Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012"

Transcriptie

1 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision Datum: 13 juni 2013 Versie: 1.5

2 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 1 Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht 1 Jaarrekening 2 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 5 Toelichting op de balans 7 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 7 Controleverklaring 11 8 Overige gegevens 12 9 Colofon 13 Jaarrekening Stichting SHO 2012

3 1. Bestuursverslag Voorwoord In dit verslag geeft de stichting SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) de financiële informatie over het jaar 2012 weer. Dit jaar kende geen nationale actie. Wel liepen de bestedingen en verantwoording van twee eerdere acties door in 2012, respectievelijk de Haïti actie (start in 2010) en de Hoorn van Afrika actie (2011). Op de website zijn de samengevoegde rapportages van de SHO over deze acties te vinden. Werkwijze en doelstelling De stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is het samenwerkingsverband van Nederlandse Hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers. Het doel is om met brede mediaondersteuning (Nationale Actie) grote betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemers en eventuele gastdeelnemers van een actie. Door de eigen organisatie, via de internationale koepelorganisatie of partnerorganisaties worden de middelen aangewend voor het verlenen van directe, effectieve, noodhulp en wederopbouw in het rampgebied. De deelnemende organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de ramp en stemmen de publiciteit daarover met elkaar af. Om dit goed te stroomlijnen heeft het SHO-bestuur in 2011 besloten om een klein permanent front office in te stellen, dat vanaf december 2011 van start is gegaan. De front office werkt nauw samen met de back office. Over de uitvoering en geldbesteding van een actie legt iedere organisatie periodiek, conform de afgesproken rapportage frequentie, een transparante verantwoording af aan de SHO. Deze verantwoordingen worden gebundeld in een gezamenlijke rapportage. Daarnaast legt iedere deelnemer verantwoording af middels een jaarrekening voorzien van controleverklaring. Bestuur en Raad van Toezicht De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere deelnemer. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het verrichten van handelingen die nodig zijn om de doelstellingen van de stichting te bereiken. Het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Tussen het bestuur en de Raad van Toezicht bestaat een verdeling van taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het Organisatiereglement. In de Raad van Toezicht is een nieuw lid toegetreden in juni 2012, de heer Marco Keim. Tevens heeft mevrouw Lilianne Ploumen opgezegd op 5 november 2012, omdat zij deze functie niet kan combineren met haar nieuwe functie als Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deelnemers De deelnemers van de SHO in 2012 waren: CARE Nederland (toegetreden per 20 december 2012), Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, en World Vision. Per 1 januari 2012 zegde Tear het deelnemerschap aan de SHO op. Tear is nog wel deelnemer in de actie Haïti en Hoorn van Afrika. Bij elke actie wordt gekeken of organisaties die niet verbonden zijn aan de SHO op basis van hun staat van dienst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening in het betreffende rampgebied. Bij de Haïti-actie zijn zes gastdeelnemers toegelaten: Dorcas, Plan Nederland, CARE Nederland, Habitat for Humanity, VNG International (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) en het Leger des Heils. Bij de andere twee acties (Pakistan en Hoorn van Afrika) zijn geen gastdeelnemers toegelaten. Jaarrekening Stichting SHO 2012

4 Nationale Acties Eén actie die gestart is in 2010 (Haïti) en één in 2011 (Hoorn van Afrika) liepen nog door in Er zijn in 2012 voor deze acties overmakingen gedaan van Giro 555 naar de SHO-deelnemers. De bestedingstermijn voor de Haïti-actie loopt tot eind De Pakistan-actie is eind 2011 afgerond; in 2012 betroffen de werkzaamheden voor deze actie voornamelijk uit het maken van de eindrapportage, die is verschenen in 2012 en te vinden op de website. Begroting De SHO stelt jaarlijks een begroting op. De reguliere kosten van de stichting SHO die niet aan een actie zijn gerelateerd worden middels een contributie regeling betaald door de deelnemende organisaties op basis van de verdeelsleutel van het voorgaande jaar. Op 13 oktober 2011 heeft het SHO bestuur de begroting 2012 goedgekeurd en deze is op 25 oktober 2011 vastgesteld door de Raad van Toezicht Ondersteuning voorzitterschap 5, Back office Uit opbrengst acties Front office Uit opbrengst acties Front office communicatiebeleid 25, Advies 0.00 Accountantskosten 7, Administratie 3, Boekhoud software 5, Onvoorzien 10, Totaal 57, Verantwoording Met de jaarrekening 2012 en de samengestelde rapportages van Nationale Acties Haïti, Pakistan en de Hoorn voor Afrika verschaft de SHO inzage in de financiële en inhoudelijke aspecten van de hulpinspanningen van de SHO-deelnemers. Voorzitter SHO, René Grotenhuis Namens het bestuur: René Grotenhuis (voorzitter) Jan Bouke Wijbrandi namens UNICEF Nederland (vicevoorzitter) Holke Wierema namens Save the Children (penningmeester) Guus Eskens namens CARE Nederland (bestuurslid sinds 20 december 2012) Henri van Eeghen namens Cordaid Mensen in Nood (bestuurslid) Rommie Nauta namens ICCO & KerkinActie (bestuurslid) Cees Breederveld namens het Nederlandse Rode Kruis (bestuurslid) Farah Karimi namens Oxfam Novib (bestuurslid) Tineke Ceelen namens Stichting Vluchteling (bestuurslid) Albert Jaap van Santbrink namens Terre des Hommes (bestuurslid) Ruud van Eijle namens World Vision (bestuurslid) Jaarrekening Stichting SHO 2012

5 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en algemene zaken van de SHO. Leden van de Raad worden met tweederde meerderheid van stemmen voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad wijst uit haar midden een voorzitter aan. In juni 2012 is in verband met het overlijden van de heer Henry Dix een nieuw lid toegetreden tot de Raad, de heer M. Keim. Op 5 november is mevrouw L. Ploumen teruggetreden als lid. De Raad van Toezicht is ondermeer verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria voor toelating van een deelnemer. In 2012 zijn alle SHO-deelnemers opnieuw getoetst op de criteria, waarbij is gebleken dat niet alle deelnemers aan alle criteria voldoen. De Raad van Toezicht heeft deze deelnemers een jaar de tijd gegeven om te laten zien welke stappen zij hebben ondernomen om hieraan te kunnen voldoen, waarvan in het voorjaar van 2013 verslag gedaan zal worden. De Raad van Toezicht stelt ook de periodieke rapportages van de SHO vast. Verder gaat de Raad over de goedkeuring van besluiten, waaronder het vaststellen van de jaarrekening. In 2012 vergaderde de Raad in totaal vier keer. Deze jaarrekening is beoordeeld door de Raad van Toezicht en de Raad is van mening dat op een goede manier inzicht is gegeven in de in- en uitgaven van de stichting SHO. Voorzitter Raad van Toezicht SHO Tineke Lodders- Elfferich Namens de Raad van Toezicht Mevr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter) Dhr. H. Grootendorst Mevr. F. Santing Dhr. O.V. van der Harst Dhr. M. Keim Jaarrekening Stichting SHO 2012

6 2. Balans per 31 december 2012 (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) 31 december december 2011 Activa Materiële vaste activa 6 - Financiële vaste activa 2,390 10,870 Kortlopende vorderingen 5,497 10,250 Liquide middelen 1,487 1,261 9,380 22,381 Passiva Reserves Bestemmingsreserve SHO Algemeen Fondsen Bestemmingsfonds SHO algemeen 1,372 1,315 Bestemmingsfonds Hoorn van Afrika - 95 Bestemmingsfonds Haiti 7,894 20,855 Bestemmingsfonds Pakistan - - Kortlopende schulden ,380 22,381 Jaarrekening Stichting SHO

7 3. Staat van baten en lasten 2012 (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) Actie Totaal Actie Hoorn Actie Haïti Pakistan Overig Werkelijk Baten Baten uit eigen fondswerving ,488 Subsidies van overheden Contributie Nalatenschappen Rente baten Som der baten ,649 Lasten Werving baten Kosten fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat ,992 Resultaat bestemming Bestemmingsfonds Haiti Bestemmingsfonds Pakistan ,112 Bestemmingsfonds Hoorn Bestemmingsfonds Algemeen SHO Bestemmingsreserve Algemeen SHO ,992 Jaarrekening Stichting SHO

8 4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle genoemde bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's. Tenzij hieronder anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De stichting SHO is zelf geen uitvoerende hulporganisatie, maar verdeelt de opbrengst van een Nationale actie onder de aangesloten hulporganisaties ten behoeve van de hulpverlening aan slachtoffers van een ramp. Kosten ten behoeve van de doelstelling worden niet bij de stichting SHO gerealiseerd, maar wel bij de aangesloten hulporganisaties. In de staat van baten en lasten zijn derhalve geen kosten doelstelling zichtbaar. Volgens RJ 650 dient het percentage besteed aan de doelstelling te worden toegelicht. Dit percentage is voor de Stichting SHO niet van toepassing. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwarde verminderd met lineaire afschrijvingen. Financiële vaste activa/kortlopende vorderingen De financiële vaste activa en kortlopende vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Bestemmingsreserve SHO Algemeen De Bestemmingsreserve SHO Algemeen dient als buffervermogen om de continuïteit van de SHO front- en back office te waarborgen en is vrij door SHO aan te wenden. Bestemmingsfonds SHO Algemeen Het Bestemmingsfonds SHO Algemeen wordt aangehouden voor donaties, giften en schenkingen, die in het verslagjaar worden ontvangen op girorekeningen, die gedurende het verslagjaar niet gebruikt zijn ten behoeve van een specifieke actie. Eventuele niet bestede actiegelden worden volgens 5.9 van het actie reglement eveneens toegevoegd aan dit fonds. De middelen kunnen op basis van een Bestuursbesluit worden besteed bij de start van een nieuwe actie, en worden dan via de betreffende girorekening toegevoegd aan de voor verdeling beschikbare middelen voor deze actie. Bestemmingsfondsen Acties De bestemmingsfondsen voor onderhanden acties betreffen de voor verdeling beschikbare bedragen minus de reeds aan deelnemende organisaties verdeelde middelen. De facto betreft het saldo de nog niet verdeelde gelden inzake een actie. Grondslagen van resultaatbepaling Rekening houdend met de bovenstaande grondslagen van waardering is het resultaat van een verslagjaar (=het voor verdeling beschikbare bedrag) gelijk aan het verschil tussen de baten en de lasten. Voor zover niet anders vermeld worden baten en lasten toegerekend aan het betreffende verslagjaar en worden lasten verantwoord op basis van historische kosten. Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen Donaties, giften en schenkingen worden op kasbasis verantwoord, tenzij er bepaalde omvangrijke giften/ donaties/ schenkingen worden gedaan die aanwijsbaar betrekking hebben op het verslagjaar en ontvangen zijn voor het moment waarop de jaarrekening wordt vastgesteld. De SHO beschikt in het kader van de Haiti actie per ultimo 2012 over een saldo van 18 miljoen airmiles, die de deelnemers kunnen gebruiken bij het boeken van een vlucht naar Haiti in het kader van de Haiti actie. 18 Miljoen airmiles vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer EUR Andere giften in natura waren van geringere omvang en zijn derhalve niet toegelicht. Nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Subsidies Subsidies worden in het verslagjaar verantwoord waarop de ontvangen subsidietoezegging betrekking heeft. Contributie deelnemers Alle SHO deelnemers betalen contributie op basis van de verdeelsleutel van het voorgaande jaar om de vaste kosten voor de SHO te dekken. Jaarrekening Stichting SHO

9 5. Toelichting balans (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) ACTIVA Materiële vaste activa Aanschaf software Serviceware Accountview 8 - Afschrijving Boekwaarde 31/12/ Er wordt over 3 jaar afgeschreven op het softwarepakket, wat neerkomt op jaarlijkse afschrijving van 33,3% van de aanschafwaarde. Het pakket is medio 2012 aangeschaft en derhalve wordt afgeschreven vanaf dat moment. Financiële vaste activa - Langlopende vorderingen Stand 1/1 10,870 29,724 Beschikking Ministerie van Buitenlandse Zaken - kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010 Beschikking Ministerie Haïti - Ontvangen in ,000-8,854 Te ontvangen in naar kortlopende vorderingen -5,480-10,000 Stand 31/12 2,390 10,870 De langlopende vordering betreft het aandeel wederopbouw conform de resterende subsidie die door het Ministerie is toegezegd aan de Haiti actie (volgens beschikking kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010), en wel voor het deel dat naar verwachting na 2013 zal worden ontvangen. In 2012 is in totaal EUR ontvangen van het Ministerie, wat in mindering is gebracht op het saldo vorderingen per eind Kortlopende vorderingen Stand 1/1 10,250 Beschikking Ministerie van Buitenlandse Zaken - kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010 (Haïti) - 10,000 Beschikking Ministerie Haïti - Ontvangen in ,000 Te ontvangen in ,480 Te vorderen deelnemers SHO: contributie 2 50 Te vorderen deelnemers SHO: baten fondsenwerving Hoorn actie - 95 Te vorderen rente 15 5 Overige vorderingen Afloop restant vorderingen per ultimo totaal -250 Stand 31/12 5,497 10,250 De uitstaande kortlopende vordering op het Ministerie van BuZa betreft de subsidie die door het Ministerie is toegezegd aan de Haiti actie, voor het bedrag dat in 2013 naar verwachting zal worden ontvangen op basis van de liquiditeitsaanvraag 1e helft 2013 Te vorderen deelnemers SHO: contributie Stand per 31/12/11 Contributie 2012 Totaal te ontvangen Ontvangen 2012 Stand per 31/12/12 Cordaid ICCO & KerkinActie Oxfam Novib Nederlandse Rode Kruis Tear Unicef Stichting Vluchteling Terre des Hommes Save the Children World Vision Te vorderen rente Dit betreft de creditrente van het 4e kwartaal over alle bankrekeningen gesommeerd. Jaarrekening Stichting SHO 2012

10 Overige vorderingen Subsidie Ministerie Buitenlandse Zaken Pakistan Betreft de slottermijn van de subsidie van BuZa inzake Pakistan, die in 2012 is ontvangen. De eindrapportage is eveneens in 2012 afgehandeld. Liquide middelen Rekening Rekening Rekening Zak. spaarrek Spaarrekening , Rekening Rekening ,487 1,261 De liquide middelen zijn vrij opneembaar. PASSIVA Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve SHO Algemeen Stand 1/ Resultaatbestemming 11 1 Stand 31/ Bestemmingsfonds SHO Algemeen Stand 1/1 1,315 1,331 Terugstorting deelnemer actie Pakistan Giften na sluitingsdatum - 76 Toevoeging tlv bestemmingsfonds Pakistan 59 - Resultaat bestemming Stand 31/12 1,372 1,315 Bestemmingsfonds Hoorn van Afrika Stand 1/ Resultaat bestemming - 25,112 Verdeling ,941 Giften na sluitingsdatum Stand 31/12-95 De Hoorn actie is in 2012 afgerond. Bestemmingsfonds Haiti 31 december december 2011 Stand 1/1 20,855 29,409 Resultaat bestemming - - Verdeling -12,961-8,554 Stand 31/12 7,894 20,855 Jaarrekening Stichting SHO 2012

11 Bestemmingsfonds Pakistan Stand 1/1-500 Resultaat bestemming - - Verdeling Subsidie BuZa retour -9 - Terugstorting van deelnemers 68 - Toevoeging tgv bestemmingsfonds algemeen -59 Stand 31/ De Pakistan actie is afgerond in Er is in 2012 echter door twee deelnemers een bedrag teruggestort aan niet bestede gelden. Het procentuele aandeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de niet bestede gelden is volgens afspraak aan het Ministerie terugbetaald. De terugstorting aan BuZa is gelijk aan het evenredig aandeel van de terugstorting door deelnemers. Het restant saldo is teruggestort in de Bestemmingsreserve Algemeen, conform de grondslagen. Kortlopende schulden Accountantskosten 6 12 Te betalen kosten betalingsverkeer - - Administratie 7 2 Website - 45 Frontoffice 15 6 Backoffice 9 - Meta evaluatie Pakistan Toelichting verdelingen 2012 Hoorn van Afrika Haïti Pakistan Totaal Deelnemers Cordaid - 5,236-5,236 Nederlands Rode Kruis 26-1, ,480 Oxfam Novib 18 4,007-4,025 Unicef 20 2, ,136 ICCO & KerkinActie 15 1,000-1,015 Stichting Vluchteling Save the Children Terre des Hommes World Vision Tear Subtotaal 95 11, ,378 Gastdeelnemers Plan Nederland (via Save the Children) Leger des Heils (via ICCO & KerkinActie) VNG (via ICCO & KerkinActie) Dorcas (via Tear) Care Nederland (via Cordaid) Habitat (via Cordaid) Subtotaal - 1,610-1,610 Totaal 95 12, ,988 Jaarrekening Stichting SHO 2012

12 6. Toelichting staat van baten en lasten (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) Baten uit eigen fondswerving ,488 Subsidies van overheden Contributie Nalatenschappen Rente baten Som der baten ,649 Toelichting Er waren geen nieuwe acties in De baten uit eigen fondsenwerving betreffen alleen ontvangsten voor volgende acties en zijn nog niet aan specifieke acties toegewezen, derhalve is deze opbrengst opgenomen in de Algemene reserve. Onder Subsidies van overheden is opgenomen als correctie op eerdere genoten bate de terugstorting aan Het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Pakistan actie. Het betreft hier het evenredig deel van de niet-bestede actiegelden van Rode Kruis en Unicef. Baten Totaal Actie Haiti Pakistan Overig Begroting Werkelijk Hoorn Lasten Totaal Actie Haiti Pakistan Overig Begroting Werkelijk Hoorn Kosten fondsenwerving Advertenties en reclame Internet Media en communicatie Betalingsverkeer Overig Totaal Kosten Fondsenwerving Kosten Beheer en administratie Accountantskosten Back office en administratiekosten Front office Advieskosten Publiciteit en communicatie Overig Totaal Kosten Beheer en Administratie Som der lasten Toelichting Omdat er geen nieuwe acties waren in 2012, zijn er ook geen uitgaven gealloceerd aan Kosten Fondsenwerving. De begrote bedragen voor 2012 zijn gebaseerd op een inschatting voor zowel de reguliere SHO kosten als de actiekosten. Bij iedere actie wordt een begroting opgesteld voor actie gerelateerde SHO front- en back office kosten. De begroting voor de actiekosten 2012 is gebaseerd op de reserveringen voor 2012 per actie, zoals vermeld in de SHO-rapportages Bij jaaroverschrijdende acties worden niet gerealiseerde maar wel begrote kosten gereserveerd in het bestemmingsfonds Algemeen. De gerealiseerde actiegerelateerde kosten in het verslagjaar per actie komen vervolgens dan ook ten laste van Bestemmingsfonds Algemeen De gerealiseerde kosten Front en Backoffice betreffen met name de vergoedingen voor gemaakte uren, en zijn op basis van de beschikbare begroting en de omvang van een actie toegerekend aan de acties. Onder Frontoffice zijn ook kosten verantwoord gerelateerd aan het onderhoud van de website. De kosten onder Overig betreffen onder andere aan 2012 toegerekende kosten voor de boekhoudsoftware, de vergoeding voor dienstverlening door Oxfam Novib en kosten betalingsverkeer. In 2012 waren er, evenals in 2011, geen werknemers in dienst van de stichting Bezoldiging bestuurders en Raad van Toezicht Het bestuur en de RvT zijn onbezoldigd. Jaarrekening Stichting SHO

13 7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarrekening Stichting SHO

14 8. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. Jaarrekening Stichting SHO

15 9. Colofon Stichting Samenwerkende Hulporganisaties Mauritskade HD Den Haag Internet: Jaarrekening Stichting SHO

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013

Bijlage 1. Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Bijlage 1 Jaarrekening 1 juli 2012-30 juni 2013 Pagina 2 1.Jaarrekening 1.1 Balans 1.1 Balans Per 30 juni 2013 (na resultaatbestemming) Activa Materiële vaste activa 4 Toelichting 30 Juni 2013 30 Juni

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid

Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Rabobank Foundation: De cijfers achter zelfredzaamheid Financieel jaarverslag 2013 Interview Inhoud Rabobank Foundation steunt projecten die mensen helpen een zelfstandig economisch bestaan op te bouwen

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2013 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, die op 25 april 2001 is opgericht. De organisatiestructuur bestaat uit een Bestuur en een managementteam.

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012

Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld. Jaarverslag 2012 Kopiëren, rechtvaardig en eenvoudig geregeld Jaarverslag 2012 Inhoud 2 sverslag 2012 Toelichting op de 3 sverslag 4 7 2012 9 Toelichting op de 11 12 15 20 22 Stichting Reprorecht is in 1974 opgericht door

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie