J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2008 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

2 FOTO: ISTOCKPHOTO/ICTOR

3 5 O NDERLING STERK FOTO: OBV Veel verzekeraars zijn begonnen als een Onderlinge Waarborg Maatschappij zonder winstoogmerk. Een dergelijke organisatiestructuur kent een lange traditie en haar belangrijkste kenmerk ligt in de gemeenschappelijkheid. Vanuit gezamenlijke belangen geld bijeenbrengen om bij een schade die elk van de deelnemers zou kunnen treffen te kunnen uitkeren. Onderlinge Bossen Verzekering (OBV) heeft haar sterke band met de deelnemers door de jaren heen kunnen behouden. De deelnemers hebben als polishouders sinds 1894 samen het waarborgkapitaal bijeen gebracht. Zij beslissen zelf over de bestem ming van het jaarlijkse resultaat van de maatschappij: toevoegen aan de reserve, onttrekken van reserves ten behoeve van schade-uitkeringen of zo mogelijk premierestitutie. Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. Opgericht te Zutphen, 4 februari 1894 Beaulieustraat 22 Postbus LE Arnhem T F E I Raad van Commissarissen drs. O.O. Gorter A.C.J. Bullens R.C. Robbertsen C.F.J. Slager De onderlinge band bij OBV is sterk gebleven omdat u als boseigenaar behoort tot een heel specifieke groep. U bent, net als uw medepolishouders, om verschillende redenen sterk verbonden met de natuur. Bijvoorbeeld als eigenaar/beheerder van jarenlang gekoesterd familiebezit, als investeerder in nieuwe natuur, of als recreatieondernemer op een natuur- of bosterrein. Wat u verbindt met andere deelnemers is dat u de specifieke risico s van een boseigenaar herkent en u verzekert bij OBV. Net als vorig jaar willen wij die band met u, onze deelnemers, benadrukken door u in ons jaarverslag aan het woord te laten. Daarnaast komt ook een landgoedeigenaar aan het woord die tevens commissaris is bij OBV. Het is ons doel om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, in de uitvoering van onze kerntaak wij hebben immers verstand van bossen verzekeren, maar ook in de informatievoorziening naar u toe. Wij wensen u daarom veel leesplezier. Directie OBV Directie ARCADIS Nederland BV drs. M.A. Elbers ir. J. van Gelder mr. M.P. Heiligers VOORWOORD

4 6 7 FOTO: RONALD KRANENBURG I NHOUD A LGEMEEN Voorwoord 5 Algemeen 7 Kerncijfers 9 Raad van Commissarissen 10 Verslag van de directie 14 Profiel 25 Jaarrekening 35 Overige gegevens 47 Na drie jaren waarbij er sprake was van grote brand-, storm- dan wel sneeuwof ijzelschade zijn er in 2008 geen gebeurtenissen geweest die hebben geleid tot grote schade-uitkeringen. Naar aanleiding van de verliezen over de laatste drie jaar heeft OBV aan het begin van 2008 de premies verhoogd ter versterking van haar positie. Het resultaat over het jaar 2008 valt echter tegen, nu niet door schade maar door economische omstandigheden. De wereldwijde kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande daling van beurskoersen heeft ook OBV niet ongemoeid gelaten. Door het verlies op de beleggingsportefeuille heeft OBV bedragen op de reserves moeten afboeken. Op de verzekeringsportefeuille (premie -/- schade -/- kosten) is een positief resultaat behaald van In totaal resteert een technisch resultaat voor de maatschappij van bijna (2007: -/ ). De premieomzet in 2008 steeg naar (+ 14%). De premie voor stormverzekering nam toe met bijna 24% en die voor brandverzekering met bijna 8%. De premie van de ijzel- en sneeuwdrukverzekering nam met ruim 8% toe maar blijft beperkt tot De totale schadelast over het afgelopen jaar blijft beperkt tot Na verrekening van de overige baten en lasten bedraagt het resultaat na belastingen In 2007 was er sprake van een verlies van De verzekerde oppervlakte daalde met ca ha ten opzichte van vorig jaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha. Het aantal polissen nam met 4% af tot 1.906, voornamelijk door beëindiging na verkoop van kleinere bezittingen. Een kwart van de opzeggingen werd gemotiveerd op grond van de premieverhoging per januari INHOUD ALGEMEEN

5 8 9 K ERNCIJFERS FOTO: ISTOCKPHOTO/RENDERY Premie (x 1.000) Brand Storm IJzel Totaal Weerkundig was 2008 een zonnig jaar met een jaargemiddelde temperatuur in De Bilt van 10,6 C, tegen een langjarig gemiddelde van 9,8 C. Daarmee is 2008 inmiddels het twaalfde warme jaar op rij en staat het jaar op een gedeelde negende plaats in de rij van warmste jaren sinds 1901 (bron: KNMI). Wederom wordt de trend van klimatologische veranderingen zichtbaar die naar verwachting in de (nabije) toekomst een verhoogd risico op brand- en stormschades met zich meebrengen. De resultaten over 2009 zullen bij uitblijven van grote schades naar verwachting uitkomen op het niveau van het jaar 2004 en voorafgaande jaren. Dit zal met name ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen binnen de beleggingsportefeuille. Schade-uitkeringen (x 1.000) Brand Storm IJzel Totaal Resultaat (x 1.000) Technisch resultaat 47 -/ / / Overige baten, lasten en belastingen /- 16 Resultaat na belasting 49 -/ / / Aantal polishouders Verzekerde waarde (x 1 mln) Brand Storm IJzel Totaal Verzekerde oppervlakte in ha Brand Storm IJzel Balans (x 1.000) Eigen vermogen Ledenrekening ALGEMEEN KERNCIJFERS

6 10 11 FOTO: RONALD KRANENBURG R AAD VAN COMMISSARISSEN Drs. O.O. Gorter (1940), voorzitter Zittingsperiode: Huidige functie: directeur/mede-eigenaar Landgoed Welna BV te Epe Vorige functies: consultant McKinsey & Company; directeur VNU Boekengroep; Informal Investor in Nederland en USA Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies in de bos- en houtsector voortvloeiend uit hoofdfunctie A.C.J. Bullens (1949) Zittingsperiode: Huidige functie: manager coöperatieve verzekeringen en innovatie Eureko NV Vorige functies: diverse functies binnen Rabobank Nederland; managing director Interpolis Reinsurance Company Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies in de verzekeringssector en rondom klimaat Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directievoering door ARCADIS. Deze raad bestaat op dit moment uit vier commissarissen. De commissarissen zijn en worden benoemd door de Algemene Vergadering van Deelnemers (de polishouders). Voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van OBV is naast bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ook achtergrond en kennis relevant. De leden van de huidige raad representeren qua achtergrond en/of werkervaring enkele belangrijke groepen verzekerden binnen OBV: landeigenaren, eigenaren van recreatiebedrijven en gemeenten. Eventueel brengen zij daarnaast specifieke verzekeringskennis mee. Zowel de leden van de Raad van Commissarissen als de directie worden voor benoeming door de Nederlandsche Bank op hun betrouwbaarheid getoetst. De Raad van Commissarissen van OBV bestaat uit de volgende vier leden: R.C. Robbertsen (1948) Zittingsperiode: Huidige functie: commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht Vorige functies: wethouder en locoburgemeester van de gemeente Renswoude; lid Provinciale Staten van de provincie Utrecht; lid Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, burgemeester van de gemeente Ede Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende functies voortvloeiende uit zijn huidige functie C.F.J. Slager (1950) Zittingsperiode: Huidige functie: directeur/eigenaar Molecaten (landgoed en recreatiebedrijven) te Hattem Vorige functies: European and Middle East representative of Saudi Research and Marketing Ltd.; juridisch medewerker Nihom Buying office Hongkong/Bangkok; directeur Arronbrook Ltd te Hull (UK); Vernooijs & Slager, fiscaaljuristen/civieljuristen en organisatiedeskundigen; directeur KOVU Koeltechniek Nevenfuncties: diverse bestuurlijke en adviserende taken in de recreatieve en juridische sector RAAD VAN COMMISSARISSEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

7 12 13 Commissarissen en directie vergaderden in het afgelopen jaar driemaal. Ten minste eenmaal per jaar wordt er een Algemene Vergadering van Deelnemers gehouden. In deze vergadering wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de deelnemers en worden de jaarstukken ter goedkeuring voorgelegd. In 2008 werd de Algemene Vergadering van Deelnemers gehouden op 5 juni in Hotel Haarhuis te Arnhem. B ERICHT VAN DE R AAD VAN COMMISSARISSEN Wij hebben het genoegen u hierbij de door de directie opgestelde en door ons vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2008 aan te bieden. Dit jaarverslag bestaat uit het verslag van de directie, de jaarrekening en overige gegevens. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. Wij hebben ingestemd met het voorstel van de directie om het positieve resultaat over 2008 ad geheel ten gunste te brengen van de algemene reserve. In het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen driemaal vergaderd met de directie. In deze vergaderingen werd onder meer aandacht besteed aan de strategie en het beleid van de onderneming, de beleggingen, de ontwikkeling en de samenstelling van de portefeuille, de financiële resultaten en de directievoering/het penvoerderschap op langere termijn. Bovendien heeft de raad tweemaal buiten aanwezigheid van de directie van OBV vergaderd. Tijdens deze laatste vergaderingen werd het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de directie geëvalueerd. FOTO: OBV Wij berichten u dat ARCADIS huidig penvoerder en de Raad van Commis sarissen in goed overleg hebben besloten het penvoerderschap elders onder te brengen. ARCADIS is bereid gevonden het huidige penvoerderschap te continueren tot uiterlijk Wij zullen u in de komende jaarvergadering volledig informeren. De Raad van Commissarissen dankt de directie en medewerkers voor hun werkzaamheden voor OBV in Arnhem, 11 maart 2009 Namens de Raad van Commissarissen Drs. O.O. Gorter, voorzitter RAAD VAN COMMISSARISSEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

8 14 15 V ERSLAG VAN DE DIRECTIE FOTO: RONALD KRANENBURG Ontwikkeling van de portefeuille O NTWIKKELING PER EIGENARENCATEGORIE V ERZEKERDE OPPERVLAKTE NAAR EIGENARENCATEGORIEËN Particuliere eigenaren vormen met 66% nog steeds de belangrijkste categorie verzekerden. Een derde deel hiervan zijn eigenaren met een verzekerd bezit groter dan 200 ha. Ongeveer 3% van het verzekerd areaal is in eigendom van particuliere eigenaren met een relatief klein bezit (kleiner dan 5 ha). Een zesde deel (17%) van de verzekerde oppervlakte behoort toe aan gemeenten. Bijna 10% is in handen van natuurbeschermingsorganisaties. Het overige deel behoort tot de recreatiebedrijven (5%) en de categorie agrarisch (2%), het op landbouwgrond aangelegde areaal nieuw bos. De verdeling van de verzekerde oppervlakte over de verschillende eigenarencategorieën is de afgelopen jaren aan weinig verandering onderhevig. De samenstelling van de portefeuille is door eigendomswijzigingen voortdurend aan veranderingen onderhevig. In het verslagjaar is het verzekerd areaal met ca. 700 ha. (1,3%) afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door zowel een beperkte afname van het particulier bezit (ca. 400 ha) als door een afname van het gemeentelijk bezit (ca. 300 ha). De categorie particuliere investeerders is in het verslagjaar stabiel gebleven maar zal in 2009 fors afnemen door het beëindigen van enkele polissen van robinia-ontwikkelaars (-/- 600 ha). Door aanpassing van de verzekerde waarde van individuele verzekeringen en de structurele tariefsverhoging per 2008 is de premieopbrengst ten opzichte van het voorafgaande boekjaar per saldo toegenomen. Navolgende tabel geeft een overzicht van de samenstelling en het verloop van de portefeuille per eigenaarcategorie tussen het verslagjaar en het voorafgaande jaar. V ERZEKERDE OPPERVLAKTE NAAR CATEGORIE VERZEKERDEN S AMENSTELLING PORTEFEUILLE PER EIGENARENCATEGORIE Particulieren (63%) Klein particulier bezit (3%) Agrariërs (2%) Gemeenten (17%) NB-organisaties (10%) Recreatie (5%) Opp. (ha) Premie* Opp. (ha) Premie* Particulieren > 200 ha Middelgrote particulieren Boerenbos Gemeenten Natuurbeschermingsorganisaties Recreatiebedrijven Investeerders Totaal * x VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

9 16 17 R ISKMANAGEMENT Financieel Het managen van risico s behoort tot de kernactiviteit van een verzekeraar. Zo ook voor OBV als onderlinge verzekeraar van bospercelen. Al jaren dekt OBV voor haar deelnemers het risico van het verloren gaan van bossen door brand, storm of ijzel en sneeuwdruk. De directie en de Raad van Commissarissen vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over het risicodenken. Zij zijn zich zeer wel bewust van de diverse risico s waar OBV mee geconfronteerd kan worden en die haar doelstellingen in gevaar zouden kunnen brengen. Beide groepen bestuurders van OBV hebben hier dan ook nadrukkelijk aandacht voor en sturen erop. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake in de diverse onderlinge vergaderingen. Een verdere uitsplitsing van de risico s en de beheersmaatregelen is opgenomen in de toelichting. R ESULTAAT Ondanks de wereldwijde economische crisis en de daarmee gepaard gaande koersdalingen van de beleggingsportefeuille bedraagt het technisch resultaat (positief) (2007: -/ ). Na verrekening van de overige baten en lasten resteert een positief resultaat voor de maatschappij van In 2007 was er sprake van een verlies van , met name een gevolg van grote schades in dat jaar. Analyse van de resultaten ten opzichte van het voorgaande jaren geeft het volgend beeld: (Bedragen x 1.000) Opbrengst premies Opbrengst beleggingen Totaal baten Lasten, excl. schade-uitkeringen -/ / / / / Schade-uitkering -/- 31 -/ / / /- 29 Uitkering herverzekering 359 FOTO: OBV Technisch resultaat 47 -/ / / Uit de tabel blijkt dat de totale baten over 2008 licht zijn gedaald. Oorzaak van deze daling zijn de lagere beleggingsopbrengsten als gevolg van een koersverlies op beleggingen. De premiebaten omvatten het saldo van de brutopremie minus premie herverzekering. De opbrengst beleggingen omvat het saldo van rente en dividend, vermeerderd c.q. verminderd met de koerswinst of het verlies. De bedrijfskosten (excl. schade) zijn ten opzichte van het voorafgaande jaar nagenoeg gelijk gebleven. De rentevergoeding op de ledenrekening komt geheel ten goede aan de deelnemers. Over het jaar 2008 is de rentevergoeding vastgesteld op het percentage van 4,25%. Het rentepercentage is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de rentemarkt en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

10 18 19 FOTO: ISTOCKPHOTO/MERIJN VAN DER VLIET O MZET S CHADEONTWIKKELING De brutopremieomzet in 2008 bedraagt , tegenover in De premie voor stormverzekering nam toe met bijna 24%, de premie voor brandverzekering nam toe met bijna 8%. De ijzel- en sneeuwdrukverzekering draagt nog steeds in beperkte mate bij in de premieomzet en genereerde een premie van (+ 8%), met een verzekerde oppervlakte van ha. De tegen brand verzekerde oppervlakte nam af met ca. 700 ha ten opzichte van vorig jaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha (-/- 1,3%). De tegen storm verzekerde oppervlakte nam af ten opzichte van het vorige verslagjaar en bedroeg aan het einde van het verslagjaar ha (-/- 8,0%). OBV ontving in het verslagjaar acht stormschademeldingen. Deze schademeldingen hadden betrekking op een totaal beschadigde oppervlakte van 11,66 ha. De totaal uitgekeerde stormschadevergoeding over 2008 bedraagt inclusief schaderegelingskosten. Verder werden er dit jaar twee brandschademeldingen ontvangen met een totale schadeoppervlakte van 0,45 ha. De totaal uitgekeerde brandschadevergoeding, inclusief schaderegelingskosten, bedraagt De totale schadelast over het afgelopen jaar komt daarmee op P REMIE- ONTWIKKELING (x 1.000) S CHADEBEDRAG (x 1000) Brand Storm IJzel Brand Storm IJzel VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

11 20 21 W AARBORGKAPITAAL L EDENREKENING Het waarborgkapitaal bestaat uit het eigen vermogen ( ) en de ledenrekening ( ). Door de verliezen op de beleggingsportefeuille in 2008 ontstaat een lichte daling in het waarborgkapitaal ten opzichte van vorig verslagjaar. Het huidige waarborgkapitaal voldoet aan de vereiste solvabiliteitsmarge. Het aandeel van een deelnemer in de ledenrekening is gedurende het deelnemerschap niet invorderbaar. Een eventueel batig saldo van de exploitatie komt de deelnemers toe en wordt uitgekeerd door tegoedschrijving op de ledenrekening ten name van de betrokken deelnemers of in de vorm van premierestitutie. Over het aandeel in de ledenrekening wordt jaarlijks een rente vergoed. O NTWIKKELING WAARBORGKAPITAAL (x 1000) Ledenrekening Eigen Vermogen FOTO: OBV H ERVERZEKERING Naast het waarborgkapitaal heeft OBV ter meerdere zekerheid en voor de dekking van grote calamiteiten een herverzekering afgesloten. Enkele jaren geleden is de herverzekering hernieuwd, waarbij de dekking fors is uitgebreid. Het herverzekeringscontract wordt jaarlijks verlengd. De totale dekking voor OBV bedraagt nu, gebaseerd op de premieverwachting van 2009, ruim 3,7 miljoen. Hiermee zijn de continuïteit van OBV en de financiële belangen voor de verzekerden van OBV nog beter gewaarborgd. Conform de verzekeringsvoorwaarden kennen de dekkingen voor storm-, ijzel- en sneeuwdrukschade een maximale uitkering per jaar (uitkeringsplafond). Dit plafond wordt jaarlijks vastgesteld. Dankzij de uitgebreide herverzekeringsdekking, en rekening houdend met een reserve voor brandschade-uitkering, bedraagt het uitkeringsplafond voor storm-, ijzel- en sneeuwdrukschade 3,4 miljoen. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

12 22 23 In 2008 zijn er geen nieuwe bedragen belegd. De beleggingscommissie is terughoudend in haar (her)beleggingsbeleid en heeft relatief grote bedragen op de spaarrekening gezet. Gedurende het boekjaar is een obligatielening conform haar looptijd afgelost. Gezien de onzekere vooruitzichten is ook dit bedrag ter grootte van volledig liquide aangehouden. Mede hierdoor is het aandeel liquiditeiten in de portefeuille overwogen. OBV heeft in 2008 over haar liquiditeiten een gemiddeld rentepercentage ontvangen van 4,02% De totale balanswaarde van de beleggingsportefeuille bedroeg op 31 december , tegenover ultimo FOTO: OBV B ELEGGINGEN OBV heeft voor haar beleggingsportefeuille een adviesrelatie met de afdeling Private Banking van de Rabobank. De uitgangspunten van het beleggingsbeleid zijn in 2008 vastgelegd in de vorm van een Beleggingsstatuut en een Beleggingsplan. Tevens is er een Beleggingscommissie ingesteld. Het Beleggingsstatuut regelt hoe er binnen OBV met beleggingen wordt omgegaan (regels en procedures en wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is). Het beleggingsplan omvat de uitgangspunten voor de beleggingen zelf. OBV streeft een defensief risicoprofiel na en een beleggingshorizon van tien jaar. In dit beleggingsplan is de samenstelling van de beleggingsportefeuille verdeeld over de categorieën aandelen (10%-20%), obligaties (75%) en liquide middelen (10%). B ELEGGINGEN (Bedragen x 1.000) Obligaties Aandelen Liquide Totaal middelen Balanswaarde per in % 57% 10% 33% 100% Rendement in % -1,4% -58,3% 3,6% -5,9% Door daling van beurskoersen is er een fors verlies geleden op de beleggingsportefeuille. Zowel de aandelenfondsen als de obligatieportefeuille zijn daardoor in waarde gedaald. Het positieve directe rendement (dit is de door OBV ontvangen couponrente, dividenden en spaarrente) ad wordt sterk negatief beïnvloed door de koersverliezen. Over 2008 werd een koersverlies geleden ter grootte van Tezamen met de gerealiseerde koerswinst op de lossing van obligaties ter grootte van is een koersverlies geleden van 15%. Op de obligatieportefeuille is een koersverlies geleden van Op de aandelenfondsenportefeuille is een koersverlies geleden van Van het totale koersverlies komt een bedrag van ten laste van de reserve koersverschillen zodat per saldo een bedrag van ten laste van het resultaat wordt geboekt. In bovenstaande rendementen is rekening gehouden met de koersresultaten alsmede ontvangen rente en dividenden. De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurskoers per 31 december van het boekjaar. Het totaal van de ongerealiseerde koersverschillen wordt, voor zover boven de aankoopwaarde, toegevoegd aan de reserve koersverschillen en, voor zover beneden de aankoopwaarde, ten laste van het resultaat gebracht. Bovengenoemde verliezen resulteren in zowel een afboeking van de post reserve koersverschillen als in een directe boeking ten laste van de winst-en-verliesrekening. VERSLAG VAN DE DIRECTIE VERSLAG VAN DE DIRECTIE

13 24 25 FOTO: ISTOCKPHOTO/MERIJN VAN DER VLIET B ESTEMMING RESULTAAT P ROFIEL Aan de Algemene Vergadering van Deelnemers wordt voorgesteld om het positieve resultaat over 2008, ad toe te voegen aan de algemene reserve. Samenwerking ARCADIS V OORUITZICHTEN OBV gaat ervan uit dat klimatologische ontwikke lingen in de (nabije) toekomst een verhoogd risico op brand- en stormschades met zich meebrengen. Om over voldoende reserves te beschikken om toekomstige brand-, storm-, ijzelen sneeuwdrukschades te kunnen vergoeden, zijn, na een besluit van de deel nemers, met ingang van 1 januari 2008 de premie tarieven verhoogd. De gemiddelde verhoging bedraagt 8% op de brand dekking en 15% op de stormdekking. De resultaten over 2009 zullen bij uitblijven van grote schades, naar verwachting uitkomen op het niveau van het jaar 2004 en voorafgaande jaren. Dit zal met name ook afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille. ARCADIS zorgt voor de uitvoering van OBV. ARCADIS en haar rechtsvoorgangers zijn sinds de oprichting van OBV in 1894 verbonden aan OBV en is sinds 1921 penvoerder voor de maatschappij. Meerdere ARCADIS-medewerkers werken parttime voor OBV: een controller, een financieel administrateur, een medewerker polisadministratie, een secretaresse en een inspecteur (Adri van der Waart). Ook de drie OBV-directieleden zijn van ARCADIS: Marc Heiligers (directeur verzekeringstechniek), Mark Elbers (directeur strategie en beleid) en Jaap van Gelder (algemeen directeur). Door deze uitbesteding bespaart OBV operationele kosten en profiteert zij van de expertise en faciliteiten binnen ARCADIS. In lijn met de strategie en beleid van OBV zijn de Raad van Commissarissen en de Directie van OBV gezamenlijk overeengekomen dat de directievoering door ARCADIS uiterlijk op 1 januari 2011 zal worden beëindigd. Inmiddels is een traject gestart om een nieuwe penvoerder aan te stellen. OBV wil ARCADIS graag bedanken voor de jarenlange directievoering die immer tot tevredenheid is uitgevoerd. Arnhem, 11 maart 2009 De directie VERSLAG VAN DE DIRECTIE PROFIEL

14 26 27 DEELNEMERS ZIJN NAAST BOSEIGENAREN OOK STEEDS MEER ANDERE TYPEN VERZEKERDEN GEWORDEN FOTO: VOERMANS VAN BREE Voorzitter van de Raad van Commissarissen Oene Gorter: ONDERLINGE NU INRICHTEN VOOR DE TOEKOMST Het verzekeringsbedrijf dat de verzekeringsopdracht van de deelnemers uitvoert, doet dat op hoog niveau, legt Gorter uit. Sinds jaar en dag is de uitvoering van het verzekeringswerk in handen van ARCADIS en haar rechtsvoorgangers. Dat is logisch, want de vroegere Heidemij was natuurlijk dé grote ontginner van Nederland, de grote partij voor de aanleg van bos en natuur. Logischerwijs stonden zij daardoor midden in een groot netwerk van rentmeesters en waren zij de partij met verstand van de financiële kant van bosbeheer en bosbouw. Inmiddels is ARCADIS uitgegroeid tot een internationaal beursgenoteerd bedrijf, waarvoor bosbouw niet meer maatgevend is als activiteit. ARCADIS is een groot internationaal bedrijf en daarbinnen is OBV langzamerhand steeds meer een niche geworden. En dan ook een niche in één regio van zijn wereldwijde speelveld. ARCADIS heeft echter als penvoerder niet één keer de aandacht laten verslappen, benadrukt Gorter: De directie heeft ons verzekeringsbedrijf op een hoog plan gebracht, en adequaat ingespeeld op relevante ontwikkelingen en wettelijke veranderingen. Neem bijvoorbeeld het afleggen van verantwoording aan De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Niet alleen verschoven de accenten bij ARCADIS. Gorter: Ook OBV veranderde gaandeweg: deelnemers zijn naast boseigenaren ook steeds meer andere typen verzekerden geworden. Waren verzekerden vroeger vooral particuliere boseigenaren, inmiddels is dat met recreatieparken, gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties divers. Daarom is de Raad van Commissarissen ook al veranderd. Wij vormen nu een betere afspiegeling van alle typen verzekerden, aangevuld met een verzekeringsdeskundige. OBV maakt zich op voor een nieuwe periode. In 2008 is dat ook toegelicht in de Beleidsvisie Onderlinge Bossen Verzekeringsmaatschappij. Daarin wordt uiteengezet welke koers OBV in de periode 2008 tot 2010 zal varen. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Oene Gorter: Een hoop is al gebeurd, en in 2009 maken we samen met de huidige directievoerder een heel belangrijke stap, als we de directietaak elders beleggen. Dat stelt ons in staat om verder te gaan met kosten te beheersen en reserves aan te vullen met behoud van de kwaliteit van het verzekeringsbedrijf. Bakens verzetten In 2008 constateerde OBV dat de waarborgmaatschappij op een risicovol moment in haar geschiedenis was aanbeland. Gorter: Konden we eigenlijk wel op dezelfde voet doorgaan? Er was natuurlijk de grote schade uit 2007, met euro de grootste in onze geschiedenis. Met de herverzekering hebben we die schade goed kunnen dragen, maar dat betekende wel een aanslag op de reserves. En er moeten juist grotere reserves opgebouwd worden om zulke grote schades ook in de toekomst te kunnen dragen. Het was tijd om de bakens te verzetten. Daarover waren commissarissen en directie het eens. We stelden samen met ARCADIS vast dat de kosten van de directievoering langzamerhand een te groot beslag leggen op de beschikbare middelen. Dit terwijl intussen het aantal verzekerde hectaren van de tweeduizend polishouders op bleef, en de bijbehorende premie per jaar dus ook ongeveer euro. We werden een beetje topzwaar. Het verzekeringsbedrijf wordt dan wel uitstekend uitgevoerd, maar tegen welke prijs? De vaste kosten van het apparaat versus die van het verzekeringsbedrijf moesten omlaag, en als het even kan moet het aantal deelnemers in het verzekeringsbedrijf omhoog. PROFIEL PROFIEL

15 28 29 Zo kunnen we tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijke risicodekking bereiken. Penvoerder en commissarissen besloten dat een nieuwe directie een goede logische stap is. ARCADIS ondersteunt de commissarissen bij het zoeken naar haar plaatsvervanger en bij de overdracht. Nieuwe accenten met passende partijen Nu begin 2009 zijn veelbelovende gesprekken gaande met twee partijen. Met deze partijen zou het onderling waarborgende karakter zoals al 115 jaar bestaat ook behouden blijven: verzekerden nemen deel op basis van solidariteit, zonder winstoogmerk. Én het schept kansen voor de nieuwe accenten die we voor de toekomst willen leggen, zoals lagere kosten, beperking van schade en schadegevolg door preventie en een groter aantal deelnemers. De gesprekken worden gevoerd met een andere onderlinge waarborgmaatschappij, wat aansluit bij het karakter van OBV. Dit zou bovendien meteen schaalvoordeel aan de kostenkant opleveren. Bijvoorbeeld omdat je in één moeite meegaat in de verantwoording richting De Nederlandsche Bank de Auto riteit Financiële Markten. De andere partij is een grote bossenorganisatie. Deze organisatie doet veel boswerk in heel Nederland en is daardoor fysiek ook mooi verspreid over het land. Ze weet goed de weg naar verschillende relevante ministeries in Den Haag. Waar vroeger de Heidemij een toegangspoort was tot een netwerk van rentmeesters en beheerders, is deze organisatie dat nu ook weer. Dat betekent ook voor de Bossenverzekering grotere acquisitiemogelijkheden. Het lijkt een goede stap deze twee partijen voor gezamenlijke directievoering te vragen voor onze Bossenverzekeringsmaatschappij. Preventie belangrijker Behalve kostenbeheersing en acquisitiemogelijkheden wil Gorter graag nog een mogelijkheid belichten die deze nieuwe koers oplevert: preventie. De voorzitter: OBV moet haar positie voor de toekomst ook kiezen in het licht van bredere ontwikkelingen in Nederland. De overheid roept partijen op om rekening te houden met klimaat- of natuurrampen, waar vanuit grotere schades dreigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft aan dat het in geval van grotere rampen waarschijnlijk niet alles alleen kan opvangen. De minister wil daarom de zelfredzaamheid van Nederland vergroten door burgers, bedrijven en organisaties tot preventieve maatregelen te stimuleren. Neem voor onze branche als voorbeeld de stormen van 1972 en Alle wegen waren ontoegankelijk, niemand was erop voorbereid. Er lagen auto s onder bomen waar niemand bij kon. De schade was enorm. Waar het naartoe moet is dat we voor dit scenario een pakket maatregelen klaar hebben. Hetzelfde kan met dreigende grotere branden. Ook als eigenaren en beheerders kunnen we nog meer voorsorteren op het voorkomen van schade. Door te zorgen dat er goede contacten zijn met de brandweer over brandgangen en brandsingels, dat er calamiteitenplannen liggen, dat er afspraken liggen met boeren die water kunnen leveren als er >> TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN EEN ZO HOOG MOGELIJKE RISICODEKKING BEREIKEN E EN NIEUWE VISIE OP BOSBEHEER De gemeente Ede bezit ruim 2400 hectare natuurgebied, waarvan 2000 hectare bos. We hebben ons gebied al jaren bij OBV verzekerd, maar afgelopen jaar is deze verzekering volledig aangepast op basis van onze nieuwe visie op bosbeheer. In het verleden verzekerden we puur de houtopstanden. We waren eerder boeren van bomen dan bosbeheerders. Inmiddels hebben we een meer integrale kijk op bosbeheer ontwikkeld. Bos is immers geen verzameling van bomen, maar een heel ecosysteem. Dat vraagt om een andere vorm van beheer. In plaats van de houtopslag kijken we nu hoe we de structuur van het bos kunnen waarborgen en verzekeren. Met deze visie in ons achterhoofd zijn we met OBV gaan kijken naar onze verzekering. Samen hebben we ons bezit onderverdeeld in ongeveer dertig stukjes bos of natuurgebied die qua kernmerken één gebied vormen. Vanuit de kenmerken van elk stuk hebben we bepaald wat de risico s zijn en wat we willen verzekeren. Op basis daarvan heeft OBV een premie bepaald voor het totale bezit. Voor sommige cultuurhistorische stukken geldt bijvoorbeeld dat we deze bij schade zoveel mogelijk in oude staat willen herstellen. Een ander stuk bos is helemaal niet verzekerd tegen brandschade, daar mag de natuur zichzelf herstellen. In weer een ander deelgebied komen houtsoorten voor die niet zozeer interessant zijn voor de exploitatie, maar wel heel waardevol zijn voor het ecosysteem. Die houtsoorten willen we na schade zo snel mogelijk terug laten komen. Ook willen we na een schade alle paden en toegangswegen snel opruimen, zodat het bos na een storm weer veilig toegankelijk is. Dat is in de verzekering opgenomen. Op deze manier hebben we ons hele gebied in kaart gebracht en verzekerd. Het is echt maatwerk geworden. Het contact met OBV was tijdens dit proces heel prettig. Ze waren bereid om mee te denken en samen hebben we er echt de tijd voor genomen en dat is belangrijk bij zo n nieuw proces. Rinus Boortman, bosbeheerder van de gemeente Ede FOTO: VOERMANS VAN BREE PROFIEL PROFIEL

16 30 31 geblust moet worden. Als je al deze dingen nog moet verzinnen als de grote brand eens woedt, ben je rijkelijk laat. OBV kan hierin met haar beoogde nieuwe directiepartners een rol spelen. We kunnen als vraagbaak en expertisecentrum fungeren voor deelnemers als het gaat om preventie. Via onze kennis en ons netwerk kun je als boseigenaar of -beheerder je preventie goed op orde brengen. We kunnen contacten bevorderen tussen deelnemers en preventie-experts zoals brandweer. Dit kan zelfs een reden worden om je bij OBV aan te sluiten. FOTO: ELMER SPAARGAREN DE FLEXIBELE POLISVOORWAARDEN ZIJN VOOR MIJ ZEER AANTREKKELIJK Landgoed Broekman ligt in het zuidoosten van de provincie Groningen bij Stadskanaal. Het is een pas aangelegd bos- en natuurgebied op een plek die voorheen volledig in gebruik was als akkerbouwgrond. De mogelijkheden om mijn akkerbouwbedrijf uit te breiden waren helaas nihil. Aan de ene zijde van het terrein ligt bos, aan de andere een natuurgebied en aan de derde zijde ligt een kanaal. Zo n acht jaar geleden besloot ik daarom een andere weg in te slaan en op mijn grond een bos- en natuurgebied te ontwikkelen. Na het aanvragen van allerlei vergunningen kon ik vijf jaar geleden de eerste bomen planten. Toen het bos eenmaal geplant was, realiseerde ik me dat het gevaar in een klein hoekje schuilt. Neem een groepje jongeren dat niet altijd netjes op de paden blijft wandelen. Er hoeft in droge tijden maar één sigarettenpeuk op de verkeerde plek terecht te komen en daar gaat je nieuwe bos. Daartegen wilde ik me verzekeren. Ik heb wat om me heen geïnformeerd en werd door mijn bemiddelaar gewezen op OBV. Zij bleken een aantrekkelijke partij vanwege de flexibele verzekeringsmogelijkheden. Het probleem met nieuw aangelegd bos is dat je de eerste jaren veel ondergroei hebt. De bodem is bedekt met restmateriaal en onkruid. In een droge periode is die bodem erg brandbaar. In deze jonge fase loop je dus het meeste risico op brand, terwijl de risico s op storm- en ijzelschade veel kleiner zijn. Daarmee kun je in de polis en dus in de premie rekening houden. En dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Ik vind het erg prettig om goed verzekerd te zijn. Want de omslag van akkerbouwer naar bosbeheerder was best wennen. Gelukkig gaat zoiets niet van de een op de andere dag, je groeit er langzaam naartoe. Nu vind ik het erg leuk, want het gebied wordt steeds mooier. Langzaam ontwikkelt het zich tot een schitterend bos- en natuurgebied met rustige wandelpaden en mooie vijverpartijen. Daar geniet ik elke dag van. Egbert Broekman, eigenaar Landgoed Broekman Volgens Gorter en zijn collega-commissarissen is het voor een verzekeringsbedrijf niet alleen zaak om schade te vergoeden, maar ook om schade en schadegevólg te beperken. Elke beperking is gunstig voor deelnemende leden: het betekent minder schade vergoeden en dus minder aanslag op de reserves van de verzekeringsmaatschappij. De directiewisseling als markering richting verlaagde apparaatskosten, groeimogelijkheden en meer preventie sluit aan op veranderingen die in de afgelopen tijd al onder de hoede van ARCADIS zijn ingezet. Bijvoorbeeld verbeterde efficiency door automatisering: het wordt straks mogelijk om online schades te melden, dekking te veranderen of uit te breiden. Dat kan ook door het standaardiseren van een aantal maatwerkverzekeringen voor de verschillende typen verzekerden. Gorter: Zo maak je dat een recreatieparkbeheerder en een particulier elk de dekking en het serviceniveau vinden die bij ze past, zonder dat je te veel per klant specificeert, wat kostbaar is. Uniek maatwerk blijft natuurlijk daarnaast bespreekbaar. De commissarissen en ARCADIS kijken terug op 2008 als een jaar waarin belangrijke beslissingen werden genomen voor de toekomst en verwachten dat 2009 een jaar wordt waarin deze besluiten worden gematerialiseerd. WE KUNNEN ALS VRAAGBAAK EN EXPERTISECENTRUM FUNGEREN VOOR DEELNEMERS ALS HET GAAT OM PREVENTIE PROFIEL PROFIEL

17 32 33 FOTO: VIVIAN BEKS MEN WIST METEEN OVER WELKE BOOM IK HET HAD We waren niet gehinderd door enige kennis toen we in 1973 Obbicht als woestenij kochten, een zéér verschrikkelijke toestand. Het kasteel een hoofdgebouw met twee bijgebouwen in Rijnlandse stijl uit 1780 was een ruïne complex zonder daken geworden. Er groeide zelfs een boom in. De resterende 4,5 hectare loofbos zat vol doornstruiken en brandnetels. Na vijftien jaar restau reren is het woongenot nu ongelooflijk groot en de eeuwenoude aanplant hebben we met veel hulp van het Instituut Kleine Landschapselementen langzaam weer op orde gebracht. De wisselingen van het seizoen zijn een grandioze belevenis. We besloten zo n vijftien jaar geleden het bos te verzekeren. Alleen al om alle persoonlijke toewijding die erin zit, maar ook vanwege monumentale bomen als kastanjes, lindes en platanen. Verschillende exemplaren staan geregistreerd op de lijst met monumentale bomen. Dat het zo waardevol is, maakt dat we er zuinig op zijn. Een beheerplan van de stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen is daarbij onze leidraad. Onlangs nog hebben we een ginkgo en twee nieuwe platanen aangeplant. De Onderlinge staat je bij in geval van nood. Zo n verzekering maakt dat we het landgoed volgens onze stijl kunnen beheren: op tijd erbij zijn. Na schade aan platanen door windhozen in 2008 wist de inspecteur meteen over welke bomen ik het had, en dezelfde week nog kwam hij langs. Een nog sterker voorbeeld van er op tijd bij zijn ervoeren we een paar jaar eerder. Een linde was door de bliksem tot barstens toe getroffen. De boom dreigde om te vallen en voor nog grotere schade te zorgen. Nog voordat de schade ontstond, stemde de Bossenverzekering toe om hem weg te laten halen. Wie zuinig is op zijn bos, is bij OBV aan een goed adres. Peter Szymkowiak, eigenaar kasteel en park Obbicht FOTO: ISTOCKPHOTO/DAN BRANDENBURG PROFIEL PROFIEL

18 34 35 J AARREKENING Balans per 31 december 2008 (na resultaatbestemming) (x 1.000) Activa Beleggingen Obligaties Aandelen Vlottende middelen Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Reserve koersverschillen Ledenrekening Voorzieningen Verzekeringstechnische voorzieningen 0 5 Kortlopende schulden Vooruit ontvangen premies Overige schulden FOTO: FLICKR/MR PI JAARREKENING JAARREKENING

19 36 37 Winst-en-verliesrekening Kasstroomoverzicht (x 1.000) (x 1.000) Baten Premies Premie herverzekering -/ /- 102 Netto premie Opbrengst beleggingen Totaal baten Lasten Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen 49 -/- 464 Ongerealiseerde koersverschillen 57 0 Mutatie voorzieningen -/- 5 1 Mutatie vorderingen 87 -/- 60 Mutatie kortlopende schulden -/ /- 379 Schades Mutatie verzekeringstechnische voorzieningen 5 Terugontvangen herverzekering -/- 359 Schades eigen rekening Kosten en provisie Rente ledenrekening Totaal lasten Technisch resultaat 47 -/- 468 Overige baten en lasten 2 4 Resultaat voor belastingen 49 -/- 464 Belastingen Resultaat na belastingen 49 -/- 464 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Desinvesteringen en lossingen effecten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie ledenrekening Nettokasstroom 395 -/- 35 Mutatie liquide middelen Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december /- 35 JAARREKENING JAARREKENING

20 38 39 FOTO: FLICKR/TOKEK BELANDA Toelichting G RONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTATENBEPALING Algemeen Tenzij anders vermeld worden activa en passiva op basis van nominale waarde gewaardeerd. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en op de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Beleggingen De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoersen ultimo verslagjaar. Gerealiseerde koersverschillen bij verkoop c.q. lossing van aandelen en obligaties worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Het totaal van de ongerealiseerde koersverschillen bij aandelen en obligaties wordt, voor zover boven de aankoopwaarde, toegevoegd aan de reserve voor koersverschillen en, voor zover beneden de aankoopwaarde, verwerkt in de winst- en verliesrekening. Liquide middelen De banktegoeden zijn ondergebracht bij de Rabobank en zijn terstond opeisbaar. Voorzieningen Aangezien het verzekeringsjaar gelijk is aan het kalenderjaar kent de maatschappij geen voorziening voor niet verdiende premies. De voorziening voor te betalen bedragen omvat het bedrag van de te verwachten schades in aanmerking nemende: - schadegevallen die vóór de balansdatum zijn ontstaan en gemeld, maar nog niet zijn afgewikkeld; - schadegevallen die vóór de balansdatum hebben plaatsgehad, maar nog niet zijn gemeld (IBNR) hierbij zijn de specifieke weersomstandigheden in de tweede helft van het jaar in ogenschouw genomen; - de kosten die verband houden met de afwikkeling van schades. Resultatenbepaling In de winst-en-verliesrekening worden alle baten en lasten verantwoord die aan het boekjaar toegerekend moeten worden. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het belastbare bedrag van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het resultaat na belastingen aangepast voor posten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het boekjaar. De desinvestering en lossing van effecten wordt opgenomen tegen de oorspronkelijke aanschafwaarde, daar het koersresultaat verkopen reeds is opgenomen in het resultaat na belastingen. JAARREKENING JAARREKENING

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2007 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

J AARVERSLAG 2007 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING J AARVERSLAG 2007 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING Bosperceel bij Vierhouten (Veluwe), 19 januari 2007 Foto: Bram van de Biezen 5 S TERKE BAND Veel verzekeraars zijn begonnen als een Onderlinge Waarborg

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2009 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING

J AARVERSLAG 2009 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING J AARVERSLAG 2009 O NDERLINGE B OSSEN V ERZEKERING FOTO: ADRI VAN DER WAART 5 E EN ONDERLINGE FOTO: OBV Onderlinge Bossenverzekering Maatschappij U.A. Opgericht te Zutphen, 4 februari 1894 Louis Pasteurlaan

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1

N.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50

- ANNUAL REPORT 2006 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2006 10/05/07, 11:50 te Amsterdam Jaarrekening 2006 Inhoudsopgave Jaarrekening 2006 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 27 april 2007 Balans (na winstbestemming) 31-12-2006

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

N.V. Argenta Nederland

N.V. Argenta Nederland .-...... i. N.V. Argenta Nederland p Rapport inzake jaarverslag 2006 ' 7 februari 2007 p N.V. Argenta Nederland Inhoud Jaarverslag 2006 Jaarverslag van de directie Jaarrekening Balans per 31 december 2006

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds

Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds JAARREKENING 2015 Stichting Het Groninger Klokken- en Orgelfonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02094746 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Fortis N.V. Jaarrekening 2007

Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis Jaarrekening 2006 / Fortis N.V. 311 Fortis N.V. Jaarrekening 2007 Fortis N.V. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht 312 Fortis Jaarrekening 2007 / Fortis N.V. Balans (voor winstbestemming) 31 december

Nadere informatie