Driemaandelijks - april ste jaargang - N r 206. Associatie van Belgische Experten Koninklijke Maatschappij Erkende beroepsvereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Driemaandelijks - april 2013 80 ste jaargang - N r 206. Associatie van Belgische Experten Koninklijke Maatschappij Erkende beroepsvereniging"

Transcriptie

1

2 Driemaandelijks - april ste jaargang - N r 206 Associatie van Belgische Experten Koninklijke Maatschappij Erkende beroepsvereniging ABEX Beheerraad Voorzitter : James HUGHES Ondervoorzitter : Michel DE KEYSER Elisabeth BERGER Verslaggever : Alain COPPE Secretaris Generaal : Fabien de GERADON Schatbewaarder : Martine PIRET Secretaris : Frédéric HEYNEMAN Leden Albert COLLET Michel COPPENS Bernard de RUBINAT Claude LAHMANN Michel VASSILIADES Redactie comite Elisabeth BERGER Fabien de GERADON James HUGHES Geachte Confraters, Voorwoord In 1794 verjaagt Napoleon, na afloop van een bijzonder zware militaire campagne, de Oostenrijkers definitief en lijft hij ons territorium in bij het Franse rijk. Hij installeert er bij die gelegenheid een nieuw juridisch kader, de "Code Napoleon". In de versie die in 1804 wordt ingevoerd omvat deze code 36 wetten en artikelen, ingedeeld in 3 delen die gewijd zijn personen, goederen en eigendom, die in een duidelijke en beknopte stijl opgesteld zijn om elke dubbelzinnigheid te vermijden: de Code civil is een "een corpus van wetten die bestemd zijn om de relaties van sociabiliteit, familie en belangen die bestaan tussen mensen uit dezelfde staat te sturen en vast te leggen". De Code civil wordt aangevuld door de invoering van een wetboek van burgerlijke rechtspleging (code procédure civile) in 1806, een wetboek van koophandel (code de commerce) in 1807, een wetboek van strafvordering (code d'instruction criminelle) in 1808 en een strafwetboek (code pénal) in En in 1807 krijgt de Code civil de naam Code Napoléon. De vergelijke studie van de Belgische en Franse wetten op het vlak van mede-eigendom waarmee dit tijdschrift begint, toont ons de grote verschillen die vandaag bestaan en die de vrucht zijn van de evolutie van de mentaliteiten, de zeden en gewoonten. Bij het ontstaan van België in 1830 werd het civiele leven van de burgers aan beide zijden van de grens nochtans door hetzelfde wetboek geregeld. Verantwoordelijke uitgever Fabien de GERADON Frans Van Kalkenlaan 1/104 B Brussel - België Tel : +32 (0) Fax : +32 (0) James Hughes Voorzitter 1

3 MICHEL VASSILIADES D.E.S. de Droit Public D.E.S. de Science Politique I.H.E.I. Deskundige bij het Hof van Beroep van Parijs VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE B TUSSEN MEDE-EIGENAARSSYNDICAA De wereld van de mede-eigendom omvat in België ongeveer hoofdkavels, zijnde een derde van de Belgische bevolking, en in Frankrijk hoofdkavels, wat ook één derde van de Franse bevolking is. 1. «Les associations partielles» van Michel Plessers in «la copropriété par appartements : la réforme d 2010», Uitgaven Die Keure (?) «L adaptation du règlement de copropriété» door Jean-Marc Roux, p.32 «Informations rapides de la copropriété», oktober 2011 nr Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juni Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2012 Zonder terug te gaan tot de napoleontische Code van 1804, zouden we kunnen denken dat de Franse wet van 10 juli 1965, en zelfs die van 1938, ouder was dan de Belgische wet van 30 juni We moeten echter de chronologie herzien en vaststellen dat de Belgische wet van 8 juli voorafging aan de Franse wet van 28 juni De Franse wet van 10 juli 1965, aangevuld door het Decreet van 17 maart 1967, heeft inderdaad het nieuwe tijdperk van de mede-eigendom ingeluid, gevolgd door de Belgische wet van 30 juni 1994, die zelf herzien werd door de wet van 2 juni Maar de Franse wet werd vanaf 1965 tot op heden aangevuld met artikelen die in wetten werden opgenomen, en die dikwijls bredere onderwerpen betreffen en door verschillende Ministeries werden voorgesteld. Zo werden er in Frankrijk met 28 wetten 2 en 17 decreten één of meer artikelen toegevoegd aan de basisteksten van 1965 en De nieuwe Belgische wet van 2 juni 2010 werd al aangevuld door de wet van 13 augustus , door de wet van 15 mei en door een koninklijk besluit van 12 juli tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars. Met deze vergelijkende analyse van de Belgische en Franse wetgevingen, proberen wij aan te tonen dat beide wetgevers de lessen zouden moeten onthouden die professionals in het beheren van vastgoedeenheden van uiteenlopende grootte trekken uit de dagelijkse praktijk van de mede-eigendom. Mede-eigendom begint met twee in een gebouw en kan gaan tot een verbluffend aantal van verscheidene duizenden kavels. In onze praktijkervaring van een veertigtal jaren was de kleinste mede-eigendom die beheerd werd er één van 3 mede-eigenaars die elkaar hartgrondig verafschuwden, in die mate dat ze voor de hoofdsyndicus een beroep deden op een professioneel syndicus met een mede-eigendom van hoofdkavels. Laten wij, om van start te gaan met deze studie, eerst en vooral wijzen op de verschillende situaties van vastgoedgehelen die fysiek mogelijk zijn. Wij behandelen enkel bebouwde eigendommen omdat de Belgische wet 6 enkel van toepassing is op dit type vastgoedeenheden. Een mede-eigendom die uit één enkel gebouw bestaat, kan slechts één trappenhuis hebben, één lift, één verwarmingskelder, één conciërgewoning enz., maar kan evengoed verschillende trappenhuizen en verschillende liften, maar nog steeds één enkele verwarmingskelder en conciërgewoning hebben. Een mede-eigendom met verschillende gebouwen 7 in een park kan samengesteld zijn uit gebouwen met één of meer trappenhuizen, één of meer liften, of 6. Art van de wet van 2 juni 2010 Art.1 van de wet van 10 juli De mede-eigendom van loten waarnaar wij verwijzen, werd gebouwd in een park van 7ha en werd door ongeveer personen bewoond. Zij is samengesteld uit een hoofdsyndicaat van mede-eigenaars en vijftien secundaire syndicaten geen enkele, maar slechts bediend worden door één centrale verwarmingskelder en één enkele conciërgewoning voor al deze gebouwen, die zich in één van de gebouwen bevinden. Wij merken dan ook de moeilijkheden op die zich kunnen voordoen bij het beheer van mede-eigendommen door syndici. De doelstelling van de wetgevers was om het beheer door professionals te organiseren, te structureren en te rationaliseren. Maar in de loop der tijd zijn de doelstellingen van de wetgevers geëvolueerd ten gevolge van psychologische factoren. Merkwaardig genoeg werden beide wetgevers beïnvloed door drukkingsgroepen die hen meesleurden in demagogische en zelfs populistische gedachten. De Belgische wet van 2 juni 2010 telt op dit moment slechts 19 artikelen, terwijl de Franse wet van 1965 er 85 telt, en het decreet van 1967 een honderdtal. Een wetsontwerp dat afkomstig was van de Belgische Senaat, kreeg als titel Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken 8. Met andere woorden: vandaag, en sinds enkele jaren, stellen de Franse en de Belgische wetgevers teksten voor betreffende mede-eigendom die dikwijls gebaseerd zijn op hun bewuste of onbewuste argwaan ten aanzien van de syndicus van mede-eigendom. Het belangrijkste gevolg voor de Franse wetgever over de mede-eigendom is dat hij heeft gezorgd voor het ontstaan van een gelaagd Medeeigendomsrecht (Code de la Copropriété), waarbij nieuwe artikelen aan de oude artikelen worden toege- 8. Parl. Doc. Sen. Gew. Zitting nr. 1409/9 p.1 tot 8, Mevrouw Pascale Lecocq in haar artikel «Une réforme pour un meilleur fonctionnement et une plus grande transparence» p.1 in «La copropriété par appartements : la réforme de 2010» - Uitg. Die Keure

4 april N r 206 ELGISCHE EN FRANSE WETTEN INZAKE DE RELATIE T/ VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS EN SYNDICUS voegd, dikwijls zonder overeenstemming noch samenhang van het geheel. Nadat wij de belangrijkste gelijkenissen en verschillen hebben geanalyseerd tussen de Belgische en Franse wetteksten betreffende de relaties tussen het mede-eigenaarssyndicaat of de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, zullen wij dan ook constructieve voorstellen uitwerken in de geest van de Franse wetgever, die een vereenvoudiging van de wetten beogen, en vooral de dagdagelijkse toepassing van deze wetten door de actoren op het terrein. De geest die ten grondslag ligt aan het leven in mede-eigendom is die van een leven in een kleine burgergemeenschap die functioneert volgens het principe van een directe democratie en op basis van teksten die eigen zijn aan elk van deze burgergemeenschappen en die deze collectieve leefwijze organiseren. Eerst zullen wij de rol van elke speler in deze micro-burgergemeenschap analyseren. En in een tweede deel zullen wij proberen om een kritische analyse te maken van de teksten, gevolgd door constructieve pragmatische voorstellen. Eerste deel - Werking van de Vereniging van Mede-eigenaars (Belgische wet) en van het Medeeigenaarssyndicaat (Franse Wet): DE ACTOREN Afzonderlijk kunnen mede-eigenaars niets beginnen op het vlak van het beheer van de mede-eigendom. Zij drukken zich echter, zoals in elke democratie, uit door middel van stembrieven die worden gebruikt tijdens de algemene vergaderingen, waarbij zij hun vertegenwoordigers, de syndicus en de Raad van mede-eigendom (Belgische Wet) of de Conseil Syndical (syndicale raad) (Franse wet) en de Commissaris van de rekeningen kiezen. Deze laatsten zullen elk in hun vakgebied de opdracht hebben om de belangen van het Medeeigenaarsyndicaat of van de Vereniging van Mede-eigenaars veilig te stellen. I. De soevereine macht: de Algemene Vergaderingen: werking en vormvoorschriften die moeten worden nageleefd A) Oproepingen voor de Algemene Vergaderingen 1/ Initiatief van de oproepingen Zowel de Belgische als de Franse wetgeving bepalen dat er jaarlijks een algemene vergadering wordt gehouden 9, of vaker indien noodzakelijk, met name in geval van hoogdringendheid 10. Het zijn de syndici die het initiatief voor de oproeping nemen (art. 7 van het decreet van 17 maart 1967; art alinea 2). Beide wetgevingen voorzien bijzondere gevallen, en dan vooral het geval waarin de oproeping voor een algemene vergadering door één of meer mede-eigenaars wordt gevraagd, die minstens één vijfde van de tantièmes van de mede-eigendom vertegenwoordigen voor de Belgische wet 11 of door mede-eigenaars die één vierde van de tantièmes van de mede-eigendom vertegenwoordigen voor de Franse wet, die ook een aanvraag voorziet die afkomstig is van de Syndicale Raad 12. In het geval van weigering of onvermogen van de syndicus, indien de syndicus geen actie onderneemt binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek, laat de Belgische wet toe dat één van de medeeigenaars die vragende partij is, zelf de algemene vergadering bijeenroept 13. De 9. Art alinea 2 (Belgische wet) Art. 7 van het decreet van 17 maart Art. 9 van het decreet van 17 maart Art alinea 2 (Belgische wet) 12. Art. 8 van het decreet van 17 maart 1967 (Franse wet) 13. Art alinea 2 (Belgische wet) Franse wet wijkt af op dit punt. Enkel de Voorzitter van de Syndicale Raad mag een algemene vergadering bijeenroepen na een ingebrekestelling aan de syndicus die gedurende meer dan acht dagen zonder gevolg bleef. Eén van de vragende mede-eigenaars mag echter niet uit eigen beweging de algemene vergadering bijeenroepen zonder voorafgaande toestemming van de Voorzitter van het Tribunal de Grande Instance dat terzake een uitspraak doet inzake kortgeding 14. De Belgische wet voorziet ook een andere mogelijkheid: de mogelijkheid dat één mede-eigenaar aan de rechter vraagt om de syndicus te gelasten om een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer deze laatste in gebreke blijft, op welke wijze ook 15. 2/ Formaliteiten die verplicht moeten worden nageleefd inzake de oproepingen voor de algemene vergaderingen a) Deelnemers: alle mede-eigenaars moeten worden opgeroepen 16 ; diegene die in onverdeeldheid zijn, moeten aan de syndicus hun gemachtigde kenbaar maken 17. b) Oproepingsmodaliteiten voor de algemene vergaderingen: Op de oproeping zijn plaats, datum en uur van de vergadering vermeld, alsook de agenda 18. De agenda wordt samengesteld uit kwesties die ter stemming zullen worden voorgelegd tijdens de algemene vergadering. De syndicus is verplicht om deze agenda 14. Art. 50 van het decreet van 17 maart 1967 (Franse wet) 15. Art alinea 3 (Belgische wet) Art alinea Art alinea 1 Art.23 wet van 10 juli 1965 Art. 6 van het decreet van 17 maart Art. 9 van het decreet van 17 maart 1967 Art. 10 van het decreet van 17 maart 1967 Art alinea 3 Art alinea 4 >>> 3

5 zorgvuldig op te maken. Enkel de kwesties die erop vermeld staan, zullen ter discussie en ter stemming worden voorgelegd. Maar hij moet ook de vragen van de mede-eigenaars of van de Raad van Mede-eigendom of van de Syndicale Raad opnemen. Volgens de Belgische wet moet hij dit doen voor de te stemmen kwesties (voorstellen) die afkomstig zijn van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid 19. In de Franse teksten ten slotte, heeft de wetgever, sinds het decreet van 20 april 2010, bepaald dat de agenda moet worden opgesteld in samenspraak met de Syndicale Raad 20, behalve in geval van hoogdringendheid. Er werd geen enkele sanctie voorzien in geval van niet-naleving van deze verplichting. Bijgevoegde documenten: in het Franse systeem moeten de documenten bij de oproeping worden gevoegd zodat de mede-eigenaars, die zo perfect op de hoogte zijn, geldig zouden kunnen stemmen 21. Hetzelfde geldt voor boekhoudkundige documenten 22, kostenramingen, contracten, afgesproken projecten en standpunten van de Syndicale Raad wanneer deze verplicht moet worden geraadpleegd. De Belgische tekst 23 verduidelijkt dat de oproeping de raadplegingsmodaliteiten moet aangeven van de documenten die betrekking hebben op de agendapunten. Deze raadpleging kan met andere woorden gedaan worden via internet. Gezien de syndicus echter de verplichting heeft om meerdere kostenramingen over te leggen, op basis van een vooraf opgemaakt bestek 24, lijken deze kostenramingen bij de oproeping gevoegd te moeten worden. Zeker is dat de boekhoudkundige documenten, en in het bijzonder de voorlopige budgetten, bij de oproeping gevoegd moeten worden De deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid komen in de Franse teksten overeen met de secundaire syndicaten. In deze teksten bestaat er echter geen equivalent voor de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. 20. Art. 26 van het decreet van 17 maart Art. 11 decreet 17 maart Frans boekhoudplan voor de mede-eigendommen: D van 14 maart 2005 dat enkel de mede-eigendommen betreft met meer dan 10 hoofdkavels met een minimumbudget van Art L. 10/07/ Art Art Art Art , 17, 18 B) Verzending van de oproepingen De oproepingen moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging worden verstuurd. De Belgische en de Franse wet voorzien echter verschillende mogelijkheden, namelijk: - via een ander communicatiemiddel: bijvoorbeeld via elektronische weg indien de mede-eigenaar dit individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft 26, Belgische wet; - per fax met ontvangstbewijs of met handtekening voor ontvangst 27, Franse wet. De oproepingen worden verstuurd naar de adressen die de mede-eigenaars aan de syndicus hebben opgegeven 28. De oproepingstermijnen van de jaarlijkse algemene vergaderingen. De oproeping wordt minstens 14 dagen voor de datum van de vergadering verzonden, tenzij het reglement van mede-eigendom een langere termijn voorziet 29, maar binnen de periode die in het reglement van mede-eigendom werd vastgelegd 30. In Frankrijk is de termijn eenentwintig dagen vóór de dag van de vergadering, tenzij het reglement van mede-eigendom een langere termijn voorziet 31. Laten we verduidelijken dat deze termijn ingaat op de dag volgend op de eerste aanbieding door de post, of de dag volgend op de datum van de ontvangstbevestiging van de fax. Deze algemene vergadering moet binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar gehouden worden 32. C) Verloop van de algemene vergaderingen Opdat er geldig gestemd kan worden, moeten er voor de algemene vergaderingen duidelijke en noodzakelijke vormvoorschriften worden nageleefd. Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 dat een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt voor de verenigingen van mede-eigenaars van meer dan 20 hoofdkavels. M.B. 3 augustus Art alinea Art. 64 decreet van 17 maart Art Art. 65 decreet van 17 maart Art Art Art. 9 decreet van 17 maart Art wet van 10 juli 1965 Aftekening van de aanwezigheidslijst Bij het begin van elke algemene vergadering, moeten alle deelnemers, dit wil zeggen de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, de aanwezigheidslijst aftekenen 33 die in elektronische vorm mag worden bijgehouden. De medeeigenaars die niet aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, geven meestal een volmacht of machtiging aan de Voorzitter van de Syndicale Raad of de Raad van Mede-eigendom, of aan de syndicus. De twee wetgevingen laten mandatarissen toe die al dan niet medeeigenaar zijn 34. Volgens de Belgische tekst moet de mandataris aangeduid worden. In de praktijk geven mede-eigenaars die niemand kennen een blanco machtiging aan de syndicus. Beide wetgevingen preciseren dat noch de syndicus noch zijn aanverwanten of werknemers een volmacht of machtiging mogen krijgen van een mede-eigenaar. Bovendien zijn deze volmachten of machtigingen slechts geldig voor één algemene vergadering. Beide wetgevingen preciseren dat elke mandataris slechts drie volmachten of machtigingen mag hebben, maar dat het totaal aantal tantièmes dat aan deze volmachtstemmen verbonden is, onbeperkt is. Een mandataris kan er echter meer ontvangen op voorwaarde dat zij niet meer dan 10% van de stemmen (tantièmes) vertegenwoordigen van de Vereniging van Mede-eigenaars, met inbegrip van de stemmen van de mandataris zelf 35 in de Belgische wetgeving, en niet meer dan 5% van de tantièmes onder dezelfde voorwaarden in de Franse wetgeving 36. In de Franse wetgeving bevestigt de Voorzitter van de algemene vergadering de juistheid van de aanwezigheidslijst. De Belgische wet voorziet deze verplichting, die uit het reglement van mede-eigendom kan voortvloeien, niet. In het algemeen verklaren in de twee landen de leden van het bureau de aanwezigheidslijst voor juist. Verkiezing van de leden van het bureau De twee wetgevingen geven verschillende procedures aan: 33. Art. 14 decreet van 17 maart Art Art. 22 wet van 10 juli Art Art wet van 10 juli

6 april N r in de Belgische wetgeving 37 wordt de Voorzitter van de algemene vergadering bij absolute meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigden verkozen. Er wordt duidelijk gesteld dat de Voorzitter mede-eigenaar moet zijn. De wet voorziet ook dat de syndicus de notulen opmaakt, dat hij dus met andere woorden de secretaris is 38. De kwestie van stemmentellers of bijzitters is niet in de wetteksten voorzien en kan door het reglement van mede-eigendom worden voorzien 39. In de Franse wetgeving is de procedure enigszins verschillend 40. De algemene vergadering duidt bij meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigden haar Voorzitter aan, en eventueel stemmentellers, en de syndicus neemt het secretariaat op zich, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. Hij wordt dus verkozen. Met andere woorden: de teksten vereisen niet het statuut van mede-eigenaar van de Voorzitter van de zitting of de stemmentellers. De rechtspraak is op haar beurt minder zeker aangaande deze kwestie. Het is dus wenselijk dat de Voorzitter mede-eigenaar is. Maar beide wetgevingen zijn duidelijk: de syndicus mag geen algemene vergadering voorzitten. Aanwezigheidsquorum 37. Art «L assemblée générale NEWLOOK» van Isabelle DURANT p.109 en volgende in «la copropriété par appartements : la réforme de 2010» Uitg. Die Keure Art «La transcription de certains actes au nom de l Association des Copropriétaires» van Pierre VAN DEN EYNDE p.229 en volgende in «la copropriété par appartements : la réforme de 2010» Uitg. Die Keure Art. 15 decreet 17 maart 1967 Dit begrip bestaat enkel in de Belgische wetgeving. In Frankrijk zou een syndicus die een algemene vergadering zou beginnen met het begrip quorum, onmiddellijk zijn onbekwaamheid laten blijken aan de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars. Een algemene vergadering is volgens de Franse wetgeving altijd geldig samengesteld, onder voorbehoud van de naleving van de vormvereisten van de oproepingen, en kan zich geldig uitspreken over de kwesties die op de agenda staan. De enige beperking is dat de meerderheden die door de wet vereist worden voor de kwesties die op de agenda van de algemene vergadering staan, nageleefd worden. De Belgische wet is strikter. De vergadering kan enkel besluiten nemen wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de medeeigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten of anders indien de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen 41 in handen hebben. Er bestaan dus twee mogelijke quorums: - het eerste met twee verplichtingen, de helft van de mede-eigenaars heeft de helft van de aandelen, - het tweede met één enkele verplichting: de aanwezigen of vertegenwoordigden moeten drie vierde van de aandelen vertegenwoordigen. Hoogstwaarschijnlijk met de bedoeling om deze quorumvereiste af te zwakken, heeft de Belgische wetgever in de wet voorzien dat de quorums bereikt moesten zijn aan het begin van de algemene vergadering. Maar indien geen van beide quorums bereikt is, zal er een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen na een termijn van veertien dagen. Deze vergadering zal besluiten mogen nemen zonder opgelegde quorums, maar altijd met inachtneming van de vereiste meerderheden. De stemmen De twee wetgevingen zijn nauwkeurig en redelijk duidelijk voor wat betreft de stemmingsprocedures en de meerderheden die moeten worden behaald voor de kwesties die op de agenda staan. 41. Art In de Belgische wetgeving bestaan er verschillende meerderheden met die precisering dat voor de berekening van de vereiste meerderheid de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen 42. De meerderheden zijn als volgt: In het algemeen worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. 43 De volgende onderwerpen worden gestemd bij drie vierde meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigden 44 : * de wijzigingen van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, * werken aan de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van deze waarover de syndicus kan beslissen, * de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom, * het bedrag van de opdrachten of contracten waarboven mededinging verplicht is, * de uitvoering van werken aan bepaalde privatieve delen die zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars, maar waarvan de kosten voor rekening van de mede-eigenaars zijn. De volgende onderwerpen worden gestemd bij vier vijfde meerderheid van de stemmen van de aanwezigen of vertegenwoordigden 45 : - iedere andere wijziging van de statuten dan diegene die hierboven vermeld werden, met inbegrip van de wijziging van de verdeling van de lasten van de medeeigendom, - de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan, - de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid. Eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars heeft betrekking op elke wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede op 42. Art Art Art Art >>> 5

7 elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed 46. Zij is ook vereist bij de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars 47. Ten slotte is er nog een enigszins verrassende bijzonderheid in de Belgische wetgeving voor zover zij van toepassing is op de grens van het haalbare enerzijds, en anderzijds omdat ze de soevereine macht van de algemene vergadering aantast. Het gaat om een schriftelijke stemming van alle mede-eigenaars zoals voorzien in artikel Deze laatsten kunnen alle beslissingen nemen die gewoonlijk onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van die beslissingen die moeten worden verleden met een authentieke akte. Bovendien moet de syndicus hiervan een proces-verbaal opmaken. 46. Art Art Art. 24 wet van 10 juli 1965 Art. 18 wet van 10 juli 1965 In de Franse wetgeving bestaan er op dezelfde manier verschillende stemmingen die onderworpen zijn aan verschillende meerderheden naargelang het onderwerp. Op dit punt verschillen de twee wetgevingen. De Franse wetgever heeft niet dezelfde zin voor synthese en pragmatisme aan de dag gelegd. Hij heeft de toe te passen meerderheden bij stemming willen aangeven voor alle mogelijke kwesties die betrekking hebben op het dagelijks leven van de mede-eigenaars, alsook op bijzondere of uitzonderlijke situaties. Op die manier heeft de Code aan duidelijkheid en cartesiaanse samenhang ingeboet. De meerderheden zijn als volgt: - de meerderheid van de stemmen die worden uitgebracht door de aanwezigen of de vertegenwoordigden: 48 De niet-stemmers en de onthouders worden niet meer meegerekend. Er wordt enkel rekening gehouden met de vooren tegenstemmers. Zeer veel kwesties op de agenda, en over zeer verschillende onderwerpen, moeten bij dat type meerderheid gestemd worden. Dit geldt voor de stemming van de onderhoudswerken, met inbegrip van de opknapwerken (zonder verbetering), voor de verkiezing van de leden van het bureau van de algemene vergadering, voor lopende administratieve kwesties (budget, rekeningen, decharge), voor de toestemming die aan de syndicus wordt gegeven om procedures op te starten 49 (met uitzondering van de procedures voor onbetaalde rekeningen). - De meerderheid van de stemmen van alle mede-eigenaars: 50 De onderwerpen die onderworpen zijn aan stemming bij dit type meerderheid, zijn zeer talrijk en worden behandeld in zeer veel artikelen van wetteksten. De meerderheid wordt beschreven in artikel 25 van de wet van 10 juli 1965, en de enkele onderwerpen die daaronder vallen opgelijst, maar de onderwerpen die gestemd moeten worden bij dit type meerderheid, worden in andere artikelen opgegeven. Enkele voorbeelden zullen ons in staat stellen om deze diversiteit te begrijpen: * Artikel 25 van de wet duidt 16 onderwerpen aan die bij dit type meerderheid gestemd moeten worden, zoals de verkiezing van de syndicus en van de leden van de Syndicale Raad, de installatie van verdeelmeters voor koud water of de permanente toestemming die aan de politie of aan de nationale Rijkswacht verleend wordt om de gemeenschappelijke delen te betreden, enz. * Artikel 25-1 van de wet 51 vult het voorgaande aan door tijdens de zitting een tweede stemming toe te laten indien de meerderheid zoals vereist in artikel 25 niet bereikt werd, maar het project minstens één derde van de stemmen heeft gekregen van alle mede-eigenaars die het syndicaat vormen. Maar dit artikel wordt zelf aangevuld door artikel 19 van het decreet. 52 * Artikel van de wet gaat over de aanname of de afstand van de coöperatieve vorm van het mede-eigenaarssyndicaat. 49. Art. 55 decreet van 17 maart Art. 25 wet van 10 juli Art wet van 10 juli Art. 19 decreet van 17 maart Art wet van 10 juli 1965 * Artikel van de wet verplicht een stemming bij deze meerderheid voor verscheidene onderwerpen zoals de bankrekening van het mede-eigenaarssyndicaat, het samenstellen van speciale provisies. * Artikel van de wet betreft het bedrag van de opdrachten en contracten waarboven de Syndicale Raad verplicht geraadpleegd moet worden en het bedrag van de opdrachten en contracten waarboven men verplicht is om de concurrentie te laten spelen. * Artikel van de wet gaat over de oprichting van een secundair syndicaat. * Artikel van de wet gaat over de aansluiting bij een Unie van Syndicaten. * Artikel 21 van het Decreet beschrijft de delegatie die aan de syndicus of aan de Syndicale Raad wordt gegeven, aangevuld door artikel 26 van het Decreet, of aan elke andere persoon. - De dubbele meerderheid zoals voorzien in artikel 26 van de wet van 10 juli 1965: De dubbele meerderheid is samengesteld uit de meerderheid van de leden van het mede-eigenaarssyndicaat die twee derde van de stemmen van het syndicaat hebben. Deze meerderheid wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de afschaffing van de conciërgepost indien dit geen afbreuk doet aan de bestemming van het gebouw, voor de wijziging of eventueel het opmaken van het reglement van mede-eigendom voor zover dit het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke delen betreft, voor aankoopaktes van vastgoed en voor verbeteringswerken. Voor deze laatste categorie van werken staat de laatste paragraaf van dit artikel een verschillend type stemming toe die de syndici zelden gebruiken omdat ze zwaar is om toe te passen daar de inhoud van de stemmingsregel zelf moeilijk te bevatten is. 54. Art. 18 wet van 10 juli Art. 21 wet van 10 juli Art. 27 wet van 10 juli Art. 29 wet van 10 juli

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem

Gewijzigde statuten. Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Gewijzigde statuten Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie Uitbreidingstraat 470 2600 Berchem Identificatienummer: 1453194 Ondernemingsnummer: 0453093037 Algemene Vergadering 30 April 2009

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FBRB Definities: - Seizoen: periode van augustus van het ene jaar t/m juli van het volgende jaar - Bestuurslid: iedereen die een bestuurlijke taak vervult binnen de FBRB,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie