De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar"

Transcriptie

1 De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De twee nieuwe organen binnen de Vereniging van Mede-eigenaars: de Raad van Mede-eigendom en de Commissaris van de Rekeningen

2 inhoud Voorwoord... 1 DEEL I Symposium... 3 De commissaris van de rekeningen... 4 DIRK MEULEMANS Docent Beurs- en Effectenrecht HU Brussel Docent HoGent Wetenschappelijk coördinator en lesgever opleidingen vastgoedrecht en financieel recht Hoofdredacteur Bestendig handboek Huishuur en Handelshuur Hoofdredacteur Nieuw Notarieel kwartaalschrift ISIS VERMANDER Geassocieerd notaris te Wuustwezel Lesgever en lid programma-commissie opleiding vastgoedrecht Lid redactieraad Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 1. Een nieuw orgaan van de Vereniging van Mede-eigenaars Een verplicht orgaan Wie kan benoemd worden als commissaris van de rekeningen De benoeming door de algemene vergadering De duur van het mandaat De vergoeding De wettelijke opdrachten op grond van de Wet op de Appartementsmede-eigendom De statutaire opdrachten De wettelijke opdrachten op grond van de Wet tot oprichting van een Instituut van Syndici, Rentmeesters en (mede-)eigenaars De rol op de algemene vergadering. Het verslag van de commissaris. De kwijting De bevoegdheden ( de rechten) van de commissaris van de rekeningen Adviesverlening door de commissaris aan de Vereniging van Mede-eigenaars De beëindiging van het mandaat De aansprakelijkheid van de commissaris De onderlinge verhouding tussen de commissaris van de rekeningen en de Raad van medeeigendom De raad van mede-eigendom: enkele capita selecta KURT STAS Jurist Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars vzw 1. Inleiding Facultatief of verplicht orgaan i

3 I. Facultatief orgaan II. Verplicht orgaan Oprichting en wijze van samenstelling I. Oprichting Vereniging van mede-eigenaars met minder dan 20 kavels Vereniging van mede-eigenaars met ten minste 20 kavels II. Afschaffing Vereniging van mede-eigenaars met minder dan 20 kavels Vereniging van mede-eigenaars met ten minste 20 kavels III. Samenstelling Algemeen Het begrip samenstelling Het begrip mede-eigenaar IV. Criteria met betrekking tot de leden Aantal leden Eigenschappen van de leden (a) Ten opzichte van alle leden (b) Ten opzichte van de voorzitter V. Soorten raad van mede-eigendom Verkiezing van de leden van de raad van mede-eigendom I. Algemeen II. Indienen van kandidaturen III. Benoeming van de leden IV. Gebrek aan kandidaten of onvoldoende benoemde leden Aspecten van het mandaat I. Duur van het mandaat II. Bezoldiging van het mandaat III. Kosten voortvloeiend uit het mandaat IV. Einde van het mandaat Aspecten met betrekking tot de werking van de raad I. Algemeen II. Installatievergadering van de raad III. Werkingsregels van de raad IV. Uitoefening van bevoegdheden V. Plaatsvervangende leden VI. Overdracht van het controledossier VII. Openbaarheid Raad van mede-eigendom binnen de rechtspersoon vereniging van mede-eigenaars WINAND VAN COILLIE Vastgoedbeheerder-Syndicus 1. Voorwoord Wettelijke bepalingen I. Rechtstreekse wettelijke bepalingen Staan er ter zake bepalingen in het reglement van mede-eigendom? Drie vierden van welke stemmen? Wat wordt er eigenlijk bedoeld met oprichting & samenstelling? (a) Oprichting van een Raad van Mede-eigendom (bij gebouwen t/m 19 volwaardige panden (b) Samenstelling van de Raad van Mede-eigendom (c) Verkiezing van de leden van de Raad van Mede-eigendom Wat werd in de Wet van 1994 bedoeld met het bijstaan v/d syndicus? (a) Bij een privé-syndicus (b) Bij een professioneel syndicus Wat wil de wetgever zeggen met toezicht houden op zijn beheer? II. Onrechtstreekse wettelijke bepalingen Artikel ii

4 2. Onderafdeling III, artikels 577-6, & Artikel , III. Conclusie Statutaire bepalingen Conventionele bepalingen I. Administratief/juridisch beheer Syndicuscontract (a) Volmacht voor de Raad van Mede-eigendom (b) Wettelijke bepalingen en deontologieverplichtingen ter zake (c) Ereloon (en andere vergoedingen) van de syndicus Samenstellen van een basisdossier Het beknopt noteren van de basisgegevens per gebouw (a) Juridische samenvatting (b) Bouwkundige samenvatting (c) Administratieve samenvatting (d) Financiële samenvatting (e) Bouwkundige samenvatting (f) Samenvatting onderhoud, depanneren en toeleveringsbedrijven (g) Samenvatting controles (h) Samenvatting van de gebruiksmodaliteiten van het bouw Organisatie en administratie ten behoeve van de beslissingsorganen (voor het stellen van daden noodzakelijk in de waarneming van het beheer) (a) Scheidingslijn bevoegdheden (b) Rechtsgeldige en uitvoerbare beslissingen (c) Het voorzitten en leiden van de algemene vergadering De vertegenwoordiging v/d VM bij het onderschrijven van contracten De vertegenwoordiging v/d mede-eigenaars in alle andere daden (o.a. rechtsgeschillen ten opzichte van derden of ten opzichte v/d mede-eigenaars zelf) Secretariaat en briefwisseling De relatie met bewoners, en alle rechtverkrijgers te gelijk welken titel II. Financieel beheer Basiselementen inzake het financieel beheer van mede-eigendom Het samenstellen van het werkkapitaal (a) De basis = begroting (b) Daaruit distilleren van het werkkapitaal Het betalen van de gemeenschappelijke rekeningen Het omslaan van de kosten over de mede-eigenaars (a) Kostenopgave (b) Kostenverdeling (c) Déchargemodaliteiten - Vermogenstaat Het invorderen van de verschuldigde bedragen Het creëren van het reservekapitaal (a) Wat is het verschil tussen werkkapitaal en reservekapitaal? (b) Respecteren van het verschil tussen werkkapitaal en reservekapitaal (c) Wat met deze kapitalen bij verkoop van een pand? (d) Hoe verrekenen van betalingen via het reservekapitaal? (e) Openen van de rekeningen (f) Reservekapitaal is geen resultaat van sparen maar van afschrijving III. Technisch beheer Het herstellen van occasionele defecten (a) Panne - defect - breuk (b) Depanneren - defectherstelling (c) Herstelling Het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium (a) Oogmerken (b) Een uitbating met die twee oogmerken heeft drie uitgangspunten : (c) Een goed onderhoudsprogramma stelt drie doeleinden : (d) Preventief onderhoud iii

5 3. Het op elk ogenblik bedrijfsklaar houden van de technische installaties Het uitbaten v/d technische installaties (hoofdzakelijk voor gemeenschappelijk gebruik) In de tijd: het verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties En uiteindelijk na verloop van tijd het renoveren (aanpassen aan nieuwe technieken en terug in goede staat van werking en gebruik brengen) Aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom I. Aansprakelijkheid Binnen haar wettelijk kader, niet aansprakelijk, tenzij (a) Grove schuld (b) Bedrog (art B.W.) (c) Aansprakelijkheid in kader van lastgeving Aansprakelijkheid voor haar adviesbevoegdheid Aansprakelijkheid voor haar controlerende bevoegdheid II. Verzekering voor aansprakelijkheid III. Conclusie IV. Bibliografie Algemeen besluit Aansprakelijkheid in een mede-eigendom ANNEMIE BAMPS B-Cover Building Insurance 1. Het begrip aansprakelijkheid I. De drie elementen van aansprakelijkheid Schade Fout Oorzakelijk verband Diverse vormen van aansprakelijkheid I. De strafrechterlijke aansprakelijkheid II. De foutloze (= objectieve) aansprakelijkheid III. De contractuele aansprakelijkheid IV. De niet-contractuele aansprakelijkheid V. De beroepsaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de VME, individuele mede-eigenaars, organen (syndicus, raad van mede-eigendom en commissaris van de rekeningen) en aangestelden van de VME I. Niet-contractuele aansprakelijkheid II. Contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheidsverzekering van de VME, individuele mede-eigenaars, organen van de VME en aangestelden van de VME I. Doel II. Wie is verzekerd? III. Wat is verzekerd? De verzekering beroepsaansprakelijkheid van de syndicus I. Doel II. Wie is verzekerd? III. Wat is verzekerd? De aansprakelijkheid van de raad van mede-eigendom De aansprakelijkheid van de commissaris van de rekeningen De aansprakelijkheidsverzekering van de commissaris van de rekeningen en/of de leden van de raad van mede-eigendom I. Doel van deze verzekering? II. Wie is verzekerde? III. Wat is verzekerd? IV. Uitsluitingen V. Beperktheid in tijd VI. Verzekerde bedragen VII. Vrijstellingen iv

6 DEEL II Workshops Workshop I Hoe efficiënt de boekhouding van een VME controleren? Workshop II Hoe doeltreffend een syndicus kiezen - het stappenplan Workshop III Actuele valstrikken bij de kwaadwillige syndicus DEEL III Actuele wetgeving Bepalingen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen Bepalingen teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken Bepalingen met betrekking tot het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars DEEL IV Toekomstige wetgeving De wet tot oprichting van een instituut van syndici, rentmeesters en (mede-)eigenaars Algemene situering I. Inleiding II. Opdrachten van het instituut III. De hoedanigheid van syndicus: alle professionele syndici IV. De rentmeester V. De samenstelling van het Instituut VI. De organen van het Instituut Algemene toelichting Wetsvoorstel v

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM

LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM LASTENBOEK SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Lastenboek syndicus van mede-eigendom van de Residentie. horende bij de overeenkomst tussen vereniging van mede-eigenaars en syndicus, dd.... en dat er uitdrukkelijk,

Nadere informatie

Basislastenboek Syndicus

Basislastenboek Syndicus Basislastenboek Syndicus Voorstelling voor het mandaat van syndicus Deze wetgeving regelt op een grondige wijze het appartementsrecht en is van kracht sinds 1 augustus 2005 en werd grondig gewijzigd dit

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014

Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Gecoördineerde Statuten van Flanders FOOD v.z.w. per 19 december 2014 Overzicht TITEL I. - BENAMING - ZETEL - DUUR - DOEL... 2 ARTIKEL 1. - BENAMING... 2 ARTIKEL 2.- ZETEL... 2 ARTIKEL 3.- DUUR... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

De mede-eigendom en u

De mede-eigendom en u De mede-eigendom en u Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 30 september 2010 TREVI G R O U P édito Le Soir. Ismael Moumin. (St ) Enkele honderdduizenden Belgen mogen zich mede-eigenaar noemen. Een naam,

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur

«Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel. TITEL I. Naam, zetel, doel, duur «Fair Timber» E. Jacqmainlaan 90 1000 Brussel STATUTEN TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam «Fair Timber», vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging behoudt zich

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

KB Boekhouding 2012: teksten

KB Boekhouding 2012: teksten Algemene inhoudstafel KB Boekhouding 2012: teksten Onderstaande versie is gestructureerd en geannoteerd door de redactie waar nodig, ten einde het geheel vlotter leesbaar en vooral toegankelijker te maken.

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie