STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT"

Transcriptie

1 STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer van - in die hoedanigheid hierna verder aangeduid als "notaris" mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: mevrouw Angela Eugenie Maria Martine Hendrina van Wees, geboren te 's Gravenhage op elf juli negentienhonderd vierenvijftig, kantooradres: Vrijthof 19 te 6211 LD Maastricht, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: de coöperatie genaamd COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A., gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6211 TC Maastricht, Keizer Karelplein 27, (postadres: Keizer Karelplein 27, 6211 TC Maastricht), en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigende; deze rechtspersoon is ingeschreven in het Handelsregister voor Limburg onder nummer Van deze volmacht is mij, notaris gebleken uit een aan deze akte vast te hechten onderhandse akte. VOOROPSTELLINGEN De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte te willen overgaan tot wijziging van de statuten van de door hen vertegenwoordigde vereniging en gaven daartoe vooraf te kennen: De onderhavige vereniging werd opgericht op elf juli negentienhonderd drie. De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte, op tien juli twee duizend twee verleden voor mr B.L.W.P. Versteeg, notaris te Maastricht. Inschrijving van de vereniging in (thans) het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht vond plaats onder nummer In de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging de dato dertig juni tweeduizend tien werd besloten om de statuten van de vereniging te wijzigen, zoals hierna is opgenomen. Van deze besluitvorming blijkt uit de conceptnotulen van die vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden vastgehecht. De Raad van Commissarissen van de coöperatie heeft in haar vergadering van dertig juni tweeduizend tien ingestemd met de onderhavige statutenwijziging. STATUTENW1JZIGING De comparant verklaarde hierbij ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de voornoemde vereniging te wijzigen en in haar geheel opnieuw vast te stellen als volgt: STATUTEN NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 1. De coöperatie draagt de naam: "Coöperatieve Bouwvereniging Ons Belang B.A." (hierna te noemen de coöperatie). Zij is gevestigd te Maastricht. 2. De coöperatie heeft ten doel haar leden in staat te stellen een eigen woning te verwerven. 3. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van één januari negentienhonderd drie. HET LIDMAATSCHAP Artikel 2

2 1. Alleen natuurlijke personen die rechtens bekwaam zijn tot het aangaan van overeenkomsten en te goeder naam en faam bekend staan, kunnen als lid van de coöperatie worden aangenomen. 2. Wie lid der coöperatie wenst te worden, moet daartoe schriftelijk aanvraag doen bij het bestuur. 3. Het bestuur beslist spoedig over de aanvraag en wel zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering. 4. De beslissing wordt de aanvrager binnen acht dagen schriftelijk door het bestuur medegedeeld, zonder vermelding van redenen bij afwijzing. 5. Bij toelating wordt de aanvrager tevens medegedeeld, onder welk nummer hij als lid is ingeschreven en ontvangt hij een boekje, bevattende de statuten en het huishoudelijk reglement. 6. De aanvrager die door het bestuur is afgewezen heeft gedurende acht dagen na de dag der schriftelijke mededeling van de afwijzing recht van beroep op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk geschieden aan het bestuur. 7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, behoudens de overname van de rechten en verplichtingen als bepaald in artikel 7. Artikel 3 Elk nieuw lid betaalt een entreegeld, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Artikel 4 Het lidmaatschap der coöperatie houdt op: a. door opzegging door het lid; b. door overlijden; c. door ontzetting; d. door opzegging door de coöperatie. Artikel 5 1. Een lid voor wie geen woning gesticht of gekocht is, kan telken jare opzeggen, met inachtname van het in het vierde lid van dit artikel bepaalde. 2. Een lid, voor wie wel een woning gesticht of gekocht is, kan alleen dan opzeggen indien: A. vanaf de dag waarop de woning aan het lid is ter beschikking gesteld, vijf jaar zijn verstreken, en B. I. zijn saldotegoed op vijftien september van het lopende boekjaar gelijk is aan of meer bedraagt dan de boekwaarde van de voor hem gestichte of gekochte woning, of II. een ander lid zijn rechten en verplichtingen ten opzichte van de voor hem gestichte of gekochte woning overneemt of III. de coöperatie op zijn daartoe strekkend schriftelijk verzoek zijn woning verkocht en geleverd heeft aan een niet-lid. In de gevallen als bedoeld onder B.II. en B.III. kan het bestuur een door hem vast te stellen vergoeding in rekening brengen die gerelateerd is aan de verkoopwaarde van de woning 3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen, uitsluitend te zijner beoordeling, ten gunste van het opzeggend lid afwijken van het in het tweede lid van dit artikel bepaalde. 4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het eind van een boekjaar en vóór één december, hetzij bij een afzonderlijk geschrift, hetzij door een door het lid ondertekende, gedagtekende verklaring in de boeken van de coöperatie. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke erkenning van het bestuur.

3 5. De uitbetaling aan een gewezen lid van een eventueel batig saldo geschiedt op de wijze als bij artikel 12 omschreven. Artikel 6 Wanneer het saldotegoed van een lid op vijftien september van het lopende boekjaar gelijk is aan of meer bedraagt dan de boekwaarde van de voor hem gestichte of gekochte woning en dat lid de woning gedurende tenminste vijf jaar van de coöperatie ter beschikking heeft gehad, alsmede bij liquidatie van de coöperatie, wordt de betreffende woning op zijn verzoek op zijn kosten vrij en onbezwaard in volle eigendom aan hem overgedragen bij het einde van het lopende boekjaar tegen kwijting van het saldotegoed, tot het bedrag van de boekwaarde van de aan hem overgedragen woning. Artikel 7 Wanneer een lid overlijdt, kan a. de overblijvende echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, ofb. een der erfgenamen van de overledene, die daartoe de schriftelijke toestemming der andere erfgenamen heeft, met goedkeuring van het bestuur de rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap overnemen. De belanghebbende moet binnen drie maanden na het overlijden daartoe schriftelijk aanvraag doen bij het bestuur. Een erfgenaam als sub b. bedoeld dient daarbij de bedoelde schriftelijke goedkeuring te overleggen. Deze termijn kan door het bestuur worden verlengd, alles behoudens de verplichting tot betaling der in de loop dier termijnen verschijnende contributie en eventuele periodiek verschuldigde bedragen. De ter overname van de rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap voorgedragene moet lid der coöperatie zijn of als zodanig op de in artikel 2 bepaalde wijze worden aangenomen. Bij niet-aanneming of indien geen der belanghebbenden de rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap van het overleden lid wenst voort te zetten, wordt zijn saldotegoed uitbetaald op de wijze, als bij artikel 12 is omschreven. Indien, uit welke hoofde dan ook, geen der belanghebbenden de rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap van het overleden lid overneemt en voor het lid een woning gesticht of gekocht is, heeft het bestuur het recht de woning te verkopen. Indien de opbrengst alsdan minder bedraagt dan de boekwaarde, zal dit mindere op het tegoed van het overleden lid gekort en/of op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden verhaald worden. Een eventueel meerdere opbrengst zal aan de erfgenamen of rechtverkrijgenden worden uitbetaald. Artikel 8 1. Ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan geschieden wegens: a. het herhaaldelijk handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie; b. het niet-nakomen van geldelijke verplichtingen of het op andere wijze benadelen van de coöperatie. 2. De ontzetting wordt ten spoedigste bij aangetekend schrijven met opgave van redenen aan het lid medegedeeld. 3. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. 4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Artikel 9 Het bestuur kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen: a. wanneer het lid surséance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement is verklaard; b. wanneer het lid niet langer voldoet aan het in lid 1 van artikel 2 gestelde vereiste voor het lidmaatschap, alsook wanneer redelijkerwijs van de

4 coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Artikel 10 In geval van ontzetting of opzegging namens de coöperatie wordt aan het lid zijn tegoed uitgekeerd als in artikel 12 is omschreven. Indien voor hem door de coöperatie een woning gesticht of gekocht is, wordt deze op zijn kosten aan hem vrij en onbezwaard overgedragen indien hij binnen twee maanden na het einde der maand, waarin hem van zijn ontzetting casu quo opzegging is kennis gegeven, zorgt voor aanvulling van zijn tegoed tot de boekwaarde van de woning. Blijft het lid daarmee in gebreke dan heeft het bestuur het recht de woning te verkopen. Indien de opbrengst alsdan minder bedraagt dan de boekwaarde, dan blijft het lid voor het tekort jegens de coöperatie aansprakelijk. Een eventuele meeropbrengst zal hem worden uitbetaald met inachtneming van het in artikel 12 hierna bepaalde. Artikel 11 Indien in geval van beëindiging van het lidmaatschap, op welke grond ook, de woning van het betreffende lid dient te worden ontruimd, komen de kosten van de ontruiming, de verder daaruit voortvloeiende kosten, alsmede alle overige met de beëindiging van het lidmaatschap verband houdende kosten, ten laste van het betreffende lid. Het bestuur is bevoegd op het ingevolge artikel 12 uit te keren tegoed een bedrag in te houden, waaruit bedoelde kosten kunnen worden bestreden. Artikel 12 Wanneer bij het ophouden van het lidmaatschap enig tegoed moet worden uitgekeerd en dadelijke uitbetaling naar het oordeel van het bestuur niet mogelijk is dan wel indien nog verplichtingen van het lid bestaan, worden voor dat tegoed aan het betrokken lid of zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden onmiddellijk een of meer schuldbekentenissen verstrekt, waarvan het rentepercentage gelijk is aan het overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement vastgestelde rentevergoeding over spaargelden van het lid. Deze rente gaat in op één januari, volgende op het eindigen van het lidmaatschap. Deze schuldbekentenissen worden afgegeven in bedragen van tenminste vijfhonderd euro ( 500,-). Deze schuldbekentenissen worden door het bestuur betaalbaar gesteld, naar gelang de beschikbare gelden zulks toelaten en in de volgorde waarin zij zijn uitgegeven. Artikel 13 De coöperatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het eindigen van het lidmaatschap, op welke wijze dan ook. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN Artikel 14 De leden zijn voor de verbintenissen van de coöperatie aansprakelijk op de wijze als in de wet voorgeschreven, doch tot geen hoger bedrag dan éénhonderd euro ( 100,-). GELDMIDDELEN Artikel De leden zijn gehouden een jaarlijkse verplichte storting te doen, waarvan het bedrag door het bestuur wordt bepaald. Bovendien kunnen de leden extra bijdragen storten ten bedrage van vijftig euro ( 50,-) of meer. Over deze extra bijdragen, gedaan in de loop van het boekjaar, wordt een rente vergoed als door het bestuur zal worden bepaald. De leden worden voor verplichte stortingen, extra bijdragen en niet uitbetaalde renten in de boeken van de coöperatie gecrediteerd.

5 2. Bij de verdeling van een eventueel exploitatieoverschot kan, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een deel van dit overschot in na te noemen reservefonds te storten, dit overschot worden gestort op een aparte rekening, vergelijkbaar met een spaarrekening, op naam van de betreffende leden, in evenredigheid van de bedragen waarover de leden rente verschuldigd zijn. Over deze aparte rekeningen wordt een rente vergoed, jaarlijks vast te stellen door het bestuur. Artikel 16 De leden kunnen met de verplichte stortingen ophouden indien voor hen geen woning gesticht of gekocht is en hun tegoed tenminste één duizend euro ( 1.000,-) bedraagt. Indien voor een lid een woning gesticht of gekocht is en het spaartegoed van het lid meer bedraagt dan vijftig procent (50%) van de boekwaarde van de betreffende woning, kan het bestuur hem vrijstellen van de verplichting tot het betalen van verdere verplichte stortingen. Artikel 17 Door de coöperatie zal een reservefonds worden gesticht met het doel om eventuele verliezen te dekken. Daarin worden gestort de entreegelden en alle toevallige baten, terwijl bovendien door de algemene vergadering een deel van een eventueel exploitatieoverschot daaraan kan worden toegevoegd. De algemene vergadering kan aan gelden van dit reservefonds een andere bestemming geven dan bij deze statuten is bepaald. Uit buitengewone baten kan een extra reservefonds worden gevormd en het bestuur is onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd hierover in het belang van de coöperatie te beschikken. Bovendien kan een fonds worden gevormd ter dekking van het eigen risico bij stormschade. De jaarlijkse dotatie ten gunste van dit fonds en ten laste van de winst- en verliesrekening zal, indien het fonds is gevormd, door het bestuur worden bepaald. De maximale vergoeding uit dit fonds bij stormschade is het eigen risico, bepaald door de verzekeringsmaatschappij, met een maximum van vijfhonderd euro ( 500,-) per schadegeval. Het bestuur kan na goedkeuring van de raad van commissarissen uit het reservefonds uitkeringen doen als bedoeld in artikel 24 van deze statuten. Artikel 18 De coöperatie zal voor ieder lid, zo mogelijk en indien het zulks tevens na verkregen rechten verlangt, een nieuwe woning stichten of een bestaande woning aankopen. In het eerste geval maakt het belanghebbende lid aan het bestuur kenbaar, waar en hoe het zijn woning wenst te hebben en hoeveel de stichtingskosten mogen bedragen. In het tweede geval duidt het belanghebbend lid de aan te kopen woning aan en bepaalt daarbij schriftelijk hoeveel de koopprijs mag bedragen. Het bestuur beslist vervolgens of tot aanbouw of aankoop al dan niet zal worden overgegaan. Aan een lid kan slechts één woning ter beschikking worden gesteld behoudens in geval van verkrijging door wettelijke of testamentaire erfopvolging of schenking. Het bestuur kan in bijzondere gevallen afwijkend beslissen. Door de coöperatie mogen slechts woningen of bouwterreinen worden aangekocht gelegen binnen de gemeente Maastricht of de aan die gemeente grenzende in Nederland gelegen gemeenten, te weten: de gemeenten Eijsden-

6 Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen ook woningen of bouwterreinen in andere gemeenten aankopen. Artikel 19 Bij de aankoop of stichting van een woning door de coöperatie rust het risico van tenietgaan van de woning bij het lid in privé. Artikel 20 Aan de woning zullen door het lid, voor wie deze woning gesticht of gekocht is, geen veranderingen anders dan van ondergeschikte aard mogen worden aangebracht, dan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Artikel 21 Voor geen lid zal een woning gesticht of aangekocht kunnen worden, wanneer zijn saldotegoed minder bedraagt dan bij huishoudelijk reglement is bepaald. Artikel 22 De van elke woning te betalen rente en financieringskosten worden vastgesteld door het bestuur. Bij het berekenen daarvan neemt het bestuur de totale stichtingskosten of aankoopwaarde der woning ten grondslag en handelt verder, zoals bij huishoudelijk reglement zal worden voorgeschreven. Het bestuur stelt, nadat het betrokken lid omtrent de door hem vooraf overgelegde gedetailleerde berekening der stichtingskosten of aankoopwaarde is gehoord of behoorlijk opgeroepen, die stichtingskosten of aankoopwaarde uiterlijk een half jaar na de oplevering vast. Op verzoek van het lid kan het bestuur besluiten de boekwaarde van de woning van het betrokken lid te herzien. Indien de boekwaarde op grond van het vorenstaande wordt verhoogd, wordt het saldotegoed van het betrokken lid voor het verschil verhoogd. Indien de boekwaarde op grond van het vorenstaande wordt verlaagd, wordt het saldotegoed van het betrokken lid met het verschil verminderd. Artikel 23 Een bedrijf of nering, van welke aard dan ook, mag in de woningen der coöperatie niet uitgeoefend worden dan met schriftelijke toestemming van het bestuur. Artikel 24 De aanslagen gemeentelijke belastingen en waterschapslasten van de woning en eventuele andere lasten en rechten, voor zover opgelegd aan de coöperatie, zijn voor rekening van het lid. Elke woning dient zonder onderbreking verzekerd te zijn tegen brandschade. De door de verzekering uit dien hoofde opgelegde premies zijn voor rekening van het lid. Indien de verzekering via de coöperatie is afgesloten, worden de verzekeringspremies per woning jaarlijks doorbelast aan de betreffende leden. De zorg voor en de kosten van het onderhoud van elke woning komen ten laste van het lid voor wie de woning gesticht of gekocht is. Het bestuur zal er steeds voor waken, dat de woningen door de leden in voldoende staat van onderhoud worden gehouden. Bij buitengewone schade kan een tegemoetkoming in de kosten verstrekt worden, welke bestreden wordt uit het reservefonds. Elk lid is verplicht bij het bespeuren van enig gebrek aan de voor hem gestichte of gekochte woning daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur. Artikel 25 De leden kunnen ten aanzien van de voor hen gestichte of gekochte woningen een ruilovereenkomst aangaan. In een zodanig geval kan het bestuur een door hem vast te stellen vergoeding in rekening brengen, die gerelateerd is aan de

7 verkoopwaarde van de woningen. Artikel 26 Wanneer voor een lid een woning gesticht of aangekocht is, kan hij, na verkregen schriftelijke goedkeuring van het bestuur, op eigen risico geheel of gedeeltelijk verhuren. Bedoeld lid blijft echter verantwoordelijk tegenover de coöperatie voor de betaling van de eventueel periodiek door hem verschuldigde bedragen, de nakoming van alle bepalingen jegens de coöperatie en van alle speciale bepalingen, die het bestuur aan het verhuren in het belang der coöperatie wenst te verbinden. BESTUUR Artikel Het bestuur bestaat uit minstens drie leden door de algemene vergadering te kiezen uit de leden der coöperatie. De algemene vergadering is bevoegd bestuurders te schorsen of te ontslaan. 2. De leden van het bestuur worden gekozen voor de tijd van drie jaren. Hun last is echter te allen tijde herroepelijk. 3. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde deel der bestuursleden af volgens een op te maken rooster. 4. Aanvulling van tussentijds ontstane vacatures geschiedt zo mogelijk in de eerstvolgende algemene vergadering. 5. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip waarop degenen in wier plaats zij getreden zijn, zouden moeten aftreden. 6. Ieder aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 7. Van de leden van het bestuur is één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. 8. Het bestuur verdeelt onderling de functies na advies van de Raad van Commissarissen. Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 3. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte. De coöperatie kan in en buiten rechte tevens vertegenwoordigd worden door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester voor het aangaan van rechtshandelingen als hiervoor in sub 2. bedoeld en in alle andere gevallen door de twee van de drie genoemden. In geval van verhindering of ontstentenis van de hiervoor genoemde functionarissen treedt een van de overige leden van het bestuur in de plaats. Het bestuur en na te noemen raad van commissarissen worden in de uitoefening van hun taken bijgestaan door een administrateur, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen en wiens taken en bevoegdheden kunnen worden geregeld in het huishoudelijk reglement. De administrateur kan geen lid zijn van het bestuur of van de raad van commissarissen. Artikel 29 De voorzitter houdt voortdurend toezicht op de goede gang van zaken en is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen en handhaaft aldaar de goede orde. De secretaris is belast met het maken der notulen van alle vergaderingen, de

8 correspondentie en voorts met zodanige werkzaamheden als het bestuur hem zal opdragen. De penningmeester int alle gelden, doet alle uitgaven en is belast met het bijhouden van een ledenregister en verder met zodanige werkzaamheden, als het bestuur hem zal opdragen. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter bepaalt het bestuur wie de functie van de voorzitter zal waarnemen, met dien verstande dat de penningmeester niet tegelijk met zijn eigen functie, de functie van voorzitter kan uitoefenen. Artikel 30 De Raad van Commissarissen kan aan de leden van het bestuur een geldelijke beloning toekennen. De som van de bestuursvergoedingen wordt vermeld in de jaarstukken van de coöperatie. RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel Het toezicht op het bestuur geschiedt door een uit drie personen bestaande raad van commissarissen, door de algemene vergadering te benoemen. 2. Het lidmaatschap van deze raad is onverenigbaar met dat van het bestuur en kan door de algemene vergadering te allen tijde worden herroepen. Het in artikel 27 sub 2 tot en met 6 bepaalde is analoog toepasselijk. 3. Het bestuur is verplicht aan de raad alle door deze gewenste inlichtingen te c. verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der coöperatie te geven. 4. De raad van toezicht regelt haar bijeenroeping en werkwijze nader in een door de raad vast te stellen reglement. 5. Het bestuur kan aan de leden van de Raad van Commissarissen een geldelijke beloning toekennen. De som van deze vergoedingen wordt vermeld in de jaarstukken van de coöperatie. REKENING EN VERANTWOORDING Artikel Het boekjaar van de coöperatie valt samen met het kalenderjaar. 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te houden, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 3. Het bestuur is verplicht zich bij het opstellen van de jaarrekening te laten bijstaan door een registeraccountant. 4. Binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar brengt de accountant aan het bestuur en de raad van commissarissen rapport uit. 5. De raad van commissarissen onderzoekt de rekening en verantwoording mede aan de hand van het accountantsrapport en brengt tegelijk met de overlegging daarvan verslag van zijn bevindingen uit aan de algemene vergadering. De raad van commissarissen is bevoegd zich op kosten van de coöperatie door de registeraccountant van de coöperatie te doen bijstaan. 6. De balans, de winst- en verliesrekening, voorzien van de door de accountant daaromtrent verstrekte verklaring en de jaarverslagen van het bestuur en van de raad van commissarissen, worden tenminste acht dagen vóór de ter behandeling van deze stukken bijeengeroepen algemene vergadering, ter inzage van de leden gesteld.

9 7. Goedkeuring van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening wordt een apart besluit genomen tot verlenen van décharge aan het bestuur en de raad van commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en gehouden toezicht daarop. 8. Het bestuur is verplicht binnen een maand na het einde van ieder boekjaar aan de ten kantore van het handelsregister te Maastricht gedeponeerde ledenlijst toe te voegen een schriftelijke opgave van de wijzigingen die de ledenlijst in de loop van het boekjaar heeft ondergaan, voor zover de wet dat voorschrijft. Het bestuur zorgt verder dat de jaarrekening en de verklaring van de registeraccountant binnen een maand na de goedkeuring van de jaarrekening ten kantore van het handelsregister worden neergelegd voor zover de wet dat voorschrijft. VERGADERINGEN Artikel 33 Behalve de bovengenoemde algemene vergadering worden nog buitengewone algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dit nodig achten of minstens een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, dit aan het bestuur schriftelijk met opgave van redenen verzoekt. Artikel 34 De (buitengewone) algemene vergaderingen worden belegd door het bestuur en de bestuursvergaderingen door de voorzitter. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of dit door minstens twee bestuursleden schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan de voorzitter wordt verzocht. Het bestuur kan niettemin bepaalde dagen vaststellen voor het houden van bestuursvergaderingen. Indien aan het in artikel 33 bedoelde verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen die leden zelf tot de bijeenroeping ener buitengewone algemene vergadering overgaan op de wijze die zij oorbaar achten. Artikel 35 Ieder lid kan slechts één stem uitbrengen. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Artikel 36 Alle besluiten over zaken worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De stemming over zaken geschiedt, ter beoordeling van het bestuur, mondeling bij hoofdelijke oproeping of op andere wijze. Over personen geschiedt de stemming bij gesloten gekenmerkte en ongetekende briefjes. De volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen beslist, behoudens dat bij staken van stemmen over de aanvrager, bedoeld in artikel 2, die beroep heeft ingesteld, zijn afwijzing geacht wordt te zijn gehandhaafd. Wanneer niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan. Wordt ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een derde stemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen, of zijn de meeste stemmen tussen meer personen verdeeld, tussen

10 allen die aldus de meeste stemmen hebben verkregen. Hij, die alsdan de meeste stemmen verwerft, is gekozen of benoemd. Indien bij een derde stemming de stemmen staken, beslist het lot. Wanneer ter vervulling van enige functie als in deze statuten bedoeld het aantal voorgedragen kandidaten gelijk is aan het aantal te vervullen vacatures, worden de voorgedragen kandidaten beschouwd te zijn gekozen bij enkele kandidaatstelling, tenzij de vergadering beslist dat tot stemming dient te worden overgegaan. STATUTENWIJZIGING Artikel Wijziging van de statuten, fusie of splitsing kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Voorts wordt het voorstel tot statutenwijziging meegezonden bij de oproep voor de vergadering. 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel Het bepaalde in artikel 37 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie. 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de coöperatie. 3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt. 4. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie". 5. De coöperatie houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden coöperatie moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. OVERGANGSBEPALING OMTRENT RISICO TENIETGAAN 1. Indien een lid van de coöperatie: - onder de voorheen geldende tekst van artikel 19 van de statuten zoals dat luidde tot vierentwintig augustus tweeduizend tien, bij de aankoop

11 of stichting van een woning door de coöperatie ervoor heeft gekozen dat het risico van tenietgaan van de woning bij de coöperatie berust, en - die keuze schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan het bestuur, en - het bestuur bij die aankoop of stichting niet afwijkend heeft beslist, blijft het risico van tenietgaan in afwijking van het nieuw vastgestelde artikel 19 berusten bij de coöperatie. 2. De coöperatie heeft het recht dit risico onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Indien een woning teniet gaat, is de coöperatie gehouden de situatie voor het betreffende lid in originele staat te herstellen. 3. Indien een lid ervoor gekozen heeft dat het risico van tenietgaan bij de coöperatie berust op basis van het bepaalde in artikel 19, is een eenmalige kostenopslag berekend aan het betreffende lid, gelijk aan de contante waarde van de levenslange premie voor een verzekering tegen tenietgaan van de betreffende woning. Deze opslag mag bij eventuele latere juridische levering aan het lid niet worden verrekend. VASTSTELL1NG IDENTITEIT De identiteit van de bij deze akte verschenen comparant/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde document vastgesteld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op de datum als in de aanvang van deze akte vermeld. De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kermisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging B15-022969 BIJLAGE 04 Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging Zaaknummer: 147705 Heden * verschenen voor mij, mr. Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom: 1. *; 2. *; 3. *.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging

Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Voorbeeld statuten van een coöperatieve woon-werkvereniging Toelichting: deze statuten betreffen een eenvoudige coöperatieve vereniging waarbij voorzien is in een combinatie van wonen en werken. Voor de

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services)

LOYENSL LOEFF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. (Stichting Real Estate Fund Services) LOYENSL LOEFF 1/2 BOLA/wiltd/5156437 18714382-v3 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Real Estate Fund Services) Op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Veronique Marlies Voorhorst-Boeren,

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam:

Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam: Heden, [datum oprichting] verschenen voor mij, [naam notaris], notaris in de gemeente Amsterdam: [naam oprichter 1], woonachtig te [plaats oprichter 1], BSN [BSN1] En [naam oprichter 2], woonachtig te

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

C O N C E P T 16 juni 2011 1

C O N C E P T 16 juni 2011 1 C O N C E P T 16 juni 2011 1 2011.060856.01/CM OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr.john Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop: @, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van @. De

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: DUTCH PEACE ARMY, bij afkorting genaamd DPA, en zij is gevestigd in de gemeente Ede. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: a. Het

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland.

NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. NOTULEN Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Fountain of Hope CambodjaNederland. 2. Zij heeft haar zetel in Hendrik-Ido-Ambacht. Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: a. het verlenen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam,

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van: Vereniging voor Financieel Recht, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële wijziging bij akte op 19 juli 2013 verleden voor mr. C.H.T. Koetsier, notaris te

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2.

Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2. 1 MG/20367 STATUTENWIJZIGING Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2. de heer *; die verklaarden te

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, LB notariaat B.V. te Amsterdam 1 LB notariaat B.V. Amsterdam Versiedatum: 10 februari 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren

Nadere informatie

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ /

Mr M.J. MEIJER c.s. CONCEPT 9 april rjc/lkr/ik/ / Mr M.J. MEIJER c.s. NOTARISSEN Keizersgracht 695-699 1017 DW Amsterdam Postbus 1556 1000 BN Amsterdam rjc/lkr/ik/9-4-2015/2014.000132.01 1 CONCEPT 9 april 2015 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Vereniging Vrienden

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie