Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent

2

3 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent

4 Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties Evenementen Internationale instellingen Het IAB in 2012: vooruitblik Diensten van het Instituut

5 Inhoud Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Statistieken Bestuur Toegang tot het beroep Uitoefening van het beroep Accountant en belastingconsulent: "Parcours kwaliteit, een merk" Werkgroepen en commissies Rechtspraak Publicaties Evenementen Internationale instellingen Het IAB in 2012: vooruitblik Diensten van het Instituut 2

6

7 Woord van de voorzitter In het huidig jaarverslag vindt u opnieuw een weergave van de activiteiten van het Instituut en de organen en commissies die er deel van uitmaken. Tal van confraters zetten zich op deze wijze in voor de leden en het beroep. Dat wij in 2011 geen regering met volle bevoegdheid hadden, had gevolgen op wetgevend en regelgevend vlak, ook voor ons Instituut. Wij streven nog steeds naar een toegang tot het beroep op basis van beroepservaring, en zullen dat dit jaar opnieuw onder de aandacht brengen van onze bevoegde ministers. De laattijdige regeringsvorming en de begrotingsproblemen leidden ertoe, dat eind 2011 een aantal fiscale maatregelen werden genomen die onze beroepsbeoefenaars alarmeerden en ons ertoe noodzaakten om intensief overleg te plegen met de belastingplichtigen over de impact ervan. Het Instituut reageerde op de toepassing van de taxatie als geheime commissielonen, van voordelen in natura die niet tijdig of onvoldoende zouden zijn aangegeven. Tengevolge hiervan wijzigde de administratie zijn visie op de toepassing ervan voor het verleden. De nieuwe regeling voor de externalisatie van de historisch gevormde interne pensioenvoorzieningen dreigde veel van onze kmo's in acute financiële problemen te brengen. Wij stelden voor om reeds gevormde voorzieningen te laten bestaan, maar de voorziene taksen te betalen. De regering kon zich hierin vinden en dus werden de bestaande voorstellen ook aangepast. De elektronische indiening van aangiften en fiches vertoonde vorig jaar, en dan met name op piekmomenten, een aantal tekortkomingen. De talrijke berichten die wij daaromtrent ontvingen, droegen er toe bij dat er langere aangiftetermijnen werden vastgelegd. Nochtans streven wij naar vlot werkende toepassingen, zodat dergelijke vraag niet nodig is. Het overleg tussen de administratie en de instituten wordt intensiever gepleegd om elkaars noden beter te begrijpen, ook inzake aangiftetermijnen, maar meer overleg is zeker noodzakelijk voor het bepalen van de impact en bijkomende last van bepaalde fiscale maatregelen voor de fiscale beroepen. We kunnen moeilijk zeggen dat bij het nemen van fiscale maatregelen ook het principe van de administratieve vereenvoudiging wordt aangehouden. Voor de tweede maal hebben wij onze leden ontmoet via regionale bijeenkomsten. Het aantal deelnemers klokte dit jaar af op De Raadsleden stelden tijdens deze bijeenkomsten een aantal onderwerpen voor, betreffende het beleid van het Instituut, tools die werden uitgewerkt of vernieuwde regelgeving. De respons van de leden bewijst dat dergelijke manifestaties noodzakelijk zijn en moeten worden volgehouden. Het Instituut leverde ook een extra inspanning op het vlak van communicatie met de leden. Het hoogtepunt daarvan was onze deelname aan het congres 'Forum for the Future' op 1 december 2011, met de organisatie van tal van sessies en het onthaal van onze leden aan een ruime en aangename stand. In 2012 zal ook aan de communicatie naar onze stakeholders een nieuwe impuls worden gegeven. De ondernemingen die een beroep doen op onze leden, kunnen rekenen op professionele bijstand die het ganse domein van het ondernemingsgebeuren bestrijkt. Vandaar dat wij van 'kwaliteit' ons motto maken, wat ter kennis wordt gebracht via onze vernieuwde logo's en presentaties. Binnenkort mondt dit ook uit in een kwaliteitstoetsing bij de leden, om deze 'kwaliteit' te ondersteunen en de geloofwaardigheid en het vertrouwen van ons beroep te benadrukken. Deze kwaliteitstoetsing zal worden georganiseerd in een geest van begeleiding en moet leiden tot een win-winsituatie voor de confraters en het beroep. Verder wens ik allen te danken van binnen en buiten het Instituut die vorig jaar meewerkten aan initiatieven die het beroep, de leden en het Instituut ten goede kwamen. In dit jaarverslag vindt u een selectie daarvan. André Bert Voorzitter 4

8 In 2011 telde het Instituut leden-natuurlijke personen, waarvan hun beroep op zelfstandige basis uitoefenden (externe leden), en in dienstverband (interne leden).

9 Het IAB in Het IAB in 2011 Statistieken Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten opgericht bij de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd Accountant Belastingconsulent Accountant-Belastingconsulent Vrouwen Mannen Leden van het Instituut dragen de titel 'accountant' en/of 'belastingconsulent'. Wat de accountant allemaal doet, houdt grotendeels verband met begeleiding op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Als generalist inzake adviesverlening voor ondernemingen ziet de accountant zijn economische omgeving voortdurend veranderen; hij past zich dan ook aan door het spectrum van zijn diensten te verbreden. Hij moet zich een mening kunnen vormen over alle onderwerpen die met de onderneming te maken hebben en moet zijn cliënt kunnen helpen om beslissingen te nemen. Vandaag de dag is een accountant tegelijkertijd een expert, een coach, een raadgever, een contractuele vertrouwenspersoon, een partner van de onderneming die de onderneming helpt haar strategie te voeren, een kritisch oog... Voor de belastingconsulent luiden de wettelijke bewoordingen dat zijn activiteiten erin bestaan advies over alle fiscale materies te verstrekken enerzijds, de belastingplichtigen in de vervulling van hun fiscale verplichtingen bij te staan anderzijds, en tot slot de belastingplichtigen te vertegenwoordigen, speciaal gekleurd door datgene wat fiscaliteit voor ondernemingen betekent: een complexe en volop in beweging zijnde materie waar men niet omheen kan en die, waar ze dubbelzinnig is, tot rechtsonzekerheid leidt. In 2011 telde het Instituut leden-natuurlijke personen, waarvan hun beroep op zelfstandige basis uitoefenden (externe leden), en in dienstverband (interne leden) vennootschappen zijn erkend bij het IAB. 6

10 Het IAB in Bestuur Raad De Raad, die instaat voor de werking van het Instituut, bezit alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden, behalve voor de materies die bij wet of reglement aan andere organen werden toegewezen. De Raad is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en twaalf leden. Onder de leden worden twee secretarissen aangeduid waarvan er één de functie van penningmeester uitoefent. Aangezien de wet voorziet in een taalpariteit telt de Raad zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden. Ook de voorzitter en de ondervoorzitter evenals beide secretarissen behoren elk tot een verschillende taalrol. De Raadsleden worden door de algemene vergadering verkozen bij geheime stemming voor drie jaar onder de leden van het Instituut. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar. De huidige Raad, die vergaderde op 10 januari, 7 februari, 4 maart (Gemeenschappelijke Raad IAB-IBR), 14 maart, 4 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 14 november, 5 december en 12 december 2011, heeft volgende samenstelling: André Bert, voorzitter Benoît Vanderstichelen, ondervoorzitter Jos De Blay, Nederlandstalig Raadslid, secretaris-penningmeester Jean-Luc Kilesse, Franstalig Raadslid, secretaris Lucien Ceulemans, Nederlandstalig Raadslid Jacques Hellin, Nederlandstalig Raadslid Gonda Schelfhaut, Nederlandstalig Raadslid Sylva Troonbeeckx, Nederlandstalig Raadslid Bart Van Coile, Nederlandstalig Raadslid Jean Baeten, Franstalig Raadslid Micheline Claes, Frantalig Raadslid Christine Cloquet, Franstalig Raadslid Emmanuel Degrève, Franstalig Raadslid Jean-Guy Didier, Franstalig Raadslid 7

11 Het IAB in Uitvoerend comité Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Dit omvat de afhandeling van de lopende zaken; het toezicht op de financiële toestand van het Instituut; de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad; de leiding van het personeel. De Raad van het Instituut kan ook bepaalde opdrachten delegeren aan het uitvoerend comité, behalve die opdrachten die door de wet of een reglement uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de Raad of aan een ander orgaan. Het uitvoerend comité is samengesteld uit: André Bert (voorzitter), Benoît Vanderstichelen (ondervoorzitter), Jos De Blay (Nederlandstalig secretaris-penningmeester), Emmanuel Degrève (Franstalig lid), Jean-Luc Kilesse (Franstalig secretaris) en Bart Van Coile (Nederlandstalig lid). Commissarissen De algemene vergadering verkiest elk jaar een Franstalige en een Nederlandstalige commissaris. Dit mandaat kan tweemaal worden hernieuwd. De commissaris verifieert het ontwerp van de jaarrekening voor de voorlegging aan de Raad, dat in eerste instantie werd voorgelegd aan de secretaris-penningmeester. Het verslag over de verificatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De effectieve comissarissen die werden aangeduid, zijn: Hugo Dooms (Nederlandstalig) en Joëlle Van Hecke (Franstalig). Jozef Van Beek (Nederlandstalig) werd aangeduid als plaatsvervangend lid. 8

12 Het IAB in Toegang tot het beroep Organisatie De kwaliteit van onze dienstverlening is de basis van het vertrouwen dat centraal staat in de relaties met ondernemingen en de dagelijkse maar duurzame geprivilegieerde begeleiding. Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het beroep, waarvan de organisatie en het toezicht gebeurt door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. In 2011 telde het Instituut stagiairs Stagiair-belastingconsulent Stagiair-accountant Vrouwen Mannen Stagecommissie Binnen het Instituut is de Stagecommissie verantwoordelijk voor de beroepsopleiding van de stagiairs, die ze steeds tracht te verbeteren. Zij waakt ook over de uitvoering van de verplichtingen in het stagereglement en besteedt extra aandacht aan de organisatie van en het toezicht op de stage. De Stagecommissie telt twaalf effectieve leden en tien plaatsvervangende leden, evenwichtig verdeeld over de twee taalgroepen. Voorzitter Joseph VAN WEMMEL Ondervoorzitter Christine CLOQUET Effectieve leden: Nederlandstalig Jos DE BLAY Staf JONGEN Léon KERFS Philippe VANCLOOSTER Patrick VANDERPERRE Franstalig Didier BOUCKAERT Micheline CLAES Patrick JAILLOT Jean-Marc MARECHAL Joëlle VAN HECKE 9

13 Het IAB in Plaatsvervangende leden: Nederlandstalig Albert BAUWENS Chantal SMITS Roger SMOLDERS Kristof SWINNEN François VERMEIREN Franstalig Marc CROHAIN Pascal DECHAMPS Michel DETRY Jean-Guy DIDIER Dino TIRONI De Stagecommissie vergaderde in 2011 zesmaal: op 1 februari, 16 maart, 18 mei, 22 juni, 8 september en 23 november. Beslissingen van de Stagecommissie Opschorting van de stage De Stagecommissie heeft, overeenkomstig artikel 30 van het KB van 8 april 2003, in bepaalde gevallen de toestemming verleend om de stage op te schorten. Dit gebeurde steeds op gemotiveerd verzoek van de stagiair of van de stagemeester. De Commissie bepaalt de duur van de opschorting, die in de regel niet langer bedraagt dan een jaar. Bij het onderzoek van het verzoek, worden ook de uitslagen van de tussentijdse proeven in aanmerking genomen. Ook de verplichtingen van de stagiair tijdens de periode van opschorting werden vastgesteld: de opschorting geldt voor stage-uren per jaar; de stagiair moet administratieve kosten voldoen; de stagiair wordt verplicht ten minste 20 uren permanente vorming te volgen; de stagiair mag aanwezig zijn op de conferenties van het IAB. Verlenging van de stage Overeenkomstig artikel 27, 2, 3, van het KB van 8 april 2003, kan de Stagecommissie, op gemotiveerd verzoek van de stagiair, een verlenging van de stage toestaan. Deze verlenging kan worden toegestaan voor een periode van 1 jaar, met ingang vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Verlenging van de periode van 5 jaar voor deelname aan het bekwaamheidsexamen De Stagecommissie deed uitspraak over een aantal aanvragen betreffende de uitbreiding van het aantal mogelijkheden om het bekwaamheidsexamen af te leggen. Overeenkomstig artikel 52, 1, 2e lid van het KB van 8 april 2003, moet de stagiair in dat geval bewijzen dat er overmacht in het spel is. Om de rechten van de stagiair te vrijwaren, werd een procedure ingevoerd in geval de stagiair geen bewijs van overmacht levert en dus geen verlenging bekomt. De beslissing tot schrapping die de Raad dan moet nemen, maakt het mogelijk de datum van beëindiging van de stage nauwkeurig vast te stellen. Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven aan de stagiair ter kennis gebracht. De stagiair heeft dan de mogelijkheid om beroep in te stellen volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 48 tot 51 van het Huishoudelijk Reglement. Ontslag De Stagecommissie nam kennis van het ontslag van stagiairs die hun loopbaan wensten te heroriënteren. Stageduurvermindering voor leden van het IBR en het BIBF Overeenkomstig artikel 29, 3e lid van het KB van 8 april 2003, kan de Raad, na advies van de Stagecommissie, de stageduur verminderen voor personen die zijn ingeschreven hetzij op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hetzij op de ledenlijst van het Beroepsinstituut van de erkende Boekhouders en Fiscalisten. De Stagecommissie heeft een aantal voorwaarden vastgelegd waaraan aanvragers die lid zijn van het BIBF, moeten voldoen. Het betreft: de datum van inschrijving als lid van het BIBF; de uitoefening van het boekhoudkundig beroep als hoofdberoep of bijberoep; 10

14 Het IAB in bij de aanvang van de IAB-stage, moet de stagiair ten minste twee jaar lid zijn van het BIBF, nadat hij de stage heeft doorlopen en geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen van het BIBF; de afwezigheid van tuchtrechtelijke sancties vanwege het BIBF; hij moet voldoen aan de verplichting om 40 uren permanente vorming te volgen. Ingevolge de beslissing van de Raad van 6 juni 2011, verkrijgen de kandidaten die ten minste 7 jaar zijn ingeschreven op de ledenlijst van het BIBF en voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, een vermindering van de stageduur voor twee jaar. Na één jaar stage worden ze tot het bekwaamheidsexamen toegelaten. Deze stagiairs moeten tijdens hun enig stagejaar de seminaries plichtenleer en bijzondere opdrachten volgen, en moeten slagen voor de tussentijdse proeven. Verzoek tot uitstel voor de aanvang van de stage De Stagecommissie stond in bepaalde gevallen, op grond van behoorlijk gemotiveerde verzoeken, een uitstel voor de aanvang van de stage toe. Verloop van de stage langdurige stageperiode De werkgroep hoorde verschillende stagiairs die in een bepaald stagejaar blijven vastzitten. De Stagecommissie besliste toe te zien op de permanente vorming van deze stagiairs, naar het voorbeeld van de werkzaamheden van de Commissie permanente vorming. Overstapregeling IBR IAB Op grond van een akkoord tussen het IAB en het IBR, erkennen beide instituten de gelijkwaardigheid van de toelatingsexamens, ongeacht de ingestelde vrijstellingsregeling. De stagiairs van het IBR die de stage van het IAB wensen voort te zetten, dienen een dossier in waaruit moet blijken dat ze niet alleen geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, maar ook voor de proeven die tijdens het eerste stagejaar zijn ingericht. In 2011 onderzocht de Stagecommissie drie dossiers van IBR-stagiairs. Verandering van stagecategorie De Stagecommissie behandelde enkele aanvragen tot verandering van stagecategorie, met name de overstap van de stage voor belastingconsulent naar de stage voor accountant en omgekeerd. De overgang werd aanvaard, mits naleving van de verplichtingen waartoe, hetzij de stagiair-accountant (slagen voor de leerinhouden van het toelatingsexamen voor de stage van accountant, de tussentijdse proef), hetzij de stagiair-belastingconsulent (slagen voor de tussentijdse proef) gehouden is. Tuchtdossier De Stagecommissie zetelde als tuchtorgaan en deed uitspraak over twee geschillen tussen stagiairs en stagemeesters. Uitvoerend comité van de Stagecommissie Het uitvoerend comité van de Stagecommissie, dat de voorbereidingen treft voor de commissie, kwam tienmaal bijeen, namelijk op 1 februari, 11 februari, 16 maart, 27 april, 18 mei, 22 juni, 8 september, 26 oktober, 23 november en 14 december Het uitvoerend comité van de Stagecommissie is samengesteld uit voorzitter Joseph Van Wemmel, ondervoorzitter Christine Cloquet, Nederlandstalig secretaris Staf Jongen, Franstalig secretaris Micheline Claes, Nederlandstalig lid Léon Kerfs en Franstalig lid Joëlle Van Hecke. Examens 1. Toelatingsexamen In 2011 organiseerde de Stagecommissie twee sessies van het toelatingsexamen, zoals dit wettelijk voorzien is door het koninklijk besluit van 8 april Om de kandidaten in staat te stellen deze examens onder de beste omstandigheden af te leggen, werden de zittingen telkens over twee dagen gespreid, namelijk op 7 en 14 mei, en op 22 en 29 oktober. Het Instituut behandelde de inschrijving van 685 kandidaten, die voorafgaandelijk een administratief dossier en 11

15 Het IAB in een aanvraag tot vrijstellingen op basis van hun diploma indienden. In toepassing van artikel 3, 6, 4e lid, van het koninklijk besluit van 8 april 2003, legde de Stagecommissie de beslissingen betreffende de toekenning van vrijstellingen, voor beoordeling aan de Raad voor. Het Instituut stelt, in samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen, concordantietabellen op, die als basis dienen voor het verlenen van vrijstellingen aan kandidaat-stagiairs, en werkt die tabellen bij. In 2011 onderzocht de Stagecommissie de aanvragen van volgende onderwijsinstellingen: HOGENT - Master handelswetenschappen HOGENT - Bachelor bedrijfsbeheer Karel De Grote Hogeschool KUL - Master TEW/Accountancy en revisoraat Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Artesishogeschool Haute Ecole F. Ferrer Haute Ecole Albert Jacquard EPHEC CBC Liège Na onderzoek van de aanvragen, keurde de Stagecommissie de concordantietabellen voor deze universiteiten en hogescholen, en hun diploma's, goed. Het toelatingsexamen wordt opgesteld en verbeterd door professoren van hogescholen en universiteiten, en dit overeenkomstig artikel 5, 1, van het KB van 8 april Deze examencommissie is eveneens belast met de deliberatie van de examens, die gebeurt in aanwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Stagecommissie. De resultaten van het toelatingsexamen worden twee maanden na het examen per aangetekende brief ter kennis gebracht (art. 6 KB 8 april 2003). De examencommissie is samengesteld uit: Voorzitter Ondervoorzitters Leden Paul BELLEN Carine COPPENS André CULOT Catherine DENDAUW Michel GRIGNARD Dominique HERMANS-JACQUET Ermenegildo PASQUALINI Carl REYNS Eric RIGOLET Mieke ROGGEN Patrick SCARMURE Paul BEGHIN Yvan STEMPNIERWSKY Omer VAN WAAS Fabien TCHEKEMIAN Jean THILMANY Bernard TILLEMAN Inge VAN DE WOESTEYNE Jozef VAN DEN BOSSCHE Frans VAN ISTENDAEL Jacques VANNESTE Liesbet VERLINDEN Patrick WILLE Paul WINDELS Inès WOUTERS Waarnemers Joseph Van Wemmel (voorzitter Stagecommissie) Christine Cloquet (ondervoorzitter Stagecommissie) 2. Bekwaamheidsexamen Overeenkomstig artikel 9, 1, 5 van het KB van 8 april 2003 volgt de Stagecommissie de stagiairs op en houdt ze toezicht op het goed verloop van de stage, meer bepaald op de toelating tot het bekwaamheidsexamen. De Commissie onderzoekt de verschillende voorwaarden om deel te nemen: de naleving van het minimumaantal uren per jaar gewijd aan de uitvoering van de stage (1 000 uren); de naleving van de verplichtingen inzake permanente vorming en de deelname aan de verplichte seminaries; de evaluatie van de stagemeester over de opdrachten die de stagiair heeft uitgevoerd; de afwezigheid (of aanwezigheid) van tuchtrechtelijke sancties; de uitslagen van de verschillende tussentijdse proeven. De Commissie onderzocht 390 dossiers; 273 daarvan waren in orde, 59 kregen een negatief advies en 58 stagiairs kregen het verzoek zich in regel te stellen. De Stagecommissie, die hierin wordt bijgestaan door de stagedienst, begeleidde stagiairs die niet voldeden aan een van de voorwaarden. Vervolgens legde de Commissie de resultaten van haar werkzaamheden ter goedkeuring voor aan de Raad. Het bekwaamheidsexamen, dat wordt voorzien door artikel 51 van het koninklijk besluit, wordt opgesteld door accountants en belastingconsulenten, en verloopt in twee delen. Voor het schriftelijk gedeelte werden twee zittingen georganiseerd, namelijk op 2 april (246 deelnemers) en op 19 november (149 deelnemers). Na een positief resultaat, wordt de stagiair uitgenodigd voor het mondeling gedeelte van het examen, dat wordt afgenomen door een jury die is samengesteld uit vier leden van het Instituut en een lid dat deel uitmaakt van het universitair of hoger onderwijs. Tijdens dat examen moet de jury evalueren en beoordelen of de stagiair over de capaciteiten beschikt om de veelzijdige facetten van het beroep te beoefenen. 12

16 Het IAB in Met het oog op de begeleiding van stagiairs, organiseerde de Stagecommissie op 15 oktober een informatiesessie over het bekwaamheidsexamen. Ook de voorzitters en leden van de jury's kregen informatie over het praktische verloop van het examen, tijdens een vergadering die op 26 maart 2011 doorging en waarop ook de stagemeesters waren uitgenodigd. Meer dan 80 stagemeesters gingen in op de uitnodiging voor deze informatievergadering, waarop volgende onderwerpen aan bod kwamen: statistieken van de Stagecommissie; stagedagboek; situatie van de stagiairs die meer dan 3 jaar stage lopen; relatie stagemeester stagiair; permanente vorming; aandeelhouderschap van de professionele vennootschappen; begrenzing van de beroepsaansprakelijkheid; laatste ontwikkelingen op het gebied van de witwaswetgeving. De Stagecommissie besliste om, na de afsluiting van de examensessies, de vragen voor het bekwaamheidsexamen op de website te publiceren. Voor elk examen is voor de stagiairs een inzagerecht voorzien. Voor het bekwaamheidsexamen kan het recht van inzage uiteraard pas worden uitgeoefend na het mondeling gedeelte. 3. Tussentijdse proeven De tussentijdse proeven, voorzien door artikel 38, 1 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, gingen door op 3 december 2011, en hadden betrekking op volgende opleidingsinhouden: * voor de eerstejaarsstagiairs-accountants: * Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Boekhoudkundige evolutie voor de tweedejaarsstagiairs-accountants: Bijzondere opdrachten Btw Vennootschapsbelasting Boekhoudkundige evolutie * voor de eerstejaarsstagiairs-belastingconsulenten: * Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht voor de tweedejaarsstagiairs-belastingconsulenten: Successierechten Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht De Stagecommissie stelde de voorwaarden vast voor de overgang naar het tweede stagejaar, met name de resultaten voor de tussentijdse proef, het aantal geregistreerde uren in het stagedagboek en het aantal uren permanente vorming. De Stagecommissie nam eveneens contact op met stagiairs die een ontoereikend aantal stage-uren of uren permanente vorming indienden, maar toch geslaagd waren voor de tussentijdse proef, teneinde hun toestand te regulariseren. Seminaries De stagiairs worden steeds uitgenodigd voor de verschillende seminaries die het Instituut organiseert. Eerstejaarsstagiairs zijn verplicht het seminarie plichtenleer bij te wonen, evenals twee andere seminaries naar keuze. Tweede- en derdejaarsstagiairs moeten twee seminaries bijwonen. Het seminarie plichtenleer blijft verplicht voor elke stagiair die het niet in het eerste jaar heeft gevolgd. In 2011 werd het startschot gegeven voor de seminaries, met het seminarie plichtenleer dat doorging op 19 februari. Ook dit jaar werd de sessie afgesloten met een voorstelling van het elektronisch stagedagboek door een stagiair-vrijwilliger. Volgende onderwerpen werden het afgelopen jaar behandeld: Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht Bijzondere opdrachten 13

17 Het IAB in Successierechten Boekhoudkundige evoluties Ondernemingen in moeilijkheden Ingevolge de voorschriften van de norm Permanente vorming, heeft de Stagecommissie beslist dat stagiairs aan het einde van elk seminarie een aanwezigheidsattest moeten laten afstempelen. Dit attest is beschikbaar op de website. Blanco-attesten mogen niet worden afgestempeld. Stageovereenkomst Naar aanleiding van verschillende vragen over de overname van cliënteel van stagemeesters door stagiairs, heeft de Stagecommissie, na juridisch advies te hebben ingewonnen, bepaalde paragrafen van de stageovereenkomst gewijzigd, teneinde stagemeesters beter te beschermen en tegemoet te komen aan hun gegronde verzuchtingen. Deze wijzigingen werden tijdens de informatievergadering van 26 maart 2011 aan de stagemeesters medegedeeld. Werkgroepen van de Stagecommissie De Stagecommissie ontvangt van deze verschillende werkgroepen geregeld een activiteitenverslag om de evolutie in de verschillende hangende dossiers op te volgen. Huishoudelijk reglement Het voorbije jaar werd het ontwerp van huishoudelijk reglement herhaaldelijk herzien en werden de nodige wijzigingen aangebracht. Opvolging stage-uren website IAB, afdeling stage: aangewezen kans om standpunten uit te wisselen, en wordt doorgaans aangevuld met de verschillende verslagen van de werkgroep aan de Commissie. De volgende kwesties werden besproken: de vragen van het bekwaamheidsexamen, het formulier voor de evaluatie van de seminaries, de medewerking aan de vereenvoudiging van het elektronisch stagedagboek, de aanwezigheid op beurzen. Nieuwe wetgeving Deze werkgroep bestudeerde de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 22 november 1990, waarvan de geldigheid werd verlengd tot 30 juni Er werden verschillende bijeenkomsten belegd, zowel binnen de werkgroep als met de FOD Economie, die het dossier opvolgt. De lijst van onderwijsinstellingen uit het koninklijk besluit van 22 november 1990 zal worden vervangen door een lijst van diploma's, waarbij rekening zal worden gehouden met de Bologna-akkoorden. Het nieuwe koninklijk besluit zou in de loop van 2012 in werking moeten treden. Promotie van de IAB-stage De werkgroep die belast is met de promotie van de IABstage, was niet alleen aanwezig op verschillende beurzen (o.a. Forum de la Comptabilité in Charleroi), maar stelde ook de stage voor op sommige universiteiten (ULB, Solvay, VUB, KUL, Universiteit Hasselt), en hogescholen (HUB, Hogent, KaHo Sint-Lieven, Xios, PHL KHLim, KhLeuven). Seminaries, examenvragen en tussentijdse proef Deze werkgroep stelt vragen op voor de verschillende proeven of superviseert deze. Ze organiseert en presenteert ook de seminaries voor elk stagejaar, en neemt in dat kader ook contact op met voordrachtgevers. Deze werkgroep vereenvoudigde het gebruik van het stagedagboek. De wijzigingen werden door de Raad goedgekeurd. Comité van stagiairs Twee leden van de Stagecommissie zijn aangesteld om het comité van stagiairs te begeleiden. Zij organiseren eveneens verkiezingen voor dit comité, dat viermaal per jaar de Stagecommissie ontmoet. Die ontmoeting is de 14

18 Het IAB in Uitoefening van het beroep In 2011 was het Instituut actief binnen verschillende actiedomeinen. In deze rubriek kunt u kennis nemen van de verschillende beslissingen van de Raad, evenals van de werkzaamheden die uitmondden in enkele praktische hulpmiddelen voor de uitoefening van het beroep. Vernieuwing van het collectieve verzekeringscontract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid De collectieve polis die bij de verzekeringsmaatschappij AXA was afgesloten via de makelaars MARSH en WILLEMOT verstreek op 30 april jongstleden. De polis werd verlengd, onder voorbehoud van enkele wijzigingen, met betrekking tot: de versterking van de financiële haalbaarheid van het contract; de invoering van een objectief beoordelingscriterium voor het 'risico' in de berekening van de verzekeringspremie; de mogelijkheid om 'gemengde' vennootschappen te verzekeren die onder hun zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders-fiscalisten en/of stagiairs tellen. Wat verandert er? De individuele premie bedraagt voortaan 575 EUR per persoon (externe accountant/externe belastingconsulent). Voor de stagiairs die een zelfstandige activiteit uitoefenen en rechtstreeks aan hun eigen cliënten factureren, bedraagt de premie 287 EUR. Deze premies gelden voor beroepsbeoefenaars die maximaal 3 VTE-bedienden (andere dan stagiairs) tewerkstellen. Per begonnen schijf van 3 bijkomende VTE-bedienden, is de werkgever een bijkomende premie van 125 EUR verschuldigd. De 'gemengde' vennootschappen die door het IAB erkend zijn, en binnen het bestuursorgaan of als werkend vennoot niet alleen beroepsbeoefenaars tellen die lid zijn van het IAB, maar ook beroepsbeoefenaars die lid zijn van het IBR of van het BIBF of stagiair bij een van de drie instituten, kunnen het contract onderschrijven tegen betaling van een premie die wordt berekend volgens het volgende tariefrooster: Vennootschap Jaarpremie Premie 0 EUR Bijkomende premie Per externe accountant en/of belastingconsulent Per stagiair- accountant en/of stagiair-belastingconsulent Per erkende boekhouder of boekhouder-fiscalist of stagiair 575 EUR 287 EUR 361 EUR Per bedrijfsrevisor of stagiair-bedrijfsrevisor 575 EUR Van 0 tot 3 bedienen (VTE) Per begonnen schijf van 3 bijkomende bedienden (VTE) 0 EUR 125 EUR Aan het bedrag van de waarborg werd niets gewijzigd, de eigenrisicobedragen blijven identiek en er zijn geen nieuwe uitsluitingen. 15

19 Het IAB in Witwassen van geld: een nieuwe dynamiek! De inspanningen die het Instituut in 2011 leverde met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen worden samengevat in drie kernwoorden, namelijk reglement, didactisch en controle. Reglement, omdat de werkzaamheden van de interinstitutenwerkgroep in 2011 uitmondden in twee belangrijke documenten, die beide op 1 oktober 2011 in werking traden. Het reglement, enerzijds, werd goedgekeurd door de Raad van 10 januari 2011 en 7 februari 2011 en heeft de rechtskracht van een norm. Het preciseert de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen, voornamelijk de waakzaamheidsplicht, vervat in het nieuwe hoofdstuk 2 van de Wet van 11 januari Het is bekend dat het klantenonderzoek niet alleen moet worden uitgevoerd alvorens de zakenrelatie wordt aangegaan of voordat bepaalde occasionele verrichtingen worden uitgevoerd, maar ook wanneer er een vermoeden bestaat van witwassen van geld of van financiering van terrorisme, of nog bij twijfel over de juistheid van de eerder verkregen identificatiegegevens. Daarom vestigt het reglement ook de aandacht op een passende interne organisatie van de kantoren, die onder meer moet bestaan uit het invoeren van een cliëntacceptatie- en opvolgingsbeleid en in bepaalde gevallen de aanstelling van een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet. De circulaire, anderzijds, die werd goedgekeurd door de Raad van 5 september 2011 beoogt de toepassing van de onderdelen van de norm die betrekking hebben op het klantenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de externe accountant en de externe belastingconsulent en op het risicoprofiel tijdens de cliëntenidentificatie, evenals op de bewaring van gegevens en documenten en op de organisatie van accountants en/of belastingconsulentenkantoren. Een derde document, dat volop wordt uitgewerkt en in 2012 zal worden gepubliceerd, betreft een praktische handleiding 'interne procedures van een kantoor'. Didactisch waren de werkzaamheden van het Instituut ook, aangezien de techniciteit van de materie en de noodzaak van een methodologische aanpak - ook voor de aspecten die verband houden met de kantoororganisatie - een aantal praktische tools vereisten ter aanvulling van bovengenoemde norm en circulaire. Voor de leden werden modelformulieren en beslissingsbomen uitgewerkt, die onmiddellijk inzetbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de kantoren, meer bepaald in het kader van het cliëntacceptatie- en opvolgingsbeleid. De nieuwigheden van de Wet van 11 januari 1993 werden uitgebreid voorgesteld tijdens de informatiesessies doorheen de provincies, evenals op het derde congres van het Forum for the Future. Om iedereen een snelle en gestructureerde toegang te waarborgen tot uitgebreide, betrouwbare en geactualiseerde informatie, leek een intern ontwikkelde en beheerde website gewijd aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ons bovendien de beste oplossing qua operationele doeltreffendheid. Tot slot ook controle : volgende krachtlijnen worden in aanmerking genomen, rekening houdend met het feit dat een controle doeltreffend moet zijn en kan leiden tot administratieve sancties. Met betrekking tot de naleving van de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33 van de Wet en de verplichtingen ingevolge de koninklijke besluiten, reglementen of andere uitvoeringsmaatregelen van dezelfde bepalingen, zal in 2012, in een beveiligde rubriek van onze website, zodat de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, een vragenlijst ter beschikking staan met gesloten vragen (antwoord bijvoorbeeld: ja/neen). Artikel 30 van het Reglement van de externe accountants en externe belastingconsulenten stelt dat leden binnen de gestelde termijnen en in de overeengekomen vorm moeten antwoorden op elk verzoek om informatie van de controle- of toezichthoudende overheid of tuchtoverheid (het Instituut) of van zijn afgevaardigden en op elk verzoek tot organisatie van een controle ter plaatse in het accountants- en belastingconsulentenkantoor. Op basis van de antwoorden die online worden verkregen en door de externe accountant/belastingconsulent worden gevalideerd, zal een analyse worden uitgevoerd en zullen algemene statistieken worden opgesteld, die eventueel ook tekortkomingen of bijzondere problemen aan het licht kunnen brengen. Zo kunnen voorstellen voor verbetering worden geformuleerd, waarvan de daadwerkelijke toepassing kan worden opgevolgd. 16

20 Het IAB in Indien de accountant/belastingconsulent niet reageert nadat in de loop van een bepaalde periode verschillende herinneringen werden gestuurd, kan een toetsing ter plaatse in het kantoor volgen. Komt er geen passende reactie, dan kan het dossier worden overgemaakt aan de Raad, en indien de Raad dat beslist, aan de Tuchtcommissie. Volgens artikel 40 van de Wet van 11 januari 1993 kan het IAB, onverminderd de bij andere wetten of reglementen bepaalde maatregelen, in geval van niet-naleving van de wet door de leden de beslissingen en maatregelen die zij neemt, openbaar maken en/of een administratieve geldboete opleggen (250 tot EUR) ten bate van de Schatkist, en de CFI inlichten over de definitieve sancties Twee nieuwe praktische hulpmiddelen Handleiding Organisatie van de kantoren en procedures De voorbije jaren werkte het Instituut een aantal praktische instrumenten voor de leden uit, zoals de opdrachtbrief, het jaar- en permanent dossier, of nog de antiwitwasbeslissingsbomen. De meest recente in het rijtje is de handleiding Organisatie van de kantoren en procedures. Een waar huzarenstuk, te meer aangezien dit volledig binnen het Instituut in beide landstalen wordt uitgewerkt, onder leiding van mevrouw Christine Cloquet en de heer Bart Van Coile, beiden Raadslid. Sinds eind 2008 leiden zij de werkzaamheden van de werkgroep 'organisatie van de kantoren en procedures' in goede banen. De handleiding werd specifiek uitgewerkt op maat van kleine en middelgrote kantoren en kan door hen worden gebruikt en aangepast aan de eigen noden. Het is de bedoeling om hieruit voldoende informatie en inspiratie te putten om desgewenst een op maat gemaakte kwaliteitshandleiding voor het kantoor op te stellen. Alle medewerkers kunnen op die manier beschikken over standaarddocumentatie omtrent de werking en de procedures van het kantoor. In deze handleiding wordt eerst en vooral, gezien de complexiteit ervan, nogmaals het regelgevend kader voor de beroepen geschetst (Deel I). Daarna worden de verschillende diensten opgelijst die de kantoren aan de cliënten verlenen (Deel II). Dit deel geeft aan de kantoormedewerkers een duidelijk overzicht van wat kan en wat niet kan, maar kan ook de aanzet zijn voor een kantoor om de huidige dienstverlening eventueel uit te breiden. In een derde deel van de handleiding wordt dieper ingegaan op de organisatie van het kantoor zelf. Hier werd getracht om, op een zeer uitgebreide manier, een aantal regels en richtlijnen uit te schrijven, o.a. voor de opvolging van taken die voor de cliënt worden uitgevoerd, de permanente kwaliteitsbewaking binnen het kantoor, het beheer van de documentatie, de organisatie en opvolging van de facturatie of de procedures voor handtekeningenbevoegdheid. In een laatste deel (deel IV) wordt het beheer van de cliëntendossiers behandeld. Hiervan maken de procedures voor de aanvaarding van cliënten, de planning van de verschillende activiteiten voor de cliënten en het beheer van de termijnen vanzelfsprekend een belangrijk aspect uit. Deze handleiding zal enkel in een elektronische versie op de website worden gepubliceerd. Het betreft namelijk een dynamisch document, dat systematisch zal worden aangepast. Bovendien werden bijzonder veel linken aangebracht in de teksten, die de gebruiker onmiddellijk naar de achterliggende informatiebronnen brengt. In 2011 werden Deel I Wettelijk en reglementair kader van de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent en Deel II Beschrijving van de door het kantoor aan de cliënten geleverde diensten op de website gepubliceerd. Met het document Structuur van het kantoor werd ook een eerste sectie van Deel III reeds gepubliceerd. De andere secties van Deel III zijn volop in uitwerking en zullen begin 2012 beschikbaar zijn. Deel IV zal daarna volgen. Bijstand bij het opstellen van het financieel plan bij de oprichting van een Starter-bvba De Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen richt een nieuwe vennootschapsvorm op, met name de bvba Starter, waarvoor de oprichters slechts een symbolisch kapitaal van een euro moeten bezitten. Conform artikel 215 W. Venn. moeten de oprichters zich, voor de opstelling van het financieel plan waarvan de 17

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

Waar vinden?

Waar vinden? RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

01/10/ seminarie stagiairs 1

01/10/ seminarie stagiairs 1 RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Waar vinden? Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen

Nadere informatie

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Inleiding Voor alles wat er in de uiteenzetting niet wordt behandeld, moeten de stagiairs zich beroepen op de toepasselijke koninklijke

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE Doel Het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen (hierna mondeling gedeelte) is erop gericht de maturiteit van de kandidaat te testen, met het oog op een correcte

Nadere informatie

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist):

id 1 van artikel 51 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige erkend boekhouder (-fiscalist): HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 5e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 4

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders

Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Boekhouders Bron : Koninklijk besluit van 29 januari 1998 tot goedkeuring van het stagereglement

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF

RICHTLIJNEN STAGE BIBF. Frank Haemers, juridische dienst BIBF RICHTLIJNEN STAGE BIBF Frank Haemers, juridische dienst BIBF Richtlijn 2010/1: Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum

Nadere informatie

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF

Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers. Juridische dienst BIBF Word boekhouder-fiscalist, een digitaal & menselijk beroep Frank Haemers Juridische dienst BIBF BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN : «De betrouwbaarheid van de boekhouding is immers

Nadere informatie

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014

BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 BIBF NIEUWS : ledenbijdrage, verzekering BA, permanente vorming en publicaties 2014 1) LEDENBIJDRAGE 2014 EN BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Zoals de voorgaande jaren, zal ook in 2014

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent

ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent ONS BEROEP Accountant en Belastingconsulent Gonda Schelfhaut: Accountant en Belastingconsulent Raadslid IAB! Gert Carmans: Accountant en Belastingconsulent 1. Jongerenplan 2. Vrouwen in het beroep 3. Stage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD - OVERZICHT Toepassingsveld Inschrijving op de lijst van de stagiairs Organisatie

Nadere informatie

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Reglement van orde inzake de permanente vorming Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ratio legis van reglement van orde inzake de permanente beroepsvorming: De Nationale Raad houdt een pleidooi voor

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor. Advies van 28 september 2012 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR

Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Huishoudelijk reglement van de comités, commissies, werkgroepen, subcommissies en coördinatiecellen van het IBR Gezien het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING 177 E-LOKET HANDLEIDING Christoph Di Piazza IT-dienst IAB 178 1 INLEIDING 179 2 VOOR WIE IS HET E-LOKET BESTEMD? 179 3 INLOGGEN 180 A. WAAR? 180 -- Via de homepage van de website 180 -- Via de pagina leden

Nadere informatie

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent

Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het toelatingsexamen, de stage en het bekwaamheidsexamen van accountant en/of belastingconsulent Bron : Koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT

Huishoudelijk Reglement van het Comité voor het beheer van het merk INCERT Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: paul.romanus@bec-ceb.be

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XIII WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XIII Inhoud BOEK XIII. - Overleg... 3 TITEL 1. - De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie... 3 TITEL 2. - Bijzondere raadgevende commissies... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad

Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad 7.11.2007 1 Studiedag De rol van de bedrijfsrevisor ten aanzien van de ondernemingsraad Daniel Kroes, Bedrijfsrevisor 7.11.2007

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

A. Inleiding. De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de Hoge Raad uitdrukkelijk met redenen omkleden.

A. Inleiding. De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de Hoge Raad uitdrukkelijk met redenen omkleden. Advies van 12 september 2013 inzake het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE

AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE AANBEVELING AANGAANDE DE STAGE Deze aanbeveling wordt gegeven in overeenstemming met art. 3, 2de lid van het Reglement van Beroepsplichten, goedgekeurd bij K.B. van 18 april 1985 (B.S., 8 mei 1985). OVERZICHT

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over:

Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van de Orde volgende documenten over: REGLEMENT BETREFFENDE DE STAGE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE STAGE Artikel 1 Bij zijn verzoek tot inschrijving op de lijst van de stagiairs maakt de kandidaat-stagiair aan het secretariaat van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (Belgisch Staatsblad, 11 mei 1999, 2 de editie)

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Deontologie II - klant

Deontologie II - klant DE RELATIE MET DE KLANT Aanvaarding Opdrachtbrief Behoud Frank Haemers, juridische dienst BIBF Bij wijze van inleiding GEEN KLANTENACCEPTATIEBELEID KLANTENACCEPTATIEBELEID Of hoe omgaan met de kritieke

Nadere informatie

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen Word Cadet of Laureaat van de Arbeid van België in de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen C. JANSSENS Verwerf de titel, het brevet en het erekenteken als erkenning van uw vakbekwaamheid.

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG

MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG MODEL STAGEOVEREENKOMST BALIE ANTWERPEN MECHELEN TURNHOUT en LIMBURG TUSSEN: Meester... advocaat, kantoorhoudende te... hierna genoemd: "de stagemeester", opgenomen op de lijst van erkende patroons van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2004/2 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 9 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46207 21 december 2015 Besluit van het college van afgevaardigden van 2 december 2015 houdende wijziging van de Verordening

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie