J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

2 FOTO: ISTOCKPHOTO/ICTOR

3 5 O NDERLING STERK FOTO: OBV Veel verzekeraars zijn begonnen als een Onderlinge Waarborg Maatschappij zonder winstoogmerk. Een dergelijke organisatiestructuur kent een lange traditie en haar belangrijkste kenmerk ligt in de gemeenschappelijkheid. Vanuit gezamenlijke belangen geld bijeenbrengen om bij een schade die elk van de deelnemers zou kunnen treffen te kunnen uitkeren. Onderlinge Bossen Verzekering (OBV) heeft haar sterke band met de deelnemers door de jaren heen kunnen behouden. De deelnemers hebben als polishouders sinds 1894 samen het waarborgkapitaal bijeen gebracht. Zij beslissen zelf over de bestem ming van het jaarlijkse resultaat van de maatschappij: toevoegen aan de reserve, onttrekken van reserves ten behoeve van schade-uitkeringen of zo mogelijk premierestitutie. Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. Opgericht te Zutphen, 4 februari 1894 Beaulieustraat 22 Postbus LE Arnhem T F E I Raad van Commissarissen drs. O.O. Gorter A.C.J. Bullens R.C. Robbertsen C.F.J. Slager De onderlinge band bij OBV is sterk gebleven omdat u als boseigenaar behoort tot een heel specifieke groep. U bent, net als uw medepolishouders, om verschillende redenen sterk verbonden met de natuur. Bijvoorbeeld als eigenaar/beheerder van jarenlang gekoesterd familiebezit, als investeerder in nieuwe natuur, of als recreatieondernemer op een natuur- of bosterrein. Wat u verbindt met andere deelnemers is dat u de specifieke risico s van een boseigenaar herkent en u verzekert bij OBV. Net als vorig jaar willen wij die band met u, onze deelnemers, benadrukken door u in ons jaarverslag aan het woord te laten. Daarnaast komt ook een landgoedeigenaar aan het woord die tevens commissaris is bij OBV. Het is ons doel om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, in de uitvoering van onze kerntaak wij hebben immers verstand van bossen verzekeren, maar ook in de informatievoorziening naar u toe. Wij wensen u daarom veel leesplezier. Directie OBV Directie ARCADIS Nederland BV drs. M.A. Elbers ir. J. van Gelder mr. M.P. Heiligers VOORWOORD

4 6 7 FOTO: RONALD KRANENBURG I NHOUD A LGEMEEN Voorwoord 5 Algemeen 7 Kerncijfers 9 Raad van Commissarissen 10 Verslag van de directie 14 Profiel 25 Jaarrekening 35 Overige gegevens 47 Na drie jaren waarbij er sprake was van grote brand-, storm- dan wel sneeuwof ijzelschade zijn er in 2008 geen gebeurtenissen geweest die hebben geleid tot grote schade-uitkeringen. Naar aanleiding van de verliezen over de laatste drie jaar heeft OBV aan het begin van 2008 de premies verhoogd ter versterking van haar positie. Het resultaat over het jaar 2008 valt echter tegen, nu niet door schade maar door economische omstandigheden. De wereldwijde kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande daling van beurskoersen heeft ook OBV niet ongemoeid gelaten. Door het verlies op de beleggingsportefeuille heeft OBV bedragen op de reserves moeten afboeken. Op de verzekeringsportefeuille (premie -/- schade -/- kosten) is een positief resultaat behaald van In totaal resteert een technisch resultaat voor de maatschappij van bijna (2007: -/ ). De premieomzet in 2008 steeg naar (+ 14%). De premie voor stormverzekering nam toe met bijna 24% en die voor brandverzekering met bijna 8%. De premie van de ijzel- en sneeuwdrukverzekering nam met ruim 8% toe maar blijft beperkt tot De totale schadelast over het afgelopen jaar blijft beperkt tot Na verrekening van de overige baten en lasten bedraagt het resultaat na belastingen In 2007 was er sprake van een verlies van De verzekerde oppervlakte daalde met ca ha ten opzichte van vorig jaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha. Het aantal polissen nam met 4% af tot 1.906, voornamelijk door beëindiging na verkoop van kleinere bezittingen. Een kwart van de opzeggingen werd gemotiveerd op grond van de premieverhoging per januari INHOUD ALGEMEEN

5 8 9 K ERNCIJFERS FOTO: ISTOCKPHOTO/RENDERY Premie (x 1.000) Brand Storm IJzel Totaal Weerkundig was 2008 een zonnig jaar met een jaargemiddelde temperatuur in De Bilt van 10,6 C, tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 C. Daarmee is 2008 inmiddels het twaalfde warme jaar op rij en staat het jaar op een gedeelde negende plaats in de rij van warmste jaren sinds 1901 (bron: KNMI). Wederom wordt de trend van klimatologische veranderingen zichtbaar die naar verwachting in de (nabije) toekomst een verhoogd risico op brand- en stormschades met zich meebrengen. De resultaten over 2009 zullen bij uitblijven van grote schades naar verwachting uitkomen op het niveau van het jaar 2004 en voorafgaande jaren. Dit zal met name ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen binnen de beleggingsportefeuille. Schade-uitkeringen (x 1.000) Brand Storm IJzel Totaal Resultaat (x 1.000) Technisch resultaat 47 -/ / / Overige baten, lasten en belastingen /- 16 Resultaat na belasting 49 -/ / / Aantal polishouders Verzekerde waarde (x 1 mln) Brand Storm IJzel Totaal Verzekerde oppervlakte in ha Brand Storm IJzel Balans (x 1.000) Eigen vermogen Ledenrekening ALGEMEEN KERNCIJFERS

6 10 11 FOTO: RONALD KRANENBURG R AAD VAN COMMISSARISSEN Drs. O.O. Gorter (1940), voorzitter Zittingsperiode: Huidige functie: directeur/mede-eigenaar Landgoed Welna BV te Epe Vorige functies: consultant McKinsey & Company; directeur VNU Boekengroep; Informal Investor in Nederland en USA Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies in de bos- en houtsector voortvloeiend uit hoofdfunctie A.C.J. Bullens (1949) Zittingsperiode: Huidige functie: manager coöperatieve verzekeringen en innovatie Eureko NV Vorige functies: diverse functies binnen Rabobank Nederland; managing director Interpolis Reinsurance Company Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies in de verzekeringssector en rondom klimaat Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directievoering door ARCADIS. Deze raad bestaat op dit moment uit vier commissarissen. De commissarissen zijn en worden benoemd door de Algemene Vergadering van Deelnemers (de polishouders). Voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van OBV is naast bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ook achtergrond en kennis relevant. De leden van de huidige raad representeren qua achtergrond en/of werkervaring enkele belangrijke groepen verzekerden binnen OBV: landeigenaren, eigenaren van recreatiebedrijven en gemeenten. Eventueel brengen zij daarnaast specifieke verzekeringskennis mee. Zowel de leden van de Raad van Commissarissen als de directie worden voor benoeming door de Nederlandsche Bank op hun betrouwbaarheid getoetst. De Raad van Commissarissen van OBV bestaat uit de volgende vier leden: R.C. Robbertsen (1948) Zittingsperiode: Huidige functie: commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht Vorige functies: wethouder en locoburgemeester van de gemeente Renswoude; lid Provinciale Staten van de provincie Utrecht; lid Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, burgemeester van de gemeente Ede Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies voortvloeiende uit zijn huidige functie C.F.J. Slager (1950) Zittingsperiode: Huidige functie: directeur/eigenaar Molecaten (landgoed en recreatiebedrijven) te Hattem Vorige functies: European and Middle East representative of Saudi Research and Marketing Ltd.; juridisch medewerker Nihom Buying office Hongkong/Bangkok; directeur Arronbrook Ltd te Hull (UK); Vernooijs & Slager, fiscaaljuristen/civieljuristen en organisatiedeskundigen; directeur KOVU Koeltechniek Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende taken in de recreatieve en juridische sector RAAD VAN COMMISSARISSEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

7 12 13 Commissarissen en directie vergaderden in het afgelopen jaar driemaal. Ten minste eenmaal per jaar wordt er een Algemene Vergadering van Deelnemers gehouden. In deze vergadering wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de deelnemers en worden de jaarstukken ter goedkeuring voorgelegd. In 2008 werd de Algemene Vergadering van Deelnemers gehouden op 5 juni in Hotel Haarhuis te Arnhem. B ERICHT VAN DE R AAD VAN COMMISSARISSEN Wij hebben het genoegen u hierbij de door de directie opgestelde en door ons vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008 aan te bieden. Dit jaarverslag bestaat uit het verslag van de directie, de jaarrekening en overige gegevens. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij hebben ingestemd met het voorstel van de directie om het positieve resultaat over 2008 ad geheel ten gunste te brengen van de algemene reserve. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen driemaal vergaderd met de directie. In deze vergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de strategie en het beleid van de onderneming, de beleggingen, de ontwikkeling en de samenstelling van de portefeuille, de financiële resultaten en de directievoering/het penvoerderschap op langere termijn. Bovendien heeft de raad tweemaal buiten aanwezigheid van de directie van OBV vergaderd. Tijdens deze laatste vergaderingen werd het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de directie geëvalueerd. FOTO: OBV Wij berichten u dat ARCADIS huidig penvoerder en de Raad van Commis sarissen in goed overleg hebben besloten het penvoerderschap elders onder te brengen. ARCADIS is bereid gevonden het huidige penvoerderschap te continueren tot uiterlijk Wij zullen u in de komende jaarvergadering volledig informeren. De Raad van Commissarissen dankt de directie en medewerkers voor hun werkzaamheden voor OBV in Arnhem, 11 maart 2009 Namens de Raad van Commissarissen Drs. O.O. Gorter, voorzitter RAAD VAN COMMISSARISSEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

8 14 15 V ERSLAG VAN DE DIRECTIE FOTO: RONALD KRANENBURG Ontwikkeling van de portefeuille O NTWIKKELING PER EIGENARENCATEGORIE V ERZEKERDE OPPERVLAKTE NAAR EIGENARENCATEGORIEËN Particuliere eigenaren vormen met 66% nog steeds de belangrijkste categorie verzekerden. Een derde deel hiervan zijn eigenaren met een verzekerd bezit groter dan 200 ha. Ongeveer 3% van het verzekerd areaal is in eigendom van particuliere eigenaren met een relatief klein bezit (kleiner dan 5 ha). Een zesde deel (17%) van de verzekerde oppervlakte behoort toe aan gemeenten. Bijna 10% is in handen van natuurbeschermingsorganisaties. Het overige deel behoort tot de recreatiebedrijven (5%) en de categorie agrarisch (2%), het op landbouwgrond aangelegde areaal nieuw bos. De verdeling van de verzekerde oppervlakte over de verschillende eigenarencategorieën is de afgelopen jaren aan weinig verandering onderhevig. De samenstelling van de portefeuille is door eigendomswijzigingen voortdurend aan veranderingen onderhevig. In het verslagjaar is het verzekerd areaal met ca. 700 ha. (1,3%) afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door zowel een beperkte afname van het particulier bezit (ca. 400 ha) als door een afname van het gemeentelijk bezit (ca. 300 ha). De categorie particuliere investeerders is in het verslagjaar stabiel gebleven maar zal in 2009 fors afnemen door het beëindigen van enkele polissen van robinia-ontwikkelaars (-/- 600 ha). Door aanpassing van de verzekerde waarde van individuele verzekeringen en de structurele tariefsverhoging per 2008 is de premieopbrengst ten opzichte van het voorafgaande boekjaar per saldo toegenomen. Navolgende tabel geeft een overzicht van de samenstelling en het verloop van de portefeuille per eigenaarcategorie tussen het verslagjaar en het voorafgaande jaar. V ERZEKERDE OPPERVLAKTE NAAR CATEGORIE VERZEKERDEN S AMENSTELLING PORTEFEUILLE PER EIGENARENCATEGORIE Particulieren (63%) Klein particulier bezit (3%) Agrariërs (2%) Gemeenten (17%) NB-organisaties (10%) Recreatie (5%) Opp. (ha) Premie* Opp. (ha) Premie* Particulieren > 200 ha Middelgrote particulieren Boerenbos Gemeenten Natuurbeschermingsorganisaties Recreatiebedrijven Investeerders Totaal * x VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

9 16 17 R ISKMANAGEMENT Financieel Het managen van risico s behoort tot de kernactiviteit van een verzekeraar. Zo ook voor OBV als onderlinge verzekeraar van bospercelen. Al jaren dekt OBV voor haar deelnemers het risico van het verloren gaan van bossen door brand, storm of ijzel en sneeuwdruk. De directie en de Raad van Commissarissen vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over het risicodenken. Zij zijn zich zeer wel bewust van de diverse risico s waar OBV mee geconfronteerd kan worden en die haar doelstellingen in gevaar zouden kunnen brengen. Beide groepen bestuurders van OBV hebben hier dan ook nadrukkelijk aandacht voor en sturen erop. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake in de diverse onderlinge vergaderingen. Een verdere uitsplitsing van de risico s en de beheersmaatregelen is opgenomen in de toelichting. R ESULTAAT Ondanks de wereldwijde economische crisis en de daarmee gepaard gaande koersdalingen van de beleggingsportefeuille bedraagt het technisch resultaat (positief) (2007: -/ ). Na verrekening van de overige baten en lasten resteert een positief resultaat voor de maatschappij van In 2007 was er sprake van een verlies van , met name een gevolg van grote schades in dat jaar. Analyse van de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaren geeft het volgend beeld: (Bedragen x 1.000) Opbrengst premies Opbrengst beleggingen Totaal baten Lasten, excl. schade-uitkeringen -/ / / / / Schade-uitkering -/- 31 -/ / / /- 29 Uitkering herverzekering 359 FOTO: OBV Technisch resultaat 47 -/ / / Uit de tabel blijkt dat de totale baten over 2008 licht zijn gedaald. Oorzaak van deze daling zijn de lagere beleggingsopbrengsten als gevolg van een koersverlies op beleggingen. De premiebaten omvatten het saldo van de brutopremie minus premie herverzekering. De opbrengst beleggingen omvat het saldo van rente en dividend, vermeerderd c.q. verminderd met de koerswinst of het verlies. De bedrijfskosten (excl. schade) zijn ten opzichte van het voorafgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven. De rentevergoeding op de ledenrekening komt geheel ten goede aan de deelnemers. Over het jaar 2008 is de rentevergoeding vastgesteld op het percentage van 4,25%. Het rentepercentage is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de rentemarkt en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

10 18 19 FOTO: ISTOCKPHOTO/MERIJN VAN DER VLIET O MZET S CHADEONTWIKKELING De brutopremieomzet in 2008 bedraagt , tegenover in De premie voor stormverzekering nam toe met bijna 24%, de premie voor brandverzekering nam toe met bijna 8%. De ijzel- en sneeuwdrukverzekering draagt nog steeds in beperkte mate bij in de premieomzet en genereerde een premie van (+ 8%), met een verzekerde oppervlakte van ha. De tegen brand verzekerde oppervlakte nam af met ca. 700 ha ten opzichte van vorig jaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha (-/- 1,3%). De tegen storm verzekerde oppervlakte nam af ten opzichte van het vorige verslagjaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha (-/- 8,0%). OBV ontving in het verslagjaar acht stormschademeldingen. Deze schademeldingen hadden betrekking op een totaal beschadigde oppervlakte van 11,66 ha. De totaal uitgekeerde stormschadevergoeding over 2008 bedraagt inclusief schaderegelingskosten. Verder werden er dit jaar twee brandschademeldingen ontvangen met een totale schadeoppervlakte van 0,45 ha. De totaal uitgekeerde brandschadevergoeding, inclusief schaderegelingskosten, bedraagt De totale schadelast over het afgelopen jaar komt daarmee op P REMIE- ONTWIKKELING (x 1.000) S CHADEBEDRAG (x 1000) Brand Storm IJzel Brand Storm IJzel VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

11 20 21 W AARBORGKAPITAAL L EDENREKENING Het waarborgkapitaal bestaat uit het eigen vermogen ( ) en de ledenrekening ( ). Door de verliezen op de beleggingsportefeuille in 2008 ontstaat een lichte daling in het waarborgkapitaal ten opzichte van vorig verslagjaar. Het huidige waarborgkapitaal voldoet aan de vereiste solvabiliteitsmarge. Het aandeel van een deelnemer in de ledenrekening is gedurende het deelnemerschap niet invorderbaar. Een eventueel batig saldo van de exploitatie komt de deelnemers toe en wordt uitgekeerd door tegoedschrijving op de ledenrekening ten name van de betrokken deelnemers of in de vorm van premierestitutie. Over het aandeel in de ledenrekening wordt jaarlijks een rente vergoed. O NTWIKKELING WAARBORGKAPITAAL (x 1000) Ledenrekening Eigen Vermogen FOTO: OBV H ERVERZEKERING Naast het waarborgkapitaal heeft OBV ter meerdere zekerheid en voor de dekking van grote calamiteiten een herverzekering afgesloten. Enkele jaren geleden is de herverzekering hernieuwd, waarbij de dekking fors is uitgebreid. Het herverzekeringscontract wordt jaarlijks verlengd. De totale dekking voor OBV bedraagt nu, gebaseerd op de premieverwachting van 2009, ruim 3,7 miljoen. Hiermee zijn de continuïteit van OBV en de financiële belangen voor de verzekerden van OBV nog beter gewaarborgd. Conform de verzekeringsvoorwaarden kennen de dekkingen voor storm-, ijzel- en sneeuwdrukschade een maximale uitkering per jaar (uitkeringsplafond). Dit plafond wordt jaarlijks vastgesteld. Dankzij de uitgebreide herverzekeringsdekking, en rekening houdend met een reserve voor brandschade-uitkering, bedraagt het uitkeringsplafond voor storm-, ijzel- en sneeuwdrukschade 3,4 miljoen. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

12 22 23 In 2008 zijn er geen nieuwe bedragen belegd. De beleggingscommissie is terughoudend in haar (her)beleggingsbeleid en heeft relatief grote bedragen op de spaarrekening gezet. Gedurende het boekjaar is een obligatielening conform haar looptijd afgelost. Gezien de onzekere vooruitzichten is ook dit bedrag ter grootte van volledig liquide aangehouden. Mede hierdoor is het aandeel liquiditeiten in de portefeuille overwogen. OBV heeft in 2008 over haar liquiditeiten een gemiddeld rentepercentage ontvangen van 4,02% De totale balanswaarde van de beleggingsportefeuille bedroeg op 31 december , tegenover ultimo FOTO: OBV B ELEGGINGEN OBV heeft voor haar beleggingsportefeuille een adviesrelatie met de afdeling Private Banking van de Rabobank. De uitgangspunten van het beleggingsbeleid zijn in 2008 vastgelegd in de vorm van een Beleggingsstatuut en een Beleggingsplan. Tevens is er een Beleggingscommissie ingesteld. Het Beleggingsstatuut regelt hoe er binnen OBV met beleggingen wordt omgegaan (regels en procedures en wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is). Het beleggingsplan omvat de uitgangspunten voor de beleggingen zelf. OBV streeft een defensief risicoprofiel na en een beleggingshorizon van tien jaar. In dit beleggingsplan is de samenstelling van de beleggingsportefeuille verdeeld over de categorieën aandelen (10%-20%), obligaties (75%) en liquide middelen (10%). B ELEGGINGEN (Bedragen x 1.000) Obligaties Aandelen Liquide Totaal middelen Balanswaarde per in % 57% 10% 33% 100% Rendement in % -1,4% -58,3% 3,6% -5,9% Door daling van beurskoersen is er een fors verlies geleden op de beleggingsportefeuille. Zowel de aandelenfondsen als de obligatieportefeuille zijn daardoor in waarde gedaald. Het positieve directe rendement (dit is de door OBV ontvangen couponrente, dividenden en spaarrente) ad wordt sterk negatief beïnvloed door de koersverliezen. Over 2008 werd een koersverlies geleden ter grootte van Tezamen met de gerealiseerde koerswinst op de lossing van obligaties ter grootte van is een koersverlies geleden van 15%. Op de obligatieportefeuille is een koersverlies geleden van Op de aandelenfondsenportefeuille is een koersverlies geleden van Van het totale koersverlies komt een bedrag van ten laste van de reserve koersverschillen zodat per saldo een bedrag van ten laste van het resultaat wordt geboekt. In bovenstaande rendementen is rekening gehouden met de koersresultaten alsmede ontvangen rente en dividenden. De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurskoers per 31 december van het boekjaar. Het totaal van de ongerealiseerde koersverschillen wordt, voor zover boven de aankoopwaarde, toegevoegd aan de reserve koersverschillen en, voor zover beneden de aankoopwaarde, ten laste van het resultaat gebracht. Bovengenoemde verliezen resulteren in zowel een afboeking van de post reserve koersverschillen als in een directe boeking ten laste van de winst-en-verliesrekening. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

13 24 25 FOTO: ISTOCKPHOTO/MERIJN VAN DER VLIET B ESTEMMING RESULTAAT P ROFIEL Aan de Algemene Vergadering van Deelnemers wordt voorgesteld om het positieve resultaat over 2008, ad toe te voegen aan de algemene reserve. Samenwerking ARCADIS V OORUITZICHTEN OBV gaat ervan uit dat klimatologische ontwikke lingen in de (nabije) toekomst een verhoogd risico op brand- en stormschades met zich meebrengen. Om over voldoende reserves te beschikken om toekomstige brand-, storm-, ijzelen sneeuwdrukschades te kunnen vergoeden, zijn, na een besluit van de deel nemers, met ingang van 1 januari 2008 de premie tarieven verhoogd. De gemiddelde verhoging bedraagt 8% op de brand dekking en 15% op de stormdekking. De resultaten over 2009 zullen bij uitblijven van grote schades, naar verwachting uitkomen op het niveau van het jaar 2004 en voorafgaande jaren. Dit zal met name ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. ARCADIS zorgt voor de uitvoering van OBV. ARCADIS en haar rechtsvoorgangers zijn sinds de oprichting van OBV in 1894 verbonden aan OBV en is sinds 1921 penvoerder voor de maatschappij. Meerdere ARCADIS-medewerkers werken parttime voor OBV: een controller, een financieel administrateur, een medewerker polisadministratie, een secretaresse en een inspecteur (Adri van der Waart). Ook de drie OBV-directieleden zijn van ARCADIS: Marc Heiligers (directeur verzekeringstechniek), Mark Elbers (directeur strategie en beleid) en Jaap van Gelder (algemeen directeur). Door deze uitbesteding bespaart OBV operationele kosten en profiteert zij van de expertise en faciliteiten binnen ARCADIS. In lijn met de strategie en beleid van OBV zijn de Raad van Commissarissen en de Directie van OBV gezamenlijk overeengekomen dat de directievoering door ARCADIS uiterlijk op 1 januari 2011 zal worden beëindigd. Inmiddels is een traject gestart om een nieuwe penvoerder aan te stellen. OBV wil ARCADIS graag bedanken voor de jarenlange directievoering die immer tot tevredenheid is uitgevoerd. Arnhem, 11 maart 2009 De directie VERSLAG VAN DE DIRECTIE PROFIEL

14 26 27 DEELNEMERS ZIJN NAAST BOSEIGENAREN OOK STEEDS MEER ANDERE TYPEN VERZEKERDEN GEWORDEN FOTO: VOERMANS VAN BREE Voorzitter van de Raad van Commissarissen Oene Gorter: ONDERLINGE NU INRICHTEN VOOR DE TOEKOMST Het verzekeringsbedrijf dat de verzekeringsopdracht van de deelnemers uitvoert, doet dat op hoog niveau, legt Gorter uit. Sinds jaar en dag is de uitvoering van het verzekeringswerk in handen van ARCADIS en haar rechtsvoorgangers. Dat is logisch, want de vroegere Heidemij was natuurlijk dé grote ontginner van Nederland, de grote partij voor de aanleg van bos en natuur. Logischerwijs stonden zij daardoor midden in een groot netwerk van rentmeesters en waren zij de partij met verstand van de financiële kant van bosbeheer en bosbouw. Inmiddels is ARCADIS uitgegroeid tot een internationaal beursgenoteerd bedrijf, waarvoor bosbouw niet meer maatgevend is als activiteit. ARCADIS is een groot internationaal bedrijf en daarbinnen is OBV langzamerhand steeds meer een niche geworden. En dan ook een niche in één regio van zijn wereldwijde speelveld. ARCADIS heeft echter als penvoerder niet één keer de aandacht laten verslappen, benadrukt Gorter: De directie heeft ons verzekeringsbedrijf op een hoog plan gebracht, en adequaat ingespeeld op relevante ontwikkelingen en wettelijke veranderingen. Neem bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Niet alleen verschoven de accenten bij ARCADIS. Gorter: Ook OBV veranderde gaandeweg: deelnemers zijn naast boseigenaren ook steeds meer andere typen verzekerden geworden. Waren verzekerden vroeger vooral particuliere boseigenaren, inmiddels is dat met recreatieparken, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties divers. Daarom is de Raad van Commissarissen ook al veranderd. Wij vormen nu een betere afspiegeling van alle typen verzekerden, aangevuld met een verzekeringsdeskundige. OBV maakt zich op voor een nieuwe periode. In 2008 is dat ook toegelicht in de Beleidsvisie Onderlinge Bossen Verzekeringsmaatschappij. Daarin wordt uiteengezet welke koers OBV in de periode 2008 tot 2010 zal varen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Oene Gorter: Een hoop is al gebeurd, en in 2009 maken we samen met de huidige directievoerder een heel belangrijke stap, als we de directietaak elders beleggen. Dat stelt ons in staat om verder te gaan met kosten te beheersen en reserves aan te vullen met behoud van de kwaliteit van het verzekeringsbedrijf. Bakens verzetten In 2008 constateerde OBV dat de waarborgmaatschappij op een risicovol moment in haar geschiedenis was aanbeland. Gorter: Konden we eigenlijk wel op dezelfde voet doorgaan? Er was natuurlijk de grote schade uit 2007, met euro de grootste in onze geschiedenis. Met de herverzekering hebben we die schade goed kunnen dragen, maar dat betekende wel een aanslag op de reserves. En er moeten juist grotere reserves opgebouwd worden om zulke grote schades ook in de toekomst te kunnen dragen. Het was tijd om de bakens te verzetten. Daarover waren commissarissen en directie het eens. We stelden samen met ARCADIS vast dat de kosten van de directievoering langzamerhand een te groot beslag leggen op de beschikbare middelen. Dit terwijl intussen het aantal verzekerde hectaren van de tweeduizend polishouders op bleef, en de bijbehorende premie per jaar dus ook ongeveer euro. We werden een beetje topzwaar. Het verzekeringsbedrijf wordt dan wel uitstekend uitgevoerd, maar tegen welke prijs? De vaste kosten van het apparaat versus die van het verzekeringsbedrijf moesten omlaag, en als het even kan moet het aantal deelnemers in het verzekeringsbedrijf omhoog. PROFIEL PROFIEL

15 28 29 Zo kunnen we tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke risicodekking bereiken. Penvoerder en commissarissen besloten dat een nieuwe directie een goede logische stap is. ARCADIS ondersteunt de commissarissen bij het zoeken naar haar plaatsvervanger en bij de overdracht. Nieuwe accenten met passende partijen Nu begin 2009 zijn veelbelovende gesprekken gaande met twee partijen. Met deze partijen zou het onderling waarborgende karakter zoals al 115 jaar bestaat ook behouden blijven: verzekerden nemen deel op basis van solidariteit, zonder winstoogmerk. Én het schept kansen voor de nieuwe accenten die we voor de toekomst willen leggen, zoals lagere kosten, beperking van schade en schadegevolg door preventie en een groter aantal deelnemers. De gesprekken worden gevoerd met een andere onderlinge waarborgmaatschappij, wat aansluit bij het karakter van OBV. Dit zou bovendien meteen schaalvoordeel aan de kostenkant opleveren. Bijvoorbeeld omdat je in één moeite meegaat in de verantwoording richting De Nederlandsche Bank de Auto riteit Financiële Markten. De andere partij is een grote bossenorganisatie. Deze organisatie doet veel boswerk in heel Nederland en is daardoor fysiek ook mooi verspreid over het land. Ze weet goed de weg naar verschillende relevante ministeries in Den Haag. Waar vroeger de Heidemij een toegangspoort was tot een netwerk van rentmeesters en beheerders, is deze organisatie dat nu ook weer. Dat betekent ook voor de Bossenverzekering grotere acquisitiemogelijkheden. Het lijkt een goede stap deze twee partijen voor gezamenlijke directievoering te vragen voor onze Bossenverzekeringsmaatschappij. Preventie belangrijker Behalve kostenbeheersing en acquisitiemogelijkheden wil Gorter graag nog een mogelijkheid belichten die deze nieuwe koers oplevert: preventie. De voorzitter: OBV moet haar positie voor de toekomst ook kiezen in het licht van bredere ontwikkelingen in Nederland. De overheid roept partijen op om rekening te houden met klimaat- of natuurrampen, waar vanuit grotere schades dreigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat het in geval van grotere rampen waarschijnlijk niet alles alleen kan opvangen. De minister wil daarom de zelfredzaamheid van Nederland vergroten door burgers, bedrijven en organisaties tot preventieve maatregelen te stimuleren. Neem voor onze branche als voorbeeld de stormen van 1972 en Alle wegen waren ontoegankelijk, niemand was erop voorbereid. Er lagen auto s onder bomen waar niemand bij kon. De schade was enorm. Waar het naartoe moet is dat we voor dit scenario een pakket maatregelen klaar hebben. Hetzelfde kan met dreigende grotere branden. Ook als eigenaren en beheerders kunnen we nog meer voorsorteren op het voorkomen van schade. Door te zorgen dat er goede contacten zijn met de brandweer over brandgangen en brandsingels, dat er calamiteitenplannen liggen, dat er afspraken liggen met boeren die water kunnen leveren als er >> TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN EEN ZO HOOG MOGELIJKE RISICODEKKING BEREIKEN E EN NIEUWE VISIE OP BOSBEHEER De gemeente Ede bezit ruim 2400 hectare natuurgebied, waarvan 2000 hectare bos. We hebben ons gebied al jaren bij OBV verzekerd, maar afgelopen jaar is deze verzekering volledig aangepast op basis van onze nieuwe visie op bosbeheer. In het verleden verzekerden we puur de houtopstanden. We waren eerder boeren van bomen dan bosbeheerders. Inmiddels hebben we een meer integrale kijk op bosbeheer ontwikkeld. Bos is immers geen verzameling van bomen, maar een heel ecosysteem. Dat vraagt om een andere vorm van beheer. In plaats van de houtopslag kijken we nu hoe we de structuur van het bos kunnen waarborgen en verzekeren. Met deze visie in ons achterhoofd zijn we met OBV gaan kijken naar onze verzekering. Samen hebben we ons bezit onderverdeeld in ongeveer dertig stukjes bos of natuurgebied die qua kernmerken één gebied vormen. Vanuit de kenmerken van elk stuk hebben we bepaald wat de risico s zijn en wat we willen verzekeren. Op basis daarvan heeft OBV een premie bepaald voor het totale bezit. Voor sommige cultuurhistorische stukken geldt bijvoorbeeld dat we deze bij schade zoveel mogelijk in oude staat willen herstellen. Een ander stuk bos is helemaal niet verzekerd tegen brandschade, daar mag de natuur zichzelf herstellen. In weer een ander deelgebied komen houtsoorten voor die niet zozeer interessant zijn voor de exploitatie, maar wel heel waardevol zijn voor het ecosysteem. Die houtsoorten willen we na schade zo snel mogelijk terug laten komen. Ook willen we na een schade alle paden en toegangswegen snel opruimen, zodat het bos na een storm weer veilig toegankelijk is. Dat is in de verzekering opgenomen. Op deze manier hebben we ons hele gebied in kaart gebracht en verzekerd. Het is echt maatwerk geworden. Het contact met OBV was tijdens dit proces heel prettig. Ze waren bereid om mee te denken en samen hebben we er echt de tijd voor genomen en dat is belangrijk bij zo n nieuw proces. Rinus Boortman, bosbeheerder van de gemeente Ede FOTO: VOERMANS VAN BREE PROFIEL PROFIEL

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011

De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 De kleuren van OVO Jaarverslag Jaarrekening 2011 1 OVO biedt, als onderlinge verzekeraar en deskundig partner van overheden, continuïteit voor beheersing van fraude- en aansprakelijkheidsrisico s, in goede

Nadere informatie

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A.

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij. Zevenwouden U.A. Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij Zevenwouden U.A. Jaarstukken 2014 Zevenwouden Jaarstukken 2014 Inhoud Jaarverslag... 3 Bestuursorganen... 3 Bedrijfsstructuur Zevenwouden & Noorderlinge...

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar

Donatus Verzekeringen. Jaarverslag 2012. 161 e boekjaar Donatus Verzekeringen Jaarverslag 2012 161 e boekjaar Inhoudsopgave 2 Bestuursorganen 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Toelichting op het thema van het jaarverslag het Kruis 7 Dé kerken- en monumentenverzekeraar

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT

2014 BELEGGINGSFONDS FAGOED ADRES ERFPACHT JAARVERSLAG 2014 FAGOED JAARVERSLAG 2014 3 Algemene gegevens RAAD VAN TOEZICHT Prof.dr. C.P. Veerman, voorzitter Ing. Ph. van den Hoek, secretaris *) Drs. H.M. van den Heuvel RBA CAIA Drs. R. van Klinkenberg

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG

TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG TITANS FUND IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE...3 TITANS FUND IN LIQUIATIE...4 ALGEMEEN...4 BELEGGINGSBELEID...5 BELEGGINGSDOELSTELLING...5 RISICOPROFIEL...5 VERSLAG VAN

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie