DE VERKOOPOVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VERKOOPOVEREENKOMST"

Transcriptie

1 DE VERKOOPOVEREENKOMST Deze tekst kan als toelichting gebruikt worden bij het algemeen model van de verkoopovereenkomst, opgenomen op deze website, en is bruikbaar voor de verkoop van zowel gronden, woningen als appartementen in de drie gewesten van dit land. I. INLEIDING 1. Het uitwerken van een veilige verkoopovereenkomst is meer dan ooit het werk geworden van professionelen. Een afgehaspelde overeenkomst, haastig getekend op de keukentafel, is in alle opzichten af te raden, onder meer gelet op de complexiteit van de wetgeving (vooral de nieuwe regionale wetgeving, met voorkooprechten en andere nieuwigheden) en de verminderde sociale controle, waardoor het vertrouwen is afgenomen in de tegenpartij en men zich best maximaal indekt voor diverse al dan niet onvoorziene omstandigheden. Recente wetgeving, waaronder de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening 1, de wetgeving inzake energieprestatie 2 en het bodemsaneringsdecreet 3, heeft de informatieplicht voor partijen en professionele tussenpersonen, en met name voor notarissen en vastgoedmakelaars, sterk in de verf gezet. De bedoeling van deze bijdrage is geenszins een gedragscode voor notarissen en andere professionele tussenpersonen, waaronder vastgoedmakelaars en advocaten, op te stellen. Wel trachten wij een aantal suggesties te formuleren die nuttig kunnen zijn voor de dagelijkse vastgoedpraktijk, waarbij wij uitgaan van een algemeen model van verkoopovereenkomst en systematisch de verschillende clausules zullen bespreken, met aandacht voor een evenwicht tussen beide partijen, zijnde koper en verkoper. Wij starten met een uiteenzetting over de notariële informatieplicht, die aan de grondslag ligt van de verplichtingen voor de notaris. Vele van die verplichtingen rusten uiteraard ook op andere professionele tussenpersonen. 2. De informatieplicht kadert in de ruimere bijstandsplicht van de notaris 4. De notaris is ertoe gehouden de partijen die hem vertrouwen schenken bij te staan en raad te geven 5. Deze verplichting, omvattende een onderzoeksplicht 1 Zie rubriek wetgeving. 2 Zie 3 Zie 4 Zie in dit verband de bijzonder verhelderende bijdrage van DENOO, S., "Bijstands- en informatieplicht van de notaris bij de verkoop van een onroerend goed", noot onder Gent, 12 februari 1997, R.W., , HARMEL, P. en BOURSEAU, R., Les sources et la nature de la responsabilité civile des notaires, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1964, 34. 1

2 en een informatieplicht in de strikte zin van het woord, is mettertijd door rechtspraak en rechtsleer geconcretiseerd en, de facto, verzwaard. Als grondslag van deze bijstandsplicht werd klassiek het vertrouwen aangehaald dat in de notaris is gesteld door de wetgever door hem met overheidsgezag te bekleden 6. Sedert 1 januari 2000, datum van inwerkingtreding van de wetten van 4 mei 1999 houdende wijziging van de organieke wet op het notarisambt 7, bestaat er nu ook een wettelijke grondslag, te weten het nieuwe artikel 9 1, derde lid, van de notariswet, dat luidt als volgt : "De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad." De akte moet de wil der partijen precies weergeven en mag niet dubbelzinnig zijn of de waarheid verbergen die door de partijen gekend moet zijn 8. De notaris moet er zorg voor dragen dat een wettige, geldige en juridisch doeltreffende overeenkomst wordt gesloten; hij kan uiteraard niet instaan voor overeenkomsten die buiten zijn weten om zijn afgesloten in de fase voorafgaand aan de ondertekening van de authentieke akte 9. Bij de voorbereiding van de akte zal de notaris, in het kader van zijn bijstandsplicht, een reeks opzoekingen doen en zowel aan derden als aan partijen bepaalde vragen stellen. Hij zal daarbij iedere partij tegen valse of verkeerde verklaringen van de wederpartij beschermen 10. Hiertoe zal hij de verklaringen van partijen naar best vermogen verifiëren. Op professionele tussenpersonen rust een plicht tot het verzamelen en doorgeven van correcte informatie. Anderzijds hebben partijen een mededelingsplicht 11. Beide verplichtingen vullen elkaar aan 12. Op de koper rust ook een onderzoeksplicht. Het is zeker niet te veel gevraagd van de koper te verwachten dat hij een aantal gegevens verzamelt die hij op het gemeentehuis kan vinden 13. Zo verkegen de kopers ook geen vernietiging van de verkoop wegens bedrog omdat zij zelf geen moeite hadden gedaan de kwaliteit na te gaan van hun grond, gesitueerd 6 DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, Bruylant, 1972, B.S., 1 oktober HARMEL, P. en BOURSEAU, R., o.c., Gent, 26 november 1987, Rev. Not. B., 1988, 538, noot, T. Not., 1992, VANHALEWYN, C., De burgerlijke aansprakelijkheid van de notaris. Tien jaar Belgische rechtspraak ( ), Altoria, 1991, DE BOECK, A., Informatierechten en plichten bij de toestandkoming en uitvoering van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2000, Zie in dit verband : X., Onroerend goed in de praktijk, Kluwer, afl. 123 (april 2001), III.G CARETTE, A., "De informatieplicht uit het Decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening", l.c.,

3 boven een perceel waar vroeger aan mijnbouw was gedaan en gesignaleerd door de notaris 14. Wij vatten thans de analyse aan van de diverse clausules die een veilige verkoopovereenkomst zou moeten bevatten. II. DE PARTIJEN 3. De verkoopovereenkomst verbindt zowel koper als verkoper. De hoofdverplichting van de koper bestaat in het betalen van de prijs (art B.W.), terwijl de verkoper moet instaan voor de levering van het goed met vrijwaring tegen verborgen gebreken en tegen uitwinning (art e.v. B.W.). Elke overeenkomst waarbij in België gelegen onroerende goederen in eigendom of in vruchtgebruik worden overgedragen dient binnen de vier maanden te worden geregistreerd (art. 32, 4 Reg.Wb.). Het is dus van het allergrootste belang dat de identiteit van de partijen in de verkoopovereenkomst dezelfde is als in de notariële akte, aangezien zulks onder meer belangrijke fiscale gevolgen kan hebben 15. Wij verwijzen in dit verband naar een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge van 16 maart In casu was de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend door de moeder als koper, terwijl de dochter in de notariële akte optrad als koper. De ontvanger van de registratierechten komt hierop uit en besluit dat partijen zich schuldig hebben gemaakt aan veinzing. Hij stelt dat er in feite sprake was van een verkoop aan de moeder, gevolgd door een wederverkoop aan de dochter. De kopers slagen er niet in te bewijzen dat de moeder bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst optrad namens haar dochter (bij sterkmaking of bij volmacht). De administratie kan de veinzing weerhouden zonder dat enig opzet tot frauderen moet bewezen worden. Bijgevolg zijn er bijkomende registratierechten en boetes verschuldigd. Aangezien uit het dossier niet bleek dat de notaris partijen had geïnformeerd over de fiscale gevolgen van hun handelen werd door de rechtbank besloten dat hij een beroepsfout had gemaakt. De notaris werd veroordeeld tot betaling van de helft van de bijrechten en boetes, gezien de schade niet enkel het gevolg was van zijn fout maar tevens van de houding van partijen, die minstens onvoorzichtig en nalatig waren geweest. 4. Voor echtgenoten wordt erop gewezen dat zij beiden moeten tekenen, tenzij ze gehuwd zijn onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan 14 Rb. Hasselt, 3 oktober 1989, T.B.B.R., 1990, 367; Rb. Dendermonde, 25 september 1987, Rev. Not. B., 1988, Zie in dit verband o.m. : VERBEKE, A., Verkoop van onroerend goed eigendomsoverdracht tussen partijen en tegenwerpelijkheid aan derden verschillende kopers in onderhandse koopovereenkomst en notariële akte, noot onder Vred. Berchem, 21 maart 1995, N.F.M., 1996, Rb. Brugge, 16 maart 1992, Fisc. Koerier, 1992, 377, noot; Rec. Gén. Enr. Not., 1993, nr , p. 186, vonnis geciteerd door en samenvatting hierna ontleend aan WEYTS, L., m.m.v. BYTTEBIER, J. en HERBOTS, B., Overzicht van rechtspraak inzake verkoop van onroerende goederen , Notariële Actualiteit, Die Keure, 1997, (115), Zie ook : Gent, 29 maart 1996, A.J.T., , 186, noot GHYSELEN, M., De fiscale gevolgen van een driehoeksverkoop. 3

4 wel een eigen goed verkopen of kopen als wederbelegging van eigen gelden. Voor de gezinswoning is hun beider handtekening in ieder geval vereist (art. 215 B.W.). Samenwonenden dienen alleen samen op te treden als ze samen kopen of verkopen, behoudens voor de verkoop van de gezinswoning door de wettelijk samenwonenden die hiertoe samen moeten tekenen (art. 215 B.W.). Een gemeente kan pas kopen of verkopen mits machtiging van de gemeenteraad. Voor een O.C.M.W. is de machtiging van de O.C.M.W.-raad vereist. Telkens zal men er voor zorgen dat de termijn voor schorsing of vernietiging door de hogere overheid verstreken is 17. Een handelingsonbekwame kan pas tekenen als de rechterlijke machtiging hiertoe voorhanden is. Zo dient voor minderjarigen of personen onder bewind de Vrederechter een machtiging te verlenen, terwijl een gefailleerde slechts kan verkopen na machtiging van de rechter-commissaris. Het sluiten van een verkoopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de vereiste machtiging is precair, daar men niet kan anticiperen op de instantie die de machtiging moet verlenen, en valt dus af te raden 18. Best wordt in dit geval gewerkt met een optie (desgevallend een wederkerige optie, zonder dat er een verkoop tot stand komt). Rechtspersonen moeten geldig vertegenwoordigd zijn; volmachten moeten worden voorgelegd indien men zich hierop beroept. De regels van tegenstrijdige belangen moeten desgevallend worden nageleefd De verhoudingen waarin de kopers het verkochte goed aankopen kunnen best worden gespecifieerd. Men kan, omwille van (doorgaans) fiscale redenen, b.v. een vennootschap een tijdelijk vruchtgebruik (b.v. 25 jaar) laten kopen (met betaling van b.v. 80 % van de prijs; best door een accountant of revisor laten berekenen), terwijl de natuurlijke personen de blote eigendom kopen. Dergelijke gesplitste aankoop vruchtgebruik / blote eigendom moet goed overwogen worden en juridisch advies van uw notaris is hier dus zeker niet overbodig. Vooral bij ongehuwd samenwonenden kan het nuttig zijn een tontine, dan wel zijn hedendaags broertje, een beding van aanwas in te lassen 20, teneinde het aangekochte goed naar de langstlevende te laten gaan als één van de kopers overlijdt, en op die manier woonzekerheid te garanderen aan elkaar. Over het beding van aanwas is de laatste tijd heel wat te doen geweest, aangezien een arrest van het hof van beroep van Gent van 16 december 2004 een beding heeft vernietigd omdat het strijdig zou zijn met het verbod van overeenkomsten over toekomstige nalatenschappen. Wij hebben hierover geschreven 21 dat dit een zeer specifiek en onhandig geformuleerd beding 17 Inzake verkoop of aankoop door overheden of publiekrechtelijke personen, zie : TILLEMAN, B., Overeenkomsten, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, X, Kluwer, 2001, 654 e.v. 18 DEBRAY, C., De gerechtelijke verkoop uit de hand : de risico s van het sluiten van een voorafgaande koop verkoopovereenkomst, Notarius, 2000, Antwerpen, 5 maart 1996, T.R.V., 1996, 501, noot ERNST. 20 MICHIELS, D., Tontine en aanwas, Kluwer, 2008, 94 p.. 21 Gent, 16 december 2004, Overzicht van rechtspraak tontine & aanwas, Cahiers Antwerpen Brussel Gent, Larcier, 2006/6, p. 12, noot MICHIELS, D., Over de eenzijdige beëindiging van het beding van aanwas. 4

5 betrof, zodat men dit arrest zeker niet mag veralgemenen en in een paniekreactie dergelijke bedingen afwijzen. Ons model is veilig en kan gerust gebruikt worden. Er zijn aanwasbedingen in volle eigendom en in vruchtgebruik, alsook optionele aanwasbedingen, maar dit zou ons hier te ver leiden. Uw notaris geeft advies omtrent één en ander. 6. Als men de naam van de koper nog wil wijzigen op een fiscaal vriendelijke wijze kan dit via de mogelijkheid van commandverklaring 22. Het wetboek van registratierechten (art. 159, 1 ) koppelt hieraan strenge voorwaarden, te weten de mogelijkheid van commandverklaring (in het wetboek anwijzing van lastgever genoemd) moet voorzien zijn in de akte of overeenkomst tot verkoop (dus reeds in de onderhandse verkoopovereenkomst) en de commandverklaring moet op de vijfde werkdag het onderteken van deze akte of overeenkomst te gebeuren bij authentieke akte. Enkel als de akte van commandverklaring aan deze voorwaarden voldoet zal hij geregistreerd worden aan het vast registratierecht (thans 50 EUR). Het is niet nodig onmiddellijk de registratierechten op de verkoop te betalen; daarvoor heeft men nog steeds de normale termijn van vier maanden (art. 32, 4 Reg.Wb.). Als men de identiteit van de koper nog wil wijzigen na het verstrijken van de termijn voor commandverklaring is dit fiscaal gezien een wederverkoop, met alle gevolgen vandien. Toch is er nog een uitweg als de verkoop is gesloten onder één of meer opschortende voorwaarden; pendente conditione kan de identiteit van de koper nog gewijzigd worden, zolang niet alle opschortende voorwaarden voldaan zijn (omdat de verkoop dan nog niet definitief tot stand is gekomen). Wij signaleren terloops ook de mogelijkheid om te kopen in naam van een vennootschap in oprichting, in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In dit geval heeft men nog twee jaar tijd om de vennootschap op te richten en het uittreksel van de oprichtingsakte neer te legen op de griffie van de rechtbank van koophandel; de opgerichte vennootschap dient de aankoop binnen de twee maand na de neerlegging van gemeld uittreksel te bekrachtigen. Als men derhalve nog niet weet of men in eigen naam koopt, dan wel een vennootschap zal oprichten, kan men best vermelden dat men koopt in naam van een vennootschap in oprichting (liefst met vermelding van rechtsvorm en naam). Als de vennootschap dan niet tijdig wordt opgericht met bekrachtiging van de aankoop blijft men persoonlijk gehouden, zoniet is het de vennootschap die geacht wordt van meet af aan te hebben gekocht. Dit is derhalve een heel soepele formule, met ruime bedenktijd. Het moet uiteraard wel gaan om een nieuw op te richten vennootschap; kopen voor een bestaande vennootschap kan niet op deze manier. III. DE VERKOOP VOOR VRIJ, ZUIVER EN ONBELAST 7. Bij een verkoop voor vrij, zuiver en onbelast verbindt de verkoper zich ertoe om het goed dat bezwaard is met in- of overschrijvingen (hypotheek, onroerend voorrecht, bevel of beslag) te zuiveren; partijen geven hiertoe een stilzwijgend mandaat aan de instrumenterende notaris die door het verlijden van 22 Zie recent : HERBOTS, J.H., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W. en SAMOY, I., Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten , T.P.R., 2002, (57), 113 (randnummers 31-33). 5

6 de akte een middelenverbintenis 23 aangaat om de prijs aan te wenden ter voldoening van de schuldeisers, teneinde doorhaling te verkrijgen van de in- of overschrijvingen die het goed bezwaren 24. Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst (en de daarop volgende verkoopakte) stemt de verkoper in met de clausule voor vrij, zuiver en onbelast, die kadert in zijn vrijwaringsplicht tegenover de koper (art B.W.) 25. Als het goed niet bezwaard is met in- of overschrijvingen kan er meteen vrij en onbelast verkocht worden, doch gezien er tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de authentieke akte doorgaans enkele maanden verlopen is het aangewezen in elke verkoopovereenkomst op te nemen dat er voor vrij, zuiver en onbelast wordt verkocht, kwestie van de koper veilig te stellen in die tussenperiode. De clausule voor vrij, zuiver en onbelast is geen opschortende voorwaarde 26. De termijn van vier maanden voor de betaling van de registratierechten, met boetes wegens laattijdigheid, blijft derhalve onverminderd van toepassing indien dergelijke clausule is opgenomen in de verkoopovereenkomst. Om die redenen is het dan ook aan te bevelen in de verkoopovereenkomst, buiten de clausule dat er wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast, een afzonderlijke opschortende voorwaarde van het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers tot doorhaling van de in- en overschrijvingen in te lassen 27. Doorgaans wordt hier ook het akkoord tot opheffing van fiscale notificaties aan toegevoegd. In het model van verkoopovereenkomst dat wij hebben opgesteld is één en ander nader uitgewerkt. IV. HET VERKOCHTE GOED 8. De beschrijving van het goed wordt best zo precies mogelijk opgenomen, naar het model van de verkoopovereenkomst die wij hebben opgesteld. Het goed moet immers voldoende bepaald of bepaalbaar zijn. Daarbij moet, met name sedert de regionalisering van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening, ook aandacht worden besteed aan de bestemming volgens de plannen van aanleg en afgeleverde vergunningen 28. Wanneer de koper te goeder trouw meent een woonhuis met aanhorigheden (schuren, garage, tuin en berging) te hebben gekocht en de 23 Bergen, 23 juni 1998, Rev. Not. B., 1998, 641, noot SACE. 24 Rb. Nijvel, 4 februari 1986, T.B.B.R., 1988, 215, noot KOKELENBERG (lezenswaardig); Rb. Brussel, 18 januari 1991, Rev. Not. B., 1992, 160; Rb. Charleroi, 25 juni 1991, T.B.B.R., 1992, 82; Luik, 11 september 1991, Rev. Not. B., 1992, 310, noot. Zie ook : HERBOTS, J.H., STIJNS, S., DEGROOTE, E., LAUWERS, W. en SAMOY, I., Overzicht van rechtspraak bijzondere overeenkomsten , T.P.R., 2002, (57), 214 (randnummers ). 25 Brussel, 19 november 1913, Pas., 1913, II, (360), Gent, 10 januari 1994, Rec. Gén. Enr. Not., 1995, nr , p BYTTEBIER, J., De opschortende voorwaarde in de notariële praktijk, T. Not., 1997, (149), Voor het Brusselse Gewest, zie : MICHIELS, D., Stedenbouw in Brussel, in Notariële Actualiteit, nr. 10, Brugge, Die Keure, 1999, Meer in het algemeen, inzake de bestemming van het verkochte goed, zie : WEYTS, L., Notarieel contractenrecht Deel 1 : Verkoop uit de hand Vrijwillige openbare verkoop, in Reeks Notarieel Recht, Kluwer, 1999,

7 verkoper enkel van plan was het woonhuis te verkopen hebben partijen geen wilsovereenstemming omtrent het voorwerp van de verkoop bereikt en is de verkoopovereenkomst met een gebrek, een error in corpore, behept. In casu had deze dwaling de nietigheid van de verkoop tot gevolg 29. Beweerde dwaling omtrent essentiële elementen van de verkochte zaak alsook de beweerde schade van de koper door onduidelijkheden in de beschrijving van het verkochte goed moeten uiteraard bewezen worden De wet voorziet een regeling voor het geval de werkelijke oppervlakte niet overeenstemt met de oppervlakte in de verkoopovereenkomst (art e.v. B.W.). In de meeste verkoopovereenkomsten wordt hier, om redenen van rechtszekerheid, van afgeweken; dergelijke bedingen, die de toepassing van art B.W. uitsluiten, zijn geldig 31. Het feit dat de notaris geen hypothecair getuigschrift heft gelicht en daardoor niet kon worden ontdekt dat de oppervlakte van het verkochte perceel kleiner was dan de oppervlakte zoals die in de verkoopovereenkomst was gemeld kan zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengen, nu hij aan zijn onderzoeksplicht is tekort geschoten, doch als het verschil in oppervlakte voor de koper geen beletsel is geweest om de grond aan te kopen kan daaruit worden besloten dat één en ander voor de prijsvorming van minder belang is geweest dan de bestemming van het perceel en is er geen bewijsbare schade 32. Een meting is niet noodzakelijk, maar voor de rechtszekerheid te verkiezen bij verkoop van bouwgrond of indien er betwistingen zijn omtrent de perceelsgrenzen. Om alle betwistingen te vermijden wordt best voorzien wie de kosten van de meting draagt (ze worden in de praktijk lastens de koper gelegd, maar als er dienaangaande niets werd voorzien in de verkoopovereenkomst zijn ze lastens de verkoper). 10. Opdat een verkoopovereenkomst rechtsgeldig zou tot stand komen dienen partijen het niet enkel eens te zijn omtrent de prijs en het voorwerp van de verkoop, maar ook over alle substantiële elementen, zijnde de elementen die partijen in casu als wezenlijk beschouwen 33. Over roerende goederen ontstaat soms discussie. Derhalve is een clausule, zoals opgenomen in ons model van verkoopovereenkomst, nuttig : ofwel zijn er geen roerende goederen in de verkoop vervat (en moet de verkoper de woning derhalve ontruimen vóór het verlijden van de notariële akte ; in sommige verkoopovereenkomsten wordt dit de rommelclausule genoemd), ofwel zijn er wél roerende goederen in de verkoop vervat (en somt men ze best op in de overeenkomst of in een aangehechte lijst die mee wordt ondertekend). 29 Rb. Charleroi, 26 oktober 1995, T.B.B.R., 1996, 160, J.L.M.B., 1996, 1117, J.T., 1996, Antwerpen, 8 december 1997, T. Not., 2001, Zie ook : BUYSSENS, F., Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van onroerend goed, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, (133), nrs. 55 e. v. 32 Gent, 6 februari 1997, T. Not., 1998, Luik, 6 mei 1999, T.B.H., 2000,

8 Fiscaal gezien moet men de roerende goederen die in de verkoop begrepen zouden zijn schatten (er dus een realistische waarde op plakken), want hierop dienen geen registratierechten te worden betaald. V. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO S 11. De verkoop is tussen partijen voltrokken, en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, van zodra er een overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet is geleverd en de prijs nog niet is betaald (art B.W.). Deze automatische eigendomsoverdracht bij consensus geldt ook voor onroerende goederen 34. De verbintenis om het goed te leveren ontstaat derhalve vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst (of reeds daarvoor, vanaf het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de prijs en het voorwerp), hoewel het goed nog niet is geleverd, en de koper draagt vanaf dat moment ook de risico s (art en 1624 B.W.). 12. Hetgeen voorafgaat is van aanvullend recht, en in de praktijk zelfs eerder uitzonderlijk. Het is immers gebruikelijk in vastgoedcontracten een clausule in te lassen houdende uitgestelde overdracht van eigendom en risico s tot bij het verlijden van de authentieke akte of tot bij de betaling van de prijs 35. Dergelijk beding maakt van de verkoop geenszins een verkoop onder opschortende voorwaarde of een voorwaardelijke verkoop; het betreft hier enkel een opschortende termijn die geen afbreuk doet aan de geldigheid van de verkoop 36. Het is in deze hypothese dan ook de verkoper die het risico draagt van het verlies van de zaak (indien hij niet tot levering kan overgaan bij het verlijden van de akte) 37. Mocht er bijgevolg een brand uitbreken vóór de notariële akte, dan draagt de verkoper het risico hiervan 38. VI. DE INGENOTTREDING 13. De ingenottreding wordt, zoals het eigendomsrecht en de risico s, doorgaans uitgesteld tot bij het verlijden van de authentieke akte. Ofwel is het goed vrij van gebruik, ofwel is zulks niet het geval. 34 Vred. Berchem, 21 maart 1995, N.F.M., 1996, 97, noot VERBEKE. 35 RENS, J.-L., Overgang van het risico bij overdracht van een onroerend goed, in Notariële Actualiteit, nr. 3, 1991, Bergen, 6 mei 1997, J.L.M.B., 1998, 620; Rb. Antwerpen, 17 juni 1997, Rec. Gén. Enr. Not., 1998, nr , p. 280, noot. Zie ook : BUYSSENS, F., Overdracht van eigendom en risico en leveringsplicht bij verkoop van onroerend goed, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999, (133), nr Cass., 9 november 1995, Arr. Cass., 1995, 983, Pas., 1995, I, 1014, R.W., , 962, T. Not., 1997, 125. Zie ook : VAN RANSBEECK, R., Verkoop van roerend goed met uitgesteld eigendomsrecht. Bedenkingen bij het cassatie-arrest van 9 november 1995, T. Not., 1997, Scheidsr. besl., 24 april 1990, Rev. Not. B., 1990,

9 Het voorgestelde model van verkoopovereenkomst bevat een clausule voor elke hypothese 39 die, voor zover het goed verhuurd zou zijn, desgevallend nader kan worden uitgewerkt, rekening houdende met de specifieke elementen van de zaak. De verkoper van een onroerend goed die in de verkoopovereenkomst geen melding maakt van een bestaande schriftelijke en geregistreerde huurovereenkomst en die zich in de notariële akte bevrijdt van elke aansprakelijkheid, schiet tekort in de elementaire goede trouw. Hij brengt de koper bewust op een dwaalspoor omtrent de draagwijdte van de huurovereenkomsten 40. De tegenwerpelijkheid van huurovereenkomsten en aanverwante problemen (zoals het voorkooprecht van de huurder) worden in het bestek van deze bijdrage niet verder behandeld. Wel vestigen wij de aandacht van de lezer op een nieuwigheid per 1/1/2007, met name de verplichting van de verhuurder (i.p.v. de huurder) om huurovereenkomsten onderworpen aan de woninghuurwet te laten registreren, zij het dan wel kosteloos (bij tijdige registratie). VII. DE STAAT VAN HET GOED. 14. De clausule staat van het goed bevat doorgaans conventionele afwijkingen van de wettelijke regeling inzake de oppervlakte (art B.W.) en de verborgen gebreken (art e.v. B.W.), door de verkoper te ontlasten van de vrijwaring die de wet hem dienaangaande oplegt. Over de oppervlakte werd hievoor reeds gehandeld (randnr. 9). De zichtbare gebreken moeten door de koper zelf worden opgemerkt, alvorens hij de koop afsluit 41. Voor de verborgen gebreken (zoals huiszwam, problemen met de centrale verwarming, abnormale vochtigheid, onzichtbare barsten, gebrekkige isolatie, gebrekkige waterdichtheid, stedenbouwkundige overtredingen, etc.) die de koper zelf niet heeft kunnen vaststellen bij een normale inspectie kan vrijwaring geëist worden van de verkoper, behoudens andersluidende bepaling in de verkoopovereenkomst. De sanctie bestaat in de vernietiging van de verkoop of teruggave van een deel van de prijs (art B.W.). De koper moet daarbij reageren binnen een korte termijn (art B.W.). Aangezien de materie van de verborgen gebreken behandeld wordt door een andere spreker wordt hier niet verder op ingegaan De erfdienstbaarheden die het goed bezwaren dienen te worden vermeld, voor zover het conventionele erfdienstbaarheden betreft. Aangezien eenieder geacht wordt de wet te kennen hoeven wettelijke erfdienstbaarheden niet te worden vermeld en heeft de verkoper dienaangaande ook geen 39 Met, hetgeen toch af en toe voorkomt in de praktijk, de subhypotheses dat de verkoper het goed nog een tijdje mag blijven bewonen na de ondertekening van de akte, al dan niet mits betaling van een bezettingsvergoeding. 40 Brussel, 5 april 1993, J.T., 1993, Luik, 22 oktober 1987, T. Aann., 1990, 206 (de gebrekkige plaatsing van luiken was duidelijk zichtbaar). 42 Wij kunnen ons echter niet weerhouden van de lezer te verwijzen naar de schitterende bijdrage van collega DESMET, X., Vrijwaring voor verborgen gebreken, in De notaris en de conflictbeheersing, Antwerpen, Kluwer, 1999,

10 vrijwaringsplicht tegenover de koper 43 ; dit is evenmin het geval voor de natuurlijke erfdienstbaarheden (b.v. afwatering van het hoger gelegen erf over het lager gelegen erf) en erfdienstbaarheden die zichtbaar waren voor de koper 44. Voor niet-voortdurende erfdienstbaarheden, zoals een recht van overgang, moet er een titel bestaan. Enkel voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheden, zoals een recht van uitzicht, kunnen door verjaring tot stand komen. Een analyse van de eigendomsakte van de verkoper is noodzakelijk alvorens een verkoopovereenkomst op te stellen, tenzij men zich er met een algemene clausule van af maakt en de koper hiermee genoegen neemt. Let op voor eventuele erfdienstbaarheden door bestemming van de huisvader, te weten erfdienstbaarheden die ontstaan zijn ingevolge de splitsing van erven die aan dezelfde eigenaar toebehoord hebben. 16. De kwalitatieve rechten, die als het ware het goed kleven, gaan mee over op de koper van het verkochte goed. Dit is onder meer het geval inzake de tienjarige aansprakelijkheid van architecten en aannemers, die automatisch overgaat op de koper (art en 2270 B.W.), tenzij zou worden aangetoond dat deze vordering in het vermogen van de verkoper is gebleven 45. VIII. BELASTINGEN EN LASTEN. 17. Een regeling inzake de belastingen en lasten die op het verkochte goed betrekking hebben dringt zich op, doorgaans pro rata temporis. De opsplitsing van de onroerende voorheffing voor het lopende jaar bij het verlijden van de authentieke akte, op basis van het laatste aanslagbiljet in het bezit van de verkoper, is een praktische manier om te vermijden dat partijen dienaangaande nog vorderingen tegen elkaar zouden hebben na het verlijden van de akte, en hiervoor, desgevallend via de notarissen, zouden moeten in hun pen kruipen. Dikwijls is de onroerende voorheffing de enige belasting die moet verdeeld worden tussen partijen, in functie van het aantal dagen vóór en na de akte. Een afrekening bij de akte is makkelijk. Een afrekening pro rata temporis is niet altijd billijk, zoals voor verhaalbelastingen of belastingen op leegstand of onbebouwde percelen 46. De meerwaardebelasting is eveneens geheel lastens de verkoper, daar hij de meerwaarde realiseert. De vooropgestelde clausule kan derhalve verfijnd worden, rekening houdende met de specifieke omstandigheden van de zaak. IX. VERZEKERINGEN. 43 Antwerpen, 6 februari 1991, T.B.B.R., 1992, 516 (ondergrondse aardgasleiding van Distrigas). 44 Rb. Hasselt, 11 maart 1991, Limb. Rechtsl., 1991, 209 (erfdienstbaarheid van doorgang die niet was vermeld in de akte maar die de koper, rekening houdende met de feitelijke omstandigheden van de zaak, moet gezien hebben). 45 Cass., 15 september 1989, Arr. Cass., , 70, T.B.H., 1990, 387, noot DIRIX, R.C.J..B., 1992, 510, noot HERBOTS, L affinage du principe de la transmission automatique des droits propter rem du maître de l ouvrage à l acquéreur de l immeuble. 46 WEYTS, L., Notarieel contractenrecht Deel 1 : Verkoop uit de hand Vrijwillige openbare verkoop, in Reeks Notarieel Recht, Kluwer, 1999,

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR

KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR KOOP EN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN MODELLEN EN COMMENTAAR WERNER VAN MINNEBRUGGEN Zaakvoerder NIBA CONSULT bvba, jurist, certified internal

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ONTWERP VAN DECREET. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten Stuk 1344 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 10 oktober 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten 3370

Nadere informatie

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOCUMENTEN NODIG VOOR DE VERKOOP/AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De hierna vermelde gegevens & documenten zijn nodig voor het opstellen van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële verkoopakte

Nadere informatie

Onvergund kopen en verkopen

Onvergund kopen en verkopen Onvergund kopen en verkopen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Problematiek Gebouw wordt verkocht

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag)

OPEN VRAGEN. VRAGENLIJST n r I VERGELIJKEND EXAMEN 2011. Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2011 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 5 maart 2011 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Deze eerste vragenlijst bevat acht vragen. De antwoorden worden op 25 punten gequoteerd.

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST

BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST BIJLAGEN BIJLAGE 7 MODEL VERKOOPOVEREENKOMST Tussen: Stad Kortrijk, RPR 0270.494.678, met administratieve zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54. Hier vertegenwoordigd door : -, Voorzitter van de Gemeenteraad,

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis

KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis KOOP - VERKOOPOVEREENKOMST - BOUWGROND voor het oprichten van een woonhuis Ondergetekenden: A. De verkoper : (naam, voornamen, beroep, adres, B.T.W.-nummer) B. De koper : (naam, voornamen, beroep, adres,

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM

AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM AANKOOPBOD OPBRENGSTEIGENDOM De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet?

Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? Akkoord over prijs en zaak voldoende voor verkoop Of toch niet? FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Consensualisme

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES

VRAGENLIJST n r II CONSULTATIES-CLAUSULES 1 NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT Beenhouwersstraat, 67 B 1000 Brussel Tel. 02 506 46 44 Fax 02 506 46 49 info@bcn-not.be VERGELIJKEND EXAMEN 2006 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES

VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2015 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 28 februari 2015 (voormiddag) VRAGENLIJST II CONSULTATIES - CLAUSULES Vul het kader in hoofdletters in en teken,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst - België

Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België Verkoopovereenkomst - België 2/7 Verkoopovereenkomst tussen maatschappelijke zetel) (naam/namen, voornaam/voornamen, adres, firmanaam, 1. Ondergetekende(n)...... hierna de

Nadere informatie

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en 2)... hierna genoemd de verkopers zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Gemeente Elsene, vierde

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20

BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER WONING TE 8691 GIJVERINKHOVE, WEEGSCHEDE 20 Indien natuurlijke persoon: 1) Naam en voornaam (indien aankoop door meerdere personen, alle namen vermelden):

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten

Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten. vermindering van de registratierechten F iscaliteit Overzicht van de recente wijzigingen inzake Vlaamse registratierechten Vlaams Decreet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 1 februari 2002

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest

De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest De nietigheidssanctie bij overdracht van gronden zonder voorafgaand bodemattest FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet.

Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar na wijziging van de Appartementswet. Na de recente wijzigingen van de appartementswet, bestaan er óók voor de vastgoedmakelaar enkele aandachtspunten. Enkele daarvan

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN

DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN DE ONDERHANDSE KOOP EN VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR PARTICULIEREN ISBN 978 90 4652 022 2 D 2009 2664 043 BP/R_P-BI9058 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

VERKOOPOVEREENKOMST GROND

VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 bladzijde Tussen ondergetekenden : VERKOOPOVEREENKOMST GROND 1 de gemeente Maasmechelen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen in de persoon van de heer Raf Terwingen, burgemeester,

Nadere informatie

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2015 C.14.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0248.N M. D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. # Tel.

Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk verkoper genoemd. # Tel. Verkoopovereenkomst WOONHUIS TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "verkoper" genoemd. EN # Tel. : E-mail : BTW-nummer : Hierna onveranderlijk "koper" genoemd.

Nadere informatie

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed :

hierna genoemd de verkoper zijn het volgende overeengekomen met betrekking tot het hierna beschreven goed : Ondergetekenden: 1)... hierna genoemd de bieder of de koper, en De naamloze vennootschap Houthandel Van Looy, met maatschappelijke zetel te 2270 Herenthout, Moerbroek 28, BTW BE 0453.310.989, RPR Turnhout.

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN

AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK III. - MEDE-EIGENDOM. AFDELING I. - GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN Art. 577-2. Burg. Wetb. 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen,

Nadere informatie

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND

AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND AANKOOPBOD COMMERCIEEL PAND De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene voorwaarden en termijnen

Nadere informatie

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed

Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Bewijswaarde van een sms-bericht bij de verkoop van een onroerend goed Analyse arrest HvB Gent 26 september 2013 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota

Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota Oostrozebeke verkaveling Kriekestraat (dorp oost) Infonota 2 WVI - OOSTROZEBEKE VERKAVELING KRIEKESTRAAT INFONOTA 1 Omschrijving De verkaveling, gerealiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur van

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

BTW OP VERKOOP VAN GROND

BTW OP VERKOOP VAN GROND BTW OP VERKOOP VAN GROND Sinds 1 januari 2011 is de verkoop van grond in bepaalde gevallen onderworpen aan btw in plaats van aan registratierechten. Dit is het geval wanneer een terrein dat bij een nieuw

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper.

Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda. Vraagprijs ,00 kosten koper. Lange Groenendaal 106 b, 2801 LV Gouda Vraagprijs 124.500,00 kosten koper www.langegroenendaal106b.nl Omschrijving Schitterend gelegen 2 kamer appartement op de tweede verdieping in het historische centrum

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst bouwgrond

Verkoopovereenkomst bouwgrond Verkoopovereenkomst bouwgrond Tussen de ondergetekenden: Hierna genoemd de verkoper en Hierna genoemd de koper. Is overeengekomen als volgt: De verkoper verklaart bij deze te verkopen aan de koper die

Nadere informatie

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T

Rolnummer 5059. Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T Rolnummer 5059 Arrest nr. 121/2011 van 30 juni 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 46bis, derde lid, 1, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Dading # 20# De ondergetekenden :

Dading # 20# De ondergetekenden : Dading # 20# De ondergetekenden : 1. #De heer #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, #, echtgescheiden. #Bijgestaan door (als hij/zij aanwezig is) #Met als raadsman (als hij/zij niet

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN

INHOUD. Zaakregister Table alphabétique Tabel van de geciteerde beslissingen Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGRIPPEN BOEDELBESCHRIJVING 1 INHOUD Zaakregister................................................................. 17 Table alphabétique............................................................ 23 Tabel van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2014 P.12.0355.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0355.N WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, eiser tot herstel, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706

VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017 DOSSIERNR : 05706 Afdeling Vastgoedtransacties BIEDINGSFORMULIER voor aankoop van een te renoveren woonhuis, gelegen te VEURNE Vinkemstraat 29 UITERSTE DATUM VAN BIEDING : VR 02/06/2017 DATUM MONDELINGE ZITTING : 08/06/2017

Nadere informatie

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING Prof. DIRK MEULEMANS Mei 2014 1 1. DE ZESDE STAATSHERVORMING - De Zesde Staatshervorming is doorgevoerd. - Een grote en ingrijpende

Nadere informatie

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE

Aanbod tot aankoop grond Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE Aanbod tot aankoop grond...... Hierna genoemd de bieder. verklaart een aanbod tot aankoop te doen voor volgend goed: GEMEENTE......... aan de prijs van... euro waarop koper verklaart een voorschot van

Nadere informatie

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag)

TWINTIG KORTE VRAGEN. VRAGENLIJST n r III VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VERGELIJKEND EXAMEN 2012 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 10 maart 2012 (namiddag) VRAGENLIJST n r III TWINTIG KORTE VRAGEN Deze derde vragenlijst bevat twintig vragen. De antwoorden worden op 25

Nadere informatie