SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007"

Transcriptie

1 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies 17 NOVEMBER 2007 Maximale examenduur: uur tot uur Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en lidnummer (zie oproepingsbrief) te vermelden Het gebruik van een rekenmachine, een rekeningenstelsel en wetboeken (WIB, BTW, Vennootschapsrecht etc.) is toegelaten voor zover er geen persoonlijke notities in werden opgenomen. Dit examen bestaat een reeks vragen, gegroepeerd in 3 deeldomeinen : Boekhouding (40 punten), Fiscaliteit (35 punten), Vennootschapsrecht en andere rechtstakken (25 punten) De resultaten worden toegestuurd van zodra de correctoren alle exemplaren hebben verbeterd. Deze vragenlijst (MET modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen op de website worden gepubliceerd. Om toegelaten te worden tot het mondeling gedeelte voor het bekomen van de titel van erkend boekhouder BIBF, dient de kandidaat minstens 50% van de punten op het schriftelijk gedeelte te behalen en bovendien minstens 60 % van de punten op deeldomein boekhouden en 50% op het vak deontologie. De kandidaten erkend boekhouder fiscalist dienen bovendien minstens 60 % te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein II). VEEL SUCCES!!!!!! VOOR 1

2 DEELDOMEIN BOEKHOUDING /40 A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 A.1 Geef het voornaamste verschil tussen een «wisselresultaat» en een «resultaat uit de omrekening van vreemde valuta» Het wisselresultaat is een gerealiseerd (verwezenlijkt) resultaat terwijl het resultaat uit de omrekening van vreemde valuta zuiver boekhoudkundig is; de financiële transactie is niet volledig voltooid. Het omrekeningsresultaat wordt vastgesteld bij het aanpassen van de monetaire activa en passiva bij de jaarafsluiting aan de slotkoersen van de valuta. A.2 Bereken het te betalen vakantiegeld per 31 december 2006 in een onderneming die in de loop van het kalanderjaar 2006, een totaal bedrag van EUR lonen, onderworpen aan RSZ-bijdragen, betaald heeft aan de arbeiders en waarvan de bruto maandwedde van de bedienden EUR bedraagt. Vakantiegeld arbeiders: 10,27% van 108% van = ,60 EUR Vakantiegeld bedienden: 12 x x 18,80% = ,00 EUR A.3 Een onderneming NV A maakt op 10 juni 2007 volgende factuur aan klant BVBA X: Verkoop van eenheden voor de eenheidsprijs van 3,00 Ristorno 3 % Korting bij betaling binnen de 10 dagen 3 % Het toepasselijke BTW tarief is 21 % Welke boeking(en) dienen te gebeuren bij de opmaak van de factuur Antwoord Clienten , Toegekende Ristorno 900,00 à Verkopen , te betalen BTW 5.927,67 OF Clienten ,67 à Verkopen , te betalen BTW 5.927,67 2 VOOR

3 A.4 Na ontvangst van de factuur, betaalt de BVBA X via een bankoverschrijving. De leverancier (NV A) ontvangt via zijn bankuittreksel van 23 juni 2007 de betaling. Op het bankuittreksel staat 19 juni 2007 vermeld als uitvoeringsdatum. Welke boeking(en) moet de NV A doen bij ontvangst van zijn rekeninguittreksel van de bank? Antwoord Bank , Discontokosten op vorderingen 873,00 à Clienten ,67 B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING /15 B.1 Een vennootschap gaat over tot de herwaardering van haar immateriële en materiële vaste activa. Wat zijn de na te komen verplichtingen? Welke boekingen moet men registreren? Het is verboden immateriële vaste activa te herwaarderen. De herwaardering van materiële vaste activa is toegelaten mits de voorwaarden gesteld door art. 57 van het KB van 30 januari 2001 worden nageleefd: deze vaste activa mogen worden herwaardeerd «wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de vennootschap of van het betrokken bedrijfsonderdeel». De boeking wordt rechtstreeks verricht tussen de vaste activa (een rekening met suffix 8) en een rekening van het passief «12 Herwaarderingsmeerwaarden».+ verantwoording in de toelichting. Indien de herwaardering betrekking heeft op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven. VOOR 3

4 B.2 Een vennootschap ontvangt een aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting met een verschuldigd bedrag van EUR. Ze betwist deze aanslag en dient een gemotiveerd bezwaar in; ze meent recht te hebben op een ontlasting van EUR. Hoe verwerkt u dit in de boekhouding? Het onderwerp wordt behandeld in advies 128/1 van de CBN. Naar het oordeel van de Commissie moet een fiscale schuld zodra zij ontstaat door de inkohiering, worden opgenomen op het passief van de balans en in de resultatenrekening. Door de inkohiering ontstaat immers in hoofde van de onderneming een schuld, die onmiddellijk of op korte termijn opeisbaar is en bevoorrecht. De inschrijving op de balans van het ingestelde bezwaar of verhaal als activum, vereist uiteraard een verantwoorde waardering van de vordering. In de resultatenrekening wordt de aldus geschatte vordering opgenomen in een crediteursubrekening «Betwiste belastingen» van de post «Belastingen op de winst». Deze rekening wordt in de toelichting vermeld en verantwoord. In praktijk geeft dit: 6710 Verschuldigde of gestorte Belastingsupplementen 4520 Te betalen Belgische winstbelastingen Terug te vorderen Belgische winstbelastingen 6713 Betwiste belastingen B.3 Vennootschappen A bezit 70 % van de aandelen van zowel vennootschap B als van vennootschap C. B geeft aan C een lening om duurzaam de activiteit van deze vennootschap te ondersteunen. In welke rekening boekt u de vordering bij B? A, B en C zijn verbonden ondernemingen. De vordering moet bij B geboekt worden op rekening 2810 vorderingen op verbonden ondernemingen (zie de definities onder artikel 95, 1 er IV.A.2. en IV.B.2. KB 30 januari 2001). VOOR 4

5 B.4 Een CVBA overschrijdt niet de criteria opgenomen in artikel 15 W. Venn. op individuele basis. Ze wordt echter aangehouden voor 99% door een zeer grote VZW die haar jaarrekening opstelt en neerlegt met een volledig schema. Welk schema moet worden gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening van de CVBA? Artikel 15, 5 bepaalt dat de criteria op geconsolideerde basis worden berekend als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is. De VZW die de CVBA controleert is een verbonden persoon (art. 11, 2 W. Venn.) maar geen verbonden vennootschap. De CVBA wordt, voor het bepalen van de criteria, dus individueel beschouwd en ze mag haar jaarrekening opstellen en bekendmaken volgens het verkort schema (art. 93 en 99 W. Venn.). VOOR 5

6 C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER /5 C.1 Wat verstaat men met factoring? Wat zijn de gevolgen op het vlak van het beheer van de onderneming en op haar financiële structuur? Factoring is een financieringstechniek. De onderneming die een factuur aan zijn klant verstuurt, bezorgt een kopij aan de kredietinstelling (factormaatschappij) die onmiddellijk een bepaald percentage van de factuur stort aan de schuldeiser. Op het vlak van het beheer wordt de opvolging van de debiteuren verzorgd door de financieringsmaatschappij (factormaatschappij). Daar de onderneming, die de factuur heeft opgesteld, vroeger over liquiditeiten beschikt, kan ze sneller haar schuldeisers betalen. Zodoende dalen haar vlottende activa en haar schulden op ten hoogste één jaar met, tot gevolg, een kleiner balanstotaal. C.2 Geef de voornaamste kenmerken van converteerbare obligaties. Wat is het belang hiervan voor de uitgevende vennootschap? De vennootschap die converteerbare obligaties uitgeeft, bepaalt de duur en de rentevoet van de obligaties en de voorwaarden voor de conversie. De duur tijdens dewelke de obligaties kunnen worden geconverteerd mag niet langer zijn dan tien jaar vanaf hun uitgifte (art. 489 W. Venn.). In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties in aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders hun besluit moeten doen kennen. Een vennootschap, met goede groeiperspectieven voor de koers van haar aandelen, zal obligaties kunnen uitgeven met een lagere rentevoet dan deze van gewone obligaties. Indien deze perspectieven bevestigd worden zal, op de vervaldag, niet het volledig ontleende bedrag moeten worden terugbetaald. Inderdaad, enkel de niet geconverteerde obligaties moeten worden terugbetaald. VOOR 6

7 D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING. /5 D.1 Een ondernemer vestigt zich als zelfstandig schrijnwerker met personeel in dienst. Nadat hij alle noodzakelijke formaliteiten heeft vervuld bij zijn ondernemingsloket (betreffende zijn registratie als ondernemer) en bij de BTW administratie (kwartaalaangiftes), komt hij U opzoeken met de vraag zijn boekhouding te voeren. U zal dus zijn boekhouding vanaf het begin moeten organiseren en hem moeten uitleggen hoe hij U hierbij kan helpen. Wat zal U hem meedelen inzake de wettelijke verplichtingen die hij zal moeten volgen wanneer hij een dubbele boekhouding wenst te voeren en wat moet hij U elk kwartaal bezorgen? Antwoord : - bijhouden en classeren van de offertes - bijhouden en classeren per datum van de inkomende facturen - bijhouden en classeren per datum van de uitgaande facturen + attesten van de cliënten waarvan de onroerende goederen ouder zijn dan vijf jaar - bijhouden van een kasboek met daarin de inkomsten, uitgaven en saldi - bijhouden en classeren van de uittreksels van de verschillende banken - bijhouden van onkostennota s - Vermeldingen maken op deze bankuittreksels waaruit de oorsprong of de bestemming van de overgeschreven sommen blijkt ofwel notities maken op de facturen van de datum en manier van betaling. - Berekeningsdocumenten van het sociaal secretariaat + sociale balans op het einde van het boekjaar - Inventaris op einde boekjaar D.2 Deze zelfstandige schrijnwerker stelt offertes op voor zijn cliënten met prijsaanduidingen. Wanneer de offerte aanvaard wordt, vraagt hij een eerste voorschot alvorens de werkzaamheden aan te vangen. Leg hem uit wanneer en hoe hij deze voorschotten moet factureren. - De voorschotten moeten gefactureerd worden wanneer zij werden ontvangen. De factuur maakt deel uit van de uitgaande facturen. - Op het einde van de werken, moet enkel nog het resterende saldo worden gefactureerd VOOR 7

8 DEELDOMEIN FISCALITEIT (inclusief beginselen van registratie- en successierechten alsook de beginselen inzake douane en accijnzen) /35 E. BTW /10 Behalve indien anders wordt vermeld, zijn de bedragen die vermeld worden exclusief 21% BTW. De bedragen dienen afgerond te worden volgens de algemene regel (twee decimalen). Enkel de antwoorden die worden gegeven in de antwoordroosters zullen in aanmerking genomen worden Gelieve enkel te antwoorden in de voorzien antwoordroosters! E.1 1 Welk is de termijn gedurende dewelke een onroerend goed beschouwd wordt als «nieuw» in BTW aangelegenheden? 2 Welke zijn de twee berekeningssytemen voor de aftrek van BTW voor gemengde BTW belastingplichtigen? 3 Welke is de persoon belast met het beheer van de onbetaalde BTW schulden? 4 Welke is de toegelaten facturatietermijn? 5 Welk is de uiterste indieningsdatum van een intracommunautaire listing? Antwoord vraag 1 1 Tot 31/12 van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname of gebruik 2 De regel van het algemene verhoudingsgetal en de regel van het werkelijke gebruik 3 De BTW ontvanger 4 Uiterlijk op de vijfde werkdag die op de levering van het goed of de dienstenprestatie volgt 5 Ten laatste op de 20 ste werkdag van de maand die volgt op het kwartaal E.2 1. Welke zijn de bedragen die U moet vermelden in de vakken 83 & 59 van de BTW aangifte bij de aankoop van volgende auto: Peugeot 407 break Privé gebruik van de auto : 25 % Catalogusprijs (Excl. BTW.) : ,15 Korting van 5% op totale prijs VOOR 8

9 2. Welk bedrag zal moeten vermeld worden in vak 54 van de BTW aangifte van een ondernemer/chauffagist die in 2007 werken aan de centrale verwarming uitvoert (3.743,00 ) in een onroerend goed dat in België is gelegen en dat sinds 7 jaar in gebruik werd genomen door een zelfstandige architect. Deze architect gebruikt de betreffende woning als privé woning (65%) en als beroepslokalen (35%). Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. 3. Geef het toepasselijke BTW tarief op elke op te maken factuur aan elk van de 5 volgende eigenaars ten gevolge van de herstelling door een elektricien van de parlofoon van hun onroerend goed. Alle voorwaarden voor het verlaagd tarief zijn vervuld. a) Gelijkvloers wordt ingenomen door het magazijn van een kruidenier b) 1ste verdieping wordt bezet door de burelen van een boekhouder-fiscalist c) 2 de verdieping bezet door het kabinet van een podoloog d) 3 de verdieping bezet door burelen van verzekeringsmakelaar e) 4 de verdieping bezet door gepensionneerd koppel f) 5 de de verdieping bezet door privé woonst van een advocaat 4. Welk bedrag zal moeten vermeld worden in vak 54 van de BTW aangifte ten gevolge van een levering in België van 10 laptops van 1.452,00 per stuk. Korting van 8%. Niet gewaarborgde verpakkingskosten 33. Korting van 2 % bij contante betaling. Verwijlintresten (op vorige factuur ) : 12,68. Antwoorden vraag E 2 1 Vak 83 : ,79 Vak 59 : 2.455,86 2 Vak 54 : 145,98 OF Vak 54: 0,00 3 a 0% medecontractant b 0% medecontractant c 0% medecontractant d 21% e 6% f 6% 4 Vak 54 : 2.755,95 VOOR 9

10 E.3 Duid een of meerdere goede antwoorden aan. 1. Een dierenkliniek die een jaarlijkse omzet realiseert van ,30 kan opteren voor : a het regime van de jaarlijkse indiening b - het regime van de semestriele indiening c - het regime van de kwartaalindiening d - het regime van de maandelijkse indiening e - het regime van de wekelijkse indiening f het regime van de niet - indiening g de vrijstellingsregeling h de dierenkliniek dient geen periodieke BTW aangiftes in 2. Welke van de hieronder voorgestelde alternatieven zijn volgens U, bewijskrachtige elementen van een intracommunautaire levering die U aan de BTW controleur kan voorleggen? a een factuur b de betaling c het BTW nummer van de koper d een attest van de koper e - een bestelbon f - een ontvangstbewijs g - transportdocumenten 3. Een BTW belastingplichtige kan van de vrijstellingsregeling genieten : a zonder meer ambtshalve b - op zijn verzoek c - volgens de hoogte van zijn omzet d - in functie van de hoedanigheid van zijn cliënten e - geen van voormelde alternatieven 4. Bij een BTW belastingplichtige maandelijkse aangifte kan een BTW belastingtegoed worden terugbetaald : a elke week b - elke maand c - elke twee maanden d - elk kwartaal e - elk semester f - elk jaar VOOR 10

11 Antwoorden vraag 3 (gelieve een of meerdere letters op te geven) 1 c d 2 a b c d e f g 3 b c 4 b d E.4 Een antiekhandelaar voert volgende verrichtingen uit onder de margeregeling waarvoor de voorwaarden vervuld zijn. Detailleer voor elk van de verrichtingen de aan te geven bedragen in de verschillende vakken van de BTW aangifte 1. Hij maakt de zolder van de privéwoning leeg van een architect (betaalde prijs aan de architect : 350,00 ) en verkoopt al deze goederen aan drie verschillende klanten : een collega antiekhandelaar (200,00 ), een particuliere klant (150,00 ) en aan een zelfstandige boekhouder voor diens bureau (190,00 ). 2. Hij koopt voor 500,00 een bureau en een kast van een dierenarts die zijn beroepsmatig gebruikte roerende goederen vervangt. Hij verkoopt de aangekochte goederen onmiddellijk verder aan een leerkracht voor 600,00. Antwoord op vraag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,00 Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag Vak Bedrag , , , ,00 VOOR 11

12 F. PERSONENBELASTING /10 F.1 De Heer en Mevrouw JULIANI zijn getrouwd zonder huwelijkscontract op 6/6/2005. Antwoord Mijnheer is al mede-eigenaar sinds 2002 van een onroerend goed dat hij heeft geërfd en waarvan het kadastrale inkomen van zijn onverdeeld gedeelte 800 bedraagt. Hij onderschreef in 2003 een hypothecaire lening om verbeteringswerken aan te brengen aan dit gebouw en betaalde aan de bank intresten en kapitaal terug in De werken uitgevoerd door een erkende aannemer voor slechts De beroepsinkomsten van de Heer Juliani bedragen , de beroepsinkomsten van Mevrouw Juliani bedragen Zij kopen een woonhuis op 04/2006 waarvan het kadastrale inkomen bedraagt. Het kapitaal werd geleend op 25 jaar en bedraagt De jaarlijkse terugbetaling bedraagt , waarvan in intresten en terugbetaald kapitaal. De Heer Juliani heeft een levensverzekering onderschreven waarvan de jaarlijkse premie 280,00 bedraagt en Mevrouw Juliani deed hetzelfde. Zij betaalt een jaarlijkse premie van 220,00. Op 01/07/2006, ontvangt Mevrouw Juliani een schenking van een industriële opslagplaats waarvan het KI /jaar bedraagt en de ontvangen huur 600 / maand. Buiten hetgeen hierboven werd vermeld bezit het koppel gaan andere onroerende goederen. a) Vul de vakken II, III, en VIII in van de fiscale aangifte en licht uw keuzes toe. b) Wie moet begunstigde zijn van de levensverzekeringscontracten? Vak II : Aankruisen van vak 1002 Het huwelijk vond plaats in 2005, voor het aanslagjaar 2007 vullen beide echtgenoten een gemeenschappelijke aanslag in. Vak III : 1106 : : : : : : VOOR 12

13 Uitleg : Zij zijn gehuwd onder het wettelijke stelsel waardoor de inkomsten van het gezin gemeenschappelijk zijn en waardoor de kadastrale inkomsten en de huurwaarde moet verdeeld worden over beide echtgenoten. Het KI en de huurwaarde van de opslagplaats moeten in aanmerking genomen worden vanaf de maand juli, dus voor 6 maanden. Vak VIII : 1370 : : : ja 2372 : ja Het onroerend goed dat de Heer Juliani heeft geërfd en waarvan hij medeeigenaar is, verhindert niet dat hij zijn eigen woonhuis kan aftrekken als enige en eigen woonhuis. De cumul van de voordelen is mogelijk. Dit werd bevestigd door een administratief rondschrijven van juli De opslagplaats wordt niet aanzien als een onroerend goed dat voor bewoning dient en verhindert dan ook niet dat Mevrouw Juliani kan genieten van de nieuwe regelgeving inzake de hypothecaire leningen : 0 Zij hebben geen kinderen 1371 : : 0 Het valt niet aan te raden om de verzekeringspremies aan te geven vermits de eventuele uitbetalingsprestaties in dat geval belastbaar zullen zijn. De enveloppe van de aftrek woonhuis /nieuw systeem is bovendien reeds gevuld tot aan het maximum. De begunstigde van het levensverzekeringscontract moet de eigenaar of de vruchtgebruiker van het onroerend goed zijn : 2140, 1146: : 1070 OF 1355 : : 1298 De Heer Juliani is eigenaar van een onverdeeld onroerend goed, hij mag dus slechts de intresten en het terugbetaalde kapitaal aftrekken ten belopen voor zijn deel. De kost van de werken, die werden uitgevoerd door een erkende aannemers, bereiken niet het voorziene minimum. Voor AJ 2004 bedroeg dit Hij kan dus niet genieten van de bijkomende intrestaftrek op het onverdeeld onroerend goed. G. VENNOOTSCHAPSBELASTING /10 VOOR 13

14 G1. De NV Dean heeft een kapitaal van ,00 EUR, volledig volstort bij oprichting op door de twee bestuurders ( oprichters = natuurlijke personen ) elk voor ,00 EUR. Einde boekjaar 2006 is de toestand van het kapitaal nog ongewijzigd. De NV Dean houdt haar boekhouding per kalanderjaar en stelt op mensen tewerk. Voor de laatste twee boekjaren voldeed de NV Dean aan de voorwaarden gesteld in art. 15, 1 tot 6 van de vennootschapswet. Op zag de eindtoestand van de fiscale reserves ( opgaven 328 R overzichtstabel van de fiscaal belastbare reserves en 328 S overzichtstabel van de fiscaal vrijgestelde reserves ) van de NV Dean er als volgt uit : Wettelijke reserve ,00 Beschikbare reserves ,00 Belastingvrije reserve 4 950,00 Uitgestelde belasting 2 550,00 Overgedragen resultaat , ,00 De winstverdeling van het boekjaar 2006 ziet er als volgt uit : Verlies uit vorige boekjaren ,00 Winst van het boekjaar , ,00 Dividend ,00 Beschikbare reserve ,00 Overgedragen resultaat ,00 De belastingvrije reserve is het bedrag van een krachtens artikel 47 WIB 92 vrijgestelde meerwaarde op een personenwagen ( volledig afgeschreven ), verkocht ( niet gedwongen ) voor ,00 EUR op Deze wagen was op deze datum van verkoop meer dan vijf jaar voor de beroepswerkzaamheid belegd. Het totaalbedrag aan verworpen uitgaven in de boekhouding bedraagt: ,00 Daarnaast dient rekening gehouden te worden met : - een city- trip - gefactureerd via een reisbureau - als relatiegeschenk aan een goede klant( er werd een fiche opgesteld ) ter waarde van 1 000,00 EUR ( excl. BTW) - restaurantkosten 2 000,00 EUR - personeelsfeest ( éénmalig in 2006 ) 1 800,00 EUR - gemeentelijke belasting voor de ophaling en verwerking van industrieel afval 500,00 EUR Gevraagd : VOOR 14

15 Vraag 1 ( 3 punten ) Bereken de aftrek risicokapitaal aj 2007 ( basis % = 3,442 ) voor de NV Dean rekening houdend met het feit dat er geen enkele correctie op de berekeningsbasis dient uitgevoerd te worden. Vraag 2. ( 4 punten ) Bepaal de belastbare grondslag, rekening houdend met het feit dat geen bezoldigingen aan de bestuurders werden toegekend in het boekjaar Vraag 3. ( 1 punt ) Bepaal het tarief van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar Vraag 4. ( 1 punt ) Hoeveel roerende voorheffing dient ingehouden op de dividenden en wanneer dient deze uiterlijk te zijn doorgestort. Vraag 5. ( 1 punt ) Hoeveel en tegen wanneer dient wettelijk wederbelegd in toepassing van art 47 WIB 92 en wat zijn de gevolgen indien niet tijdig werd wederbelegd? Oplossing examenopgave 1. Berekeningbasis aftrek voor risicokapitaal : Boekhoudkundig eigen vermogen per : Volstort kapitaal ,00 Wettelijke reserve ,00 Beschikbare reserves ,00 Belastingvrije reserve ( excl. uitgestelde belasting ) 4 950,00 Overgedragen resultaat , ,00 Toepasselijk percentage notionele intrest voor een K.M.O. art 15 Ven Wet aj x 3,942 % Bedrag notionele interestaftrek aj ,33 2. Berekening belastbare basis vennootschapsbelasting : Aangroei belastbare reserves Wettelijke reserve , ,00 Beschikbare reserves , ,00 Overgedragen resultaat , , , ,00 Aangroei ,00 Verworpen uitgaven aangegeven ,00 Restaurant : 2000,00 x 31 % 620,00 ( waarde city trip werd op een fiche geplaatst en wordt bijgevolg integraal aftrekbaar ; ,00 VOOR 15

16 personeelsfeest = aftrekbaar sociaal voordeel en een gemeentebelasting is geen gewestelijke heffing ) Dividend boekjaar ( gedecreteerd dividend ) ,00 Fiscaal resultaat ,00 Aftrek van het fiscaal resultaat : notionele intrestaftrek ,33 Belastbare grondslag ,67 3. Tarief vennootschapsbelasting Beoordeling toepassing van het artikel 215 WIB 92 : 13 % regel dividend t.o.v. WGK (werkelijk gestort kapitaal) niet nageleefd geen bezoldiging toegekend aan minstens één bestuurder Tarief ven bel aj ,99 % Bijgevolg kan evenmin geopteerd worden voor de investeringsreserve,( art. 194 quater WIB92 ) wat de twijfel voor notionele intrestaftrek wegneemt. 4. Tarief van de roerende voorheffing 25 % op ,00 = ,00 EUR Uiterste datum van aangifte en doorstorting 15 de dag volgend op de datum Algemene Vergadering die de winstverdeling van het boekjaar 2006 goedkeurde of de datum van betaalbaarstelling. 5. Wederbelegging in toepassing van het artikel 47 WIB 92 Normale wederbeleggingstermijn vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden : Eerste dag boekjaar van verwezenlijking MW = Drie jaar wederbeleggingstermijn ( 3 jaar ) sluit af op Mits de optie voor wederbelegging in een gebouw, boot of vliegtuig ; kan de uitzonderlijke wederbeleggingstermijn als volgt worden bepaald : jaar = van jaar eindigend op of van jaar ( jaar) eindigend op Bij onvoldoende wederbelegging van de verkoopprijs, binnen de wettelijke voorgeschreven termijn en voorwaarden, wordt de vrijgestelde meerwaarde ( volledig ) belastbaar voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de wederbeleggingstermijn verstreek tegen het dan gangbare belastingtarief ; en dient een nalatigheidsintrest betaald krachtens art 416 WIB 92 op de evenredig verschuldigde belasting, te rekenen vanaf de eerste dag van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling ( art. 47 WIB 92 ) werd toegestaan = vanaf VOOR 16

17 H. BELASTINGPROCEDURES/ REGISTRATIERECHTEN EN SUCCESSIERECHTEN /5 H1. Hoe dient U een rechtsgeldig bezwaar in tegen een aanslag in de personenbelasting en binnen welke termijn dient dit te gebeuren? Dit dient uiterlijk te gebeuren binnen de 6 maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet/kennisgeving van de aanslag bij de gewestelijk directeur (art. 366 WIB) Het dient te gebeuren per (aangetekend) schrijven met opgave van de wetswartikelen waarop U zich baseert en dient uiteraard gemotiveerd en ondertekend te zijn (art. 371 WIB). H2. Indien aan uw bezwaarschrift geen gunstig gevolg wordt gegeven, welke andere wegen kan U dan bewandelen om uw gelijk te halen. Vanaf welk ogenblik is dit mogelijk? Er staan grosso modo twee wegen open: 1) ofwel dient U een aanvraag in tot fiscale bemiddeling van zodra het bezwaarschrift werd ingediend. 2) U kan tevens naar de rechtbank van eerste aanleg (fiscale kamer) stappen en dit kan U nadat - uw bezwaar werd afgewezen. U dient uw vordering in te stellen binnen een termijn van 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing inzake dit bezwaar (kennisgeving administratieve beslissing) - Indien de behandeling van uw bezwaar op zich laat wachten kan U tevens naar de rechtbank stappen en dit ten vroegste binnen de 6 (of 9 maanden bij aanslag van ambtswege) maanden nadat U een bezwaarschrift heeft ingediend H.3 Wat weet U over fiscale ruling? Beschrijf kort de procedure. De fiscale ruling is een voorafgaande procedure bij de rulingscommissie (dienst voorafgaande beslissingen) waar U, voorafgaandelijk aan elk geschil en/of fiscale verrichting, een bepaalde fiscale verrichting kan laten checken op haar fiscale haalbaarheid. Bedoeling is om voorafgaand aan elke handeling een fiscaal akkoord te krijgen van de fiscus omtrent de vooropgestelde fiscale verrichting. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren met een gedetailleerde beschrijving van de vooropgestelde fiscale verrichtingen en verwijzing naar de wetsartikelen waarop men een beroep wenst te doen als belastingplichtige. VOOR 17

18 H.4 Welke overeenkomst is het belangrijkste stuk dat U zal consulteren alvorens men de ouders adviseert omtrent de structuur en de overgang van hun huwelijksvermogen naar de volgende generatie? In grote lijnen bestaan er drie categorieën van huwelijkvermogenstelsels. Welke? En welke vermogens vindt men terug in die verschillende stelsels (beschrijf zeer kort, vermelding van één woord voor elk vermogen is voldoende). Het betreft het huwelijkscontract: Drie huwelijksvermogensstelsels 1. wettelijke gemeenschap/stelsel: eigen goederen man, eigen goederen vrouw, gemeenschap 2. scheiding van goederen: eigen goederen man, eigen goederen vrouw, eventueel een onverdeeldheid 3. algehele gemeenschap: gemeenschap VOOR 18

19 DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN /25 I. VENNOOTSCHAPSRECHT, ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN. /10 I.1 Hoeveel vennoten moet men minimum hebben in een gewone commanditaire vennootschap? Artikel 1 W. Venn. bepaalt: Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon. Artikel 202: De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. Besluit: de vennootschap moet ten minste twee vennoten tellen, één van elke categorie. I.2 Wat zijn de formaliteiten die de notariële akte van een voorgenomen vereffening van een BVBA voorafgaan? Artikel 181 W. Venn. voorziet: Een verslag van de zaakvoerder(s) dat het voorstel tot ontbinding toelicht; Een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; Een controleverslag over deze staat opgesteld door de commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen. I.3 Welke formaliteiten moeten worden vervuld vóór de algemene vergadering die moet beraadslagen over de sluiting van de vereffening? Artikel 190 W. Venn., zoals gewijzigd door de wet van 2 juni 2006 schrijft een extern toezicht voor: Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. 19 VOOR

20 De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan. Artikel 194 van haar kant regelt het intern toezicht: Na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Verder moeten uiteraard de oproepingsformaliteiten nageleefd worden. I.4 Welke formaliteiten moeten worden vervuld om een herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal om te zetten? Het Wetboek van vennootschappen voorziet geen bijzondere procedure. De omzetting is toegelaten door artikel 57, 3, 2 van het KB van 30 januari De omzetting van een herwaarderingsmeerwaarde in kapitaal is geen inbreng. Er is dan ook geen controle over de inbreng anders dan in geld (inbreng in natura). Zoals voor elke andere kapitaalsverhoging moeten formaliteiten worden vervuld (authentieke akte en een buitengewone algemene vergadering tenzij beroep wordt gedaan op het toegestane kapitaal). Beslissing door de Raad van Bestuur of zaakvoerder(s) Vermelding in het jaarverslag. I.5 Een buitengewone algemene vergadering van een NV, gehouden op 14 september 2007, beslist het kapitaal te verminderen met EUR door terugbetaling aan de aandeelhouders. Wanneer mag de betaling aan de aandeelhouders plaatsvinden? Met toepassing van artikel 613 W. Venn. kan de betaling aan de aandeelhouders ten vroegste plaatsvinden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hiervoor vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. VOOR 20

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 17 NOVEMBER 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal

1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal Algemene herhalingsoefening NV BRUG : Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal Aantal aan- In geld geïncor- Uitgifte Totaal delen volstort poreerde reserves premies kapitaal 1935 Oprichting

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S.

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 17 MEI 2003 de vragen DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2

B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 B.I.B.F. VERPLICHT SEMINARIE VOOR STAGIAIRS 15 SEPTEMBER 2007 ANTWOORD 2 Oplossing van de oefening 1. Samenstelling kapitaal NV Maan Aantal in geld geïncor- Uitgifte Totaal Aandelen volstort poreerde premies

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies)

HOOFDSTUK 4. Reserves Overgedragen winst (verlies) HOOFSTUK 4 Reserves Overgedragen winst (verlies) Blz. 55 tot 108 BALANS per --/--/-- ATIVA PASSIVA I. KAPITAAL 10 A. Geplaatst kapitaal 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III.

Nadere informatie

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009

Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 Globale oefening op vennootschapsbelasting AJ 2009 NV KIKKERHOF BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA 20/28 478 145,00 314 750,00 Materiële vaste activa 5.1.2

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006

SCHRIFTELIJKE PROEF 18 NOVEMBER 2006 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) DE VRAGEN BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) Schriftelijke proef van 30 april 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 16 NOVEMBER 2013 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 20 NOVEMBER 2004 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt :

Bij de aankoop voor 125.000,00 EUR in 2003 van een onroerend goed heeft de vennootschap geboekt : Algemene herhalingsoefening NV BRUG Samenstelling en evolutie rekening kapitaal : De NV Brug werd in 1935 opgericht met een in geld gestort kapitaal van 25.000,00 EUR. In 1987 werd het kapitaal verhoogd

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN SCHRIFTELIJKE PROEF 29 NOVEMBER 2014 BIBF B E R O E P S I N S T I T U U T V A N E R K E N D E B O E K H O U D E R S E N F I S C A L I S T E N Wet van 22 april 1999 IPCF I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P T A B L E S E

Nadere informatie

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15

Schriftelijke proef van 19 november 2005 DE VRAGEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING A. ALGEMENE BOEKHOUDING /15 BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10 augustus 2005 Schriftelijke proef van 19

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003

VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VRAGENLIJST ACCOUNTANT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2003 VENNOOTSCHAPSBELASTING 10 punten Beschrijf de vijf belangrijkste maatregelen die de regering heeft goedgekeurd in de wet van 24/12/2002 tot hervorming van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

1 van 6. Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening. Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen? Winwinlening Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening Aan welke moet de kredietnemer voldoen? Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen. Een

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie