DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 DERDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Inzake: de besloten vennootschap Meijering & Benus B.V. en Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V., gevestigd te Stadskanaal aan de Veenstraat 10 Faillissementsnr: F03/20 en F03/26 Faillissementsdatum: 3 februari 2003 en 7 februari 2003 Faillissementsrek. : en Stand van de rek. : ,22 d.d. 2 november 2004 Rechter-commissaris: Aanvankelijk Mr J.P. Evenhuis. Thans: Mr P. Molema Curatoren: Mr H.J. Meijer (datum beëdiging ) Mr J.C.M. Silvius (datum beëdiging ) Zilverlaan 2 (postbus 723, 9700 AS) Groningen Tel fax Periode: 16 november 2003 tot en met 15 november 2004 Algemeen Bovengenoemde faillissementen worden in verband met hun onderlinge samenhang en verwevenheid geconsolideerd afgewikkeld en uit dien hoofde zal ook de verslaglegging geconsolideerd plaatsvinden. In het eerste verslag (periode 3 februari tot 1 april 2003) zijn de eerste inventariserende werkzaamheden van de curatoren weergegeven en meer in het bijzonder de doorstart van de onderneming en daarmee samenhangende verkoop van activa. Van de werkzaamheden in de periode van 1 april tot en met 15 november 2003 is in het tweede verslag melding gemaakt. Die werkzaamheden bestonden voor een groot deel uit verdere inventarisatie van de boedels, alsmede het (trachten) verder te gelde maken van boedelonderdelen die buiten de verkoop van de onderneming van Meijering & Benus B.V./ Meijering & Benus B.V. Verenigde Bedrijven B.V. zijn gehouden. In het afgelopen jaar, derhalve van 16 november 2003 tot en met 15 november 2004, hebben de curatoren die werkzaamheden voortgezet, waaronder de verdere inventarisatie van de boedel. Hierbij heeft in de verschillende dossiers op de daartoe geëigende tijdstippen contact- en informatieuitwisseling met de rechter-commissaris plaatsgevonden. Onderstaand wordt daarvan verslag gedaan. ACTIVA Bad Segeberg De verkoop van de nog te verkopen appartementsrechten heeft gestaag voortgang gevonden. In het vorige verslag werd reeds gemeld dat met enige regelmaat belangstelling wordt getoond voor de appartementsrechten, doch deze belangstelling resulteert slechts af en toe in concrete biedingen. Pagina 1 van 11

2 De stand van zaken met betrekking tot de inmiddels verkochte appartementsrechten en grondstukken en de hiermee gerealiseerde opbrengsten laten zich als volgt weergeven: Woningenoverzicht Bad Segeberg: GEBOUW A Woningnummer Soort Garage/parkeerplaats Aantal kamers Verkoopprijs (vraag) W110 1.OG Balkon Parkeerplaats ,- Stand van zaken Verkoopprijs (realisatie) W208 DG Balkon Parkeerplaats 3 + galerie ,- Verkocht 16 december ,- Woningenoverzicht Bad Segeberg: GEBOUW B Woningnummer Soort Garage/parkeerplaats Aantal kamers Verkoopprijs (vraag) 08 1.OG Balkon Garage ,- Stand van zaken Verkoopprijs (realisatie) 09 1.OG Balkon Parkeerplaats ,- Verkocht 5 september , OG Balkon Parkeerplaats ,- Musterwohnung 11 1.OG Balkon Garage ,- Verkocht 12 november , OG Balkon Parkeerplaats ,- Verkocht 2 september ,- 22 DG Balkon Parkeerplaats Verkocht 20 september ,- Op 2 september 2004 hebben de curatoren een bezoek gebracht aan Bad Segeberg en aldaar gesproken met diverse partijen. Met betrekking tot de winkel/sportstudio in complex A is in het vorige verslag gemeld dat de huurder in staat van faillissement verkeert. Pagina 2 van 11

3 Hoewel de curatoren terzake nog nadere informatie moeten ontvangen, is hen bij deze bespreking met de huurder duidelijk geworden dat er vanuit gegaan moet worden dat in het faillissement van de huurder geen uitkeringen aan schuldeisers zullen worden gedaan. Aan de door de curatoren reeds ingeschakelde makelaar van Aufina Immobilien Service is opdracht gegeven om ook de betreffende winkelruimte/fitnesstudio te verkopen. De makelaar onderzoekt op dit moment welke mogelijkheden daartoe bestaan. In verband met de gestaag voortgaande verkoop van de appartementsrechten en grondstukken, alsook ter nadere bepaling van de relatie tot de Kreissparkasse Segeberg (en in het verlengde daarvan de Nationale Borg Maatschappij en de overige borgen), hebben de curatoren op 2 september 2004 eveneens een nadere bespreking gevoerd met de Kreissparkasse Segeberg. Daarbij is ondermeer ter sprake gekomen dat de bank vrijwel zeker niet voldaan zal worden uit de opbrengst van de verkochte en nog te verkopen appartementsrechten en grondstukken, ondanks dat de bank reeds de borgstelling van de Nationale Borg Maatschappij ten bedrage van ,55 (DM ,-) heeft uitgewonnen. De curatoren hebben daarom aan de bank voorgesteld dat aan hen een boedelbijdrage wordt betaald met betrekking tot de inspanningen die de curatoren hebben gepleegd en nog moeten plegen terzake van de verkoop van appartementsrechten en grondstukken. De curatoren hebben de bank verzocht een overzicht op te stellen van het rekening courantkrediet. Voorts is van de zijde van de bank aangegeven dat onderzocht zal worden of de bank zelf (haar afdeling Immobilien) wellicht geïnteresseerd is om de betreffende grondstukken in eigendom te verwerven. De curatoren hebben zich voorts gebogen over de vraag of, en zo ja in hoeverre, door hen in verband met de uitgewonnen appartementsrechten en grondstukken rechten (i.c. regres, danwel subrogatie) geldend kunnen worden gemaakt jegens de verschillende borgen, in het bijzonder de heren J.M. Bartelse en H. de Haan, die zich jegens de Kreissparkasse voor een bedrag ad ,16 (DM ,-) borg hadden gesteld. De overige borgen (Tangent B.V., Meijering Verenigde Bedrijven B.V. en Nationale Borg Maatschappij N.V.) waren inmiddels insolvent, dan wel uitgewonnen door de Kreissparkasse. Ter bewaring van rechten is onder de heer Bartelse beslag gelegd op de aan hem in (mede) eigendom toebehorende onroerende goederen. Voorts is ten laste van de heer De Haan derden beslag gelegd onder Jorritsma Bouw Groningen B.V. te Bolsward. De heren Bartelse en De Haan zijn bij dagvaarding d.d. 12 maart 2004 in rechte betrokken tot betaling van ad ,-. Van de zijde van de heer De Haan is vervolgens een onbevoegdheidsexceptie opgeworpen, waarop door de curatoren is geantwoord. De Rechtbank te Assen heeft op 17 november jl. in het incident vonnis gewezen en de exceptie verworpen. De zaak is nu verwezen naar de rol van 15 december 2004 voor antwoord. Pagina 3 van 11

4 WKC In het vorige verslag is gemeld dat Bouwbedrijf Van Omme & De Groot en de curatoren gezamenlijk zouden trachten alsnog in der minne tot een vergelijk te komen met ABB Stal in de verwachting dat dit nog tot betaling van enig bedrag aan WKC Drenthe VOF zou leiden, waarna vervolgens door Van Omme & De Groot en de curatoren zou kunnen worden overgegaan tot het liquideren van WKC Drenthe VOF en verdeling van eventueel alsdan nog in de VOF aanwezige middelen. Voorafgaand aan een ontmoeting met ABB Stal hebben diverse besprekingen te Rotterdam en Almere plaatsgevonden. Op 16 april 2004 heeft in Kopenhagen een bespreking plaatsgevonden met ABB Stal (inmiddels Siemens), waarbij uitvoerig de wederzijdse standpunten (nogmaals) zijn uitgewisseld, evenwel zonder dat zulks onmiddellijk tot een concrete uitkomst heeft geleid. Uiteindelijk heeft ABB Stal een finaal voorstel gedaan, dat - kort gezegd inhield dat, wanneer alle omstandigheden in aanmerking werden genomen, men bereid was af te zien van de gepretendeerde tegenvordering ad NLG ,- ( ,10), en alsdan nog bereid was tegen algehele finale kwijting een bedrag ad ,- te betalen. Hoewel dit voorstel door zowel de curatoren als Van Omme & De Groot als (te) mager werd beoordeeld, bleek het voorstel niet meer onderhandelbaar. Daarmee werd de kans dat bij afwijzing van het gedane voorstel een internationale arbitrageprocedure, met alle daaraan verbonden aanzienlijke kosten (ruwweg begroot op ,-) reëel. Voor het in overleg met Van Omme & De Groot bepalen van een gezamenlijke standpunt was dit gegeven doorslaggevend, nu de boedel zich een dergelijk kostenrisico niet kan veroorloven. Dit heeft ertoe geleid dat Van Omme & De Groot bereid is gebleken op basis van het door ABB Stal gedane voorstel het belang van de boedel af te kopen. In concreto betekent dit dat de boedel haar rechten c.q. haar aandeel heeft prijsgegeven tegen betaling (door Van Omme & De Groot) van het deel dat de boedel toe zou komen op basis van het door ABB Stal gedane voorstel, neerkomend op ,- x 27,5% (zie verslag 2 voor afgesproken verdeling) = ,-. Voorts zou aan de boedel nog toekomen de helft van het nog in de kas van WKC Drenthe VOF aanwezige actief. Na ampel beraad en de verkregen toestemming van de rechter-commissaris, hebben de curatoren besloten deze kwestie aldus af te wikkelen. Inmiddels werd terzake op de faillissementsrekening bijgeschreven het reeds genoemde schikkingsbedrag ad ,-, alsmede de helft van het nog in de VOF aanwezige actief, neerkomend op een bedrag van ,40, zodat per saldo door de boedel is ontvangen een bedrag van ,40. Hiermee kan het dossier WKC Drente v.o.f. als afgewikkeld worden beschouwd. Pagina 4 van 11

5 Noordzee/Ameland In het vorige verslag is aangegeven dat in deze kwestie gezocht werd naar een schikking, waarbij gelet op de in de procedure ingenomen standpunten aan de belangen van beide partijen tegemoet zou worden gekomen, waarbij vanzelfsprekend het faillissement van Meijering & Benus een rol van betekenis speelt. Voorts is daarbij de verwachting uitgesproken dat dit een gedeeltelijke erkenning van de vordering van Noordzee Vastgoed B.V. tot gevolg zal hebben en anderzijds de curatoren verwachtten dat een deel van het bij de notaris te Leeuwarden in depot staande bedrag aan de boedel ten goede zou komen. Hoewel hierover nog enige tijd is heengegaan, kan gemeld worden dat in de lijn van de verwachtingen een schikking tot stand is gebracht. Bij het tot stand brengen van de schikking hebben curatoren steeds gehandeld indachtig de aan de procedure bij de Raad van Arbitrage verbonden kansen en bedreigingen, zoals op verzoek van de curatoren uiteengezet door de raadsman van Meijering & Benus B.V. in deze procedure, Mr E.F.A. Dams (bij brief d.d. 17 juni 2003). De gevoerde onderhandelingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een verdeling van het depotbedrag onder de notaris, gekoppeld aan afspraken met betrekking tot de wijze waarop de procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven zou worden afgewikkeld. Van het depotbedrag ad is in de eerste plaats aan de fiscus uitgekeerd haar vordering ad ,- (zijnde hoofdsom met rente). Het resterende bedrag ad ,85 is aldus verdeeld, dat 65% hiervan aan Noordzee is uitgekeerd en 35% aan de curatoren. Hierbij is voorts door partijen aan de Raad van Arbitrage verzocht om bij tussenvonnis (kort gezegd) de eis in reconventie af te wijzen en de niet-verifieerbare vorderingen in conventie toe te wijzen, alsmede de beslissing op de verifieerbare vorderingen in conventie aan te houden tot na de verificatievergadering. Daarnaast hebben de curatoren met de Belastingdienst Leeuwarden afspraken gemaakt met betrekking tot een boedelbijdrage, voor het geval enige uitkering uit het depot aan de Belastingdienst zou plaatsvinden. Uit hoofde hiervan is nog 5% van de aan de fiscus uitbetaalde hoofdsom aan de boedel uitgekeerd, zijnde een bedrag ad ,-. Resumerend heeft de afwikkeling van dit dossier een bijdrage aan het boedelactief geleverd van , ,- = ,04. Dwergtersand In deze kwestie zijn geen ontwikkelingen te melden. Van de ABN Amro Bank werd nog niet vernomen welke strategie de bank in deze zou willen hanteren. De curatoren zullen in de komende verslagperiode bezien of hierin meer duidelijkheid verkregen kan worden. Pagina 5 van 11

6 Jan Meijer Vastgoed B.V. In aanvulling op hetgeen is vermeld in het vorige verslag kan nog worden opgemerkt dat het Gerechtshof te Arnhem conform het standpunt van de curatoren de procedure ex artikel 29 Fw ambtshalve heeft geschorst, nu de procedure een vordering tot voldoening van een geldsom uit de boedel betreft. Van der Molen De procedure is nog steeds geschorst. Verder zijn er geen ontwikkelingen te melden. Kappa Triton/Servibouw Ook deze (vrijwarings)procedure is nog steeds geschorst. In de procedure tussen Kappa Triton B.V. (opdrachtgeefster) en Servibouw B.V. (aanneemster) is recentelijk bij scheidsrechtelijk vonnis d.d. 9 november 2004 door de Raad van Arbitrage voor de Bouw vonnis gewezen, waarbij Servibouw veroordeeld is om aan Kappa Triton te betalen: Terzake van kosten van herstel ,66 Terzake van schade aan de goederen voorraad ,00 Terzake van extra kosten ,85 Totaal ,51 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 juli 2002 tot aan de dag van algehele voldoening, alsook vermeerderd met de proceskosten ad ,85. Met betrekking tot de vrijwaringsprocedure, welke door Servibouw B.V. tegen Meijering & Benus B.V. is geëntameerd heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw bepaald dat deze geschorst blijft, om slechts te worden hervat als de verificatievergadering daartoe aanleiding geeft. Gemeente Vlagtwedde. Het in het vorige verslag aangekondigde notarieel transport heeft op 2 juni 2004 haar beslag gevonden. Daarmee is deze kwestie afgewikkeld. Aandelen H.A. Punt-Systeembouw B.V. In het vorige verslag werd gemeld dat terzake van de koopsom van de aandelen nog een restantbedrag ad ,34 in depot was gebleven bij de notaris in verband met het feit dat zowel de Friesland Bank als de ABN Amro Bank aanspraak maakten op dit bedrag en hierover onderling nog discussieerden. Pagina 6 van 11

7 Ultimo 2003 heeft de Friesland Bank bij de curatoren nadrukkelijk aangedrongen op uitbetaling van het depotbedrag. Door de curatoren is dit medegedeeld aan de notaris, die, na voorafgaande mededeling aan de ABN Amro Bank, op 12 januari 2004 het depotbedrag heeft uitgekeerd aan de Friesland Bank. De kwestie van de verkoop van de aandelen H.A. Punt-Systeembouw BV is daarmee afgewikkeld. Kappa Zülpich GmbH De curatoren hebben de vordering van Meijering & Benus B.V. op Kappa Zülpich GmbH uit hoofde van een tussen partijen overeengekomen Werkvertrag, welke vordering tot zekerheid is verpand aan ABN Amro bank, (mede) ten behoeve van de bank verkocht aan Jorritsma Bouw Groningen B.V. Het betreft hier een vordering van circa ,-, waarvan de betaling eerst opeisbaar is na afloop van een garantietermijn, die, naar het zich laat aanzien, in januari 2005 afloopt. Tussen Kappa Zülpich GmbH, Jorritsma Bouw Groningen B.V. en de curatoren is overleg over de vraag tot welk bedrag Kappa Zülpich GmbH gehouden is te betalen en of zij bevrijdend aan Jorritsma Bouw Groningen B.V. kan betalen. Naar alle waarschijnlijkheid kan deze kwestie binnenkort worden afgerond. PASSIVA. Fiscus. Van het Openbaar Ministerie te Groningen werd inmiddels het FIOD-onderzoeksrapport ontvangen. De inhoud van dit rapport dient nog nader bestudeerd te worden. Recentelijk hebben de curatoren vernomen dat de bestuurders, de heer J.M. Bartelse en de heer H. de Haan, terzake strafrechtelijke vervolgd worden en inmiddels ook zijn gedagvaard. De zaken zullen, naar het zich thans laat aanzien, behandeld worden op 12 januari (De Haan) en 20 april 2005 (Bartelse). De curatoren ontvingen ter info van het Openbaar Ministerie de concept tenlastelegging. Voorts is als gemeld in het vorige verslag de fiscale positie in het algemeen door de heer Brouwer van Alert-groep onderzocht en nader in kaart gebracht. Daarbij is in het bijzonder ook getracht om eventuele mogelijkheden tot verliescompensatie ( carry back ) te effectueren. Hoewel de heer Brouwer daarbij aanvankelijk tot het oordeel kwam dat over de jaren 1999 en 2000 nog te verrekenen verliezen openstonden, welke middels een carry back beschikking geëffectueerd zouden moeten worden, is de Belastingdienst overgegaan tot verrekening van de terug te geven vennootschapsbelasting. Hiertegen is door de curatoren bezwaar gemaakt met verwijzing naar terzake relevante jurisprudentie (Wilderink q.q./ontvanger, NJ ). Het bezwaar bleek uiteindelijk niet houdbaar in verband met de inmiddels doorgevoerde wijziging in artikel 24 Invorderingswet, waardoor kort gezegd binnen een fiscale eenheid omzetbelasting van aan een belastingschuldige te innen/te betalen bedragen niet alleen verrekend worden met de aan/van deze belastingschuldige te uit/innen te betalen bedragen, maar ook met de aan/van andere maatschappijen, die een onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid, te betalen/innen bedragen, waarbij de verrekeningsmogelijkheid ziet op alle te uit/innen te betalen bedragen en dus niet beperkt is tot de vennootschapsbelasting. Pagina 7 van 11

8 UWV/Personeel Behoudens enkele geringe wijzigingen in de vorderingen, zoals door het UWV Bouwnijverheid bij de curatoren ingediend, zijn hier geen ontwikkelingen te melden. De ingediende en voorlopig geplaatste vorderingen laten zich als volgt weergeven: Boedelvordering: UWV Bouwnijverheid overgenomen loonverplichting ,60 Preferente vordering: UWV Bouwnijverheid premies Sociale verzekeringen ,78 UWV Bouwnijverheid uitkering WW art. 61 e.v ,07 Concurrente vordering: UWV Bouwnijverheid plaatsingbudget teveel bet ,24 UWV Bouwnijverheid premies ,39 UWV Bouwnijverheid teveel WAO uitbetaald 213,60 Totaal ,68 Banken * ABN AMRO Bank De in relatie tot de ABN AMRO Bank nog lopende kwesties zijn thans als volgt weer te geven: Positie fiscus Met verwijzing naar hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de fiscale positie moge duidelijk zijn dat de door de bank bedongen pandrechten op de vorderingen van Meijering & Benus BV en Meijering & Benus Bedrijven BV op de fiscus ad respectievelijk ,00 en ,00 niet zullen kunnen worden uitgewonnen. G-rekening Met betrekking tot na de faillissementsdatum op de G-rekening ontvangen gelden (in bijzonder een herstelboeking van UWV Bouwnijverheid) is aan de bank verzocht om deze op de faillissementsrekening bij te (doen) schrijven. Project Noordzee Ameland Met verwijzing naar hetgeen hierover reeds in de vorige verslagen is opgemerkt, kan dit project in relatie tot de bank als afgewikkeld worden beschouwd, nu de bank haar pandrechten terzake van dit project prijsgaf. Pagina 8 van 11

9 Jan Meijer Vastgoed BV In dit stadium zijn hier geen relevante ontwikkelingen te melden en wordt verwezen naar hetgeen daarover hiervoor reeds is opgemerkt. Dwergtersand Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt. Aandelen Punt-Systeembouw BV Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor reeds is opgemerkt, is de restant verkoop opbrengst van deze aandelen uitgekeerd aan de Friesland Bank en heeft de ABN AMRO Bank terzake voor zover de curatoren bekend althans geen gelden ontvangen. Diverse rekeningen Op dit punt zijn thans geen ontwikkelingen te melden. WKC Drenthe Verwezen wordt naar hetgeen hierover reeds is opgemerkt. * Rabobank Nadat de Rabobank zoals gemeld in het vorige verslag haar pandrechten op het depotbedrag terzake van project Noordzee Ameland heeft prijsgegeven, neemt zij in het faillissement geen positie meer in. * NIB Capital Bank Nadat NIB Capital Bank een achtergestelde vordering ad ,23 heeft ingediend, zijn geen ontwikkelingen te melden. * Kreissparkasse Segeberg Hier wordt verwezen naar hetgeen onder Bad Segeberg is opgemerkt. Gerling NCM Na de afwikkeling van de verkoop en overdracht van de aandelen A.H. Punt-Systeembouw B.V. zijn in relatie tot Gerling NCM geen bijzonderheden meer te melden. Gerling NCM heeft inmiddels diverse concurrente vorderingen ingediend terzake van door haar verzekerde schuldeisersvorderingen. Pagina 9 van 11

10 Leasemaatschappij Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Voorzover de curatoren bekend, is in de procedure welke door Siemens Lease BV is aangespannen tegen de heer Bartelse, bestuurder van Meijering & Benus BV, nog aanhangig en is daarin nog geen vonnis gewezen. De raadsvrouw van Siemens Lease B.V. heeft met enige regelmaat contact met de curatoren. Eigendomsvoorbehouden Hier zijn evenmin ontwikkelingen te melden. Borgstellingen Nationale Borg: geen ontwikkelingen Stiwoga: geen ontwikkelingen. De procedure tussen Rozenburg Business Center BV en Stiwoga, terzake van de weigering van Stiwoga om tot uitbetaling over te gaan van de door haar ten behoeve van Rozenburg gestelde garanties, is nog steeds aanhangig. De raadsvrouw van Stiwoga heeft met enige regelmaat contact met de curatoren. Stichting Woningborg: Stichting Woningborg heeft recentelijk nog schriftelijk aangegeven dat ten tijde van het faillissement geen projecten lopend waren die tot afbouwschade hebben geleid. Men verwacht mogelijk nog kleinere, zogenaamde sectie 2 schadegevallen, welke betreffen de kwaliteitsgarantie die door Stichting Woningborg aan kopers van GIW gecertificeerde woningen is verstrekt, welke garantie zich maximaal uitstrekt tot tien jaar na oplevering van de desbetreffende woning. NV Interborg: geen ontwikkelingen Concurrente schuldvorderingen De concurrente schuldenlast laat zich als volgt weergeven: Meijering & Benus B.V. Totaal voorlopig erkende concurrente vorderingen ,02 Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V. Totaal concurrente vorderingen voorlopig erkend ,55 Overige Bestuurdersaansprakelijkheid De curatoren hebben hun onderzoek in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid nog niet afgerond. Pagina 10 van 11

11 De afgelopen maanden is bij dit onderzoek de aandacht in het bijzonder gericht geweest op het feit dat de curatoren inconsistenties menen te constateren tussen de beschikbare jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschappen enerzijds en de beschikbaar komende informatie en (juridische en andere) documenten van de activiteiten van de gefailleerde ondernemingen anderzijds. De aandacht is daarbij gericht op de vraag in hoeverre de jaarrekeningen een getrouw beeld hebben gegeven van de financiële situatie van de gefailleerde vennootschappen afzonderlijk, als ook de groep waarvan zij onderdeel uitmaakten. Daarbij wordt betrokken dat tot op het laatste volledige (gebroken) boekjaar, eindigend op 30 november 2001, door de accountant bij de jaarrekening een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring is gegeven. Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de aansluitingen tussen de verschillende jaarrekeningen, de aansluiting tussen de consolidatiestaten en de jaarrekening, de groepsmaatschappijen, de waardering van deelnemingen, project Dwergtersand, verstrekte zekerheden, etc. De curatoren verwachten in de komende verslagperiode tot een afgerond oordeel hieromtrent te kunnen komen. Werkzaamheden faillissementssecretaris De faillissementssecretaris heeft in de achterliggende verslagperiode wederom de nodige uren gewerkt ter ondersteuning van de curatoren, als ook het nader inventariseren van schuldvorderingen. Duitse aangelegenheden Refererend aan hetgeen daarover in het vorige verslag is opgemerkt, zijn hierin geen noemenswaardige ontwikkelingen te melden. De bestede tijd In het faillissement werden door de curatoren 1.274,90 uren, kantoorgenoten 105,50 uren en de faillissementssecretaris respectievelijk 332,70 uren besteed, dat wil zeggen in totaal 1.713,10 uren. Groningen, 8 december Mr H.J. Meijer en Mr J.C.M. Silvius -curatoren- Pagina 11 van 11

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Inzake: de besloten vennootschap Meijering & Benus B.V. en Meijering & Benus Verenigde Bedrijven B.V., gevestigd te Stadskanaal aan de Veenstraat 10 Faillissementsnr:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Dit verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum: 31 maart 2014 Nummer: 16 Gegevens gefailleerden : De besloten vennootschappen

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 29 augustus 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

: F 04/279 (Rechtbank Rotterdam) en F 04/214 (Rechtbank Amsterdam);

: F 04/279 (Rechtbank Rotterdam) en F 04/214 (Rechtbank Amsterdam); Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Brinkman Educatief B.V., handelend onder de naam Brinkman Studieboeken inzake faillissementsnummer

Nadere informatie

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag.

Borsboom & Hamm a d v o c a t e n Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Vijftiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer

Gegevens gefailleerde : Westerdijk Beheer B.V., Kamer van Koophandelnummer FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 25 februari 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

EERSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73 a FW

EERSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73 a FW EERSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73 a FW Inzake : de besloten vennootschap Meijering & Benus Verenigde Bedrijven BV, statutair gevestigd te Stadskanaal aan de Veenweg 10. Faillissementsdatum : 7 februari 2003

Nadere informatie

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015

Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Zesde en tevens laatste openbare verslag Datum 29 april 2015 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Closed Gap B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO 3 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN BEST EYE CARE INTERNATIONAL BV EN BEST EYE CARE SOLUTIONS BV DE DATO 12 DECEMBER 2013 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Henk Bloemendal Transport B.V., vestigingsadres: 7021 LN Zelhem, Banninkstraat 9 Faillissementsnummer : 09/414 F Datum uitspraak

Nadere informatie

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem);

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem); Tiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend onder de naam Stam Studieboeken inzake faillissementsnummer : de

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Silger B.V., statutair gevestigd te Almere en aldaar kantoorhoudende, aan de Kantjilstraat

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Muller Hoekstra Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te (1394 AZ) Nederhorst

Nadere informatie

Verslagperiode : 5 november 2013 t/m 10 februari 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 : 21,2 uren Bestede uren totaal : 39,1 uren

Verslagperiode : 5 november 2013 t/m 10 februari 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 : 21,2 uren Bestede uren totaal : 39,1 uren OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RnA B.V., h.o.d.n.: - RnA B.V.; - RnAssays : C16/ 13/ 1051F

Nadere informatie

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop.

de hypotheekhouder getaxeerd. De hypotheekhouder en de curator zijn nog in overleg over de wijze van verkoop. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Aramiska B.V. Faillissementsnummer : 06/70 F Datum uitspraak : 3 februari 2006 Curator : mr J. Lensink Rechter-commissaris : mr

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer.

Nummer: 3 Datum: 20 november 2013. Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 november 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : Vermeer Eemhaven Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 3 / 2 TEVENS HOUDENDE EINDVERSLAG Datum: 26 januari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 4 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV EN INGENIO BV DE DATO 19 DECEMBER 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G.

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG INZAKE RUBA BV Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RUBA BV, t.h.o.d.n. BEDRIJFSAUTOSPIJTERIJ RUBA TIEL, AUTOSCHADEBEDRIJF RUBA TIEL,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 20 augustus 2014 Gegevens onderneming : Advocatenkantoor Kernkamp B.V. Faillissementsnummer : C/09/14/430F Datum uitspraak : 20 mei 2014 Curator : mr. J.C. Dorrepaal

Nadere informatie

,-- : *** , , ,--

,-- : *** , , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie : C 16/14/1040 F Datum uitspraak : 9 december 2014 Curator

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN REISBUREAU VAN DUIN BV d.d. 30 december 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 11 Datum : 23 januari 2014 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 september 2012 t/m 3 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016

FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 1 47634 FAILLISSMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 19 januari 2016 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 4 mei 2015. Gegevens onderneming: R.U. Vastgoed B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/960 F Datum uitspraak: 8 oktober 2013

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Reclame- en adviesbureau. Acquisitie op Multimedia gebied Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 juni 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Karoro Holding B.V. Faillissementsnummer : 08/466 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr E. Doornhein TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Company B.V. Faillissementsnummer : 08/469 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr E. Doornhein Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 januari 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten;

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten; TWEEDE VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CODRICO B.V. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HOLDRICO B.V. Datum : 22 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Codrico B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 20 augustus 2014 t/m 27 november 2014 Bestede uren in verslagperiode 5 : 21,5 uren Bestede uren totaal : 84,9 uren

Verslagperiode : 20 augustus 2014 t/m 27 november 2014 Bestede uren in verslagperiode 5 : 21,5 uren Bestede uren totaal : 84,9 uren OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RnA B.V., h.o.d.n.: - RnA B.V.; - RnAssays : C 16/ 13/ 1051F

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden.

Activiteiten onderneming : De exploitatie van een of meer horeca- en/of cateringbedrijven alsmede de verhuur van horecabenodigdheden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 5 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 26 januari 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Heusden Afbouw B.V., statutair gevestigd te Bergambacht, vestigingsadres: 2861 GX Bergambacht,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG Nummer : 4 Datum : 26 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nederlands Heibedrijf B.V., statutair gevestigd te Nederlek, correspondentieadres: 2920

Nadere informatie

Nummer: 8. gevestigd en kantoorhoudende aan de Nautilusweg 43 te Utrecht (hierna: Grival

Nummer: 8. gevestigd en kantoorhoudende aan de Nautilusweg 43 te Utrecht (hierna: Grival FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 2 december 2015 Gegevens onderneming(en) : 1. De besloten vennootschap Grival B.V. (h.o.d.n. De Bruin Schilders B.V.), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Katwijk Infra B.V./ Katwijk Verhuur B.V. Faillissementsnummer : F03/356 en F03/465 Datum uitspraak : 4 juni 2003/ 23 juli 2003

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nummer: 2 Datum: 24 september Hawkeye Media House B.V. Datum uitspraak: 11 juni 2013 Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 24 september 2013 Gegevens: Hawkeye Media House B.V. Faillissementsnummer: C/02/13/564 F Datum uitspraak: 11 juni 2013 Curator: Mr. J.M. Molkenboer. Rechter-commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: drie Datum: 17 april 2008 Gegevens onderneming : JBM Van Damme Beheer B.V., gevestigd te Vlissingen : Installatiebedrijf Middelburg B.V., gevestigd te Middelburg : ABI Warmtetechniek

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 19 Datum : 3 november 2017 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In-Creation B.V., statutair gevestigd te Almere, bezoekadres Olmenlaan 34 te (1404 DG) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juli 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten;

Activiteiten onderneming : Codrico: handel in, verwerking en bewerking van maïs; Holdrico: holding- en financieringsactiviteiten; VIERDE VERSLAG IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP CODRICO B.V. DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP HOLDRICO B.V. Datum : 24 februari 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Codrico B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 8 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen Witkamp Bouw B.V., Witkamp Bouw en Onderhoud B.V., Witkamp Wonen en Werken B.V., Vennoot Projectontwikkeling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 9 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 augustus 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN MAANEN TRANSPORT B.V., tevens handelende onder de namen VAN MAANEN

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET ZEVENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de volgende besloten vennootschap Deinum Schoon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (2031 DD) Haarlem

Nadere informatie

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring

eigen aangifte/op verzoek : de verleende surséance van betaling is op grond van artikel 242 Fw ingetrokken onder gelijktijdige faillietverklaring Negentiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap V.D.O. Voorlichtings- en Documentatiecentrum Onderwijs B.V., handelend onder de naam V.D.O.

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 13 september 2012 t/m 11 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 11 december 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Global Gold Group B.V., gevestigd te (1016 CG)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW

ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW ZEVENENTWINTIGSTE VERSLAG OVER DE STAND VAN DE BOEDEL EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN I DAF N.V. (26 E VERSLAG) 93/189 F II VAN DOORNE S BEDRIJFSWAGENFABRIEK DAF B.V. ( VAN DOORNE ) 93/074

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/2 NL:TZ:0000010174:F001 03-01-2017 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming Libbenga Beheer B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 16 Datum : 2 mei 2016 Gegevens onderneming : Aannemings- en Baggerbedrijf Ekelschot B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 20 te Harmelen Faillissementsnummer : F 16/10/437

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,-

: WBS hield zich bezig met het uitvoeren van schilderwerken. 2013: 546.812,- 2012: 660.362,- 2011: 434.150,- 2010: 557.258,- DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap: WBS Onderhoud en Dienstverlening B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende te (1319

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3

Verslagperiode : 10 februari 2015 t/m 13 mei 2015 Bestede uren in verslagperiode 3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator R-C :

Nadere informatie

TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWAALFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : DMSA Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Salespromotion Faillissementsnummer : 02.493 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG 1 EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1. In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow B.V., t.h.o.d.n. Kinderdagverblijf Dribbel en Kinderdagverblijf The Rainbow, statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Van Gaart Autoschade BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AS) Amsterdam aan de Isolatorweg 37,

Nadere informatie

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK

Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK 14 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : STICHTING BEHEER DERDENGELDEN ADVOCATENKANTOOR HEUTINK Faillissementsnummer : C/06/11/182 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/100 NL:TZ:0000004714:F001 22-03-2016 mr. H.A.W. van Wel mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming A.N.R. Projecten B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/14/267 NL:TZ:0000013600:F001 25-11-2014 mr. M.J. Oudman mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming E. van der Veen BV, gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SK Kozijnen Groesbeek B.V. Datum uitspraak 26 februari 2013 Rechter-commissaris mr. J.A.

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 11 juni 2014 tot en met 11 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 12 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie