SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies 17 NOVEMBER 2007 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en wetboeken (WIB, BTW, Vennootschapsrecht etc.) is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! VOOR 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 Geef het voornaamste verschil tussen een «wisselresultaat» en een «resultaat uit de omrekening van vreemde valuta» Het wisselresultaat is een gerealiseerd (verwezenlijkt) resultaat terwijl het resultaat uit de omrekening van vreemde valuta zuiver boekhoudkundig is; de financiële transactie is niet volledig voltooid. Het omrekeningsresultaat wordt vastgesteld bij het aanpassen van de monetaire activa en passiva bij de jaarafsluiting aan de slotkoersen van de valuta. A.2 Bereken het te betalen vakantiegeld per 31 december 2006 in een onderneming die in de loop van het kalanderjaar 2006, een totaal bedrag van EUR lonen, onderworpen aan RSZ-bijdragen, betaald heeft aan de arbeiders en waarvan de bruto maandwedde van de bedienden EUR bedraagt. Vakantiegeld arbeiders: 10,27% van 108% van = ,60 EUR Vakantiegeld bedienden: 12 x x 18,80% = ,00 EUR A.3 Een onderneming NV A maakt op 10 juni 2007 volgende factuur aan klant BVBA X: Verkoop van eenheden voor de eenheidsprijs van 3,00 Ristorno 3 % Korting bij betaling binnen de 10 dagen 3 % Het toepasselijke BTW tarief is 21 % Welke boeking(en) dienen te gebeuren bij de opmaak van de factuur Antwoord Clienten , Toegekende Ristorno 900,00 à Verkopen , te betalen BTW 5.927,67 OF Clienten ,67 à Verkopen , te betalen BTW 5.927,67 2 VOOR

3 A.4 Na ontvangst van de factuur, betaalt de BVBA X via een bankoverschrijving. De leverancier (NV A) ontvangt via zijn bankuittreksel van 23 juni 2007 de betaling. Op het bankuittreksel staat 19 juni 2007 vermeld als uitvoeringsdatum. Welke boeking(en) moet de NV A doen bij ontvangst van zijn rekeninguittreksel van de bank? Antwoord Bank , Discontokosten op vorderingen 873,00 à Clienten ,67 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Een vennootschap gaat over tot de herwaardering van haar immateriële en materiële vaste activa. Wat zijn de na te komen verplichtingen? Welke boekingen moet men registreren? Het is verboden immateriële vaste activa te herwaarderen. De herwaardering van materiële vaste activa is toegelaten mits de voorwaarden gesteld door art. 57 van het KB van 30 januari 2001 worden nageleefd: deze vaste activa mogen worden herwaardeerd «wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de vennootschap of van het betrokken bedrijfsonderdeel». De boeking wordt rechtstreeks verricht tussen de vaste activa (een rekening met suffix 8) en een rekening van het passief «12 Herwaarderingsmeerwaarden».+ verantwoording in de toelichting. Indien de herwaardering betrekking heeft op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. VOOR 3

4 B.2 Een vennootschap ontvangt een aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting met een verschuldigd bedrag van EUR. Ze betwist deze aanslag en dient een gemotiveerd bezwaar in; ze meent recht te hebben op een ontlasting van EUR. Hoe verwerkt u dit in de boekhouding? Het onderwerp wordt behandeld in advies 128/1 van de CBN. Naar het oordeel van de Commissie moet een fiscale schuld zodra zij ontstaat door de inkohiering, worden opgenomen op het passief van de balans en in de resultatenrekening. Door de inkohiering ontstaat immers in hoofde van de onderneming een schuld, die onmiddellijk of op korte termijn opeisbaar is en bevoorrecht. De inschrijving op de balans van het ingestelde bezwaar of verhaal als activum, vereist uiteraard een verantwoorde waardering van de vordering. In de resultatenrekening wordt de aldus geschatte vordering opgenomen in een crediteursubrekening «Betwiste belastingen» van de post «Belastingen op de winst». Deze rekening wordt in de toelichting vermeld en verantwoord. In praktijk geeft dit: 6710 Verschuldigde of gestorte Belastingsupplementen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 6713 Betwiste belastingen B.3 Vennootschappen A bezit 70 % van de aandelen van zowel vennootschap B als van vennootschap C. B geeft aan C een lening om duurzaam de activiteit van deze vennootschap te ondersteunen. In welke rekening boekt u de vordering bij B? A, B en C zijn verbonden ondernemingen. De vordering moet bij B geboekt worden op rekening 2810 vorderingen op verbonden ondernemingen (zie de definities onder artikel 95, 1 er IV.A.2. en IV.B.2. KB 30 januari 2001). VOOR 4

5 B.4 Een CVBA overschrijdt niet de criteria opgenomen in artikel 15 W. Venn. op individuele basis. Ze wordt echter aangehouden voor 99% door een zeer grote VZW die haar jaarrekening opstelt en neerlegt met een volledig schema. Welk schema moet worden gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening van de CVBA? Artikel 15, 5 bepaalt dat de criteria op geconsolideerde basis worden berekend als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is. De VZW die de CVBA controleert is een verbonden persoon (art. 11, 2 W. Venn.) maar geen verbonden vennootschap. De CVBA wordt, voor het bepalen van de criteria, dus individueel beschouwd en ze mag haar jaarrekening opstellen en bekendmaken volgens het verkort schema (art. 93 en 99 W. Venn.). VOOR 5

6 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 C.1 Wat verstaat men met factoring? Wat zijn de gevolgen op het vlak van het beheer van de onderneming en op haar financiële structuur? Factoring is een financieringstechniek. De onderneming die een factuur aan zijn klant verstuurt, bezorgt een kopij aan de kredietinstelling (factormaatschappij) die onmiddellijk een bepaald percentage van de factuur stort aan de schuldeiser. Op het vlak van het beheer wordt de opvolging van de debiteuren verzorgd door de financieringsmaatschappij (factormaatschappij). Daar de onderneming, die de factuur heeft opgesteld, vroeger over liquiditeiten beschikt, kan ze sneller haar schuldeisers betalen. Zodoende dalen haar vlottende activa en haar schulden op ten hoogste één jaar met, tot gevolg, een kleiner balanstotaal. C.2 Geef de voornaamste kenmerken van converteerbare obligaties. Wat is het belang hiervan voor de uitgevende vennootschap? De vennootschap die converteerbare obligaties uitgeeft, bepaalt de duur en de rentevoet van de obligaties en de voorwaarden voor de conversie. De duur tijdens dewelke de obligaties kunnen worden geconverteerd mag niet langer zijn dan tien jaar vanaf hun uitgifte (art. 489 W. Venn.). In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties in aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders hun besluit moeten doen kennen. Een vennootschap, met goede groeiperspectieven voor de koers van haar aandelen, zal obligaties kunnen uitgeven met een lagere rentevoet dan deze van gewone obligaties. Indien deze perspectieven bevestigd worden zal, op de vervaldag, niet het volledig ontleende bedrag moeten worden terugbetaald. Inderdaad, enkel de niet geconverteerde obligaties moeten worden terugbetaald. VOOR 6

7 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1 Een ondernemer vestigt zich als zelfstandig schrijnwerker met personeel in dienst. Nadat hij alle noodzakelijke formaliteiten heeft vervuld bij zijn ondernemingsloket (betreffende zijn registratie als ondernemer) en bij de BTW administratie (kwartaalaangiftes), komt hij U opzoeken met de vraag zijn boekhouding te voeren. U zal dus zijn boekhouding vanaf het begin moeten organiseren en hem moeten uitleggen hoe hij U hierbij kan helpen. Wat zal U hem meedelen inzake de wettelijke verplichtingen die hij zal moeten volgen wanneer hij een dubbele boekhouding wenst te voeren en wat moet hij U elk kwartaal bezorgen? Antwoord : - bijhouden en classeren van de offertes - bijhouden en classeren per datum van de inkomende facturen - bijhouden en classeren per datum van de uitgaande facturen + attesten van de cliënten waarvan de onroerende goederen ouder zijn dan vijf jaar - bijhouden van een kasboek met daarin de inkomsten, uitgaven en saldi - bijhouden en classeren van de uittreksels van de verschillende banken - bijhouden van onkostennota s - Vermeldingen maken op deze bankuittreksels waaruit de oorsprong of de bestemming van de overgeschreven sommen blijkt ofwel notities maken op de facturen van de datum en manier van betaling. - Berekeningsdocumenten van het sociaal secretariaat + sociale balans op het einde van het boekjaar - Inventaris op einde boekjaar D.2 Deze zelfstandige schrijnwerker stelt offertes op voor zijn cliënten met prijsaanduidingen. Wanneer de offerte aanvaard wordt, vraagt hij een eerste voorschot alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Leg hem uit wanneer en hoe hij deze voorschotten moet factureren. - De voorschotten moeten gefactureerd worden wanneer zij werden ontvangen. De factuur maakt deel uit van de uitgaande facturen. - Op het einde van de werken, moet enkel nog het resterende saldo worden gefactureerd VOOR 7

8 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 Behalve indien anders wordt vermeld, zijn de bedragen die vermeld worden exclusief 21% BTW. De bedragen dienen afgerond te worden volgens de algemene regel (twee decimalen). Enkel de antwoorden die worden gegeven in de antwoordroosters zullen in aanmerking genomen worden Gelieve enkel te antwoorden in de voorzien antwoordroosters! E.1 1 Welk is de termijn gedurende dewelke een onroerend goed beschouwd wordt als «nieuw» in BTW aangelegenheden? 2 Welke zijn de twee berekeningssytemen voor de aftrek van BTW voor gemengde BTW belastingplichtigen? 3 Welke is de persoon belast met het beheer van de onbetaalde BTW schulden? 4 Welke is de toegelaten facturatietermijn? 5 Welk is de uiterste indieningsdatum van een intracommunautaire listing? Antwoord vraag 1 1 Tot 31/12 van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname of gebruik 2 De regel van het algemene verhoudingsgetal en de regel van het werkelijke gebruik 3 De BTW ontvanger 4 Uiterlijk op de vijfde werkdag die op de levering van het goed of de dienstenprestatie volgt 5 Ten laatste op de 20 ste werkdag van de maand die volgt op het kwartaal E.2 1. Welke zijn de bedragen die U moet vermelden in de vakken 83 & 59 van de BTW aangifte bij de aankoop van volgende auto: Peugeot 407 break Privé gebruik van de auto : 25 % Catalogusprijs (Excl. BTW.) : ,15 Korting van 5% op totale prijs VOOR 8

9 2. Welk bedrag zal moeten vermeld worden in vak 54 van de BTW aangifte van een ondernemer/chauffagist die in 2007 werken aan de centrale verwarming uitvoert (3.743,00 ) in een onroerend goed dat in België is gelegen en dat sinds 7 jaar in gebruik werd genomen door een zelfstandige architect. Deze architect gebruikt de betreffende woning als privé woning (65%) en als beroepslokalen (35%). Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. 3. Geef het toepasselijke BTW tarief op elke op te maken factuur aan elk van de 5 volgende eigenaars ten gevolge van de herstelling door een elektricien van de parlofoon van hun onroerend goed. Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. a) Gelijkvloers wordt ingenomen door het magazijn van een kruidenier b) 1ste verdieping wordt bezet door de burelen van een boekhouder-fiscalist c) 2 de verdieping bezet door het kabinet van een podoloog d) 3 de verdieping bezet door burelen van verzekeringsmakelaar e) 4 de verdieping bezet door gepensionneerd koppel f) 5 de de verdieping bezet door privé woonst van een advocaat 4. Welk bedrag zal moeten vermeld worden in vak 54 van de BTW aangifte ten gevolge van een levering in België van 10 laptops van 1.452,00 per stuk. Korting van 8%. Niet gewaarborgde verpakkingskosten 33. Korting van 2 % bij contante betaling. Verwijlintresten (op vorige factuur ) : 12,68. Antwoorden vraag E 2 1 Vak 83 : ,79 Vak 59 : 2.455,86 2 Vak 54 : 145,98 OF Vak 54: 0,00 3 a 0% medecontractant b 0% medecontractant c 0% medecontractant d 21% e 6% f 6% 4 Vak 54 : 2.755,95 VOOR 9

10 E.3 Duid een of meerdere goede antwoorden aan. 1. Een dierenkliniek die een jaarlijkse omzet realiseert van ,30 kan opteren voor : a het regime van de jaarlijkse indiening b - het regime van de semestriele indiening c - het regime van de kwartaalindiening d - het regime van de maandelijkse indiening e - het regime van de wekelijkse indiening f het regime van de niet - indiening g de vrijstellingsregeling h de dierenkliniek dient geen periodieke BTW aangiftes in 2. Welke van de hieronder voorgestelde alternatieven zijn volgens U, bewijskrachtige elementen van een intracommunautaire levering die U aan de BTW controleur kan voorleggen? a een factuur b de betaling c het BTW nummer van de koper d een attest van de koper e - een bestelbon f - een ontvangstbewijs g - transportdocumenten 3. Een BTW belastingplichtige kan van de vrijstellingsregeling genieten : a zonder meer ambtshalve b - op zijn verzoek c - volgens de hoogte van zijn omzet d - in functie van de hoedanigheid van zijn cliënten e - geen van voormelde alternatieven 4. Bij een BTW belastingplichtige maandelijkse aangifte kan een BTW belastingtegoed worden terugbetaald : a elke week b - elke maand c - elke twee maanden d - elk kwartaal e - elk semester f - elk jaar VOOR 10

11 Antwoorden vraag 3 (gelieve een of meerdere letters op te geven) 1 c d 2 a b c d e f g 3 b c 4 b d E.4 Een antiekhandelaar voert volgende verrichtingen uit onder de margeregeling waarvoor de voorwaarden vervuld zijn. Detailleer voor elk van de verrichtingen de aan te geven bedragen in de verschillende vakken van de BTW aangifte 1. Hij maakt de zolder van de privéwoning leeg van een architect (betaalde prijs aan de architect : 350,00 ) en verkoopt al deze goederen aan drie verschillende klanten : een collega antiekhandelaar (200,00 ), een particuliere klant (150,00 ) en aan een zelfstandige boekhouder voor diens bureau (190,00 ). 2. Hij koopt voor 500,00 een bureau en een kast van een dierenarts die zijn beroepsmatig gebruikte roerende goederen vervangt. Hij verkoopt de aangekochte goederen onmiddellijk verder aan een leerkracht voor 600,00. Antwoord op vraag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,00 Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,00 VOOR 11

12 F. PERSONENBELASTING /10 F.1 De Heer en Mevrouw JULIANI zijn getrouwd zonder huwelijkscontract op 6/6/2005. Antwoord Mijnheer is al mede-eigenaar sinds 2002 van een onroerend goed dat hij heeft geërfd en waarvan het kadastrale inkomen van zijn onverdeeld gedeelte 800 bedraagt. Hij onderschreef in 2003 een hypothecaire lening om verbeteringswerken aan te brengen aan dit gebouw en betaalde aan de bank intresten en kapitaal terug in De werken uitgevoerd door een erkende aannemer voor slechts De beroepsinkomsten van de Heer Juliani bedragen , de beroepsinkomsten van Mevrouw Juliani bedragen Zij kopen een woonhuis op 04/2006 waarvan het kadastrale inkomen bedraagt. Het kapitaal werd geleend op 25 jaar en bedraagt De jaarlijkse terugbetaling bedraagt , waarvan in intresten en terugbetaald kapitaal. De Heer Juliani heeft een levensverzekering onderschreven waarvan de jaarlijkse premie 280,00 bedraagt en Mevrouw Juliani deed hetzelfde. Zij betaalt een jaarlijkse premie van 220,00. Op 01/07/2006, ontvangt Mevrouw Juliani een schenking van een industriële opslagplaats waarvan het KI /jaar bedraagt en de ontvangen huur 600 / maand. Buiten hetgeen hierboven werd vermeld bezit het koppel gaan andere onroerende goederen. a) Vul de vakken II, III, en VIII in van de fiscale aangifte en licht uw keuzes toe. b) Wie moet begunstigde zijn van de levensverzekeringscontracten? Vak II : Aankruisen van vak 1002 Het huwelijk vond plaats in 2005, voor het aanslagjaar 2007 vullen beide echtgenoten een gemeenschappelijke aanslag in. Vak III : 1106 : : : : : : VOOR 12

13 Uitleg : Zij zijn gehuwd onder het wettelijke stelsel waardoor de inkomsten van het gezin gemeenschappelijk zijn en waardoor de kadastrale inkomsten en de huurwaarde moet verdeeld worden over beide echtgenoten. Het KI en de huurwaarde van de opslagplaats moeten in aanmerking genomen worden vanaf de maand juli, dus voor 6 maanden. Vak VIII : 1370 : : : ja 2372 : ja Het onroerend goed dat de Heer Juliani heeft geërfd en waarvan hij medeeigenaar is, verhindert niet dat hij zijn eigen woonhuis kan aftrekken als enige en eigen woonhuis. De cumul van de voordelen is mogelijk. Dit werd bevestigd door een administratief rondschrijven van juli De opslagplaats wordt niet aanzien als een onroerend goed dat voor bewoning dient en verhindert dan ook niet dat Mevrouw Juliani kan genieten van de nieuwe regelgeving inzake de hypothecaire leningen : 0 Zij hebben geen kinderen 1371 : : 0 Het valt niet aan te raden om de verzekeringspremies aan te geven vermits de eventuele uitbetalingsprestaties in dat geval belastbaar zullen zijn. De enveloppe van de aftrek woonhuis /nieuw systeem is bovendien reeds gevuld tot aan het maximum. De begunstigde van het levensverzekeringscontract moet de eigenaar of de vruchtgebruiker van het onroerend goed zijn : 2140, 1146: : 1070 OF 1355 : : 1298 De Heer Juliani is eigenaar van een onverdeeld onroerend goed, hij mag dus slechts de intresten en het terugbetaalde kapitaal aftrekken ten belopen voor zijn deel. De kost van de werken, die werden uitgevoerd door een erkende aannemers, bereiken niet het voorziene minimum. Voor AJ 2004 bedroeg dit Hij kan dus niet genieten van de bijkomende intrestaftrek op het onverdeeld onroerend goed. G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 VOOR 13

14 G1. De NV Dean heeft een kapitaal van ,00 EUR, volledig volstort bij oprichting op door de twee bestuurders ( oprichters = natuurlijke personen ) elk voor ,00 EUR. Einde boekjaar 2006 is de toestand van het kapitaal nog ongewijzigd. De NV Dean houdt haar boekhouding per kalanderjaar en stelt op mensen tewerk. Voor de laatste twee boekjaren voldeed de NV Dean aan de voorwaarden gesteld in art. 15, 1 tot 6 van de vennootschapswet. Op zag de eindtoestand van de fiscale reserves ( opgaven 328 R overzichtstabel van de fiscaal belastbare reserves en 328 S overzichtstabel van de fiscaal vrijgestelde reserves ) van de NV Dean er als volgt uit : Wettelijke reserve ,00 Beschikbare reserves ,00 Belastingvrije reserve 4 950,00 Uitgestelde belasting 2 550,00 Overgedragen resultaat , ,00 De winstverdeling van het boekjaar 2006 ziet er als volgt uit : Verlies uit vorige boekjaren ,00 Winst van het boekjaar , ,00 Dividend ,00 Beschikbare reserve ,00 Overgedragen resultaat ,00 De belastingvrije reserve is het bedrag van een krachtens artikel 47 WIB 92 vrijgestelde meerwaarde op een personenwagen ( volledig afgeschreven ), verkocht ( niet gedwongen ) voor ,00 EUR op Deze wagen was op deze datum van verkoop meer dan vijf jaar voor de beroepswerkzaamheid belegd. Het totaalbedrag aan verworpen uitgaven in de boekhouding bedraagt: ,00 Daarnaast dient rekening gehouden te worden met : - een city- trip - gefactureerd via een reisbureau - als relatiegeschenk aan een goede klant( er werd een fiche opgesteld ) ter waarde van 1 000,00 EUR ( excl. BTW) - restaurantkosten 2 000,00 EUR - personeelsfeest ( éénmalig in 2006 ) 1 800,00 EUR - gemeentelijke belasting voor de ophaling en verwerking van industrieel afval 500,00 EUR Gevraagd : VOOR 14

15 Vraag 1 ( 3 punten ) Bereken de aftrek risicokapitaal aj 2007 ( basis % = 3,442 ) voor de NV Dean rekening houdend met het feit dat er geen enkele correctie op de berekeningsbasis dient uitgevoerd te worden. Vraag 2. ( 4 punten ) Bepaal de belastbare grondslag, rekening houdend met het feit dat geen bezoldigingen aan de bestuurders werden toegekend in het boekjaar Vraag 3. ( 1 punt ) Bepaal het tarief van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar Vraag 4. ( 1 punt ) Hoeveel roerende voorheffing dient ingehouden op de dividenden en wanneer dient deze uiterlijk te zijn doorgestort. Vraag 5. ( 1 punt ) Hoeveel en tegen wanneer dient wettelijk wederbelegd in toepassing van art 47 WIB 92 en wat zijn de gevolgen indien niet tijdig werd wederbelegd? Oplossing examenopgave 1. Berekeningbasis aftrek voor risicokapitaal : Boekhoudkundig eigen vermogen per : Volstort kapitaal ,00 Wettelijke reserve ,00 Beschikbare reserves ,00 Belastingvrije reserve ( excl. uitgestelde belasting ) 4 950,00 Overgedragen resultaat , ,00 Toepasselijk percentage notionele intrest voor een K.M.O. art 15 Ven Wet aj x 3,942 % Bedrag notionele interestaftrek aj ,33 2. Berekening belastbare basis vennootschapsbelasting : Aangroei belastbare reserves Wettelijke reserve , ,00 Beschikbare reserves , ,00 Overgedragen resultaat , , , ,00 Aangroei ,00 Verworpen uitgaven aangegeven ,00 Restaurant : 2000,00 x 31 % 620,00 ( waarde city trip werd op een fiche geplaatst en wordt bijgevolg integraal aftrekbaar ; ,00 VOOR 15

16 personeelsfeest = aftrekbaar sociaal voordeel en een gemeentebelasting is geen gewestelijke heffing ) Dividend boekjaar ( gedecreteerd dividend ) ,00 Fiscaal resultaat ,00 Aftrek van het fiscaal resultaat : notionele intrestaftrek ,33 Belastbare grondslag ,67 3. Tarief vennootschapsbelasting Beoordeling toepassing van het artikel 215 WIB 92 : 13 % regel dividend t.o.v. WGK (werkelijk gestort kapitaal) niet nageleefd geen bezoldiging toegekend aan minstens één bestuurder Tarief ven bel aj ,99 % Bijgevolg kan evenmin geopteerd worden voor de investeringsreserve,( art. 194 quater WIB92 ) wat de twijfel voor notionele intrestaftrek wegneemt. 4. Tarief van de roerende voorheffing 25 % op ,00 = ,00 EUR Uiterste datum van aangifte en doorstorting 15 de dag volgend op de datum Algemene Vergadering die de winstverdeling van het boekjaar 2006 goedkeurde of de datum van betaalbaarstelling. 5. Wederbelegging in toepassing van het artikel 47 WIB 92 Normale wederbeleggingstermijn vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden : Eerste dag boekjaar van verwezenlijking MW = Drie jaar wederbeleggingstermijn ( 3 jaar ) sluit af op Mits de optie voor wederbelegging in een gebouw, boot of vliegtuig ; kan de uitzonderlijke wederbeleggingstermijn als volgt worden bepaald : jaar = van jaar eindigend op of van jaar ( jaar) eindigend op Bij onvoldoende wederbelegging van de verkoopprijs, binnen de wettelijke voorgeschreven termijn en voorwaarden, wordt de vrijgestelde meerwaarde ( volledig ) belastbaar voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de wederbeleggingstermijn verstreek tegen het dan gangbare belastingtarief ; en dient een nalatigheidsintrest betaald krachtens art 416 WIB 92 op de evenredig verschuldigde belasting, te rekenen vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling ( art. 47 WIB 92 ) werd toegestaan = vanaf VOOR 16

17 H. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 H1. Hoe dient U een rechtsgeldig bezwaar in tegen een aanslag in de personenbelasting en binnen welke termijn dient dit te gebeuren? Dit dient uiterlijk te gebeuren binnen de 6 maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet/kennisgeving van de aanslag bij de gewestelijk directeur (art. 366 WIB) Het dient te gebeuren per (aangetekend) schrijven met opgave van de wetswartikelen waarop U zich baseert en dient uiteraard gemotiveerd en ondertekend te zijn (art. 371 WIB). H2. Indien aan uw bezwaarschrift geen gunstig gevolg wordt gegeven, welke andere wegen kan U dan bewandelen om uw gelijk te halen. Vanaf welk ogenblik is dit mogelijk? Er staan grosso modo twee wegen open: 1) ofwel dient U een aanvraag in tot fiscale bemiddeling van zodra het bezwaarschrift werd ingediend. 2) U kan tevens naar de rechtbank van eerste aanleg (fiscale kamer) stappen en dit kan U nadat - uw bezwaar werd afgewezen. U dient uw vordering in te stellen binnen een termijn van 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing inzake dit bezwaar (kennisgeving administratieve beslissing) - Indien de behandeling van uw bezwaar op zich laat wachten kan U tevens naar de rechtbank stappen en dit ten vroegste binnen de 6 (of 9 maanden bij aanslag van ambtswege) maanden nadat U een bezwaarschrift heeft ingediend H.3 Wat weet U over fiscale ruling? Beschrijf kort de procedure. De fiscale ruling is een voorafgaande procedure bij de rulingscommissie (dienst voorafgaande beslissingen) waar U, voorafgaandelijk aan elk geschil en/of fiscale verrichting, een bepaalde fiscale verrichting kan laten checken op haar fiscale haalbaarheid. Bedoeling is om voorafgaand aan elke handeling een fiscaal akkoord te krijgen van de fiscus omtrent de vooropgestelde fiscale verrichting. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren met een gedetailleerde beschrijving van de vooropgestelde fiscale verrichtingen en verwijzing naar de wetsartikelen waarop men een beroep wenst te doen als belastingplichtige. VOOR 17

18 H.4 Welke overeenkomst is het belangrijkste stuk dat U zal consulteren alvorens men de ouders adviseert omtrent de structuur en de overgang van hun huwelijksvermogen naar de volgende generatie? In grote lijnen bestaan er drie categorieën van huwelijkvermogenstelsels. Welke? En welke vermogens vindt men terug in die verschillende stelsels (beschrijf zeer kort, vermelding van één woord voor elk vermogen is voldoende). Het betreft het huwelijkscontract: Drie huwelijksvermogensstelsels 1. wettelijke gemeenschap/stelsel: eigen goederen man, eigen goederen vrouw, gemeenschap 2. scheiding van goederen: eigen goederen man, eigen goederen vrouw, eventueel een onverdeeldheid 3. algehele gemeenschap: gemeenschap VOOR 18

19 DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Hoeveel vennoten moet men minimum hebben in een gewone commanditaire vennootschap? Artikel 1 W. Venn. bepaalt: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon. Artikel 202: De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. Besluit: de vennootschap moet ten minste twee vennoten tellen, één van elke categorie. I.2 Wat zijn de formaliteiten die de notariële akte van een voorgenomen vereffening van een BVBA voorafgaan? Artikel 181 W. Venn. voorziet: Een verslag van de zaakvoerder(s) dat het voorstel tot ontbinding toelicht; Een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; Een controleverslag over deze staat opgesteld door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen. I.3 Welke formaliteiten moeten worden vervuld vóór de algemene vergadering die moet beraadslagen over de sluiting van de vereffening? Artikel 190 W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 2 juni 2006 schrijft een extern toezicht voor: Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. 19 VOOR

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 3 MEI 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie