functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans."

Transcriptie

1 \f» t» p3 < w e Wl to ft* i REGLEMENT VOOR HET VERGEUTKEND WERVINGSEXAMEN VO FUNCTIE VAN ATTACHÉ-BOEKHOUDER / FINANCIEEL VERANTWQQRDEL M/V (niveau A) met voldoende kenni van het Nederland Het Bruel Hoofdtedelijk Parlement legt een twee Jaar geldige wervingreerve aan voor de functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de peronen die houder zijn van een diploma in het Fran l Context van de functie Het Bruel Parlement heeft verchillende opdrachten : de verkiezing van en de politieke contrôle op de leden van de Bruele Hoofdtedelijke Regering; de bepreking van de wettekten en verordeningtekten, de goedkeuring van de begroringen Met Parlement oefent amen met de Bruele Hoofdtedelijke Regering, de Bruele wetgevende macht uit 2 Oodrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché-boelchouder / fmancieel verantwoordelijke oefent 2ÎJn functie uit bij de directie Peroneel en Financiën waar hij verantwoordelijk i voor de dienten "Gewezen volkvertegenwoordiger" en "Financiën en Boekhouding" De gentereeerde kandidaten worden verzocht kenni te nemen van de tkbechrijving die al bijlagen l en 2 gaan van het huidige examenreglement Avond" en weekendpretatie worden geeit volgen de noden van de dient Contactperonen: de heer Dirk LîCHTERT, betuurdi recteur, Telefoon : ; ; de heer Thierry MOMMER, eerte advieur, Telefoon : ; PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergelijkend wervîngexamen voor de Éunccie van attaché (F) aangaande boekhouding en 6nancële zaken voor de clirectie Peroneel en Financiën (Bijlage) 1/5

2 1M? t * w >-> y) / w ri ) : < / <iiî 3 Eventuele voorafffaande t>roef- duur: 4 uur maximum Naargelang het aantal ontvankelijke kandidaattellingen, kan er een voorafgaande proef georganieerd worden, betaande uit meerkeuzevragen die gaan over : baibegrippen van grondwettelijke en adminitratiefrecht; baibegrippen vaa taathuihoudkunde; baibegrippen van begrotingrecht; de rijkcomptabiliteit; de dubbele boekhouding De helft van de vragen zijn in het Fran en de andere helft in het Nederland geteld Op bai van de reultaten van die proef, bepaalt het Bureau het aantal kandidaten dat tôt het verelijkend examen toegelaten wordt 4 Vereelijkend wervinffexamen 41 Eerte chriftelijke proef- duur : 2 uur maximum Deze proef omvat een amenvatting van een lezing van een twintigtal minuten over een algemeen onderwerp (de kandidaten mogen geen aantekeningen maken tijden de voordracht die lecht één keer wordt voorgelezen) Dit onderded dient om de zin voor ynthèe van de kandidaten te toeten Voor de beoordeling wordt rekening gehouden met de vorm en de pelling Om voor deze proef te lagen moeten de kandidaten minten 18 punten op 30 halen (60%) 42 Tweede chriftelijke oroef-- duur : 4 uur maximum De kandidaat moet multiplechoicevragen en enkele open vragen beantwoorden om zijn kenni mbt de in bijlage 3 van dit examenreglement vermelde domeinen Om voor deze proef te lagen raoeten de kandidaten minten 54 punten op 90 halen (60%)? i; PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergetijkend wen/ingexamen voor de funcrie van attache (F) aangaande boekhouding en fînancëie zaken voor de directie Peroneel en Financiën (Bijtage) 2/5 'ff : '

3 '\ * # w ft u V c- 7t -%- / f 43 Mondelinee oroef- duur : oneveer 15 minuten Deze proef, van ongeveer vijftien minuten, heeft tôt doel te evalueren of het proflel van de kandidaat overeentemt met de vereiten van de functie en zijn motivatie te beoordeien Dit gedeeke zal in het bijzonder betrekking hebben op : - de taken en de verantwoordelijkheden zoal bechreven in de functiebechrijving, - de Belgiche intellmgen, in het bijzonder de intellingen van het Bmel Hoofdtedelijk Gewet (bevoegdheden, organen, enzovoort) Om voor deze proef te lagen, moet de kandidaat ten minte 18 punten op 30 (60%) halen 5 Taalproefover de voldoende kenni van het Nederland 51 Schriftelijk eedeelte - duur : 3h00 Verhandeling in het Nededand over een otiderwerp van algemeen belang 52 Mondeline eedeelte - duur : oneveer 15 minuten Dit gedeeke gaat over aangelegenheden van algemeen belang en onder meer onver de Bruele mtellingen; het heeft tôt doel de taalkeani en de preekvaardigheid van de kandidaten te beoordelen Om te lagen, moet de kandidaat ten minte 10 punten op 20 halen voor elk gedeeite (51 en 52) en 24 punten op 40 voor beide gedeeke amen (60%) 6 Ranechikkine van de eelaaede kandidaten De rangchikking van de elaagde kandidaten wordt opgeteld op bai van het totaal van de punten behaald op de chriftelijke en de mondeunge proeven van het vergelijkend examen (41, 42 en 43), gevraagde minimum van 90 punten op 150) Er wordt geen rekening gehouden met de punten behaald voor de eventuele voorafgaande proef (zie punt 3) noch met de punten behaald voor de taalproeven (zie punt 5) Bij gelijke punten, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die in het Bruel Gewet f woont; indien er opnieuw gelijkheid i, wordt voorrang gegeven aan de oudte kandidaat? PF/P/TM/yy/nbur20l3/20H Bureau van 24 apriî 2014 ~ Vergetijkend wervingexamen voor de functie van attaché (F) aangaande boekhouding en financëlc zaken voor de directie Peronee! en Financiën (Bijlage) 3/5

4 VEM 0, > t t» -i p3 w a </) to -> / <iir- 7 Deelneminevoorwaarden oo de uiterte datum van inchriivine De kandidaat moet houder zijn van : - een dlploma van hoger onderwij van het lange type in de toegepate economiche wetenchappen, handelwetenchappen, handelingenieur (mater of gelijkwaardig) of elk ander diploma van het hoger onderwij van het lange type dat door het Bureau al geujkwaardig erkend wordt; - een vroeger uitgereikt diploma dat met bovenvermeld diploma overeentemt De kandidaat die het vereite diploma in het in Belgie georganieerde of geubidieerde onderwij behaald heeft, mag het vergelijkend examen enkel afleggen in de taal van zijn diploma, dit wu zeggen in het Fran, termj hij uiterlijk op de uiterte inchrijvingdatum kan aantonen dat hij bechikt over het taalcertiflcaat van Selor (voorheen VWS) met betrekking tôt de kenni van de Frane taal dat, met betrekking tôt het vattellen van het taalregime, in de plaat komt van het opgelegde diploma of het vereite tudiegetuigchrif voor de functie ofbetrekkingen van niveau A/l van het Rijkperoneel (art 7 van het KB van 30 november 1966) Wîe zijn diploma in een ander land dan Belgie behaald heeft, mag onder voorbehoud deelnemen Indien hij het équivalent van zijn diploma nog niet verkregen heeft, moet hij, om toegelaten te worden, het univeritair équivalent van zijn tudiegetuigchrift voor het in hec electiereglement vereice Belgiche diploma verkregen hebben VÔÔR het luiten van de electieprocedure Omdat die procédure tamelijk lang duurt, wordt hem aangeraden ztch nu al te wenden tôt het "Minitère de la Fédération Wallonie-Bruxelie" (tel: De kandidaat moet ook het bewij leveren (atteten of andere geldige tukken) dat hi op de uiterte inchrijvingdatum een beroepervaring heeft van ten minte 2 Jaar betreffende het boekhouding ofhet flnancieel beheer De kaadidaattellingen mogen enke! via de pot en met bijgevoegd inchrijvingformulier (bijlage 4) ingediend worden Er zal een rekeamg gehouden worden met de kandidaattellingen die in een andere vorm ingediend worden of die te laat ingediend worden PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergelijkend wervingexamen voor de functie van attache (F) aanaande boebhoudmg en fînancële zakcn voor de directie Pcroneel en Financiën (BiJlage) 4/5

5 EN t t» yt < M ri, C/ <) ir* 8 Toelatmevoorwaarden voor de tage De kandldaat moet op de datum van zijn toelating tôt de tage aan de volgende voorwaarden voldoen : - burger zijn van de Europee Unie; indien niet, het bewij leveren van de aanvraag tôt naturaliatie of van de verwerying van een van de hierboven bedoelde nationaliteiten; - van onberipelijk gedrag 2ijn; de burgerlijke en politieke rechten genieten; - voor de mannelijke kandidaten, voldaan hebben aan de wetten op de milltie; - guntig gerangchikt zijn in de wervingreerve; - de nodige lichamelijke gechiktheid bezitten voor het ukoefenen van de functie zoal vatgeteld door de bevoegde externe dient aangeteld door het Bureau van het Parlement, - de leefijd van 18 Jaar bereikt hebben De gelaagde kandidaat kan vat benoemd worden na het uccevol afronden van de vereite tage, die in principe een Jaar duurt 9 Bezoldieine en loopbaan De jaarlijke brutobezoldigmg bedraagt mmimum 47312,69 tût 81846,65 maximum volgen de huidige index 1,6084 (chaal A l), réglementaire toelagen met inbegrepen De attaché kan, met toepaing van het principe van de vlakke loopbaan, bevorderd worden tôt de graden van: adjunct-advieur, na drie jaaf dient (chaal A2); advieur, na zeven Jaar dient in de graad van adjunct-advieur (chaal A3), eerte advieur, na vijfjaar dient in de graad van advieur (chaal A4) PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergclljkend wervingexamcn voor de funcie van afccaché (F) aangaande boekhoading en fînancck zaken voor de directie Peroneel en Financiën (Bijiae) 5/5

6 \KMÎ * t w?8 / w e (/ t/) : t ies * BIJLAGE 1 / TAAKBBSCHRITVING VAN ATTACHÉ BIT DE DIENST FÎNANCIEN EN BQEKHQUDING In de peroneelformatie van het Bruel Parlement maakt de dient Financiën & Boekhouding deel uit van de Directie "Peroneel en Fmanciën" De dient Financiën & Boekhouding i belat met de algemene- en de begrotingboekhouding van het Parlement, de betalmgen van de vergoedingen en de wedde, het beheer en de betaling van de facturen, de inning van de ontvangten, het beheer van de kategoeden, de opmaak van de gewone- en buitengewone middelen- en uitgavenbegmting, de contrôle over de uitvoering van die begrotingen, de eventuele berotingaanpaingen en de rekeningen De dient Financier! & Boekhouding i amengeteld uit één attaché, die dientverantwoofdelijke i, en uit twee aitent-boekhouder Opdrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché zorgt voor de taken waarmee de dient Financiën & Boekhouding belat i en geeft daartoe de nodige intructie aan de aitent-boekhouder die volgende taken uitvoeren : l Het houden van een boekiiouding de inchrijving van allé ontvangten en uitgaven, overeenkomtig de wetgeving înzake de rijkcomptabiliteit, in een angepat boekhoudprogramma dat zowel een begrotingboekhouding (met gewone en buiengewone ontvangten en uitgaven) al een algemene boekhouding (telel van dubbele boekhouding) bijhoudt; het invoeren van gegeven mbt : de cijfer van de goedgekeurde begroting, de becelbon (de vadeggingen), de facturen (de vereffeningen), de katukken mbt de wedde en de vergoedingen tvv de volkvenegenwoordiger, de peroneeileden en de medewerker, rekeninguittrekel, kauitgaven, uitgaven voor rekening van derden (PFB, RVG, Miniterie van het Bruel Gewet), onkotennota', afchrijvingen en het afluiten van het boekjaar; het onderhouden van contacten met de leverancier van het boekhoudprogramma (Ordige) ingeval van problemen, in amenwerking met de informaticadient; het klaeren en het archiveren van allé boekhoudkundige documenten; het nodige doen in de uitgaven- en de declaeringprocedure (bv de littera vermelden ofde betelbon) PF/P/TM/yymbur 2013/ Bureau van 24 apriî Vergelijkend Examen voor de functie var atcaché (F) in boekhouding en fmanciën (Bijlae l) i/4

7 '\ÎMÎ t > w w ri t/ï 5 r -- BIJLAGE 1 2 De uitvoerin van de betalingen» de belangrijkte uit te voeren betalingen zijn onder andere : de facturen, de vergoedingen en de wedde (van de volkvertegenwoordiger, het peroneel en de parlementaire medewerker), de bedrijfvoorheffmg, de rz-bijdragen, de penioenbijdragen, de maaitijdvergoedingen voor het peroneel, de betahngen van aanvragen tôt tuenkomt in het kader van de ociale dient, terugbetaling van koten (vate telefoonverbindmg, gm, faxlijn, internetverbinding, informaticamateriaal), voorafbetaling belatingen tvv de volkvertegenwoordiger, de werktngtoelaen aan de penioenka en aan de politieke fractie; de betaiingen dienen te worden uitgevoerd oveoenkomtig de wetgeving op de overheidopdrachten en de uitgavenprocedure : meetal elektronich (via een Iabelprogramma), om via de ka (voor uitgaven tôt maximum 350 Eur of 700 Eur indien met betelbon), via domiciliëring of via de kredietkaart; contrôle uitoefenen op de toepaing van de overheidopdrachten en de ukgavenprocedure en eventueie afwijkingen eran aan de dientverantwoordelijke voorleggen; bij het voorbereiden van de vereite betalingen erop toezien dat het aldo van de rekeningea en van de ka toereikend i; eventuele mhoudingen op de wedden en de vergoedingen verrichten overeenkomtig de interne procédure van 4e onkotennota'; contacten met leverander nav problemen meê de facturarie en de betaling ervan in amenwerking met de bevoegde dient; het telefonich beantwoorden van vragen betreffeade de betalinen 3 De inning van de onmneten de aanvraag en de contrôle op de torring van de dotatie vanwege het Bruel Gewet; de torting te gepaten tîjde van de huur door PPB verifiëren; voor de verhuur van de zalen van het Parlement dient een onkotennota' te worden opgemaakt en geverifîeerd te worden dat de bedragen ge'nd worden; de contrôle op de innlng van de voorchotten van RVG en PFB; de contrôle op de inning van de andere ontvangten (fotokopieerkoten, verkoop wenkaarten, bureaubenodigdheden, etc); - i contacten met RVG en PFB in verband met de voor hen ten late genomen koten; contacten met volkvertegenwoordiger, peroneelleden, parlementaire medewerker ofderden in verband met onkotennota' : f i; : PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april Verelijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhoudîng en financier] (Bijlage l) 2/4 l :

8 '\îî 4; a > w 70 w ri <0 <o : z - f* BIJLACE 1 4 Het theauriebeheer toezien dat het aldo van de kaa en van de fmanciële rekeninen toereikend i rekening houdende met de toekomtige betalingea; degevallend een opdracht tôt aankoop of verkoop van Bevek aan de bank zenden of een afhaling in peciën doen; voortellen doen aan het Bureau - via de werkgroep "Beleggingen" - mbt de beleggmgen 5 De begroting en de rekeningen het optellen van de ontwerpbegroting en de contrôle van de uitvoermg ervan; het houden van de begrotîngcontrole 2 maal per jaar; het bijhouden van tabellen in verband met de koten van inveteringprojecten; het optellen van de rekeningen; het opmaken van een document dat de overeentemming geeft tuen de cijfer van de alemene- en de begrotingboekhouding; ter bechikking taan van het Rekeahoftijden de jaarlijke contrôle Verder zorgt de attaché voor : de adminitratieve opvoling van de genomen beliiagen ofde getelde vragen door het Bureau; de tabeuen mbt, de Jaarlijke begroting van het Pariement optellen aan de hand van een Excelprogramma op bai van gegeven die door de bevoegde dienten worden vertrekt; - de tabellen mbt de eventuele begfotingaanpaingen optellen; de afluiting van de rekeningen; - het voorleggen van deze rekeningen aan het Bureau en mit goedkeurmg de voorlegging ervan aan het Rekenhof; 'i - ter bechikking zij'n van de medewerker van het Rekenhof en hen de nodige documenter! ter bechikking teuen aan het Bureau voortellen doen mbt de beleggingen via de werkgroep "Beieggingen"; ingeval van afwezigheid van beide aitenten, de nodige back-up kunnen verzekeren V- y, inzake de courante operatie binnen de dient; i? - de nodige contacten plegen met andere ambtenaren indien er onregelmatigheden bij de i uitgavenprocedure zouden worden vatgeteld en de nodige nota' optellen tav - zijn/haar hiérarchie; j- PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 2-4 april Vergetijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhouding en financier! (Bijlae l) î/4 i 1

9 '\ÏMλ t t» S» U-l ri } 7t ż /ft* BIJLAGE 1 nota' maken voor het Bureau van het Parlement; - toekijken op de vereite archivering van de documenten van de dient Boekhouding en fmanciën (in amenpraak met de aitenten); - de nodige initiatieven nemen ter verbetering van de betaande procédure, beheerintmmenten, de planning, de typedocumenten om de interne contrôle te verbeteren; briefwieling optellen; de door de aitent voorbereide betalingen controleren, voor ondertekening doorturen tav 2 ecretarien van het Bureau en ze tenlotte verzenden; - de goede werking van de dient Financiën & Boekhouding verzekeren (zorgen voor een biuijke werkverdeling tuen de aitenten, voor een voldoende bemanning tijden de permanentieperiode, vormlngen voortellen voor de aitenten, etc); zich op de hoogte houden van de wetgeving inzake overheidopdrachten en het opmaken van eventuele latenboeken Competentie Techmche competentie U heeft een kenni van de dubbele- en de begrotingboekhouding; U heeft een kenni van wetgeving op de overheidopdrachten; U heeft een grondige kenni van Excel en bent vertrouwd met Word; Indien U voormelde kenni nog niet zou bezkten, bent u bereid de nodige opleidinen ter zake te volgen Gedracompetentie U kan gegeven kritich analyeren; U volgt de wetgeving op de Rijkcomptabilitek en op de overheidopdrachten op evenal de betaande uitgavenprocedure en ziet toe dat zij gerepecteerd worden; U geeft duidelijke intructie en ziet er op toe dat de regel en de procédure worden naeleefd; U kan vlot ommumceren, zowel chriftelijk al mondeling - U kan vlot amenwerken met de andere collega' van de dient en wielt op regelmatige bai informatie met hen uit; - U onderhoudt de nodige contacten met de collega' van de dient Boekhouding van de andere aemblée; - U lot op zeiftandige wijze de problemen bij onvoorziene ituatie op; U zoekt teed om uw kenni en bekwaamheden te verbeteren PF/P/TM/yy-'nbur 2013/ Bureau van 24 april Vergelijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhouding en finandën (Bijlagç l) 4/4

10 'M, t t Btf -i y w a ) </> 7t -Ï) î BIJLAGE 2 TAAKBESCMRITVING VAN ATTACHÉ BIT DE DIENST GEWEZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Overeenkomtig art l van het protocol tuen de vzw Penioenka en het Bruel Parlement, i dit laatte gelat met een opdracht van admimtratieve bijtand Die bijtand houdt allé beheertaken in, met inbegrip van het fînancieel- en boekhoudkundig beheer van de fonden van de penioenka die nodig zijn voor de dagelijke adminitratieve werking ervan, overeenkomtig de intructie en beliingen van de beheerorganen van de Penioenka en met de naleving van de wettelijke en réglementaire bepaiingen ter zake De bijtand houdt In het bijzonder de verplichting in om de beheerorganen van de Penioenka volledig en nauwkeuri op de hoogte te houden van de aangelegenheden die hen aanbelangen De dient gewezen volkveftegenwoordiger betaat uit één attaché halftijd verantwoordelijk voor de dient en uit één aitent halftijd Opdrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché zorgt voor : de planning, de coordinatie, de contrôle en de opvolging van de activiteiten van de Ka Hiertoe geeft hij de nodige intructie aan de aitent die belat i met : - de berekening van de rut- en overlevingpenioenen tvv de gewezen volkvertegenwoordiger van het Bmel parlement of aan hun rechthebbenden ingeval deze overleden zijn rekenin houdende met de reglementering ter 2ake; deze berekening ebeuft in een Excelprogramma en een pecifîek programma "Penioenbeheer"; - het boekhoudkundig beheer van allé vemchringen in een Winbookprogramma onder het toezicht en bijtand van een externe acountant; he factuurbeheer ten late van de Ka De boeking van elke beleggingtrana-ctie die de beheerder van de portefeuille doet, afchrijvingen boeken, aangifte doea inzake Riziv, bedrijfvoorheffing en RSV2, contacten met de Kruipuntbank, jaarlijk de ficale aangifte doen en ficale atteten afleveren mbt de betaalde penioenen en de preentiegelden, opmaken van jaarlijke atteten inzake vrijwillige bijdragen, maandelijk de fiche aan de belanghebbenden toezenden; de ontvangen onkotennota' van andere aemblée verifîëren (ingevolge het proêocol tuen kaen) en de berekening en de invordering van het bedrag ten late van de andere aemblée; het voorbereiden van de vereite betalingen en toezien dat het aldo van de rekeningen toereikend i voor de betalingen; PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april VcrgeUjkend examen voor de funcrie van acrachc (F) in boekhouding en fînatkiën (Bijlage 2) 1/3

11 '\MÎ 4; * * t» t-i PS (S w û t t-1 7t -û <' iet-î BIJLACE 2 - de contrôle op de inning van de bijdragen aan de penioenka (inhoudingen op de parlementaire- en uktredingvergoedingen, bijdragen van het Parlement en de vrijwiluge bijdragen); - imulatie van peaioenberekenmgen maken Verder zorgt de attaché - amen met de directeur van de dient - voor : - het organieren en bijwonen van de vergaderingen van het directieomité, de Raad van Betuur en de algemene vergadering (opmaken van een agenda in amenpraak met de voorzitter van de vw en in amenwerkmg met de directieecretaree, zorgen voor het verzenden van een uitnodiging, reervatie van een lokaal, beteiien van een lichte maakijd en degevallend een toile, het opmaken van de notulen van de vergadering en zoren dat deze veftaald worden); - de adminltratieve opvoiging van de genomen beliingen of de getelde vraêen door voornoemde betuurorganen; - het gegevenbetand bijhouden inzake de loopbaan van de volkvertegenwoordiger die ind 1989 in het Bruei Parlement hebben gezeteid met vermeldiag van hun datum vanafwanneer zij een recht op penioen kunnen doen gelden; - geeven bijwerken voor het opmaken van een actuariële tudle; - de jaarlijke begroting van de Vzw Penioenka optellen; - de afluiting van de Jaarrelceningen en het nazicht ervan door een externe bedrijfovior; een jaarlijk activiteîtenverlag opmaken voor de Algemeae Vergadering; de door de beliingorganen van de Ka aangenomen wijziglngen aan de tatuten, het règlement van interne orde en het vademecum van de vzw aanbrengen; zich op de hoogte houden van de aanpaingen aan de wetgeving op de vzw'; vergaderingen houden met de bedrijfrevioren ; de nodige tappen ondernemen ingeval van overiijden van een rechthebbende of een toekomtig rechhebbende; het nodige doen ivm de vereite publicatie in het Belgich Staatblad; zorgen dat de Raad van betuur tijdig en gedig wordt vernieuwd; het telefonich en chriftelijk beantwoorden van vragen van gepenioneerden of toekomtig gepenioneerden; nota' maken voor het Bureau van het Parlement; - toekijken op de vereite archivering van de documenten van de Penioenka (in amenpraak met de directieecretaree en/ofeen archivari); - briefwieling optellen in verband met aanvragen; de door de aitent voorbereide betalingen uitvoeren PF/P/TM/yy/nbur 2013/2014 "076 - Bureau van 24 apriî Vcrgelijkend examen voor de funceie van aetaché (F) in boekhoudmg en fmandën (Bijlage 2) 2/3 i;

12 '\îî 4;» t titf i yt w ri V} 1-Ï î / > ES * BIJLAGE 2 Competentie Techniche competêntie - U heeft een kenni van de penioenwetgevingen; - U heeft een voldoende kenni van de wetgevmg op de vzw'; U heeft een kenni in verband met overheidopdrachten; - U bewijt een voldoende kenni inzake het gebruik van een PC en u kan de programma' Word en Excel (of Open office en Cale) vlot gebruiken; Indien U voormelde kenni nog niet zou bezitten, bent u bereid de nodige opleidingen ter zake te volgen Gedracompetentie U volg de binnen de Penioenka beraande richtlîjnen en voert de door de beleidorganen opgelegde opdrachten correct en binnen de afgeproken termijn uit; - U kan een (politiek) neutrale houding aannemen en zich chikken naar de beliiagen van de beleidorganen van de Ka; U bent bekwaam en gemotiveerd om beleidvoorbereidend en advieverlenend werk te vemchten; - U analyeert problemen in verband met de toepaing van de tatuten en telt oploingen voor; U kan duidelijk communiceren, zowel chriftelijk al mondeimg U kan vlot amenwerken met de andere collega' van de dient en wielt op regelmatige il bai informatie met hea uit;?! : - U onderhoudt vloe contact met de collega' van de penioenkaen van de andere aemblée; - U heeft een vlotte pen om de notulen van de vergaderingen van de verchillende ; K beleidorganen op te tellen; U lot op zelftandige wijze de problemen bij onvoorziene ituatie op; - i; U zoekt teed om uw kenai en bekwaamheden te verbeteren $ v ; i? ff lê LÏ ;7 i? ', li- PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april VcrgeUjkend examen voor de functte van attache (F) in boekhouding en (i fînancien (Bljlage 2) /3 î î

13 VEAf?, t t w 1-1?3 w ri d <' i BIJLAGE 3 EXAMENPROGRAMMA VAN DE TWEEDE SCHRIFTELITKE PRO (ount 42) I Kenni van de boekhoudoftware «Winbook» en van de oftware «Excel» II Kenni van boekhouding III Beleggingmlddelen De dubbele boekhouding; De RiJkomptabUiteit; Begroting en techmeken ter contrôle van de begroring; Beheer en theauriebeleggingen (korte, middelalange en lange termijn) IV Kenni van de wetgevingen betreffende de Belgîche penioenen, meer bepaald de penioenen van de openbare ector V Kenni betreffende de wetgevmg ivm de VZW ij? ' lê l-, î i, li : B & PP/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april Vergelijkend examen voor de funcde van atcaché (F) in boekhouding en fnanclen (Bîjlage 3) 1/1 l;

14 EAf? - f ts y> w a Vl : z ift-3 ANNEXB 4 Parlement bruxelloi Concour de recrutement pour la fonction d'attaché com&tabîe et fînancier (F) (m/f) avec connaiance uffiante du néerlandai Le préent formulaire, accompagné de e annexe, doit être expédié au plu tard le 50 juin 2014, le cachet de la pote faiant foi, à adree uivante: Parlement bruxelloi - Service du peronnel Bruxelle Madame/Monieur * Nom : Prénom: Adree: Code potal + localité: de regitre national: de téléphone de contact: Adree électronique ( ) de contact: déclare m'incrire au concour pour la fonction d'attaché comptable et financier (F) Date et ignature En aucun ca, votre candidature ne era recevable i elle n'et accompagnée de document uivant : - une copie libre du diplôme dont vou ête titulaire, donnant accè au concour ; - le attetation ou autre document démontrant que vou dipoez de l'expérience profeionnelle exigée d'au moin deux année en matière de getion comptable et/ou financière; un exemplaire de votre cumculum vitae I;i contunfe tiu liul'lic cn\ur I'iniilutii>n cxijc de <-;intli<-l;u a t'exen'k'c cl'unu (luelccinqin: tbnciion au Ilartt:mi;nl bruxvlldi d'fcirc <lc i-onduiti: irivprofhhlu et Ji; poéder le?!"'< hnm- t iiiliic: d'iiticritc * : Biffez la mention inutile PF/P/TM -IS/H-formulaice d'incription attaché comptable ec financier (F)

geld uit uw vennootschap halen

geld uit uw vennootschap halen Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN

BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN BELGIAN BITCOIN ASSOCIATION ONTWERPSTATUTEN I. VOORAF Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen: [redacted for privacy protection] en de hierna genoemde rechtspersonen: [redacted for privacy

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring

Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 2014 Corporate Governance Verklaring 4 Care Property Invest NV Corporate Governance Verklaring Corporate Governance Verklaring 1. Inleiding In overeenstemming met artikel

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Corporate Governance Charter 2014 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER update 25 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Raad van bestuur... 3 3. Audit en interne controle- en risicobeheerssystemen... 13 4.

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW

STATUTEN PSYCHOLOGISCHE KRING LEUVEN VZW Psychologische Kring Leuven vzw Ondernemingsnr. 0457.762.992 Dekenstraat 2 bus 3701 3000 LEUVEN Tel. 016/32.56.04 info@psychokring.be http://www.psychokring.be KBC: BE86 7350 1346 0150 STATUTEN PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie