VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET. : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET. : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning"

Transcriptie

1 VERSLAG EX ARTIKEL 137 FAILLISSEMENTSWET Gefailleerde Rechter-commissaris Curatoren Faillissementsnummer Verslagnummer : Buitenplaats It Wiid B.V. : mr. A.A.A.M. Schreuder : mr. D. Meulenberg en mr. P.A.M. Manning : 07/01/21 F : 43 (t.b.v. verificatievergadering) I Algemeen 1. Bij beschikking van (destijds) de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 16 februari 2011 is mr. M.J.C.M. Manders in plaats van mr. J.H. Bosch benoemd tot rechter-commissaris in dit faillissement. Bij beschikking d.d. 3 januari 2013 is mr. A.A.A.M. Schreuder in de plaats van mr. Manders benoemd tot rechter-commissaris is dit faillissement. 2. Bij beschikking d.d. 6 maart 2013 heeft de rechter-commissaris bepaald dat: (1) de schuldvorderingen bij de curator moeten worden ingediend uiterlijk op 2 april 2013; (2) de verificatievergadering zal worden gehouden in het gerechtsgebouw te Zwolle, Luttenbergstraat 5, ten overstaan van de rechter-commissaris op 23 april 2013 te uur; 3. Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van (1) de dag waarop uiterlijk de schuldvorderingen ingediend moesten worden en (2) dag, uur en plaats waarop de verificatievergadering zal worden gehouden. 4. Op maandag 15 april 2013 zijn de volgende lijsten met schuldvorderingen gedeponeerd: (1) de lijst der voorlopig erkende preferente schuldvorderingen; (2) de lijst der betwiste preferente schuldvorderingen; (3) de lijst der voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen; (4) de lijst der betwiste concurrente schuldvorderingen; Alle bekende schuldeisers zijn per brief op de hoogte gesteld van de neerlegging van de lijsten. In diezelfde brief zijn deze schuldeisers nader opgeroepen tot de verificatievergadering. Er is geen ontwerpakkoord neergelegd. 1

2 5. In de faillissementen van de gelieerde vennootschappen Maatschappij tot Ontwikkeling en Exploitatie De Vechtse Slag N.V. (verder: DVS) en De Vechtse Slag Buitenplaatsen Beheer B.V. (verder: Beheer) zullen op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats verificatievergaderingen gehouden worden. 6. Gelet op de samenhang tussen de faillissementen van gefailleerde (verder ook: It Wiid) en de met haar gelieerde vennootschappen is er voor gekozen om deze zoveel mogelijk gelijktijdig af te wikkelen. De afwikkeling heeft vertraging opgelopen doordat in het faillissement van It Wiid de huiseigenaren van destijds opgespoord moesten worden. Het is zeer aannemelijk dat degenen die op de faillissementsdatum eigenaar waren van een huis op park It Wiid, nog een vordering hebben op de boedel van It Wiid. 7. Ter verduidelijking wordt een organogram als bijlage 1 aangehecht. Buitenplaats Gerner B.V., Buitenplaats It Wiid B.V. en Buitenplaats Mechelerhof B.V. exploiteerden vakantieparken te respectievelijk Dalfsen, Eernewoude (Friesland) en Mechelen (Zuid Limburg). De exploitatie van deze parken is door curatoren enige tijd gecontinueerd na de faillissementsdatum (7 februari 2001) waarna de activa (voorraden en inventaris) van deze gefailleerden zijn verkocht. Op de parken bevonden zich huizen die eigendom waren van derden, veelal particulieren. De eigenaren gaven hun woning in verhuur aan de Buitenplaatsen. Zij ontvingen periodiek van de betreffende Buitenplaatsvennootschap de huuropbrengst van hun woning minus in rekening gebrachte kosten. Over het tweede en derde kwartaal van 2000 zijn geen huuropbrengsten meer afgedragen. Huiseigenaren hebben daarom het faillissement van de drie Buitenplaatsen aangevraagd; de faillissementen zijn destijds op 7 februari 2001 uitgesproken. De centrale voorzieningen op de parken (receptie, zwembad, tennisbanen etcetera) waren eigendom van Beheer. Gefailleerde DVS ontwikkelde zelf eveneens een paar projecten. Regiobel B.V. heeft hotel Karel V te Utrecht ontwikkeld en verkocht. II Activa 1. De activa (voorraden en inventaris) van It Wiid zijn in maart 2001 verkocht en overgedragen. 2. Het saldo op de boedelrekening bedraagt ,87. Het saldo is gemuteerd ten gevolge van rentebijschrijving. Voor een overzicht wordt verwezen naar de bijgevoegde staat van baten en lasten (bijlage 2). 2

3 3. Er loopt een procedure (met curatoren als eisers namens de boedels van It Wiid en de met haar gelieerde vennootschappen) tegen de natuurlijke en rechtspersonen die in de periode van drie jaar voorafgaand aan de faillissementen direct dan wel indirect bestuurder waren van gefailleerden, zulks onder meer op grond van artikel 2:248 BW wegens het ontbreken van (grote delen van) de administratie. In verband met onderhandelingen met Hooge Raedt Groep B.V. (verder: HRG), een van de gedaagden, over een regeling ligt deze procedure enige tijd stil. De verwachting is dat met HRG een regeling zal kunnen worden getroffen waardoor de boedels in meer of mindere mate begunstigd zullen worden. Gelukt het niet om een regeling te treffen, dan zal doorgeprocedeerd moeten worden. In beide gevallen is het noodzakelijk om het passief vast te stellen, in het eerste geval om de regeling vorm te geven, in het tweede geval om het tekort in de boedels vast te stellen. III Passiva 1. Kort na het uitspreken van het faillissement was reeds duidelijk dat grote delen van de administratie ontbraken. Voorts waren er rekening-courantverhoudingen tussen It Wiid en de met haar gelieerde vennootschappen enerzijds en HRG en Euroase Parcs B.V. anderzijds. Via deze rekening-courantverhoudingen vonden vele betalingen en verrekeningen plaats, zoveel dat vaak verschil van mening bestond tussen HRG en Euroase enerzijds en It Wiid en de met haar gelieerde vennootschappen anderzijds. Daarnaast werden er vele overeenkomsten gesloten die evenzo vaak ontbonden en/of teruggedraaid werden. Reeds op grond van gesloten overeenkomsten gedane boekingen moesten weer ongedaan gemaakt worden; dat is niet in alle gevallen gebeurd waardoor een diffuus beeld het gevolg was. Curatoren hebben getracht met Berk Accountants de administratie van gefailleerden te voltooien teneinde inzicht te verkrijgen in de rekening-courantverhoudingen. Daar is destijds veel tijd mee gemoeid geweest. Omdat het Berk Accountants niet lukte om voldoende inzicht te verkrijgen in de vorderingen en schulden tussen HRG enerzijds en It Wiid (en de andere gefailleerden) anderzijds, is de afdeling forensic accounting van PwC ingeschakeld. Na een tweetal uitvoerige pogingen bleek dat ook zij geen exact beeld konden verkrijgen van de rekening-courantverhoudingen. Voorgaande betekent dat curatoren geen integraal beeld hebben van de administratie en de vorderingen en schulden van gefailleerden. Het beoordelen van met name de vorderingen van HRG en Euroase heeft daardoor op sommige onderdelen een fragmentarisch karakter. 3

4 Omdat HRG gebrouilleerd was met een andere betrokken partij, te weten Frankendael Management B.V., is met name gekeken naar de vorderingen en schulden die door Frankendael Management B.V. erkend zijn. Als er sprake is van grote meningsverschillen, maar de wederpartij erkent vorderingen en/of schulden, dan mag daaraan een zekere mate van betrouwbaarheid toegekend worden. Bij dit alles zij overigens opgemerkt dat HRG zich vele inspanningen heeft getroost om curatoren te assisteren de financiële positie van gefailleerden in beeld te brengen. 2. In het kader van de geplande verificatievergadering zijn de vorderingen zulks met inachtneming van de onder 1 gesignaleerde beperkingen - gecontroleerd en waar nodig aangepast. De betreffende schuldeisers zijn hiervan op de hoogte gesteld. De in I.4 genoemde lijsten worden als bijlage 3a tot en met 3d aangehecht. Hierna zullen de grote vorderingen van schuldeisers kort besproken worden. Speciale aandacht is besteed aan de grote vorderingen van partijen waarmee door gefailleerden tot de faillissementsdatum intensief is samengewerkt, te weten HRG, Euroase Parcs B.V. en Coorendijck Beleggingen N.V.. lijst der preferente schuldvorderingen 3. Op de lijst der voorlopig erkende preferente schuldvorderingen is een aantal werknemers vermeld. Een aantal werknemers had naar achteraf bleek recht op een hoger loon dan It Wiid daadwerkelijk had betaald. Het gaat om loon over de periode 1996 tot en met Het CNV heeft namens deze werknemers afspraken gemaakt over een nabetaling door It Wiid. De cumulatie van achterstallige betalingen zou in twee gedeelten betaald worden. Het tweede deel van de afgesproken nabetalingen was per faillissementsdatum niet gedaan. Dit tweede deel van de nabetalingen is namens de betrokken werknemers bij curatoren als preferente vordering ingediend. Op grond van art. 3:288 e BW zijn slechts de achterstallige delen die betrekking hebben op het jaar 2000, preferent. Op grond van de imputatiebepaling van art. 6:43 lid 2 BW wordt de eerste helft van de nabetalingen toegerekend aan de jaren 1996, 1997 en de eerste helft van Het tweede (niet betaalde) deel van de nabetalingen heeft aldus betrekking op de tweede helft van 1998, geheel 1999 en Aldus is 2/5 van de bij curatoren ingediende vorderingen ter zake de nabetalingen preferent, en 3/5 deel concurrent. Volgens deze redenering en verdeelsleutel zijn de namens de betrokken werknemers ingediende vorderingen verdeeld over de lijst der preferente en concurrente schuldvorderingen. 4

5 4. De heer Hollema heeft een relatief hoge vordering. De heer Hollema was bedrijfsleider van It Wiid en had uit hoofde van die functie recht op een aan de resultaten van It Wiid gerelateerde bonus. Een deel daarvan is als preferent en een deel is als concurrent aangemerkt. 5. De vorderingen van het UWV betreffen verschuldigde premie werknemersverzekeringen en een vordering wegens op grond van de Werkloosheidwet overgenomen loonverplichtingen. Eerstgenoemde vordering behoeft strikt genomen niet geverifieerd te worden en is pro memorie opgenomen. 6. Onder nr. 16 is de vordering van mevrouw J. van de Velde-Jongsma ad 968,10 opgenomen. Deze vordering is abusievelijk twee keer vermeld, namelijk op de lijst van preferenten en concurrenten (zie nr. 100). De vordering behoort op de lijst der concurrenten omdat deze vordering ziet op loon over de vroegere jaren en dus niet preferent is. lijst der betwiste preferente schuldvorderingen 7. Mevrouw Bolt heeft hoe dan ook geen preferente vordering omdat haar vordering ziet op loon dat verschuldigd is over jaren vóór Mevrouw Bolt kan hooguit een concurrente vordering hebben tot een bedrag van 3.025,59. Het komt curatoren uit kostenoogpunt raadzaam voor om deze vordering als concurrent te erkennen. De vordering van mevrouw Overwijk is in eerste instantie betwist omdat haar salaris door het UWV betaald zou moeten zijn. Nader onderzoek heeft geleerd dat sprake is van achterstallig loon. Het betreft achterstallig loon dat op identieke wijze door een aantal andere werknemers van It Wiid wordt gevorderd. Curatoren menen dat er geen termen aanwezig zijn om deze claim anders te behandelen dan die van de andere werknemers, te weten 2/5 preferent en 3/5 concurrent. Lijst der voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen 8. Brand Bierbrouwerij heeft een vordering op grond van een overeenkomst van geldlening. De andere vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering. De overeenkomst van geldlening is in het bezit van curatoren. 9. De vordering van HRG ad ,- betreft een vordering die HRG van ABN Amro Bank N.V. heeft overgenomen. ABN Amro Bank N.V. had een vordering op DVS uit hoofde van een in maart 1999 verstrekt krediet van ƒ ,-. Beheer, It Wiid en de overige gefailleerde vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering. Middels akte van cessie d.d. oktober 2002 heeft HRG deze vordering van ABN Amro Bank N.V. in eigendom 5

6 verkregen. Met rente en kosten komt deze vordering op ,-. De kredietovereenkomst en de akte van cessie zijn gecontroleerd en rechtsgeldig bevonden. 10. Curatoren hebben verwoede pogingen gedaan om de adressen te achterhalen van degenen die per faillissementsdatum eigenaar waren van een huis op het park van It Wiid. Dat is ten dele gelukt. Een aantal huiseigenaren heeft een vordering ingediend. Deze vorderingen hebben betrekking op niet afgedragen huurinkomsten over het derde en vierde kwartaal van 2000 en de periode 1 januari tot 7 februari De overige huiseigenaren hebben zelf geen vorderingen ingediend. Zeer aannemelijk is evenwel dat zij wel een vordering op It Wiid hebben. HRG heeft de vorderingen van alle eigenaren in totaal berekend over het derde en vierde kwartaal van 2000 en de korte periode in 2001 en vervolgens ingediend bij curatoren. HRG heeft slechts totalen berekend en de totale vorderingen van huiseigenaren ingediend, maar geen gespecificeerde vordering per huiseigenaar. Daarom is een post Overige huiseigenaren It Wiid opgenomen als vordering. Op het totaalbedrag dat de huiseigenaren volgens HRG van It Wiid te vorderen hebben, zijn de vorderingen afgetrokken van de huiseigenaren die wel een vordering hebben ingediend. Curatoren hebben gemeend deze vorderingen als ingediende vorderingen te moeten beschouwen. Anonieme indiening is volgens de doctrine niet mogelijk omdat de curator met de schuldeiser in overleg moet kunnen treden. Nu de vorderingen van de huiseigenaren door HRG, die via haar dochtervennootschap Euroase Parcs B.V. destijds de huren incasseerde en de aan de huiseigenaren toekomende bedragen berekende, erkend worden (terwijl zij zelf belang hebben bij niet erkenning), is de erkenning door curatoren niet in strijd met de ratio van met name artikel 111 Fw. In het kader van de uitdeling zal een oplossing voor de verdeling van het aan de overige schuldeisers uit te keren bedrag gevonden moeten worden. 11. Er is een huiseigenaar die nog een vordering ingediend heeft, te weten mevrouw Van der Beek (nr. 3a op de lijst der concurrenten). Het bedrag van deze vordering is in mindering gebracht op het bedrag van de overige Huiseigenaren (nr. 46). de lijst der betwiste schuldvorderingen 12. Op deze lijst is een vordering van Euroase Parcs B.V., een dochtervennootschap van HRG, ten bedrage van ,- vermeld. Euroase pretendeert deze vordering uit hoofde van rekening-courant te hebben. Hoewel curatoren het niet uitgesloten achten dat Euroase een 6

7 vordering op It Wiid heeft, heeft Euroase de beweerdelijke afspraken die ten grondslag liggen aan deze vordering niet aan kunnen tonen door middel van bescheiden. De betwisting wordt gehandhaafd. 13. Op deze lijst is voorts een aantal schuldeisers vermeld dat een vordering heeft op Exploitatiemaatschappij It Wiid B.V.. Dat is een andere vennootschap dan gefailleerde. Exploitatiemaatschappij It Wiid B.V. heeft de exploitatie van het park It Wiid te Eernewoude na het faillissement van It Wiid gecontinueerd. Deze vorderingen worden allen betwist. 14. Het is nog niet aan te geven hoe groot de uitkering zal zijn aan de concurrenten. Het volgende verslag wordt geagendeerd op 23 juli In de afgelopen verslagperiode zijn in totaal 76,3 uren geregistreerd. Zwolle, 23 april 2013 mede namens mr. P.A.M. Manning, D. Meulenberg curatoren 7

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 1 47653 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2015 Gegevens onderneming : T2 Entertainment BV KvK-nummer : 01113509 Adres : De Gaffel 25, 9206 AV Drachten Faillissementsnummer : F.17/14/257 Datum

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie