OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1

2 Nummer : 1 Datum : 17 juli 2012 Gegevens persoon : ROBERT JACQUES HENDRIKUS MEIJRAN, wonende te (1942 AL) Beverwijk aan de Zeestraat 101; Gegevens onderneming : AUDIO EN VIDEO MEIJRAN, zaakdoende te (1941 DN) Beverwijk aan de Alkmaarseweg 18-20; Faillissementsnummer : F:322/2012 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechter-commissaris : Mr. ir. W.S.J. Thijs Activiteiten onderneming : Winkel in beeld- en geluidapparatuur en aanverwante artikelen. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 3 Verslagperiode : 26 juni tot 17 juli 2012 Saldo einde verslagperiode : Bestede uren verslagperiode : Nihil 29 uur Bestede uren totaal : 29 uur 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie Audio en Video Meijran is in 1958 opgericht door de vader van de heer R.J.H. Meijran. Sinds 1982 werd de onderneming in een vennootschap onder firma gedreven met vader en zoon Meijran als firmanten. In 2008 is de V.O.F ontbonden en verder gegaan als eenmanszaak, voor rekening en risico van curandus. Persoonlijk Curandus is op zijn 22 e mede-eigenaar van de winkel geworden en was ook reeds daarvoor in het familiebedrijf werkzaam. Curandus is woonachtig bij zijn vader en niet gehuwd. Curandus is door de curator geadviseerd zo snel mogelijk een bijstandsuitkering aan te vragen en zich als werkzoekende in te schrijven. 2

3 1.2 Winst en verlies omzet resultaat ondernemingsvermogen / / / / / / / / * / *Tot en met datum faillissement Tot en met september 2011 zijn de cijfers opgesteld door een accountants- c.q. administratiekantoor. Daarna zijn deze werkzaamheden neergelegd. 1.3 Balanstotaal 2006: : : : : : : Lopende procedures Volgens curandus zijn er geen lopende gerechtelijke procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur Omdat door de ING Bank N.V. betalingen van de afgelopen maanden zijn gestorneerd is met betrekking tot alle verzekeringen (privé en zakelijk) inmiddels een achterstand ontstaan van drie maandpremies. Zowel curandus als pand- en hypotheekhouder zijn hiervan op de hoogte gesteld, waarbij aan pand- en hypotheekhouder als gerechtigde tot deze activa tevens is verzocht de van belang zijnde verzekeringspremies te voldoen. a. Bedrijfsruimte De winkelruimte behoort in eigendom toe aan curandus. 3

4 b. Overige bedrijfsmiddelen 1.7 Oorzaken faillissement Volgens opgave van curandus is het faillissement te wijten aan de economische crisis. Bovendien stelt curandus dat hij naast tegenvallende omzetten werd geconfronteerd met hoge kosten van reclamefolders, dure onverkoopbare voorraad en relatief kostbare inventaris. Curandus heeft aangegeven dat hij - ondanks diverse protesten - tot die uitgaven verplicht was, enerzijds door zijn lidmaatschap van een inkooporganisatie, anderzijds door diverse leveranciers van beeld- en geluidsapparatuur. De oorzaken zijn thans in onderzoek. 2. PERSONEEL 2.1 Aantal personeelsleden bij het uitspreken van het faillissement : Aantal personeelsleden in het jaar voor het faillissement : Datum ontslagaanzegging : Bij schrijven van 26 juni 2012 zijn de arbeidsovereenkomsten met machtiging van de rechter-commissaris en de mededeling dat beroep bij de Rechtbank mogelijk is opgezegd, een ander met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het UWV is van dit ontslag in kennis gesteld. Volgens verkregen informatie zijn beide werknemers daags na het faillissement elders aan het werk gegaan. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, mondeling en schriftelijk ontslag, informeren van het personeel. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving : Het winkelpand met bovengelegen woning aan de Alkmaarseweg te (1941 DN) Alkmaar. 3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 3.3 Hoogte hypotheek : ,- + p.m. 3.4 Boedelbijdrage : Nog niet bekend. 4

5 Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, diverse correspondentie en telefoon met hypotheekhouders, alsmede voorbereidende verkoopactiviteiten. Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving Er is een gebruikelijke, doch zeer specifieke inventaris - behorende bij een winkel in beeld- en geluidsapparatuur - aangetroffen, bestaande uit onder meer diverse audiowandsystemen, een toonbank en diverse luisteropstellingen. Voorts is een 5 jaar oude KIA Pregio aangetroffen. Met betrekking tot deze auto was wegens restitutie van verzekeringspremie een betalingsachterstand van drie maanden ontstaan. 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. Wel zijn reeds alle in eigendom toebehorende (universele) audiowandsysteem verkocht. De koopsom hiervan bedraagt 1.750,- ex btw. Deze wanden zijn nog niet geleverd en dienen door de koper zelf gedemonteerd te worden. De koopsom zal worden ontvangen, zodra de wanden kunnen worden afgehaald. In verband met de aanstaande verkoop van de voorraad wordt nog enige tijd van deze wandsystemen gebruik gemaakt. Voorts is een oude en reeds afgeschreven pc aan curandus verkocht voor 50,-, zodat curandus naast contact houden met de curator, tevens sollicitatiebrieven schrijven kan. De KIA Pregio is verkocht voor 1.950,- ex btw. De koopsom is nog niet ontvangen. 3.7 Boedelbijdrage Ten aanzien van de inventaris niet van toepassing, aangezien dit bodemzaken betreffen. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, diverse gesprekken en correspondentie met pandhouder en potentiële kopers, alsmede diverse voorbereidende verkoophandelingen. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De vordering van de fiscus is bevoorrecht boven een eventueel stil pandrecht van ING Bank N.V. op de winkelinventaris. In verband daarmee zal door de curator op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus worden uitgeoefend. De totale vordering van de fiscus is thans nog niet bekend. 5

6 Uit de administratie blijkt in elk geval een schuld aan de fiscus ter zake van achterstallige loonbelasting en niet afgedragen omzetbelasting van ruim ,-. Deze schuld zal naar verwachting nog toenemen vanwege in vooraftrek genomen omzetbelasting. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Aangetroffen is een voorraad nieuwe en gebruikte beeld- en geluidsapparatuur, alsmede diverse aanverwante artikelen Verkoopopbrengst : Nog niet bekend Boedelbijdrage : Nog niet bekend. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement, diverse gesprekken en correspondentie met pandhouder en potentiële kopers, alsmede diverse voorbereidende verkoophandelingen. Andere activa 3.12 Beschrijving Curandus beschikt over een beleggingsverzekering die is afgesloten in aanvulling op zijn AOW. De waarde van deze verzekering bedroeg in , Verkoopopbrengst Vooralsnog is gebleken dat deze lijfrente de enige oudedagsvoorziening is die curandus naast zijn rechten uit de AOW op pensioengerechtigde leeftijd ter beschikking zal staan. Gezien de verschuldigde belasting en boete bij afkoop (minus 72%), alsmede het feit dat deze voorziening is getroffen in aanvulling op de AOW, zal niet tot afkoop worden overgegaan. Curandus is samen met zijn vader en zusters gerechtigde tot de onverdeelde nalatenschap van zijn moeder, mevrouw Meijran-Kleverlaan. De notaris is verzocht aan te geven wat de stand van zaken is en of te verwachten is dat curandus te zijner tijd een deel van de erfenis zal ontvangen. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : 3.500,- 4.2 Opbrengst : 3.500,- 4.3 Boedelbijdrage : Nog niet bekend. 6

7 Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van het faillissement 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank : ING Bank N.V. Nationale Nederlanden N.V ,55 + p.m ,93 + p.m. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden ING Bank N.V. heeft blijkens een op 22 september 2010 geregistreerde pandakte de navolgende zekerheden gevestigd: - Een pandrecht op de gehele bedrijfsuitrusting, zulks in de ruimste zin, waaronder begrepen inventaris, telecommunicatie- en computerapparatuur (inclusief software), machinerieën, werktuigen, vervoermiddelen en daartoe behorende (reserve-)onderdelen; - Alle bedrijfs- en handelsvoorraden, zulks in de ruimste zin, waaronder begrepen emballage, grondstoffen, hulpstoffen, halffabrikaten, produkten in bewerking en gereedprodukt, alsmede alle overige (eind)produkten; - Alle vorderingen op derden; Voorts heeft ING Bank N.V. een derde hypothecaire inschrijving op de onroerende zaak aan de Alkmaarseweg te Beverwijk tot een bedrag van ,-, te vermeerderen met rente en kosten. Te aanzien van het pandrecht op vorderingen beroept ING Bank N.V. zich op een verzamelpandakte middels volmacht van 25 juni Uit de door ING en Vesting Finance Fiditon toegezonden zekerheidsstukken blijkt evenwel niet van een zodanige volmacht aan de pandhouder tot verpanding aan zichzelf, zodat voorshands bij gebreke van pandlijsten het pandrecht op vorderingen wordt betwist. Nationale Nederlanden N.V. heeft de navolgende hypotheken gevestigd op de onroerende zaak aan de Alkmaarsweg te Alkmaar: - Een recht van eerste hypotheek ad ,-; - Een recht van tweede hypotheek ad , Separatistenpositie Nationale Nederlanden N.V. als eerste en tweede hypotheekhouder, alsmede ING Bank N.V. als pandhouder en derde hypotheekhouder. 7

8 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Diverse leveranciers hebben zich inmiddels gemeld en een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze claims zullen worden beoordeeld. 5.7 Reclamerechten Er zijn geen rechten tot reclame ingeroepen. 5.8 Retentierecht Er worden geen retentierechten uitgeoefend. Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement, waaronder diverse correspondentie en telefonisch contact met pand- en hypotheekhouder, bestuderen zekerheidstukken en correspondentie met leveranciers en overige betrokkenen. 6. DOORSTART/VOORTZETTEN Voortzetten: 6.1 Exploitatie/zekerheden Omdat curandus na het vertrek van twee werknemers per datum faillissement de enige nog werkzame persoon in de winkel was en bovendien nog niet bekend is welk gedeelte van de voorraad eigendom is en welke voorraad onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, is besloten geen opheffingsuitverkoop te houden. 6.2 Financiële verslaglegging Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement. Doorstart: 6.3 Beschrijving Het aanbod van winkels met vergelijkbare beeld - en geluidsapparatuur in de regio, alsmede het feit dat veel apparatuur via het internet wordt aangeboden, zijn factoren die maken dat een doorstart al dan niet op dezelfde locatie naar alle waarschijnlijkheid niet tot de mogelijkheden behoort. 8

9 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst Gebruikelijke (onderzoek)werkzaamheden bij aanvang van een faillissement. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht De administratie is tot kort voor het faillissement bijgehouden en op de dag van het faillissement van curandus in ontvangst genomen. Deze administratie wordt thans onderzocht. 7.2 Depot jaarrekeningen 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting op aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Gebleken is dat in de week voor het faillissement enkele leveranciers en schuldeisers voorraad hebben teruggenomen, dan wel als betaling in ontvangst hebben genomen. Voorts is gebleken dat een aan curandus toebehorende Ford Mondeo (bouwjaar 2001) op 20 juni 2012 is overgeschreven op iemand anders zijn/haar naam. Dit wordt nader onderzocht. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : p.m. 9

10 8.2 Preferente vordering fiscus : ,-* *Volgens administratie 8.3 Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 40** 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ,88** **Volgens administratie 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium nog geen voorspelling te doen. Curandus heeft wel reeds aangegeven dat hij na afwikkeling van het faillissement een beroep wil doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is nog geen voorspelling te doen en hangt mede af van de termijn waarbinnen de onroerende zaak kan worden verkocht Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: - Onderzoek administratie; - Afhandeling eigendomsvoorbehouden; - Verkoop inventaris en voorraad; - Verkoop onroerende zaak; - Onderzoek eventuele paulianeuze handelingen; - Afwikkeling faillissement en mogelijke omzetting naar WSNP. 10

11 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 17 oktober 2012 worden ingediend. Velsen-Zuid, 17 juli 2012 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 11

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie