alblasserdam Dam 41, 2952 AB Alblasserdam 1 oktober 1967 te Alblasserdam Datum uitspraak Op verzoek van Datum verzoek Curator Rechter-Commis sa ris Rechtbank Dordrecht 11 december 2012 Elsco B.V. 16 juli 2012 mr. K.L. Schellingerhout Postbus 476, 3300 AL Dordrecht Tel.: ; fax: Datum beëdiging: 11 juni 2010 mr. A.M. van Kalmthout Verslagperiode 1 Verslagperiode 2 Verslagperiode 3 Verslagperiode 4 Bestede uren in verslagperiode 1 Bestede uren in verslagperiode 2 Bestede uren in verslagperiode 3 Bestede uren in verslagperiode 4 Bestede uren Totaal 11 december januari januari juni juni september september december uur en 36 minuten 31 uur en 9 minuten 8 uur en 9 minuten 6 uur en 54 minuten 68 uur en 48 minuten Faillissementsrekening Saldo boedelrekening periode 1 Saldo boedelrekening periode 2 Saldo boedelrekening periode 3 Kas Bank, rekeningnummer: EUR 3.071,65 EUR ,42 EUR ,42 1/27

2 Saldo boedelrekening periode 4: EUR ,42 TEN HOlTER ctîtf:;lllll Aard faillissement [81 D D D D Lopende eenmanszaak I vennootschap Reeds gestaakte eenmanszaak I vennootschap Geen schulden uit bedrijf Beëindigde schuldsanering Eerder insolvent geweest Nadere toelichting oorzaak faillissement: 1. Elsco B.V. heeft opeisbaar van mevrouw Verhoeven te vorderen een bedrag in verband met openstaande vorderingen van huur van de bedrijfsruimte gelegen te Alblasserdam aan de Dam nr. 39 en nr. 41. Bovendien is mevrouw Verhoeven een bedrag verschuldigd in verband met betalingsachterstanden terzake drankleveranties. In de huurlocaties exploiteert c.q. exploiteerde mevrouw Verhoeven twee cafés onder de naam "Café 't Stekje" (Dam nr. 39) en "De Abdij" (Dam nr. 41). De. beide bedrijven staan ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Mevrouw Verhoeven blijft in gebreke ter zake van betaling van de huurpenningen met betrekking tot de hiervoor vermelde huurovereenkomsten en de openstaande rekeningen voor geleverde dranken. Eind mei 2012 heeft Elsco B.V. daarom het dossier overgedragen aan Juridisch Adviesburo mr. N. de Bie. Laatstgenoemde heeft bij schrijven van 6 juni 2012 mevrouw Verhoeven nog eens aangeschreven en gesommeerd de huurachterstand voor beide panden alsook de leverantieschuld uiterlijk op maandag 11 juni 2012 te voldoen. Ook daarop is geen betaling noch een reactie gevolgd. Elsco B.V. heeft zich op het standpunt gesteld dat mevrouw Verhoeven nog meerdere opeisbare schulden onbetaald laat, zodat zij verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen. Elsco B.V. heeft derhalve de Rechtbank Dordrecht verzocht mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de namen De Abdij en Café 't Stekje in staat van faillissement te verklaren. 2/27

3 In het proces-verbaal van de Rechtbank Dordrecht van 14 augustus 2012 is het volgende opgenomen. Ter zitting heeft mevrouw Verhoeven verklaard dat het juist is dat zij handelt onder de namen De Abdij en 't Stekje en dat de vordering van Elsco B.V. juist is. TEN HOLTER Verder is opgenomen dat mevrouw Verhoeven heeft verklaard dat het al lange tijd niet goed gaat met De Abdij. Er was een overeenkomst die inhield dat mevrouw Verhoeven de panden zou terugkopen. Elsco heeft als verhuurder nooit iets aan de panden gedaan. Mevrouw Verhoeven heeft zelf alle kosten die eigenlijk voor de verhuurder zijn, betaald. Mevrouw Verhoeven stelt dan ook een tegenvordering te hebben en is van mening dat de verhuurder ook verplichtingen heeft. Namens Elsco wordt verklaard dat er inderdaad een terugkoopregeling bestaat, maar dat er niets betaald wordt. Als steunvordering wordt ingebracht de vordering van Brouwerij Inbev in verband met een lening van EUR ,00. Mevrouw Verhoeven stelt niet te weten of er een achterstand bestaat in de betalingen van de lening. Tegen de Brouwerij loopt nog een procedure. De raadsman van verzoeker heeft medegedeeld dat de vordering een bedrag ad EUR ,00 beloopt. Mevrouw Verhoeven is gedagvaard en de uitspraak zou een week na de behande((ng van het verzoek tot faillietverklaring worden verwacht. In reactie hierop heeft mevrouw Verhoeven gesteld dat het bedrag volgens haar veel lager is, namelijk ongeveer EUR 5.000,00. Bij Speelautomaten heeft mevrouw Verhoeven wel een achterstand, maar hier is een betalingsregeling getroffen, aldus mevrouw Verhoeven. In reactie op de stelling van verzoeker dat ook een vordering bestaat bij de Belastingdienst, heeft mevrouw Verhoeven medegedeeld dat ook met de Belastingdienst een betalingsregeling is getroffen. Tot slot bestaat er een schuld aan de Gemeente Dordrecht van circa EUR ,00. Mevrouw Verhoeven heeft ter zitting medegedeeld dat dit correct is en dat het een boete in verband met geluidsoverlast betreft. Hier zou eveheens een procedure lopen, l)mdat niet duidelijk is of de geluidsoverlast wel bij De Abdij vandaan komt. De zaak is door de Rechtbank Dordrecht aangehouden tot 28 augustus 2012 om mevrouw Verhoeven in de gelegenheid te stellen de steunvorderingen helder te maken. In het proces-verbaal van de Rechtbank Dordrecht van 28 augustus 2012 is het volgende opgenomen. 3/27

4 Ter zitting heeft verzoeker gepersisteerd, omdat er steunvorderingen van onder meer de Gemeente Alblasserdam, Ille Papier, Regio Zuid-Holland Zuid, de Milieudienst en Vereniging BUMA zijn. Deurwaarderskantoor GGN heeft getracht deze vorderingen te incasseren, doch zonder resultaat. Er is evenmin een betalingsregeling getroffen. Verder bestaat er nog een vordering bij De Vries Speelsautomaten van EUR ,00. De overeengekomen betalingsregeling van TEN HOLTER EUR 750,00 per maand wordt door mevrouw Verhoeven niet goed nagekomen; de termijnen worden te laat betaald. Mevrouw Verhoeven heeft verklaard dat De Abdij inmiddels is gesloten. Zij hoopt met verzoeker nog tot een regeling te kunnen komen. Voor wat betreft de betalingsregeling met De Vries Speelautomaten stelt zij om de twee weken een bedrag ter aflossing te betalen en dat De Vries Speelautomaten daar niet moeilijk over doet. Mevrouw Verhoeven verklaart dat er nog steunvorderingen onbetaald worden gelaten. Mevrouw Verhoeven heeft medegedeeld tot de schuldsanering toegelaten te willen worden. De raadsman van verzoeker stelt zich op het standpunt dat mevrouw Verhoeven bij de behandeling op 14 augustus 2012 deze mogelijkheid ook al had en maakt bezwaar dat die optie aan mevrouw Verhoeven opnieuw wordt geboden. De zaak is aangehouden tot 25 september 2012 teneinde mevrouw Verhoeven in de gelegenheid te stellen bij de Gemeente Alblasserdam schuldhulpverlening aan te vragen. Bij vonnis van 20 november 2012 heeft de Rechtbank Dordrecht mevrouw Verhoeven niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek toegelaten te worden tot de schuldsanerinsregeling. Mevrouw Verhoeven heeft bij brief van 25 oktober 2012 medegedeeld dat zij door de Sociale Dienst Drechtsteden is doorverwezen naar het schuldsaneringsbedrijf Van Zomeren en Van der Graaf te Rotterdam. Bij brief van de Rechtbank Dordrecht van 29 oktober 2012 is mevrouw Verhoeven vervolgens in de gelegenheid gesteld een bevestiging van de aanmei ding bij het voormelde schuldsaneringsbedrijf over te leggen. Mevrouw Verhoeven heeft sindsdien niet meer gereageerd, zodat de Rechtbank Dordrecht mevrouw Verhoeven niet-ontvankelijk heeft verklaard. In het proces-verbaal van de Rechtbank Dordrecht van 11 december 2012 is het volgende opgenomen. De rechter heeft geconstateerd dat het faîllissementsrekest dateert van 13 juli De behandeling van het rekest is destijds voor onbepaalde tijd 4/27

5 aangehouden in verband met een WSNP-verzoek van mevrouw Verhoeven. Nu mevrouw Verhoeven geen rechtsmiddel heeft ingesteld tegen de beslissing van TENHOLTER 20 november 2012 van de Rec htbank Dordrecht waarbij mevrouw Verhoeven nietontvankelijk is verklaard, is de weg van de WSNP hiermee afgesloten en wordt het faillissementsrekest verder behandeld. Mevrouw Verhoeven heeft verklaard dat sinds juli 2012 de (minnelijke) schuldsanering voor ondernemers is afgeschaft. Zij heeft het advies gekregen om een BBZ-krediet aan te vragen. Daartoe is zij in contact gebracht met schuldsaneringsbedrijf Van Zomeren en Van der Graaf. Met dit bedrijf is zij volop bezig met het in kaart brengen van haar schulden, opdat zij haar bedrijf kan voortzetten, aldus mevrouw Verhoeven. Tussen Elsco en mevrouw Verhoeven heeft een gesprek plaatsgevonden waarin is afgesproken dat mevrouw Verhoeven weer drank zou afnemen van Elsco en dat de huur zou worden verlaagd. Elsco B.V. bevestigt dat een gesprek heeft plaatsgevonden. Mevrouw Verhoeven is haar toezeggingen twee à drie maal gedeeltelijk nagekomen, maar het grootste gedeelte van de toezeggingen is door haar niet waargemaakt. Hoewel er geen sprake is van kwade wil aan de kant van Elsco B.V., heeft zij er geen vertrouwen in dat mevrouw Verhoeven de vordering van Elsco B.V. binnen afzienbare tijd zal. kunnen voldoen. Daarbij merkt Elsco B.V. op dat zij ten aanzien van de schuldsanering/reorganisatie nog geen constructieve berichten heeft ontvangen, terwijl dat in haar visie niet zo moeilijk zou moeten zijn. Elsco B.V. is van mening dat het mevrouw Verhoeven niet zal lukken om een en ander binnen afzienbare tijd vlot te trekken. Mevrouw Verhoeven heeft medegedeeld wel huur te betalen. De rekening ten aanzien van de huur over december 2012 is eerst recent door haar ontvangen. Mevrouw Verhoeven heeft begrip voor de visie van Elsco, maar zij hoopt nog een kans te krijgen. De Abdij wordt in de reorganisatie afgestoten, waarmee de grootste kostenpost zal wegvallen. Verzoéker heeft gepersisteerd. De financiële situatie van mevrouw Verhoeven is duidelijk. Gelet op de hoogte van de schulden (circa EUR ,00) zien zij niet veel heil in een reorganisatie. Tegen een dergelijke schuldenlast valt - mede gelet op de inkomsten vanuit de onderneming - niet op te roeien. De Rechtbank Dordrecht heeft mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de namen De Abdij en Café 't Stekje op 11 december 2012 in staat van faillissement verklaard. 5/27

6 Door mevrouw Verhoeven is hoger beroep ingesteld tegen de faillietverklaring. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 5 februarî TENHOLTER / NOORDAfVt 2. Op 5 februari 2013 heeft de mondelinge behandeling van het ingestelde hoger beroep plaatsgevonden. De grieven van mevrouw Verhoeven kunnen als volgt worden samengevat. Mevrouw Verhoeven betwist het vorderingsrecht van Elsco B.V. Zij stelt zich op het standpunt dat Elsco B.V. aan haar geld is verschuldigd ter zake van door haar gemaakte kosten in verband met achterstallig onderhoud (ten aanzien van elektriciteit, riolering en overig onderhoud) van de bedrijfspanden die zij van Elsco B.V. huurt. Verder komt mevrouw Verhoeven de met Elsco B.V. gemaakte afspraken met betrekking tot de huur en de drankleveranties na. Voorts heeft mevrouw Verhoeven aangevoerd dat een faillissement geen oplossing biedt, nu het boedelactief gelet op het salaris van de curator en de ingediende vorderingen niet toereikend is. Gelet hierop stelt mevrouw Verhoeven zich op het standpunt dat Elsco B.V. geen redelijk belang heeft bij c.q. misbruik maakt van bevoegdheid door het aanvragen van het faillissement Elsco B.V. betwist dat zij enige betaling aan mevrouw Verhoeven is verschuldigd. De door mevrouw Verhoeven gemaakte onderhoudskosten komen voor haar rekening, een en ander conform de huurovereenkomst. Bovendien heeft zij nimmer overleg met Elsco B.V. gevoerd omtrent de in haar opdracht verrichte werkzaamheden. Mevrouw Verhoeven heeft Elsco B.V. ook nimmer in gebreke gesteld of gesommeerd om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren. De afspraken waarnaar mevrouw Verhoeven verwijst zien slechts op de betaling van de huur van Café 't Stekje per week en de drankleveranties. Ter zake van de. huurschulden, de schulden inzake de drankafname en de schuld inzake een verstrekte lening, hebben partijen geen afspraken gemaakt. Elsco B.V. heeft dan ook geen afstand van haar rechten, waaronder het aanvragen van het faillissement van mevrouw Verhoeven, gedaan. Overigens komt mevrouw Verhoeven ook voornoemde afspraken niet voldoend'e na. Elsco B.V. stelt zich op het standpunt dat zij wel degelijk belang heeft bij de faillissementsaanvrage, aangezien de schulden van mevrouw Verhoeven bij Elsco B.V. alleen maar oplopen en Elsco B.V. haar dranken niet kan leveren aan de exploitant van het eigendommen. Gelet hierop wenst Elsco B.V. haar eigendommen opnieuw te verhuren aan een andere exploitant. De curator stelt zich op het standpunt dat mevrouw Verhoeven verkeert in de toestand van te ebben opgehouden te betalen. Het boedelactief bedraagt 6/27

7 EUR 8.001,70. Er is een bedrag van EUR ,94 aan (voorlopig erkende) boedelcrediteuren. Het bedrag aan voorlopig erkende preferente en concurrente crediteuren bedraagt respectievelijkeur ,12 en EUR ,87. De curator beschikt over weinig administratie en heeft de indruk dat de administratie TENHOLTER niet goed is gevoerd en niet compleet is. Er zijn geen berichten ontvangen waaruit blijkt dat de crediteuren instemmen met vernietiging van het faillissement. Evenmin is gebleken dat er voldoende middelen beschikbaar zijn ter voldoening van de kosten van het faillissement en de crediteuren. Gel.!=!t op hetgeen hiervoor is overwogen is het Hof van oordeel dat ook in hoger beroep summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van Elsco B.V. Het beroep van mevrouw Verhoeven op een tegenvordering op Elsco B.V. faalt. Mevrouw Verhoeven heeft niet onderbouwd waarom de kosten van de in haar opdracht, kennelijk reeds in 2004 en 2005, verrichte werkzaamheden, in weerwil van artikel 5 lid 2 van de huurovereenkomst, voor rekening van Elsco B.V. dienen te komen, terwijl van een verzoek of sommatie tot betaling van die kosten niet is gebleken. Derhalve is niet reeds aanstonds aannemelijk dat mevrouw Verhoeven.uit hoofde van deze tegenvordering ten minste een gelijk bedrag te vorderen heeft als dat van de vordering die aan de faillissementsaanvraag ten grondslag is gelegd, zodat niet kan worden gezegd dat van het bestaan van die laatste vordering niet summierlijk is gebleken. Het beroep van mevrouw Verhoeven op de in oktober 2012 gemaakte betalingsafspraak met betrekking tot de huur van Café 't Stekje baat haar evenmin, reeds omdat niet aannemelijk is geworden dat deze afspraak is aan te merken als een betalingsregeling ten aanzien van de volledige vordering van Elsco B.V. en dat Elsco B.V. daarmee afstand heeft gedaan van opeising van die vordering. Evenmin volgt het Hof mevrouw Verhoeven in haar stelling dat Elsco B.V. misbruik maakt van bevoegdheid door het faillissement aan te vragen. Tenslotte is, mede gezien het verslag van de curator, summierlijk gebleken van feiten en omstandigheden die meebrengen dat mevrouw Verhoeven verkeert in een toestand van te hebben opgehouden le betalen. Het Gèrechtshof 's-gravenhage heeft het vonnis van de Rechtbank Dordrecht van 11 december 2012 bekrachtigd op 12 februari /27

8 Deel I - De failliet persoonlijk 1. Persoonlijke omstandigheden 0 Alleenstaand [gj Samenwonend 0 Geregistreerd partnerschap 0 Gehuwd Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: 0 in gemeenschap van goederen 0 ander regime (huwelijkse voorwaarden) TENHOLTER ll!l fl ls de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? D [gj ja nee 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet? [gj ja 0 nee Indien nee. toelichting: Nadat de mondelinge behandeling van het hoger beroep. heeft plaatsgevonden, is er- ondanks dat diverse vragen zijn gesteld - geen contact meer geweest met mevrouw Verhoeven. Een laatste termijn voor het aanleveren van gegevens is gesteld, waarbij bij het uitblijven van de informatie de Rechter-Commissaris zal worden gevraagd mevrouw Verhoeven op te roepen voor verhoor. Tijdens het schrijven van dit faillissementsverslag is er informatie door mevrouw Verhoeven afgegeven. De informatie moet nog worden bekeken en zal daarom niet in dit faillissementsverslag meegenomen kunnen worden Het contact met mevrouw Verhoeven is zeer summier. De curator heeft mevrouw Verhoeven meerdere malen verzocht informatie te verstrekken, zodat de openstaande vorderingen kunnen worden geïncasseerd. In eerste instantie heeft mevrouw Verhoeven aangeboden zelf er voor te zorgen dat de debiteuren de openstaande rekening zouden voldoen. Bij het uitblijven van enige activiteit.van.mevrouw Verhoeven in die richting is verzocht de gegevens van de.debiteuren te verstrekken. Na meerdere verzoeken zijn van de lange lijst debiteuren slechts van een klein aantal debiteuren de gegevens verstrekt door mevrouw Verhoeven, waarbij wordt opgemerkt dat voor een deel van de 8/27

9 gegevens geldt dat deze zo weinig specifiek zijn dat deze niet tot een persoon te herleiden zijn. Opvolgende verzoeken tot het aanvullen van de gegevens zijn onbeantwoord gebleven. De curator heeft de Rechter-Commissaris dan ook verzocht mevrouw Verhoeven op te roepen voor verhoor om nadere inlichtingen te verstrekken nu deze desgevraagd uitblijven. De curator is in afwachting van de reactie van de Rechter-Commissaris In verband met het uitblijven van de gevraagde informatie is mevrouw Verhoeven opgeroepen voor verhoor. Mevrouw Verhoeven is niet verschenen, zodat door de Rechter-Commissaris een nieuwe datum voor het verhoor is gepland. Bij het verhoor op 19 november 2013 is onder andere afgesproke,n dat mevrouw Verhoeven nadere toelichting en de nodige informatie zou geven aan de curator tijdens een afspraak op haar kantoor. Ondanks dat tijdens het verhoor al duidelijk een aantal punten naar voren waren gekomen, welke stukken dienden te worden aangeleverd, zijn tijdens dez.e bespreking geen bescheiden door mevrouw Verhoeven meegenomen. Mevrouw Verhoeven heeft de uiterlijke termijn voor het aanleveren van de gegevens laten verstrijken zonder enig bericht aan (je curator over de reden hiervan. Nadat de Rechter Commissaris was geïnformeerd over de situatie, heeft mevrouw Verhoeven - dan wel iemand namens mevrouw Verhoeven - een gesloten envelop in de brievenbus van de curator achtergelaten. De inhoud van de envelop geeft de curator nauwelijks (nieuwe) informatie en elke vorm van onderbouwing ontbreekt. Nu niet tijdig en onvoldoende informatie door mevrouw Verhoeven is aangeleverd, is mevrouw Verhoeven andermaal door de Rechter-Commissaris opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor zal op 31 januari 2014 plaatsvinden. TENHOLTER 2.2 Is gebleken van paulianeuze handelingen? D ja nee D ja nee - I' 9/27

10 TENHOlTER ihtru: tl tt Indien ja: ondernomen acties: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over te weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is Het faillissement van mevrouw Verhoeven is aangevraagd door Elsco B.V. Elsco B.V. is de verhuurder van de bedrijfspanden waarin mevrouw Verhoeven haar bedrijfsactiviteiten uitvoerde. Nadat het faillîssementsverzoek door de Rechtbank Dordrecht in behandeling is genomen, zijn door mevrouw Verhoeven -zo is onder meer ter zitting bij de behandeling van het hoger beroep gebleken - betalingen verricht aan Elsco B.V. Op grond van art1kel 47 van de Faillissementswet dienden de gedurende het faillissement door mevrouw Verhoeven aan Elsco B.V. betaalde bedragen aan de boedel te worden afgedragen De curator heeft de betalingen die door mevrouw Verhoeven aan Elsco B.V. zfjn gedaan nadat Elsco B.V. het faillissement van mevrouw Verhoeven had aangevraagd vernietigd op grond van artikel 47 van de Faillissementswet. In totaal is vier maal EUR 670,00 betaald door mevrouw Verhoeven aan Elsco B.V. in de periode 17 oktober 2012 tot 11 december In totaal dient een bedrag ad EUR 2.680,00 aan de boedel te worden betaald in verband met de_ vernietiging Desgevraagd zijn de gelden nog niet door Elsco B.V. aan de boedel overgemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid is er sprake van pauliana rondom de verkoop van de woning in Spanje. Zie hiervoor verder punt Zijn er lopende procedures/geschillen? 0 ja t8l nee Indien ia, stand van zaken: De c,urator is niet bekend met lopende procedures anders dan het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring door mevrouw Verhoeven Voor de beschrijving van de behandeling van het hoger beroep tegen de faillietverklaring wordt verwezen naar punt 1. 10/27

11 TENHOLTER 2.4 Is er een afkoelingsperiode gelast? D ja 1:81 nee 3. De schulden I passiva 3.1 Schulden Privé Boedelschulden o,oo Preferent 2.209,12 Concurrent ,20 Zakelijk , , ,67 Totaal , , ,87 Totaal , , , Schulden Privé Boedelschulden 0,00 Preferent ,12 Concurrent ,06 Zakelijk , , ,14 Totaal , , ,20 Totaal , , , Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden 0,00 Preferent ,12 Concurrent , , , , , , ,64 Totaal , , , Schulden Privé Boedelschu I den ( 0,00 Preferent ,12 Concurrent ,06 Zakelijk , , ,37 Totaal , , ,43 Totaal , , ,70 11/27

12 TENHOLTER üuiv;:tidn 3.1 Worden er vorderingen betwist? 0 ja [8J nee 3.2 Zijn de schuldeisers aangeschreven? [8J ja 0 nee 3.3 Bijzonderheden: Niet van toepassing 4. De bezittingen I activa 4.1 Bovenmatige inboedel? 0 ja [8J nee Indien ja, toelichting: 4.2 Auto('s) I andere vervoermiddelen I caravan? 0 ja [8J nee Indien ja, toelichting: 4.3 Eigen woning? [8J ja 0 nee Indien ja. waarde woning en hoogte hypotheek: De woning betreft een hoekmaisonnette boven een t :mdartspraktijk op de eerste en tweede woonlaag met vliering. De curator beschikt over een taxatierapp9rt opgemaakt op 31 mei De woning heeft een marktwaarde van EUR ,00 en een herbouwwaarde van EUR ,00. Uit de hypotheekakte van 1 augustus 2007 blijkt dat Westland/Utrecht Hypotheekbank 12/27

13 een eerste recht van hypotheek heeft verkregen van mevrouw Verhoeven en haar partner in verband met de verstrekte geldlening ad EUR , Nu het vonnis van de faillietverklaring van mevrouw Verhoeven door het Hof is bekrachtigd, dient de woning te Alblasserdam verkocht te worden. Mevrouw Verhoeven woont niet in het te verkopen huis. De curator heeft berichten ontvangen dat mevrouw Verhoeven een huis in Spanje zou bezitten. De curator heeft mevrouw Verhoeven verzocht informatie te verstrekken. Ook voor het aanleveren van deze gegevens is een laatste termijn gesteld, waarbij bij het uitblijven van de informatie de Rechter Commissaris zal worden gevraagd mevrouw Verhoeven op te roepen voor verhoor. Tijdens het schrijven van dit faillissementsverslag is er informatie door mevrouw Verhoeven afgegeven. De informatie moet nog worden bekeken en zal daarom niet in dit faillissementsverslag meegenomen kunnen worden In verband met de verkoop diende de woning van mevrouw Verhoeven te worden getaxeerd. Op verzoeken van de makelaar en de curator om de sleutel van de woning ter beschikking te stellen, heeft mevrouw Verhoeven niet gereageerd. De woning is inmiddels van buitenaf getaxeerd. De verkoop van het pand kan ter hand worden genomen zodra de mede-eigenaar en medeschuldenaar, tevens de partner van mevrouw Verhoeven, de notariële volmacht voor onderhandse verkoop heeft getekend. De curator heeft mevrouw Verhoeven gevraagd nadere gegevens te verstrekken ten aanzien van de woning in Spanje. Mevrouw Verhoeven heeft slechts medegedeeld dat de woning al lang verkocht is. Desgevraagd zijn geen onderbouwende stukken ontvangen. Reden waarom de curator de Rechter Commissaris heeft verzocht mevrouw Verhoeven op te roepen voor verhoor nu zij niet voldoet aan de inlichtingenplicht die volgt uit artikel 105 van de Faillissementswet. De curator is in afwachting van de reactie van de Rechter Commissaris Desgevraagd heeft mevrouw Verhoeven aan de curatur medegedeeld dat de TENHOLTER woning in Spanje kort voorafgaand aan de faillietverklaring is verkocht, met dien verstande dat de leveringsakte eerst na de faillietverklaring door mevrouw Verhoeven is getekend. De gevraagde stukken ten aanzien van de verkoop van de woning zijn door mevrouw Verhoeven aan de curator niet verstrekt. Een en ander zal onder andere onderwerp van het verhoor op 31 januari 2014 zijn; 13/27

14 4.4 Overige registergoederen? 0 [2] ja nee TENHOLTER \.ldwrlltm Indien ja, waarde en hoogte hypotheek: Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? 0 [2] ja nee Spaarloonrekeningen? 0 ja nee Indien ja, specificatie: Pensioenregelingen I levensverzekeringen? 0 ja [2] nee Is afkoop mogelijk? 0 ja [2] nee Indien ja, toelichting: 4. 7 Te verwachten uitkering uit erfenis? 0 ja [2] nee Indien ja, toe(ichting: 14/27

15 TENHOLTER 4.8 Overige activa? D ja nee Indien ja, toelichting: 4.9 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Niet van toepassing 5. Het J de huidige inkomen(s) 5.1 Inkomsten: D D Loon Uitkering Geen inkomen 5.2 Overige inkomsten: D ja nee Indien overige inkomsten, toelichting: 6. Bedrag Levensonderhoud 6.1 Is door de Rechter-Commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. Een bedrag D!ZJ voor levensonderho_ud vastgesteld? ja nee Indien ia, bedrag: Zo nee, is daartoe een voorstel bijgevoegd? D ja nee 15/27

16 TENHOLTER Indien nee, toelichting: In verband met de behandeling van het hoger beroep tegen de faillietverklaring op 5 februari 2013 worden de activiteiten voortgezet tot de uitspraak van het Gerechtshof. Dit om eventuele schade in geval van vernietiging van het faillissement te voorkomen. Het sluiten van de onderneming zou leiden tot klantenverliest welke bij een eventuele heropening zou kunnen leiden tot een onherstelbaar verlies Nadat de mondelinge behandeling van het hoger beroep heeft plaatsgevonden/ is er-ondanks dat diverse vragen zijn gesteld -geen contact meer geweest met mevrouw Verhoeven. Een laatste termijn voor het aanleveren van gegevens is gesteld1 waarbij bij het uitblijven van de informatie de Rechter-Commissaris zal worden gevraagd mevrouw Verhoeven op te roepen voor verhoor. Tijdens het schrijven van dit faillissementsverslag Is er informatie door mevrouw Verhoeven afgegeven. De informatie moet nog worden bekeken en zal daarom niet in dit faillîssementsverslag meegenomen kunnen worden Mevrouw Verhoeven heeft de gevraagde gegevens niet aan de curator verstrekt. De door mevrouw Verhoeven afgegeven envelop bevatte slechts een brief waarin zij schrijft dat zij geen uitkering kan aanvragen omdat zij door de Gemeente Alblasserdam in de registers zou zijn opgenomen als geëmigreerd. Niets duidt er op dat mevrouw Verhoeven zich enige inspanning getroost om een baan te krijgen c.q. betaald werk te gaan doen. Dit in tegenstelling tot hetgeen met de curator is afgesproken In verband met het uitblijven van de gevraagde informatie is mevrouw Verhoeven opgeroepen voor verhoor. Mevrouw Verhoeven is niet verschenen/ zodat door de Rechter-Commissaris een nieuwe datum voor het verhoor is gepland. Bij het verhoor op 19 november 2013 is onder andere afgesproken dat mevrouw Verhoeven nadere toelichting en de nodige informatie zou geven aan de curator tijdens een afspraak op haar kantoor. Ondanks dat tijdens het verhoor al duidelijk een aantal punten t1aar voren waren gekomen1 welke stukken dienden te worden aangeleverd/ zijn tijdens deze bespreking geen bescheiden door mevrouw Verhoeven meegenomen. Mevrouw Verhoeven heeft de uiterlijke termijn voor het aanleveren van de gegevens laten verstrijken zonder enig bericht aan de curator over de reden hiervan. Nadat de Rechter Commissaris was geïnformeerd over de situatie, lîeeft mevrouw Verhoeven - darr.wel iemand namens mevrouw Verhoeven - een gesloten envelop in de brievenbus van de curator achtergelaten. De inhoud van de envelop geeft de curator nauwelijks (nieuwe) informatie en elke vorm van onderbouwing 16/27

17 ontbreekt. Nu niet tijdig en onvoldoende informatie door mevrouw Verhoeven 1s aangeleverd, is mevrouw Verhoeven andermaal door de Rechter-Commissaris opgeroepen voor verhoor. Dit verhoor zal op 31 januari 2014 plaatsvinden. TENHOLTER 7. De vooruitzichten (voor crediteuren) 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? D ja cgj nee 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? D ja cgj nee 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? D ja cgj nee Toelichting: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. 8. Plan van aanpak I te verrichten werkzaamheden 8.1 Behandeling van het hoger beroep tegen de failiietverklaring, registreren van crediteuren, bestuderen van administratie} onderzoeken van eventuele paulianeuze handelingen. 8.2 Afronden van het oorzakenonderzoek, verkoop van de woning(en)1 voorstel - indien van toepassing -opmaken van het vrij te laten bedrag ter vaststelling door de Rechter-Commissaris, registreren van crediteuren, bestuderen van administratie, afwikkele n van de gedane constateringen in het kader van paulianeuze handelingen. 8.3 Verkoop van de woning, informatie verkrijgen ten aanzien van de woning in Spanje, verzamelen van de gegevens van debiteuren en incasseren van de openstaande vorderingen, verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de berekening van het vrij te laten bedrag, registreren van creçjiteuren, bestuderen van de administratie, afwikkelen van de gedane constateringen in het kader van paulianeuze handelingen. 17/27

18 8.4 Verkoop van de woning, informatie verkrijgen ten aanzien van de woning in Spanje en onderzoek naar paulianeuze handelingen in dat kader, verzamelen TEN HOLTER van de gegevens van debiteuren en incasseren van de openstaande vorderingen, verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de berekening van het vrij te laten bedrag, registreren van crediteuren, bestuderen van de administratie, afwikkelen van de gedane constateringen in het kader van paulianeuze handelingen. Deel II - De onderneming van gefailleerde Naam onderneming De Abdij en Café 't Stekje Activiteiten onderneming Café, partycentrum Omzetgegevens Niet bekend Personeel gemiddeld aantal Niet bekend 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie: De ondernemingen De Abdij en Café 't Stekje werden gedreven voor rekening van mevrouw Maria Johanna Verhoeven - geboren op 1 oktober 1967 te Alblasserdam. Mevrouw Verhoeven baatte aan de Dam gelegen cafés c.q. partycentra uit Winst en verlies: De gegevens met betrekking tot winst en verlies zijn (nog) niet bekend bij de curator. De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet goed is gevoerd en verre van compleet is Balanstotaal: De balansgegevens zijn (nog) niet bekend bij de curator. De curator beschikt op dit moment over weinig administratie. Opgemerkt dient te worden dat de curator de indruk heeft dat de administratie niet goed is gevoerd en verre van compleet is Lopende procedures: De curator is niet bekend met lopende procedures anders dan het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring door mevrouw Verhoeven Voor de beschrijving van de behandeling van het hoger beroep tegen de faillietverklaring wordt verwezen naar punt 1. 18/27

19 TENHOLTER 1.5. Verzekeringen: De verzekeringen zijn in verband met het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring (nog) niet beëindigd door de curator De verzekeringen zijn -voor zover bekend -beëindigd nu het vonnis van de faillietverklaring van mevrouw Verhoeven door het Hof bekrachtigd is Huur: De verhuurder heeft op grond van artikel 39 van de Faillissementswet de huurovereenkomst met betrekking tot het pand, staande en gelegen te Alblasserdam aan de Dam nr. 39, en aangegaan tussen Elsco B.V. en mevrouw Verhoeven, opgezegd tegen 31 maart 2013 dan wel tegen een nader overeen te komen vroegere datum. De boedelvordering van de verhuurder in voorlopig genoteerd tot een bedrag ad EUR 9.625,94. De huurachterstand van Café 't Stekje ad EUR ,66 en de huurachterstand van De Abdij ad EUR ,71 zijn genoteerd op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren Oplevering van de bedrijfspanden te Alblasserdam heeft plaatsgevonden Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met mevrouw Verhoeven, correspondentie met de verhuurder Voorbereiding, verslaglegging en mondelinge behandeling in verband met het ingestelde hoger beroep tegen de faillietverklaring, beëindiging van de verzekeringen, oplevering van de bedrijfspanden. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: Voor zover bekend zijn er geen lopende arbeidsovereenkomsten Aantal in jaar voor faillissement: Niet bekend Datum ontslaqaanzeqqinq: Niet van toepassing 2.4. Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met mevrouw Verhoeven Een dame heeft contact gezocht met de curator en stelt dat zij recht heeft op een uitkering van het UWV in verband met het faillissement van mevrouw Verhoeven. Desgevraagd heeft nevrouw Verhoev.en'aan de curator i.n het eerste stadium medegedeeld dat er geen sprake was van::1opende arbeidsovereenkomsten. Bovendien blijkt uit de-summiere-administratie niet 19/27

20 TENHOLTER dat bij het faillissement werknemers betrokken zijn. De dame in kwestie beschikt niet over een arbeidsovereenkomst en stelt dat deze ook noott is opgemaakt. Reden waarom het UWV geen uitkering aan mevrouw kan doen in het kader van het faillissement van mevrouw Verhoeven. De curator kan in deze niets betekenen nu niet is gebleken van de arbeidsovereenkomst en evenmin da.t er een lopende arbeidsovereenkomst was ten tijde van de faillietverklaring. lfl l 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving: Niet van toepassing 3.2. Verkoog.ogbrengst: Niet van toepassing 3.3. Hoogte hyqotheek: Niet van toepassing 3.4. Boedel bijdrage: Niet van toepassing 3.5. Werkzaamheden: Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschrijving: De in de bedrijfsruimte aanwezige bedrijfsmiddelen zouden door een derde zijn gekocht uit de executoriale verkoop, zoals door de Belastingdienst georganiseerd Ondanks diverse verzoeken daartoe aan mevrouw Verhoeven heeft niemand contact gezocht met de curator om de bedrijfsmiddelen als zijn/haar eigendom op te eisen. De bedrijfsmiddelen zijn onverkoopbaar gebleken. Nu de boedel de kosten van ontruiming niet kan voldoen, zijn de bedrijfsmiddelen in het bedrijfspand achtergebleven. Oplevering van het bedrijfspand heeft inmiddels plaatsgevonden VerkooooQbrengst: Niet van toepassing 3.8. Boedelbiidrage: Niet van toepassing 20/27

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie