HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&P Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2991 XR) Barendrecht aan de Zeemanstraat 7a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: ( R&P Holding ). Faillissementsnummer : F.10/14/688 Datum uitspraak : 1 augustus 2014 Curator : Mr. J.M. de Koning R-C : Mr. R. Kruisdijk Activiteiten onderneming : Financiële Holdings, beheermaatschappij. Omzetgegevens : Niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : 1. Verslagperiode : 1 augustus 2014 t/m 25 augustus augustus 2014 t/m 21 november november 2014 t/m 25 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren en 10 minuten 87 uren en 40 minuten 81 uren en 40 minuten Bestede uren Totaal : 179 uren en 30 minuten 1/20

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Sinds 2007 heeft failliet te gelden als enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tubes International B.V. Deze laatstgenoemde vennootschap ( Tubes ) verzorgde de productie, levering en montage van vloerverwarmingsleidingen en systemen. Tubes is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 20 mei Als enig bestuurder van R&P Holding B.V. heeft mevrouw D. Visser te gelden. 1.2 Winst en verlies Blijkens de administratie van failliet: 2012: ,00 winst; 2013: ,00 verlies. De resultaten van failliet werden sterk beïnvloed door rente-opbrengsten op uitstaande leningen, hoofdzakelijk terzake een lening van ,00 aan dochtervennootschap Tubes International B.V. Los van de vraag of de rente-inkomsten daadwerkelijk steeds werden ontvangen van Tubes International B.V., zijn deze inkomsten volledig komen te vervallen met het faillissement van de dochtervennootschap. 1.3 Balanstotaal Blijkens administratie failliet: Per ultimo 2012: ,00 Per ultimo 2013: , Lopende procedures Nog niet bekend. 2 e verslag: Voor zover bij de curator bekend waren er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Failliet beschikt volgens opgave over de gebruikelijke verzekeringen. De curator draagt zorg voor beëindiging hiervan zodra dit aan de orde is c.q. kan zijn. 2/20

3 1.6 Huur Failliet huurde een ruimte gelegen te Barendrecht aan de Zeemanstraat 7a. De huurovereenkomst zou reeds opgezegd zijn. Voor zover vereist draagt de curator zorg voor beëindiging van de huurovereenkomst. 2 e verslag: Failliet maakte gebruik van een kantoorruimte die door een groepsvennootschap R&H Safety B.V. wordt gehuurd, gelegen aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht. Voor zover terzake sprake was van een huurovereenkomst, heeft de curator deze beëindigd. 3 e verslag: De administratie van failliet, die naar de curator begrijpt fysiek aanwezig was op het adres aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht, is ontruimd door de bestuurder van failliet, mevrouw Visser, en opgeslagen. Naar de curator begrijpt heeft ook de verhuurder van failliet, R&H Safety B.V., het pand verlaten op last van diens verhuurder, wegens een ontruimingsvonnis. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder van Tubes heeft het navolgende verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement van beide vennootschappen. De oorspronkelijke bestuurder van failliet is helaas komen te overlijden. De huidige bestuurder, mevrouw D. Visser, is zijn echtgenote. Zij heeft nooit enige bemoeienis met failliet gehad, noch met de dochteronderneming Tubes. Met het faillissement van Tubes zijn ook de (belangrijkste) inkomsten van failliet weggevallen. Bovendien heeft failliet zich borg gesteld naar meerdere schuldeisers van Tubes. Het faillissement van failliet is aangevraagd door twee schuldeisers van Tubes waarvoor failliet zich borg heeft gesteld. Failliet beschikt over meerdere vorderingen op derden, die volgens opgave van (de advocaat van) failliet te gelde kunnen worden gemaakt. De aanvragers van het faillissement hebben gepersisteerd bij het aangevraagde faillissement. Na afweging van de vorderingen van de aanvragers en het door failliet gevoerde verweer, heeft de rechtbank het faillissement van failliet uitgesproken op 1 augustus Failliet heeft aanvankelijk hoger beroep ingesteld tegen het faillissement bij het gerechtshof te s-gravenhage. De behandeling van het hoger beroep zou plaatsvinden op 26 augustus Op 21 augustus 2014 heeft failliet het hoger beroep ingetrokken, waarmee het faillissement definitief is. 3/20

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring Volgens opgave van failliet: geen. 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 2.4 Werkzaamheden Naar verwachting zijn terzake geen werkzaamheden te verrichten. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover bekend geen. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Geen. 4/20

5 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De failliet beschikte onder meer over een geringe kantoorinventaris en een bestelauto van het merk Volkswagen, type Crafter. De bestelauto werd in gebruik gegeven aan Tubes. Voorts zou failliet blijkens de administratie een boot in eigendom hebben. Dit is nog onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De bestelauto is door failliet onder eigendomsvoorbehoud gekocht van Volkswagen Bank. Vanwege een restant vordering van Volkswagen Bank van 5.786,68 was de auto nog geen eigendom geworden van failliet. Volkswagen Bank heeft de bestelauto ingenomen en verkocht voor een bedrag van ,64. De meeropbrengst na aftrek van verkoopkosten van Volkswagen Bank, derhalve een nettobedrag van 3.839,82, is op de boedelrekening ontvangen. Failliet had tot kort voor faillissement een boot in eigendom. Deze werd (bij tijd en wijle) gebruikt om klanten mee te ontvangen. De boot is in juli 2014 verkocht aan een derde voor een koopprijs van ,00. De koopprijs is betaald op een bankrekening van T.J. Renes Holding B.V., een vennootschap waarvan oorspronkelijk de heer T.J. Renes enig aandeelhouder en bestuurder was en sinds november 2013 mevrouw D. Visser. De koopprijs voor de boot zou volgens Visser op een bankrekening van T.J. Renes Holding B.V. zijn gestort, ter voorkoming van beslaglegging door schuldeisers van R&P Holding B.V. De curator heeft zich jegens Visser op het standpunt gesteld dat de ontvangst van de koopprijs door T.J. Renes Holding B.V. benadelend cq onrechtmatig is geweest voor de gezamenlijke crediteuren van failliet. De curator heeft Visser in haar hoedanigheid van bestuurder van T.J. Renes Holding B.V. verzocht de koopprijs voor de boot alsnog af te dragen aan de boedel in het faillissement van R&P Holding B.V. Visser heeft aangegeven dat T.J. Renes Holding B.V. vanuit de opbrengst van de boot een aantal schulden van R&P Holding B.V. heeft betaald. Van de opbrengst van de boot resteerde nog een bedrag van ,00 bij T.J. Renes Holding B.V. Dit bedrag is betaald aan de boedelrekening in het faillissement van R&P Holding B.V. De vordering van de curator op T.J. Renes Holding B.V. tot afdracht van de opbrengst op de boot is niet voor verpanding vatbaar, omdat het een vordering betreft ex artikel 42 Fw cq 6:162 BW namens de gezamenlijke crediteuren in het faillissement. 5/20

6 3.7 Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. 2 e verslag: De in de boedel ontvangen opbrengst voor de bestelauto bedraagt 3.839,82. De opbrengst van de boot is voor een gedeelte van ,00 betaald aan de boedelrekening. 3.8 Boedelbijdrage Nog niet aan de orde. 2 e verslag: Niet aan de orde. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Waarschijnlijk aan de orde Werkzaamheden De curator tracht de aangetroffen activa zo spoedig mogelijk te verkopen en af te wikkelen. 2 e verslag: De restant opbrengst van ,00 terzake de boot dient nog betaald te worden door T.J. Renes Holding B.V. Dit naast de rekening-courant vordering van failliet op T.J. Renes Holding B.V. Zie hiervoor dit verslag onder 4. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat Renes Holding B.V. over geen enkele gelden meer beschikt. Het restantbedrag van ,00 zou zijn uitgegeven aan openstaande verplichtingen van R&P Holding B.V., mede terzake onderhoud aan het verkochte pleziervaartuig. De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris verkregen om het faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen in verband met een rekeningcourant vordering van failliet op Renes Holding B.V. Bij een faillissement van Renes Holding B.V. zal ook terzake deze kwestie een concurrente vordering in dat faillissement worden ingediend van ,00. 6/20

7 Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Voor zover bij de curator bekend niet aan de orde Verkoopopbrengst Niet aan de orde Boedelbijdrage Niet aan de orde Werkzaamheden Naar verwachting zijn terzake geen werkzaamheden te verrichten. Andere activa 3.15 Beschrijving Onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: Van Faringwell is een bedrag ontvangen van 248,05 uit hoofde van een creditnota (Verkoop)opbrengst Nog niet van toepassing. 2 e verslag: 248, Werkzaamheden De curator onderzoekt de aanwezigheid van eventuele andere activa. 2 e verslag: Naar verwachting zijn terzake geen verdere werkzaamheden te verwachten. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De debiteuren zouden zijn verpand aan de Rabobank (zie hieronder). Per datum faillissement zou failliet blijkens de administratie uitstaande vorderingen op derden hebben van ,00. Hiervan heeft een aanzienlijk deel betrekking op (achtergestelde) leningen welke zijn verstrekt aan de inmiddels failliete dochteronderneming Tubes International B.V. 7/20

8 2 e verslag: De curator is met de diverse debiteuren in gesprek omtrent betaling van de openstaande vorderingen. 3 e verslag: In het hiernavolgende wordt per debiteur de stand van zaken aangegeven. Middel Groothandel B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op Middel Groothandel B.V. Middel Groothandel B.V. beraadt zich omtrent een betalingsvoorstel ten aanzien van deze vordering. 3 e verslag: Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de heer J. Middel ( Middel ) van Middel Groothandel B.V. alsook een adviseur. Middel geeft aan te willen meewerken aan een goede afwikkeling van de kwestie. Mede 2014 is Middel Groothandel B.V. echter (tijdelijk) in de problemen gekomen doordat Visser met behulp van een bankpas van Middel Groothandel B.V., op naam van wijlen T. Renes die ook bestuurder was van Middel Groothandel B.V., een bedrag van ,00 heeft overgemaakt naar failliet. Dit heeft de zorgen van de huisbankier van Middel Groothandel B.V., Deutsche Bank, gewekt. Middel Groothandel B.V. is sindsdien en nog steeds in gesprek met Deutsche Bank omtrent afbouw van de krediet- en factoring-faciliteit van Middel Groothandel B.V. van Deutsche Bank. Mede hierdoor heeft Middel Groothandel B.V. slechts een (zeer) beperkte aflossingscapaciteit jegens failliet omtrent afbetaling van de resterende rekening-courant vordering. Bovendien is er discussie geweest omtrent de hoogte van de rekening-courant vordering van failliet op Middel Groothandel B.V. Middel Groothandel B.V. stelt dat de vordering met een bedrag van ,00 dient te worden verminderd wegens kasgeld dat in het verleden beheerd is door wijlen T. Renes, welk kasgeld echter kwijt is wat betreft een bedrag van ,00. De curator heeft ter discussie gesteld of dit beweerdelijk verdwenen kasgeld wel in mindering kan worden gebracht op de rekening-courant vordering van R&P Holding B.V. op Middel Groothandel B.V. Onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris zijn partijen overeengekomen dat de rekeningcourant vordering van failliet op Middel Groothandel B.V. gesteld wordt op ,00, waardoor het discussiebedrag van ,00 bij helfte wordt gedeeld. Eveneens onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris, wordt een notariële schuldbekentenis opgemaakt, waarin wordt opgenomen dat de rekening-courant vordering niet voor 1 mei 2015 wordt opgeëist. Indien Middel Groothandel B.V. de rekening-courant vordering voor 1 mei 2015 betaalt, kan worden volstaan met een betaling van ,00 tegen finale kwijting, verminderd met deelbetalingen van 1.000,00 per maand die Middel Groothandel B.V. in elk geval dient te voldoen. Indien de vordering niet voor 1 mei 2015 op voormelde wijze is voldaan, wordt deze geheel opeisbaar en zal bovendien een rente worden berekend van 5%. Zodra een concept notariële akte van schuldbekentenis gereed is, zal de curator de rechter-commissaris terzake om toestemming verzoeken. 8/20

9 NAB Nederlands Aardingsbedrijf Beheer B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een achtergestelde vordering van ,00 op NAB Nederlands Aardingsbedrijf Beheer B.V. ( NAB ). Deze vordering houdt verband met een verkoop van aandelen in het kapitaal van NAB Bliksembeveiliging B.V. door failliet aan NAB op 17 februari Als onderdeel van de koopprijs is een geldleningsovereenkomst met deze achtergestelde vordering overeengekomen tussen failliet en NAB. Failliet, NAB en ING Bank N.V. zijn overeengekomen dat de vordering van failliet op NAB pas betaald kan worden zodra NAB al haar verplichtingen jegens ING Bank N.V. heeft voldaan. De curator is in overleg met NAB omtrent een eventuele vervroegde afkoop door NAB van deze vordering, danwel overname van de vordering van failliet op NAB door een derde. 3 e verslag: NAB heeft vooralsnog geen toestemming van ING Bank N.V. voor vervroegde aflossing. Bovendien stelt NAB dat zij niet of nauwelijks tot vervroegde aflossing in staat is mede gelet op de aflossingen aan ING Bank N.V. NAB heeft middels haar advocaat inzage verstrekt in haar financiële positie middels (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekeningen van NAB en diens dochter vennootschap NAB Bliksembeveiliging B.V., alsook tussentijdse cijfers van NAB heeft de curator aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken voor aankoop door een derde van de achtergestelde vordering, tegen een aanzienlijke korting. De curator heeft dit verzoek, onder voorbehoud van alle rechten en weren, in beraad, mede aan de hand van de toegestuurde cijfers en argumentatie van NAB. Tevens heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris rente over de achtergestelde lening in rekening gebracht aan NAB. P. Peters 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering op de heer P. Peters van ,00. Peters is houder van 20% van de aandelen in het kapitaal van failliet. Peters betwist dat hij een schuld zou hebben aan failliet. Volgens Peters was Renes verantwoordelijk voor de administratie van failliet en was hij in het geheel niet bekend met een rekening-courant vordering van failliet op hem. Ook zou hij nimmer gelden van failliet hebben ontvangen. De schuld aan failliet blijkt wel ook uit de aangiften inkomstenbelasting van Peters. De curator heeft Peters verzocht een betalingsvoorstel te doen. 3 e verslag: Peters betwist het bestaan van de vordering. De vordering blijkt echter uit de aangiften inkomstenbelasting van Peters van de afgelopen jaren, alsook uit de jaarrekeningen en administratie van R&P Holding B.V. Ook heeft de curator uit betrouwbare bron vernomen dat Peters door de jaren gelden heeft ontvangen van R&P Holding B.V., die naar de curator begrijpt in de betreffende rekening-courant verhouding zijn geboekt. De curator beraadt zich omtrent het nemen van rechtsmaatregelen. Hierbij wordt mede in ogenschouw genomen dat de curator bekend is geworden dat Peters een eenmanszaak is gestart alsook blijkens door Peters aan de curator getoonde aangiften inkomstenbelasting niet over verhaalsmogelijkheden beschikt. 9/20

10 R&H Safety B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op R&H Safety B.V. T.J. Renes Holding B.V. is 75% aandeelhouder en bestuurder van R&H Safety B.V. De curator is in overleg met Visser in haar hoedanigheid van bestuurder van R&H Safety B.V. omtrent de betaling van deze vordering. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat R&H Safety B.V. niet over de benodigde middelen beschikt om de rekening-courant vordering te kunnen betalen. R&H Safety B.V. heeft het (voorheen) door haar gehuurde pand gelegen aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht moeten verlaten gelet op een huurachterstand en daarmee verband houdend ontruimingsvonnis dat is toegewezen aan de verhuurder in december Visser beschikt niet over de benodigde stukken om het eigen faillissement van R&H Safety B.V. aan te vragen. De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris verkregen om het faillissement van R&H Safety B.V. aan te vragen en zal daartoe overgaan, tezamen met de aanvraag van het faillissement van Renes Holding B.V. Zodra het faillissement van R&H Safety B.V. is uitgesproken zal terzake een concurrente vordering worden ingediend terzake de rekening-courant vordering, alsook een preferente vordering terzake de kosten van de aanvraag van het faillissement. M. Renes 2 e verslag: Failliet heeft blijkens de administratie een vordering van ,00 op de heer M. Renes, een zoon van T.J. Renes. De curator heeft is nog in afwachting van nadere (adres)gegevens terzake deze vordering. 3 e verslag: De curator heeft M. Renes op nader verkregen adresgegevens aangeschreven. M. Renes betwist middels een advocaat de vordering van R&P Holding B.V. Naar de curator begrijpt is het verweer van Renes onterecht. Op instructie van T. Renes is enkele jaren geleden een betaling gedaan tegen finale kwijting aan een schuldeiser van M. Renes als hoofdelijk schuldenaar, terzake een aanzienlijke vordering. De betaling is naar de curator begrijpt in rekening-courant geboekt als vordering van R&P Holding B.V. op M. Renes. De curator zal M. Renes nogmaals wijzen op de juistheid van de vordering en zal de incasso van deze vordering voortzetten. Vorderingen op T.J. Renes c.q. D. Visser 2 e verslag: De grootste debiteur is Visser, die naar de curator begrijpt de nalatenschap van wijlen de heer Renes heeft aanvaard, mede aangezien zij in gemeenschap van goederen was gehuwd met de heer Renes. Failliet heeft vorderingen op T.J. Renes (en daarmee op Visser) blijkens de administratie van ,00. Visser heeft inzage verstrekt in haar vermogenspositie waaruit zou blijken dat zij bij lange na niet in staat is de vordering te voldoen. Visser geeft aan waar mogelijk aan haar betalingsverplichting te zullen voldoen en dat zij verwacht op korte termijn een deelbetaling te kunnen doen. 10/20

11 3 e verslag: Visser erkent dat zij als echtgenoot in gemeenschap van goederen, alsook gelet op de door haar aanvaarde nalatenschap van T. Renes, hoofdelijk verbonden is aan de schuld van T. Renes aan R&P Holding B.V. De curator heeft de afgelopen verslagperiode regelmatig overleg gevoerd met Visser, omtrent deelbetaling(en) van Visser terzake de schuld van wijlen T. Renes aan R&P Holding B.V. Visser was voor de helft gerechtigd tot een woning gelegen in Zoetermeer. Het eigendomsrecht van Visser ten aanzien van de betreffende woning heeft de afgelopen verslagperiode verkocht aan de mede-eigenaar van de woning. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris de aan Visser toekomende overbedeling als gevolg van deze verkoop, rechtstreeks van de notaris ontvangen op de boedelrekening in het faillissement R&P Holding B.V. Hierdoor is op de boedelrekening een bedrag ontvangen van ,07. Dit bedrag is hoger dan de ingeschatte executiewaarde van de aan Visser in eigendom toekomende helft van de betreffende woning. Rekening houdend met kosten verbonden aan een executietraject, alsook gelet op de kosten en werkzaamheden verbonden aan een (poging tot) verkoop van de eigendom van Visser aan een ander dan de mede-eigenaar van de woning, is hiermee het hoogst haalbare resultaat behaald voor de boedel in het faillissement als deelbetaling van Visser met gelden uit de aan haar toekomende opbrengst op de betreffende woning te Zoetermeer. Terzake de opbrengst van ,07 en de verdeling daarvan heeft het volgende te gelden. Borgstelling Deutsche Bank Destijds heeft wijlen T. Renes privé zich tot borg gesteld ten behoeve van Deutsche Bank, tot zekerheid van hetgeen Deutsche Bank van Tubes International B.V. te vorderen heeft. Deutsche Bank heeft Visser privé aangesproken op grond van de betreffende borgstelling en heeft aangegeven zich te willen verhalen op de opbrengst van het aandeel van mevrouw D. Visser in de voormelde woning te Zoetermeer. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een pro rata regeling met Deutsche Bank afgesproken terzake de ontvangsten van Visser, waaronder terzake de woning te Zoetermeer. Daarbij wordt uitgegaan van de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. ten tijde van een ontvangst van Visser. In december 2014 bedroeg de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. nog omstreeks ,00, volgens Deutsche Bank nog te vermeerderen met 10% van de oorspronkelijke vordering (aldus 10% van ruim ,00), op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden wegens door Deutsche Bank verrichte incassowerkzaamheden ten aanzien van debiteuren in het faillissement Tubes International B.V.. Inmiddels is de curator met Deutsche Bank in vergaande mate van overleg omtrent een afwikkeling van het pandrecht van Deutsche Bank op debiteuren in het faillissement Tubes International B.V., alsook van de pretense aanspraak van Deutsche Bank op ontvangsten in de boedel van R&P Holding B.V. van Visser. 11/20

12 Pandrecht Rabobank Rabobank pretendeert een pandrecht op de debiteuren in het faillissement R&P Holding B.V. De curator heeft dit pandrecht van de Rabobank onderzocht, aangezien het pandrecht is gevestigd zeer kort voor de uitspraak van het faillissement van Tubes International B.V. Het faillissement van R&P Holding B.V. is een rechtstreeks gevolg van het faillissement van Tubes International B.V. De curator heeft onderzocht of het pandrecht van Rabobank in aanmerking komt voor vernietiging ex artikel 47 Fw, wegens bevoordeling van Rabobank boven andere schuldeisers. Hierbij had Visser als borg (ditmaal richting Rabobank) belang, om minder risico te lopen door Rabobank op de borgtocht aangesproken te worden. Na ampel beraad heeft de curator het pandrecht van Rabobank erkend, gelet op een kosten-baten afweging alsook de (beperkte) voorhanden bewijsmiddelen. Rabobank heeft een restvordering ten belope van ,51 te vermeerderen met PM wegens rente en kosten. De curator zal, zodra definitieve overeenstemming is bereikt met Deutsche Bank omtrent afwikkeling van diens pandrechten en aanspraken op Visser als borg, naar verwachting de vordering van Rabobank uit de opbrengst van ,00 afkomstig van Visser kunnen voldoen op grond van het pandrecht van Rabobank. Renes Holding B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op Renes Holding B.V. De curator is overleg met Visser omtrent een betalingsvoorstel terzake. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat Renes Holding B.V. niet over (liquide) middelen beschikt om de vordering van R&P Holding B.V. te kunnen voldoen. Renes Holding B.V. beschikt weliswaar over 50% van de aandelen in het kapitaal van Middel Groothandel B.V. Deze aandelen worden geacht een waarde te hebben, welke evenwel onvoldoende is om de vordering van R&P Holding B.V. geheel te kunnen voldoen. Bovendien verkeert Renes Holding feitelijk in faillissementstoestand gelet op vorderingen van andere schuldeisers. Visser heeft aangegeven niet over de nodige stukken te beschikken om het eigen faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen. De curator in het faillissement van R&P Holding B.V. heeft het voornemen het faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen en heeft daartoe goedkeuring verkregen van de rechter-commissaris. Deze faillissementsaanvraag zal worden ingediend bij de rechtbank. Na uitspraak van het faillissement van Renes Holding B.V. zijn in beginsel de incassowerkzaamheden terzake de rekening-courant vordering op deze vennootschap voltooid en zal terzake een concurrente vordering worden ingediend in het faillissement van Renes Holding B.V., alsook een preferente vordering terzake de kosten van het aanvragen van het faillissement. 12/20

13 Tubes International B.V. 2 e verslag: Failliet heeft blijkens de administratie een (achtergestelde) vordering van ,00 op Tubes International B.V., dat eveneens in staat van faillissement is verklaard. 3 e verslag: Terzake is een vordering ingediend in het faillissement van Tubes International B.V., in totaal voor een bedrag van ,00, wegens uit de administratie van R&P Holding B.V. voortvloeiende (rekening-courant)vorderingen. Voor het overige zijn terzake geen werkzaamheden te verwachten. VKR Solutions B.V. 2 e verslag: Failliet heeft een rekening-courant vordering op VKR Solutions B.V. van ,00. VKR Solutions B.V. is eveneens in staat van faillissement verklaard. 3 e verslag: Terzake is een vordering ingediend in het faillissement van VKR Solutions B.V. Voor het overige zijn terzake geen werkzaamheden te verwachten. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 3 e verslag: ,07 afkomstig van Visser. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 2 e verslag: Rabobank Rotterdam U.A. heeft een pandrecht bedongen op de vorderingen van failliet op debiteuren. Dit pandrecht is nog onderwerp van onderzoek. Rabobank heeft aangegeven dat zij een restvordering heeft op failliet van ,51 te vermeerderen met PM posten wegens rente en kosten. De curator heeft, hangende diens onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht met Rabobank, afgesproken dat de curator de debiteurenincasso ter hand neemt, onder aantekening van het pretense pandrecht van Rabobank terzake debiteurenontvangsten. Thans hebben terzake deze afspraak nog geen ontvangsten plaatsgevonden van debiteuren van failliet. 3 e verslag: Naar het zich laat aanzien zal geen sprake zijn van een boedelbijdrage gelet op de te verwachten overwaarde, volgend het uit reeds van Visser geïncasseerde bedrag ten opzichte van de vordering van Rabobank. 13/20

14 4.4 Werkzaamheden In kaart brengen vorderingen op derden. Overleg met Rabobank omtrent incasso vorderingen op derden. 2 e verslag: Voortzetting incasso vorderingen failliet op derden. 3 e verslag: Voortzetting incasso resterende vorderingen failliet op derden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank: euro ,31 (excl. PM Rente, provisie en kosten). 2 e verslag: Rabobank heeft na verrekening met een creditsaldo van failliet bij Rabobank, alsook na vermindering van haar vordering wegens opbrengsten op voorraden vanuit het faillissement Tubes International B.V., een restvordering op failliet van ,51 +PM kenbaar gemaakt aan de curator. 3 e verslag: Naar huidige verwachting, echter zonder dat hier rechten aan kunnen worden ontleend (zie ook 10.5 van dit verslag), kan de vordering van Rabobank worden voldaan uit de ontvangsten afkomstig van debiteur Visser ad ,07, indien en zodra de curator definitieve overeenstemming met Deutsche Bank heeft bereikt omtrent afwikkeling van diens pandrechten op vorderingen van Tubes International B.V. op diens debiteuren en de borgtocht van Visser tot zekerheid van de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. De curator is terzake in vergaande mate van overleg met Deutsche Bank. 5.2 Leasecontracten Failliet was partij bij een aantal leasecontracten terzake (met name) personenauto s. De personenauto s zijn reeds voor faillissement ingeleverd bij de dealer die deze oorspronkelijk aan failliet heeft geleverd. 2 e verslag: Een tweetal lease-auto s waren verpand aan BMW Group Financial Services ( BMW ). BMW heeft op basis van de met failliet overeengekomen voorwaarden de verkoop van de voertuigen ter hand genomen. De curator heeft voor diens medewerking aan deze verkoop een boedelbijdrage ontvangen van 500,00 exclusief BTW per voertuig. 14/20

15 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank stelt de volgende zekerheden verkregen te hebben: Pandrecht van vorderingen op derden; Hoofdelijke verbondenheid Tubes International B.V.; Verpanding van vorderingen op derden, (beweerdelijk) gevestigd door Tubes International B.V.; Borgstelling met een maximale hoogte van ,00, verleend door wijlen de heer T.J. Renes, voor de schulden van failliet. 5.4 Separatistenpositie Zie bovenstaand. 2 e verslag: Het pandrecht van Rabobank op de vorderingen van failliet op derden is nog onderwerp van onderzoek. 3 e verslag: De curator heeft na ampel beraad het pandrecht van Rabobank erkend. Zie hierover ook dit verslag onder 4.1 Omvang debiteuren, subtitel Vorderingen op T.J. Renes cq D. Visser, subtitel Pandrecht Rabobank. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 3 e verslag: Naar verwachting niet aan de orde. Zie hierover ook dit verslag onder 4.3 Boedelbijdrage. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nog niet bekend. 2 e verslag: De bestelauto van het merk Volkswagen type Crafter bleek onder eigendomsvoorbehoud te zijn geleverd aan failliet. Zie omtrent de afwikkeling hiervan dit verslag onder 3.6 e.v. 5.7 Reclamerechten Onbekend. 3 e verslag: Niet aan de orde. 5.8 Retentierechten Onbekend. 3 e verslag: Niet aan de orde. 15/20

16 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden Niet aan de orde. 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving Niet aan de orde. 6.5 Verantwoording Niet aan de orde. 6.6 Opbrengst Niet aan de orde. 6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 6.8 Werkzaamheden Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft administratieve bescheiden ontvangen van de bestuurder. De administratie is nog onderwerp van onderzoek. 3 e verslag: Uit de administratie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, anders dan de veelheid aan (rekening-courant) vorderingen die in dit verslag reeds behandeld zijn onder 4.1 Omvang debiteuren. 16/20

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 augustus 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 november 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 9 september 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 oktober 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 juni 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2B-4U Onroerend Goed B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015

Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 oktober 2015 Gegevens: Faillissementsnummers: Datum uitspraak: Curator: Rechter-commissaris: Skoen Holding B.V. Skoenpaleis Naaldwijk B.V. Skoenpaleis Venray B.V.

Nadere informatie

Curator : Mr. J.J.C. MacLennan-Bijen

Curator : Mr. J.J.C. MacLennan-Bijen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 juli 2015 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag Gegevens onderneming : HSC PIPING & CONSTRUCTIONS B.V. Faillissementsnummer : F.10/15/249

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder

M.C.M. Hopmans. enig bestuurder. Hopmans Holding B.V. enig aandeelhouder. enig bestuurder. GMA Group B.V. enig aandeelhouder enig bestuurder Faillissementsverslag nummer 1 datum: 6 oktober 2011 Gegevens onderneming : GMA Group B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.11/651 Datum uitspraak : 6 september 2011 Curator : mr. J.N. van

Nadere informatie

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister

: Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 3 december 2014 Gegevens onderneming : Klimaattechniek Nederland BV Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : C/09/13/510 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5. Datum: 17 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1 16 april 2013 Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SK Kozijnen Groesbeek B.V. Datum uitspraak 26 februari 2013 Rechter-commissaris mr. J.A.

Nadere informatie

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2

Verslagperiode : 4 juni 2014 t/m 4 september 2014 Bestede uren in verslagperiode 2 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 2014 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : De Graaff Nieuwegein B.V. Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator R-C : mr. W. Ploeg : mr. D.M.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 5 oktober 2011 Gegevens onderneming : Gemovers B.V. te Nieuwkoop (Kvk nr. 28061469) Faillissementsnummer : 11/483 F Datum uitspraak : 5 juli 2011 Curator : mr. J.C.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 22 april 2015 Gegevens onderneming : Agatha

Nadere informatie

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013)

Verslagperiode 10 augustus 2012 tot en met 1 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode 3,10 uur (tot en met 1 februari 2013) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 4 de verslag Datum 1 februari 2013 Gegevens onderneming Rob van Beek Beheer BV (kvk 20118207) Faillissementsnummer 11 / 632 F Datum uitspraak 1 november 2011

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 3 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 17 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Mister Mix B.V. 851683629KVK nr. Handelsregister 55389244 Faillissementsnummer :

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 mei 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 16 oktober 2013 Gegevens onderneming : Jawi Sportcentrum B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : C/09/13/613F Datum uitspraak : 16 juli 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 oktober 2010 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : Jos van der Lubbe Kabel- en Leidingwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/152F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 15 mei 2013 Gegevens onderneming : Toppers Verhuis Groep B.V. Faillissementsnummer : F.09/13/325 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Henk Bloemendal Transport B.V., vestigingsadres: 7021 LN Zelhem, Banninkstraat 9 Faillissementsnummer : 09/414 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 oktober 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 oktober 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 20 oktober 2011 Gegevens onderneming : WorkOut Reïntegratie B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.11/700 Datum uitspraak : 20 september 2011 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SANDY DRESS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sandy Dress B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag.

Bijlagen : 1. Afschrift tijdregistratie per tijdschrijfgroep. Activiteiten onderneming : Verwezen wordt naar het eerste verslag. HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 20 Datum:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/159 NL:TZ:0000004448:F001 15-03-2016 mr. S.H. Broeseliske mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015

Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 19 augustus 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 14 mei 2014. Gegevens onderneming: F.J.C. Verberne Holding B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/413 F Datum uitspraak: 7 mei

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/307 NL:TZ:0000014202:F001 20-06-2017 Mr. C.F.H. Donners mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode.

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

: Baco Fruits Europe B.V. 58325662

: Baco Fruits Europe B.V. 58325662 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Baco Fruits Europe B.V. 58325662 Faillissementsnummer : C/10/14/654 Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 januari 2014 Gegevens onderneming : De Vries

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Diamantenboringen en Sleuvenfraisbedrijf Ter Horst B.V., gevestigd

Nadere informatie

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf

Jefko Elektro BV h.o.d.n. Jefko Techniek (kvk: 20100705) 25 maart 2015 voorlopige surseance van betaling Mr J.A. Velenturf FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 22 mei 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-Commissaris (Senior) Juridisch medewerker

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 27 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 15 september 2009 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Hobat Praktijk B.V. Faillissementsnummer : 09/716 F Datum uitspraak : 15 september 2009 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Ordinatio Plus B.V. Faillissementsnummer : F.01/12/1022

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 3 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 12 Datum: 15 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder.

0 werknemers volgens de handelsregistergegevens van de Kamer van Koophandel en opgave van bestuurder. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selim Onroerend Goed B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer:4 Datum: 10 april 2013. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:4 Datum: 10 april 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 C / 01 / 17 / 311 F. Mr. G. te Biesebeek Mr. S.J.O. de Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 september 2017 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013

Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Faillissementsverslag nummer 3 datum: 4 juni 2013 Gegevens onderneming : Stijl 2000 B.V. te Nieuwkoop Faillissementsnummer : F09/12/870 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : mr. J.C. Dorrepaal Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8

26 juni 2014. 2013: 1.324.709,-- (conceptcijfers) 2012: 1.105.802,-- 2011: 1.394.472,-- Personeel gemiddeld aantal 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer EX ART. 73A FW Eerste verslag 26 juni 2014 Gegevens onderneming Kwekerij T. Brand BV Faillissementsnummer F.02/14/405 Datum uitspraak 27 mei 2014 Curator mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Grotenhuis Ontwikkelings Maatschappij B.V. Datum: 27 januari 2016 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Grotenhuis Ontwikkelings Maatschappij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/980 NL:TZ:0000007602:F001 11-11-2014 mr. J.V. Maduro mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

Cats. : Mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok. : Website ontwikkeling en desktoppublishing

Cats. : Mr. R.J. Ottens, wnd. Mr. J. Kok. : Website ontwikkeling en desktoppublishing OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 13 november 2014 Gegevens onderneming : Plaza Studio Imaging (P.S.I.) B.V. Faillissementsnummer : 09/721 F Datum uitspraak : 20 oktober 2009 Rechter-commissaris

Nadere informatie