HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R&P Holding B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te (2991 XR) Barendrecht aan de Zeemanstraat 7a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: ( R&P Holding ). Faillissementsnummer : F.10/14/688 Datum uitspraak : 1 augustus 2014 Curator : Mr. J.M. de Koning R-C : Mr. R. Kruisdijk Activiteiten onderneming : Financiële Holdings, beheermaatschappij. Omzetgegevens : Niet bekend. Personeel gemiddeld aantal : 1. Verslagperiode : 1 augustus 2014 t/m 25 augustus augustus 2014 t/m 21 november november 2014 t/m 25 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren en 10 minuten 87 uren en 40 minuten 81 uren en 40 minuten Bestede uren Totaal : 179 uren en 30 minuten 1/20

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Sinds 2007 heeft failliet te gelden als enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tubes International B.V. Deze laatstgenoemde vennootschap ( Tubes ) verzorgde de productie, levering en montage van vloerverwarmingsleidingen en systemen. Tubes is in staat van faillissement verklaard bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d.d. 20 mei Als enig bestuurder van R&P Holding B.V. heeft mevrouw D. Visser te gelden. 1.2 Winst en verlies Blijkens de administratie van failliet: 2012: ,00 winst; 2013: ,00 verlies. De resultaten van failliet werden sterk beïnvloed door rente-opbrengsten op uitstaande leningen, hoofdzakelijk terzake een lening van ,00 aan dochtervennootschap Tubes International B.V. Los van de vraag of de rente-inkomsten daadwerkelijk steeds werden ontvangen van Tubes International B.V., zijn deze inkomsten volledig komen te vervallen met het faillissement van de dochtervennootschap. 1.3 Balanstotaal Blijkens administratie failliet: Per ultimo 2012: ,00 Per ultimo 2013: , Lopende procedures Nog niet bekend. 2 e verslag: Voor zover bij de curator bekend waren er geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen Failliet beschikt volgens opgave over de gebruikelijke verzekeringen. De curator draagt zorg voor beëindiging hiervan zodra dit aan de orde is c.q. kan zijn. 2/20

3 1.6 Huur Failliet huurde een ruimte gelegen te Barendrecht aan de Zeemanstraat 7a. De huurovereenkomst zou reeds opgezegd zijn. Voor zover vereist draagt de curator zorg voor beëindiging van de huurovereenkomst. 2 e verslag: Failliet maakte gebruik van een kantoorruimte die door een groepsvennootschap R&H Safety B.V. wordt gehuurd, gelegen aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht. Voor zover terzake sprake was van een huurovereenkomst, heeft de curator deze beëindigd. 3 e verslag: De administratie van failliet, die naar de curator begrijpt fysiek aanwezig was op het adres aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht, is ontruimd door de bestuurder van failliet, mevrouw Visser, en opgeslagen. Naar de curator begrijpt heeft ook de verhuurder van failliet, R&H Safety B.V., het pand verlaten op last van diens verhuurder, wegens een ontruimingsvonnis. 1.7 Oorzaak faillissement De bestuurder van Tubes heeft het navolgende verklaard omtrent de oorzaken van het faillissement van beide vennootschappen. De oorspronkelijke bestuurder van failliet is helaas komen te overlijden. De huidige bestuurder, mevrouw D. Visser, is zijn echtgenote. Zij heeft nooit enige bemoeienis met failliet gehad, noch met de dochteronderneming Tubes. Met het faillissement van Tubes zijn ook de (belangrijkste) inkomsten van failliet weggevallen. Bovendien heeft failliet zich borg gesteld naar meerdere schuldeisers van Tubes. Het faillissement van failliet is aangevraagd door twee schuldeisers van Tubes waarvoor failliet zich borg heeft gesteld. Failliet beschikt over meerdere vorderingen op derden, die volgens opgave van (de advocaat van) failliet te gelde kunnen worden gemaakt. De aanvragers van het faillissement hebben gepersisteerd bij het aangevraagde faillissement. Na afweging van de vorderingen van de aanvragers en het door failliet gevoerde verweer, heeft de rechtbank het faillissement van failliet uitgesproken op 1 augustus Failliet heeft aanvankelijk hoger beroep ingesteld tegen het faillissement bij het gerechtshof te s-gravenhage. De behandeling van het hoger beroep zou plaatsvinden op 26 augustus Op 21 augustus 2014 heeft failliet het hoger beroep ingetrokken, waarmee het faillissement definitief is. 3/20

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillietverklaring Volgens opgave van failliet: geen. 2.2 Aantal in jaar voor faillietverklaring Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing. 2.4 Werkzaamheden Naar verwachting zijn terzake geen werkzaamheden te verrichten. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Voor zover bekend geen. 3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 3.5 Werkzaamheden Geen. 4/20

5 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De failliet beschikte onder meer over een geringe kantoorinventaris en een bestelauto van het merk Volkswagen, type Crafter. De bestelauto werd in gebruik gegeven aan Tubes. Voorts zou failliet blijkens de administratie een boot in eigendom hebben. Dit is nog onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: De bestelauto is door failliet onder eigendomsvoorbehoud gekocht van Volkswagen Bank. Vanwege een restant vordering van Volkswagen Bank van 5.786,68 was de auto nog geen eigendom geworden van failliet. Volkswagen Bank heeft de bestelauto ingenomen en verkocht voor een bedrag van ,64. De meeropbrengst na aftrek van verkoopkosten van Volkswagen Bank, derhalve een nettobedrag van 3.839,82, is op de boedelrekening ontvangen. Failliet had tot kort voor faillissement een boot in eigendom. Deze werd (bij tijd en wijle) gebruikt om klanten mee te ontvangen. De boot is in juli 2014 verkocht aan een derde voor een koopprijs van ,00. De koopprijs is betaald op een bankrekening van T.J. Renes Holding B.V., een vennootschap waarvan oorspronkelijk de heer T.J. Renes enig aandeelhouder en bestuurder was en sinds november 2013 mevrouw D. Visser. De koopprijs voor de boot zou volgens Visser op een bankrekening van T.J. Renes Holding B.V. zijn gestort, ter voorkoming van beslaglegging door schuldeisers van R&P Holding B.V. De curator heeft zich jegens Visser op het standpunt gesteld dat de ontvangst van de koopprijs door T.J. Renes Holding B.V. benadelend cq onrechtmatig is geweest voor de gezamenlijke crediteuren van failliet. De curator heeft Visser in haar hoedanigheid van bestuurder van T.J. Renes Holding B.V. verzocht de koopprijs voor de boot alsnog af te dragen aan de boedel in het faillissement van R&P Holding B.V. Visser heeft aangegeven dat T.J. Renes Holding B.V. vanuit de opbrengst van de boot een aantal schulden van R&P Holding B.V. heeft betaald. Van de opbrengst van de boot resteerde nog een bedrag van ,00 bij T.J. Renes Holding B.V. Dit bedrag is betaald aan de boedelrekening in het faillissement van R&P Holding B.V. De vordering van de curator op T.J. Renes Holding B.V. tot afdracht van de opbrengst op de boot is niet voor verpanding vatbaar, omdat het een vordering betreft ex artikel 42 Fw cq 6:162 BW namens de gezamenlijke crediteuren in het faillissement. 5/20

6 3.7 Verkoopopbrengst Nog niet van toepassing. 2 e verslag: De in de boedel ontvangen opbrengst voor de bestelauto bedraagt 3.839,82. De opbrengst van de boot is voor een gedeelte van ,00 betaald aan de boedelrekening. 3.8 Boedelbijdrage Nog niet aan de orde. 2 e verslag: Niet aan de orde. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Waarschijnlijk aan de orde Werkzaamheden De curator tracht de aangetroffen activa zo spoedig mogelijk te verkopen en af te wikkelen. 2 e verslag: De restant opbrengst van ,00 terzake de boot dient nog betaald te worden door T.J. Renes Holding B.V. Dit naast de rekening-courant vordering van failliet op T.J. Renes Holding B.V. Zie hiervoor dit verslag onder 4. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat Renes Holding B.V. over geen enkele gelden meer beschikt. Het restantbedrag van ,00 zou zijn uitgegeven aan openstaande verplichtingen van R&P Holding B.V., mede terzake onderhoud aan het verkochte pleziervaartuig. De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris verkregen om het faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen in verband met een rekeningcourant vordering van failliet op Renes Holding B.V. Bij een faillissement van Renes Holding B.V. zal ook terzake deze kwestie een concurrente vordering in dat faillissement worden ingediend van ,00. 6/20

7 Voorraden/onder handen werk 3.11 Beschrijving Voor zover bij de curator bekend niet aan de orde Verkoopopbrengst Niet aan de orde Boedelbijdrage Niet aan de orde Werkzaamheden Naar verwachting zijn terzake geen werkzaamheden te verrichten. Andere activa 3.15 Beschrijving Onderwerp van onderzoek. 2 e verslag: Van Faringwell is een bedrag ontvangen van 248,05 uit hoofde van een creditnota (Verkoop)opbrengst Nog niet van toepassing. 2 e verslag: 248, Werkzaamheden De curator onderzoekt de aanwezigheid van eventuele andere activa. 2 e verslag: Naar verwachting zijn terzake geen verdere werkzaamheden te verwachten. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren De debiteuren zouden zijn verpand aan de Rabobank (zie hieronder). Per datum faillissement zou failliet blijkens de administratie uitstaande vorderingen op derden hebben van ,00. Hiervan heeft een aanzienlijk deel betrekking op (achtergestelde) leningen welke zijn verstrekt aan de inmiddels failliete dochteronderneming Tubes International B.V. 7/20

8 2 e verslag: De curator is met de diverse debiteuren in gesprek omtrent betaling van de openstaande vorderingen. 3 e verslag: In het hiernavolgende wordt per debiteur de stand van zaken aangegeven. Middel Groothandel B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op Middel Groothandel B.V. Middel Groothandel B.V. beraadt zich omtrent een betalingsvoorstel ten aanzien van deze vordering. 3 e verslag: Inmiddels hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de heer J. Middel ( Middel ) van Middel Groothandel B.V. alsook een adviseur. Middel geeft aan te willen meewerken aan een goede afwikkeling van de kwestie. Mede 2014 is Middel Groothandel B.V. echter (tijdelijk) in de problemen gekomen doordat Visser met behulp van een bankpas van Middel Groothandel B.V., op naam van wijlen T. Renes die ook bestuurder was van Middel Groothandel B.V., een bedrag van ,00 heeft overgemaakt naar failliet. Dit heeft de zorgen van de huisbankier van Middel Groothandel B.V., Deutsche Bank, gewekt. Middel Groothandel B.V. is sindsdien en nog steeds in gesprek met Deutsche Bank omtrent afbouw van de krediet- en factoring-faciliteit van Middel Groothandel B.V. van Deutsche Bank. Mede hierdoor heeft Middel Groothandel B.V. slechts een (zeer) beperkte aflossingscapaciteit jegens failliet omtrent afbetaling van de resterende rekening-courant vordering. Bovendien is er discussie geweest omtrent de hoogte van de rekening-courant vordering van failliet op Middel Groothandel B.V. Middel Groothandel B.V. stelt dat de vordering met een bedrag van ,00 dient te worden verminderd wegens kasgeld dat in het verleden beheerd is door wijlen T. Renes, welk kasgeld echter kwijt is wat betreft een bedrag van ,00. De curator heeft ter discussie gesteld of dit beweerdelijk verdwenen kasgeld wel in mindering kan worden gebracht op de rekening-courant vordering van R&P Holding B.V. op Middel Groothandel B.V. Onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris zijn partijen overeengekomen dat de rekeningcourant vordering van failliet op Middel Groothandel B.V. gesteld wordt op ,00, waardoor het discussiebedrag van ,00 bij helfte wordt gedeeld. Eveneens onder voorbehoud van goedkeuring van de rechter-commissaris, wordt een notariële schuldbekentenis opgemaakt, waarin wordt opgenomen dat de rekening-courant vordering niet voor 1 mei 2015 wordt opgeëist. Indien Middel Groothandel B.V. de rekening-courant vordering voor 1 mei 2015 betaalt, kan worden volstaan met een betaling van ,00 tegen finale kwijting, verminderd met deelbetalingen van 1.000,00 per maand die Middel Groothandel B.V. in elk geval dient te voldoen. Indien de vordering niet voor 1 mei 2015 op voormelde wijze is voldaan, wordt deze geheel opeisbaar en zal bovendien een rente worden berekend van 5%. Zodra een concept notariële akte van schuldbekentenis gereed is, zal de curator de rechter-commissaris terzake om toestemming verzoeken. 8/20

9 NAB Nederlands Aardingsbedrijf Beheer B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een achtergestelde vordering van ,00 op NAB Nederlands Aardingsbedrijf Beheer B.V. ( NAB ). Deze vordering houdt verband met een verkoop van aandelen in het kapitaal van NAB Bliksembeveiliging B.V. door failliet aan NAB op 17 februari Als onderdeel van de koopprijs is een geldleningsovereenkomst met deze achtergestelde vordering overeengekomen tussen failliet en NAB. Failliet, NAB en ING Bank N.V. zijn overeengekomen dat de vordering van failliet op NAB pas betaald kan worden zodra NAB al haar verplichtingen jegens ING Bank N.V. heeft voldaan. De curator is in overleg met NAB omtrent een eventuele vervroegde afkoop door NAB van deze vordering, danwel overname van de vordering van failliet op NAB door een derde. 3 e verslag: NAB heeft vooralsnog geen toestemming van ING Bank N.V. voor vervroegde aflossing. Bovendien stelt NAB dat zij niet of nauwelijks tot vervroegde aflossing in staat is mede gelet op de aflossingen aan ING Bank N.V. NAB heeft middels haar advocaat inzage verstrekt in haar financiële positie middels (geconsolideerde en enkelvoudige) jaarrekeningen van NAB en diens dochter vennootschap NAB Bliksembeveiliging B.V., alsook tussentijdse cijfers van NAB heeft de curator aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken voor aankoop door een derde van de achtergestelde vordering, tegen een aanzienlijke korting. De curator heeft dit verzoek, onder voorbehoud van alle rechten en weren, in beraad, mede aan de hand van de toegestuurde cijfers en argumentatie van NAB. Tevens heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris rente over de achtergestelde lening in rekening gebracht aan NAB. P. Peters 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering op de heer P. Peters van ,00. Peters is houder van 20% van de aandelen in het kapitaal van failliet. Peters betwist dat hij een schuld zou hebben aan failliet. Volgens Peters was Renes verantwoordelijk voor de administratie van failliet en was hij in het geheel niet bekend met een rekening-courant vordering van failliet op hem. Ook zou hij nimmer gelden van failliet hebben ontvangen. De schuld aan failliet blijkt wel ook uit de aangiften inkomstenbelasting van Peters. De curator heeft Peters verzocht een betalingsvoorstel te doen. 3 e verslag: Peters betwist het bestaan van de vordering. De vordering blijkt echter uit de aangiften inkomstenbelasting van Peters van de afgelopen jaren, alsook uit de jaarrekeningen en administratie van R&P Holding B.V. Ook heeft de curator uit betrouwbare bron vernomen dat Peters door de jaren gelden heeft ontvangen van R&P Holding B.V., die naar de curator begrijpt in de betreffende rekening-courant verhouding zijn geboekt. De curator beraadt zich omtrent het nemen van rechtsmaatregelen. Hierbij wordt mede in ogenschouw genomen dat de curator bekend is geworden dat Peters een eenmanszaak is gestart alsook blijkens door Peters aan de curator getoonde aangiften inkomstenbelasting niet over verhaalsmogelijkheden beschikt. 9/20

10 R&H Safety B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op R&H Safety B.V. T.J. Renes Holding B.V. is 75% aandeelhouder en bestuurder van R&H Safety B.V. De curator is in overleg met Visser in haar hoedanigheid van bestuurder van R&H Safety B.V. omtrent de betaling van deze vordering. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat R&H Safety B.V. niet over de benodigde middelen beschikt om de rekening-courant vordering te kunnen betalen. R&H Safety B.V. heeft het (voorheen) door haar gehuurde pand gelegen aan de Zeemanstraat 7a te Barendrecht moeten verlaten gelet op een huurachterstand en daarmee verband houdend ontruimingsvonnis dat is toegewezen aan de verhuurder in december Visser beschikt niet over de benodigde stukken om het eigen faillissement van R&H Safety B.V. aan te vragen. De curator heeft goedkeuring van de rechter-commissaris verkregen om het faillissement van R&H Safety B.V. aan te vragen en zal daartoe overgaan, tezamen met de aanvraag van het faillissement van Renes Holding B.V. Zodra het faillissement van R&H Safety B.V. is uitgesproken zal terzake een concurrente vordering worden ingediend terzake de rekening-courant vordering, alsook een preferente vordering terzake de kosten van de aanvraag van het faillissement. M. Renes 2 e verslag: Failliet heeft blijkens de administratie een vordering van ,00 op de heer M. Renes, een zoon van T.J. Renes. De curator heeft is nog in afwachting van nadere (adres)gegevens terzake deze vordering. 3 e verslag: De curator heeft M. Renes op nader verkregen adresgegevens aangeschreven. M. Renes betwist middels een advocaat de vordering van R&P Holding B.V. Naar de curator begrijpt is het verweer van Renes onterecht. Op instructie van T. Renes is enkele jaren geleden een betaling gedaan tegen finale kwijting aan een schuldeiser van M. Renes als hoofdelijk schuldenaar, terzake een aanzienlijke vordering. De betaling is naar de curator begrijpt in rekening-courant geboekt als vordering van R&P Holding B.V. op M. Renes. De curator zal M. Renes nogmaals wijzen op de juistheid van de vordering en zal de incasso van deze vordering voortzetten. Vorderingen op T.J. Renes c.q. D. Visser 2 e verslag: De grootste debiteur is Visser, die naar de curator begrijpt de nalatenschap van wijlen de heer Renes heeft aanvaard, mede aangezien zij in gemeenschap van goederen was gehuwd met de heer Renes. Failliet heeft vorderingen op T.J. Renes (en daarmee op Visser) blijkens de administratie van ,00. Visser heeft inzage verstrekt in haar vermogenspositie waaruit zou blijken dat zij bij lange na niet in staat is de vordering te voldoen. Visser geeft aan waar mogelijk aan haar betalingsverplichting te zullen voldoen en dat zij verwacht op korte termijn een deelbetaling te kunnen doen. 10/20

11 3 e verslag: Visser erkent dat zij als echtgenoot in gemeenschap van goederen, alsook gelet op de door haar aanvaarde nalatenschap van T. Renes, hoofdelijk verbonden is aan de schuld van T. Renes aan R&P Holding B.V. De curator heeft de afgelopen verslagperiode regelmatig overleg gevoerd met Visser, omtrent deelbetaling(en) van Visser terzake de schuld van wijlen T. Renes aan R&P Holding B.V. Visser was voor de helft gerechtigd tot een woning gelegen in Zoetermeer. Het eigendomsrecht van Visser ten aanzien van de betreffende woning heeft de afgelopen verslagperiode verkocht aan de mede-eigenaar van de woning. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris de aan Visser toekomende overbedeling als gevolg van deze verkoop, rechtstreeks van de notaris ontvangen op de boedelrekening in het faillissement R&P Holding B.V. Hierdoor is op de boedelrekening een bedrag ontvangen van ,07. Dit bedrag is hoger dan de ingeschatte executiewaarde van de aan Visser in eigendom toekomende helft van de betreffende woning. Rekening houdend met kosten verbonden aan een executietraject, alsook gelet op de kosten en werkzaamheden verbonden aan een (poging tot) verkoop van de eigendom van Visser aan een ander dan de mede-eigenaar van de woning, is hiermee het hoogst haalbare resultaat behaald voor de boedel in het faillissement als deelbetaling van Visser met gelden uit de aan haar toekomende opbrengst op de betreffende woning te Zoetermeer. Terzake de opbrengst van ,07 en de verdeling daarvan heeft het volgende te gelden. Borgstelling Deutsche Bank Destijds heeft wijlen T. Renes privé zich tot borg gesteld ten behoeve van Deutsche Bank, tot zekerheid van hetgeen Deutsche Bank van Tubes International B.V. te vorderen heeft. Deutsche Bank heeft Visser privé aangesproken op grond van de betreffende borgstelling en heeft aangegeven zich te willen verhalen op de opbrengst van het aandeel van mevrouw D. Visser in de voormelde woning te Zoetermeer. De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris een pro rata regeling met Deutsche Bank afgesproken terzake de ontvangsten van Visser, waaronder terzake de woning te Zoetermeer. Daarbij wordt uitgegaan van de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. ten tijde van een ontvangst van Visser. In december 2014 bedroeg de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. nog omstreeks ,00, volgens Deutsche Bank nog te vermeerderen met 10% van de oorspronkelijke vordering (aldus 10% van ruim ,00), op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden wegens door Deutsche Bank verrichte incassowerkzaamheden ten aanzien van debiteuren in het faillissement Tubes International B.V.. Inmiddels is de curator met Deutsche Bank in vergaande mate van overleg omtrent een afwikkeling van het pandrecht van Deutsche Bank op debiteuren in het faillissement Tubes International B.V., alsook van de pretense aanspraak van Deutsche Bank op ontvangsten in de boedel van R&P Holding B.V. van Visser. 11/20

12 Pandrecht Rabobank Rabobank pretendeert een pandrecht op de debiteuren in het faillissement R&P Holding B.V. De curator heeft dit pandrecht van de Rabobank onderzocht, aangezien het pandrecht is gevestigd zeer kort voor de uitspraak van het faillissement van Tubes International B.V. Het faillissement van R&P Holding B.V. is een rechtstreeks gevolg van het faillissement van Tubes International B.V. De curator heeft onderzocht of het pandrecht van Rabobank in aanmerking komt voor vernietiging ex artikel 47 Fw, wegens bevoordeling van Rabobank boven andere schuldeisers. Hierbij had Visser als borg (ditmaal richting Rabobank) belang, om minder risico te lopen door Rabobank op de borgtocht aangesproken te worden. Na ampel beraad heeft de curator het pandrecht van Rabobank erkend, gelet op een kosten-baten afweging alsook de (beperkte) voorhanden bewijsmiddelen. Rabobank heeft een restvordering ten belope van ,51 te vermeerderen met PM wegens rente en kosten. De curator zal, zodra definitieve overeenstemming is bereikt met Deutsche Bank omtrent afwikkeling van diens pandrechten en aanspraken op Visser als borg, naar verwachting de vordering van Rabobank uit de opbrengst van ,00 afkomstig van Visser kunnen voldoen op grond van het pandrecht van Rabobank. Renes Holding B.V. 2 e verslag: Blijkens de administratie heeft failliet een rekening-courant vordering van ,00 op Renes Holding B.V. De curator is overleg met Visser omtrent een betalingsvoorstel terzake. 3 e verslag: Visser heeft aangegeven dat Renes Holding B.V. niet over (liquide) middelen beschikt om de vordering van R&P Holding B.V. te kunnen voldoen. Renes Holding B.V. beschikt weliswaar over 50% van de aandelen in het kapitaal van Middel Groothandel B.V. Deze aandelen worden geacht een waarde te hebben, welke evenwel onvoldoende is om de vordering van R&P Holding B.V. geheel te kunnen voldoen. Bovendien verkeert Renes Holding feitelijk in faillissementstoestand gelet op vorderingen van andere schuldeisers. Visser heeft aangegeven niet over de nodige stukken te beschikken om het eigen faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen. De curator in het faillissement van R&P Holding B.V. heeft het voornemen het faillissement van Renes Holding B.V. aan te vragen en heeft daartoe goedkeuring verkregen van de rechter-commissaris. Deze faillissementsaanvraag zal worden ingediend bij de rechtbank. Na uitspraak van het faillissement van Renes Holding B.V. zijn in beginsel de incassowerkzaamheden terzake de rekening-courant vordering op deze vennootschap voltooid en zal terzake een concurrente vordering worden ingediend in het faillissement van Renes Holding B.V., alsook een preferente vordering terzake de kosten van het aanvragen van het faillissement. 12/20

13 Tubes International B.V. 2 e verslag: Failliet heeft blijkens de administratie een (achtergestelde) vordering van ,00 op Tubes International B.V., dat eveneens in staat van faillissement is verklaard. 3 e verslag: Terzake is een vordering ingediend in het faillissement van Tubes International B.V., in totaal voor een bedrag van ,00, wegens uit de administratie van R&P Holding B.V. voortvloeiende (rekening-courant)vorderingen. Voor het overige zijn terzake geen werkzaamheden te verwachten. VKR Solutions B.V. 2 e verslag: Failliet heeft een rekening-courant vordering op VKR Solutions B.V. van ,00. VKR Solutions B.V. is eveneens in staat van faillissement verklaard. 3 e verslag: Terzake is een vordering ingediend in het faillissement van VKR Solutions B.V. Voor het overige zijn terzake geen werkzaamheden te verwachten. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 3 e verslag: ,07 afkomstig van Visser. 4.3 Boedelbijdrage Nog niet bekend. 2 e verslag: Rabobank Rotterdam U.A. heeft een pandrecht bedongen op de vorderingen van failliet op debiteuren. Dit pandrecht is nog onderwerp van onderzoek. Rabobank heeft aangegeven dat zij een restvordering heeft op failliet van ,51 te vermeerderen met PM posten wegens rente en kosten. De curator heeft, hangende diens onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het pandrecht met Rabobank, afgesproken dat de curator de debiteurenincasso ter hand neemt, onder aantekening van het pretense pandrecht van Rabobank terzake debiteurenontvangsten. Thans hebben terzake deze afspraak nog geen ontvangsten plaatsgevonden van debiteuren van failliet. 3 e verslag: Naar het zich laat aanzien zal geen sprake zijn van een boedelbijdrage gelet op de te verwachten overwaarde, volgend het uit reeds van Visser geïncasseerde bedrag ten opzichte van de vordering van Rabobank. 13/20

14 4.4 Werkzaamheden In kaart brengen vorderingen op derden. Overleg met Rabobank omtrent incasso vorderingen op derden. 2 e verslag: Voortzetting incasso vorderingen failliet op derden. 3 e verslag: Voortzetting incasso resterende vorderingen failliet op derden. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank: euro ,31 (excl. PM Rente, provisie en kosten). 2 e verslag: Rabobank heeft na verrekening met een creditsaldo van failliet bij Rabobank, alsook na vermindering van haar vordering wegens opbrengsten op voorraden vanuit het faillissement Tubes International B.V., een restvordering op failliet van ,51 +PM kenbaar gemaakt aan de curator. 3 e verslag: Naar huidige verwachting, echter zonder dat hier rechten aan kunnen worden ontleend (zie ook 10.5 van dit verslag), kan de vordering van Rabobank worden voldaan uit de ontvangsten afkomstig van debiteur Visser ad ,07, indien en zodra de curator definitieve overeenstemming met Deutsche Bank heeft bereikt omtrent afwikkeling van diens pandrechten op vorderingen van Tubes International B.V. op diens debiteuren en de borgtocht van Visser tot zekerheid van de vordering van Deutsche Bank op Tubes International B.V. De curator is terzake in vergaande mate van overleg met Deutsche Bank. 5.2 Leasecontracten Failliet was partij bij een aantal leasecontracten terzake (met name) personenauto s. De personenauto s zijn reeds voor faillissement ingeleverd bij de dealer die deze oorspronkelijk aan failliet heeft geleverd. 2 e verslag: Een tweetal lease-auto s waren verpand aan BMW Group Financial Services ( BMW ). BMW heeft op basis van de met failliet overeengekomen voorwaarden de verkoop van de voertuigen ter hand genomen. De curator heeft voor diens medewerking aan deze verkoop een boedelbijdrage ontvangen van 500,00 exclusief BTW per voertuig. 14/20

15 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank stelt de volgende zekerheden verkregen te hebben: Pandrecht van vorderingen op derden; Hoofdelijke verbondenheid Tubes International B.V.; Verpanding van vorderingen op derden, (beweerdelijk) gevestigd door Tubes International B.V.; Borgstelling met een maximale hoogte van ,00, verleend door wijlen de heer T.J. Renes, voor de schulden van failliet. 5.4 Separatistenpositie Zie bovenstaand. 2 e verslag: Het pandrecht van Rabobank op de vorderingen van failliet op derden is nog onderwerp van onderzoek. 3 e verslag: De curator heeft na ampel beraad het pandrecht van Rabobank erkend. Zie hierover ook dit verslag onder 4.1 Omvang debiteuren, subtitel Vorderingen op T.J. Renes cq D. Visser, subtitel Pandrecht Rabobank. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend. 3 e verslag: Naar verwachting niet aan de orde. Zie hierover ook dit verslag onder 4.3 Boedelbijdrage. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nog niet bekend. 2 e verslag: De bestelauto van het merk Volkswagen type Crafter bleek onder eigendomsvoorbehoud te zijn geleverd aan failliet. Zie omtrent de afwikkeling hiervan dit verslag onder 3.6 e.v. 5.7 Reclamerechten Onbekend. 3 e verslag: Niet aan de orde. 5.8 Retentierechten Onbekend. 3 e verslag: Niet aan de orde. 15/20

16 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie /zekerheden Niet aan de orde. 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. 6.3 Werkzaamheden Geen. Doorstart 6.4 Beschrijving Niet aan de orde. 6.5 Verantwoording Niet aan de orde. 6.6 Opbrengst Niet aan de orde. 6.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 6.8 Werkzaamheden Geen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft administratieve bescheiden ontvangen van de bestuurder. De administratie is nog onderwerp van onderzoek. 3 e verslag: Uit de administratie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen, anders dan de veelheid aan (rekening-courant) vorderingen die in dit verslag reeds behandeld zijn onder 4.1 Omvang debiteuren. 16/20

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie