Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent

2

3 Kwaliteit is onze troef! Jaarverslag 2011 accountant belastingconsulent

4 Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Rechtspraak Publicaties Evenementen Internationale instellingen Het IAB in 2012: vooruitblik Diensten van het Instituut

5 Inhoud Woord van de voorzitter Het IAB in 2011 Statistieken Bestuur Toegang tot het beroep Uitoefening van het beroep Accountant en belastingconsulent: "Parcours kwaliteit, een merk" Werkgroepen en commissies Rechtspraak Publicaties Evenementen Internationale instellingen Het IAB in 2012: vooruitblik Diensten van het Instituut 2

6

7 Woord van de voorzitter In het huidig jaarverslag vindt u opnieuw een weergave van de activiteiten van het Instituut en de organen en commissies die er deel van uitmaken. Tal van confraters zetten zich op deze wijze in voor de leden en het beroep. Dat wij in 2011 geen regering met volle bevoegdheid hadden, had gevolgen op wetgevend en regelgevend vlak, ook voor ons Instituut. Wij streven nog steeds naar een toegang tot het beroep op basis van beroepservaring, en zullen dat dit jaar opnieuw onder de aandacht brengen van onze bevoegde ministers. De laattijdige regeringsvorming en de begrotingsproblemen leidden ertoe, dat eind 2011 een aantal fiscale maatregelen werden genomen die onze beroepsbeoefenaars alarmeerden en ons ertoe noodzaakten om intensief overleg te plegen met de belastingplichtigen over de impact ervan. Het Instituut reageerde op de toepassing van de taxatie als geheime commissielonen, van voordelen in natura die niet tijdig of onvoldoende zouden zijn aangegeven. Tengevolge hiervan wijzigde de administratie zijn visie op de toepassing ervan voor het verleden. De nieuwe regeling voor de externalisatie van de historisch gevormde interne pensioenvoorzieningen dreigde veel van onze kmo's in acute financiële problemen te brengen. Wij stelden voor om reeds gevormde voorzieningen te laten bestaan, maar de voorziene taksen te betalen. De regering kon zich hierin vinden en dus werden de bestaande voorstellen ook aangepast. De elektronische indiening van aangiften en fiches vertoonde vorig jaar, en dan met name op piekmomenten, een aantal tekortkomingen. De talrijke berichten die wij daaromtrent ontvingen, droegen er toe bij dat er langere aangiftetermijnen werden vastgelegd. Nochtans streven wij naar vlot werkende toepassingen, zodat dergelijke vraag niet nodig is. Het overleg tussen de administratie en de instituten wordt intensiever gepleegd om elkaars noden beter te begrijpen, ook inzake aangiftetermijnen, maar meer overleg is zeker noodzakelijk voor het bepalen van de impact en bijkomende last van bepaalde fiscale maatregelen voor de fiscale beroepen. We kunnen moeilijk zeggen dat bij het nemen van fiscale maatregelen ook het principe van de administratieve vereenvoudiging wordt aangehouden. Voor de tweede maal hebben wij onze leden ontmoet via regionale bijeenkomsten. Het aantal deelnemers klokte dit jaar af op De Raadsleden stelden tijdens deze bijeenkomsten een aantal onderwerpen voor, betreffende het beleid van het Instituut, tools die werden uitgewerkt of vernieuwde regelgeving. De respons van de leden bewijst dat dergelijke manifestaties noodzakelijk zijn en moeten worden volgehouden. Het Instituut leverde ook een extra inspanning op het vlak van communicatie met de leden. Het hoogtepunt daarvan was onze deelname aan het congres 'Forum for the Future' op 1 december 2011, met de organisatie van tal van sessies en het onthaal van onze leden aan een ruime en aangename stand. In 2012 zal ook aan de communicatie naar onze stakeholders een nieuwe impuls worden gegeven. De ondernemingen die een beroep doen op onze leden, kunnen rekenen op professionele bijstand die het ganse domein van het ondernemingsgebeuren bestrijkt. Vandaar dat wij van 'kwaliteit' ons motto maken, wat ter kennis wordt gebracht via onze vernieuwde logo's en presentaties. Binnenkort mondt dit ook uit in een kwaliteitstoetsing bij de leden, om deze 'kwaliteit' te ondersteunen en de geloofwaardigheid en het vertrouwen van ons beroep te benadrukken. Deze kwaliteitstoetsing zal worden georganiseerd in een geest van begeleiding en moet leiden tot een win-winsituatie voor de confraters en het beroep. Verder wens ik allen te danken van binnen en buiten het Instituut die vorig jaar meewerkten aan initiatieven die het beroep, de leden en het Instituut ten goede kwamen. In dit jaarverslag vindt u een selectie daarvan. André Bert Voorzitter 4

8 In 2011 telde het Instituut leden-natuurlijke personen, waarvan hun beroep op zelfstandige basis uitoefenden (externe leden), en in dienstverband (interne leden).

9 Het IAB in Het IAB in 2011 Statistieken Het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de accountants en belastingconsulenten opgericht bij de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, ziet toe op de opleiding en verzekert de permanente organisatie van een korps van specialisten. Het zal ook de organisatie controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen inzake bekwaamheid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid. Tot slot waakt het Instituut erover dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten behoorlijk worden uitgevoerd Accountant Belastingconsulent Accountant-Belastingconsulent Vrouwen Mannen Leden van het Instituut dragen de titel 'accountant' en/of 'belastingconsulent'. Wat de accountant allemaal doet, houdt grotendeels verband met begeleiding op fiscaal, juridisch en financieel vlak. Als generalist inzake adviesverlening voor ondernemingen ziet de accountant zijn economische omgeving voortdurend veranderen; hij past zich dan ook aan door het spectrum van zijn diensten te verbreden. Hij moet zich een mening kunnen vormen over alle onderwerpen die met de onderneming te maken hebben en moet zijn cliënt kunnen helpen om beslissingen te nemen. Vandaag de dag is een accountant tegelijkertijd een expert, een coach, een raadgever, een contractuele vertrouwenspersoon, een partner van de onderneming die de onderneming helpt haar strategie te voeren, een kritisch oog... Voor de belastingconsulent luiden de wettelijke bewoordingen dat zijn activiteiten erin bestaan advies over alle fiscale materies te verstrekken enerzijds, de belastingplichtigen in de vervulling van hun fiscale verplichtingen bij te staan anderzijds, en tot slot de belastingplichtigen te vertegenwoordigen, speciaal gekleurd door datgene wat fiscaliteit voor ondernemingen betekent: een complexe en volop in beweging zijnde materie waar men niet omheen kan en die, waar ze dubbelzinnig is, tot rechtsonzekerheid leidt. In 2011 telde het Instituut leden-natuurlijke personen, waarvan hun beroep op zelfstandige basis uitoefenden (externe leden), en in dienstverband (interne leden) vennootschappen zijn erkend bij het IAB. 6

10 Het IAB in Bestuur Raad De Raad, die instaat voor de werking van het Instituut, bezit alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden, behalve voor de materies die bij wet of reglement aan andere organen werden toegewezen. De Raad is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en twaalf leden. Onder de leden worden twee secretarissen aangeduid waarvan er één de functie van penningmeester uitoefent. Aangezien de wet voorziet in een taalpariteit telt de Raad zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden. Ook de voorzitter en de ondervoorzitter evenals beide secretarissen behoren elk tot een verschillende taalrol. De Raadsleden worden door de algemene vergadering verkozen bij geheime stemming voor drie jaar onder de leden van het Instituut. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar. De huidige Raad, die vergaderde op 10 januari, 7 februari, 4 maart (Gemeenschappelijke Raad IAB-IBR), 14 maart, 4 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3 oktober, 7 november, 14 november, 5 december en 12 december 2011, heeft volgende samenstelling: André Bert, voorzitter Benoît Vanderstichelen, ondervoorzitter Jos De Blay, Nederlandstalig Raadslid, secretaris-penningmeester Jean-Luc Kilesse, Franstalig Raadslid, secretaris Lucien Ceulemans, Nederlandstalig Raadslid Jacques Hellin, Nederlandstalig Raadslid Gonda Schelfhaut, Nederlandstalig Raadslid Sylva Troonbeeckx, Nederlandstalig Raadslid Bart Van Coile, Nederlandstalig Raadslid Jean Baeten, Franstalig Raadslid Micheline Claes, Frantalig Raadslid Christine Cloquet, Franstalig Raadslid Emmanuel Degrève, Franstalig Raadslid Jean-Guy Didier, Franstalig Raadslid 7

11 Het IAB in Uitvoerend comité Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Dit omvat de afhandeling van de lopende zaken; het toezicht op de financiële toestand van het Instituut; de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad; de leiding van het personeel. De Raad van het Instituut kan ook bepaalde opdrachten delegeren aan het uitvoerend comité, behalve die opdrachten die door de wet of een reglement uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de Raad of aan een ander orgaan. Het uitvoerend comité is samengesteld uit: André Bert (voorzitter), Benoît Vanderstichelen (ondervoorzitter), Jos De Blay (Nederlandstalig secretaris-penningmeester), Emmanuel Degrève (Franstalig lid), Jean-Luc Kilesse (Franstalig secretaris) en Bart Van Coile (Nederlandstalig lid). Commissarissen De algemene vergadering verkiest elk jaar een Franstalige en een Nederlandstalige commissaris. Dit mandaat kan tweemaal worden hernieuwd. De commissaris verifieert het ontwerp van de jaarrekening voor de voorlegging aan de Raad, dat in eerste instantie werd voorgelegd aan de secretaris-penningmeester. Het verslag over de verificatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. De effectieve comissarissen die werden aangeduid, zijn: Hugo Dooms (Nederlandstalig) en Joëlle Van Hecke (Franstalig). Jozef Van Beek (Nederlandstalig) werd aangeduid als plaatsvervangend lid. 8

12 Het IAB in Toegang tot het beroep Organisatie De kwaliteit van onze dienstverlening is de basis van het vertrouwen dat centraal staat in de relaties met ondernemingen en de dagelijkse maar duurzame geprivilegieerde begeleiding. Dit vertrouwen vindt zijn oorsprong in de gereglementeerde toelatingsvoorwaarden en de uitoefening van het beroep, waarvan de organisatie en het toezicht gebeurt door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. In 2011 telde het Instituut stagiairs Stagiair-belastingconsulent Stagiair-accountant Vrouwen Mannen Stagecommissie Binnen het Instituut is de Stagecommissie verantwoordelijk voor de beroepsopleiding van de stagiairs, die ze steeds tracht te verbeteren. Zij waakt ook over de uitvoering van de verplichtingen in het stagereglement en besteedt extra aandacht aan de organisatie van en het toezicht op de stage. De Stagecommissie telt twaalf effectieve leden en tien plaatsvervangende leden, evenwichtig verdeeld over de twee taalgroepen. Voorzitter Joseph VAN WEMMEL Ondervoorzitter Christine CLOQUET Effectieve leden: Nederlandstalig Jos DE BLAY Staf JONGEN Léon KERFS Philippe VANCLOOSTER Patrick VANDERPERRE Franstalig Didier BOUCKAERT Micheline CLAES Patrick JAILLOT Jean-Marc MARECHAL Joëlle VAN HECKE 9

13 Het IAB in Plaatsvervangende leden: Nederlandstalig Albert BAUWENS Chantal SMITS Roger SMOLDERS Kristof SWINNEN François VERMEIREN Franstalig Marc CROHAIN Pascal DECHAMPS Michel DETRY Jean-Guy DIDIER Dino TIRONI De Stagecommissie vergaderde in 2011 zesmaal: op 1 februari, 16 maart, 18 mei, 22 juni, 8 september en 23 november. Beslissingen van de Stagecommissie Opschorting van de stage De Stagecommissie heeft, overeenkomstig artikel 30 van het KB van 8 april 2003, in bepaalde gevallen de toestemming verleend om de stage op te schorten. Dit gebeurde steeds op gemotiveerd verzoek van de stagiair of van de stagemeester. De Commissie bepaalt de duur van de opschorting, die in de regel niet langer bedraagt dan een jaar. Bij het onderzoek van het verzoek, worden ook de uitslagen van de tussentijdse proeven in aanmerking genomen. Ook de verplichtingen van de stagiair tijdens de periode van opschorting werden vastgesteld: de opschorting geldt voor stage-uren per jaar; de stagiair moet administratieve kosten voldoen; de stagiair wordt verplicht ten minste 20 uren permanente vorming te volgen; de stagiair mag aanwezig zijn op de conferenties van het IAB. Verlenging van de stage Overeenkomstig artikel 27, 2, 3, van het KB van 8 april 2003, kan de Stagecommissie, op gemotiveerd verzoek van de stagiair, een verlenging van de stage toestaan. Deze verlenging kan worden toegestaan voor een periode van 1 jaar, met ingang vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Verlenging van de periode van 5 jaar voor deelname aan het bekwaamheidsexamen De Stagecommissie deed uitspraak over een aantal aanvragen betreffende de uitbreiding van het aantal mogelijkheden om het bekwaamheidsexamen af te leggen. Overeenkomstig artikel 52, 1, 2e lid van het KB van 8 april 2003, moet de stagiair in dat geval bewijzen dat er overmacht in het spel is. Om de rechten van de stagiair te vrijwaren, werd een procedure ingevoerd in geval de stagiair geen bewijs van overmacht levert en dus geen verlenging bekomt. De beslissing tot schrapping die de Raad dan moet nemen, maakt het mogelijk de datum van beëindiging van de stage nauwkeurig vast te stellen. Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven aan de stagiair ter kennis gebracht. De stagiair heeft dan de mogelijkheid om beroep in te stellen volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 48 tot 51 van het Huishoudelijk Reglement. Ontslag De Stagecommissie nam kennis van het ontslag van stagiairs die hun loopbaan wensten te heroriënteren. Stageduurvermindering voor leden van het IBR en het BIBF Overeenkomstig artikel 29, 3e lid van het KB van 8 april 2003, kan de Raad, na advies van de Stagecommissie, de stageduur verminderen voor personen die zijn ingeschreven hetzij op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hetzij op de ledenlijst van het Beroepsinstituut van de erkende Boekhouders en Fiscalisten. De Stagecommissie heeft een aantal voorwaarden vastgelegd waaraan aanvragers die lid zijn van het BIBF, moeten voldoen. Het betreft: de datum van inschrijving als lid van het BIBF; de uitoefening van het boekhoudkundig beroep als hoofdberoep of bijberoep; 10

14 Het IAB in bij de aanvang van de IAB-stage, moet de stagiair ten minste twee jaar lid zijn van het BIBF, nadat hij de stage heeft doorlopen en geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen van het BIBF; de afwezigheid van tuchtrechtelijke sancties vanwege het BIBF; hij moet voldoen aan de verplichting om 40 uren permanente vorming te volgen. Ingevolge de beslissing van de Raad van 6 juni 2011, verkrijgen de kandidaten die ten minste 7 jaar zijn ingeschreven op de ledenlijst van het BIBF en voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, een vermindering van de stageduur voor twee jaar. Na één jaar stage worden ze tot het bekwaamheidsexamen toegelaten. Deze stagiairs moeten tijdens hun enig stagejaar de seminaries plichtenleer en bijzondere opdrachten volgen, en moeten slagen voor de tussentijdse proeven. Verzoek tot uitstel voor de aanvang van de stage De Stagecommissie stond in bepaalde gevallen, op grond van behoorlijk gemotiveerde verzoeken, een uitstel voor de aanvang van de stage toe. Verloop van de stage langdurige stageperiode De werkgroep hoorde verschillende stagiairs die in een bepaald stagejaar blijven vastzitten. De Stagecommissie besliste toe te zien op de permanente vorming van deze stagiairs, naar het voorbeeld van de werkzaamheden van de Commissie permanente vorming. Overstapregeling IBR IAB Op grond van een akkoord tussen het IAB en het IBR, erkennen beide instituten de gelijkwaardigheid van de toelatingsexamens, ongeacht de ingestelde vrijstellingsregeling. De stagiairs van het IBR die de stage van het IAB wensen voort te zetten, dienen een dossier in waaruit moet blijken dat ze niet alleen geslaagd zijn voor het toelatingsexamen, maar ook voor de proeven die tijdens het eerste stagejaar zijn ingericht. In 2011 onderzocht de Stagecommissie drie dossiers van IBR-stagiairs. Verandering van stagecategorie De Stagecommissie behandelde enkele aanvragen tot verandering van stagecategorie, met name de overstap van de stage voor belastingconsulent naar de stage voor accountant en omgekeerd. De overgang werd aanvaard, mits naleving van de verplichtingen waartoe, hetzij de stagiair-accountant (slagen voor de leerinhouden van het toelatingsexamen voor de stage van accountant, de tussentijdse proef), hetzij de stagiair-belastingconsulent (slagen voor de tussentijdse proef) gehouden is. Tuchtdossier De Stagecommissie zetelde als tuchtorgaan en deed uitspraak over twee geschillen tussen stagiairs en stagemeesters. Uitvoerend comité van de Stagecommissie Het uitvoerend comité van de Stagecommissie, dat de voorbereidingen treft voor de commissie, kwam tienmaal bijeen, namelijk op 1 februari, 11 februari, 16 maart, 27 april, 18 mei, 22 juni, 8 september, 26 oktober, 23 november en 14 december Het uitvoerend comité van de Stagecommissie is samengesteld uit voorzitter Joseph Van Wemmel, ondervoorzitter Christine Cloquet, Nederlandstalig secretaris Staf Jongen, Franstalig secretaris Micheline Claes, Nederlandstalig lid Léon Kerfs en Franstalig lid Joëlle Van Hecke. Examens 1. Toelatingsexamen In 2011 organiseerde de Stagecommissie twee sessies van het toelatingsexamen, zoals dit wettelijk voorzien is door het koninklijk besluit van 8 april Om de kandidaten in staat te stellen deze examens onder de beste omstandigheden af te leggen, werden de zittingen telkens over twee dagen gespreid, namelijk op 7 en 14 mei, en op 22 en 29 oktober. Het Instituut behandelde de inschrijving van 685 kandidaten, die voorafgaandelijk een administratief dossier en 11

15 Het IAB in een aanvraag tot vrijstellingen op basis van hun diploma indienden. In toepassing van artikel 3, 6, 4e lid, van het koninklijk besluit van 8 april 2003, legde de Stagecommissie de beslissingen betreffende de toekenning van vrijstellingen, voor beoordeling aan de Raad voor. Het Instituut stelt, in samenwerking met de verschillende onderwijsinstellingen, concordantietabellen op, die als basis dienen voor het verlenen van vrijstellingen aan kandidaat-stagiairs, en werkt die tabellen bij. In 2011 onderzocht de Stagecommissie de aanvragen van volgende onderwijsinstellingen: HOGENT - Master handelswetenschappen HOGENT - Bachelor bedrijfsbeheer Karel De Grote Hogeschool KUL - Master TEW/Accountancy en revisoraat Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Artesishogeschool Haute Ecole F. Ferrer Haute Ecole Albert Jacquard EPHEC CBC Liège Na onderzoek van de aanvragen, keurde de Stagecommissie de concordantietabellen voor deze universiteiten en hogescholen, en hun diploma's, goed. Het toelatingsexamen wordt opgesteld en verbeterd door professoren van hogescholen en universiteiten, en dit overeenkomstig artikel 5, 1, van het KB van 8 april Deze examencommissie is eveneens belast met de deliberatie van de examens, die gebeurt in aanwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Stagecommissie. De resultaten van het toelatingsexamen worden twee maanden na het examen per aangetekende brief ter kennis gebracht (art. 6 KB 8 april 2003). De examencommissie is samengesteld uit: Voorzitter Ondervoorzitters Leden Paul BELLEN Carine COPPENS André CULOT Catherine DENDAUW Michel GRIGNARD Dominique HERMANS-JACQUET Ermenegildo PASQUALINI Carl REYNS Eric RIGOLET Mieke ROGGEN Patrick SCARMURE Paul BEGHIN Yvan STEMPNIERWSKY Omer VAN WAAS Fabien TCHEKEMIAN Jean THILMANY Bernard TILLEMAN Inge VAN DE WOESTEYNE Jozef VAN DEN BOSSCHE Frans VAN ISTENDAEL Jacques VANNESTE Liesbet VERLINDEN Patrick WILLE Paul WINDELS Inès WOUTERS Waarnemers Joseph Van Wemmel (voorzitter Stagecommissie) Christine Cloquet (ondervoorzitter Stagecommissie) 2. Bekwaamheidsexamen Overeenkomstig artikel 9, 1, 5 van het KB van 8 april 2003 volgt de Stagecommissie de stagiairs op en houdt ze toezicht op het goed verloop van de stage, meer bepaald op de toelating tot het bekwaamheidsexamen. De Commissie onderzoekt de verschillende voorwaarden om deel te nemen: de naleving van het minimumaantal uren per jaar gewijd aan de uitvoering van de stage (1 000 uren); de naleving van de verplichtingen inzake permanente vorming en de deelname aan de verplichte seminaries; de evaluatie van de stagemeester over de opdrachten die de stagiair heeft uitgevoerd; de afwezigheid (of aanwezigheid) van tuchtrechtelijke sancties; de uitslagen van de verschillende tussentijdse proeven. De Commissie onderzocht 390 dossiers; 273 daarvan waren in orde, 59 kregen een negatief advies en 58 stagiairs kregen het verzoek zich in regel te stellen. De Stagecommissie, die hierin wordt bijgestaan door de stagedienst, begeleidde stagiairs die niet voldeden aan een van de voorwaarden. Vervolgens legde de Commissie de resultaten van haar werkzaamheden ter goedkeuring voor aan de Raad. Het bekwaamheidsexamen, dat wordt voorzien door artikel 51 van het koninklijk besluit, wordt opgesteld door accountants en belastingconsulenten, en verloopt in twee delen. Voor het schriftelijk gedeelte werden twee zittingen georganiseerd, namelijk op 2 april (246 deelnemers) en op 19 november (149 deelnemers). Na een positief resultaat, wordt de stagiair uitgenodigd voor het mondeling gedeelte van het examen, dat wordt afgenomen door een jury die is samengesteld uit vier leden van het Instituut en een lid dat deel uitmaakt van het universitair of hoger onderwijs. Tijdens dat examen moet de jury evalueren en beoordelen of de stagiair over de capaciteiten beschikt om de veelzijdige facetten van het beroep te beoefenen. 12

16 Het IAB in Met het oog op de begeleiding van stagiairs, organiseerde de Stagecommissie op 15 oktober een informatiesessie over het bekwaamheidsexamen. Ook de voorzitters en leden van de jury's kregen informatie over het praktische verloop van het examen, tijdens een vergadering die op 26 maart 2011 doorging en waarop ook de stagemeesters waren uitgenodigd. Meer dan 80 stagemeesters gingen in op de uitnodiging voor deze informatievergadering, waarop volgende onderwerpen aan bod kwamen: statistieken van de Stagecommissie; stagedagboek; situatie van de stagiairs die meer dan 3 jaar stage lopen; relatie stagemeester stagiair; permanente vorming; aandeelhouderschap van de professionele vennootschappen; begrenzing van de beroepsaansprakelijkheid; laatste ontwikkelingen op het gebied van de witwaswetgeving. De Stagecommissie besliste om, na de afsluiting van de examensessies, de vragen voor het bekwaamheidsexamen op de website te publiceren. Voor elk examen is voor de stagiairs een inzagerecht voorzien. Voor het bekwaamheidsexamen kan het recht van inzage uiteraard pas worden uitgeoefend na het mondeling gedeelte. 3. Tussentijdse proeven De tussentijdse proeven, voorzien door artikel 38, 1 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, gingen door op 3 december 2011, en hadden betrekking op volgende opleidingsinhouden: * voor de eerstejaarsstagiairs-accountants: * Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Boekhoudkundige evolutie voor de tweedejaarsstagiairs-accountants: Bijzondere opdrachten Btw Vennootschapsbelasting Boekhoudkundige evolutie * voor de eerstejaarsstagiairs-belastingconsulenten: * Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht voor de tweedejaarsstagiairs-belastingconsulenten: Successierechten Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht De Stagecommissie stelde de voorwaarden vast voor de overgang naar het tweede stagejaar, met name de resultaten voor de tussentijdse proef, het aantal geregistreerde uren in het stagedagboek en het aantal uren permanente vorming. De Stagecommissie nam eveneens contact op met stagiairs die een ontoereikend aantal stage-uren of uren permanente vorming indienden, maar toch geslaagd waren voor de tussentijdse proef, teneinde hun toestand te regulariseren. Seminaries De stagiairs worden steeds uitgenodigd voor de verschillende seminaries die het Instituut organiseert. Eerstejaarsstagiairs zijn verplicht het seminarie plichtenleer bij te wonen, evenals twee andere seminaries naar keuze. Tweede- en derdejaarsstagiairs moeten twee seminaries bijwonen. Het seminarie plichtenleer blijft verplicht voor elke stagiair die het niet in het eerste jaar heeft gevolgd. In 2011 werd het startschot gegeven voor de seminaries, met het seminarie plichtenleer dat doorging op 19 februari. Ook dit jaar werd de sessie afgesloten met een voorstelling van het elektronisch stagedagboek door een stagiair-vrijwilliger. Volgende onderwerpen werden het afgelopen jaar behandeld: Plichtenleer Btw Vennootschapsbelasting Internationaal fiscaal recht Bijzondere opdrachten 13

17 Het IAB in Successierechten Boekhoudkundige evoluties Ondernemingen in moeilijkheden Ingevolge de voorschriften van de norm Permanente vorming, heeft de Stagecommissie beslist dat stagiairs aan het einde van elk seminarie een aanwezigheidsattest moeten laten afstempelen. Dit attest is beschikbaar op de website. Blanco-attesten mogen niet worden afgestempeld. Stageovereenkomst Naar aanleiding van verschillende vragen over de overname van cliënteel van stagemeesters door stagiairs, heeft de Stagecommissie, na juridisch advies te hebben ingewonnen, bepaalde paragrafen van de stageovereenkomst gewijzigd, teneinde stagemeesters beter te beschermen en tegemoet te komen aan hun gegronde verzuchtingen. Deze wijzigingen werden tijdens de informatievergadering van 26 maart 2011 aan de stagemeesters medegedeeld. Werkgroepen van de Stagecommissie De Stagecommissie ontvangt van deze verschillende werkgroepen geregeld een activiteitenverslag om de evolutie in de verschillende hangende dossiers op te volgen. Huishoudelijk reglement Het voorbije jaar werd het ontwerp van huishoudelijk reglement herhaaldelijk herzien en werden de nodige wijzigingen aangebracht. Opvolging stage-uren website IAB, afdeling stage: aangewezen kans om standpunten uit te wisselen, en wordt doorgaans aangevuld met de verschillende verslagen van de werkgroep aan de Commissie. De volgende kwesties werden besproken: de vragen van het bekwaamheidsexamen, het formulier voor de evaluatie van de seminaries, de medewerking aan de vereenvoudiging van het elektronisch stagedagboek, de aanwezigheid op beurzen. Nieuwe wetgeving Deze werkgroep bestudeerde de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het koninklijk besluit van 22 november 1990, waarvan de geldigheid werd verlengd tot 30 juni Er werden verschillende bijeenkomsten belegd, zowel binnen de werkgroep als met de FOD Economie, die het dossier opvolgt. De lijst van onderwijsinstellingen uit het koninklijk besluit van 22 november 1990 zal worden vervangen door een lijst van diploma's, waarbij rekening zal worden gehouden met de Bologna-akkoorden. Het nieuwe koninklijk besluit zou in de loop van 2012 in werking moeten treden. Promotie van de IAB-stage De werkgroep die belast is met de promotie van de IABstage, was niet alleen aanwezig op verschillende beurzen (o.a. Forum de la Comptabilité in Charleroi), maar stelde ook de stage voor op sommige universiteiten (ULB, Solvay, VUB, KUL, Universiteit Hasselt), en hogescholen (HUB, Hogent, KaHo Sint-Lieven, Xios, PHL KHLim, KhLeuven). Seminaries, examenvragen en tussentijdse proef Deze werkgroep stelt vragen op voor de verschillende proeven of superviseert deze. Ze organiseert en presenteert ook de seminaries voor elk stagejaar, en neemt in dat kader ook contact op met voordrachtgevers. Deze werkgroep vereenvoudigde het gebruik van het stagedagboek. De wijzigingen werden door de Raad goedgekeurd. Comité van stagiairs Twee leden van de Stagecommissie zijn aangesteld om het comité van stagiairs te begeleiden. Zij organiseren eveneens verkiezingen voor dit comité, dat viermaal per jaar de Stagecommissie ontmoet. Die ontmoeting is de 14

18 Het IAB in Uitoefening van het beroep In 2011 was het Instituut actief binnen verschillende actiedomeinen. In deze rubriek kunt u kennis nemen van de verschillende beslissingen van de Raad, evenals van de werkzaamheden die uitmondden in enkele praktische hulpmiddelen voor de uitoefening van het beroep. Vernieuwing van het collectieve verzekeringscontract burgerlijke beroepsaansprakelijkheid De collectieve polis die bij de verzekeringsmaatschappij AXA was afgesloten via de makelaars MARSH en WILLEMOT verstreek op 30 april jongstleden. De polis werd verlengd, onder voorbehoud van enkele wijzigingen, met betrekking tot: de versterking van de financiële haalbaarheid van het contract; de invoering van een objectief beoordelingscriterium voor het 'risico' in de berekening van de verzekeringspremie; de mogelijkheid om 'gemengde' vennootschappen te verzekeren die onder hun zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders-fiscalisten en/of stagiairs tellen. Wat verandert er? De individuele premie bedraagt voortaan 575 EUR per persoon (externe accountant/externe belastingconsulent). Voor de stagiairs die een zelfstandige activiteit uitoefenen en rechtstreeks aan hun eigen cliënten factureren, bedraagt de premie 287 EUR. Deze premies gelden voor beroepsbeoefenaars die maximaal 3 VTE-bedienden (andere dan stagiairs) tewerkstellen. Per begonnen schijf van 3 bijkomende VTE-bedienden, is de werkgever een bijkomende premie van 125 EUR verschuldigd. De 'gemengde' vennootschappen die door het IAB erkend zijn, en binnen het bestuursorgaan of als werkend vennoot niet alleen beroepsbeoefenaars tellen die lid zijn van het IAB, maar ook beroepsbeoefenaars die lid zijn van het IBR of van het BIBF of stagiair bij een van de drie instituten, kunnen het contract onderschrijven tegen betaling van een premie die wordt berekend volgens het volgende tariefrooster: Vennootschap Jaarpremie Premie 0 EUR Bijkomende premie Per externe accountant en/of belastingconsulent Per stagiair- accountant en/of stagiair-belastingconsulent Per erkende boekhouder of boekhouder-fiscalist of stagiair 575 EUR 287 EUR 361 EUR Per bedrijfsrevisor of stagiair-bedrijfsrevisor 575 EUR Van 0 tot 3 bedienen (VTE) Per begonnen schijf van 3 bijkomende bedienden (VTE) 0 EUR 125 EUR Aan het bedrag van de waarborg werd niets gewijzigd, de eigenrisicobedragen blijven identiek en er zijn geen nieuwe uitsluitingen. 15

19 Het IAB in Witwassen van geld: een nieuwe dynamiek! De inspanningen die het Instituut in 2011 leverde met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen worden samengevat in drie kernwoorden, namelijk reglement, didactisch en controle. Reglement, omdat de werkzaamheden van de interinstitutenwerkgroep in 2011 uitmondden in twee belangrijke documenten, die beide op 1 oktober 2011 in werking traden. Het reglement, enerzijds, werd goedgekeurd door de Raad van 10 januari 2011 en 7 februari 2011 en heeft de rechtskracht van een norm. Het preciseert de toepassingsmodaliteiten van de verplichtingen, voornamelijk de waakzaamheidsplicht, vervat in het nieuwe hoofdstuk 2 van de Wet van 11 januari Het is bekend dat het klantenonderzoek niet alleen moet worden uitgevoerd alvorens de zakenrelatie wordt aangegaan of voordat bepaalde occasionele verrichtingen worden uitgevoerd, maar ook wanneer er een vermoeden bestaat van witwassen van geld of van financiering van terrorisme, of nog bij twijfel over de juistheid van de eerder verkregen identificatiegegevens. Daarom vestigt het reglement ook de aandacht op een passende interne organisatie van de kantoren, die onder meer moet bestaan uit het invoeren van een cliëntacceptatie- en opvolgingsbeleid en in bepaalde gevallen de aanstelling van een verantwoordelijke voor de toepassing van de wet. De circulaire, anderzijds, die werd goedgekeurd door de Raad van 5 september 2011 beoogt de toepassing van de onderdelen van de norm die betrekking hebben op het klantenonderzoek dat wordt uitgevoerd door de externe accountant en de externe belastingconsulent en op het risicoprofiel tijdens de cliëntenidentificatie, evenals op de bewaring van gegevens en documenten en op de organisatie van accountants en/of belastingconsulentenkantoren. Een derde document, dat volop wordt uitgewerkt en in 2012 zal worden gepubliceerd, betreft een praktische handleiding 'interne procedures van een kantoor'. Didactisch waren de werkzaamheden van het Instituut ook, aangezien de techniciteit van de materie en de noodzaak van een methodologische aanpak - ook voor de aspecten die verband houden met de kantoororganisatie - een aantal praktische tools vereisten ter aanvulling van bovengenoemde norm en circulaire. Voor de leden werden modelformulieren en beslissingsbomen uitgewerkt, die onmiddellijk inzetbaar zijn in de dagelijkse praktijk van de kantoren, meer bepaald in het kader van het cliëntacceptatie- en opvolgingsbeleid. De nieuwigheden van de Wet van 11 januari 1993 werden uitgebreid voorgesteld tijdens de informatiesessies doorheen de provincies, evenals op het derde congres van het Forum for the Future. Om iedereen een snelle en gestructureerde toegang te waarborgen tot uitgebreide, betrouwbare en geactualiseerde informatie, leek een intern ontwikkelde en beheerde website gewijd aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ons bovendien de beste oplossing qua operationele doeltreffendheid. Tot slot ook controle : volgende krachtlijnen worden in aanmerking genomen, rekening houdend met het feit dat een controle doeltreffend moet zijn en kan leiden tot administratieve sancties. Met betrekking tot de naleving van de artikelen 7 tot 20, 23 tot 30 en 33 van de Wet en de verplichtingen ingevolge de koninklijke besluiten, reglementen of andere uitvoeringsmaatregelen van dezelfde bepalingen, zal in 2012, in een beveiligde rubriek van onze website, zodat de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, een vragenlijst ter beschikking staan met gesloten vragen (antwoord bijvoorbeeld: ja/neen). Artikel 30 van het Reglement van de externe accountants en externe belastingconsulenten stelt dat leden binnen de gestelde termijnen en in de overeengekomen vorm moeten antwoorden op elk verzoek om informatie van de controle- of toezichthoudende overheid of tuchtoverheid (het Instituut) of van zijn afgevaardigden en op elk verzoek tot organisatie van een controle ter plaatse in het accountants- en belastingconsulentenkantoor. Op basis van de antwoorden die online worden verkregen en door de externe accountant/belastingconsulent worden gevalideerd, zal een analyse worden uitgevoerd en zullen algemene statistieken worden opgesteld, die eventueel ook tekortkomingen of bijzondere problemen aan het licht kunnen brengen. Zo kunnen voorstellen voor verbetering worden geformuleerd, waarvan de daadwerkelijke toepassing kan worden opgevolgd. 16

20 Het IAB in Indien de accountant/belastingconsulent niet reageert nadat in de loop van een bepaalde periode verschillende herinneringen werden gestuurd, kan een toetsing ter plaatse in het kantoor volgen. Komt er geen passende reactie, dan kan het dossier worden overgemaakt aan de Raad, en indien de Raad dat beslist, aan de Tuchtcommissie. Volgens artikel 40 van de Wet van 11 januari 1993 kan het IAB, onverminderd de bij andere wetten of reglementen bepaalde maatregelen, in geval van niet-naleving van de wet door de leden de beslissingen en maatregelen die zij neemt, openbaar maken en/of een administratieve geldboete opleggen (250 tot EUR) ten bate van de Schatkist, en de CFI inlichten over de definitieve sancties Twee nieuwe praktische hulpmiddelen Handleiding Organisatie van de kantoren en procedures De voorbije jaren werkte het Instituut een aantal praktische instrumenten voor de leden uit, zoals de opdrachtbrief, het jaar- en permanent dossier, of nog de antiwitwasbeslissingsbomen. De meest recente in het rijtje is de handleiding Organisatie van de kantoren en procedures. Een waar huzarenstuk, te meer aangezien dit volledig binnen het Instituut in beide landstalen wordt uitgewerkt, onder leiding van mevrouw Christine Cloquet en de heer Bart Van Coile, beiden Raadslid. Sinds eind 2008 leiden zij de werkzaamheden van de werkgroep 'organisatie van de kantoren en procedures' in goede banen. De handleiding werd specifiek uitgewerkt op maat van kleine en middelgrote kantoren en kan door hen worden gebruikt en aangepast aan de eigen noden. Het is de bedoeling om hieruit voldoende informatie en inspiratie te putten om desgewenst een op maat gemaakte kwaliteitshandleiding voor het kantoor op te stellen. Alle medewerkers kunnen op die manier beschikken over standaarddocumentatie omtrent de werking en de procedures van het kantoor. In deze handleiding wordt eerst en vooral, gezien de complexiteit ervan, nogmaals het regelgevend kader voor de beroepen geschetst (Deel I). Daarna worden de verschillende diensten opgelijst die de kantoren aan de cliënten verlenen (Deel II). Dit deel geeft aan de kantoormedewerkers een duidelijk overzicht van wat kan en wat niet kan, maar kan ook de aanzet zijn voor een kantoor om de huidige dienstverlening eventueel uit te breiden. In een derde deel van de handleiding wordt dieper ingegaan op de organisatie van het kantoor zelf. Hier werd getracht om, op een zeer uitgebreide manier, een aantal regels en richtlijnen uit te schrijven, o.a. voor de opvolging van taken die voor de cliënt worden uitgevoerd, de permanente kwaliteitsbewaking binnen het kantoor, het beheer van de documentatie, de organisatie en opvolging van de facturatie of de procedures voor handtekeningenbevoegdheid. In een laatste deel (deel IV) wordt het beheer van de cliëntendossiers behandeld. Hiervan maken de procedures voor de aanvaarding van cliënten, de planning van de verschillende activiteiten voor de cliënten en het beheer van de termijnen vanzelfsprekend een belangrijk aspect uit. Deze handleiding zal enkel in een elektronische versie op de website worden gepubliceerd. Het betreft namelijk een dynamisch document, dat systematisch zal worden aangepast. Bovendien werden bijzonder veel linken aangebracht in de teksten, die de gebruiker onmiddellijk naar de achterliggende informatiebronnen brengt. In 2011 werden Deel I Wettelijk en reglementair kader van de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent en Deel II Beschrijving van de door het kantoor aan de cliënten geleverde diensten op de website gepubliceerd. Met het document Structuur van het kantoor werd ook een eerste sectie van Deel III reeds gepubliceerd. De andere secties van Deel III zijn volop in uitwerking en zullen begin 2012 beschikbaar zijn. Deel IV zal daarna volgen. Bijstand bij het opstellen van het financieel plan bij de oprichting van een Starter-bvba De Wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen richt een nieuwe vennootschapsvorm op, met name de bvba Starter, waarvoor de oprichters slechts een symbolisch kapitaal van een euro moeten bezitten. Conform artikel 215 W. Venn. moeten de oprichters zich, voor de opstelling van het financieel plan waarvan de 17

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks

FLASH. Editoriaal B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN. Afgiftekantoor Brussel X Tweewekelijks B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 FLASH De revalorisatiecoëfficiënt voor aanslagjaar 2003 bedraagt 3,35 (B.S. 6

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

BZB in de bres voor uw belangen. Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 1 2014 16 e jaargang driemaandelijks MAART 2014 afgiftekantoor Gent X P2A80 BZB in de bres voor uw belangen Strak keurslijf doet tussenpersonen naar adem happen Vertrouw op

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie