Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_ Voorwaarden alle risico s Apparthomes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_29.07.2014. Voorwaarden alle risico s Apparthomes"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden - Apparthomes NL_ Voorwaarden alle risico s Apparthomes

2 INLEIDING Beste verzekerde, Uw verzekeringsovereenkomst bestaat uit twee delen: 1. Algemene voorwaarden Hierin wordt de werking van uw verzekeringsovereenkomst aangegeven en worden de inhoud van de aangeboden dekking en de omvang van de prestaties, alsook onze wederzijdse rechten en plichten duidelijk omschreven. 2. Bijzondere voorwaarden Hierin staan de persoonlijke gegevens van uw verzekeringsovereenkomst, evenals de garanties die u hebt gekozen, de verzekerde bedragen en de te betalen premies. Indien de algemene en de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst strijdig zouden zijn, gaan de bijzondere voorwaarden voor op de algemene voorwaarden. Om de algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, hebben wij voor een duidelijke structuur gekozen: In de inhoudsopgave vindt u snel het gezochte onderwerp. In hoofdstuk I leest u de uitgangspunten van de verzekering. Hoofdstuk II beschrijft de basis-, de aanvullende en de optionele dekkingen. In hoofdstuk III leest u welke zaken niet door deze overeenkomst zijn gedekt. In hoofdstuk IV wordt aangegeven welke uw rechten en plichten zijn in geval van schade. Hoofdstuk V beschrijft de wettelijke en administratieve procedures die van toepassing zijn op uw verzekeringsovereenkomst. Hoofdstuk VI bevat een verklarende woordenlijst met definities van bepaalde termen uit de algemene voorwaarden. Deze woorden zijn vet gedrukt in de tekst. 2

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING 4 1. Doel van de verzekering 4 2. De verzekerde bedragen 4 a. Uitgangspunt 4 b. Wijziging van de verzekerde bedragen 4 c. Indexering van de verzekerde bedragen 4 HOOFDSTUK II DEKKING 4 A. Basisdekkingen 4 1. Basisprincipe 4 2. Bijzonderheden 4 a. Het ondoorzichtig worden van isolerende ruiten 4 b. Beschadiging aan onroerend goed ten gevolge van een verhuizing, inbraak of poging daartoe 4 c. Vandalisme en kwaad opzet 4 d. Supersonische knal 4 e. Schade door brandstoffen en lekkage van opslagtanks die eigendom zijn van de verzekerde 5 f. Arbeidsconflicten en aanslagen 5 g. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw 5 3. Uitbreiding van de dekking 5 a. Vakantieverblijf 5 b. Studentenkamer 5 c. Kamer in een rusthuis 6 d. Lokalen voor feesten en familiebijeenkomsten 6 e. Vervangende woning 6 B. Aanvullende dekkingen 6 1. Automatische uitbreiding tot de inboedel van de mede-eigendom 6 2. Verhaal van huurders of bewoners 6 3. Verhaal van derden 6 4. Dekking bij overlijden blijvende invaliditeit - kosten voor behandeling 6 5. Kosten voor voorlopige huisvesting 6 6. Gebruiksderving van onroerend goed 7 7. Kosten voor herstel van tuinen 7 8. Kosten voor blussen, behoud, sloop en graafwerk 7 9. Reddingskosten Kosten als gevolg van waterschade en schade als gevolg van brandstoffen Kosten als gevolg van de inwerking van elektriciteit Expertisekosten Onrechtstreekse verliezen Extra kosten van heropbouw conform de nieuwe bouwvoorschriften Kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus Interventielimieten van de aanvullende dekkingen, met uitzondering van punt 4 8 C. Optionele dekkingen 8 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigendom 8 2. Machinebreuk 8 3. Economisch verlies ten gevolge van de niet-werking van een systeem voor groene energie 9 4. Dekking van daktuinen 9 5. Heropbouw conform de nieuwe energievoorschriften 9 6. Afzien van verhaal tegen huurders 9 HOOFDSTUK III UITSLUITINGEN 9 HOOFDSTUK IV SCHADEGEVALLEN Wat moet u doen bij schade? Wat gebeurt er als u uw verplichtingen niet nakomt? Hoe worden de beschadigde goederen en de schade begroot? Binnen welke termijn wordt de schadevergoeding betaald? Hoe verhaal halen? 13 HOOFDSTUK V DE OVEREENKOMST Uw plichten Beschrijving van het risico Vermindering van het risico Verzwaring van het risico Preventie en controle Duur van de overeenkomst Verhoging van onze tarieven Eigendomsoverdracht van de verzekerde goederen Toepasselijk recht en jurisdictie Keuze van vestigingsplaats Klachten Mededeling over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens 16 HOOFDSTUK VI WOORDENLIJST 16 3

4 HOOFDSTUK I UITGANGSPUNTEN VAN DE VERZEKERING 1. Doel van de verzekering Overeenkomstig de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gewijzigd bij de wet van 17 september 2005 en het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, vergoeden wij de schade die u kunt lijden als eigenaar en de aansprakelijkheid die u ten laste kan worden gelegd ingevolge schade aan de omschreven, in België gelegen goederen waarvan de dekking wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden en wanneer deze schade wordt veroorzaakt door een onzekere gebeurtenis die voortvloeit uit een gedekt gevaar en welke niet onder een uitsluiting valt. 2. Verzekerde bedragen a. Hoe worden de verzekerde bedragen vastgesteld? De bedragen worden vastgesteld zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. b. Wijziging van de verzekerde bedragen Tijdens de duur van de overeenkomst kunt u te allen tijde vragen om een wijziging van de verzekerde bedragen om ze in overeenstemming te brengen met de waarde van de goederen waarop ze betrekking hebben. c. Indexering van de verzekerde bedragen Wat is het voordeel van indexering? De waarde van de verzekerde goederen verandert voortdurend, waardoor de bedragen die golden toen u de verzekering afsloot na enige tijd niet meer overeenkomen met de werkelijke waarde. Door de indexering worden de bedragen jaarlijks automatisch aangepast. Zo zorgt de indexering voor een betere overeenstemming tussen de waarde van de verzekerde goederen en de verzekerde bedragen. Hoe werkt de indexering? Indien de partijen dit zijn overeengekomen, worden de verzekerde bedragen, de premies en de maximumvergoedingen op de jaarlijkse vervaldag van de premie gewijzigd volgens de verhouding tussen het laatste indexcijfer van de bouwkosten, dat halfjaarlijks wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische Experten (ABEX), en: - het bij afsluiting van de verzekering in de bijzondere voorwaarden vermelde indexcijfer voor de verzekerde bedragen en premies. - het indexcijfer ABEX 739 (januari 2014) voor de maximumvergoedingen. Wat de aanvullende dekkingen voor «verhaal van derden», «burgerlijke aansprakelijkheid gebouw» en de franchise betreft, wordt gesteld dat deze bedragen zijn verbonden aan de ontwikkeling van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van januari 2014, namelijk 234,73 (basis 1981=100). Wat de aanvullende dekking voor «reddingskosten» betreft, wordt aangegeven dat het maximumbedrag verbonden is aan de ontwikkeling van de index der consumptieprijzen. De basisindex is die van januari 2014, namelijk 173,51 (basis 1988=100). Bij een schadegeval vervangt het meest recente indexcijfer van vóór het schadegeval, indien dit hoger is, het indexcijfer dat gold voor de laatst betaalde premie. Bij afschaffing van de evenredigheidsregel is indexering verplicht. HOOFDSTUK II DEKKING A. BASISDEKKINGEN 1. Basisprincipe De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe de verzekerde op grond van de algemene en bijzondere voorwaarden schadeloos te stellen voor alle materiële schade aan of verlies van de verzekerde goederen door een plotselinge, toevallige en onvoorziene gebeurtenis ten gevolge van een niet-uitgesloten risico. 2. Bijzonderheden a. Het ondoorschijnend worden van isolerende ruiten Wij vergoeden het ondoorschijnend worden en het verlies aan waterdichtheid van isolatiebeglazing indien deze minder dan twintig jaar oud is. Als dit bij verschillende ruiten tegelijk het geval is, beschouwen wij dat als één schadegeval en wordt het in de overeenkomst genoemde franchisebedrag slechts éénmaal in mindering gebracht. b. Beschadiging van onroerende eigendommen ten gevolge van verhuizing, diefstal of poging daartoe Schade aan het gebouw door het gebruik van een goederenlift tijdens een verhuizing of intrekken van een bewoner, evenals de schade aan het gebouw als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal worden gedekt tot een maximum van voor alle schade. De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels als gevolg van diefstal of een poging tot diefstal worden gedekt tot maximaal c. Vandalisme en kwaad opzet Schade veroorzaakt door vandalisme of kwaad opzet, anders dan brand en aanverwante gevaren, rookschade, waterschade of breuk van ruiten, wordt gedekt tot maximaal per schadegeval. Indien de onderste 2 meter van de buitengevel van het gebouw zijn behandeld met verf tegen graffiti, is de franchise niet van toepassing in geval van tags en graffiti. d. Supersonische knal Wanneer u de APPARTHOMES-verzekering afsluit, dekken wij de materiële schade die kan optreden aan de buitenramen en het dak van het verzekerde gebouw bij iedere knal die optreedt wanneer luchtvaartuigen op supersonische snelheid vliegen, tot per schadegeval. Specifieke verplichting van de verzekerde: bij een dergelijke schade dient u binnen 24 uur een klacht in te dienen bij de federale of de lokale politie, aan wie u 4

5 vaststelling vraagt, evenals de schade die het gevolg is van de knal. De door ons verschuldigde schadeloosstelling wordt slechts betaald indien u kunt aantonen dat u alles hebt gedaan om aan deze verplichting te voldoen. e. Schade door lekkage van brandstof Wij dekken ook, tot , de kosten voor het saneren van de vervuilde grond, het afgraven en afvoeren van grond die vervuild is door lekkage van brandstof, inclusief de schade aan zwembaden en de kosten voor het heraanleggen van tuin, terrassen en opritten na de sanering. Ook het verlies van brandstof ten gevolge van de schade wordt tot maximaal vergoed. f. Arbeidsconflicten en aanslagen Wij dekken alle schade die: rechtstreeks aan de verzekerde goederen wordt veroorzaakt door personen die deelnemen aan een arbeidsconflict of een aanslag; kan voortvloeien uit maatregelen die in voornoemd geval door een wettelijk opgerichte autoriteit worden genomen voor de beveiliging en bescherming van de verzekerde goederen. De dekking is van toepassing op eenvoudige risico s, tot 100% van de verzekerde waarde voor gebouwen en hun inboedel met een maximale vergoeding van Deze dekking kan worden opgeschort bij ministerieel besluit. De opschorting van de dekking treedt zeven dagen na de kennisgeving ervan in werking. Specifieke verplichting van de verzekerde: bij een verzekerde schade dient u eerst bij de bevoegde autoriteiten alle nodige stappen te ondernemen om schadeloos te worden gesteld. Alleen indien u aantoont dat u al het nodige hebt gedaan, betalen wij een schadevergoeding. gevolg zijn van een ongeval, met andere woorden een plotselinge, door de verzekerde ongewilde en onvoorziene gebeurtenis. vrijwilligers die onderhoud of kleine herstelwerkzaamheden in het gebouw verrichten onder leiding en toezicht van de verzekeringsnemer of zijn gemachtigden. Schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn verzekerd tot een maximum van De dekking wordt per schadegeval, ongeacht het aantal slachtoffers, uitgekeerd tot een maximum van: voor lichamelijk letsel voor materiële schade voor immateriële schade bij wijze van aanvulling. Interesten, kosten, uitgaven en honoraria van alle aard zijn hierbij inbegrepen. Het volgende is niet verzekerd: a. schade: veroorzaakt aan goederen die u of uw familieleden die bij u inwonen, hebben of bezitten of die om enige reden aan u of aan hen zijn toevertrouwd; veroorzaakt door huisdieren; die gedekt is door een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering; door het gebouw in aanbouw, in verbouwing of transformatie. b. kosten voor transacties met het Openbaar Ministerie; c. rechterlijke en administratieve boetes; d. kosten van strafzaken. 3. Uitbreiding van de dekking De verzekerde eigenaars die het gebouw van het risicoadres bewonen, zijn, voor zover de schade niet onder een uitsluiting valt, tevens verzekerd op de volgende plaatsen: U dient elke schadevergoeding die u later van de autoriteiten ontvangt aan ons terug te storten, voor zover deze samenvalt met onze eventuele vergoeding. g. Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw Wij bieden een dekking: a voor de financiële gevolgen van vorderingen op grond van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek inzake vorderingen van derden. Wij dekken uw burgerlijke aansprakelijkheid die niet onder de overeenkomst valt indien de schade zich uitbreidt tot de goederen van derden; b. voor de schade veroorzaakt aan derden door de inboedel die toebehoort aan de mede-eigendom; personen- en goederenliften voor zover deze in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en jaarlijks door een erkende instantie worden onderhouden; tuinen en terreinen indien de totale oppervlakte niet groter is dan twintig hectare; burenhinder of milieuschade die op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek of van enige andere bepaling van de Belgische wet ten laste van de verzekerde valt voor zover deze het directe a. Vakantieverblijf Tijdens uw tijdelijk verblijf waar ook ter wereld, garanderen wij materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade veroorzaakt aan het gebouw (hotel inbegrepen) en zijn inboedel, in uw hoedanigheid van huurder of bewoner voor een periode van maximaal 120 nachten per verzekeringsjaar. Per schadegeval beperken wij onze tussenkomst tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. b. Studentenkamer Wij verzekeren studentenkamers overal ter wereld. Wij garanderen het materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade aan het gebouw of het deel daarvan dat door of voor uw kinderen wordt gehuurd en ten behoeve van hun studie door hen wordt bewoond, mits u er niet de eigenaar van bent. Wij zien overeenkomstig de voorwaarden van dit contract af van vorderingen die wij zouden kunnen instellen tegen derde medebewoners van deze woning. Wij beperken onze vergoeding per schadegeval tot 50% van het verzekerde bedrag voor het aandeel van de 5

6 mede-eigenaar van het verzekerde gebouw. c. Kamer in een rusthuis Wij garanderen het materieel herstel waartoe u verplicht kunt worden na schade aan het gebouw of het deel daarvan dat door of voor uw ouders wordt gehuurd en dat hen als verblijfplaats dient, mits u er niet de eigenaar van bent. Wij zien overeenkomstig de voorwaarden van dit contract af van vorderingen die wij zouden kunnen instellen tegen derde medebewoners van deze woning. Per schadegeval beperken wij onze vergoeding tot d. Lokalen voor familiefeesten en familiebijeenkomsten Wij dekken uw aansprakelijkheid als huurder of gebruiker voor schade aan de lokalen, inclusief partytenten voor familiefeesten of familiebijeenkomsten wereldwijd, en de inboedel daarvan. Per ongeval beperken wij onze vergoeding tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. e. Vervangende woning Als uw hoofdwoning door deze verzekering wordt gedekt en deze door een verzekerd voorval tijdelijk onbewoonbaar is geworden, dekken wij gedurende maximaal 36 maanden uw aansprakelijkheid als huurder of bewoner van uw vervangende woning in België. Per schadegeval beperken wij onze dekking tot het verzekerde bedrag dat overeenkomt met het aandeel van de mede-eigenaar in het verzekerde gebouw, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. B. AANVULLENDE DEKKINGEN Zodra een verzekerd schadegeval zich voordoet, geniet u de volgende aanvullende dekkingen. 1. Automatische uitbreiding tot de inboedel van een mede-eigendom De dekking van deze verzekering wordt uitgebreid tot de inboedel die zich in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw bevindt en toebehoort aan de gehele medeeigendom, voor zover de schade aan deze inboedel het gevolg is van een door deze verzekering gedekt schadegeval aan het verzekerde gebouw. Deze aanvullende dekking wordt automatisch toegekend tot een maximum van per schadegeval. Tenzij in de bijzondere voorwaarden van de verzekering uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verlies van of schade aan deze goederen door een diefstal, evenals schade van zuiver esthetische aard, nooit gedekt. 2. Verhaal van huurders of bewoners Wij dekken uw mogelijke aansprakelijkheid als verhuurder jegens uw huurders op grond van artikel 1721, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek (en op overeenkomstige wijze uw aansprakelijkheid als eigenaar ten aanzien van de bewoners), voor materiële schade ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis te wijten aan een constructiefout of een gebrek aan onderhoud van het gebouw. Deze dekking wordt uitgebreid tot de kosten wegens de onbruikbaarheid van het gebouw en de aangetoonde bedrijfsschade (vaste algemene kosten verhoogd met het bedrijfsresultaat als dit positief is of verminderd met het bedrijfsresultaat als dit negatief is) geleden door de huurders of bewoners van het gebouw. Onze dekking is echter beperkt tot per schadegeval en geldt als aanvulling. 3. Verhaal van derden Wij dekken uw mogelijke aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek voor de materiële schade veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis en die zich uitstrekt tot de goederen van derden, uw gasten inbegrepen. Deze dekking wordt uitgebreid tot de kosten wegens de onbruikbaarheid van het gebouw en de aangetoonde bedrijfsschade (vaste algemene kosten verhoogd met het bedrijfsresultaat als dit positief is of verminderd met het bedrijfsresultaat als dit negatief is) geleden door derden. Onze dekking is echter beperkt tot per schadegeval en geldt als aanvulling. 4. Dekking bij overlijden blijvende invaliditeit - kosten voor behandeling De verzekering kan worden aangesproken indien de verzekerde, ten gevolge van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis, het slachtoffer wordt van een ongeluk waar hij in de loop van het verzekeringsjaar aan overlijdt of blijvend invalide van wordt en/of dat kosten voor behandeling meebrengt a. Overlijden De verzekering keert aan de hieronder vermelde begunstigden een som uit van per slachtoffer, met een maximum van per ongeval. b. Begrafeniskosten De verzekering betaalt de begrafeniskosten tot een maximum van per slachtoffer en een maximum van per ongeval. c. Blijvende invaliditeit Blijvende invaliditeit (gebaseerd op het Officieel Belgisch Barema der Invaliditeiten) die ontstaat en blijvend wordt in het jaar volgend op het ongeval, is verzekerd tot een maximum van per slachtoffer en per ongeval. Het bedrag wordt uitbetaald aan het slachtoffer of aan zijn wettelijke vertegenwoordiger. d. Kosten voor behandeling Wij vergoeden de kosten voor behandeling van een verzekerde of een vrijwillige hulpverlener die noodzakelijk zijn gebleken in het jaar volgend op het ongeval, tot een maximum van per slachtoffer en per ongeval. Deze dekking geldt als aanvulling en wordt pas uitgekeerd nadat alle andere instanties, al dan niet privé, zijn aangesproken, ook die van een later afgesloten verzekering. wij behouden het recht op verhaal tegen eventueel aansprakelijke derden. 5. Kosten voor voorlopige huisvesting Wij vergoeden de kosten voor voorlopige huisvesting als het gebouw na een verzekerde schade onbewoonbaar wordt. 6

7 Onze tegemoetkoming is beperkt tot de in redelijkheid te maken kosten gedurende de normale periode waarin het gebouw onbewoonbaar is met een maximum van 90 dagen. 6. Gebruiksderving van onroerend goed Onder gebruiksderving van onroerend goed verstaan wij: a. de derving van het genot van het gebouw als eigenaar of kosteloze bewoner, geschat als de huurwaarde, of b. de derving van de huur verhoogd met de huurlasten indien het gebouw verhuurd was toen de schade zich voordeed. Onze tegemoetkoming is beperkt tot de normale duur van wederopbouw van een gebouw met een maximum van 36 maanden. Deze schadeloosstelling is voor eenzelfde periode en eenzelfde beschadigde woning niet cumuleerbaar met de dekking voor voorlopige huisvesting. 7. Kosten voor herstel van tuinen Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor herstel van tuinen die zijn beschadigd door het puin van verzekerde goederen, door goederen die de verzekerde goederen hebben beschadigd of door reddingsoperaties. De kosten voor heraanleg van de beplanting mogen niet hoger zijn dan die van vervanging door planten van één jaar oud en van dezelfde soort. 8. Kosten voor blussen, behoud, sloop en graafwerk Wij vergoeden de werkelijke, in redelijkheid gemaakte kosten om de verzekerde goederen te beschermen bij een schadegeval in het verzekerde of een aangrenzend gebouw, evenals de kosten voor sloop en graafwerk die noodzakelijk zijn voor het herstel en de wederopbouw van de beschadigde eigendommen. Wij vergoeden tevens de materiële schade veroorzaakt door de sloop op bevel van de overheid om uitbreiding van de schade of instortingen, rechtstreeks en uitsluitend als volg van het verzekerde schadegeval, te voorkomen. 9. Reddingskosten De werkelijk betaalde kosten die voortvloeien uit door ons gevraagde maatregelen teneinde de gevolgen van een verzekerd schadegeval te voorkomen of te beperken, evenals de kosten die voortvloeien uit dringende en redelijke maatregelen die u uit eigen beweging hebt genomen om bij dreigend gevaar een verzekerde schade te voorkomen of, indien het schadegeval zich al voordoet, de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, worden door ons vergoed indien deze in redelijkheid zijn gemaakt, zelfs als ze geen resultaat hebben gehad. 10. Kosten als gevolg van waterschade en schade als gevolg van brandstoffen Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor: a. het opsporen van de waterleiding of verwarmingsbuis die de schade veroorzaakt indien deze is ingebouwd of onder de vloer ligt; b. herstel of vervanging van de leiding (inclusief radiatoren) die de schade veroorzaakt; c. herstel in de oorspronkelijke staat na deze werkzaamheden. Wij vergoeden ook de in redelijkheid gemaakte kosten tot opsporing van een vastgestelde materiële schade, zelfs als deze zoektocht tot niets heeft geleid. 11. Kosten als gevolg van de inwerking van elektriciteit Wij vergoeden de werkelijk gemaakte kosten voor: a. het opsporen van het defect in de elektrische installatie dat de schade veroorzaakt; b. herstel of vervanging van het defecte onderdeel dat de schade veroorzaakt; c. herstel in de oorspronkelijke staat na deze werkzaamheden; Wij vergoeden ook de in redelijkheid gemaakte kosten tot opsporing van een vastgestelde materiële schade, zelfs als deze zoektocht tot niets heeft geleid. 12. Expertisekosten Werkelijk door u betaalde honoraria (alle belastingen inbegrepen) van een deskundige, tot een maximum van de hieronder vastgestelde percentages of bedragen (ABEX 739) die zijn berekend over het voor de verzekeringen verschuldigde bedrag. Aansprakelijkheidsverzekeringen, btw en indirecte verliezen worden niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van de vergoeding. Bedrag van de vergoeding (excl. btw) van 0 tot van tot van tot van tot van tot hoger dan % van terugbetaling expertisekosten 5% ,5% op het gedeelte boven % op het gedeelte boven ,5% op het gedeelte boven ,75% op het gedeelte boven ,35% op het gedeelte boven Onze vergoeding van het honorarium van een privédeskundige is echter beperkt tot per schadegeval. 13. Onrechtstreekse verliezen Bij een schadegeval worden de schadeloosstellingen verhoogd met 5% en een maximum van om de verzekerde forfaitair te vergoeden voor allerlei algemene kosten die hij heeft moeten maken ten gevolge van deze schade. Voor de berekening van deze aanvullende schadeloosstelling worden de vergoedingen die voor de volgende dekking zijn betaald echter niet meegerekend: burgerlijke aansprakelijkheid gebouw; aansprakelijkheid als huurder; vorderingen van derden; vorderingen van huurders en bewoners; kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus (beheerder); expertisekosten; taksen; belastingen. 14. Extra kosten voor heropbouw conform de nieuwe bouwvoorschriften Wij dekken de extra kosten voor de wederopbouw van het gebouw indien in de geldende bouwvoorschriften nieuwe 7

8 regels zijn opgenomen waar de verzekerde aan moet voldoen. Deze dekking is beperkt tot het wettelijk vereiste minimum. 15. Kosten voor de raad van mede-eigenaars of de syndicus Wij vergoeden de werkelijke extra kosten die de raad van mede-eigenaars en/of de syndicus heeft gemaakt na het optreden van een gedekt schadegeval. Wij beperken deze dekking tot 10% van de voor het gebouw verschuldigde vergoeding krachtens de basisdekking, met uitsluiting van de dekking «natuurrampen» en de aanvullende dekkingen, met een maximum van Interventielimieten van de aanvullende dekkingen, met uitzondering van punt 4 a. Wij vergoeden per schadegeval, voor alle aanvullende dekkingen bij elkaar opgeteld, een bedrag van maximaal 100 % van het verzekerde bedrag op de verzekerde goederen, het gebouw en de inboedel. b. De verzekering dekt het verhaal van derden echter tot 100% van de verzekerde bedragen voor het gebouw en de inboedel met een minimum van ,80. c. De verzekering dekt eveneens 100% van de verzekerde bedragen voor het gebouw en de inboedel voor de dekking van reddingskosten, binnen de limieten beschreven in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en het Koninklijk Besluit van 24 december 1992 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, voor zover het gaat om eenvoudige risico s. C. Optionele dekkingen Deze dekkingen zijn optioneel en gelden alleen indien ze uitdrukkelijk worden vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw polis. 1. Burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars a. Dekking De verzekering dekt de niet door de verzekering gedekte burgerlijke aansprakelijkheid van de leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars voor aan derden veroorzaakte schade ten gevolge van een fout of een tekortkoming die zij in het kader van hun functie hebben begaan. Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in de wet van 30 juni 1994 op de mede-eigendom en de verzekering vergoedt binnen de in deze wet gestelde grenzen. Bij uitbreiding is de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt als deze voortvloeit uit een feit dat op zichzelf aanleiding kan geven tot een niet-gedekte aansprakelijkheid. De vergoeding is echter beperkt tot het bedrag van de schadevergoeding die verschuldigd zou zijn als de aansprakelijkheidsvordering een niet-verzekerde basis gehad zou hebben. b. De verzekerde De leden van de Vereniging van mede-eigenaars en van de raad van mede-eigenaars, evenals de rekeningcommissaris van het in de bijzondere voorwaarden aangeduide gebouw. Als derden worden beschouwd alle personen behalve: - de verzekerde zelf; - de personen die gewoonlijk onder hetzelfde dak wonen als de verzekerde. De syndicus evenals de Vereniging van mede-eigenaren en elke andere mede-eigenaar van het betreffende gebouw worden onderling als derden beschouwd. c. De grenzen van de dekking Lichamelijke en materiële schade: in totaal per schadegeval. Immateriële schade: per schadegeval. d. De verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van persoonlijke handelingen en gedrag die het kader van de functie en de activiteiten van de raad van mede-eigenaars te buiten gaan; schade als gevolg van handelingen of tekortkomingen van de syndicus die het kader van zijn taak te buiten gaan; schade die wordt veroorzaakt of verergerd door een onrechtmatige daad die strafrechtelijk kan worden vervolgd; schade als gevolg van misbruik van vertrouwen; schade als gevolg van strafrechtelijke of fiscale boetes, evenals straffen en boetes voor zover zij de geleden schade overschrijden; schade die uitsluitend voortvloeit uit het financiële beheer, met name het storten van geld of waarden, insolventie of verduistering; schade als gevolg van het niet storten of het niet terugstorten van kapitaal, fondsen, effecten en waarden met inbegrip van onroerende waarden; schade als gevolg van een gebrek aan zekerheden of verzekeringen; kosten om slecht uitgevoerde werkzaamheden aan te passen of opnieuw te laten uitvoeren. 2. Machinebreuk De dekking van de verzekering wordt uitgebreid met een machinebreukdekking voor de volgende apparatuur: liften, goederenliften voor privégebruik; verwarmings- en airconditioningapparaten of delen daarvan; apparatuur voor waterzuivering, -drainage en -afvoer; apparatuur voor beveiliging en domotica; apparatuur voor hydrotherapie en ontspanning; «groene-energie-installaties» voor zover deze deel uitmaken van het gebouw of een deel daarvan. In tegenstelling tot het gestelde in Hoofdstuk III, punt 10, wordt een eigen gebrek gedekt onder de machinebreukdekking. a. Verzekerd bedrag De dekking wordt toegekend tot een maximum van per schadegeval. 8

9 b. Uitsluitingen Schade aan roerende goederen; Schade aan onderdelen die door hun aard onderhevig zijn aan snelle slijtage of regelmatige vervanging zoals filters, pakkingen, enz.; Schade als gevolg van slecht vakmanschap bij herstel of het weer in bedrijf stellen voor een definitieve reparatie; Afnemende resultaten, mechanische storing of niet-functioneren. c. Schadevergoeding In geval van schade wordt de omvang als volgt geschat: tot drie jaar oud: op grond van de nieuwwaarde; vanaf vier jaar oud: op basis van een conventionele waarde, die wordt vastgesteld in overleg met onze deskundige en rekening houdt met een waardevermindering wegens slijtage van 10% per jaar, te rekenen vanaf het eerste jaar; de maximale waardevermindering wegens slijtage is vastgesteld op 90%; als het goed hersteld kan worden, wordt geen waardevermindering wegens slijtage afgetrokken. Het bedrag van de schade kan evenwel niet hoger zijn dan de waarde van het goed op het moment van de schade. 3. Economisch verlies ten gevolge van de niet-werking van een systeem voor groene energie Wij dekken het economisch verlies van de mede-eigendom voortvloeiend uit het gebruik van een noodcircuit of de huur van een vervangend systeem bij een stroomonderbreking of -uitval van een installatie voor groene energie van het gebouw. De dekking wordt uitgekeerd tot maximaal per schadegeval. 4. Dekking van daktuinen In aanvulling op hetgeen is voorzien in punt 7 van de aanvullende dekkingen in de algemene voorwaarden, vergoeden wij het herstel van zogenaamde «hangende tuinen», op het dak of het terras van het verzekerde gebouw. De dekking wordt uitgekeerd tot maximaal per schadegeval. 5. Heropbouw conform de nieuwe energienormen Wij dekken de extra kosten voor de wederopbouw als het gebouw moet voldoen aan nieuwe energienormen die van toepassing zijn op het moment dat de schade zich voordoet. De vergoeding kan niet meer dan 50% hoger zijn dan de vergoeding die zou worden uitgekeerd bij wederopbouw in de oorspronkelijke staat, met een absoluut maximum van Afzien van verhaal tegen huurders In tegenstelling tot het gestelde in Hoofdstuk IV, punt 5, ziet de verzekeringsmaatschappij, behalve in geval van diefstal of kwaad opzet, af van alle verhaal die zij zou kunnen instellen tegen de huurders en anderen die op enige grond het verzekerde gebouw bewonen, evenals de personen in hun dienst. Dit afzien van verhaal moet vermeld worden in de bijzondere voorwaarden van de polis. HOOFDSTUK III UITSLUITINGEN De hieronder genoemde uitsluitingen zijn van toepassing op alles wat gedekt is volgens de algemene voorwaarden, inclusief de optionele dekkingen als deze werden opgenomen in de bijzondere voorwaarden. De volgende verliezen of schade worden altijd uitgesloten: 1 de gevolgen van collectieve gewelddaden, van een al dan niet verklaarde oorlog, met inbegrip van een burgeroorlog, burgerlijk of militair oproer, bezetting of vordering door een overheid, een volksbeweging of volksopstand; 2. de gevolgen van een nucleair risico, van de wijziging van een atoomkern, radioactiviteit en/of het vrijkomen van ioniserende straling, al of niet gevolgd door brand; 3. de gevolgen van een explosie van in het verzekerde gebouw aanwezige springstoffen; 4. de gevolgen van een niet-accidentele milieuverontreiniging; 5. alle schade of kosten in verband met de aanwezigheid van asbest; 6. met opzet door de verzekerde of iedere andere begunstigde van de verzekering veroorzaakte schade of verliezen; wij vergoeden de andere verzekerden die schade hebben geleden en zullen deze bedragen verhalen op de verantwoordelijke. Schade veroorzaakt aan derden is echter altijd uitgesloten; 7. de schade of verliezen veroorzaakt door of met medeplichtigheid van een huurder of bewoner, personen die bij hem inwonen, zijn familieleden of gasten; 8. de schade of verliezen die al bestonden en bij de verzekerde bekend waren op de ingangsdatum van de dekking of waarvan de oorzaak duidelijk werd bij een eerder schadegeval en die toen niet is weggenomen, terwijl dat wel mogelijk was; 9. de schade of verliezen die voorzienbaar zijn en voortvloeien uit slijtage van de verzekerde goederen, zoals het langzaam roesten, geleidelijke beschadiging (door carbonatatie bv), door mist, vochtigheid of droogte van de atmosfeer, rot, schimmel, fermentatie, ontbinding, verandering van smaak, kleur, textuur of afwerking, ongedierte, insecten, knaagdieren of door het ontbreken van preventieve maatregelen en onderhoud in naam van de verzekerde; 10. de schade die voortvloeit uit elke constructiefout of enig ander gebrek in het ontwerp van het gebouw of van de inboedel ervan waarvan u kennis moest hebben en waarvoor u niet de vereiste maatregelen heeft getroffen om er ten gepaste tijde aan te verhelpen of waarvan u, zonder ervan op de hoogte te zijn, zelf de veroorzaker bent. Het eigen gebrek en het verborgen gebrek zijn eveneens uitgesloten. De waarborg blijft echter verworven voor de gebreken die het directe gevolg zijn van een verzekerd schadegeval. Deze uitsluitingen hebben enkel betrekking op het gedeelte dat getroffen werd door een gebrek en zijn niet van toepassing voor de andere delen van het risico waarvan de beschadiging een indirect gevolg kan zijn van deze uitgesloten gebreken. 9

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06

Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 1/6 Algemene voorwaarden Natuurrampen op 01/03/06 U geniet van de huidige dekking als u de dekking aardbeving hebt onderschreven vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag van uw contract volgend op 28

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING

Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING Specifieke voorwaarden Onderlinge Steenwijkerwold MOBIELE DEKKING INHOUDSOPGAVE De verzekering is bedoeld om schade aan uw kostbaarheden te vergoeden. Uw kostbaarheden vertegenwoordigen waarschijnlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Home Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1 en A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

-Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Algemene huurvoorwaarden Auto Dekker en Jobse Verhuur. Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Eigen risico Artikel 6 Voor elke aansprakelijkheidsschade die binnen een termijn van 3 jaar (gerekend vanaf de schadedatum)

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering

Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Model 202H4 blad 1 Bijzondere voorwaarden Caravanverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTAS HOME

Algemene voorwaarden ARTAS HOME Algemene voorwaarden ARTAS HOME AV ARTAS HOME 08/2013 VOORWOORD Beste verzekerde, Uw verzekeringscontract bestaat uit twee delen: 1. De algemene voorwaarden Zij beschrijven de werking van uw verzekeringscontract

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Model 202Q3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Superior All Risk. Uw verzekeraar, MS Amlin

Superior All Risk. Uw verzekeraar, MS Amlin Superior All Risk Superior All Risk MS Amlin kent een lange traditie in het verzekeren van grote en internationale bedrijven. Verder bouwend op deze jarenlange ervaring en kennis is het Streamlined Client

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners)

AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. (aansprakelijkheid van de bewoners) AANVULLENDE VOORWAARDEN voor rubriek VI (aansprakelijkheid van de bewoners) Artikel 1 Verzekerden 1.1 Als verzekerden worden beschouwd de Individuele bewoners van de verzekerde deelnemer als omschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering

Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Model 20253 blad 1 Bijzondere voorwaarden Kostbaarhedenverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is onderstreept,

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Voorwaardenblad 15.1 Evenementenverzekering Rubriek 1 Aansprakelijkheidsverzekering Artikel 320-20.1508 Datum 1 augustus 2015 Inhoud pagina Algemene Voorwaarden 3 1 Schadebegrip 3 1.1 Schade aan personen

Nadere informatie