Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE"

Transcriptie

1 Het nieuwe appartementsrecht DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

2 p- Woord vooraf V Inleiding 1 Statistieken 3 A. Overdrachten van onroerende goederen 3 1. Gebouwen en appartementen 3 2. Eigendommen en gronden 4 B. Particuliere woningen naar aantal vertrekken en oppervlakte op 1 maart C. Bewoonde particuliere woningen als hoofdverblijf naar type van het gebouw en het bouwjaar op 1 maart D. Bewoonde particuliere woningen als hoofdverblijf naar type van de woning en type van het gebouw op 1 maart Deel I. Historische situering 9 Hoofdstuk 1. De Wet van 8 juli Hoofdstuk 2. Kritieken op de wet 13 A. Het congres van de Vlaamse Juristenvereniging d.d. 15 april B. Het advies van de Hoge Raad van het Nationaal Instituut voorde huisvesting d.d. 8 april De syndicus, lasthebber van al de medeeigenaars 14 a. Tegenstelling van belangen 14 b. De hoofdelijkheid tussen de medeeigenaars 14 c. De eigendom der reservefondsen 14 d. De identificatie der contracterende partijen in de door de syndicus ondertekende overeenkomsten De onverenigbaarheden 15 a. Vertegenwoordiging der medeeigenaars op de algemene vergaderingen 15 b. Voorzitterschap van de algemene vergadering 16 c. Verplichte zaakwaarnemer voor de privatieve lokalen 16 Het nieuwe appartementsrecht VH

3 3. De afzetting van de syndicus De algemene vergadering en de middelen van verhaal tegen haar beslissingen 18 a. De regel van de eenparigheid 18 b. De bescherming tegen de misbruiken van de meerderheid 19 c. Abusieve machten van een enkel persoon 19 d. Abusieve beslissingen van normale meerderheden De machten van de algemene vergadering De verdeling van de lasten De wederopbouw 22 8 De slopins Het reglement van medeeigendom 23 a. Onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en privatieve gedeelten 23 b. De berekening van de aandelen 24 c. De wijziging van het reglement van medeeigendom door de promotor 25 d. De bestemming van de gemeenschappelijke en privatieve gedeelten 26 e. De sanctie voor de begane overtredingen 27 f. De arbitragebepaling 27 C. Studiedag van 22 maart 1985 aan de U.L.B, over La copropriete 28 Hoofdstuk 3. Parlementaire initiatieven 29 A. HetwetsvoorstelDEGROOF-"PIERSON-CUSTERS-MERCHIERS- VANDEKERCKHOVE 29 B. Het wetsvoorstel VANDEKERCKHOVE - PIERSON - VREVEN - SNDERS d'attenhoven 33 C. Het wetsvoorstel PEDE - PIERSON 38 D. Het wetsvoorstel MUNDELEER - GOL 42 Deel II. Draagwijdte en juridische inhoud van de nieuwe wet 49 Hoofdstuk 1. Medeeigendom 51 A. Situering medeeigendom 51 B. Structuur van de nieuwe wet 51 Wettekst 52 C. Gewone medeeigendom en gedwongen medeeigendom in het algemeen 52»111 Kluwer Rechtswetenschappen BelgiS

4 D. Regeling van de gedwongen medeeigendom in het algemeen 53 Hoofdstuk 2. Appartementsmedeeigendom 57 Wettekst 57 A. Toepassingsgebied: drie cumulatieve voorwaarden Een gebouw of groep van gebouwen 58 a. Voorwerp 58 b. Besluit 60 c. Praktijkvoorbeelden Een verdeeld eigendomsrecht : Het samengaan van privatieve met gemeenschappelijke delen 66 a. Belang van het onderscheid 66 b. Privatieve delen 67 c. Gemeenschappelijke delen 68 d. Algemene en bijzondere gemeenschappelijke delen 77 B. Ontstaansvormen van appartementsrecht Beginsel 78 a. Doorpartijwil _ 78 b. Ineevolge verdeline c. Ingevolge uitvoerend beslag op onroerend goed 79 d. Door veriarinß 80 ~ ^ ~ * " I W*J»*»i*»^ W e. Door rechterlijke beslissing _ 80 f. Andere vormen 80 g. Afwijking van het stelsel van appartementsmedeeigendom 81 h. Rechterlijk toezicht - 81 C. Specifieke bronnen van het appartementsrecht 82 Wettekst De Statuten 82 a. Inleiding - 82 b. Statuten authentiek of notarieel _. _.. 83 c. De basisakte ~ - ~ 84 d. Het reglement van medeeigendom 104 e. De regeis betreffende de wijze van bijeenroeping, de werking en de bevoegdheid van de algemene vergadering De onderhandse akten 133 Inleiding a. De beslissingen van de algemene vergadering 133 b. Het reglement van orde _ 133 Het nieuwe appaitementsrecht LX

5 Hoofdstuk 3. De rechtspersoonlijkheid van de vereniging van medeeigenaars 135 Wettekst 135 A. Inleiding 136 B. Algemene voorwaarden voor de rechtspersoonlijkheid Voörwaarde tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid Overschrijving als publiciteitsvereiste Toevoeging plannen aan de overgeschreven Statuten Gebrek aan overschrijving Verplichtend karakter van de vereniging van medeeigenaars Verplichtend lidmaatschap van de vereniging 140 C. Benaming van de vereniging van medeeigenaars 141 D. Maatschappelijke zetel van de vereniging van medeeigenaars 141 Belang van de maatschappelijke zetel 142 E. Het vermögen van de vereniging Verenigingsvermogen en onroerende zakelijke rechten Titularis van de onroerende zakelijke rechten: de medeeigenaars 144 F. Verenigingsschulden 145 G. Gevolgen van de verenigingsstructuur 146 Hoofdstuk 4. Organen van de vereniging van medeeigenaars 149 Wettekst 149 A. De algemene vergadering 150 Inleiding..' Lidmaatschap van de algemene vergadering Algemene vergadering en groep van gebouwen Gewone en buitengewone algemene vergadering Aanwezigheidsquorum algemene vergadering Samenstelling van het bureau van de vergadering Stemmingen op de algemene vergadering 153 B. Bevoegdheden en stemquota algemene vergadering 155 Wettekst 155 X Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

6 1. Bevoegdheden van de algemene vergadering Stemquorum algemene vergadering: de volstrekte meerderheid Gekwalificeerde meerderheid Gehele of gedeeltelijke vernieling van een gebouw en volledige heropbouw Berekening van de meerderheden Prioriteit wettelijke stemquota Praktische uitwerking van de diverse stemnormen 162 C. Relativiteit van de beslissingen van de algemene vergadering De medeeigenaars versus beslissingen van de algemene vergadering De bewoners versus beslissingen van de algemene vergadering Algemene vergadering en wijzigings-, verkrijgingsen vervreemdingsbeslissingen 165 D. De syndicus 168 Inleiding 168 Wettekst Kwalificatie van het bestuursmandaat De aanstelling van de syndicus 170 a. In het reglement van medeeigendom 170 b. Door de algemene vergadering 170 c. Door de Vrederechter Kan een medeeigenaar syndicus zijn? Syndicus en de titel van vastgoedmakelaar Openbaarmaking aanstelling syndicus Duur van het mandaat van de syndicus Bevoegdheden van de syndicus Prestaties van de syndicus 175 a. Administratief beheer 175 b. Boekhoudkundig beheer 175 c. Technisch beheer 175 d. Juridisch beheer 176 e. Menselijk beheer Wettelijke bevoegdheden 176 a. De algemene vergadering bijeenroepen 176 b. De beslissingen notuleren _ 177 c. De beslissingen uitvoeren 177 d. Alle bewarende maatregelen treffen 177 e. Het vermögen van de vereniging van medeeigenaars beheren 178 f. De vereniging van medeeigenaars vertegenwoordigen 178 g. De niet-stemgerechtigde bewoners informeren over de algemene ver- (jaderin<y 179 gaui/img - -* 10. De syndicus en kwaliteitsrekeningen _ 179 Het nieuwe appartementsrecht XI

7 11. Beperkte overdraagbaarheid van het bestuursmandaat De beheersaansprakelijkheid van de syndicus tegenover de vereniging van medeeigenaars De contractuele aansprakelijkheid van de vereniging tegenover de syndicus De aansprakelijkheid van de vereniging van medeeigenaars tegenover derden De schade van de medeeigenaar tegenover de vereniging van medeeigenaars Syndicus en voorlopig syndicus Einde van het mandaat van de syndicus Rekening en verantwoording van de syndicus 188 E. Tussenorganen Raad van beheer Lasthebbers van de vereniging andere dan tussenorganen 190 a. Een comite gelast met de oplevering van de gemeenschappelijke delen b. Een comite gelast met de aankopen 191 c. Een of meer commissarissen Onderhoudspersoneel en onderhoud van het gebouw 192 a. Huisbewaarder 192 b. Onderhoudsfirma 192 Hoofdstuk 5. Rechtsvorderingen 193 Wettekst 193 A. De vereniging van medeeigenaars 194 B. De procesbevoegdheid van de individuele medeeigenaar Meldingsverplichting m.b.t. een individuele vordering Rechtsmiddelen van de individuele medeeigenaar Termijnen voor verhaal Gevolgen van de rechterlijke tussenkomst Grenzen van de rechterlijke tussenkomst 198 Hoofdstuk 6. Publiciteit met betrekking tot de onderhandse akten van medeeigendom 199 Wettekst 199 A. Doelstelling _ 200 B. Wederkerigheidsbeginsel _ Tegenstelbaarheid en wederkerigheid van onderhandse akten 201 xn Kiuwer Rechtswetenschappen Belgie

8 2. Wederkerigheidsregel inzake statutaire bepalingen 202 C. Formaliteiten Kennisgeving van de onderhandse akten De syndicus en de publikatievoorschriften Verhaalsrecht van de bewoner 205 Hoofdstuk 7. Eigendomsoverdracht kavel 209 Wettekst 209 A. Inleiding B. De nieuwe medeeigenaar Verhouding uittredende en nieuwe medeeigenaar Uitgaven ten laste van de nieuwe medeeigenaar 211 C. De uittredende medeeigenaar 212 Hoofdstuk 8. Ontbinding en vereffening 213 Wettekst 213 A. Beeindiging van appartementsmedeeigendom 213 B. Ontbinding en vereffening Ontbinding van de vereniging van medeeigenaars 215 a. Ontbinding van rechts wege b. Ontbinding door de algemene vergadering 216 c. Rechterlijke ontbinding _ Publiciteitsmaatregel m.b.t. de ontbinding 216 Wettekst Algemene beginselen van de vereffening 218 a. Alle stukken van de ontbonden vereniging vermelden de vereffening _ b. De argemene vergadering van medeeigenaars stelt de vereffenaar aan en bepaalt zijn opdracht 218 c. De syndicus als vereffenaar Verloop van de vereffening Rechtstoestand van de vereniging in vereffening De vereffenaar a. Te gelde maken van het actief -... _ 219 b. Betaling van het passief Sluiting van de vereffening 220 Het nieuwe 8. Passieve appartementsrecht rechtspersoonlijkheid xm

9 Hoofdstuk 9. Diverse bepalingen 221 Dwingend karakter 221 Wettekst 221 Hoofdstuk 10. Wijzigingsbepalingen,..^223 A. Wijziging Hypotheekwet 223 Wettekst 223 B. Wijziging Gerechtelijk Wetboek 225 Wettekst Bevoegdheid Vrederechter Bijzondere rechtsmachten 227 Wettekst : Vormen van rechtsingang 228 Hoofdstuk 11. Overgangsbepalingen 229 Wettekst Overgangsrecht Gevolgen van de onmiddellijke toepassing Coördinatie oude en nieuwe Statuten Toepassingsgebied nieuwe wet en oude reglementen van medeeigendom Aanvang vervaltermijn Hervatting van het geding Regularisatie contractuele verbintenissen van de medeeigendom Arbitrage 235 Deel III. Modelakten Oproeping tot eerste algemene vergadering Oproeping tot gewone algemene vergadering Notulen algemene vergadering 241 a. Presentielijst 241 b. Verslag algemene vergadering Kennisgeving verslag aan de medeeigenaar Kennisgeving verslag aan de bewoner Afrekeningopjaarbasis 245 a. Globale afrekening 245 b. Afrekening per eigenaar Afrekening lasten huurder Statuten Reglement van orde 257 X I V Kluwer Rechtswetenschappen Belgie

10 10. Bestuurscontract syndicus Arbeidsovereenkomst huisbewaarder Vragenlijst notaris voorafgaande aan de verkoop 265 DeellV. Wetteksten Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S., 11 September 1971) Koninklijk Besluit van 6 September 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar 273 Bibliografie 275 Zaakregister 283 Het nieuwe appartementsrecht -^

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: STATUTEN TITEL I. STICHTERS De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november 1945; De

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN

STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN 1 STATUTEN: Vereniging zonder winstoogmerk Hockey Club Phoenix te Neerpelt Gerechtelijk arrondissement Hasselt STATUTEN TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. Artikel 1 Naam : De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie