Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_ Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_ Voorwaarden alle risico s Apparthomes

2 INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt de werking van uw verzekeringsovereenkomst aangegeven en worden de inhoud van de aangeboden dekking en de omvang van de prestaties, alsook onze wederzijdse rechten en plichten duidelijk omschreven. 2. Bijzondere voorwaarden Hierin staan de persoonlijke gegevens van uw verzekeringsovereenkomst, evenals de garanties die u hebt gekozen, de verzekerde bedragen en de te betalen premies. Indien de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst strijdig zouden zijn, gaan de bijzondere voorwaarden voor op de algemene voorwaarden. Om de algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, hebben wij voor een duidelijke structuur gekozen: In de inhoudsopgave vindt u snel het gezochte onderwerp. In hoofdstuk I leest u de uitgangspunten van de verzekering. Hoofdstuk II beschrijft de basis-, de aanvullende en de optionele dekkingen. In hoofdstuk III leest u welke zaken niet door deze overeenkomst zijn gedekt. In hoofdstuk IV wordt aangegeven welke uw rechten en plichten zijn in geval van schade. Hoofdstuk V beschrijft de wettelijke en administratieve procedures die van toepassing zijn op uw verzekeringsovereenkomst. Hoofdstuk VI bevat een verklarende woordenlijst met definities van bepaalde termen uit de algemene voorwaarden. Deze woorden zijn vet gedrukt in de tekst. 2

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING 4 1. Doel van de verzekering 4 2. De verzekerde bedragen 4 a. Uitgangspunt 4 b. Wijziging van de verzekerde bedragen 4 c. Indexering van de verzekerde bedragen 4 HOOFDSTUK II DEKKING 4 A. Basisdekkingen 4 1. Basisprincipe 4 2. Bijzonderheden 4 a. Het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten 4 b. Beschadiging aan onroerend goed ten gevolge van een verhuizing, inbraak of poging daartoe 4 c. Vandalisme en kwaad opzet 4 d. Supersonische knal 4 e. Schade door brandstoffen en lekkage van opslagtanks die eigendom zijn van de verzekerde 5 f. Arbeidsconflicten en aanslagen 5 g. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw 5 3. Uitbreiding van de dekking 5 a. Vakantieverblijf 5 b. Studentenkamer 5 c. Kamer in een rusthuis 6 d. Lokalen voor feesten en familiebijeenkomsten 6 e. Vervangende woning 6 B. Aanvullende dekkingen 6 1. Automatische uitbreiding tot de inboedel van de mede-eigendom 6 2. Verhaal van huurders of bewoners 6 3. Verhaal van derden 6 4. Dekking bij overlijden blijvende invaliditeit - kosten voor behandeling 6 5. Kosten voor voorlopige huisvesting 6 6. Gebruiksderving van onroerend goed 7 7. Kosten voor herstel van tuinen 7 8. Kosten voor blussen, behoud, sloop en graafwerk 7 9. Reddingskosten Kosten als gevolg van waterschade en schade als gevolg van brandstoffen Kosten als gevolg van de inwerking van elektriciteit Expertisekosten Onrechtstreekse verliezen Extra kosten van heropbouw conform de nieuwe bouwvoorschriften Kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus Interventielimieten van de aanvullende dekkingen, met uitzondering van punt 4 8 C. Optionele dekkingen 8 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigendom 8 2. Machinebreuk 8 3. Economisch verlies ten gevolge van de niet-werking van een systeem voor groene energie 9 4. Dekking van daktuinen 9 5. Heropbouw conform de nieuwe energievoorschriften 9 6. Afzien van verhaal tegen huurders 9 HOOFDSTUK III UITSLUITINGEN 9 HOOFDSTUK IV SCHADEGEVALLEN Wat moet u doen bij schade? Wat gebeurt er als u uw verplichtingen niet nakomt? Hoe worden de beschadigde goederen en de schade begroot? Binnen welke termijn wordt de schadevergoeding betaald? Hoe verhaal halen? 13 HOOFDSTUK V DE OVEREENKOMST Uw plichten Beschrijving van het risico Vermindering van het risico Verzwaring van het risico Preventie en controle Duur van de overeenkomst Verhoging van onze tarieven Eigendomsoverdracht van de verzekerde goederen Toepasselijk recht en jurisdictie Keuze van vestigingsplaats Klachten Mededeling over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens 16 HOOFDSTUK VI WOORDENLIJST 16 3

4 HOOFDSTUK I UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING 1. Doel van de verzekering Overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gewijzigd bij de wet van 17 september 2005 en het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, vergoeden wij de schade die u kunt lijden als eigenaar en de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd ingevolge schade aan de omschreven, in België gelegen goederen waarvan de dekking wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en wanneer deze schade wordt veroorzaakt door een onzekere gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar en welke niet onder een uitsluiting valt. 2. Verzekerde bedragen a. Hoe worden de verzekerde bedragen vastgesteld? De bedragen worden vastgesteld zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. b. Wijziging van de verzekerde bedragen Tijdens de duur van de overeenkomst kunt u te allen tijde vragen om een wijziging van de verzekerde bedragen om ze in overeenstemming te brengen met de waarde van de goederen waarop ze betrekking hebben. c. Indexering van de verzekerde bedragen Wat is het voordeel van indexering? De waarde van de verzekerde goederen verandert voortdurend, waardoor de bedragen die golden toen u de verzekering afsloot na enige tijd niet meer overeenkomen met de werkelijke waarde. Door de indexering worden de bedragen jaarlijks automatisch aangepast. Zo zorgt de indexering voor een betere overeenstemming tussen de waarde van de verzekerde goederen en de verzekerde bedragen. Hoe werkt de indexering? Indien de partijen dit zijn overeengekomen, worden de verzekerde bedragen, de premies en de maximumvergoedingen op de jaarlijkse vervaldag van de premie gewijzigd volgens de verhouding tussen het laatste indexcijfer van de bouwkosten, dat halfjaarlijks wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische Experten (ABEX), en: - het bij afsluiting van de verzekering in de bijzondere voorwaarden vermelde indexcijfer voor de verzekerde bedragen en premies. - het indexcijfer ABEX 739 (januari 2014) voor de maximumvergoedingen. Wat de aanvullende dekkingen voor «verhaal van derden», «burgerlijke aansprakelijkheid gebouw» en de franchise betreft, wordt gesteld dat deze bedragen zijn verbonden aan de ontwikkeling van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van januari 2014, namelijk 234,73 (basis 1981=100). Wat de aanvullende dekking voor «reddingskosten» betreft, wordt aangegeven dat het maximumbedrag verbonden is aan de ontwikkeling van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van januari 2014, namelijk 173,51 (basis 1988=100). Bij een schadegeval vervangt het meest recente indexcijfer van vóór het schadegeval, indien dit hoger is, het indexcijfer dat gold voor de laatst betaalde premie. Bij afschaffing van de evenredigheidsregel is indexering verplicht. HOOFDSTUK II DEKKING A. BASISDEKKINGEN 1. Basisprincipe De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe de verzekerde op grond van de algemene en bijzondere voorwaarden schadeloos te stellen voor alle materiële schade aan of verlies van de verzekerde goederen door een plotselinge, toevallige en onvoorziene gebeurtenis ten gevolge van een niet-uitgesloten risico. 2. Bijzonderheden a. Het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten Wij vergoeden het ondoorschijnend worden en het verlies aan waterdichtheid van isolatiebeglazing indien deze minder dan twintig jaar oud is. Als dit bij verschillende ruiten tegelijk het geval is, beschouwen wij dat als één schadegeval en wordt het in de overeenkomst genoemde franchisebedrag slechts éénmaal in mindering gebracht. b. Beschadiging van onroerende eigendommen ten gevolge van verhuizing, diefstal of poging daartoe Schade aan het gebouw door het gebruik van een goederenlift tijdens een verhuizing of intrekken van een bewoner, evenals de schade aan het gebouw als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal worden gedekt tot een maximum van voor alle schade. De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal worden gedekt tot maximaal c. Vandalisme en kwaad opzet Schade veroorzaakt door vandalisme of kwaad opzet, anders dan brand en aanverwante gevaren, rookschade, waterschade of breuk van ruiten, wordt gedekt tot maximaal per schadegeval. Indien de onderste 2 meter van de buitengevel van het gebouw zijn behandeld met verf tegen graffiti, is de franchise niet van toepassing in geval van tags en graffiti. d. Supersonische knal Wanneer u de APPARTHOMES-verzekering afsluit, dekken wij de materiële schade die kan optreden aan de buitenramen en het dak van het verzekerde gebouw bij iedere knal die optreedt wanneer luchtvaartuigen op supersonische snelheid vliegen, tot per schadegeval. Specifieke verplichting van de verzekerde: bij een dergelijke schade dient u binnen 24 uur een klacht in te dienen bij de federale of de lokale politie, aan wie u 4

5 vaststelling vraagt, evenals de schade die het gevolg is van de knal. De door ons verschuldigde schadeloosstelling wordt slechts betaald indien u kunt aantonen dat u alles hebt gedaan om aan deze verplichting te voldoen. e. Schade door lekkage van brandstof Wij dekken ook, tot , de kosten voor het saneren van de vervuilde grond, het afgraven en afvoeren van grond die vervuild is door lekkage van brandstof, inclusief de schade aan zwembaden en de kosten voor het heraanleggen van tuin, terrassen en opritten na de sanering. Ook het verlies van brandstof ten gevolge van de schade wordt tot maximaal vergoed. f. Arbeidsconflicten en aanslagen Wij dekken alle schade die: rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag; kan voortvloeien uit maatregelen die in voornoemd geval door een wettelijk opgerichte autoriteit worden genomen voor de beveiliging en bescherming van de verzekerde goederen. De dekking is van toepassing op eenvoudige risico s, tot 100% van de verzekerde waarde voor gebouwen en hun inboedel met een maximale vergoeding van Deze dekking kan worden opgeschort bij ministerieel besluit. De opschorting van de dekking treedt zeven dagen na de kennisgeving ervan in werking. Specifieke verplichting van de verzekerde: bij een verzekerde schade dient u eerst bij de bevoegde autoriteiten alle nodige stappen te ondernemen om schadeloos te worden gesteld. Alleen indien u aantoont dat u al het nodige hebt gedaan, betalen wij een schadevergoeding. gevolg zijn van een ongeval, met andere woorden een plotselinge, door de verzekerde ongewilde en onvoorziene gebeurtenis. vrijwilligers die onderhoud of kleine herstelwerkzaamheden in het gebouw verrichten onder leiding en toezicht van de verzekeringsnemer of zijn gemachtigden. Schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn verzekerd tot een maximum van De dekking wordt per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers, uitgekeerd tot een maximum van: voor lichamelijk letsel voor materiële schade voor immateriële schade bij wijze van aanvulling. Interesten, kosten, uitgaven en honoraria van alle aard zijn hierbij inbegrepen. Het volgende is niet verzekerd: a. schade: veroorzaakt aan goederen die u of uw familieleden die bij u inwonen, hebben of bezitten of die om enige reden aan u of aan hen zijn toevertrouwd; veroorzaakt door huisdieren; die gedekt is door een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering; door het gebouw in aanbouw, in verbouwing of transformatie. b. kosten voor transacties met het Openbaar Ministerie; c. rechterlijke en administratieve boetes; d. kosten van strafzaken. 3. Uitbreiding van de dekking De verzekerde eigenaars die het gebouw van het risicoadres bewonen, zijn, voor zover de schade niet onder een uitsluiting valt, tevens verzekerd op de volgende plaatsen: U dient elke schadevergoeding die u later van de autoriteiten ontvangt aan ons terug te storten, voor zover deze samenvalt met onze eventuele vergoeding. g. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw Wij bieden een dekking: a voor de financiële gevolgen van vorderingen op grond van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek inzake vorderingen van derden. Wij dekken uw burgerlijke aansprakelijkheid die niet onder de overeenkomst valt indien de schade zich uitbreidt tot de goederen van derden; b. voor de schade veroorzaakt aan derden door de inboedel die toebehoort aan de mede-eigendom; personen- en goederenliften voor zover deze in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en jaarlijks door een erkende instantie worden onderhouden; tuinen en terreinen indien de totale oppervlakte niet groter is dan twintig hectare; burenhinder of milieuschade die op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van enige andere bepaling van de Belgische wet ten laste van de verzekerde valt voor zover deze het directe a. Vakantieverblijf Tijdens uw tijdelijk verblijf waar ook ter wereld, garanderen wij materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade veroorzaakt aan het gebouw (hotel inbegrepen) en zijn inboedel, in uw hoedanigheid van huurder of bewoner voor een periode van maximaal 120 nachten per verzekeringsjaar. Per schadegeval beperken wij onze tussenkomst tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. b. Studentenkamer Wij verzekeren studentenkamers overal ter wereld. Wij garanderen het materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade aan het gebouw of het deel daarvan dat door of voor uw kinderen wordt gehuurd en ten behoeve van hun studie door hen wordt bewoond, mits u er niet de eigenaar van bent. Wij zien overeenkomstig de voorwaarden van dit contract af van vorderingen die wij zouden kunnen instellen tegen derde medebewoners van deze woning. Wij beperken onze vergoeding per schadegeval tot 50% van het verzekerde bedrag voor het aandeel van de 5

6 mede-eigenaar van het verzekerde gebouw. c. Kamer in een rusthuis Wij garanderen het materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade aan het gebouw of het deel daarvan dat door of voor uw ouders wordt gehuurd en dat hen als verblijfplaats dient, mits u er niet de eigenaar van bent. Wij zien overeenkomstig de voorwaarden van dit contract af van vorderingen die wij zouden kunnen instellen tegen derde medebewoners van deze woning. Per schadegeval beperken wij onze vergoeding tot d. Lokalen voor familiefeesten en familiebijeenkomsten Wij dekken uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor schade aan de lokalen, inclusief partytenten voor familiefeesten of familiebijeenkomsten wereldwijd, en de inboedel daarvan. Per ongeval beperken wij onze vergoeding tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. e. Vervangende woning Als uw hoofdwoning door deze verzekering wordt gedekt en deze door een verzekerd voorval tijdelijk onbewoonbaar is geworden, dekken wij gedurende maximaal 36 maanden uw aansprakelijkheid als huurder of bewoner van uw vervangende woning in België. Per schadegeval beperken wij onze dekking tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. B. AANVULLENDE DEKKINGEN Zodra een verzekerd schadegeval zich voordoet, geniet u de volgende aanvullende dekkingen. 1. Automatische uitbreiding tot de inboedel van een mede-eigendom De dekking van deze verzekering wordt uitgebreid tot de inboedel die zich in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw bevindt en toebehoort aan de gehele medeeigendom, voor zover de schade aan deze inboedel het gevolg is van een door deze verzekering gedekt schadegeval aan het verzekerde gebouw. Deze aanvullende dekking wordt automatisch toegekend tot een maximum van per schadegeval. Tenzij in de bijzondere voorwaarden van de verzekering uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verlies van of schade aan deze goederen door een diefstal, evenals schade van zuiver esthetische aard, nooit gedekt. 2. Verhaal van huurders of bewoners Wij dekken uw mogelijke aansprakelijkheid als verhuurder jegens uw huurders op grond van artikel 1721, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek (en op overeenkomstige wijze uw aansprakelijkheid als eigenaar ten aanzien van de bewoners), voor materiële schade ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis te wijten aan een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw. Deze dekking wordt uitgebreid tot de kosten wegens de onbruikbaarheid van het gebouw en de aangetoonde bedrijfsschade (vaste algemene kosten verhoogd met het bedrijfsresultaat als dit positief is of verminderd met het bedrijfsresultaat als dit negatief is) geleden door de huurders of bewoners van het gebouw. Onze dekking is echter beperkt tot per schadegeval en geldt als aanvulling. 3. Verhaal van derden Wij dekken uw mogelijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële schade veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis en die zich uitstrekt tot de goederen van derden, uw gasten inbegrepen. Deze dekking wordt uitgebreid tot de kosten wegens de onbruikbaarheid van het gebouw en de aangetoonde bedrijfsschade (vaste algemene kosten verhoogd met het bedrijfsresultaat als dit positief is of verminderd met het bedrijfsresultaat als dit negatief is) geleden door derden. Onze dekking is echter beperkt tot per schadegeval en geldt als aanvulling. 4. Dekking bij overlijden blijvende invaliditeit - kosten voor behandeling De verzekering kan worden aangesproken indien de verzekerde, ten gevolge van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, het slachtoffer wordt van een ongeluk waar hij in de loop van het verzekeringsjaar aan overlijdt of blijvend invalide van wordt en/of dat kosten voor behandeling meebrengt a. Overlijden De verzekering keert aan de hieronder vermelde begunstigden een som uit van per slachtoffer, met een maximum van per ongeval. b. Begrafeniskosten De verzekering betaalt de begrafeniskosten tot een maximum van per slachtoffer en een maximum van per ongeval. c. Blijvende invaliditeit Blijvende invaliditeit (gebaseerd op het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten) die ontstaat en blijvend wordt in het jaar volgend op het ongeval, is verzekerd tot een maximum van per slachtoffer en per ongeval. Het bedrag wordt uitbetaald aan het slachtoffer of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. d. Kosten voor behandeling Wij vergoeden de kosten voor behandeling van een verzekerde of een vrijwillige hulpverlener die noodzakelijk zijn gebleken in het jaar volgend op het ongeval, tot een maximum van per slachtoffer en per ongeval. Deze dekking geldt als aanvulling en wordt pas uitgekeerd nadat alle andere instanties, al dan niet privé, zijn aangesproken, ook die van een later afgesloten verzekering. wij behouden het recht op verhaal tegen eventueel aansprakelijke derden. 5. Kosten voor voorlopige huisvesting Wij vergoeden de kosten voor voorlopige huisvesting als het gebouw na een verzekerde schade onbewoonbaar wordt. 6

7 Onze tegemoetkoming is beperkt tot de in redelijkheid te maken kosten gedurende de normale periode waarin het gebouw onbewoonbaar is met een maximum van 90 dagen. 6. Gebruiksderving van onroerend goed Onder gebruiksderving van onroerend goed verstaan wij: a. de derving van het genot van het gebouw als eigenaar of kosteloze bewoner, geschat als de huurwaarde, of b. de derving van de huur verhoogd met de huurlasten indien het gebouw verhuurd was toen de schade zich voordeed. Onze tegemoetkoming is beperkt tot de normale duur van wederopbouw van een gebouw met een maximum van 36 maanden. Deze schadeloosstelling is voor eenzelfde periode en eenzelfde beschadigde woning niet cumuleerbaar met de dekking voor voorlopige huisvesting. 7. Kosten voor herstel van tuinen Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor herstel van tuinen die zijn beschadigd door het puin van verzekerde goederen, door goederen die de verzekerde goederen hebben beschadigd of door reddingsoperaties. De kosten voor heraanleg van de beplanting mogen niet hoger zijn dan die van vervanging door planten van één jaar oud en van dezelfde soort. 8. Kosten voor blussen, behoud, sloop en graafwerk Wij vergoeden de werkelijke, in redelijkheid gemaakte kosten om de verzekerde goederen te beschermen bij een schadegeval in het verzekerde of een aangrenzend gebouw, evenals de kosten voor sloop en graafwerk die noodzakelijk zijn voor het herstel en de wederopbouw van de beschadigde eigendommen. Wij vergoeden tevens de materiële schade veroorzaakt door de sloop op bevel van de overheid om uitbreiding van de schade of instortingen, rechtstreeks en uitsluitend als volg van het verzekerde schadegeval, te voorkomen. 9. Reddingskosten De werkelijk betaalde kosten die voortvloeien uit door ons gevraagde maatregelen teneinde de gevolgen van een verzekerd schadegeval te voorkomen of te beperken, evenals de kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen om bij dreigend gevaar een verzekerde schade te voorkomen of, indien het schadegeval zich al voordoet, de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden door ons vergoed indien deze in redelijkheid zijn gemaakt, zelfs als ze geen resultaat hebben gehad. 10. Kosten als gevolg van waterschade en schade als gevolg van brandstoffen Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor: a. het opsporen van de waterleiding of verwarmingsbuis die de schade veroorzaakt indien deze is ingebouwd of onder de vloer ligt; b. herstel of vervanging van de leiding (inclusief radiatoren) die de schade veroorzaakt; c. herstel in de oorspronkelijke staat na deze werkzaamheden. Wij vergoeden ook de in redelijkheid gemaakte kosten tot opsporing van een vastgestelde materiële schade, zelfs als deze zoektocht tot niets heeft geleid. 11. Kosten als gevolg van de inwerking van elektriciteit Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor: a. het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat de schade veroorzaakt; b. herstel of vervanging van het defecte onderdeel dat de schade veroorzaakt; c. herstel in de oorspronkelijke staat na deze werkzaamheden; Wij vergoeden ook de in redelijkheid gemaakte kosten tot opsporing van een vastgestelde materiële schade, zelfs als deze zoektocht tot niets heeft geleid. 12. Expertisekosten Werkelijk door u betaalde honoraria (alle belastingen inbegrepen) van een deskundige, tot een maximum van de hieronder vastgestelde percentages of bedragen (ABEX 739) die zijn berekend over het voor de verzekeringen verschuldigde bedrag. Aansprakelijkheidsverzekeringen, btw en indirecte verliezen worden niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van de vergoeding. Bedrag van de vergoeding (excl. btw) van 0 tot van tot van tot van tot van tot hoger dan % van terugbetaling expertisekosten 5% ,5% op het gedeelte boven % op het gedeelte boven ,5% op het gedeelte boven ,75% op het gedeelte boven ,35% op het gedeelte boven Onze vergoeding van het honorarium van een privédeskundige is echter beperkt tot per schadegeval. 13. Onrechtstreekse verliezen Bij een schadegeval worden de schadeloosstellingen verhoogd met 5% en een maximum van om de verzekerde forfaitair te vergoeden voor allerlei algemene kosten die hij heeft moeten maken ten gevolge van deze schade. Voor de berekening van deze aanvullende schadeloosstelling worden de vergoedingen die voor de volgende dekking zijn betaald echter niet meegerekend: burgerlijke aansprakelijkheid gebouw; aansprakelijkheid als huurder; vorderingen van derden; vorderingen van huurders en bewoners; kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus (beheerder); expertisekosten; taksen; belastingen. 14. Extra kosten voor heropbouw conform de nieuwe bouwvoorschriften Wij dekken de extra kosten voor de wederopbouw van het gebouw indien in de geldende bouwvoorschriften nieuwe 7

8 regels zijn opgenomen waar de verzekerde aan moet voldoen. Deze dekking is beperkt tot het wettelijk vereiste minimum. 15. Kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus Wij vergoeden de werkelijke extra kosten die de raad van mede-eigenaars en/of de syndicus heeft gemaakt na het optreden van een gedekt schadegeval. Wij beperken deze dekking tot 10% van de voor het gebouw verschuldigde vergoeding krachtens de basisdekking, met uitsluiting van de dekking «natuurrampen» en de aanvullende dekkingen, met een maximum van Interventielimieten van de aanvullende dekkingen, met uitzondering van punt 4 a. Wij vergoeden per schadegeval, voor alle aanvullende dekkingen bij elkaar opgeteld, een bedrag van maximaal 100 % van het verzekerde bedrag op de verzekerde goederen, het gebouw en de inboedel. b. De verzekering dekt het verhaal van derden echter tot 100% van de verzekerde bedragen voor het gebouw en de inboedel met een minimum van ,80. c. De verzekering dekt eveneens 100% van de verzekerde bedragen voor het gebouw en de inboedel voor de dekking van reddingskosten, binnen de limieten beschreven in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, voor zover het gaat om eenvoudige risico s. C. Optionele dekkingen Deze dekkingen zijn optioneel en gelden alleen indien ze uitdrukkelijk worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw polis. 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars a. Dekking De verzekering dekt de niet door de verzekering gedekte burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars voor aan derden veroorzaakte schade ten gevolge van een fout of een tekortkoming die zij in het kader van hun functie hebben begaan. Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in de wet van 30 juni 1994 op de mede-eigendom en de verzekering vergoedt binnen de in deze wet gestelde grenzen. Bij uitbreiding is de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt als deze voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot een niet-gedekte aansprakelijkheid. De vergoeding is echter beperkt tot het bedrag van de schadevergoeding die verschuldigd zou zijn als de aansprakelijkheidsvordering een niet-verzekerde basis gehad zou hebben. b. De verzekerde De leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars, evenals de rekeningcommissaris van het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw. Als derden worden beschouwd alle personen behalve: - de verzekerde zelf; - de personen die gewoonlijk onder hetzelfde dak wonen als de verzekerde. De syndicus evenals de Vereniging van mede-eigenaren en elke andere mede-eigenaar van het betreffende gebouw worden onderling als derden beschouwd. c. De grenzen van de dekking Lichamelijke en materiële schade: in totaal per schadegeval. Immateriële schade: per schadegeval. d. De verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van persoonlijke handelingen en gedrag die het kader van de functie en de activiteiten van de raad van mede-eigenaars te buiten gaan; schade als gevolg van handelingen of tekortkomingen van de syndicus die het kader van zijn taak te buiten gaan; schade die wordt veroorzaakt of verergerd door een onrechtmatige daad die strafrechtelijk kan worden vervolgd; schade als gevolg van misbruik van vertrouwen; schade als gevolg van strafrechtelijke of fiscale boetes, evenals straffen en boetes voor zover zij de geleden schade overschrijden; schade die uitsluitend voortvloeit uit het financiële beheer, met name het storten van geld of waarden, insolventie of verduistering; schade als gevolg van het niet storten of het niet terugstorten van kapitaal, fondsen, effecten en waarden met inbegrip van onroerende waarden; schade als gevolg van een gebrek aan zekerheden of verzekeringen; kosten om slecht uitgevoerde werkzaamheden aan te passen of opnieuw te laten uitvoeren. 2. Machinebreuk De dekking van de verzekering wordt uitgebreid met een machinebreukdekking voor de volgende apparatuur: liften, goederenliften voor privégebruik; verwarmings- en airconditioningapparaten of delen daarvan; apparatuur voor waterzuivering, -drainage en -afvoer; apparatuur voor beveiliging en domotica; apparatuur voor hydrotherapie en ontspanning; «groene-energie-installaties» voor zover deze deel uitmaken van het gebouw of een deel daarvan. In tegenstelling tot het gestelde in Hoofdstuk III, punt 10, wordt een eigen gebrek gedekt onder de machinebreukdekking. a. Verzekerd bedrag De dekking wordt toegekend tot een maximum van per schadegeval. 8

9 b. Uitsluitingen Schade aan roerende goederen; Schade aan onderdelen die door hun aard onderhevig zijn aan snelle slijtage of regelmatige vervanging zoals filters, pakkingen, enz.; Schade als gevolg van slecht vakmanschap bij herstel of het weer in bedrijf stellen voor een definitieve reparatie; Afnemende resultaten, mechanische storing of niet-functioneren. c. Schadevergoeding In geval van schade wordt de omvang als volgt geschat: tot drie jaar oud: op grond van de nieuwwaarde; vanaf vier jaar oud: op basis van een conventionele waarde, die wordt vastgesteld in overleg met onze deskundige en rekening houdt met een waardevermindering wegens slijtage van 10% per jaar, te rekenen vanaf het eerste jaar; de maximale waardevermindering wegens slijtage is vastgesteld op 90%; als het goed hersteld kan worden, wordt geen waardevermindering wegens slijtage afgetrokken. Het bedrag van de schade kan evenwel niet hoger zijn dan de waarde van het goed op het moment van de schade. 3. Economisch verlies ten gevolge van de niet-werking van een systeem voor groene energie Wij dekken het economisch verlies van de mede-eigendom voortvloeiend uit het gebruik van een noodcircuit of de huur van een vervangend systeem bij een stroomonderbreking of -uitval van een installatie voor groene energie van het gebouw. De dekking wordt uitgekeerd tot maximaal per schadegeval. 4. Dekking van daktuinen In aanvulling op hetgeen is voorzien in punt 7 van de aanvullende dekkingen in de algemene voorwaarden, vergoeden wij het herstel van zogenaamde «hangende tuinen», op het dak of het terras van het verzekerde gebouw. De dekking wordt uitgekeerd tot maximaal per schadegeval. 5. Heropbouw conform de nieuwe energienormen Wij dekken de extra kosten voor de wederopbouw als het gebouw moet voldoen aan nieuwe energienormen die van toepassing zijn op het moment dat de schade zich voordoet. De vergoeding kan niet meer dan 50% hoger zijn dan de vergoeding die zou worden uitgekeerd bij wederopbouw in de oorspronkelijke staat, met een absoluut maximum van Afzien van verhaal tegen huurders In tegenstelling tot het gestelde in Hoofdstuk IV, punt 5, ziet de verzekeringsmaatschappij, behalve in geval van diefstal of kwaad opzet, af van alle verhaal die zij zou kunnen instellen tegen de huurders en anderen die op enige grond het verzekerde gebouw bewonen, evenals de personen in hun dienst. Dit afzien van verhaal moet vermeld worden in de bijzondere voorwaarden van de polis. HOOFDSTUK III UITSLUITINGEN De hieronder genoemde uitsluitingen zijn van toepassing op alles wat gedekt is volgens de algemene voorwaarden, inclusief de optionele dekkingen als deze werden opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De volgende verliezen of schade worden altijd uitgesloten: 1 de gevolgen van collectieve gewelddaden, van een al dan niet verklaarde oorlog, met inbegrip van een burgeroorlog, burgerlijk of militair oproer, bezetting of vordering door een overheid, een volksbeweging of volksopstand; 2. de gevolgen van een nucleair risico, van de wijziging van een atoomkern, radioactiviteit en/of het vrijkomen van ioniserende straling, al of niet gevolgd door brand; 3. de gevolgen van een explosie van in het verzekerde gebouw aanwezige springstoffen; 4. de gevolgen van een niet-accidentele milieuverontreiniging; 5. alle schade of kosten in verband met de aanwezigheid van asbest; 6. met opzet door de verzekerde of iedere andere begunstigde van de verzekering veroorzaakte schade of verliezen; wij vergoeden de andere verzekerden die schade hebben geleden en zullen deze bedragen verhalen op de verantwoordelijke. Schade veroorzaakt aan derden is echter altijd uitgesloten; 7. de schade of verliezen veroorzaakt door of met medeplichtigheid van een huurder of bewoner, personen die bij hem inwonen, zijn familieleden of gasten; 8. de schade of verliezen die al bestonden en bij de verzekerde bekend waren op de ingangsdatum van de dekking of waarvan de oorzaak duidelijk werd bij een eerder schadegeval en die toen niet is weggenomen, terwijl dat wel mogelijk was; 9. de schade of verliezen die voorzienbaar zijn en voortvloeien uit slijtage van de verzekerde goederen, zoals het langzaam roesten, geleidelijke beschadiging (door carbonatatie bv), door mist, vochtigheid of droogte van de atmosfeer, rot, schimmel, fermentatie, ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of afwerking, ongedierte, insecten, knaagdieren of door het ontbreken van preventieve maatregelen en onderhoud in naam van de verzekerde; 10. de schade die voortvloeit uit elke constructiefout of enig ander gebrek in het ontwerp van het gebouw of van de inboedel ervan waarvan u kennis moest hebben en waarvoor u niet de vereiste maatregelen heeft getroffen om er ten gepaste tijde aan te verhelpen of waarvan u, zonder ervan op de hoogte te zijn, zelf de veroorzaker bent. Het eigen gebrek en het verborgen gebrek zijn eveneens uitgesloten. De waarborg blijft echter verworven voor de gebreken die het directe gevolg zijn van een verzekerd schadegeval. Deze uitsluitingen hebben enkel betrekking op het gedeelte dat getroffen werd door een gebrek en zijn niet van toepassing voor de andere delen van het risico waarvan de beschadiging een indirect gevolg kan zijn van deze uitgesloten gebreken. 9

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN HUURDERSVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze «Huurdersverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @

Algemene voorwaarden. Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Algemene voorwaarden Top Woning 0079-2000707N-01072004 @ Fortis AG, Emile Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - Tel. +32 (0)2 220 81 11 - Fax : +32 (0)2 220 81 50 - http://www.fortisag.be Fortis AG n.v., Emile

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V.

SpR 04. Speciale risico s S.A. AVISE N.V. SpR 04 Speciale risico s VERZEKERING ALLE RISICO S BEHALVE S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012)

Algemene voorwaarden. Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) Algemene voorwaarden Verzekering Brand Speciale Risico s (Editie 2012) 0079-2270805N-25062012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN

WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WONING SELECT ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 Principes 8 Dekkingen 1 - Brand

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING

BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING BRANDVERZEKERING MULTIRISK 2009 WONING INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................................................................ 3 SPECIALE VOORWAARDEN EIGEN AAN ELKE

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en Privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 Woonverzekering - Basisdekkingen 8 1. Principes 8 2. Dekkingen

Nadere informatie

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014

VIVIUM Woning. Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM Woning Algemene voorwaarden - VIV 292/09-2014 VIVIUM nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Lid van de P&V Groep Koningsstraat 153, 1210 Brussel - Tel.: + 32 2 406 35 11 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei, 92 2018 Antwerpen

Nadere informatie

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014

ING Globale Woning- en Gezinsverzekering. Algemene voorwaarden. Schade? Bel. ING Assist Line 24 u op 24 GWG-N-03-2014 ING Globale Woning- en Gezinsverzekering Algemene voorwaarden Schade? Bel ING Assist Line 24 u op 24 02 550 06 00 GWG-N-03-2014 @# INLEIDING DE VERZEKERINGSPOLIS Deze verzekeringspolis is een overeenkomst

Nadere informatie

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010

IDEAL PROPERTY. Algemene Voorwaarden. Uitgave P&V 291/06-2010 IDEAL PROPERTY Algemene Voorwaarden Uitgave P&V 291/06-2010 P&V Verzekeringen cvba Koningsstraat 151-1210 Brussel België TEL + 32 (0)2 250 91 11 IBAN BE29 8777 9394 0464 FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW

Nadere informatie

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t

H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t H e x a g o n V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t v o o r a l w a t u d i e r b a a r i s A l g e m e n e V o o r w a a r d e n Mevrouw, Mijnheer, U hebt Hexagon gekozen voor de verzekering van uw

Nadere informatie

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven

Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Comfort Thuis Verzekering en hulpverlening Woning en privé-leven Overzicht Woonverzekering - Info Line 6 Woonverzekering - Eerste hulp 7 1. Bijstand in het verzekerde gebouw 7 2. Bijstand als het gebouw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0...

Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden. ~ii, Home Plan. VERZEKERING Home Plan o. Ln Ln 0... Allianz (ffi) ~~ Algemene Voorwaarden ~ii, Home Plan VERZEKERING Home Plan o Ln Ln 0... Allianz @) Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij twee belangrijke doelstellingen willen bereiken:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie