Inhoud. (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1"

Transcriptie

1 Voorwoord...v (Bijna) 3 jaar nieuwe appartementswet Nicolas Carette en Koen Swinnen...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De statuten...2 Afdeling 1. Tegenwerpbaarheid t.a.v. huurders...2 Afdeling 2. Eenzijdige statutenwijziging door bouwheer...3 Afdeling 3. Verplichte kantmelding voor vorderingen tot wijzigng van aandelen of van verdeling van lasten...4 Hoofdstuk 2. De vereniging van mede-eigenaars (en deelverenigingen)...5 Hoofdstuk 3. De organen van de vereniging van mede-eigenaars...7 Afdeling 1. De algemene vergadering Bijeenroeping algemene vergadering Volmachten...9 Afdeling 2. De syndicus Algemeen Syndicuscontract en aansprakelijkheid van de syndicus Wet 15 mei 2012: aangetekende zendingen voor de vereniging van mede-eigenaars Geen verplichte internetsite Afdeling 3. De raad van mede-eigendom Afdeling 4. De commissaris van de rekeningen Hoofdstuk 4. Procedurele aspecten Afdeling 1. Procedures betreffende beslissingen van de algemene vergadering Afdeling 2. Andere procedures Hoofdstuk 5. De overdracht van een privatieve kavel vii

2 Verplichte coördinatie van de akten van appartements mede-eigendom aan de Appartementswet Alexis Lemmerling Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Wenselijkheid van een coördinatie Afdeling 1. Waarom de akten van appartementsmedeeigendom coördineren? Afdeling 2. Vrijwillige coördinatie van de akten van appartementsmede-eigendom Afdeling 3. Mini- of maxistatuten? Hoofdstuk 3. Coördinatieplicht van de akten van appartements medeeigendom Afdeling 1. De wettekst Afdeling 2. Op wie rust de coördinatieplicht? Afdeling 3. Termijn Afdeling 4. Coördinatieakte: authentiek of onderhands? Keuze tussen authentieke en onderhandse coördinatie Wat na 1 september 2013? Afdeling 5. Coördinatiewijze Vertrekkend van de oude tekst of van een nieuwe? Wat met andere aanpassingen? Afdeling 6. Draagwijdte van de coördinatieplicht Aanpassing van de statuten en het reglement van orde Enkel aan de wet van 2 juni 2010? Wat met de tussentijdse reparatiewetten van 13 augustus 2011 en 15 mei 2012? Enkele veelvoorkomende twistpunten bij de coördinatie van de statuten A. Taalkundige aanpassingen B. Hernummering / herschikking van artikelen C. Herformuleren van bepaalde artikelen.. 47 D. Preciseren van wettelijke bepalingen Algemeen Raad van mede-eigendom en commissaris van de rekeningen Afdeling 7. Publicatievereisten van de gecoördineerde akten van appartementsmede-eigendom Onderhands versus authentiek viii

3 2. Overschrijving van de authentieke coördinatieakte Afdeling 8. Goedkeuring van de coördinatie door de algemene vergadering Afdeling 9. Sancties In geval van laattijdige coördinatie of afwezigheid ervan In geval van gebrekkige coördinatie Hoofdstuk 4. Besluit Financiële aandachtspunten inzake appartementsmede- eigendom Thomas Soete Hoofdstuk 1. Financieel beheer van de vereniging van mede-eigenaars Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. Het vermogen van de vereniging van medeeigenaars De samenstelling van het vermogen A. Vereniging heeft eigen vermogen met uitsluitend roerende goederen B. Inkomsten C. Uitgaven Vermogen van deelvereniging Afdeling 3. Boekhoudkundig beheer Het voeren van een boekhouding A. Wettelijke verplichting B. Kleine verenigingen C. Eindelijk een genormaliseerd rekeningstelsel: KB van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars D. Deelverenigingen Boekhoudkundige principes A. Principe van de objectiviteit B. Principe van de bestendigheid C. Principe van de voorzichtigheid D. Principe van de vergelijkbaarheid E. Principe van het getrouw beeld Geen neerleggingsplicht Beroep op een derde Afdeling 4. Werkkapitaal en reservekapitaal Werkkapitaal ix

4 2. Reservekapitaal A. Begrip en oprichting B. Doel en gebruik Algemeen Buitengewoon kapitaal en permanente provisie Afdeling 5. De gelden en rekeningen Afdeling 6. Budgetraming Afdeling 7. Opvraging provisies: enkele topics Omvang provisies Geldigheid vrijstelling van promotor-eigenaar tot bijdragen in gemeenschappelijke lasten Relatie vruchtgebruiker-naakte eigenaar Overdracht van kavel A. Principe B. Wijze van leggen van bewarend beslag onder derden Hoofdstuk 2. Toezicht en controle op financieel beheer van de syndicus Afdeling 1. De raad van mede-eigendom Afdeling 2. Commissaris van de rekeningen Afdeling 3. Individuele controle: individuele medeeigenaars hebben inzagerecht en initiatiefrecht Wettelijke inzagemogelijkheid Wijze van inzage Initiatiefrecht Afdeling 4. Algemene vergadering Goedkeuring rekeningen Rekenschap en kwijting A. Rekenschap B. Kwijting Hoofdstuk 3. Evaluatie en besluit Deelverenigingen: opportuniteit en toepassing Annelies Wylleman Hoofdstuk 1. Historiek en situering Hoofdstuk 2. De huidige mogelijkheden inzake ondersplitsing binnen het appartementsrecht Afdeling 1. Deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid Restrictieve voorwaarden A. Voorwaarden eigen aan het gebouw of de gebouwen x

5 B. Een beslissing van de bouwheer of van de mede-eigenaars Structuur Afdeling 2. Deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Draagwijdte Formaliteiten Hoofdstuk 3. Opportuniteit van het werken met deelverenigingen Afdeling 1. Deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid Voordelen van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid Nadelen van deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid Afdeling 2. Deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Voordelen van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Nadelen van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid Hoofdstuk 4. Een alternatieve regeling via erfdienstbaarheden Besluit Vijf vragen over appartementsmede-eigendom en nalatenschappen Hélène Casman Inleiding Hoofdstuk 1. Inzagerecht na het overlijden van de eigenaar van een privatieve kavel Afdeling 1. Het overlijden van de eigenaar van een privatieve kavel Het openvallen van de nalatenschap Roeping tot de nalatenschap Afdeling 2. Inzagerecht krachtens bezitsrecht Hoofdstuk 2. Verplichting om de syndicus over het overlijden te informeren Afdeling 1. Wettelijke bepalingen Afdeling 2. De wijziging in het zakelijk statuut van het privatief deel Afdeling 3. Op wie rust de informatieplicht? Afdeling 4. Voor te leggen documenten Hoofdstuk 3. Er is meer dan één erfgenaam: aanwijzing van een lasthebber 128 Afdeling 1. De vroegere regel Afdeling 2. Totstandkoming van de nieuwe regel Afdeling 3. De nieuwe regel Geviseerde situatie xi

6 2. Wettelijke gevolgen van deze situatie: schorsing van het recht op deelname Einde van de schorsing door de aanwijzing van een lasthebber A. Wie wijst de lasthebber aan? B. Hoe wordt de lasthebber aangewezen bij akkoord tussen alle deelgenoten? C. Modaliteiten van de aanwijzing D. Kan de lasthebber ook anders dan door de deelgenoten worden aangewezen? E. Wat als niet alle deelgenoten samen tot aanwijzing overgaan? F. Wat als over de aanwijzing geen overeenstemming tussen alle deelgenoten bestaat? Hoofdstuk 4. Overdracht van een kavel na overlijden Afdeling 1. De vraag Afdeling 2. Het antwoord Hoofdstuk 5. Terugbetaling voor schotten na overlijden Afdeling 1. De wettelijke regel Afdeling 2. Artikel 1240bis BW Afdeling 3. De situatie van de bijzondere legataris Afdeling 4. Programmawetten Conclusie Beknopte bibliografie Appartementsmede-eigendom: nieuwbouwprojecten en renovatie van appartementsgebouwen Steven Snaet en Myriam-Alexandra Vreven Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Nieuwbouwprojecten en appartementsmede-eigendom Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. Het opstellen van de statuten van de appartementsmede-eigendom aandachtspunten bij nieuwbouwprojecten Het opstellen van de statuten door de notaris Aanduiding van de private en de gemeenschappelijke delen Bepaling van het aandeel van elke private kavel in de gemeenschappelijke delen en lasten xii

7 4. Opname van voorbehouden rechten m.b.t. latere bouwfases en wijzigingen aan de statuten ingevolge veranderingen bij het uitvoeren van het bouwproject De overdracht van de private kavels door de bouwpromotor het ontstaan van de mede-eigendom Gesplitste verkoop van grond en private kavel bij nieuwbouwprojecten Afdeling 3. Appartementsmede-eigendom en de Woningbouwwet: enkele aandachtspunten Toepassing van de Woningbouwwet bij de verkoop van appartementen op plan Geoorloofde en ongeoorloofde ontwijkingen van de Woningbouwwet Specifieke probleempunten met betrekking tot de verkoop van nieuwbouwappartementen op plan met toepassing van de Woningbouwwet A. De verplichte opname van de basisakte, het reglement van medeeigendom en de stedenbouwkundige vergunning als bijlagen bij de (verkoop)overeenkomst B. De waarborgregeling specifieke probleempunten voor nieuwbouwappartementen Afdeling 4. De oplevering van de private en de gemeenschappelijke delen bij een nieuwbouwproject De oplevering en de Woningbouwwet De oplevering en de Appartementswet Hoofdstuk 3. Renovatie van een appartementsmede-eigendom Afdeling 1. Algemeen Afdeling 2. Beslissingsbevoegdheid tot het uitvoeren van renovatiewerken Principiële beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering Initiatiefrecht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering Beslissing van de algemene vergadering om renovatiewerken uit te voeren xiii

8 4. Werken aan privatieve delen die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars (art , 1, 1, e BW) Mogelijkheid voor iedere mede-eigenaar om beslissing tot renovatie en/of verbouwing aan te vechten Dringende renovatie- en herstellingswerken autonome bevoegdheid van de syndicus Afdeling 3. Concrete uitvoering van de renovatiewerken Mededinging Sluiten van de verbouwingsovereenkomsten opvolging van de werken en oplevering Afdeling 4. Kostenbijdrage voor verbouwings- en renovatiewerken Afdeling 5. Renovatie van een private kavel Afdeling 6. Renovatiewerken die betrekking hebben op het gehele gebouw met inbegrip van de private kavels Afdeling 7. Aandachtspunten gewijzigd koninklijk besluit modernisering liften Hoofdstuk 4. Afbraak en wederopbouw Afdeling 1. Accidentele vernietiging Afdeling 2. Vrijwillige afbraak Procedures binnen en buiten de vereniging van mede-eigenaars Dirk Scheers Hoofdstuk 1. Bevoegdheid Afdeling 1. De materieel bevoegde rechter Afdeling 2. De territoriaal bevoegde rechter Afdeling 3. Arbitrage Hoofdstuk 2. De hoedanigheid van de vereniging van mede-eigenaars om in rechte op te treden Afdeling 1. Rechtspersoonlijkheid Afdeling 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de syndicus Afdeling 3. Meldingsplicht Hoofdstuk 3. Rechtsvorderingen van de vereniging van mede-eigenaars ten aanzien van mede-eigenaars Afdeling 1. Invordering van achterstallige bijdragen xiv

9 Afdeling 2. Eis tot naleving van de reglementen Hoofdstuk 4. Rechtsvorderingen van mede-eigenaars ten aanzien van derden Afdeling 1. Meldingsplicht Afdeling 2. Eisen van mede-eigenaars tegen huurders in het gebouw Hoofdstuk 5. Rechtsvorderingen van mede-eigenaars ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars Afdeling 1. De eis tot aanstelling van een syndicus Afdeling 2. De eis tot nietigverklaring van beslissingen van de algemene vergadering Afdeling 3. De eis tot bijeenroeping van de algemene vergadering Afdeling 4. De eis tot het uitvoeren van dringende werken Afdeling 5. De eis tot wijziging van de aandelen en lasten Afdeling 6. De eis tot indeplaatsstelling bij misbruik van minderheid Afdeling 7. De eigendomsvordering aangaande de privatieve kavel Afdeling 8. Advocaatkosten Hoofdstuk 6. Rechtsvorderingen van derden ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars Afdeling 1. Eis van bezitters van zakelijke of persoonlijke rechten Afdeling 2. Aansprakelijkheidsvorderingen Hoofdstuk 7. Tot slot Bijlage: Rechtspraak Vredegerecht te Veurne 13 januari Vredegerecht te Veurne 17 februari Vredegerecht te Antwerpen 9e Kanton 5 januari Vredegerecht te Sint-Truiden 24 januari Vredegerecht te Veurne 15 mei Vredegerecht te Antwerpen 9e Kanton 24 juli Vredegerecht te Veurne 4 september Vredegerecht te Antwerpen 9e Kanton 8 november xv

10

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht

Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID Academiejaar 2012-2013 Vruchtgebruik-blote eigendom-verhoudingen in het appartementsrecht Promotor: Annelies Wylleman Co-promotor: Daan De Witte Masterscriptie

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978.

GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN. RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER. Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN RESIDENTIES KLAPROOS en ZONNEBLOEM Hagespreekstraat 34-38 9880 AALTER Ondernemersnummer : KBO 0822.367.978. STATUTEN VAN HET GEBOUW E1-E5 TE AALTER, HAGEPREEKSTRAAT

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPSTAL

OVEREENKOMST VAN OPSTAL . OVEREENKOMST VAN OPSTAL TUSSEN Vennootschap X, afgekort X, met maatschappelijke zetel te en Vennootschap Y, afgekort Y, met maatschappelijke zetel te wordt heden DATUM te PLAATS overeengekomen: Artikel

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998

trv INHOUDSTAFEL jaargang 1998 bijlage bij trv 99/1 uitgeverij biblo afgiftekantoor antwerpen x trv 1998 trv 1998 INHOUDSTAFEL jaargang 1998 uitgeverij biblo bijlage bij trv 99/1 afgiftekantoor antwerpen x I ALFABETISCHE INHOUDSTAFEL VAN DE AUTEURS I. BIJDRAGEN, STANDPUNTEN EN NOTEN p. - Baudouin CAEYMAEX,

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Basislastenboek Syndicus

Basislastenboek Syndicus Basislastenboek Syndicus Voorstelling voor het mandaat van syndicus Deze wetgeving regelt op een grondige wijze het appartementsrecht en is van kracht sinds 1 augustus 2005 en werd grondig gewijzigd dit

Nadere informatie