SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM Er wordt hier verwezen naar het algemeen onroerend statuut om vast te stellen dat de algemene mede-eigendom betrekking heeft op de grond met hier reeds een beperking voor wat betreft het genotsrecht van de oppervlakte van deze grond, daar deze algemene mede-eigendom zich zou kunnen verbreden eventueel in hypothese die reeds kunnen worden vooropgesteld of integendeel in omstandigheden die in de toekomst zouden voorkomen zonder dat ze nu reeds zouden kunnen worden voorzien. Het is vanzelfsprekend dat de verschijnende vennootschap bij de akte, waarvan het huidig reglement een bijlage uitmaakt, eraan zal onderworpen zijn gelijk elke andere mede-eigenaar van het complex. SEKTIE I : ONVERDEELDE MEDE-EIGENDOM - PRIVATIEVE EIGENDOM Artikel 1 : Kategorieën Het gebouw omvat privatieve delen waarvan elke eigenaar de uitsluitende eigendom zal hebben en algemene en bijzondere gemene delen waarvan het eigendomsrecht zal toebehoren in onverdeeldheid voor een deel aan alle eigenaars van de privatieve gedeelten aan dewelke onverdeelde delen zijn toegekend; er kunnen ook gemene delen bestaan die vatbaar zijn in privatief genot te worden toegekend indien de eigendomstitel zulks vermeld. Artikel 2 : Reglement van natrekking Om aan de verdeling van het gebouw zoals deze hierna wordt omschreven, een onbetwistbaar wettelijke basis te geven, wordt het recht van onroerende natrekking voortvloeiend uit artikel 553 van het Burgerlijk Wetboek verdeeld tussen al de medeeigenaars van de grond, op zulkdanige wijze dat het recht van natrekking toekomt aan iedere mede-eigenaar om hem een privatief en uitsluitend eigendomsrecht van het appartement, winkel, kantoorruimte, garage en autostaanplaats (of ander privatief lokaal) waarvan hij eigendomsrecht wenst te bezitten, toe te kennen en om hem de mede-eigendom te verzekeren van de delen, die betrekking hebben op hetzelfde appartement of privatief lokaal in de gemene delen van het gebouw. SEKTIE II : PRIVATIEVE DELEN Artikel 3 : Exemplatieve opsomming Elke privatieve eigendom omvat de constitutieve gedeelten van het lokaal (met uitsluiting van de gemene delen) en onder andere : de vloer en de vloerbekleding, met uitsluiting van de stenen, balken en dwarsbalken dewelke de vloer ondersteunen, de binnenmuren met hun deuren, de gemene rechten van de scheidingsmuren tussen de lokalen, de bedekking van het plafond, vastgehecht aan de balken van de vloer van de zich boven bevindende verdieping, de vensters, de buitenluiken, indien de vergadering er de plaatsing van toelaat, de borstweringen, de buitendeuren, de garagepoorten, de binnenleidingen roet hun tellers, de bergruimten, kasten en in het algemeen de binnenversiering van muren en plafonds; in het kort al wat zich in de privatieve delen bevindt en uitsluitend dient ten behoeve van hun eigenaar of zelfs wat zich aan de buitenzijde der lokalen bevindt maar uitsluitend voor de eigenaars bestemd is (bv. eigen meters en eigen leidingen van water, elektriciteit, telefoon etc. voor zover ze zich niet in Page 1 of 28

2 de privatieve delen van andere lokalen bevinden, want in dit geval, zouden deze tellers en leidingen op deze plaatsen gemene delen worden). Al de terrassen of balkons zijn privatief; nochtans is het gebinte van deze terrassen en balkons gemeenschappelijk en is het buitenonderhoud van deze terrassen en balkons in zover het algemeen aspect of de harmonie van het gebouw betreft, een gemene last. De vloerbekleding is privatief en ten laste van de mede-eigenaar, maar de raad van mede-eigendom bezit een recht in deze aangelegenheid aanbevelingen te doen indien de grondbekleding van buiten uit zichtbaar is en in slechte staat van onderhoud. De mede-eigenaar is verantwoordelijk voor de schade berokkend aan de ondergelegen verdieping bij gebrek aan onderhoud, dit gebrek aan onderhoud wordt vermoed indien er schade veroorzaakt wordt. De eigenaars zullen zich niet kunnen verzetten tegen het leggen van gemene of privatieve leidingen in hun lokalen, en in de schachten op alle plaatsen hiertoe voorzien. Artikel 4 : Rechten en beperkingen van de machten Ieder der eigenaars heeft recht op het genot en de beschikking van zijn lokalen binnen de perken voorzien door huidig reglement en op voorwaarde geen afbreuk te doen aan de rechten van de andere eigenaars en niets te doen dat de stevigheid van het gebouw zou kunnen in gedrang brengen. Te dien einde zal het akkoord van de architekt van het gebouw noodzakelijkerwijze moeten gevraagd worden voor de uitvoering van werken. Iedereen zal de binnenverdeling van zijn lokalen kunnen wijzigen zoals het hem voorkomt, hierin begrepen de kelders, maar onder zijn eigen verantwoordelijkheid wat betreft verzakkingen, degradaties en andere ongevallen en ongemakken die er zouden kunnen uit voortvloeien voor de gemene delen en de lokalen van de andere eigenaars. Het akkoord van architekt en ingenieur van het gebouw (of van een architekt en een ingenieur die aangeduid zijn door de algemene vergadering) zal noodzakelijk zijn voor uitvoering der werken. Artikel 5 : Nodige werken De syndicus heeft alle macht om alle nodige werken te doen uitvoeren binnen een privatief, wanneer de eigenaar verwaarloost deze te doen uitvoeren en daardoor andere privatieven of de gemene delen voor schade of nadeel bloot staan. Alle werken zullen uitgevoerd worden op kosten van de nalatige eigenaar en door de bouwmeester aanvaard door de algemene vergadering. Artikel 6 : Verbodsbepalingen en toelatingen Het is verboden aan de mede-eigenaars de gemene zaken te wijzigen, en dit zelfs binnen hun privatieve lokalen. Het wordt hun ook verboden hun privatief lokaal op te splitsen in verscheidene kleinere privatieve lokalen dan deze voorzien in het type plan, aangehecht aan het huidig statuut, of waarvan het gewijzigd plan zou worden opgemaakt in uitvoering van de klausule onder Page 2 of 28

3 "sectie VI: bijzonderheden, artikel 6 " van hetzelfde statuut, of in laatste analyse, kleiner dan wat zou gedefinieerd geweest zijn in de authentieke verkoopakte, al of niet vergezeld van een plan, behoudens toelating van de algemene vergadering die deze beslissing neemt met een meerderheid van 3/4 van de stemmen van alle medeeigenaars. De eigenaar van twee appartementen, winkels of kantoorruimten, het ene boven het andere gelegen, en in kontakt door vloer en plafond, of van naast elkaar gelegen privatieve lokalen, kan deze verenigen tot een enkel privatief lokaal. In dat geval, worden de onverdeelde delen (zowel in de gemene zaken als in de gemene uitgaven) betreffende de privatieve lokalen opgeteld. Later, heeft dezelfde eigenaar het recht terug te keren tot de oorspronkelijke toestand. Deze verandering zal kunnen gebeuren voor zover ze wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en zover ze de rechten van de anderen eerbiedigt, zowel voor de privatieve gedeelten als voor de gemene delen. De toelating en het toezicht van de architekt van het gebouw, of bij gebreke aan hem, van die architekt die zal worden aangeduid door de algemene vergadering, zijn vereist, en dit op kosten van de eigenaar die deze vereniging wenst uit te voeren. De eigendomsoverdrachten wat garages en parkingplaatsen betreft, zijn aan de volgende regel onderworpen (hierbij begrepen de verplichting van een overgeschreven authentieke akte) : in privatieve eigendom, waaraan onverdeelde delen zijn toegekend : behoudens bijzondere bepalingen : vrije vervreemding, zelfs ten opzichte van een niet-medeeigenaar van het complex. - in privatief genot van een gemene oppervlakte : vervreemding mogelijk uitsluitend in voordeel van de mede-eigenaar in het complex. Artikel 7 : Bijkomende installaties Indien, na afwerking van het gebouw, de eigenaars wensen blinden aan te brengen zullen zij het akkoord hiervoor moeten krijgen van de raad van beheer. Indien de raad van beheer zijn akkoord hiervoor zou geven, zullen de blinden van het model moeten zijn, aanvaard door de raad van beheer naar aanleiding van de eerste goedgekeurde aanvraag. Privé posten van telefoon, radio en televisie worden toegelaten; en dit geldt ook eventueel voor een telex. De aansluiting op het systeem van "teledistributie" brengt verbod mede van het installeren van om het even welke individuele televisie-antenne, met uitzondering van een binnen-antenne. De aansluitingsdraden van de verschillende installaties die werden voorzien moeten noodzakelijkerwijze lopen via de voorziene schachten en buizen. Artikel 8 : Verandering van de onverdeelde delen Elke verandering aan de tabel van de onverdeelde delen dewelke is aangehecht aan het onroerend statuut zal automatisch een soortgelijke wijziging tot gevolg hebben in het Page 3 of 28

4 reglement van inwendige orde, voor zover dit reglement verwijst naar het onroerend statuut. Artikel 9 : Gebruik Een appartement mag tot privéwoning dienen van één gezin of tot uitoefening van een beroep of handel in evenredigheid met de standing van het complex, dat noch hinder, noch last aan de medebewoners bezorgt. Een winkel mag tot het uitoefenen van een handelsactiviteit dienen. Een kantoorruimte mag tot het uitoefenen van een kantoor- en/of handelsactiviteit dienen. Uitzonderingen kunnen slechts bekomen worden door het schriftelijk akkoord van de meerderheid der mede-eigenaars en van de syndicus. De syndicus heeft het recht elke toestand na te zien aan de hand van wettelijke documenten. De eigenaars dienen, indien zij een privatief voor bewoning bestemd wensen te verhuren, in hun huurkontrakt te vermelden dat met betrekking tot het recht van bewoning, de huurder in de plaats gesteld wordt van de eigenaar. Artikel 10 : Verhuring Gedeeltelijke- en onderverhuring zijn niet toegelaten. Elke huurovereenkomst zal vermelden dat de huurders zich moeten gedragen naar onderhavige voorschriften en voorwaarden, de eraan gebrachte wijzigingen en alle rechtmatig genomen beslissingen in algemene vergadering. Bij mondelinge huurovereenkomst kan geen der kontrakterende partijen voorhouden ze niet te kennen. Elke huurovereenkomst zal de huurders verplichten zich te verzekeren tegen huurgevaar en hun verantwoordelijkheid tegenover de mede-eigenaars en/of andere huurders. De verhuurder is gehouden elke - zelfs mondelinge - huurovereenkomst aan de syndicus schriftelijk mede te delen. Bij niet-naleving door een huurder van onderhavige voorschriften en voorwaarden, is de eigenaar verplicht de verbreking van de huurovereenkomst te eisen, binnen de 10 dagen volgend op een schriftelijk aanmaning. Artikel 11 : Beheer Kantoren moeten beheerd worden overeenkomstig de standing van het gebouw. In dit opzicht mag geen waar buiten het privatief worden tentoongesteld, noch reclame op de ruiten worden aangebracht. Reclame buiten een privatief mag alleen aangebracht worden daar waar de algemene vergadering het toelaat. Winkels moeten beheerd worden overeenkomstig de standing van het gebouw. In dit opzicht mag geen waar buiten het privatief worden tentoongesteld. Appartementen moeten beheerd worden overeenkomstig de standing van het gebouw. In dit opzicht mag geen waar buiten het privatief worden tentoongesteld. Page 4 of 28

5 De garages zijn enkel bestemd voor voertuigen, met uitzondering van voertuigen met LPG-installatie. Het is elke eigenaar of huurder verboden : 1 in het gebouw geluidssignalen te gebruiken en een motor meer dan voor verplaatsing te laten draaien; 2 olie- of benzineuitwasemingen te veroorzaken; 3 verplicht vrij te houden toegangen te versperren; 4 door zijn optreden andere voertuigen in moeilijkheden te brengen; 5 brandstof- of motorolievoorraad op te slaan; 6 aan de voertuigen herstellingen - te laten - uitvoeren, behoudens overmacht. Het staat de syndicus vrij de eigenaar van een garage te verplichten aldaar een brandblusser aan te brengen en/of zich te laten verzekeren tegen brandgevaar en ontploffing. Artikel 12 : Toegang Elke eigenaar of huurder is verplicht de syndicus toegang te verlenen tot elk privatief, wanneer het belang van allen het vereist. Bouwmeesters, aannemers en hun aangestelden moeten zonder vergoeding tevens toegang verkrijgen binnen het kader van dit artikel. SEKTIE III : GEMENE DELEN 1 : Gemene delen Artikel 13 : Exemplatieve opsomming De gemene delen van het gebouw bevatten : de grond, de funderingen, de dikke buitenmuren, gevelmuren en draagmuren, de betonstruktuur van het gebouw, de balken, dallen en welfsels die de bekleding steunen of de bekleding van de zolderingen dragen, de buitenversieringen van de gevels (hierin niet begrepen de borstweringen en de bekledingen van balkons en terrassen, de blinden en de luiken) buizen en algemene leidingen van alle aard (riolering, water, elektriciteit) behalve het deel van deze leidingen en buizen dewelke zich binnen de privatieve lokalen bevinden en die uitsluitend voor deze lokalen dienst doen, de inkomsthalls, de trapzalen en de trappen, de halls, de liften met hun machinerie, de liftschachten, de uitgangen, de kelders van de tellers, alle andere plaatsen voor gemeen gebruik, de elektrische apparaten voor gemene lokalen, de daken, de waterafvoeren, de aera's, in een woord : alle delen van het gebouw die niet tot het privatief gebruik van één van de mede-eigenaars bestemd zijn of die gemeenschappelijk zijn ingevolge de wet betreffende gedwongen mede-eigendom. De onverdeelde eigendom van de gemene delen vloeit voort uit de natuur zelf van deze zaken en de verdeling ervan zal nooit kunnen gevraagd worden. Artikel 14 : Hypothecaire inschrijving in hoofdorde en bijhorigheden De gemene delen zullen slechts kunnen vervreemd worden of bezwaard met onroerende rechten of beslagen samen met de appartementen of de lokalen waarvan ze de Page 5 of 28

6 bijhorigheid uitmaken en in evenredigheid met de daaraan toebedeelde onverdeelde delen. Het hypotheekrecht en elk onroerend recht bestaande op een appartement bezwaart eveneens rechtens de fraktie van de gemene zaken dewelke er van afhangen. Artikel 15 : Gebruik Elke mede-eigenaar/bewoner zal de gemeenschappelijke delen gebruiken overeenkomstig hun bestemming met het oog op een evenwichtig gezamenlijk gebruik door de anderen. Onder geen voorwaarde mag de doorgang ervan verhinderd worden, noch mogen aldaar huishoudelijke werken worden uitgevoerd. Artikel 16 : Veranderingswerken Veranderingswerken kunnen slechts uitgevoerd worden dan na goedkeuring door de algemene vergadering met 3/4 meerderheid van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en onder toezicht van de door haar aanvaarde bouwmeester. Artikel 17 : Last en onrust Geen eigenaar en/of bewoner kan zich verzetten tegen de last en onrust veroorzaakt door werken wanneer deze regelmatig zijn goedgekeurd. Artikel 18 : Platen De syndicus bepaalt of keurt goed het formaat en uitzicht van tekoop- of tehuurstellingsbiljetten en van naam- of beroepsplaat. Hij wijst de plaats aan waar deze moeten worden vastgehecht. Het aanbrengen op de gemeenschappelijke delen van lichtreklames moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering bij 3/4 meerderheid van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Dit aanbrengen verleent geen recht op schadevergoeding aan de mede-eigenaars. De eigenaars van deze reclames zijn aansprakelijk voor alle schade die het aanbrengen of het uitstaan ervan kunnen veroorzaken. 2 : Bijzondere gemene delen en gemeenschappen Artikel 19 : Onderscheid De creatie van "bijzondere gemene delen" brengt mede dat er eveneens gemeenschappen worden gecreëerd. De kwalifikatie van de verscheidene bijzondere gemene delen zal uit de aard of het gebruik voortvloeien wat zal gemaakt worden van de gemene delen. Het praktisch onderscheid hierboven aangehaald zal gevolgen dragen wat betreft de beheerlasten die eruit voortvloeien. De creatie, hieronder aangehaald; van een "gemeenschap" wat de garages, appartementen, winkels, kantoren betreft, belet geenszins dat er later andere zouden Page 6 of 28

7 gecreëerd worden naargelang de omstandigheden en de belangen, en dit via het reglement van inwendige orde. Artikel 20 : Gemeenschap Er bestaat een gemeenschap gevormd door de titularissen van het eigendomsrecht van de garages en parkings, appartementen, winkels, kantoren betrekking hebbende op de gemene delen afhangende van het bestaan van deze oppervlakten en onderworpen aan bijzondere werkingsregels. SEKTIE IV : GEMENE DELEN MET PRIVATIEF GENOTSRECHT Artikel 21 : Principe Overal in het kompleks kunnen gemene delen bestaan waarop een privatief genotsrecht kan worden toegekend aan mede-eigenaars. Fundamenteel gaat het hier nog steeds om gemene zaken maar, door de toekenning van privatief genotsrecht zal de mede-eigenaar die titularis wordt van dit recht alle attributen van uitsluitend genot kunnen uitoefenen, ten laste voor hem de verplichtingen te eerbiedigen die hem in het onroerend statuut worden opgelegd als tegengewicht van dit genotsrecht; andere verplichtingen kunnen eveneens in het reglement van inwendige orde voorkomen met betrekking tot deze toekenning van genotsrecht. De titel waarbij het privatief genotsrecht wordt toegekend kan eveneens verplichtingen inhouden die moeten worden gerespecteerd door de beneficiaris. De juridische kategorie "privatief genotsrecht van een gemene oppervlakte" moet worden beschouwd als een reglement van natrekking tussen de diverse mede-eigenaars; ten deze titel zal deze kategorie een geheel op zich vormen, waarvoor geen bijkomende redeneringswijze moet uitgedacht worden bij interpretatie, omwille van de grondslag ervan, hierboven uiteengezet. Nochtans ingeval dat dit "reglement van natrekking" zou worden beschouwd als een ontoereikende verrechtvaardiging, zou in deze omstandigheden op volgende wijze moeten worden geredeneerd : "in het voordeel van een privatief goed, heersend erf, wordt een erfdienstbaarheid gecreëerd die een bepaalde oppervlakte bezwaart, oppervlakte welke afhangt van de gemene delen, lijdend erf; het voordeel van deze erfdienstbaarheid volgt het goed en kan er van worden overgedragen op een andere privatief goed op hetzelfde complex. Het reglement van mede-eigendom en de eigendomstitel van het heersend erf regelen de draagwijdte van de rechten en verplichtingen die de erfdienstbaarheid beheersen. Deze redenering mag nochtans slechts als bijkomend worden beschouwd ten opzichte van de eerst gegeven definitie. Voor zover als nodig : het toestaan van dergelijke rechten, wanneer het gaat om verschillende zaken of personen, veronderstelt de creatie van een "gemeenschap"; dit kan het geval zijn, meer in het bijzonder wat betreft de toekenning ten behoeve van een gebruik als garage. SEKTIE V : GEMEENSCHAPPELIJKE LASTEN EN INKOMSTEN Page 7 of 28

8 Artikel 22 : Omschrijving Zijn ten laste van de gemeenschap : de uitgaven gedaan voor onderhoud en herstelling der gemene delen, onderhoud en wederaanleg van niet-privatieve tuinen, verbruik in de gemeenschappelijke delen, vergoedingen veroorzaakt door de mede-eigendom, alle lasten, taksen en belastingen gelegd op het gebouw, verzekering der genteenschappelijke delen en tegen burgerlijke aansprakelijkheid der mede-eigenaars, wedde van de huisbewaarder en vergoeding voor de syndicus. Alle lasten worden door alle mede-eigenaars gedragen in verhouding tot de aandelen verbonden aan elk privatief, met uitzondering van : 1) deze die te dragen zijn door enkele mede-eigenaars overeenkomstig de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij 3/4 meerderheid van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, het aanwezigheidsquorum zelf bepaald op 3/4 van het totaal aantal stemmen. De eraan verbonden lasten zullen gedragen worden enkel door de mede-eigenaar die ze aangevraagd hebben en genieten van deze speciale lasten. 2) de lasten verbonden aan de lift worden niet gedragen door de eigenaars van de winkels, met uitzondering van de lasten verbonden aan de lift in de winkel galerij die uitsluitend gedragen wordt door de winkels. 3) de onderhouds- en herstellingswerken, elektriciteitskosten, verwarmingskosten, kosten voor warm en koud water betreffende de bijzondere gemene delen worden gedragen door de respektievelijke eigenaars van de appartementen, winkels, garages en burelen. 4) de kosten van verwarming zullen verdeeld worden onder de eigenaars naar verhouding van de meters, zowel in de privatieve, als in de gemeenschappelijke en de bijzondere gemeenschappelijke delen. 5) de kosten van koud en warm water zullen verdeeld worden onder de eigenaars naar verhouding van de meters, zowel in de privatieve, als in de gemeenschappelijke en de bijzondere gemeenschappelijke delen. 6) De garage "G-191" zal niet moeten tussenkomen in de bijzondere gemeenschappelijke kosten van de garages, doch wel in de algemene gemeenschappelijke kosten. Artikel 23: Provisie Er zal voor de lopende uitgaven aan de syndicus een driemaandelijkse provisie overhandigd worden door elke eigenaar van een privatief. Deze provisie zal bepaald worden door de algemene vergadering. Deze provisie is herzienbaar op voorstel van de syndicus en goedkeuring door de algemene vergadering. Bij de eerste algemene vergadering zal door de syndicus een permanente provisie kunnen aangevraagd worden aan de eigenaar van een privatief, conform hun aandeel in de gemeenschappelijke delen, dit teneinde een startkapitaal voor de mede-eigenaars te kunnen samenstellen. Page 8 of 28

9 Na afsluiting van het boekjaar, zal de syndicus aan de eigenaar van een privatief, een uittreksel bezorgen van de staat van de inkomsten en uitgaven, waarop de eigenaar, na goedkeuring dezer afrekening door de jaarlijkse algemene vergadering der medeeigenaars het eventuele saldo in zijn nadeel na aftrek van de reeds betaalde provisie, zal overmaken binnen de veertien dagen. De jaarlijkse balans wordt de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Artikel 24: Herstellingen De herstellingen worden als volgt onderverdeeld : 1 de dringende : deze uit te voeren aan dak, dakgoten, automatische ingangsdeuren, afloop, gemeenschappelijke water-, gas-, elektriciteitleidingen, aan de centrale verwarming; zonder dat deze opsomming beperkend is; De syndicus treedt op zonder mandaat en zonder verwijl. 2 de nodige : voor behoud en goed functioneren van het gebouw; Het bestek der werken zal door de syndicus aan de raad van mede-eigendom voor goedkeuring voorgelegd worden. 3 de nuttige : voor verbetering of versiering van het gebouw. Deze moeten de buitengewone algemene vergadering worden voorgelegd (samengeroepen door minstens 1/4 der aandelen of door de syndicus) en goedgekeurd bij 3/4 meerderheid van het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, het aanwezigheidsquorum zelf bepaald op 3/4 van het totaal aantal stemmen. Artikel 25 : Toegang. Elke eigenaar zal steeds toegang tot zijn privatief moeten verlenen ten einde de herstellingen en andere werken te laten uitvoeren aan de gemeenschappelijke delen. Alleen de dringende herstellingen kunnen ook tussen 1 juli en 30 september uitgevoerd worden. Voor elke afwezigheid zal de bewoner van een privatief de toegangsleutel(s) ervan, onder gesloten omslag, overhandigen aan de een daartoe aangesteld lid van de raad van medeeigendom - en bij zijn gebrek aan de syndicus - of aan deze naam en adres laten kennen van een mandataris waar deze sleutel(s) te vinden is/zijn. Elke inwoner die aldus zijn privatief niet toegankelijk zou hebben gemaakt zal verantwoordelijk gesteld worden voor de (meer-) schade ontstaan door de niet-naleving van onderhavige verplichting. Artikel 26 : Overdracht 1. In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel deelt de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen: Page 9 of 28

10 1º het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in 5, tweede en derde lid; 2º het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen; 3º de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten; 4º in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom; 5º de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar; 6º een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd. Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naar gelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van diens verzuim. 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen: 1º het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 2º een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 3º een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht; 4º een staat van de door de vereniging van mede-eigenaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht. De documenten vermeld in 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft. De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de verkrij-ger. Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig da-gen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in ken-nis van diens verzuim. Page 10 of 28

11 Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1º, 2º, 3º en 4º, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe medeeigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen. Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen. 3. In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt verleden, alsook de identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de betrokken personen. 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens 1 en 2 te verstrekken informatie worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar. 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel: 1º is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; 2º blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging. Onder werkkapitaal wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder. Onder reservekapitaal wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking. Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering. Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na ontvangst van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte. Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twaalf werkdagen na ontvangst van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen. Page 11 of 28

12 Artikel 27 : Verhaal op de huurders De syndicus kan van huurders betaling ontvangen van voorschotten en afrekeningen, doch zonder dat dit de eigenaar van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid ontslaat, noch de huurder rechten verleent. Artikel 28 : Ontvangsten Ontvangsten die de mede-eigendom toekomen worden verdeeld zoals de lasten, met uitzondering van deze uit hoofde van verzekering. SEKTIE VI : BIJZONDERHEDEN 1. De appartementen, winkels en kantoorruimten worden voorzien van koud water, warm water, elektriciteit en centrale verwarming. De kelders en garages worden niet verwarmd. 2. Het gebouw wordt aan de teledistributie aangesloten; de binnenantennen worden toegelaten, maar buitenantennen worden verboden. 3. De centrale verwarming en de verwarming van het water worden verzekerd door een gemeenschappelijke verwarmingsketel op gas of op elektriciteit. 4. Een berging wordt beschouwd als een privatieve afhankelijkheid van een garage en bezit geen speciale kwotiteiten in de gemene delen. Bijgevolg zullen de uitwisselingen en de vervreemdingen van bergingen, toegelaten tussen mede-eigenaars, geen aanleiding geven tot wijzigingen in de tabel van tussenkomst in de lasten van de medeeigendom. Het ontbreken van gemene delen, toegekend aan de bergingen, verandert niets aan de onroerende aard van deze zaken, en aan de noodzakelijkheid bij authentieke akte elke overdracht van eigendom hieromtrent te laten vaststellen. 5. De mede-eigenaars zullen de noodzakelijke kontrakten moeten tekenen voor het aansluiten van de radio- en /teledistributie. Inderdaad alleen de buizen zijn hiervoor voorzien, maar niet de aansluitingen zelf. 6. Tot volledige afwerking van het complex zullen de architecten, die de plannen hebben opgesteld, het recht behouden wijzigingen aan te brengen aan de gemene delen met het oog op een afwerking overeenkomstig de regels van de kunat, indien de wijzigingen van aard zijn de uitvoering van deze delen te verbeteren of te vergemakkelijken of indien ze van aard zijn de afwerking van de privatieve delen te verbeteren of te vergemakkelijken. Dit voorbehoud wordt gemaakt door de ondertekenaar van de akte waar het huidige statuut een bijlage van uit maakt, dit ten titel van bepaling voor een derde. Dezelfde ondertekenaar behoudt zich het recht voor de plans der privatieve delen die hij wenst te koop aan te bieden te wijzigen en eventueel de onverdeelde delen te verminderen of te vermeerderen, zonder tussenkomst van de huidige of vorige kopers. Onder andere zal hij, indien hij het nuttig oordeelt, de afsluitingsgrens van de privatieve delen kunnen verleggen zo deze privatieve delen aanpalen aan gemeenschappelijke delen. Page 12 of 28

13 Dit zal als onmiddellijk gevolg hebben dat de oppervlakte die zo werd afgestaan zal worden opgenomen in de gemene delen. Hij behoudt zich eveneens het recht voor af te nemen van de oppervlakten die als gemeen worden beschouwd, (gestoeld op een vermoeden dat hij alleen kan omkeren) en dit op alle niveaus. Ingevolge afneming van de gemene delen, zoals hierboven aangehaald, zal geen wijziging volgen van de onverdeelde delen en de andere mede-eigenaars hetzij vorige of latere, zullen geen recht hebben op welke compensatie ook. Elke wijziging zoals hierboven uiteengezet zal slechts kunnen gebeuren bij authentieke akten, waaraan een plan zal gehecht worden waarop de vroegere en de nieuwe toestand staan aangeduid. Het voorbehoud in rechten zoals hierboven uiteengezet, geldt eveneens voor elke vertikale opening die een intercommunicatie tussen twee verschillende niveaus teweeg brengt. De wijzigingen die worden aangebracht, kunnen zowel betrekking hebben op de aanwending van de lokalen zelf als op de verdeling of de toebedeling ervan. 7. Het is mogelijk dat een privatieve eigendom, op het niveau van een bepaalde verdieping, vraagt de oppervlakte die in principe toebedeeld is voor de gemeenschappelijke overloop eveneens privatief te maken, dat het nu gaat over de overloop liggend voor de liftdeur of om de overloop gelegen op het niveau van de trapzaal weze het dat deze twee overlopen afzonderlijk zijn of dat ze slechts één enkele overloop uitmaken. A. Wat betreft de trapzaal, de overloop kan met een scheidingsmuur, een deur of op een andere wijze gedeeltelijk privatief gemaakt worden en bijgevolg onttrokken worden aan de mede-eigendom in der mate waarin de doorgang mogelijk blijft in normale omstandigheden van veiligheid voor de persoon die van de trapzaal zal gebruik maken, dit voor zover natuurlijk deze privatisatie plaats heeft op een tussenverdieping, het is te zeggen de verdieping die niet de hoogstgelegen is van het gebouw. Indien de situatie voorkomt voor de laatste verdieping, 't is te zeggen dat in principe geen enkele doorgang moet voorzien worden om een nog hoger liggend niveau te bereiken, dan kan de totaliteit van de overloop privatief gemaakt worden behalve dat men moet rekening houden dat er rechtens een erfdienstbaarheid van doorgang wordt gecreëerd (die moet gebruikt worden binnen redelijke perken) erfdienstbaarheid van doorgang die het appartement en zijn privatieve overloop bezwaart, met als heersend erf de gemene delen van het gebouw; het betreft hier een erfdienstbaarheid van doorgang voor het personeel gelast met het onderhoud, het nazicht en de herstellingen van het dakverdieping of, in desbetreffend geval, van andere gemeenschappelijke installaties die zich op het niveau van deze dakverdieping zou kunnen bevinden zoals bijvoorbeeld de machinekamer van de liften. Deze erfdienstbaarheid zal de tegenprestatie uitmaken voor het voordeel toegekend aan het appartement door de toekenning van het privatief karakter aan deze oppervlakte die in principe gemeenschappelijk was (de overloop). B. Wat de liftkooi betreft zal de deur die uitgeeft op de liftkooi, in de omstandigheden die hier zijn uiteengezet kunnen worden privatief gemaakt en afgesloten Page 13 of 28

14 bij middel van een slot welk uitsluitend kan worden opengemaakt door de mede-eigenaar of de gebruiker van het appartement, winkel of kantoorruimte gelegen op het niveau van de verdieping welke het onderwerp uitmaakt van de privatisatie van de overloop. Nochtans mag deze privatisatie geen hinder uitmaken voor de algemene veiligheid vereist voor de werking van de lift. Dit beduidt dat zolang dat een administratieve regel geen ander criterium vaststelt, deze privatisatie van een deur met sluiting van zelfde deur niet zal mogen worden beslist voor een aantal niveaus waartoe de lift toegang geeft en zonder dat, in elk geval, dergelijke privatisatie zou kunnen tussenkomen voor twee opeenvolgende overlopen. Een van de criteria van veiligheid is inderdaad dat op zijn minst één verdiep op twee vrij toegankelijk zou zijn. SEKTIE VII : BEHEER EN TOEZICHT AFDELING 1.- DE ALGEMENE VERGADERING. Artikel 29. Omschrijving. Een algemene vergadering verenigt alle mede-eigenaars die gerechtigd zijn in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Artikel 30. Bevoegdheid. De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn, en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars. Zij is onder meer bevoegd om alle beslissingen te treffen die betrekking hebben op : a. de beschikking, het beheer, daarin begrepen de aanstelling en het ontslag van de syndicus, het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke delen, de aan de gemeenschappelijke gedeelten of de van buitenuit zichtbare privatieve delen uit te voeren werken, b. het optreden in rechte, als eiser of als verweerder, c. de verkrijging van onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden, d. de wijziging van de statuten, daarin begrepen van de verdeling van aandelen in de gemeenschappelijke delen en de verdeling van de gemeenschappelijke lasten, e. de herstelling of heropbouw van het gebouw na beschadiging ervan, De jaarvergadering beraadslaagt alleszins over de rekeningen die de syndicus moet voorleggen, over de kwijting aan de syndicus te geven, over de voor het volgend jaar aan te wenden provisies en de te uit te voeren werken aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Artikel 31. Delegatie van bevoegdheden. Delegatie van bevoegdheden aan een raad van mede-eigendom en aan de syndicus is slechts mogelijk binnen de perken door de wet en door deze statuten bepaald. Artikel 32. Tijdstippen waarop de algemene vergadering bijeenkomt. Page 14 of 28

15 De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar bijeen in de maand, en voor het eerst binnen de twee maanden nadat zoveel kavels zijn verkocht dat daaraan minstens een vijfde van het totaal der aandelen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw zijn overgedragen en door de kopers of bewoners ervan in gebruik zijn genomen. Artikel 33. Bijeenroeping algemene vergaderingen. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in voormeld artikel vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen. Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars en, indien deze bestaan, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in voormeld artikel bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel 577-8, 4, 1º van het Burgerlijk Wetboek. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst. Artikel 34. Samenstelling algemene vergadering. Page 15 of 28

16 Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee. Artikel 35. Quorum. De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de medeeigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. Artikel 36. Bureau van de vergadering. De vergadering wordt ingeleid door de syndicus, die de algemene vergadering vraagt om een voorzitter, een secretaris en twee stemopnemers te benoemen. Bij ontstentenis van kandidaat of indien de algemene vergadering na twee stemronden niet tot de aanduiding van deze bureauleden kan overgaan, wordt van rechtswege voorzitter van de vergadering, de persoonlijk aanwezige mede-eigenaar die het grootst aantal aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit, en, indien verscheidene medeeigenaars een zelfde aantal aandelen bezit, de oudste van hen in jaren. De voorzitter duidt dan ambtshalve de overige bureauleden aan. Artikel 37. Stemrecht op de algemene vergadering. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. Page 16 of 28

17 De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. Ze kan algemeen of specifiek zijn en mag alleen maar gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken. Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de medeeigendom. De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd. Bij de aanvang van de vergadering wordt daartoe door de mede-eigenaars of hun lasthebbers een aanwezigheidslijst ondertekend, waarop vermeld wordt met hoeveel stemmen aan de beraadslaging kan worden deelgenomen, of over welke punten niet aan de stemming kan worden deelgenomen. Artikel 38. Meerderheidsvereisten. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 3/4 van de stemmen: a. over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft; b. over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen; c. in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek. Page 17 of 28

18 Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de medeeigendom. Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom ongeacht welke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak; d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, 4, 4º, bedoelde daden; e) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars. Deze beslissing wijzigt geenszins de verdeling van de kosten voor deze werken over de mede-eigenaars. De algemene vergadering beslist met een meerderheid van 4/5 van de stemmen: a. over ieder andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom; b. over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed; c. over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging; d. over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden; e. over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen; f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek; g) onverminderd artikel 577-3, vierde lid van het Burgerlijk Wetboek, over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars: a. over elke wijziging van verdeling van de aandelen in de mede-eigendom; Page 18 of 28

19 b. over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed. Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. Artikel 39. Notulen van de algemene vergaderingen mededeling - tegenwerpelijkheid. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op. De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen, bedoeld in de 10 en 11 van artikel van het Burgerlijk Wetboek op in het register bedoeld in artikel , 3 van het Burgerlijk Wetboek en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en, desgevallend, aan de andere syndici. Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte. De beslissingen van de algemene vergadering zijn, mits kennisgeving zoals hierna bepaald, tegenwerpelijk aan iedere titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een privatieve kavel in het gebouw, en aan hen aan wie toelating tot bewoning werd verleend, met andere woorden aan iedere bewoner van het gebouw. De beslissingen kunnen worden tegengeworpen door hen aan wie ze tegenwerpelijk zijn. Beslissingen die vóór de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning, zijn genomen, worden ter kennis van de bewoner gebracht door degene die het recht of de toelating verleent: hij moet de koper of bewoner melden dat de beslissingen in een register zijn opgetekend en waar hij dit register kan inzien. De verkoper of vestiger van een zakelijk of persoonlijk recht of van een toelating tot bewoning, is tegenover de vereniging van mede-eigenaars en de koper of titularis aansprakelijk voor de schade die ontstaat door vertraging of afwezigheid van dergelijke kennisgeving. Page 19 of 28

20 De koper of bewoner kan zich ook rechtstreeks tot de syndicus wenden om inzage van het register te bekomen. Beslissingen die na de verkoop of het verlenen van een zakelijk of persoonlijk recht of een toelating tot bewoning, zijn genomen, zijn aan degene die stemgerechtigd waren op de algemene vergadering die ze getroffen heeft van rechtswege en zonder kennisgeving tegenwerpelijk. De bewoner wordt over deze beslissingen ingelicht door een bericht van de syndicus die hem daarover inlicht bij ter post aangetekende brief, binnen de twee weken nadat de beslissing werd getroffen. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus. Artikel 40. Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering. Verhaal tegen beslissingen van de algemene vergadering staat enkel open indien en in de mate waarin de wet daarin voorziet. Hetzelfde geldt voor rechtstreeks verhaal tegen de rechter, onder meer omtrent iedere aangelegenheid die de mede-eigendom, de verdeling van de aandelen daarin of de verdeling van de lasten betreft. AFDELING 2. DE SYNDICUS. Artikel 41. Algemene opdracht. Het dagelijks beheer van het gebouw en van de vereniging van mede-eigenaars wordt door een syndicus waargenomen. Artikel 42. Benoeming. De syndicus benoemd door de algemene vergadering. Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding. Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. De algemene vergadering kan de syndicus steeds ontslaan of tijdelijk schorsen, maar moet dan ook onmiddellijk in zijn vervanging voorzien. Ook kan de algemene vergadering hem een voorlopige syndicus toevoegen, voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. Page 20 of 28

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris Splitsingsreglement 1983 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1983 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 november 1983 voor notaris mr H.M. Sasse te Arnhem. A. Definities

Nadere informatie

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam.

Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. REGLEMENT VAN SPLITSING VAN EIGENDOM 1973 Het reglement is vastgesteld bij akte verleden op 22 februari 1973 voor notaris mr J. Schrijner te Rotterdam. Artikel 1 A. Definities In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten november 1983 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n n o v e m b e r 1983 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975

BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 BRS02A versie 28-01-1975 REGLEMENT VAN SPLITSING VAN DE EIGENDOM VAN EEN SERVICE- FLATGEBOUW 1975 Op de internetsite van de KNB (www.notaris.nl) is ten behoeve van het publiek ook een versie van dit reglement

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216

Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 Claushof 2 Postbus 20 4530 AA Terneuzen Tel. 0115-617977 Fax 0115-630216 20053225.01/IS/203/26671/(1) Doorlopende tekst van het reglement van de vereniging van eigenaren: Vereniging van Eigenaars appartementsgebouwen

Nadere informatie

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ

AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ AMIFOR VERENIGING VOOR DE ONDERLINGE VERZEKERING TEGEN BOSBRAND VAN DE LEDEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ (ASSOCIATION D ASSURANCE MUTUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIETE ROYALE FORESTIERE

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Van Thiel & Van Rooij

Van Thiel & Van Rooij 1 Van Thiel & Van Rooij NOTARIAAT LAARBEEK CONCEPT 24 april 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen.

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. 3001828/165523/PJ versie datum 02-03-2007 WIJZIGING STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V. Op zeven september tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Petra Maria de Jong, notaris te Eindhoven: Manon Helena

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie