functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in het Frans."

Transcriptie

1 \f» t» p3 < w e Wl to ft* i REGLEMENT VOOR HET VERGEUTKEND WERVINGSEXAMEN VO FUNCTIE VAN ATTACHÉ-BOEKHOUDER / FINANCIEEL VERANTWQQRDEL M/V (niveau A) met voldoende kenni van het Nederland Het Bruel Hoofdtedelijk Parlement legt een twee Jaar geldige wervingreerve aan voor de functie van attaché-boekhouder / fmancieel verantwoordelijke (niveau A) voor de peronen die houder zijn van een diploma in het Fran l Context van de functie Het Bruel Parlement heeft verchillende opdrachten : de verkiezing van en de politieke contrôle op de leden van de Bruele Hoofdtedelijke Regering; de bepreking van de wettekten en verordeningtekten, de goedkeuring van de begroringen Met Parlement oefent amen met de Bruele Hoofdtedelijke Regering, de Bruele wetgevende macht uit 2 Oodrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché-boelchouder / fmancieel verantwoordelijke oefent 2ÎJn functie uit bij de directie Peroneel en Financiën waar hij verantwoordelijk i voor de dienten "Gewezen volkvertegenwoordiger" en "Financiën en Boekhouding" De gentereeerde kandidaten worden verzocht kenni te nemen van de tkbechrijving die al bijlagen l en 2 gaan van het huidige examenreglement Avond" en weekendpretatie worden geeit volgen de noden van de dient Contactperonen: de heer Dirk LîCHTERT, betuurdi recteur, Telefoon : ; ; de heer Thierry MOMMER, eerte advieur, Telefoon : ; PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergelijkend wervîngexamen voor de Éunccie van attaché (F) aangaande boekhouding en 6nancële zaken voor de clirectie Peroneel en Financiën (Bijlage) 1/5

2 1M? t * w >-> y) / w ri ) : < / <iiî 3 Eventuele voorafffaande t>roef- duur: 4 uur maximum Naargelang het aantal ontvankelijke kandidaattellingen, kan er een voorafgaande proef georganieerd worden, betaande uit meerkeuzevragen die gaan over : baibegrippen van grondwettelijke en adminitratiefrecht; baibegrippen vaa taathuihoudkunde; baibegrippen van begrotingrecht; de rijkcomptabiliteit; de dubbele boekhouding De helft van de vragen zijn in het Fran en de andere helft in het Nederland geteld Op bai van de reultaten van die proef, bepaalt het Bureau het aantal kandidaten dat tôt het verelijkend examen toegelaten wordt 4 Vereelijkend wervinffexamen 41 Eerte chriftelijke proef- duur : 2 uur maximum Deze proef omvat een amenvatting van een lezing van een twintigtal minuten over een algemeen onderwerp (de kandidaten mogen geen aantekeningen maken tijden de voordracht die lecht één keer wordt voorgelezen) Dit onderded dient om de zin voor ynthèe van de kandidaten te toeten Voor de beoordeling wordt rekening gehouden met de vorm en de pelling Om voor deze proef te lagen moeten de kandidaten minten 18 punten op 30 halen (60%) 42 Tweede chriftelijke oroef-- duur : 4 uur maximum De kandidaat moet multiplechoicevragen en enkele open vragen beantwoorden om zijn kenni mbt de in bijlage 3 van dit examenreglement vermelde domeinen Om voor deze proef te lagen raoeten de kandidaten minten 54 punten op 90 halen (60%)? i; PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergetijkend wen/ingexamen voor de funcrie van attache (F) aangaande boekhouding en fînancëie zaken voor de directie Peroneel en Financiën (Bijtage) 2/5 'ff : '

3 '\ * # w ft u V c- 7t -%- / f 43 Mondelinee oroef- duur : oneveer 15 minuten Deze proef, van ongeveer vijftien minuten, heeft tôt doel te evalueren of het proflel van de kandidaat overeentemt met de vereiten van de functie en zijn motivatie te beoordeien Dit gedeeke zal in het bijzonder betrekking hebben op : - de taken en de verantwoordelijkheden zoal bechreven in de functiebechrijving, - de Belgiche intellmgen, in het bijzonder de intellingen van het Bmel Hoofdtedelijk Gewet (bevoegdheden, organen, enzovoort) Om voor deze proef te lagen, moet de kandidaat ten minte 18 punten op 30 (60%) halen 5 Taalproefover de voldoende kenni van het Nederland 51 Schriftelijk eedeelte - duur : 3h00 Verhandeling in het Nededand over een otiderwerp van algemeen belang 52 Mondeline eedeelte - duur : oneveer 15 minuten Dit gedeeke gaat over aangelegenheden van algemeen belang en onder meer onver de Bruele mtellingen; het heeft tôt doel de taalkeani en de preekvaardigheid van de kandidaten te beoordelen Om te lagen, moet de kandidaat ten minte 10 punten op 20 halen voor elk gedeeite (51 en 52) en 24 punten op 40 voor beide gedeeke amen (60%) 6 Ranechikkine van de eelaaede kandidaten De rangchikking van de elaagde kandidaten wordt opgeteld op bai van het totaal van de punten behaald op de chriftelijke en de mondeunge proeven van het vergelijkend examen (41, 42 en 43), gevraagde minimum van 90 punten op 150) Er wordt geen rekening gehouden met de punten behaald voor de eventuele voorafgaande proef (zie punt 3) noch met de punten behaald voor de taalproeven (zie punt 5) Bij gelijke punten, wordt voorrang gegeven aan de kandidaat die in het Bruel Gewet f woont; indien er opnieuw gelijkheid i, wordt voorrang gegeven aan de oudte kandidaat? PF/P/TM/yy/nbur20l3/20H Bureau van 24 apriî 2014 ~ Vergetijkend wervingexamen voor de functie van attaché (F) aangaande boekhouding en financëlc zaken voor de directie Peronee! en Financiën (Bijlage) 3/5

4 VEM 0, > t t» -i p3 w a </) to -> / <iir- 7 Deelneminevoorwaarden oo de uiterte datum van inchriivine De kandidaat moet houder zijn van : - een dlploma van hoger onderwij van het lange type in de toegepate economiche wetenchappen, handelwetenchappen, handelingenieur (mater of gelijkwaardig) of elk ander diploma van het hoger onderwij van het lange type dat door het Bureau al geujkwaardig erkend wordt; - een vroeger uitgereikt diploma dat met bovenvermeld diploma overeentemt De kandidaat die het vereite diploma in het in Belgie georganieerde of geubidieerde onderwij behaald heeft, mag het vergelijkend examen enkel afleggen in de taal van zijn diploma, dit wu zeggen in het Fran, termj hij uiterlijk op de uiterte inchrijvingdatum kan aantonen dat hij bechikt over het taalcertiflcaat van Selor (voorheen VWS) met betrekking tôt de kenni van de Frane taal dat, met betrekking tôt het vattellen van het taalregime, in de plaat komt van het opgelegde diploma of het vereite tudiegetuigchrif voor de functie ofbetrekkingen van niveau A/l van het Rijkperoneel (art 7 van het KB van 30 november 1966) Wîe zijn diploma in een ander land dan Belgie behaald heeft, mag onder voorbehoud deelnemen Indien hij het équivalent van zijn diploma nog niet verkregen heeft, moet hij, om toegelaten te worden, het univeritair équivalent van zijn tudiegetuigchrift voor het in hec electiereglement vereice Belgiche diploma verkregen hebben VÔÔR het luiten van de electieprocedure Omdat die procédure tamelijk lang duurt, wordt hem aangeraden ztch nu al te wenden tôt het "Minitère de la Fédération Wallonie-Bruxelie" (tel: De kandidaat moet ook het bewij leveren (atteten of andere geldige tukken) dat hi op de uiterte inchrijvingdatum een beroepervaring heeft van ten minte 2 Jaar betreffende het boekhouding ofhet flnancieel beheer De kaadidaattellingen mogen enke! via de pot en met bijgevoegd inchrijvingformulier (bijlage 4) ingediend worden Er zal een rekeamg gehouden worden met de kandidaattellingen die in een andere vorm ingediend worden of die te laat ingediend worden PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergelijkend wervingexamen voor de functie van attache (F) aanaande boebhoudmg en fînancële zakcn voor de directie Pcroneel en Financiën (BiJlage) 4/5

5 EN t t» yt < M ri, C/ <) ir* 8 Toelatmevoorwaarden voor de tage De kandldaat moet op de datum van zijn toelating tôt de tage aan de volgende voorwaarden voldoen : - burger zijn van de Europee Unie; indien niet, het bewij leveren van de aanvraag tôt naturaliatie of van de verwerying van een van de hierboven bedoelde nationaliteiten; - van onberipelijk gedrag 2ijn; de burgerlijke en politieke rechten genieten; - voor de mannelijke kandidaten, voldaan hebben aan de wetten op de milltie; - guntig gerangchikt zijn in de wervingreerve; - de nodige lichamelijke gechiktheid bezitten voor het ukoefenen van de functie zoal vatgeteld door de bevoegde externe dient aangeteld door het Bureau van het Parlement, - de leefijd van 18 Jaar bereikt hebben De gelaagde kandidaat kan vat benoemd worden na het uccevol afronden van de vereite tage, die in principe een Jaar duurt 9 Bezoldieine en loopbaan De jaarlijke brutobezoldigmg bedraagt mmimum 47312,69 tût 81846,65 maximum volgen de huidige index 1,6084 (chaal A l), réglementaire toelagen met inbegrepen De attaché kan, met toepaing van het principe van de vlakke loopbaan, bevorderd worden tôt de graden van: adjunct-advieur, na drie jaaf dient (chaal A2); advieur, na zeven Jaar dient in de graad van adjunct-advieur (chaal A3), eerte advieur, na vijfjaar dient in de graad van advieur (chaal A4) PF/P/TM/yy/nbur2013/20l Bureau van 24 april Vergclljkend wervingexamcn voor de funcie van afccaché (F) aangaande boekhoading en fînancck zaken voor de directie Peroneel en Financiën (Bijiae) 5/5

6 \KMÎ * t w?8 / w e (/ t/) : t ies * BIJLAGE 1 / TAAKBBSCHRITVING VAN ATTACHÉ BIT DE DIENST FÎNANCIEN EN BQEKHQUDING In de peroneelformatie van het Bruel Parlement maakt de dient Financiën & Boekhouding deel uit van de Directie "Peroneel en Fmanciën" De dient Financiën & Boekhouding i belat met de algemene- en de begrotingboekhouding van het Parlement, de betalmgen van de vergoedingen en de wedde, het beheer en de betaling van de facturen, de inning van de ontvangten, het beheer van de kategoeden, de opmaak van de gewone- en buitengewone middelen- en uitgavenbegmting, de contrôle over de uitvoering van die begrotingen, de eventuele berotingaanpaingen en de rekeningen De dient Financier! & Boekhouding i amengeteld uit één attaché, die dientverantwoofdelijke i, en uit twee aitent-boekhouder Opdrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché zorgt voor de taken waarmee de dient Financiën & Boekhouding belat i en geeft daartoe de nodige intructie aan de aitent-boekhouder die volgende taken uitvoeren : l Het houden van een boekiiouding de inchrijving van allé ontvangten en uitgaven, overeenkomtig de wetgeving înzake de rijkcomptabiliteit, in een angepat boekhoudprogramma dat zowel een begrotingboekhouding (met gewone en buiengewone ontvangten en uitgaven) al een algemene boekhouding (telel van dubbele boekhouding) bijhoudt; het invoeren van gegeven mbt : de cijfer van de goedgekeurde begroting, de becelbon (de vadeggingen), de facturen (de vereffeningen), de katukken mbt de wedde en de vergoedingen tvv de volkvenegenwoordiger, de peroneeileden en de medewerker, rekeninguittrekel, kauitgaven, uitgaven voor rekening van derden (PFB, RVG, Miniterie van het Bruel Gewet), onkotennota', afchrijvingen en het afluiten van het boekjaar; het onderhouden van contacten met de leverancier van het boekhoudprogramma (Ordige) ingeval van problemen, in amenwerking met de informaticadient; het klaeren en het archiveren van allé boekhoudkundige documenten; het nodige doen in de uitgaven- en de declaeringprocedure (bv de littera vermelden ofde betelbon) PF/P/TM/yymbur 2013/ Bureau van 24 apriî Vergelijkend Examen voor de functie var atcaché (F) in boekhouding en fmanciën (Bijlae l) i/4

7 '\ÎMÎ t > w w ri t/ï 5 r -- BIJLAGE 1 2 De uitvoerin van de betalingen» de belangrijkte uit te voeren betalingen zijn onder andere : de facturen, de vergoedingen en de wedde (van de volkvertegenwoordiger, het peroneel en de parlementaire medewerker), de bedrijfvoorheffmg, de rz-bijdragen, de penioenbijdragen, de maaitijdvergoedingen voor het peroneel, de betahngen van aanvragen tôt tuenkomt in het kader van de ociale dient, terugbetaling van koten (vate telefoonverbindmg, gm, faxlijn, internetverbinding, informaticamateriaal), voorafbetaling belatingen tvv de volkvertegenwoordiger, de werktngtoelaen aan de penioenka en aan de politieke fractie; de betaiingen dienen te worden uitgevoerd oveoenkomtig de wetgeving op de overheidopdrachten en de uitgavenprocedure : meetal elektronich (via een Iabelprogramma), om via de ka (voor uitgaven tôt maximum 350 Eur of 700 Eur indien met betelbon), via domiciliëring of via de kredietkaart; contrôle uitoefenen op de toepaing van de overheidopdrachten en de ukgavenprocedure en eventueie afwijkingen eran aan de dientverantwoordelijke voorleggen; bij het voorbereiden van de vereite betalingen erop toezien dat het aldo van de rekeningea en van de ka toereikend i; eventuele mhoudingen op de wedden en de vergoedingen verrichten overeenkomtig de interne procédure van 4e onkotennota'; contacten met leverander nav problemen meê de facturarie en de betaling ervan in amenwerking met de bevoegde dient; het telefonich beantwoorden van vragen betreffeade de betalinen 3 De inning van de onmneten de aanvraag en de contrôle op de torring van de dotatie vanwege het Bruel Gewet; de torting te gepaten tîjde van de huur door PPB verifiëren; voor de verhuur van de zalen van het Parlement dient een onkotennota' te worden opgemaakt en geverifîeerd te worden dat de bedragen ge'nd worden; de contrôle op de innlng van de voorchotten van RVG en PFB; de contrôle op de inning van de andere ontvangten (fotokopieerkoten, verkoop wenkaarten, bureaubenodigdheden, etc); - i contacten met RVG en PFB in verband met de voor hen ten late genomen koten; contacten met volkvertegenwoordiger, peroneelleden, parlementaire medewerker ofderden in verband met onkotennota' : f i; : PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april Verelijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhoudîng en financier] (Bijlage l) 2/4 l :

8 '\îî 4; a > w 70 w ri <0 <o : z - f* BIJLACE 1 4 Het theauriebeheer toezien dat het aldo van de kaa en van de fmanciële rekeninen toereikend i rekening houdende met de toekomtige betalingea; degevallend een opdracht tôt aankoop of verkoop van Bevek aan de bank zenden of een afhaling in peciën doen; voortellen doen aan het Bureau - via de werkgroep "Beleggingen" - mbt de beleggmgen 5 De begroting en de rekeningen het optellen van de ontwerpbegroting en de contrôle van de uitvoermg ervan; het houden van de begrotîngcontrole 2 maal per jaar; het bijhouden van tabellen in verband met de koten van inveteringprojecten; het optellen van de rekeningen; het opmaken van een document dat de overeentemming geeft tuen de cijfer van de alemene- en de begrotingboekhouding; ter bechikking taan van het Rekeahoftijden de jaarlijke contrôle Verder zorgt de attaché voor : de adminitratieve opvoling van de genomen beliiagen ofde getelde vragen door het Bureau; de tabeuen mbt, de Jaarlijke begroting van het Pariement optellen aan de hand van een Excelprogramma op bai van gegeven die door de bevoegde dienten worden vertrekt; - de tabellen mbt de eventuele begfotingaanpaingen optellen; de afluiting van de rekeningen; - het voorleggen van deze rekeningen aan het Bureau en mit goedkeurmg de voorlegging ervan aan het Rekenhof; 'i - ter bechikking zij'n van de medewerker van het Rekenhof en hen de nodige documenter! ter bechikking teuen aan het Bureau voortellen doen mbt de beleggingen via de werkgroep "Beieggingen"; ingeval van afwezigheid van beide aitenten, de nodige back-up kunnen verzekeren V- y, inzake de courante operatie binnen de dient; i? - de nodige contacten plegen met andere ambtenaren indien er onregelmatigheden bij de i uitgavenprocedure zouden worden vatgeteld en de nodige nota' optellen tav - zijn/haar hiérarchie; j- PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 2-4 april Vergetijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhouding en financier! (Bijlae l) î/4 i 1

9 '\ÏMλ t t» S» U-l ri } 7t ż /ft* BIJLAGE 1 nota' maken voor het Bureau van het Parlement; - toekijken op de vereite archivering van de documenten van de dient Boekhouding en fmanciën (in amenpraak met de aitenten); - de nodige initiatieven nemen ter verbetering van de betaande procédure, beheerintmmenten, de planning, de typedocumenten om de interne contrôle te verbeteren; briefwieling optellen; de door de aitent voorbereide betalingen controleren, voor ondertekening doorturen tav 2 ecretarien van het Bureau en ze tenlotte verzenden; - de goede werking van de dient Financiën & Boekhouding verzekeren (zorgen voor een biuijke werkverdeling tuen de aitenten, voor een voldoende bemanning tijden de permanentieperiode, vormlngen voortellen voor de aitenten, etc); zich op de hoogte houden van de wetgeving inzake overheidopdrachten en het opmaken van eventuele latenboeken Competentie Techmche competentie U heeft een kenni van de dubbele- en de begrotingboekhouding; U heeft een kenni van wetgeving op de overheidopdrachten; U heeft een grondige kenni van Excel en bent vertrouwd met Word; Indien U voormelde kenni nog niet zou bezkten, bent u bereid de nodige opleidinen ter zake te volgen Gedracompetentie U kan gegeven kritich analyeren; U volgt de wetgeving op de Rijkcomptabilitek en op de overheidopdrachten op evenal de betaande uitgavenprocedure en ziet toe dat zij gerepecteerd worden; U geeft duidelijke intructie en ziet er op toe dat de regel en de procédure worden naeleefd; U kan vlot ommumceren, zowel chriftelijk al mondeling - U kan vlot amenwerken met de andere collega' van de dient en wielt op regelmatige bai informatie met hen uit; - U onderhoudt de nodige contacten met de collega' van de dient Boekhouding van de andere aemblée; - U lot op zeiftandige wijze de problemen bij onvoorziene ituatie op; U zoekt teed om uw kenni en bekwaamheden te verbeteren PF/P/TM/yy-'nbur 2013/ Bureau van 24 april Vergelijkend examen voor de functie van attaché (F) in boekhouding en finandën (Bijlagç l) 4/4

10 'M, t t Btf -i y w a ) </> 7t -Ï) î BIJLAGE 2 TAAKBESCMRITVING VAN ATTACHÉ BIT DE DIENST GEWEZEN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Overeenkomtig art l van het protocol tuen de vzw Penioenka en het Bruel Parlement, i dit laatte gelat met een opdracht van admimtratieve bijtand Die bijtand houdt allé beheertaken in, met inbegrip van het fînancieel- en boekhoudkundig beheer van de fonden van de penioenka die nodig zijn voor de dagelijke adminitratieve werking ervan, overeenkomtig de intructie en beliingen van de beheerorganen van de Penioenka en met de naleving van de wettelijke en réglementaire bepaiingen ter zake De bijtand houdt In het bijzonder de verplichting in om de beheerorganen van de Penioenka volledig en nauwkeuri op de hoogte te houden van de aangelegenheden die hen aanbelangen De dient gewezen volkveftegenwoordiger betaat uit één attaché halftijd verantwoordelijk voor de dient en uit één aitent halftijd Opdrachten en verantwoordelijkheden van de attaché De attaché zorgt voor : de planning, de coordinatie, de contrôle en de opvolging van de activiteiten van de Ka Hiertoe geeft hij de nodige intructie aan de aitent die belat i met : - de berekening van de rut- en overlevingpenioenen tvv de gewezen volkvertegenwoordiger van het Bmel parlement of aan hun rechthebbenden ingeval deze overleden zijn rekenin houdende met de reglementering ter 2ake; deze berekening ebeuft in een Excelprogramma en een pecifîek programma "Penioenbeheer"; - het boekhoudkundig beheer van allé vemchringen in een Winbookprogramma onder het toezicht en bijtand van een externe acountant; he factuurbeheer ten late van de Ka De boeking van elke beleggingtrana-ctie die de beheerder van de portefeuille doet, afchrijvingen boeken, aangifte doea inzake Riziv, bedrijfvoorheffing en RSV2, contacten met de Kruipuntbank, jaarlijk de ficale aangifte doen en ficale atteten afleveren mbt de betaalde penioenen en de preentiegelden, opmaken van jaarlijke atteten inzake vrijwillige bijdragen, maandelijk de fiche aan de belanghebbenden toezenden; de ontvangen onkotennota' van andere aemblée verifîëren (ingevolge het proêocol tuen kaen) en de berekening en de invordering van het bedrag ten late van de andere aemblée; het voorbereiden van de vereite betalingen en toezien dat het aldo van de rekeningen toereikend i voor de betalingen; PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april VcrgeUjkend examen voor de funcrie van acrachc (F) in boekhouding en fînatkiën (Bijlage 2) 1/3

11 '\MÎ 4; * * t» t-i PS (S w û t t-1 7t -û <' iet-î BIJLACE 2 - de contrôle op de inning van de bijdragen aan de penioenka (inhoudingen op de parlementaire- en uktredingvergoedingen, bijdragen van het Parlement en de vrijwiluge bijdragen); - imulatie van peaioenberekenmgen maken Verder zorgt de attaché - amen met de directeur van de dient - voor : - het organieren en bijwonen van de vergaderingen van het directieomité, de Raad van Betuur en de algemene vergadering (opmaken van een agenda in amenpraak met de voorzitter van de vw en in amenwerkmg met de directieecretaree, zorgen voor het verzenden van een uitnodiging, reervatie van een lokaal, beteiien van een lichte maakijd en degevallend een toile, het opmaken van de notulen van de vergadering en zoren dat deze veftaald worden); - de adminltratieve opvoiging van de genomen beliingen of de getelde vraêen door voornoemde betuurorganen; - het gegevenbetand bijhouden inzake de loopbaan van de volkvertegenwoordiger die ind 1989 in het Bruei Parlement hebben gezeteid met vermeldiag van hun datum vanafwanneer zij een recht op penioen kunnen doen gelden; - geeven bijwerken voor het opmaken van een actuariële tudle; - de jaarlijke begroting van de Vzw Penioenka optellen; - de afluiting van de Jaarrelceningen en het nazicht ervan door een externe bedrijfovior; een jaarlijk activiteîtenverlag opmaken voor de Algemeae Vergadering; de door de beliingorganen van de Ka aangenomen wijziglngen aan de tatuten, het règlement van interne orde en het vademecum van de vzw aanbrengen; zich op de hoogte houden van de aanpaingen aan de wetgeving op de vzw'; vergaderingen houden met de bedrijfrevioren ; de nodige tappen ondernemen ingeval van overiijden van een rechthebbende of een toekomtig rechhebbende; het nodige doen ivm de vereite publicatie in het Belgich Staatblad; zorgen dat de Raad van betuur tijdig en gedig wordt vernieuwd; het telefonich en chriftelijk beantwoorden van vragen van gepenioneerden of toekomtig gepenioneerden; nota' maken voor het Bureau van het Parlement; - toekijken op de vereite archivering van de documenten van de Penioenka (in amenpraak met de directieecretaree en/ofeen archivari); - briefwieling optellen in verband met aanvragen; de door de aitent voorbereide betalingen uitvoeren PF/P/TM/yy/nbur 2013/2014 "076 - Bureau van 24 apriî Vcrgelijkend examen voor de funceie van aetaché (F) in boekhoudmg en fmandën (Bijlage 2) 2/3 i;

12 '\îî 4;» t titf i yt w ri V} 1-Ï î / > ES * BIJLAGE 2 Competentie Techniche competêntie - U heeft een kenni van de penioenwetgevingen; - U heeft een voldoende kenni van de wetgevmg op de vzw'; U heeft een kenni in verband met overheidopdrachten; - U bewijt een voldoende kenni inzake het gebruik van een PC en u kan de programma' Word en Excel (of Open office en Cale) vlot gebruiken; Indien U voormelde kenni nog niet zou bezitten, bent u bereid de nodige opleidingen ter zake te volgen Gedracompetentie U volg de binnen de Penioenka beraande richtlîjnen en voert de door de beleidorganen opgelegde opdrachten correct en binnen de afgeproken termijn uit; - U kan een (politiek) neutrale houding aannemen en zich chikken naar de beliiagen van de beleidorganen van de Ka; U bent bekwaam en gemotiveerd om beleidvoorbereidend en advieverlenend werk te vemchten; - U analyeert problemen in verband met de toepaing van de tatuten en telt oploingen voor; U kan duidelijk communiceren, zowel chriftelijk al mondeimg U kan vlot amenwerken met de andere collega' van de dient en wielt op regelmatige il bai informatie met hea uit;?! : - U onderhoudt vloe contact met de collega' van de penioenkaen van de andere aemblée; - U heeft een vlotte pen om de notulen van de vergaderingen van de verchillende ; K beleidorganen op te tellen; U lot op zelftandige wijze de problemen bij onvoorziene ituatie op; - i; U zoekt teed om uw kenai en bekwaamheden te verbeteren $ v ; i? ff lê LÏ ;7 i? ', li- PF/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april VcrgeUjkend examen voor de functte van attache (F) in boekhouding en (i fînancien (Bljlage 2) /3 î î

13 VEAf?, t t w 1-1?3 w ri d <' i BIJLAGE 3 EXAMENPROGRAMMA VAN DE TWEEDE SCHRIFTELITKE PRO (ount 42) I Kenni van de boekhoudoftware «Winbook» en van de oftware «Excel» II Kenni van boekhouding III Beleggingmlddelen De dubbele boekhouding; De RiJkomptabUiteit; Begroting en techmeken ter contrôle van de begroring; Beheer en theauriebeleggingen (korte, middelalange en lange termijn) IV Kenni van de wetgevingen betreffende de Belgîche penioenen, meer bepaald de penioenen van de openbare ector V Kenni betreffende de wetgevmg ivm de VZW ij? ' lê l-, î i, li : B & PP/P/TM/yy/nbur 2013/ Bureau van 24 april Vergelijkend examen voor de funcde van atcaché (F) in boekhouding en fnanclen (Bîjlage 3) 1/1 l;

14 EAf? - f ts y> w a Vl : z ift-3 ANNEXB 4 Parlement bruxelloi Concour de recrutement pour la fonction d'attaché com&tabîe et fînancier (F) (m/f) avec connaiance uffiante du néerlandai Le préent formulaire, accompagné de e annexe, doit être expédié au plu tard le 50 juin 2014, le cachet de la pote faiant foi, à adree uivante: Parlement bruxelloi - Service du peronnel Bruxelle Madame/Monieur * Nom : Prénom: Adree: Code potal + localité: de regitre national: de téléphone de contact: Adree électronique ( ) de contact: déclare m'incrire au concour pour la fonction d'attaché comptable et financier (F) Date et ignature En aucun ca, votre candidature ne era recevable i elle n'et accompagnée de document uivant : - une copie libre du diplôme dont vou ête titulaire, donnant accè au concour ; - le attetation ou autre document démontrant que vou dipoez de l'expérience profeionnelle exigée d'au moin deux année en matière de getion comptable et/ou financière; un exemplaire de votre cumculum vitae I;i contunfe tiu liul'lic cn\ur I'iniilutii>n cxijc de <-;intli<-l;u a t'exen'k'c cl'unu (luelccinqin: tbnciion au Ilartt:mi;nl bruxvlldi d'fcirc <lc i-onduiti: irivprofhhlu et Ji; poéder le?!"'< hnm- t iiiliic: d'iiticritc * : Biffez la mention inutile PF/P/TM -IS/H-formulaice d'incription attaché comptable ec financier (F)

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Wallonië

Nadere informatie

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN BOEKHOUDERS met een in het Frans gesteld diploma Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL

Nadere informatie

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN VOLTIJDSE TWEETALIGE ARBEIDSGENEESHEREN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van NIET-PERMANENTE ASSISTENTEN

Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving. en de samenstelling van wervingsreserves van NIET-PERMANENTE ASSISTENTEN Examen georganiseerd met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van NIET-PERMANENTE ASSISTENTEN voor de dienst Integraal Verslag Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw,

tail Amsterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dienstenaanbod Geachte heer, mevrouw, tail STUDIO Amterdam, 1 december 2009 Betreft; gewijzigd dientenaanbod Geachte heer, mevrouw, U hebt in het verleden een taalanalye of contra-expertie bij De Taaltudio aangewaagd. Zoal u vermoedelijk via

Nadere informatie

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch)

Bestemming van de nummers (geografisch en nietgeografisch) Beluit Staatecretari van Economiche Zaken van... 2008, nr. ET/TM/..., houdende wijziging van het Nummerplan telefoon en ISDN-dienten in verband met de invoering van een uniform het routeren van oproepen

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/16 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure en procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling

Aanvullende analyses variant 1 nieuwe verhuiskostenregeling Aanvullende analye variant 1 nieuwe verhuikotenregeling Datum augutu 2008 Kenmerk VW064 MuConult B.V. Potbu 2054 3800 CB Amerfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail INFO@MUCONSULT.NL Internet

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Benoeming van de griffier

Benoeming van de griffier Benoeming van de griffier De voorzitter. De griffier heeft ons laten weten dat hij van zijn taak wenst te worden ontheven. Wij moeten dus overgaan tot de benoeming van een nieuwe griffier. Het Bureau heeft

Nadere informatie

2015/21 DEEL I: AANWERVING

2015/21 DEEL I: AANWERVING 2015/21 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een bevorderingsprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control.

STATUTEN. Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc Traffic Control. STATUTEN Titel I Oprichting, doel en zetel van de vereniging Artikel 1 Oprichting Te Brussel, Traffic Control, zaal Alfa, werd op 27 maart 2008 een zaalvoetbalvereniging opgericht onder de benaming zvc

Nadere informatie

Vliegboekje Carnet de vol

Vliegboekje Carnet de vol Belgische Vrije Vlucht Federatie vzw Fédération Belge de Vol Libre asb Vliegboekje Carnet de vol Stationsstraat 103 B-2860 St.Katelijne-Waver T/F: 015 32 18 20 info@bvvf.be & info@fbvl.be www.bvvf.be &

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/10 De Provincie WestVlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds directeur gedelegeerd bestuurder (m/v) in

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie

Mandaatoverzicht concernbreed Personeel en Organisatie Mandaatoverzicht concernbreed Peroneel en Organiatie Bevoegdheid Wettelijke grondlag Oorpr. bev. 1. Aanwijzen van werkplaat voor werkzoekende in het kader van leer-werkbaan 2. Begeleiden van werkzoekende

Nadere informatie

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

heronderzoeksformulier Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) cliëntnummer: datum vorig onderzoek: heronderzoekformulier Ioaz (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte gewezen zelftandigen) datum ontvangt: belangrijk: lee deze algemene toelichting

Nadere informatie

De organisatie van Scorlewald

De organisatie van Scorlewald De organiatie van Scorlewald Inleiding Elk levend organime vernieuwd zich periodiek. Het gemakkelijkt wordt dat zichtbaar aan de meete planten. In het voorjaar komen de eerte prieten boven de grond, de

Nadere informatie

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN BODEN-DEURWACHTERS Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL De Kamer van volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA

Verslag schriftelijke adviesronde maart 2008: Conceptbesluiten deeltijd programma en overgangsregeling BSA Verlag chriftelijke advieronde maart 2008: Conceptbeluiten deeltijd programma en overgangregeling BSA Er zijn 4 reactie ontvangen van de leden van de opleidingcommiie Nederland recht. In dit document zijn

Nadere informatie

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN AANGESTELDEN VOOR HET ONDERHOUD Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL - AANWERVING

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar.

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. 2. Alle ASO (ASO = de artsen-specialisten in opleiding met een goedgekeurd stageplan via

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Doorstart plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Overdracht beambten naar VDAB

Doorstart plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Overdracht beambten naar VDAB SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 630 van ROB BEENDERS datum: 30 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doortart plaatelijke werkgelegenheidagentchappen (PWA) - Overdracht

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting

Programma van Toetsing & Afsluiting Programma van Toeting & Afluiting PTA VMBO-3, Baiberoepgerichte Leerweg D&C 2015-2016 Datum vattelling: eptember 2015 INHOUD REGLEMENT VOOR HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ENKELE BEPALINGEN UIT

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Uitgiftenummer DSR2013/0020N Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftedatum 08012013 DSR Classificatiegraad

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij exportkredietverzekering Maatchappelijk verantwoord ondernemen (mvo) De Nederlande overheid wil graag de Nederlande export bevorderen, maar niet tegen elke

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

geld uit uw vennootschap halen

geld uit uw vennootschap halen Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Groningen. WH13007 H.B. Bergsma (050) 368 86 54 Bedrijfsverslag 2012

Groningen. WH13007 H.B. Bergsma (050) 368 86 54 Bedrijfsverslag 2012 Groningen Miniterie van Infratrutuur en Milieu Miniter van l&m Mevrou M. Shultz van Haegen-Maa Potbu 291 25 EX DEN HAAG N.V. Waterbedrijf Groningen Potbu 24 97 AA Groningen Griffeeg 99 Tel. (5) 368 86

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST

MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST MODELCONTRACT 1 STAGEOVEREENKOMST TUSSEN Mr. Advocaat, kantoor houdende te Hierna genoemd de "stagemeester" EN Met woonplaats te. Hierna genoemd de "stagiair" EN m.b.t. de artikelen 5, 6 en 7 2 van huidige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO- MAVO 4

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO- MAVO 4 PTA Programma van Toeting en Afluiting VMBO- MAVO 4 Schoolar 2015-2016 1 INHOUD REGLEMENT VOOR HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ENKELE BEPALINGEN UIT HET EXAMENREGLEMENT VAN HET VECHTDAL COLLEGE

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies)

aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele functies) Gemeente Wuustwezel gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve (m/v) voor de contractuele betrekking van ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS EN BEELDENDE KUNSTEN

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Lombaardenstraat 5, bus Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Lombaardenstraat 5, bus 1 3000 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Auditcommissie Stichting Philadelphia Zorg Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 13 januari 2010. 1 lnleiding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE. Raadsvergadering 15 december 2015. Herfstnota 2015 (2e financiële rapportage 2015)

3* LEUNINGEN GEMEENTE. Raadsvergadering 15 december 2015. Herfstnota 2015 (2e financiële rapportage 2015) GEMEENTE 3* LEUNNGEN Onderwerp Herftnota 2015 (2e financiële rapportage 2015) Raadvergadering 15 december 2015 Nummer(agenda) Commiie 1 Fin en AZ Regitratienummer BW15.00795 Datum 2 december 2015 Regitratiecode

Nadere informatie

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

inlichtingenformulier loaw (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) cliëntnummer: datum aanvraag: nummer aanvraag: inlichtingenformulier loaw (Wet inkomenvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidongechikte werkloze werknemer) belangrijk: lee deze algemene toelichting voordat

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar

Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar Gemeentelijke basisschool Hoegaarden Doelstraat 76 3320 Hoegaarden Statuten Oudervereniging Gemeentelijke Basisschool Hoegaarden Schooljaar 2010-2011 Hoegaarden, september 2010 TITEL 1 - ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie