DE VERKOOPOVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VERKOOPOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen als appartementen in de drie gewesten van dit land. I. INLEIDING 1. Het uitwerken van een veilige verkoopovereenkomst is meer dan ooit het werk geworden van professionelen. Een afgehaspelde overeenkomst, haastig getekend op de keukentafel, is in alle opzichten af te raden, onder meer gelet op de complexiteit van de wetgeving (vooral de nieuwe regionale wetgeving, met voorkooprechten en andere nieuwigheden) en de verminderde sociale controle, waardoor het vertrouwen is afgenomen in de tegenpartij en men zich best maximaal indekt voor diverse al dan niet onvoorziene omstandigheden. Recente wetgeving, waaronder de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 1, de wetgeving inzake energieprestatie 2 en het bodemsaneringsdecreet 3, heeft de informatieplicht voor partijen en professionele tussenpersonen, en met name voor notarissen en vastgoedmakelaars, sterk in de verf gezet. De bedoeling van deze bijdrage is geenszins een gedragscode voor notarissen en andere professionele tussenpersonen, waaronder vastgoedmakelaars en advocaten, op te stellen. Wel trachten wij een aantal suggesties te formuleren die nuttig kunnen zijn voor de dagelijkse vastgoedpraktijk, waarbij wij uitgaan van een algemeen model van verkoopovereenkomst en systematisch de verschillende clausules zullen bespreken, met aandacht voor een evenwicht tussen beide partijen, zijnde koper en verkoper. Wij starten met een uiteenzetting over de notariële informatieplicht, die aan de grondslag ligt van de verplichtingen voor de notaris. Vele van die verplichtingen rusten uiteraard ook op andere professionele tussenpersonen. 2. De informatieplicht kadert in de ruimere bijstandsplicht van de notaris 4. De notaris is ertoe gehouden de partijen die hem vertrouwen schenken bij te staan en raad te geven 5. Deze verplichting, omvattende een onderzoeksplicht 1 Zie rubriek wetgeving. 2 Zie 3 Zie 4 Zie in dit verband de bijzonder verhelderende bijdrage van DENOO, S., "Bijstands- en informatieplicht van de notaris bij de verkoop van een onroerend goed", noot onder Gent, 12 februari 1997, R.W., , HARMEL, P. en BOURSEAU, R., Les sources et la nature de la responsabilité civile des notaires, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1964, 34. 1

2 en een informatieplicht in de strikte zin van het woord, is mettertijd door rechtspraak en rechtsleer geconcretiseerd en, de facto, verzwaard. Als grondslag van deze bijstandsplicht werd klassiek het vertrouwen aangehaald dat in de notaris is gesteld door de wetgever door hem met overheidsgezag te bekleden 6. Sedert 1 januari 2000, datum van inwerkingtreding van de wetten van 4 mei 1999 houdende wijziging van de organieke wet op het notarisambt 7, bestaat er nu ook een wettelijke grondslag, te weten het nieuwe artikel 9 1, derde lid, van de notariswet, dat luidt als volgt : "De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad." De akte moet de wil der partijen precies weergeven en mag niet dubbelzinnig zijn of de waarheid verbergen die door de partijen gekend moet zijn 8. De notaris moet er zorg voor dragen dat een wettige, geldige en juridisch doeltreffende overeenkomst wordt gesloten; hij kan uiteraard niet instaan voor overeenkomsten die buiten zijn weten om zijn afgesloten in de fase voorafgaand aan de ondertekening van de authentieke akte 9. Bij de voorbereiding van de akte zal de notaris, in het kader van zijn bijstandsplicht, een reeks opzoekingen doen en zowel aan derden als aan partijen bepaalde vragen stellen. Hij zal daarbij iedere partij tegen valse of verkeerde verklaringen van de wederpartij beschermen 10. Hiertoe zal hij de verklaringen van partijen naar best vermogen verifiëren. Op professionele tussenpersonen rust een plicht tot het verzamelen en doorgeven van correcte informatie. Anderzijds hebben partijen een mededelingsplicht 11. Beide verplichtingen vullen elkaar aan 12. Op de koper rust ook een onderzoeksplicht. Het is zeker niet te veel gevraagd van de koper te verwachten dat hij een aantal gegevens verzamelt die hij op het gemeentehuis kan vinden 13. Zo verkegen de kopers ook geen vernietiging van de verkoop wegens bedrog omdat zij zelf geen moeite hadden gedaan de kwaliteit na te gaan van hun grond, gesitueerd 6 DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1972, B.S., 1 oktober HARMEL, P. en BOURSEAU, R., o.c., Gent, 26 november 1987, Rev. Not. B., 1988, 538, noot, T. Not., 1992, VANHALEWYN, C., De burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris. Tien jaar Belgische rechtspraak ( ), Altoria, 1991, DE BOECK, A., Informatierechten en plichten bij de toestandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, Zie in dit verband : X., Onroerend goed in de praktijk, Kluwer, afl. 123 (april 2001), III.G CARETTE, A., "De informatieplicht uit het Decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening", l.c.,

3 boven een perceel waar vroeger aan mijnbouw was gedaan en gesignaleerd door de notaris 14. Wij vatten thans de analyse aan van de diverse clausules die een veilige verkoopovereenkomst zou moeten bevatten. II. DE PARTIJEN 3. De verkoopovereenkomst verbindt zowel koper als verkoper. De hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de prijs (art B.W.), terwijl de verkoper moet instaan voor de levering van het goed met vrijwaring tegen verborgen gebreken en tegen uitwinning (art e.v. B.W.). Elke overeenkomst waarbij in België gelegen onroerende goederen in eigendom of in vruchtgebruik worden overgedragen dient binnen de vier maanden te worden geregistreerd (art. 32, 4 Reg.Wb.). Het is dus van het allergrootste belang dat de identiteit van de partijen in de verkoopovereenkomst dezelfde is als in de notariële akte, aangezien zulks onder meer belangrijke fiscale gevolgen kan hebben 15. Wij verwijzen in dit verband naar een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 16 maart In casu was de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend door de moeder als koper, terwijl de dochter in de notariële akte optrad als koper. De ontvanger van de registratierechten komt hierop uit en besluit dat partijen zich schuldig hebben gemaakt aan veinzing. Hij stelt dat er in feite sprake was van een verkoop aan de moeder, gevolgd door een wederverkoop aan de dochter. De kopers slagen er niet in te bewijzen dat de moeder bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst optrad namens haar dochter (bij sterkmaking of bij volmacht). De administratie kan de veinzing weerhouden zonder dat enig opzet tot frauderen moet bewezen worden. Bijgevolg zijn er bijkomende registratierechten en boetes verschuldigd. Aangezien uit het dossier niet bleek dat de notaris partijen had geïnformeerd over de fiscale gevolgen van hun handelen werd door de rechtbank besloten dat hij een beroepsfout had gemaakt. De notaris werd veroordeeld tot betaling van de helft van de bijrechten en boetes, gezien de schade niet enkel het gevolg was van zijn fout maar tevens van de houding van partijen, die minstens onvoorzichtig en nalatig waren geweest. 4. Voor echtgenoten wordt erop gewezen dat zij beiden moeten tekenen, tenzij ze gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan 14 Rb. Hasselt, 3 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 367; Rb. Dendermonde, 25 september 1987, Rev. Not. B., 1988, Zie in dit verband o.m. : VERBEKE, A., Verkoop van onroerend goed eigendomsoverdracht tussen partijen en tegenwerpelijkheid aan derden verschillende kopers in onderhandse koopovereenkomst en notariële akte, noot onder Vred. Berchem, 21 maart 1995, N.F.M., 1996, Rb. Brugge, 16 maart 1992, Fisc. Koerier, 1992, 377, noot; Rec. Gén. Enr. Not., 1993, nr , p. 186, vonnis geciteerd door en samenvatting hierna ontleend aan WEYTS, L., m.m.v. BYTTEBIER, J. en HERBOTS, B., Overzicht van rechtspraak inzake verkoop van onroerende goederen , Notariële Actualiteit, Die Keure, 1997, (115), Zie ook : Gent, 29 maart 1996, A.J.T., , 186, noot GHYSELEN, M., De fiscale gevolgen van een driehoeksverkoop. 3

4 wel een eigen goed verkopen of kopen als wederbelegging van eigen gelden. Voor de gezinswoning is hun beider handtekening in ieder geval vereist (art. 215 B.W.). Samenwonenden dienen alleen samen op te treden als ze samen kopen of verkopen, behoudens voor de verkoop van de gezinswoning door de wettelijk samenwonenden die hiertoe samen moeten tekenen (art. 215 B.W.). Een gemeente kan pas kopen of verkopen mits machtiging van de gemeenteraad. Voor een O.C.M.W. is de machtiging van de O.C.M.W.-raad vereist. Telkens zal men er voor zorgen dat de termijn voor schorsing of vernietiging door de hogere overheid verstreken is 17. Een handelingsonbekwame kan pas tekenen als de rechterlijke machtiging hiertoe voorhanden is. Zo dient voor minderjarigen of personen onder bewind de Vrederechter een machtiging te verlenen, terwijl een gefailleerde slechts kan verkopen na machtiging van de rechter-commissaris. Het sluiten van een verkoopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de vereiste machtiging is precair, daar men niet kan anticiperen op de instantie die de machtiging moet verlenen, en valt dus af te raden 18. Best wordt in dit geval gewerkt met een optie (desgevallend een wederkerige optie, zonder dat er een verkoop tot stand komt). Rechtspersonen moeten geldig vertegenwoordigd zijn; volmachten moeten worden voorgelegd indien men zich hierop beroept. De regels van tegenstrijdige belangen moeten desgevallend worden nageleefd De verhoudingen waarin de kopers het verkochte goed aankopen kunnen best worden gespecifieerd. Men kan, omwille van (doorgaans) fiscale redenen, b.v. een vennootschap een tijdelijk vruchtgebruik (b.v. 25 jaar) laten kopen (met betaling van b.v. 80 % van de prijs; best door een accountant of revisor laten berekenen), terwijl de natuurlijke personen de blote eigendom kopen. Dergelijke gesplitste aankoop vruchtgebruik / blote eigendom moet goed overwogen worden en juridisch advies van uw notaris is hier dus zeker niet overbodig. Vooral bij ongehuwd samenwonenden kan het nuttig zijn een tontine, dan wel zijn hedendaags broertje, een beding van aanwas in te lassen 20, teneinde het aangekochte goed naar de langstlevende te laten gaan als één van de kopers overlijdt, en op die manier woonzekerheid te garanderen aan elkaar. Over het beding van aanwas is de laatste tijd heel wat te doen geweest, aangezien een arrest van het hof van beroep van Gent van 16 december 2004 een beding heeft vernietigd omdat het strijdig zou zijn met het verbod van overeenkomsten over toekomstige nalatenschappen. Wij hebben hierover geschreven 21 dat dit een zeer specifiek en onhandig geformuleerd beding 17 Inzake verkoop of aankoop door overheden of publiekrechtelijke personen, zie : TILLEMAN, B., Overeenkomsten, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, X, Kluwer, 2001, 654 e.v. 18 DEBRAY, C., De gerechtelijke verkoop uit de hand : de risico s van het sluiten van een voorafgaande koop verkoopovereenkomst, Notarius, 2000, Antwerpen, 5 maart 1996, T.R.V., 1996, 501, noot ERNST. 20 MICHIELS, D., Tontine en aanwas, Kluwer, 2008, 94 p.. 21 Gent, 16 december 2004, Overzicht van rechtspraak tontine & aanwas, Cahiers Antwerpen Brussel Gent, Larcier, 2006/6, p. 12, noot MICHIELS, D., Over de eenzijdige beëindiging van het beding van aanwas. 4

5 betrof, zodat men dit arrest zeker niet mag veralgemenen en in een paniekreactie dergelijke bedingen afwijzen. Ons model is veilig en kan gerust gebruikt worden. Er zijn aanwasbedingen in volle eigendom en in vruchtgebruik, alsook optionele aanwasbedingen, maar dit zou ons hier te ver leiden. Uw notaris geeft advies omtrent één en ander. 6. Als men de naam van de koper nog wil wijzigen op een fiscaal vriendelijke wijze kan dit via de mogelijkheid van commandverklaring 22. Het wetboek van registratierechten (art. 159, 1 ) koppelt hieraan strenge voorwaarden, te weten de mogelijkheid van commandverklaring (in het wetboek anwijzing van lastgever genoemd) moet voorzien zijn in de akte of overeenkomst tot verkoop (dus reeds in de onderhandse verkoopovereenkomst) en de commandverklaring moet op de vijfde werkdag het onderteken van deze akte of overeenkomst te gebeuren bij authentieke akte. Enkel als de akte van commandverklaring aan deze voorwaarden voldoet zal hij geregistreerd worden aan het vast registratierecht (thans 50 EUR). Het is niet nodig onmiddellijk de registratierechten op de verkoop te betalen; daarvoor heeft men nog steeds de normale termijn van vier maanden (art. 32, 4 Reg.Wb.). Als men de identiteit van de koper nog wil wijzigen na het verstrijken van de termijn voor commandverklaring is dit fiscaal gezien een wederverkoop, met alle gevolgen vandien. Toch is er nog een uitweg als de verkoop is gesloten onder één of meer opschortende voorwaarden; pendente conditione kan de identiteit van de koper nog gewijzigd worden, zolang niet alle opschortende voorwaarden voldaan zijn (omdat de verkoop dan nog niet definitief tot stand is gekomen). Wij signaleren terloops ook de mogelijkheid om te kopen in naam van een vennootschap in oprichting, in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval heeft men nog twee jaar tijd om de vennootschap op te richten en het uittreksel van de oprichtingsakte neer te legen op de griffie van de rechtbank van koophandel; de opgerichte vennootschap dient de aankoop binnen de twee maand na de neerlegging van gemeld uittreksel te bekrachtigen. Als men derhalve nog niet weet of men in eigen naam koopt, dan wel een vennootschap zal oprichten, kan men best vermelden dat men koopt in naam van een vennootschap in oprichting (liefst met vermelding van rechtsvorm en naam). Als de vennootschap dan niet tijdig wordt opgericht met bekrachtiging van de aankoop blijft men persoonlijk gehouden, zoniet is het de vennootschap die geacht wordt van meet af aan te hebben gekocht. Dit is derhalve een heel soepele formule, met ruime bedenktijd. Het moet uiteraard wel gaan om een nieuw op te richten vennootschap; kopen voor een bestaande vennootschap kan niet op deze manier. III. DE VERKOOP VOOR VRIJ, ZUIVER EN ONBELAST 7. Bij een verkoop voor vrij, zuiver en onbelast verbindt de verkoper zich ertoe om het goed dat bezwaard is met in- of overschrijvingen (hypotheek, onroerend voorrecht, bevel of beslag) te zuiveren; partijen geven hiertoe een stilzwijgend mandaat aan de instrumenterende notaris die door het verlijden van 22 Zie recent : HERBOTS, J.H., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W. en SAMOY, I., Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten , T.P.R., 2002, (57), 113 (randnummers 31-33). 5

6 de akte een middelenverbintenis 23 aangaat om de prijs aan te wenden ter voldoening van de schuldeisers, teneinde doorhaling te verkrijgen van de in- of overschrijvingen die het goed bezwaren 24. Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst (en de daarop volgende verkoopakte) stemt de verkoper in met de clausule voor vrij, zuiver en onbelast, die kadert in zijn vrijwaringsplicht tegenover de koper (art B.W.) 25. Als het goed niet bezwaard is met in- of overschrijvingen kan er meteen vrij en onbelast verkocht worden, doch gezien er tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte doorgaans enkele maanden verlopen is het aangewezen in elke verkoopovereenkomst op te nemen dat er voor vrij, zuiver en onbelast wordt verkocht, kwestie van de koper veilig te stellen in die tussenperiode. De clausule voor vrij, zuiver en onbelast is geen opschortende voorwaarde 26. De termijn van vier maanden voor de betaling van de registratierechten, met boetes wegens laattijdigheid, blijft derhalve onverminderd van toepassing indien dergelijke clausule is opgenomen in de verkoopovereenkomst. Om die redenen is het dan ook aan te bevelen in de verkoopovereenkomst, buiten de clausule dat er wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast, een afzonderlijke opschortende voorwaarde van het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers tot doorhaling van de in- en overschrijvingen in te lassen 27. Doorgaans wordt hier ook het akkoord tot opheffing van fiscale notificaties aan toegevoegd. In het model van verkoopovereenkomst dat wij hebben opgesteld is één en ander nader uitgewerkt. IV. HET VERKOCHTE GOED 8. De beschrijving van het goed wordt best zo precies mogelijk opgenomen, naar het model van de verkoopovereenkomst die wij hebben opgesteld. Het goed moet immers voldoende bepaald of bepaalbaar zijn. Daarbij moet, met name sedert de regionalisering van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, ook aandacht worden besteed aan de bestemming volgens de plannen van aanleg en afgeleverde vergunningen 28. Wanneer de koper te goeder trouw meent een woonhuis met aanhorigheden (schuren, garage, tuin en berging) te hebben gekocht en de 23 Bergen, 23 juni 1998, Rev. Not. B., 1998, 641, noot SACE. 24 Rb. Nijvel, 4 februari 1986, T.B.B.R., 1988, 215, noot KOKELENBERG (lezenswaardig); Rb. Brussel, 18 januari 1991, Rev. Not. B., 1992, 160; Rb. Charleroi, 25 juni 1991, T.B.B.R., 1992, 82; Luik, 11 september 1991, Rev. Not. B., 1992, 310, noot. Zie ook : HERBOTS, J.H., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W. en SAMOY, I., Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten , T.P.R., 2002, (57), 214 (randnummers ). 25 Brussel, 19 november 1913, Pas., 1913, II, (360), Gent, 10 januari 1994, Rec. Gén. Enr. Not., 1995, nr , p BYTTEBIER, J., De opschortende voorwaarde in de notariële praktijk, T. Not., 1997, (149), Voor het Brusselse Gewest, zie : MICHIELS, D., Stedenbouw in Brussel, in Notariële Actualiteit, nr. 10, Brugge, Die Keure, 1999, Meer in het algemeen, inzake de bestemming van het verkochte goed, zie : WEYTS, L., Notarieel contractenrecht Deel 1 : Verkoop uit de hand Vrijwillige openbare verkoop, in Reeks Notarieel Recht, Kluwer, 1999,

7 verkoper enkel van plan was het woonhuis te verkopen hebben partijen geen wilsovereenstemming omtrent het voorwerp van de verkoop bereikt en is de verkoopovereenkomst met een gebrek, een error in corpore, behept. In casu had deze dwaling de nietigheid van de verkoop tot gevolg 29. Beweerde dwaling omtrent essentiële elementen van de verkochte zaak alsook de beweerde schade van de koper door onduidelijkheden in de beschrijving van het verkochte goed moeten uiteraard bewezen worden De wet voorziet een regeling voor het geval de werkelijke oppervlakte niet overeenstemt met de oppervlakte in de verkoopovereenkomst (art e.v. B.W.). In de meeste verkoopovereenkomsten wordt hier, om redenen van rechtszekerheid, van afgeweken; dergelijke bedingen, die de toepassing van art B.W. uitsluiten, zijn geldig 31. Het feit dat de notaris geen hypothecair getuigschrift heft gelicht en daardoor niet kon worden ontdekt dat de oppervlakte van het verkochte perceel kleiner was dan de oppervlakte zoals die in de verkoopovereenkomst was gemeld kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen, nu hij aan zijn onderzoeksplicht is tekort geschoten, doch als het verschil in oppervlakte voor de koper geen beletsel is geweest om de grond aan te kopen kan daaruit worden besloten dat één en ander voor de prijsvorming van minder belang is geweest dan de bestemming van het perceel en is er geen bewijsbare schade 32. Een meting is niet noodzakelijk, maar voor de rechtszekerheid te verkiezen bij verkoop van bouwgrond of indien er betwistingen zijn omtrent de perceelsgrenzen. Om alle betwistingen te vermijden wordt best voorzien wie de kosten van de meting draagt (ze worden in de praktijk lastens de koper gelegd, maar als er dienaangaande niets werd voorzien in de verkoopovereenkomst zijn ze lastens de verkoper). 10. Opdat een verkoopovereenkomst rechtsgeldig zou tot stand komen dienen partijen het niet enkel eens te zijn omtrent de prijs en het voorwerp van de verkoop, maar ook over alle substantiële elementen, zijnde de elementen die partijen in casu als wezenlijk beschouwen 33. Over roerende goederen ontstaat soms discussie. Derhalve is een clausule, zoals opgenomen in ons model van verkoopovereenkomst, nuttig : ofwel zijn er geen roerende goederen in de verkoop vervat (en moet de verkoper de woning derhalve ontruimen vóór het verlijden van de notariële akte ; in sommige verkoopovereenkomsten wordt dit de rommelclausule genoemd), ofwel zijn er wél roerende goederen in de verkoop vervat (en somt men ze best op in de overeenkomst of in een aangehechte lijst die mee wordt ondertekend). 29 Rb. Charleroi, 26 oktober 1995, T.B.B.R., 1996, 160, J.L.M.B., 1996, 1117, J.T., 1996, Antwerpen, 8 december 1997, T. Not., 2001, Zie ook : BUYSSENS, F., Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van onroerend goed, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, (133), nrs. 55 e. v. 32 Gent, 6 februari 1997, T. Not., 1998, Luik, 6 mei 1999, T.B.H., 2000,

8 Fiscaal gezien moet men de roerende goederen die in de verkoop begrepen zouden zijn schatten (er dus een realistische waarde op plakken), want hierop dienen geen registratierechten te worden betaald. V. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO S 11. De verkoop is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, van zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet is geleverd en de prijs nog niet is betaald (art B.W.). Deze automatische eigendomsoverdracht bij consensus geldt ook voor onroerende goederen 34. De verbintenis om het goed te leveren ontstaat derhalve vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst (of reeds daarvoor, vanaf het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de prijs en het voorwerp), hoewel het goed nog niet is geleverd, en de koper draagt vanaf dat moment ook de risico s (art en 1624 B.W.). 12. Hetgeen voorafgaat is van aanvullend recht, en in de praktijk zelfs eerder uitzonderlijk. Het is immers gebruikelijk in vastgoedcontracten een clausule in te lassen houdende uitgestelde overdracht van eigendom en risico s tot bij het verlijden van de authentieke akte of tot bij de betaling van de prijs 35. Dergelijk beding maakt van de verkoop geenszins een verkoop onder opschortende voorwaarde of een voorwaardelijke verkoop; het betreft hier enkel een opschortende termijn die geen afbreuk doet aan de geldigheid van de verkoop 36. Het is in deze hypothese dan ook de verkoper die het risico draagt van het verlies van de zaak (indien hij niet tot levering kan overgaan bij het verlijden van de akte) 37. Mocht er bijgevolg een brand uitbreken vóór de notariële akte, dan draagt de verkoper het risico hiervan 38. VI. DE INGENOTTREDING 13. De ingenottreding wordt, zoals het eigendomsrecht en de risico s, doorgaans uitgesteld tot bij het verlijden van de authentieke akte. Ofwel is het goed vrij van gebruik, ofwel is zulks niet het geval. 34 Vred. Berchem, 21 maart 1995, N.F.M., 1996, 97, noot VERBEKE. 35 RENS, J.-L., Overgang van het risico bij overdracht van een onroerend goed, in Notariële Actualiteit, nr. 3, 1991, Bergen, 6 mei 1997, J.L.M.B., 1998, 620; Rb. Antwerpen, 17 juni 1997, Rec. Gén. Enr. Not., 1998, nr , p. 280, noot. Zie ook : BUYSSENS, F., Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van onroerend goed, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, (133), nr Cass., 9 november 1995, Arr. Cass., 1995, 983, Pas., 1995, I, 1014, R.W., , 962, T. Not., 1997, 125. Zie ook : VAN RANSBEECK, R., Verkoop van roerend goed met uitgesteld eigendomsrecht. Bedenkingen bij het cassatie-arrest van 9 november 1995, T. Not., 1997, Scheidsr. besl., 24 april 1990, Rev. Not. B., 1990,

9 Het voorgestelde model van verkoopovereenkomst bevat een clausule voor elke hypothese 39 die, voor zover het goed verhuurd zou zijn, desgevallend nader kan worden uitgewerkt, rekening houdende met de specifieke elementen van de zaak. De verkoper van een onroerend goed die in de verkoopovereenkomst geen melding maakt van een bestaande schriftelijke en geregistreerde huurovereenkomst en die zich in de notariële akte bevrijdt van elke aansprakelijkheid, schiet tekort in de elementaire goede trouw. Hij brengt de koper bewust op een dwaalspoor omtrent de draagwijdte van de huurovereenkomsten 40. De tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten en aanverwante problemen (zoals het voorkooprecht van de huurder) worden in het bestek van deze bijdrage niet verder behandeld. Wel vestigen wij de aandacht van de lezer op een nieuwigheid per 1/1/2007, met name de verplichting van de verhuurder (i.p.v. de huurder) om huurovereenkomsten onderworpen aan de woninghuurwet te laten registreren, zij het dan wel kosteloos (bij tijdige registratie). VII. DE STAAT VAN HET GOED. 14. De clausule staat van het goed bevat doorgaans conventionele afwijkingen van de wettelijke regeling inzake de oppervlakte (art B.W.) en de verborgen gebreken (art e.v. B.W.), door de verkoper te ontlasten van de vrijwaring die de wet hem dienaangaande oplegt. Over de oppervlakte werd hievoor reeds gehandeld (randnr. 9). De zichtbare gebreken moeten door de koper zelf worden opgemerkt, alvorens hij de koop afsluit 41. Voor de verborgen gebreken (zoals huiszwam, problemen met de centrale verwarming, abnormale vochtigheid, onzichtbare barsten, gebrekkige isolatie, gebrekkige waterdichtheid, stedenbouwkundige overtredingen, etc.) die de koper zelf niet heeft kunnen vaststellen bij een normale inspectie kan vrijwaring geëist worden van de verkoper, behoudens andersluidende bepaling in de verkoopovereenkomst. De sanctie bestaat in de vernietiging van de verkoop of teruggave van een deel van de prijs (art B.W.). De koper moet daarbij reageren binnen een korte termijn (art B.W.). Aangezien de materie van de verborgen gebreken behandeld wordt door een andere spreker wordt hier niet verder op ingegaan De erfdienstbaarheden die het goed bezwaren dienen te worden vermeld, voor zover het conventionele erfdienstbaarheden betreft. Aangezien eenieder geacht wordt de wet te kennen hoeven wettelijke erfdienstbaarheden niet te worden vermeld en heeft de verkoper dienaangaande ook geen 39 Met, hetgeen toch af en toe voorkomt in de praktijk, de subhypotheses dat de verkoper het goed nog een tijdje mag blijven bewonen na de ondertekening van de akte, al dan niet mits betaling van een bezettingsvergoeding. 40 Brussel, 5 april 1993, J.T., 1993, Luik, 22 oktober 1987, T. Aann., 1990, 206 (de gebrekkige plaatsing van luiken was duidelijk zichtbaar). 42 Wij kunnen ons echter niet weerhouden van de lezer te verwijzen naar de schitterende bijdrage van collega DESMET, X., Vrijwaring voor verborgen gebreken, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999,

10 vrijwaringsplicht tegenover de koper 43 ; dit is evenmin het geval voor de natuurlijke erfdienstbaarheden (b.v. afwatering van het hoger gelegen erf over het lager gelegen erf) en erfdienstbaarheden die zichtbaar waren voor de koper 44. Voor niet-voortdurende erfdienstbaarheden, zoals een recht van overgang, moet er een titel bestaan. Enkel voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden, zoals een recht van uitzicht, kunnen door verjaring tot stand komen. Een analyse van de eigendomsakte van de verkoper is noodzakelijk alvorens een verkoopovereenkomst op te stellen, tenzij men zich er met een algemene clausule van af maakt en de koper hiermee genoegen neemt. Let op voor eventuele erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader, te weten erfdienstbaarheden die ontstaan zijn ingevolge de splitsing van erven die aan dezelfde eigenaar toebehoord hebben. 16. De kwalitatieve rechten, die als het ware het goed kleven, gaan mee over op de koper van het verkochte goed. Dit is onder meer het geval inzake de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers, die automatisch overgaat op de koper (art en 2270 B.W.), tenzij zou worden aangetoond dat deze vordering in het vermogen van de verkoper is gebleven 45. VIII. BELASTINGEN EN LASTEN. 17. Een regeling inzake de belastingen en lasten die op het verkochte goed betrekking hebben dringt zich op, doorgaans pro rata temporis. De opsplitsing van de onroerende voorheffing voor het lopende jaar bij het verlijden van de authentieke akte, op basis van het laatste aanslagbiljet in het bezit van de verkoper, is een praktische manier om te vermijden dat partijen dienaangaande nog vorderingen tegen elkaar zouden hebben na het verlijden van de akte, en hiervoor, desgevallend via de notarissen, zouden moeten in hun pen kruipen. Dikwijls is de onroerende voorheffing de enige belasting die moet verdeeld worden tussen partijen, in functie van het aantal dagen vóór en na de akte. Een afrekening bij de akte is makkelijk. Een afrekening pro rata temporis is niet altijd billijk, zoals voor verhaalbelastingen of belastingen op leegstand of onbebouwde percelen 46. De meerwaardebelasting is eveneens geheel lastens de verkoper, daar hij de meerwaarde realiseert. De vooropgestelde clausule kan derhalve verfijnd worden, rekening houdende met de specifieke omstandigheden van de zaak. IX. VERZEKERINGEN. 43 Antwerpen, 6 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 516 (ondergrondse aardgasleiding van Distrigas). 44 Rb. Hasselt, 11 maart 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 209 (erfdienstbaarheid van doorgang die niet was vermeld in de akte maar die de koper, rekening houdende met de feitelijke omstandigheden van de zaak, moet gezien hebben). 45 Cass., 15 september 1989, Arr. Cass., , 70, T.B.H., 1990, 387, noot DIRIX, R.C.J..B., 1992, 510, noot HERBOTS, L affinage du principe de la transmission automatique des droits propter rem du maître de l ouvrage à l acquéreur de l immeuble. 46 WEYTS, L., Notarieel contractenrecht Deel 1 : Verkoop uit de hand Vrijwillige openbare verkoop, in Reeks Notarieel Recht, Kluwer, 1999,

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 PRIJSBEWIMPELING Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Ingediend door MAJA REYNEBEAU 00602079 Promotor: Prof. dr. BAEL

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982)

OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982) OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN (1977-1982) Jacques H. HERBOTS Gewoon Hoogleraar aan de K.U.Leuven door en Joz. WERCKX Assistent aan de K.U.Leuven Dominique CLARYSSE Assistente aan

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername ACQUISITIE VIA AANDELENOVERNAME: Acquisitie via aandelenovername Onderhavige bijdrage poogt een overzicht te bieden van enkele juridische en fiscale aspecten, waarmee men in de praktijk geconfronteerd

Nadere informatie

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5)

JOAKIM HAELTERMAN. I. Algemeen verzekeringsrecht A. Basiswetgeving Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Wet 25 juni 1992 (Art. 5) Zo bepaalt artikel 54, 1 Marktpraktijkenwet dat de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn enkel mag worden aangevat na toestemming van de consument. Het

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN

RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN RECHTSMIDDELEN VOOR DE NIET-BETAALDE VERKOPER BIJ DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN Fabienne Claeys Bouuaert- Ann D'Hoore Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof H. Vandenberghe INLEIDING Kopen en

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V.

VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. VERERVING VAN AANDELEN IN KMO'S- EEN VERGE LIJKING TUSSEN N.V., B.V.B.A. EN C.V. Filip Huys Onder wetenschappelijke begeleiding van Professor K Geens I. INLEIDING Ons land telt ongeveer 180.000 kleine

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

De eigenaar en de mede-eigenaar

De eigenaar en de mede-eigenaar De eigenaar en de mede-eigenaar 1. De eigenaar De eigenaar heeft, meer dan wie ook, belang bij het behoud van zijn zaak. Hij heeft dus belang bij het sluiten van een verzekering. Krachtens de spreuk res

Nadere informatie