Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45"

Transcriptie

1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer: C/08/14/450 F Uitspraak faillissement: 2 juni 2014 (Rechtbank Amsterdam) Rechter-commissaris: mr A.E. Zweers Curator: mr S.J. de Vries te Zwolle Datum verslag: 2 december 2014 Voor zover de tekst in dit 3 e verslag afwijkt van die van het vorige verslag is de tekst cursief en vetgedrukt! I. Inventarisatie 1.0 algemeen Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 2 juni 2014 is op verzoek van Gevi Gorssel BV het faillissement uitgesproken van Gevi International BV. De onderneming is statutair gevestigd te Amsterdam, maar heeft als feitelijk vestigingsadres Veldhofstraat 45 te Gorssel. De curator heeft direct na het uitspreken van het faillissement geprobeerd een afspraak te maken met de heer G.C.H. Visser jr., de directeur/eigenaar van de vennootschap. Uiteindelijk heeft de curator de heer Visser en zijn advocaat gesproken op 5 juni De curator ontving daarnaast informatie van derden. Het hoger beroep van Gevi International tegen het vonnis van faillietverklaring is verworpen door het Gerechtshof Amsterdam bij arrest van 16 september Door Gevi International is tegen dit arrest beroep in cassatie ingesteld. De uitspraak van de Hoge Raad zal vermoedelijk niet eerder volgen dan in april/mei De onderneming hield zich oorspronkelijk in relatief beperkte omvang bezig met het beleggen in onroerend goed en de handel in paarden. Via Gevi International werd onder meer geparticipeerd in vastgoedprojecten van Eurocommerce Projectontwikkeling, welke onderneming weer deel uitmaakte van de Eurocommerce Groep. Aan het hoofd van de Eurocommerce Groep stond

2 blad 2 3 e verslag inzake Gevi International BV Eurocommerce Holding, waarvan de heer G.C.H. Visser sr. (vader van jr.) grootaandeelhouder en, tot kort voor het faillissement per 12 juli 2012, indirect mede bestuurder was. Eurocommerce Holding was 100% eigenaar van Gevi Gorssel BV (voorheen nog Eurocommerce Promotie BV). Gevi Gorssel exploiteerde een gerenommeerde springstal onder de naam Stal Eurocommerce. Paarden en ruiters van deze stal acteerden op wereldniveau. Op 1 december 2011 zijn de aandelen van Gevi Gorssel door Eurocommerce Holding verkocht en geleverd aan Gevi International, terwijl de heer G.C.H. Visser jr. gelijktijdig enig bestuurder van Gevi Gorssel is geworden. De aan Eurocommerce Holding te betalen koopsom werd omgezet in een lening, die in zeven jaarlijkse termijnen diende te worden afgelost, waarbij de hoogte van de jaarlijkse termijn overeenkwam met een gelijktijdig afgesproken jaarlijks door Eurocommerce aan Gevi Gorssel te betalen sponsorbijdrage. Voor die bijdrage werd door Gevi Gorssel ten gunste van Gevi International hypothecaire zekerheid verstrekt. Door de curatoren van Eurocommerce en door de Coöperatieve Rabobank Apeldoorn en omgeving U.A. is kort na het faillissement van Eurocommerce Holding de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van (onder meer) de rechtshandelingen rond de overdracht van de aandelen van Gevi Gorssel aan Gevi International en vervolgens is door de curator en de Rabobank tegen onder meer Gevi Gorssel en Gevi International een procedure aanhangig gemaakt. In die procedure is door de rechtbank Gelderland op 5 maart 2014 einduitspraak gedaan waarin (onder meer) - Gevi International op straffe van een dwangsom is veroordeeld mee te werken aan inschrijving van Eurocommerce Holding als enig aandeelhouder van Gevi Gorssel en waarbij ook is bepaald dat het vonnis in de plaats zal treden van de te verlenen medewerking; - voor recht is verklaard dat de curatoren het door Gevi Gorssel ten behoeve van Gevi International gevestigde eerste recht van hypotheek buitengerechtelijk hebben vernietigd als gevolg waarvan de hypotheek geacht wordt nooit te zijn gevestigd, zulks met veroordeling van Gevi International tot medewerking aan doorhaling op straffe van een dwangsom; - voor recht is verklaard dat in de periode vanaf 7 augustus 2011 tot en met 8 augustus 2012 geen rechtsgeldige overdracht van paarden door Gevi Gorssel aan Gevi International heeft plaatsgevonden; - voor recht is verklaard dat Gevi Gorssel en Gevi International onrechtmatig hebben gehandeld door het paar Vigaro te (laten) verkopen en leveren aan een derde en de opbrengst van die verkoop buiten het bereik van Eurocommerce Holding te brengen, zulks met veroordeling tot vergoeding van de hierdoor door de Rabobank/curatoren geleden schade, op te maken bij staat; - Gevi Gorssel en Gevi International zijn veroordeeld in de kosten. Na dit vonnis hebben de curatoren direct een andere bestuurder aangesteld voor Gevi Gorssel, die de gevolgen van het terugdraaien van de rechtshandelingen in kaart heeft gebracht en op basis daarvan heeft gesteld dat er thans sprake is van een aanzienlijke vordering van Gevi Gorssel op Gevi International. Op die vordering van Gevi Gorssel is het faillissement van Gevi International uitgesproken.

3 blad 3 3 e verslag inzake Gevi International BV Het vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 5 maart 2014 is nog niet onherroepelijk. Door Gevi International is bij dagvaarding van 5 maart 2014 hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis en de curator heeft het hoger beroep aangebracht na met de bestuurder gemaakte afspraken. Ook het vonnis van faillietverklaring is nog niet onherroepelijk. Door Gevi International is hoger beroep ingesteld en dit hoger beroep zal op 9 september 2014 door het Gerechtshof Amsterdam worden behandeld. 1.1 Directie en organisatie Alle aandelen in de gefailleerde vennootschap worden gehouden door G.C.H. Visser jr., die tevens bestuurder van de vennootschap is. 1.2 Omzet, winst/verlies Uit de door de curator ontvangen jaarrekening over 2012 blijkt het volgende over de omzet en het resultaat: omzet winst/verlies niet bekend niet bekend Uit de normale bedrijfsuitoefening werd in 2011 een verlies geleden van en in 2012 van Het hiervoor vermelde in de jaarrekening opgenomen resultaat is volledig afkomstig uit het aandeel in het resultaat dat de deelneming (Gevi Gorssel, de paardenstal) in die jaren zou hebben behaald. Indien het terugdraaien van de aandelentransactie c.a. met betrekking tot Gevi Gorssel in rechte zou blijven staan, dan geven deze cijfers uit de jaarrekening de werkelijke situatie niet weer. 1.3 Balanstotaal Uit de door de curator ontvangen jaarrekening over 2012 blijken de volgende balanstotalen: niet bekend Het balanstotaal heeft nagenoeg geheel betrekking op goodwill en deelnemingen in groepsmaatschappijen, ofwel op Gevi Gorssel. Indien het terugdraaien van de aandelentransactie c.a. met betrekking tot Gevi Gorssel in rechte zou blijven staan, dan geven deze cijfers uit de jaarrekening de werkelijke situatie niet weer.

4 blad 4 3 e verslag inzake Gevi International BV 1.4 Lopende procedures Er is sprake van diverse procedures waarbij Gevi International voor datum faillissement betrokken was. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende procedures waarbij in het overzicht tevens de huidige stand in die procedures is weergegeven : partijen kenmerk inzet geschil stand procedure termijnen Gevi International BV + Gevi Gorssel BV curatoren EC Holding, C/05/ EC Projectontwikkeling en HZ ZA EC Beleggingen vervallen hyp. Inschrijvingen + terugbetaling afkoop deelneming GI appel ingesteld en aangebracht; zaak staat voor memorie van grievenazv curator Gevi International + G.C.H. Visser Gevi Gorssel BV C/13/ KG ZA PS/BB overboeking saldo Commerzbank GI aan Gevi Gorssel eindvonnis, , VZR Amsterdam. toewijzing vordering geen: vonnis onherroepelijk Gevi International Gevi Gorssel C/13/ rekening-courant Gevi Gorssel + handhaving beslag paarden Gorssel zaak aangebracht; staat voor conclusie cab antwoord azv Gevi Gorssel Gevi International + Holding Silest + Lest Beheer + Siles Beheer curatoren EC Holding + Rabobank Apeldoorn UA (Hof Arnhem) pauliana overdracht paardenstal, vernietiging hypotheken + schade reconventie: OD + schade aangebracht bij Hof; zaak staat op parkeerrol azv curator voor memorie van grieven Laatstgenoemde procedure betreft de procedure inzake de aandelentransactie c.q. van Gevi Gorssel. Door de curator is deze procedure aanvankelijk met toestemming van de rechtercommissaris bij het Gerechtshof aangebracht tegen de rolzitting van 10 juni 2014, zulks ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring. Met de bestuurder is afgesproken dat kosten van het griffierecht door hem worden betaald. Inmiddels is door de rechter-commissaris op 21 oktober 2014 toestemming verleend voor voortzetting van de procedure. Voor de boedel zijn hiermee vooralsnog geen kosten gemoeid. De processtukken worden opgesteld door BASE advocaten en door Visser jr. is toegezegd dat hij zal zorgen voor betaling van de hieraan verbonden kosten. BASE advocaten heeft ook toegezegd de boedel niet te zullen aanspreken voor de aan hun werkzaamheden verbonden kosten. Indien echter mocht blijken dat BASE advocaten niet wordt betaald, dan zal BASE haar werkzaamheden staken, tenzij de curator alsdan ervoor kiest de werkzaamheden door BASE advocaten te laten voortzetten tegen betaling van de kosten die aan de vanaf dan te verrichten werkzaamheden zijn verbonden. De zaak staat thans op de parkeerrol van 3 november Indien de zaak weer op de gewone rol wordt geplaatst, is de curator aan zet voor memorie van grieven. Eerstgenoemde procedure betreft een procedure die in eerste aanleg door de curatoren EC Holding tegen Gevi International aanhangig is gemaakt en waarin (onder meer) Gevi International is veroordeeld tot betaling aan de curatoren van EC Holding van een bedrag ad ,- excl. rente en kosten, omdat dit bedrag door EC Holding paulianeus aan Gevi International zou zijn betaald.

5 blad 5 3 e verslag inzake Gevi International BV Door de curator is, zulks ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring, hoger beroep ingesteld en daarbij is gedagvaard tegen de rolzitting van 28 oktober Inmiddels is door de rechter-commissaris op 21 oktober 2014 toestemming verleend om deze procedure voort te zetten. De zaak staat thans op de rol van 9 december 2014 voor memorie van grieven aan de zijde van de curator. Door de curator is jegens geïntimeerden toegezegd niet van grieven te zullen dienen voordat in de hiervoor genoemde procedure is beslist. De derde procedure betreft een procedure die door Gevi International tegen Gevi Gorssel aanhangig is gemaakt op grond van een volgens Gevi International per 30 september 2013 uit hoofde van rekening-courant van Gevi Gorssel te vorderen bedrag van ,-. Tot zekerheid voor deze vordering is conservatoir beslag gelegd op paarde van Gevi Gorssel en de Gevi Gorssel is aanvankelijk gedagvaard tegen een rolzitting bij de rechtbank Amsterdam op 16 juli Deze dagvaarding is niet tijdig aangebracht, waarna door de curator op 23 juli 2014 een herstelexploot is uitgebracht door middel waarvan Gevi Gorssel is gedagvaard tegen 29 oktober Ook hier is dit door de curator gedaan ter voorkoming van verlies van rechten hangende het hoger beroep tegen de faillietverklaring. Ook in deze procedure is door de rechter-commissaris toestemming verleend voor voortzetting van de procedure en wel op 17 oktober De dagvaarding en het herstelexploit zijn door de curator aangebracht en Gevi Gorssel staat nu voor conclusie van antwoord op 24 december In de tweede genoemde procedure is het vonnis onherroepelijk en ter uitvoering hiervan is het saldo bij de Commerzbank ad circa 3,5 miljoen overgeboekt aan Gevi Gorssel. 1.5 Verzekeringen De curator heeft inmiddels informatie ontvangen over lopende verzekeringen. Het gaat hierbij om een tweetal autoverzekeringen en om een ziekteverzuimverzekering. De curator heeft verzocht de verzekeringen wegens het faillissement te royeren, nu geen personeel meer in dienst is en de auto s die in de boedel vallen worden verkocht. 1.6 Huur De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten. Voor zover de curator bekend, werd geen bedrijfsruimte gehuurd. 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement is aangevraagd voor een vordering van Gevi Gorssel, die is ontstaan of herleefd nadat een aandelentransactie voorafgaand aan het faillissement van Eurocommerce Holding door de rechtbank Gelderland werd teruggedraaid. Die uitspraak is nog niet onherroepelijk, maar bij het faillissementsvonnis is van de aannemelijkheid van die vordering wel uitgegaan. Bij de curator zijn verder vorderingen aangemeld door de curatoren van Eurocommerce Holding BV, Vibelzee BV en G.C.H. Visser sr.. Een deel van die vorderingen is gebaseerd op het terugdraaien van transacties die hebben gespeeld voorafgaand aan het faillissement van Eurocommerce Holding als zijnde paulianeus. De bestuurder betwist dit. Naar de diverse transacties wordt reeds door diverse curatoren en ook door de FIOD onderzoek gedaan.

6 blad 6 3 e verslag inzake Gevi International BV II. Personeel 2.1 aantal werknemers ten tijde van faillissement Ten tijde van het faillissement waren er, inclusief de directeur/eigenaar, 2 werknemers in dienst. 2.2 aantal werknemers in jaar voorafgaand aan faillissement Niet bekend. 2.3 datum ontslagaanzegging De curator heeft ondanks herhaald verzoek tot dusver nog geen arbeidsovereenkomsten en loonstroken van werknemers ontvangen. Omdat nauwelijks sprake is van ondernemingsactiviteiten (de paarden worden door derden verzorgd) heeft de curator na verkregen machtiging van de rechter-commissaris op 2 juli 2014 de arbeidsrechtelijke verhouding met de directeur/eigenaar opgezegd en op 3 juli 2014 de arbeidsovereenkomst met de andere werkneemster. Wegens het nog te behandelen hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is de werknemers daarbij door de curator gewezen op het bepaalde in artikel 13a Faillissementswet. III. Activa 3.1 onroerende zaken n.v.t. 3.2 taxaties n.v.t. 3.3 verkoopopbrengst n.v.t. 3.4 hoogte hypotheek n.v.t. 3.5 boedelbijdrage n.v.t. 3.6 bedrijfsmiddelen/voorraad De bedrijfsmiddelen bestaan volgens opgaaf van de bestuurder slechts uit een BMW 530D uit 2010 en een Renault Master paardenwagen uit De voorraad bestaat volgens de bestuurder uit (de gedeelde) eigendom van negen paarden. Ten aanzien van twee paarden die uit het faillissement van Vibelzee zijn overgenomen voor 1,- heeft de curator zich in de 3 e verslagperiode op grond van verkregen informatie op het standpunt gesteld dat deze niet in de boedel vallen, maar eigendom zijn van de bestuurder, Visser jr.. Daarmee is sprake van nog 7 paarden, waarvan de eigendom in de boedel valt. Twee paarden zouden kort voor faillissement zijn verkocht via een veiling. Bij één paard ( Courville Paola ) gaat het om verkoop via een veiling door BVA-Auctions in overleg met de Rabobank als beslaglegger en de mede-eigenaar. Het andere paard ( Cyclone Nyto ) zou zijn geveild in Frankrijk. Door de curator is in deze beide gevallen verzocht om de verkoopopbrengst op de faillissementsrekening te storten. Voor Courville Paola is sprake van een opbrengst van ,- inclusief BTW, op welke opbrengst 1.724,25 incl. BTW aan veilingkosten is ingehouden. Voor Cyclone Nyto is sprake van een netto-opbrengst van 7.420,-. De netto-opbrengst van beide paarden is in de 2 e verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven. 3.7 Taxaties De bedrijfsmiddelen zijn (nog) niet getaxeerd.

7 blad 7 3 e verslag inzake Gevi International BV 3.8 Verkoopopbrengst In deze derde verslagperiode is besloten tot verkoop van de hiervoor genoemde Renault Master en BMW 530D via een veiling door BVA Auctions. Deze veilingen zullen worden gesloten op 4 december 2014 en dan zal de verkoopopbrengst bekend zijn. Wat de paarden betreft is wegens het lopende beroep in cassatie nog niet besloten tot verkoop. 3.9 Boedelbijdrage Niet van toepassing bodemrecht fiscus Niet relevant andere activa Volgens de door de curator ontvangen stukken is sprake van een aanzienlijke vordering uit hoofde van een rekening-courant verhouding met de bestuurder. Volgens de jaarrekening 2012 zou sprake zijn van een vordering van ,-. De bestuurder heeft gesteld dat deze vordering gecorrigeerd zou moeten worden voor een bedrag van ,- omdat contante opnames voor privé zouden zijn geboekt terwijl sprake zou zijn geweest van bedrijfskosten. Nadat aanvankelijk namens de bestuurder werd gesteld dat daarnaast sprake zou zijn van een agiostorting van ,- heeft de bestuurder vervolgens stukken gestuurd waaruit zou blijken dat in 2013 besloten zou zijn tot een dividenduitkering van ,- waarvoor in 2014 ook dividendbelasting zou zijn betaald. De curator is vooralsnog, ondanks deze stellingen, van oordeel dat wel degelijk sprake is van een door de bestuurder te betalen bedrag als hiervoor genoemd. Wegens het nog lopende beroep in cassatie tegen de faillissementsuitspraak heeft de curator hierin nog geen nadere stappen gezet. Het is de curator gebleken dat op het saldo van een op naam van de bestuurder gestelde rekening, die uitsluitend voor Gevi International werd gebruikt, conservatoir beslag is gelegd voor een bedrag ad ,55. Dit bedrag is vervolgens gesepareerd en dus voor de vennootschap niet meer toegankelijk. Nu beslag is gelegd voor een privé-vordering op de bestuurder, dient dit in de afwikkeling van de rekening-courantvordering op de bestuurder te worden meegenomen. Bij diverse banken werden rekeningen aangehouden, zoals ook hierna onder bank/financier omschreven. Inmiddels is uit hoofde van saldi op die rekeningen ,92 op de faillissementsrekening bijgeschreven. Volgens opgave van de bestuurder zou Gevi International de eigendom hebben van 25% van de aandelen in Prebase Development BV / Send Your Files. De curator heeft nadere informatie hiervan opgevraagd. Uit de vervolgens van de bestuurder van Gevi International jaarrekening 2012 van Prebase Development BV blijkt van verliesgevende jaren in 2011 en 2011 en van een negatief eigen vermogen. Volgens de bestuurder van Gevi International zou over 2013 de jaarrekening nog niet gereed zijn, maar opnieuw verlies zijn geleden en zouden de ontwikkelingen niet naar wens gaan.

8 blad 8 3 e verslag inzake Gevi International BV IV. Eigendomsvoorbehoud Er is bij de curator door een leverancier van koffieautomaten een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. Het betreffende contract blijkt echter afgesloten te zijn door Gevi Gorssel en de curator heeft deze leverancier naar die vennootschap verwezen. V. Debiteuren 5.1 omvang debiteuren Niet bekend. De curator heeft wel geconstateerd dat na datum faillissement ,92 op rekeningen van gefailleerde is bijgeschreven. Volgens mededeling van de bestuurder heeft dit voor een bedrag van ,- betrekking op terugbetaling van leningen en voor ,92 op de koopsom van een voor faillissement verkocht paard, Hacon. De curator heeft de betreffende verkoopfactuur ontvangen waaruit blijkt van de hiervoor genoemde koopsom, terwijl uit de bankafschriften ook de betalingen voor ,- blijken. De curator gaat er van uit dat geen sprake is van verdere vorderingen op debiteuren. 5.2 inschatting incasso Zie hiervoor. 5.3 opbrengst De curator gaat er van uit dat het hiervoor genoemde bedrag de te realiseren opbrengst van debiteuren betreft. 5.4 boedelbijdrage Niet van toepassing. VI. Bank/financiers 6.1 Vordering van de bank Bij de curator hebben zich geen banken gemeld met vorderingen op Gevi International. Door ABN AMRO Bank is opgave gedaan van een viertal bankrekeningen, waarop per faillissementsdatum per saldo een bedrag van ,27 stond. Na datum faillissement is op deze rekening volgens informatie van de curator nog ,92 bijgeschreven zodat het totale saldo bij de ABN AMRO Bank ,19 bedraagt. De curator heeft de ABN AMRO Bank verzocht dit saldo over te boeken op de faillissementsrekening. Onder aftrek van kosten is door de ABN AMRO Bank in de 1 e verslagperiode inmiddels ,06 op de faillissementsrekening overgeboekt. In de 2 e verslagperiode is door de ABN AMRO Bank aanvullend 3.555,86 op de faillissementsrekening overgeboekt. Dit betreft een na datum faillissement nog ontvangen betaling. In de door de ABN AMRO Bank op de faillissementsrekening overgeboekte bedragen zijn begrepen de bedragen die door conservatoire beslagen ten laste van de gefailleerde vennootschap waren getroffen.

9 blad 9 3 e verslag inzake Gevi International BV Door de bestuurder werd op zijn eigen naam een rekening inzake de onderneming aangehouden. De curator heeft verzocht het saldo op deze rekening over te boeken op de faillissementsrekening. Volgens opgave van de bestuurder is echter geen sprake van een saldo op deze rekening, nadat hierop voor faillissement beslag zou zijn gelegd. Uit bankafschriften blijkt ook dat geen sprake is van een saldo. Wel blijkt uit de afschriften dat ten laste van de bankrekening beslag is gelegd voor een vordering op de bestuurder in privé, zoals hiervoor onder par beschreven. De curator heeft geen aanwijzingen dat sprake is van nog andere bankrekeningen. 6.2 Lease: Niet van toepassing. 6.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing. 6.4 Afwikkeling separatistenpositie Niet van toepassing. 6.5 Bedongen boedelbijdragen Niet van toepassing. VII. Doorstart/voortzetten Er is feitelijk geen sprake van een nog lopende onderneming. Een doorstart is niet aan de orde. De curator wacht vooralsnog de uitkomst af van het hoger beroep tegen de faillietverklaring. De 7 paarden die eigendom zijn van Gevi International worden ten tijde van dit 3 e verslag vier verschillende locaties door derden verzorgd. Door de curator is voor de periode vanaf faillissementsdatum tot en met eind oktober 2014 voor de verzorging/stalling van de paarden een bedrag betaald van ,78 inclusief BTW. Voor de komende maanden heeft de curator offertes ontvangen voor de verdere verzorging en vooralsnog zal de verzorging worden voortgezet in afwachting van de uitspraak op het door Gevi International tegen de faillietverklaring ingestelde beroep in cassatie.. VIII. Administratie 8.1 toestand administratie De administratie werd volgens opgaaf van de bestuurder bijgehouden via Exact Online. Tot 5 maart 2014 werd de boekhouding van Gevi Gorssel en Gevi International in één administratie bijgehouden. De administratie tot medio 2013 zou door de FIOD in beslag zijn genomen. De curator heeft inlogcodes van de digitale administratie ontvangen. 8.2 goedkeurende verklaring accountant Gezien de omvang van de onderneming is een goedkeurende verklaring niet vereist. Bij de jaarrekening 2012 is een samenstellingsverklaring afgegeven.

10 blad 10 3 e verslag inzake Gevi International BV IX. Pauliana/verrekening 9.1 verdachte transacties Voor faillissement zijn kennelijk twee paarden verkocht door Gevi International (via een veiling in Frankrijk en een onderhandse verkoop). De curator heeft stukken hiervan ontvangen. 9.2 Maatregelen: Niet aan de orde. X. Bestuurdersaansprakelijkheid 10.1 Boekhoudplicht De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht werd voldaan. Tot en met 2012 is echter in ieder geval sprake van gedeponeerde jaarrekening, zodat in ieder geval voor die periode daarvan wel mag worden uitgegaan. Het voorbehoud van de curator heeft met name als achtergrond dat de administratie nog niet is ingezien depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is op 29 januari 2014 gedeponeerd stortingsverplichting aandelen Aan voldaan onbehoorlijk bestuur Of sprake is van onbehoorlijk bestuur is gezien het nog lopende hoger beroep nog geen kwestie van onderzoek door de curator Maatregelen: Niet aan de orde. XI. Boedelschulden/fiscus/bedrijfsvereniging 11.0 boedelschulden De boedelschulden bestaan in ieder geval uit de volgende al betaalde kosten: - al betaalde veilingkosten ad 1.724,25 - deurwaarderskosten ad 93,80 in verband met een in opdracht van de curator uitgebracht herstelexploot; - kosten verzorging paarden ad ,78; - kosten griffierecht procedures ad 8.354,-. Verder bestaan de kosten uit de door het UWV bij de curator gemelde loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum ad 3.032,48, uit doorlopende kosten in verpand met de verzorging van paarden en overige doorlopende bedrijfskosten en uit salaris/verschotten curator vordering van de fiscus De Belastingdienst heeft een vordering van ,-. Deze heeft voor , betrekking op een Vpb-aanslag over 2012, voor.9968,- op loonheffing en voor 635,- op Mtb. De aanslag Vpb is gebaseerd op de winst die in 2012 in Gevi Gorssel is behaald.

11 blad 11 3 e verslag inzake Gevi International BV 11.2 vordering van de UWV Door het UWV is slechts de hiervoor genoemde boedelvordering gemeld. Door het UWV is geen preferente vordering aangemeld overige preferente vorderingen Door Gevi Gorssel is in verband met de aanvraagkosten faillissement een vordering aangemeld van 4.500,-. XII. Crediteuren 12.1 aantal concurrente crediteuren Inmiddels is door 18 concurrente crediteuren een vordering bij de curator gemeld bedrag concurrente crediteuren Het door de zich inmiddels gemeld hebbende crediteuren ter verificatie aangemelde totale vorderingsbedrag beloopt ,54. Een deel hiervan wordt door de curator voorlopig betwist wordt het eigenlijke opheffer De curator kan nog niet aangeven op welke manier het faillissement dient te worden afgewikkeld, gezien het nog lopende beroep in cassatie tegen het faillissementsvonnis een vereenvoudigde afwikkeling Zie wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld? Zie 12.3 XIII. Rechtbank 13.1 toestemming afkoelingsperiode n.v.t toestemming voortzetting bedrijf n.v.t toestemming ontslag 2 juli toestemming opzegging/beëindiging huur n.v.t toestemming activatransacties n.v.t toestemming procederen 5 juni 2014 / 9 juli 2014 / 22 juli oktober 2014 / 21 oktober 2014/ 21 oktober anderszins 17 november 2014 (voortzetting verzorging paarden) 13.8 termijn afwikkeling faillissement n.n.b plan van aanpak voorlopige verificatie, onderzoek activa en passiva, voortzetting procedures indiening volgend verslag 2 maart 2015

12 blad 12 3 e verslag inzake Gevi International BV XIV. Overig Als bijlage is aan dit verslag een staat van baten en lasten en een print van de mutaties op de faillissementsrekening gehecht productie 1. Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per de datum van dit verslag ,45. Aan dit verslag is verder een specificatie van de in deze verslagperiode verrichte werkzaamheden gehecht - productie 2. Door de curator en kantoorgenoten is in deze 3 e verslagperiode 48,9 uur aan de afwikkeling besteed, waarmee het totale aantal aan de afwikkeling bestede uren tot en met de datum van dit verslag op 106,95 uur komt. Zwolle, 2 december 2014 mr S.J. de Vries, curator Dit faillissement is in behandeling bij: mr S.J. de Vries Postbus AG ZWOLLE telefoon: telefax:

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45

Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Gevi International B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 7213 AK Gorssel, Veldhofstraat 45 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6

Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tandarts Schwarzer B.V. gevestigd te 7772 XC Hardenberg, aan het Badhuisplein 6 Faillissementsnummer: C/08/15/98 F Uitspraak

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1;

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; New Horizons Nederland Trainingen B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12

Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Sequo B.V. gevestigd te 9041 VG Berltsum, aan de Kleasterdyk 12 Faillissementsnummer: C/08/13/1044 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt!

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst vetgedrukt! 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk Faillissementsnummer: 11.444 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

II. Personeel De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond. Verwezen wordt naar het tweede verslag.

II. Personeel De werkzaamheden in dit kader zijn afgerond. Verwezen wordt naar het tweede verslag. 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Elburg Bouw B.V. gevestigd Elburg, kantoorhoudende te Kampen Faillissementsnummer: 12/3 F Uitspraak faillissement: 10 januari

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1

Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/08/15/236F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1;

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; 4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; New Horizons Nederland Trainingen B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

BE4CARE B.V. gevestigd te 8028 PS Zwolle, aan de Lippestraat 3

BE4CARE B.V. gevestigd te 8028 PS Zwolle, aan de Lippestraat 3 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van BE4CARE B.V. gevestigd te 8028 PS Zwolle, aan de Lippestraat 3 Faillissementsnummer: C/08/13/582 F Uitspraak faillissement: 10

Nadere informatie

Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13

Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 Faillissementsnummer: C/08/14/58 F Uitspraak

Nadere informatie

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1;

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; New Horizons Nederland Trainingen B.V., gevestigd te

Nadere informatie

Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1,

Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1, 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Timber Pluz Construction B.V. gevestigd te Zwartsluis (8064 HL) aan de Krabbescheer 1, Faillissementsnummer: F.8/13/563 Uitspraak

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt!

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt! 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Exploitatie Maatschappij Golf en Fitness Centrum Hattem B.V. gevestigd te 8051 CC Hattem, aan de Konijnenbergerweg 3 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt! Dit verslag betreft een eindverslag.

Voorzover de tekst in dit 2 e verslag afwijkt van die in het 1 e verslag, is de tekst cursief en vetgedrukt! Dit verslag betreft een eindverslag. 2 e openbaar verslag tevens eindverslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Blaauw-Perioverf Vastgoed B.V. gevestigd te 8081 HH Elburg, aan de Industriestraat 5 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Vondervoort Broekland BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg West 66 Faillissementsnummer: 12/21 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Tohken Europe B.V. gevestigd te Zwolle, kantoorhoudende te Harderwijk Faillissementsnummer: 11.444 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 Faillissementsnummer: C/16/13/469 F Uitspraak

Nadere informatie

3.7 Taxaties De zaken zijn op 16 oktober 2012 getaxeerd door J. Puper, beëdigd Register Makelaar-Taxateur.

3.7 Taxaties De zaken zijn op 16 oktober 2012 getaxeerd door J. Puper, beëdigd Register Makelaar-Taxateur. 4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Schildersbedrijf Blaauw-Perioverf BV gevestigd te 8081 HH Elburg, aan de Industriestraat 5 Faillissementsnummer: 12/600 F Uitspraak

Nadere informatie

2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van:

2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van: 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van: AA & ZWOLLE MAKELAARDIJ B.V. gevestigd te 8011 TA Zwolle, aan de Oude Vismarkt 21-B Faillissementsnummer: F 2004/343 Uitspraak

Nadere informatie

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1;

New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van New Horizons Holding B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1; New Horizons Nederland Trainingen B.V., gevestigd te

Nadere informatie

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Metaalbewerking Heweco BV

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Metaalbewerking Heweco BV 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Metaalbewerking Heweco BV gevestigd te 7772 TR Hardenberg, aan de Handelsstraat 6 Faillissementsnummer: F 2010/36 Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23

Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23 4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23 Faillissementsnummer: F/08/14/359 Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

De curator heeft na het uitspreken van het faillissement gesproken met de bestuurder, de heer J. Jansen.

De curator heeft na het uitspreken van het faillissement gesproken met de bestuurder, de heer J. Jansen. 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Closure B.V. gevestigd te 8025 BL Zwolle, aan de Dokter van Deenweg 84 Faillissementsnummer: F.8/13/52 Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 6 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

Stichting Grand Theatre gevestigd te 9711 LV Groningen, aan de Grote Markt 35

Stichting Grand Theatre gevestigd te 9711 LV Groningen, aan de Grote Markt 35 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stichting Grand Theatre gevestigd te 9711 LV Groningen, aan de Grote Markt 35 Faillissementsnummer: C/08/15/171 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Vondervoort Broekland BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg West 66 Faillissementsnummer: 12/21 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Van Doorn Security B.V. gevestigd te 8013 NB Zwolle, aan de Simon Stevinweg 2 A

Van Doorn Security B.V. gevestigd te 8013 NB Zwolle, aan de Simon Stevinweg 2 A 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Van Doorn Security B.V. gevestigd te 8013 NB Zwolle, aan de Simon Stevinweg 2 A Faillissementsnummer: C/08/15/418 F Uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Schildersbedrijf Blaauw-Perioverf BV

3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van. Schildersbedrijf Blaauw-Perioverf BV 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Schildersbedrijf Blaauw-Perioverf BV gevestigd te 8081 HH Elburg, aan de Industriestraat 5 Faillissementsnummer: 12/600 F Uitspraak

Nadere informatie

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C

Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C 5 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Backers Installatiebedrijven en Zwembaden B.V. gevestigd te 7731 HL Ommen, aan de Veldkampweg 1 C Faillissementsnummer: C/08/13/982

Nadere informatie

HBR Infra B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 7694 BM Kloosterhaar, aan de Kleinhaar 75

HBR Infra B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 7694 BM Kloosterhaar, aan de Kleinhaar 75 4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van HBR Infra B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 7694 BM Kloosterhaar, aan de Kleinhaar 75 Faillissementsnummer: C/08/14/770 F

Nadere informatie

De onderneming exploiteerde een zwembad en verzorgde met name zwemlessen voor de diploma s A, B en C in een daartoe gehuurd zwembad.

De onderneming exploiteerde een zwembad en verzorgde met name zwemlessen voor de diploma s A, B en C in een daartoe gehuurd zwembad. 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23 Faillissementsnummer: F/08/14/359 Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Stegeman Elektrotechniek BV

Stegeman Elektrotechniek BV 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Stegeman Elektrotechniek BV gevestigd te 7701 GL Dedemsvaart, aan de Julianastraat 28 Faillissementsnummer: 12/184 F Uitspraak

Nadere informatie

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012

Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 Faillissement : International Bulk Handling Technology BV (IBT) Faillissementsnummer : F11/118 Datum uitspraak : 11 maart 2011 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23

Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Zwemcentrum Dalfsen B.V. gevestigd te 7722 SE Dalfsen, aan de Haersolteweg 23 Faillissementsnummer: F/08/14/359 Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Roned de Hanzeprinterij B.V., h.o.d.n. Roned gevestigd te 7418 CA Deventer, aan de Kamperstraat 9

Roned de Hanzeprinterij B.V., h.o.d.n. Roned gevestigd te 7418 CA Deventer, aan de Kamperstraat 9 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Roned de Hanzeprinterij B.V., h.o.d.n. Roned gevestigd te 7418 CA Deventer, aan de Kamperstraat 9 Faillissementsnummer: 12/476

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV NEDERLANDSE AUTOMATEN ONTWIKKELING (N.A.O.), statutair gevestigd te Dedemsvaart,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bouwbedrijf Louis Wijnhout B.V. gevestigd te 8141 RT Heino, aan de Paalweg 5

Bouwbedrijf Louis Wijnhout B.V. gevestigd te 8141 RT Heino, aan de Paalweg 5 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwbedrijf Louis Wijnhout B.V. gevestigd te 8141 RT Heino, aan de Paalweg 5 Faillissementsnummer: C/08/15/429 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13

Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13 2 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Dakdekkers- en Renovatiebedrijf E. van der Linde Ommen B.V. gevestigd te 7731 SM Ommen, aan de Vermeerstraat 13 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1

Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Aegolius B.V. gevestigd te 8024 AH Zwolle, aan het Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/07/13/470 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 13022017 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: RC: NL:TZ:0000008840:F001 26012016 mr. G.M. Volkerink mr. Joske Marsman Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Postema Las & Constructie

Nadere informatie

4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 4 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. AARTSEN BEHEER B.V. 2. AARTSEN ONROEREND GOED B.V. 3. HANDELSKWEKERIJ G. AARTSEN B.V. allen gevestigd te 3848 CZ Harderwijk,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 januari 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvK-nummer 50500376),

Nadere informatie

Velogic B.V. gevestigd te Genemuiden (8281 JW) aan de Schering 31-33,

Velogic B.V. gevestigd te Genemuiden (8281 JW) aan de Schering 31-33, 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Velogic B.V. gevestigd te Genemuiden (8281 JW) aan de Schering 31-33, Faillissementsnummer: C/08/14/295 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8

Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Briljant Houtbouw B.V. gevestigd te 3846 CB Harderwijk, aan de Van Leeuwenhoekstraat 8 Faillissementsnummer: C/16/13/469 F Uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/9 NL:TZ:0000001035:F001 06-01-2015 mr. M. Eefting mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming OV nummer 1 in KEI = feitelijk

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEMMENIE SPORT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEMMENIE SPORT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEMMENIE SPORT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5

Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Prefabo Beton IJsselmuiden B.V. gevestigd te 8263 BL Kampen, aan de Betonstraat 5 Faillissementsnummer: C/08/14/58 F Uitspraak

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van ELBURG BOUW B.V. statutair gevestigd te Elburg, kantoorhoudende te Kampen

1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van ELBURG BOUW B.V. statutair gevestigd te Elburg, kantoorhoudende te Kampen 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van ELBURG BOUW B.V. statutair gevestigd te Elburg, kantoorhoudende te Kampen Faillissementsnummer: 12/3 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandy Dress B.V., ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE BEDENKERS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bedenkers B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Denim Impact B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de 2 e Beukenlaan. Faillissementsnummer : C/05/15/61

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 28 augustus 2015 Gegevens onderneming: De besloten vennootschap All-in Badkamers B.V., gevestigd te (7418 CJ) Deventer aan de Staverenstraat 11. Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief)

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. 2010: -/- EUR 39.334,- (negatief) TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Millenaar & Van den Heuvel Installateurs B.V. Faillissementsnummer : 11/264 F Datum uitspraak : 10 mei 2011 Curator : mr. L.I.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DMK VERMOGENSBEHEER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMK Vermogensbeheer

Nadere informatie

Drost Installatietechniek B.V. gevestigd te 8091 XK Wezep, aan de Rondweg 86

Drost Installatietechniek B.V. gevestigd te 8091 XK Wezep, aan de Rondweg 86 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Drost Installatietechniek B.V. gevestigd te 8091 XK Wezep, aan de Rondweg 86 Faillissementsnummer: 12/583 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/9 NL:TZ:0000001035:F001 06-01-2015 mr. M. Eefting mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming OV nummer 1 in KEI = feitelijk

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MEGASET DESIGN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MegaSet Design B.V.

Nadere informatie

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK)

: *** 2009 *** 2010 *** 2011 *** Personeel gemiddeld aantal : 1 (blijkens handelsregister KvK) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2014 Gegevens onderneming : DGT Logistics B.V. Faillissementsnummer : C 16/13/252 F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr. W. Ploeg R-C : mr.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V.

ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOFRE B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jofre B.V. Amsterdam, laatstelijk

Nadere informatie

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3

: De verkoop van keukens, keukenapparatuur en accessoires. Omzetgegevens : 426.393,67 over 2009 Personeel gemiddeld aantal : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 november 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Keukenzaak Kuipers BV. Faillissementsnummer : F 09/802 Datum uitspraak : 3 november 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/15/332 NL:TZ:0000001230:F001 11-08-2015 mr. E.J.G. Beerdsen mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap

Nadere informatie

Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12

Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Salland Engineering Software B.V. gevestigd te 8024 HA Zwolle, aan de Schrevenweg 12 Faillissementsnummer: C/08/14/760 F Uitspraak

Nadere informatie

Hof van Roke BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg-West 66

Hof van Roke BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg-West 66 3 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Hof van Roke BV gevestigd te 7691 CA Bergentheim, aan de Kanaalweg-West 66 Faillissementsnummer: 12/579 F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : ATC Vervoer B.V., gevestigd te 1047 AL Amsterdam, Tijnmuiden 36. Faillissementsnummer : F. 546/2012

Nadere informatie