Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interbeurs Hermes Pensioenfonds"

Transcriptie

1 Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013

2 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat uit : Deel 1 : Informatie betreffende het gemeenschappelijk beleggingsfonds Deel 2 : Jaarlijks herzienbare informatie Het beheerreglement van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds wordt aangehecht aan het prospectus; Deze Prospectus werd goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in 2013.

3 DEEL 1 : Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: Interbeurs Hermes Pensioenfonds 2. Oprichtingsdatum: 13/02/ Bestaansduur: onbeperkte duur 4. Statuut : Gemeenschappelijk beleggingsfonds dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 5. Beheervennootschap : * Naam: Capfi Delen Asset Management N.V. * Rechtsvorm: Naamloze vennootschap * Maatschappelijke zetel : Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen * Oprichtingsdatum: 09/04/1982 * Bestaansduur: onbeperkte duur * Lijst van de andere fondsen die zij beheert en van de bevek s waarvoor zij is aangesteld: Athena nv Hermes nv Transparant nv Transparant B nv Van Lanschot Bevek NV Hermes Pensioenfonds Accent Pension Fund C+F nv LS Value nv * Raad van bestuur: Dhr. Jacques Delen, voorzitter Dhr. Paul De Winter, lid Dhr. Thierry Maertens de Noordhout, lid Mevr. Monique Leys, lid Dhr. Christian Callens, lid Dhr. Antoine de Séjournet de Rameignies, lid Dhr. Philippe de Spirlet, lid Dhr. Michel Vandenkerckhove, effectieve leider Dhr. Patrick François, effectieve leider 19 februari

4 Dhr. Gregory Swolfs, effectieve leider Dhr. Chris Bruynseels, effectieve leider * Commissaris: Ernst&Young Bedrijfsrevisoren bcbva, vertegenwoordigd door dhr Pierre Vanderbeek * Kapitaal waarop werd ingeschreven: ,52 volstort. 7. Delegatie van het Financieel Beheer van de beleggingsportefeuille: Dierickx, Leys Luxembourg S.A., société de gestion, Route d Arlon 247 bte 1, L Luxembourg 8. Financiële dienst: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. Kasteelpleinstraat Antwerpen 9. Delegatie van Commercieel Beheer Distributeurs:: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. Kasteelpleinstraat Antwerpen Bank Degroof N.V. Nijverheidsstraat Brussel van de Put & Co Effectenbank C.V.A. Van Putlei Antwerpen Petercam N.V. Sinter-Goedeleplein Brussel Leleux Associated Brokers N.V. Wildewoudstraat Brussel Van Glabbeek & C Beursvennootschap BVBA Kipdorp Antwerpen KB LUX / Omnibus Pension Account, Boulevard Royal 43 - L 2955 Luxembourg Weghsteen & Driege N.V. - Oude Burg Brugge Crédit Agricole Van Moer Courtens Priorijdreef Brussel Bank Delen N.V. J. Van Rijswijcklaan Antwerpen Lawaisse Beursvennootschap N.V. Sint-Jorisstraat Kortrijk Pire & Cie N.V. Rue du Collège Charleroi Van Goolen & C BVBA Guldenberg Antwerpen Delande & Cie N.V. _ Montoyerstraat Brussel Work N.V. _- Kroonlaan Brussel Leo Stevens & Cie BVBA Vestingstraat Antwerpen 11. Bewaarder: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. Kasteelpleinstraat Antwerpen 19 februari

5 13. Commissaris: KPMG, Prins Boudewijnlaan 24 D, 2550 Kontich Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door Erik Clinck, bedrijfsrevisor 15. Promotors: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. Kasteelpleinstraat Antwerpen 16. Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88,et 92, lid 3 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. Kasteelpleinstraat Antwerpen 17. Regels voor de waardering van de activa: De waardebepaling van activa, passiva en resultatenrekening geschiedt elke bankwerkdag in België volgens de bepalingen weergegeven in het KB van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. De netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt in EURO. 18. Balansdatum: 31/ Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten: De netto-opbrengsten worden gekapitaliseerd. 20. Belastingstelsel: * Voor het fonds : - Jaarlijkse belasting van 0,08% (vanaf 1 januari 2007), geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Deze taks moet in principe betaald worden door de beheervennootschap van het fonds maar wordt ten laste van het fonds gelegd. - In principe wordt Belgische roerende voorheffing ingehouden op de (Belgische en buitenlandse) roerende inkomsten die het fonds ontvangt. Wanneer het fonds buitenlandse inkomsten ontvangt, is het niet uitgesloten dat deze reeds in het buitenland aan een bronheffing zijn onderworpen. * Voor de belegger: - Op de uitkeringen die door het fonds gebeuren, wordt geen roerende voorheffing ingehouden 19 februari

6 - In hoofde van de belegger die handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen, zijn de meerwaarden die worden gerealiseerd bij de inkoop of de verkoop van rechten van deelneming in de ICB of bij de gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB, niet onderworpen aan de personenbelasting. - Europese Spaarrichtlijn : De Wet van 17 mei 2004 zet de richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003 om naar Belgisch Recht. Het pensioenspaarfonds valt NIET onder de nieuwe regeling. Er zal dus GEEN bronbelasting afgehouden worden. «Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.» 21. Aanvullende informatie: Informatiebronnen: * Op verzoek kunnen de jaar -en halfjaarlijkse verslagen, voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. * Het totaalkostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar bij: Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. * De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internet site van de promotor Dierickx, Leys & Cie Effectenbank N.V. - de prospectus met bijlagen - de essentiële beleggersinformatie - het laatste half of jaarverslag Jaarlijkse algemene vergadering van deelnemers: de eerste donderdag van maart om 18 uur op de maatschappelijke zetel Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1er van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: 19 februari

7 Capfi Delen Asset Management N.V, Jan Van Rijswijcklaan 178, 2020 Antwerpen Beheervennootschap, alle werkdagen bereikbaar van 9u tot 18u. op het telefoonnummer 03/ Verantwoordelijke : Dhr. Chris Bruynseels Personen verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie: Beleggingsgegevens 1. Doel van het fonds: Beheervennootschap Capfi Delen Asset Management N.V., Jan Van Rijswijcklaan Antwerpen De burgers worden door de fiscale voordelen aangezet om zelf een bezit in aandelen en obligaties op te bouwen, dat op het einde van de beroepsloopbaan als een soort pensioen de andere inkomsten kan aanvullen. Een van de methoden, om aan de voorwaarden van de wetgever te beantwoorden is het openen van een collectieve spaarrekening bij een bank, een beursvennootschap of een effectenbank. Elke burger tussen 18 en 65 jaar die beroepsinkomsten geniet, kan een spaarrekening openen. In een gezin wordt elke echtgenoot beschouwd als een belastingplichtige ( zelfs indien een van hen over geen belastbaar inkomen beschikt). Op deze rekening mag per jaar 495,79 euro gestort worden en op dat gestorte bedrag is een belastingsvermindering toegestaan. Na toepassing van indexaties beloopt dit bedrag per 1 januari 2010 EUR 870. Het bedrag kan eventueel in de komende jaren verhoogd worden. Met deze som kan men intekenen op de deelbewijzen van Interbeurs Hermes Pensioenfonds, een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds dat opgericht werd op 13 februari 1987 voor onbeperkte duur met het oog op het pensioensparen en door de Minister van Financiën erkend werd op 21 februari De verplichtingen die verbonden zijn aan een collectieve spaarrekening zijn vastgelegd in het K.B. van 22 december 1986 tot invoering van een stelsel van derdeleeftijd- of pensioensparen, alsmede in de latere aanvullende en/of wijzigende wetten en besluiten. Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid. Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een 'open Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijke samenstelling. 2. Beleggingsbeleid van het fonds: * Categorieën van toegelaten activa : Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten hetzij op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, hetzij op een andere secundaire markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetzij op een markt van een staat die geen Lidstaat is ven de Europese Economische Ruimte en waarop gelijkwaardige bepalingen aan de Richtlijn 2001/34/EG worden toegepast, hetzij op een andere secundaire markt mits deze markt gereglementeerd, regelmatig functionerend, erkend en open is. Verder ook nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten, andere effecten en instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van het compartiment verenigbaar zijn.. 19 februari

8 De toegelaten beleggingen, roerende waarden en liquiditeiten worden bepaald door de beschikkingen van artikel 7, 1ste lid, 2 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Zij worden beschreven in de artikelen 44 tot 57 van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en in de statuten van de Vennootschap. * Grenzen van het beleggingsbeleid: Sinds de Wet van 17 mei 2004 moet de beleggingspolitiek van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds voldoen aan volgende beleggingsregels : - ten hoogste 20% van de totale activa mag in een andere munt dan de Euro belegd worden - ten hoogste 75% van de totale activa mag in obligaties, andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen en gelddeposito s belegd worden waarvan 100% mag belegd worden in effecten uitgegeven of gewaarborgd door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan ten hoogste 40% mag belegd worden in effecten met een looptijd van meer dan 1 jaar uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Lidstaat van de EER en/of in gelddeposito s met een looptijd van meer dan 1 jaar van een Lidstaat van de EER in euro of in de munt van die Lidstaat waarvan ten hoogste 40% mag belegd worden in effecten in een munt van een Staat die geen Lid is van de EER, uitgegeven of gewaarborgd door die Staat. Of in activa met een looptijd van meer dan één jaar én uitgegeven door publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen uit een Staat die geen Lid is van de EER. Of in gelddeposito s met een looptijd van meer dan één jaar én uitgegeven in de munt van een Staat die geen Lid is van de EER én uitgegeven door kredietinstellingen die erkend is en gecontroleerd wordt door een toezichthoudende overheid van deze Staat. - ten hoogste 75% van de totale activa mag in aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden belegd worden waarvan ten hoogste 70% mag belegd worden in effecten (genoteerd op een gereglementeerde markt) uit een Staat van de EER waarvan de beurskapitalisatie meer bedraagt dan Euro. waarvan ten hoogste 30% mag belegd worden in effecten (genoteerd op een gereglementeerde markt) uit een Staat van de EER waarvan de beurskapitalisatie minder bedraagt dan Euro waarvan ten hoogste 20% mag belegd worden in effecten van vennootschappen naar het recht van een Staat die geen Lid is van de EER, die niet in Euro of een andere Munt van een Lidstaat van de EER wordt uitgedrukt, en die genoteerd is op een regelmatig werkende markt waarop wordt toegezien door de publieke overheid van een Lidstaat van de OESO. - ten hoogste 10% van de totale activa mag in een rekening-courant in een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte belegd worden. * Kenmerken van de obligaties en de schuldinstrumenten: De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. Obligaties van bedrijven en overheden met verschillende looptijden komen in aanmerking. Converteerbare obligaties en obligaties met variabele rentevoet zijn toegelaten. * Sociale, ethische en milieuaspecten. Effecten van bedrijven of overheden die duidelijk inbreuken plegen op sociale, ethische en milieureglementeringen worden niet gekocht. 19 februari

9 3. Risicoprofiel van het fonds: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Beschrijving van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment. o Marktrisico : HOOG Aangezien Interbeurs Hermes Pensioenfonds voornamelijk belegt in aandelen is het risico hoog dat de returns van dit fonds volatiel zijn. o Kredietrisico : MIDDEL Middelmatig aangezien er een risico bestaat van uitholling van de netto-inventariswaarde van het compartiment wanneer een of meer emittenten van de obligaties in de portefeuille niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, wat kan leiden tot een bruuske en zeer uitgesproken daling van de koers van de obligatie. Dit risico wordt beperkt door de kredietanalyse die de beleggingen voorafgaat en door de diversificatie tussen de verschillende types emittenten en obligaties. o Rendementsrisico : HOOG Aangezien Interbeurs Hermes Pensioenfonds voornamelijk belegt in aandelen is er een hoog risico op koersschommelingen. o Inflatierisico: MIDDEL Aangezien Interbeurs Hermes Pensioenfonds belegt in obligaties is er een gemiddeld risico op inflatie. 4. Risicoprofiel van het type belegger: De belegger van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is door het wettelijk kader verplicht om, bij het aangaan van het contract, minimum 10 jaar in het fonds te blijven. Bij jonge deelnemers van het fonds kan de beleggingshorizon oplopen tot 47 jaar. Door het wetgevend kader zijn het automatisch langetermijnbeleggers. Vermits het wettelijk kader hen verplicht tot de investering in een fonds of een verzekering, is de ervaring van de deelnemers aan het fonds zeer uiteenlopend. De beleggers die kiezen voor Interbeurs Hermes Pensioenfonds wensen hun pensioen overwegend met aandelen op te bouwen. Bedrijfsinformatie: 1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingprovisie Maximum 3%, onderhandelbaar Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Beurstaks februari

10 Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0.04% Prestatieprovisie -- Vergoeding voor de administratie 0,20% Verhandelingprovisie-Commercieel Beheer 0,57% Vergoeding van de financiële dienst -- Vergoeding van de bewaarder 0,08% Vergoeding van de commissaris 2.956,28 (geen BTW, wordt geïndexeerd op 1/1/2012) Vergoeding van de bestuurders -- Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de -- effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting 0,08% (vanaf 1 januari 2007) van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen Andere kosten 0.03% (op basis cijfers boekjaar 2012) 2. Bestaan van fee-sharing agreements : De vergoeding van verhandelingsprovisie (commercieel beheer) van 0,57% wordt gedeeltelijk herverdeeld (55/57) onder de distributeurs à rato van het uitstaande saldo van het aantal deelbewijzen van hun klanten bij het fonds tov het totaal aantal deelbewijzen van het fonds. 19 februari

11 Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming: 1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Rechten van deelneming van het kapitalisatietype. Ze zijn deelbaar in fracties van één duizendste. Nominatieve aandelen. Elke financiële instelling zal in haar boeken een effectenrekening op naam van de deelnemer openen waarop zij uitsluitend het aantal deelbewijzen boekt dat ingetekend of terug aangeboden wordt. 2. Aard van het recht dat het recht van deelneming in het fonds vertegenwoordigt: Recht van mede-eigendom. 3. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EURO 6. Stemrecht van de deelnemers: De Algemene Vergadering stemt en beraadslaagt volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen. Elk recht van deelneming geeft recht op één stem. De vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder van de beheerder. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met meerderheid van stemmen. Elke aandeelhouder kan deelnemen aan de vergaderingen door schriftelijk een andere persoon als mandataris aan te duiden. 7. Vereffening van het compartiment: In geval van ontbinding van de Vennootschap, wordt er overgegaan tot de liquidatie onder toezicht van één of meer vereffenaars die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn en die benoemd worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Deze laatste bepaalt eveneens hun bevoegdheden en vergoeding. Alle aandelen van eenzelfde compartiment worden bij vereffening gelijk gerechtigd. De opbrengst van de liquidatie wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd rekening houdend met hun rechten in de verschillende compartimenten. Er kan tot ontbinding overgegaan worden bij besluit van de AV, met toepassing van de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en mits naleving van de bepalingen van de artikelen 75 t.e.m 85 van het KB van 4/3/05 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Wij verwijzen tevens naar Artikel 13 van het beheerreglement van Interbeurs Hermes Pensioenfonds. 8. Initiële inschrijvingsdag: 13/02/ Initiële inschrijvingsprijs: 24,79 19 februari

12 10 Berekening van de netto inventariswaarde: Wekelijkse berekening op J+1, gebaseerd op de slotkoersen van J én gepubliceerd in de kranten op J+2. Waarbij J de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van de orders van inschrijvingen en terugbetalingen is. De prijs van het pensioenspaarfonds wordt op basis van de laatst gekende slotkoersen berekend, namelijk de koersen van Azië om 8 uur dag J, van Europa om 18 uur dag J en van Noord-Amerika om 23 uur dag J worden de volgende morgen in de berekening van de inventariswaarde gebruikt. Indien dag J+1 geen bankwerkdag is, wordt de berekening van de netto inventariswaarde gemaakt op de eerstvolgende bankwerkdag J+2. In dit geval worden de laatst gekende slotkoersen gebruikt op dag J+1 (van bv buitenlandse beurzen die niet gesloten waren op dag J+1). De publicatie in de kranten volgt op dag J+3. Indien meer dan 20% van de activa wordt vastgesteld op basis van slotkoersen die reeds gekend zijn vóór de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming, dan zal deze activa gewaardeerd worden op basis van de slotkoersen van de volgende bankwerkdag (art 100 KB 4/3/2005). 11. Publicatie van de netto inventariswaarde: De netto inventariswaarde wordt wekelijks op donderdag berekend en in de financiële pers gepubliceerd. De netto inventariswaarde is tevens beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst waarnemen. 12. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentwijziging: De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die woensdag voor 17 uur zijn ingediend bij de loketten van de instelling die de financiële dienst waarneemt, worden uitgevoerd op basis van de eerstvolgende netto inventariswaarde na de ontvangst van de aanvraag. De inschrijvingen en inkopen worden uitgevoerd op de waardedatum J + 3. * J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (woensdag 17u00) en datum van de gepubliceerde netto inventariswaarde. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. * J + 1 = datum van de berekening van de netto inventariswaarde * J + 3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen 13. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming: De geldende wettelijke regels voorzien in Art. 102 en 103 van het KB van 4 maart 2005 zullen toegepast worden. 19 februari

13 DEEL 2 : Jaarlijks Herzienbare Informatie aan Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds Bijlage: jaarlijks herzienbare informatie voor de periode vanaf 01/01/2012 tot en met 31/12/ Synthetische risico-indicator: 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico) Vanaf 3/8/2012 volgen ICB s een nieuwe Europese Richtlijn waarbij de schalen van de risicoklassen anders ingedeeld worden: - De schalen zijn vanaf 3/8/2012 van 1 tot 7 (voorheen van 0 tot 6) - De drempels liggen lager waardoor de ICB in een hogere risicoklasse terecht komt. 2. Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Staafdiagram met jaarlijks rendement over de laatste tien boekjaren Tabel met de historische rendementen: 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 17/02/1987 Interbeurs Hermes Pensioenfonds 9,26% 4,05% -1,16% 5,78% 6,77% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden (geen) rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. 19 februari

14 Het gaat om de rendementscijfers van kapitalisatieaandelen. Het betreft de evolutie van de nettoinventariswaarde op jaarbasis. 3. Totale-kostenpercentage (TKP): 1,03% Bovenstaand percentage wordt berekend op basis van de opgelopen kosten gedurende het boekjaar. De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen (Overeenkomstig Bijlage C, Afdeling III van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve beleggingen): - de transactiekosten - rentebetalingen op aangegane leningen - betalingen uit hoofde van financiële derivaten - provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald - bepaalde voordelen, zoals soft commissions. 4. Omloopsnelheid: Omloopsnelheid van de portefeuille: 41,09% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 39,87% 19 februari

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie