DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Inzake: de besloten vennootschap Meijering & Benus B.V. en Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V., gevestigd te Stadskanaal aan de Veenstraat 10 Faillissementsnr: F03/20 en F03/26 Faillissementsdatum: 3 februari 2003 en 7 februari 2003 Faillissementsrek. : en Stand van de rek. : ,22 d.d. 2 november 2004 Rechter-commissaris: Aanvankelijk Mr J.P. Evenhuis. Thans: Mr P. Molema Curatoren: Mr H.J. Meijer (datum beëdiging ) Mr J.C.M. Silvius (datum beëdiging ) Zilverlaan 2 (postbus 723, 9700 AS) Groningen Tel fax Periode: 16 november 2003 tot en met 15 november 2004 Algemeen Bovengenoemde faillissementen worden in verband met hun onderlinge samenhang en verwevenheid geconsolideerd afgewikkeld en uit dien hoofde zal ook de verslaglegging geconsolideerd plaatsvinden. In het eerste verslag (periode 3 februari tot 1 april 2003) zijn de eerste inventariserende werkzaamheden van de curatoren weergegeven en meer in het bijzonder de doorstart van de onderneming en daarmee samenhangende verkoop van activa. Van de werkzaamheden in de periode van 1 april tot en met 15 november 2003 is in het tweede verslag melding gemaakt. Die werkzaamheden bestonden voor een groot deel uit verdere inventarisatie van de boedels, alsmede het (trachten) verder te gelde maken van boedelonderdelen die buiten de verkoop van de onderneming van Meijering & Benus B.V./ Meijering & Benus B.V. Verenigde Bedrijven B.V. zijn gehouden. In het afgelopen jaar, derhalve van 16 november 2003 tot en met 15 november 2004, hebben de curatoren die werkzaamheden voortgezet, waaronder de verdere inventarisatie van de boedel. Hierbij heeft in de verschillende dossiers op de daartoe geëigende tijdstippen contact- en informatieuitwisseling met de rechter-commissaris plaatsgevonden. Onderstaand wordt daarvan verslag gedaan. ACTIVA Bad Segeberg De verkoop van de nog te verkopen appartementsrechten heeft gestaag voortgang gevonden. In het vorige verslag werd reeds gemeld dat met enige regelmaat belangstelling wordt getoond voor de appartementsrechten, doch deze belangstelling resulteert slechts af en toe in concrete biedingen. Pagina 1 van 11

2 De stand van zaken met betrekking tot de inmiddels verkochte appartementsrechten en grondstukken en de hiermee gerealiseerde opbrengsten laten zich als volgt weergeven: Woningenoverzicht Bad Segeberg: GEBOUW A Woningnummer Soort Garage/parkeerplaats Aantal kamers Verkoopprijs (vraag) W110 1.OG Balkon Parkeerplaats ,- Stand van zaken Verkoopprijs (realisatie) W208 DG Balkon Parkeerplaats 3 + galerie ,- Verkocht 16 december ,- Woningenoverzicht Bad Segeberg: GEBOUW B Woningnummer Soort Garage/parkeerplaats Aantal kamers Verkoopprijs (vraag) 08 1.OG Balkon Garage ,- Stand van zaken Verkoopprijs (realisatie) 09 1.OG Balkon Parkeerplaats ,- Verkocht 5 september , OG Balkon Parkeerplaats ,- Musterwohnung 11 1.OG Balkon Garage ,- Verkocht 12 november , OG Balkon Parkeerplaats ,- Verkocht 2 september ,- 22 DG Balkon Parkeerplaats Verkocht 20 september ,- Op 2 september 2004 hebben de curatoren een bezoek gebracht aan Bad Segeberg en aldaar gesproken met diverse partijen. Met betrekking tot de winkel/sportstudio in complex A is in het vorige verslag gemeld dat de huurder in staat van faillissement verkeert. Pagina 2 van 11

3 Hoewel de curatoren terzake nog nadere informatie moeten ontvangen, is hen bij deze bespreking met de huurder duidelijk geworden dat er vanuit gegaan moet worden dat in het faillissement van de huurder geen uitkeringen aan schuldeisers zullen worden gedaan. Aan de door de curatoren reeds ingeschakelde makelaar van Aufina Immobilien Service is opdracht gegeven om ook de betreffende winkelruimte/fitnesstudio te verkopen. De makelaar onderzoekt op dit moment welke mogelijkheden daartoe bestaan. In verband met de gestaag voortgaande verkoop van de appartementsrechten en grondstukken, alsook ter nadere bepaling van de relatie tot de Kreissparkasse Segeberg (en in het verlengde daarvan de Nationale Borg Maatschappij en de overige borgen), hebben de curatoren op 2 september 2004 eveneens een nadere bespreking gevoerd met de Kreissparkasse Segeberg. Daarbij is ondermeer ter sprake gekomen dat de bank vrijwel zeker niet voldaan zal worden uit de opbrengst van de verkochte en nog te verkopen appartementsrechten en grondstukken, ondanks dat de bank reeds de borgstelling van de Nationale Borg Maatschappij ten bedrage van ,55 (DM ,-) heeft uitgewonnen. De curatoren hebben daarom aan de bank voorgesteld dat aan hen een boedelbijdrage wordt betaald met betrekking tot de inspanningen die de curatoren hebben gepleegd en nog moeten plegen terzake van de verkoop van appartementsrechten en grondstukken. De curatoren hebben de bank verzocht een overzicht op te stellen van het rekening courantkrediet. Voorts is van de zijde van de bank aangegeven dat onderzocht zal worden of de bank zelf (haar afdeling Immobilien) wellicht geïnteresseerd is om de betreffende grondstukken in eigendom te verwerven. De curatoren hebben zich voorts gebogen over de vraag of, en zo ja in hoeverre, door hen in verband met de uitgewonnen appartementsrechten en grondstukken rechten (i.c. regres, danwel subrogatie) geldend kunnen worden gemaakt jegens de verschillende borgen, in het bijzonder de heren J.M. Bartelse en H. de Haan, die zich jegens de Kreissparkasse voor een bedrag ad ,16 (DM ,-) borg hadden gesteld. De overige borgen (Tangent B.V., Meijering Verenigde Bedrijven B.V. en Nationale Borg Maatschappij N.V.) waren inmiddels insolvent, dan wel uitgewonnen door de Kreissparkasse. Ter bewaring van rechten is onder de heer Bartelse beslag gelegd op de aan hem in (mede) eigendom toebehorende onroerende goederen. Voorts is ten laste van de heer De Haan derden beslag gelegd onder Jorritsma Bouw Groningen B.V. te Bolsward. De heren Bartelse en De Haan zijn bij dagvaarding d.d. 12 maart 2004 in rechte betrokken tot betaling van ad ,-. Van de zijde van de heer De Haan is vervolgens een onbevoegdheidsexceptie opgeworpen, waarop door de curatoren is geantwoord. De Rechtbank te Assen heeft op 17 november jl. in het incident vonnis gewezen en de exceptie verworpen. De zaak is nu verwezen naar de rol van 15 december 2004 voor antwoord. Pagina 3 van 11

4 WKC In het vorige verslag is gemeld dat Bouwbedrijf Van Omme & De Groot en de curatoren gezamenlijk zouden trachten alsnog in der minne tot een vergelijk te komen met ABB Stal in de verwachting dat dit nog tot betaling van enig bedrag aan WKC Drenthe VOF zou leiden, waarna vervolgens door Van Omme & De Groot en de curatoren zou kunnen worden overgegaan tot het liquideren van WKC Drenthe VOF en verdeling van eventueel alsdan nog in de VOF aanwezige middelen. Voorafgaand aan een ontmoeting met ABB Stal hebben diverse besprekingen te Rotterdam en Almere plaatsgevonden. Op 16 april 2004 heeft in Kopenhagen een bespreking plaatsgevonden met ABB Stal (inmiddels Siemens), waarbij uitvoerig de wederzijdse standpunten (nogmaals) zijn uitgewisseld, evenwel zonder dat zulks onmiddellijk tot een concrete uitkomst heeft geleid. Uiteindelijk heeft ABB Stal een finaal voorstel gedaan, dat - kort gezegd inhield dat, wanneer alle omstandigheden in aanmerking werden genomen, men bereid was af te zien van de gepretendeerde tegenvordering ad NLG ,- ( ,10), en alsdan nog bereid was tegen algehele finale kwijting een bedrag ad ,- te betalen. Hoewel dit voorstel door zowel de curatoren als Van Omme & De Groot als (te) mager werd beoordeeld, bleek het voorstel niet meer onderhandelbaar. Daarmee werd de kans dat bij afwijzing van het gedane voorstel een internationale arbitrageprocedure, met alle daaraan verbonden aanzienlijke kosten (ruwweg begroot op ,-) reëel. Voor het in overleg met Van Omme & De Groot bepalen van een gezamenlijke standpunt was dit gegeven doorslaggevend, nu de boedel zich een dergelijk kostenrisico niet kan veroorloven. Dit heeft ertoe geleid dat Van Omme & De Groot bereid is gebleken op basis van het door ABB Stal gedane voorstel het belang van de boedel af te kopen. In concreto betekent dit dat de boedel haar rechten c.q. haar aandeel heeft prijsgegeven tegen betaling (door Van Omme & De Groot) van het deel dat de boedel toe zou komen op basis van het door ABB Stal gedane voorstel, neerkomend op ,- x 27,5% (zie verslag 2 voor afgesproken verdeling) = ,-. Voorts zou aan de boedel nog toekomen de helft van het nog in de kas van WKC Drenthe VOF aanwezige actief. Na ampel beraad en de verkregen toestemming van de rechter-commissaris, hebben de curatoren besloten deze kwestie aldus af te wikkelen. Inmiddels werd terzake op de faillissementsrekening bijgeschreven het reeds genoemde schikkingsbedrag ad ,-, alsmede de helft van het nog in de VOF aanwezige actief, neerkomend op een bedrag van ,40, zodat per saldo door de boedel is ontvangen een bedrag van ,40. Hiermee kan het dossier WKC Drente v.o.f. als afgewikkeld worden beschouwd. Pagina 4 van 11

5 Noordzee/Ameland In het vorige verslag is aangegeven dat in deze kwestie gezocht werd naar een schikking, waarbij gelet op de in de procedure ingenomen standpunten aan de belangen van beide partijen tegemoet zou worden gekomen, waarbij vanzelfsprekend het faillissement van Meijering & Benus een rol van betekenis speelt. Voorts is daarbij de verwachting uitgesproken dat dit een gedeeltelijke erkenning van de vordering van Noordzee Vastgoed B.V. tot gevolg zal hebben en anderzijds de curatoren verwachtten dat een deel van het bij de notaris te Leeuwarden in depot staande bedrag aan de boedel ten goede zou komen. Hoewel hierover nog enige tijd is heengegaan, kan gemeld worden dat in de lijn van de verwachtingen een schikking tot stand is gebracht. Bij het tot stand brengen van de schikking hebben curatoren steeds gehandeld indachtig de aan de procedure bij de Raad van Arbitrage verbonden kansen en bedreigingen, zoals op verzoek van de curatoren uiteengezet door de raadsman van Meijering & Benus B.V. in deze procedure, Mr E.F.A. Dams (bij brief d.d. 17 juni 2003). De gevoerde onderhandelingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een verdeling van het depotbedrag onder de notaris, gekoppeld aan afspraken met betrekking tot de wijze waarop de procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven zou worden afgewikkeld. Van het depotbedrag ad is in de eerste plaats aan de fiscus uitgekeerd haar vordering ad ,- (zijnde hoofdsom met rente). Het resterende bedrag ad ,85 is aldus verdeeld, dat 65% hiervan aan Noordzee is uitgekeerd en 35% aan de curatoren. Hierbij is voorts door partijen aan de Raad van Arbitrage verzocht om bij tussenvonnis (kort gezegd) de eis in reconventie af te wijzen en de niet-verifieerbare vorderingen in conventie toe te wijzen, alsmede de beslissing op de verifieerbare vorderingen in conventie aan te houden tot na de verificatievergadering. Daarnaast hebben de curatoren met de Belastingdienst Leeuwarden afspraken gemaakt met betrekking tot een boedelbijdrage, voor het geval enige uitkering uit het depot aan de Belastingdienst zou plaatsvinden. Uit hoofde hiervan is nog 5% van de aan de fiscus uitbetaalde hoofdsom aan de boedel uitgekeerd, zijnde een bedrag ad ,-. Resumerend heeft de afwikkeling van dit dossier een bijdrage aan het boedelactief geleverd van , ,- = ,04. Dwergtersand In deze kwestie zijn geen ontwikkelingen te melden. Van de ABN Amro Bank werd nog niet vernomen welke strategie de bank in deze zou willen hanteren. De curatoren zullen in de komende verslagperiode bezien of hierin meer duidelijkheid verkregen kan worden. Pagina 5 van 11

6 Jan Meijer Vastgoed B.V. In aanvulling op hetgeen is vermeld in het vorige verslag kan nog worden opgemerkt dat het Gerechtshof te Arnhem conform het standpunt van de curatoren de procedure ex artikel 29 Fw ambtshalve heeft geschorst, nu de procedure een vordering tot voldoening van een geldsom uit de boedel betreft. Van der Molen De procedure is nog steeds geschorst. Verder zijn er geen ontwikkelingen te melden. Kappa Triton/Servibouw Ook deze (vrijwarings)procedure is nog steeds geschorst. In de procedure tussen Kappa Triton B.V. (opdrachtgeefster) en Servibouw B.V. (aanneemster) is recentelijk bij scheidsrechtelijk vonnis d.d. 9 november 2004 door de Raad van Arbitrage voor de Bouw vonnis gewezen, waarbij Servibouw veroordeeld is om aan Kappa Triton te betalen: Terzake van kosten van herstel ,66 Terzake van schade aan de goederen voorraad ,00 Terzake van extra kosten ,85 Totaal ,51 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 juli 2002 tot aan de dag van algehele voldoening, alsook vermeerderd met de proceskosten ad ,85. Met betrekking tot de vrijwaringsprocedure, welke door Servibouw B.V. tegen Meijering & Benus B.V. is geëntameerd heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bepaald dat deze geschorst blijft, om slechts te worden hervat als de verificatievergadering daartoe aanleiding geeft. Gemeente Vlagtwedde. Het in het vorige verslag aangekondigde notarieel transport heeft op 2 juni 2004 haar beslag gevonden. Daarmee is deze kwestie afgewikkeld. Aandelen H.A. Punt-Systeembouw B.V. In het vorige verslag werd gemeld dat terzake van de koopsom van de aandelen nog een restantbedrag ad ,34 in depot was gebleven bij de notaris in verband met het feit dat zowel de Friesland Bank als de ABN Amro Bank aanspraak maakten op dit bedrag en hierover onderling nog discussieerden. Pagina 6 van 11

7 Ultimo 2003 heeft de Friesland Bank bij de curatoren nadrukkelijk aangedrongen op uitbetaling van het depotbedrag. Door de curatoren is dit medegedeeld aan de notaris, die, na voorafgaande mededeling aan de ABN Amro Bank, op 12 januari 2004 het depotbedrag heeft uitgekeerd aan de Friesland Bank. De kwestie van de verkoop van de aandelen H.A. Punt-Systeembouw BV is daarmee afgewikkeld. Kappa Zülpich GmbH De curatoren hebben de vordering van Meijering & Benus B.V. op Kappa Zülpich GmbH uit hoofde van een tussen partijen overeengekomen Werkvertrag, welke vordering tot zekerheid is verpand aan ABN Amro bank, (mede) ten behoeve van de bank verkocht aan Jorritsma Bouw Groningen B.V. Het betreft hier een vordering van circa ,-, waarvan de betaling eerst opeisbaar is na afloop van een garantietermijn, die, naar het zich laat aanzien, in januari 2005 afloopt. Tussen Kappa Zülpich GmbH, Jorritsma Bouw Groningen B.V. en de curatoren is overleg over de vraag tot welk bedrag Kappa Zülpich GmbH gehouden is te betalen en of zij bevrijdend aan Jorritsma Bouw Groningen B.V. kan betalen. Naar alle waarschijnlijkheid kan deze kwestie binnenkort worden afgerond. PASSIVA. Fiscus. Van het Openbaar Ministerie te Groningen werd inmiddels het FIOD-onderzoeksrapport ontvangen. De inhoud van dit rapport dient nog nader bestudeerd te worden. Recentelijk hebben de curatoren vernomen dat de bestuurders, de heer J.M. Bartelse en de heer H. de Haan, terzake strafrechtelijke vervolgd worden en inmiddels ook zijn gedagvaard. De zaken zullen, naar het zich thans laat aanzien, behandeld worden op 12 januari (De Haan) en 20 april 2005 (Bartelse). De curatoren ontvingen ter info van het Openbaar Ministerie de concept tenlastelegging. Voorts is als gemeld in het vorige verslag de fiscale positie in het algemeen door de heer Brouwer van Alert-groep onderzocht en nader in kaart gebracht. Daarbij is in het bijzonder ook getracht om eventuele mogelijkheden tot verliescompensatie ( carry back ) te effectueren. Hoewel de heer Brouwer daarbij aanvankelijk tot het oordeel kwam dat over de jaren 1999 en 2000 nog te verrekenen verliezen openstonden, welke middels een carry back beschikking geëffectueerd zouden moeten worden, is de Belastingdienst overgegaan tot verrekening van de terug te geven vennootschapsbelasting. Hiertegen is door de curatoren bezwaar gemaakt met verwijzing naar terzake relevante jurisprudentie (Wilderink q.q./ontvanger, NJ ). Het bezwaar bleek uiteindelijk niet houdbaar in verband met de inmiddels doorgevoerde wijziging in artikel 24 Invorderingswet, waardoor kort gezegd binnen een fiscale eenheid omzetbelasting van aan een belastingschuldige te innen/te betalen bedragen niet alleen verrekend worden met de aan/van deze belastingschuldige te uit/innen te betalen bedragen, maar ook met de aan/van andere maatschappijen, die een onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid, te betalen/innen bedragen, waarbij de verrekeningsmogelijkheid ziet op alle te uit/innen te betalen bedragen en dus niet beperkt is tot de vennootschapsbelasting. Pagina 7 van 11

8 UWV/Personeel Behoudens enkele geringe wijzigingen in de vorderingen, zoals door het UWV Bouwnijverheid bij de curatoren ingediend, zijn hier geen ontwikkelingen te melden. De ingediende en voorlopig geplaatste vorderingen laten zich als volgt weergeven: Boedelvordering: UWV Bouwnijverheid overgenomen loonverplichting ,60 Preferente vordering: UWV Bouwnijverheid premies Sociale verzekeringen ,78 UWV Bouwnijverheid uitkering WW art. 61 e.v ,07 Concurrente vordering: UWV Bouwnijverheid plaatsingbudget teveel bet ,24 UWV Bouwnijverheid premies ,39 UWV Bouwnijverheid teveel WAO uitbetaald 213,60 Totaal ,68 Banken * ABN AMRO Bank De in relatie tot de ABN AMRO Bank nog lopende kwesties zijn thans als volgt weer te geven: Positie fiscus Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de fiscale positie moge duidelijk zijn dat de door de bank bedongen pandrechten op de vorderingen van Meijering & Benus BV en Meijering & Benus Bedrijven BV op de fiscus ad respectievelijk ,00 en ,00 niet zullen kunnen worden uitgewonnen. G-rekening Met betrekking tot na de faillissementsdatum op de G-rekening ontvangen gelden (in bijzonder een herstelboeking van UWV Bouwnijverheid) is aan de bank verzocht om deze op de faillissementsrekening bij te (doen) schrijven. Project Noordzee Ameland Met verwijzing naar hetgeen hierover reeds in de vorige verslagen is opgemerkt, kan dit project in relatie tot de bank als afgewikkeld worden beschouwd, nu de bank haar pandrechten terzake van dit project prijsgaf. Pagina 8 van 11

9 Jan Meijer Vastgoed BV In dit stadium zijn hier geen relevante ontwikkelingen te melden en wordt verwezen naar hetgeen daarover hiervoor reeds is opgemerkt. Dwergtersand Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt. Aandelen Punt-Systeembouw BV Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt, is de restant verkoop opbrengst van deze aandelen uitgekeerd aan de Friesland Bank en heeft de ABN AMRO Bank terzake voor zover de curatoren bekend althans geen gelden ontvangen. Diverse rekeningen Op dit punt zijn thans geen ontwikkelingen te melden. WKC Drenthe Verwezen wordt naar hetgeen hierover reeds is opgemerkt. * Rabobank Nadat de Rabobank zoals gemeld in het vorige verslag haar pandrechten op het depotbedrag terzake van project Noordzee Ameland heeft prijsgegeven, neemt zij in het faillissement geen positie meer in. * NIB Capital Bank Nadat NIB Capital Bank een achtergestelde vordering ad ,23 heeft ingediend, zijn geen ontwikkelingen te melden. * Kreissparkasse Segeberg Hier wordt verwezen naar hetgeen onder Bad Segeberg is opgemerkt. Gerling NCM Na de afwikkeling van de verkoop en overdracht van de aandelen A.H. Punt-Systeembouw B.V. zijn in relatie tot Gerling NCM geen bijzonderheden meer te melden. Gerling NCM heeft inmiddels diverse concurrente vorderingen ingediend terzake van door haar verzekerde schuldeisersvorderingen. Pagina 9 van 11

10 Leasemaatschappij Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Voorzover de curatoren bekend, is in de procedure welke door Siemens Lease BV is aangespannen tegen de heer Bartelse, bestuurder van Meijering & Benus BV, nog aanhangig en is daarin nog geen vonnis gewezen. De raadsvrouw van Siemens Lease B.V. heeft met enige regelmaat contact met de curatoren. Eigendomsvoorbehouden Hier zijn evenmin ontwikkelingen te melden. Borgstellingen Nationale Borg: geen ontwikkelingen Stiwoga: geen ontwikkelingen. De procedure tussen Rozenburg Business Center BV en Stiwoga, terzake van de weigering van Stiwoga om tot uitbetaling over te gaan van de door haar ten behoeve van Rozenburg gestelde garanties, is nog steeds aanhangig. De raadsvrouw van Stiwoga heeft met enige regelmaat contact met de curatoren. Stichting Woningborg: Stichting Woningborg heeft recentelijk nog schriftelijk aangegeven dat ten tijde van het faillissement geen projecten lopend waren die tot afbouwschade hebben geleid. Men verwacht mogelijk nog kleinere, zogenaamde sectie 2 schadegevallen, welke betreffen de kwaliteitsgarantie die door Stichting Woningborg aan kopers van GIW gecertificeerde woningen is verstrekt, welke garantie zich maximaal uitstrekt tot tien jaar na oplevering van de desbetreffende woning. NV Interborg: geen ontwikkelingen Concurrente schuldvorderingen De concurrente schuldenlast laat zich als volgt weergeven: Meijering & Benus B.V. Totaal voorlopig erkende concurrente vorderingen ,02 Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V. Totaal concurrente vorderingen voorlopig erkend ,55 Overige Bestuurdersaansprakelijkheid De curatoren hebben hun onderzoek in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid nog niet afgerond. Pagina 10 van 11

11 De afgelopen maanden is bij dit onderzoek de aandacht in het bijzonder gericht geweest op het feit dat de curatoren inconsistenties menen te constateren tussen de beschikbare jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschappen enerzijds en de beschikbaar komende informatie en (juridische en andere) documenten van de activiteiten van de gefailleerde ondernemingen anderzijds. De aandacht is daarbij gericht op de vraag in hoeverre de jaarrekeningen een getrouw beeld hebben gegeven van de financiële situatie van de gefailleerde vennootschappen afzonderlijk, als ook de groep waarvan zij onderdeel uitmaakten. Daarbij wordt betrokken dat tot op het laatste volledige (gebroken) boekjaar, eindigend op 30 november 2001, door de accountant bij de jaarrekening een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring is gegeven. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de aansluitingen tussen de verschillende jaarrekeningen, de aansluiting tussen de consolidatiestaten en de jaarrekening, de groepsmaatschappijen, de waardering van deelnemingen, project Dwergtersand, verstrekte zekerheden, etc. De curatoren verwachten in de komende verslagperiode tot een afgerond oordeel hieromtrent te kunnen komen. Werkzaamheden faillissementssecretaris De faillissementssecretaris heeft in de achterliggende verslagperiode wederom de nodige uren gewerkt ter ondersteuning van de curatoren, als ook het nader inventariseren van schuldvorderingen. Duitse aangelegenheden Refererend aan hetgeen daarover in het vorige verslag is opgemerkt, zijn hierin geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden. De bestede tijd In het faillissement werden door de curatoren 1.274,90 uren, kantoorgenoten 105,50 uren en de faillissementssecretaris respectievelijk 332,70 uren besteed, dat wil zeggen in totaal 1.713,10 uren. Groningen, 8 december Mr H.J. Meijer en Mr J.C.M. Silvius -curatoren- Pagina 11 van 11

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 juli 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12,

Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Magazijn De Ooijevaar B.V. gevestigd te 8011 PE Zwolle, aan de Nieuwe Markt 12, handelend onder de namen Old Vic Herenmode en

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie