Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012"

Transcriptie

1 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2012 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision Datum: 13 juni 2013 Versie: 1.5

2 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 1 Bestuursverslag en verslag Raad van Toezicht 1 Jaarrekening 2 Balans per 31 december Staat van baten en lasten Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 5 Toelichting op de balans 7 6 Toelichting op de staat van baten en lasten 10 7 Controleverklaring 11 8 Overige gegevens 12 9 Colofon 13 Jaarrekening Stichting SHO 2012

3 1. Bestuursverslag Voorwoord In dit verslag geeft de stichting SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) de financiële informatie over het jaar 2012 weer. Dit jaar kende geen nationale actie. Wel liepen de bestedingen en verantwoording van twee eerdere acties door in 2012, respectievelijk de Haïti actie (start in 2010) en de Hoorn van Afrika actie (2011). Op de website zijn de samengevoegde rapportages van de SHO over deze acties te vinden. Werkwijze en doelstelling De stichting Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is het samenwerkingsverband van Nederlandse Hulporganisaties dat bij grote humanitaire rampen gezamenlijk fondsen werft voor hulpverlening aan de slachtoffers. Het doel is om met brede mediaondersteuning (Nationale Actie) grote betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel verdeeld onder de deelnemers en eventuele gastdeelnemers van een actie. Door de eigen organisatie, via de internationale koepelorganisatie of partnerorganisaties worden de middelen aangewend voor het verlenen van directe, effectieve, noodhulp en wederopbouw in het rampgebied. De deelnemende organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de ramp en stemmen de publiciteit daarover met elkaar af. Om dit goed te stroomlijnen heeft het SHO-bestuur in 2011 besloten om een klein permanent front office in te stellen, dat vanaf december 2011 van start is gegaan. De front office werkt nauw samen met de back office. Over de uitvoering en geldbesteding van een actie legt iedere organisatie periodiek, conform de afgesproken rapportage frequentie, een transparante verantwoording af aan de SHO. Deze verantwoordingen worden gebundeld in een gezamenlijke rapportage. Daarnaast legt iedere deelnemer verantwoording af middels een jaarrekening voorzien van controleverklaring. Bestuur en Raad van Toezicht De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere deelnemer. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het verrichten van handelingen die nodig zijn om de doelstellingen van de stichting te bereiken. Het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Tussen het bestuur en de Raad van Toezicht bestaat een verdeling van taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten en het Organisatiereglement. In de Raad van Toezicht is een nieuw lid toegetreden in juni 2012, de heer Marco Keim. Tevens heeft mevrouw Lilianne Ploumen opgezegd op 5 november 2012, omdat zij deze functie niet kan combineren met haar nieuwe functie als Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deelnemers De deelnemers van de SHO in 2012 waren: CARE Nederland (toegetreden per 20 december 2012), Cordaid Mensen in Nood, ICCO & KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, en World Vision. Per 1 januari 2012 zegde Tear het deelnemerschap aan de SHO op. Tear is nog wel deelnemer in de actie Haïti en Hoorn van Afrika. Bij elke actie wordt gekeken of organisaties die niet verbonden zijn aan de SHO op basis van hun staat van dienst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening in het betreffende rampgebied. Bij de Haïti-actie zijn zes gastdeelnemers toegelaten: Dorcas, Plan Nederland, CARE Nederland, Habitat for Humanity, VNG International (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) en het Leger des Heils. Bij de andere twee acties (Pakistan en Hoorn van Afrika) zijn geen gastdeelnemers toegelaten. Jaarrekening Stichting SHO 2012

4 Nationale Acties Eén actie die gestart is in 2010 (Haïti) en één in 2011 (Hoorn van Afrika) liepen nog door in Er zijn in 2012 voor deze acties overmakingen gedaan van Giro 555 naar de SHO-deelnemers. De bestedingstermijn voor de Haïti-actie loopt tot eind De Pakistan-actie is eind 2011 afgerond; in 2012 betroffen de werkzaamheden voor deze actie voornamelijk uit het maken van de eindrapportage, die is verschenen in 2012 en te vinden op de website. Begroting De SHO stelt jaarlijks een begroting op. De reguliere kosten van de stichting SHO die niet aan een actie zijn gerelateerd worden middels een contributie regeling betaald door de deelnemende organisaties op basis van de verdeelsleutel van het voorgaande jaar. Op 13 oktober 2011 heeft het SHO bestuur de begroting 2012 goedgekeurd en deze is op 25 oktober 2011 vastgesteld door de Raad van Toezicht Ondersteuning voorzitterschap 5, Back office Uit opbrengst acties Front office Uit opbrengst acties Front office communicatiebeleid 25, Advies 0.00 Accountantskosten 7, Administratie 3, Boekhoud software 5, Onvoorzien 10, Totaal 57, Verantwoording Met de jaarrekening 2012 en de samengestelde rapportages van Nationale Acties Haïti, Pakistan en de Hoorn voor Afrika verschaft de SHO inzage in de financiële en inhoudelijke aspecten van de hulpinspanningen van de SHO-deelnemers. Voorzitter SHO, René Grotenhuis Namens het bestuur: René Grotenhuis (voorzitter) Jan Bouke Wijbrandi namens UNICEF Nederland (vicevoorzitter) Holke Wierema namens Save the Children (penningmeester) Guus Eskens namens CARE Nederland (bestuurslid sinds 20 december 2012) Henri van Eeghen namens Cordaid Mensen in Nood (bestuurslid) Rommie Nauta namens ICCO & KerkinActie (bestuurslid) Cees Breederveld namens het Nederlandse Rode Kruis (bestuurslid) Farah Karimi namens Oxfam Novib (bestuurslid) Tineke Ceelen namens Stichting Vluchteling (bestuurslid) Albert Jaap van Santbrink namens Terre des Hommes (bestuurslid) Ruud van Eijle namens World Vision (bestuurslid) Jaarrekening Stichting SHO 2012

5 Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en algemene zaken van de SHO. Leden van de Raad worden met tweederde meerderheid van stemmen voorgedragen door het bestuur en benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad wijst uit haar midden een voorzitter aan. In juni 2012 is in verband met het overlijden van de heer Henry Dix een nieuw lid toegetreden tot de Raad, de heer M. Keim. Op 5 november is mevrouw L. Ploumen teruggetreden als lid. De Raad van Toezicht is ondermeer verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria voor toelating van een deelnemer. In 2012 zijn alle SHO-deelnemers opnieuw getoetst op de criteria, waarbij is gebleken dat niet alle deelnemers aan alle criteria voldoen. De Raad van Toezicht heeft deze deelnemers een jaar de tijd gegeven om te laten zien welke stappen zij hebben ondernomen om hieraan te kunnen voldoen, waarvan in het voorjaar van 2013 verslag gedaan zal worden. De Raad van Toezicht stelt ook de periodieke rapportages van de SHO vast. Verder gaat de Raad over de goedkeuring van besluiten, waaronder het vaststellen van de jaarrekening. In 2012 vergaderde de Raad in totaal vier keer. Deze jaarrekening is beoordeeld door de Raad van Toezicht en de Raad is van mening dat op een goede manier inzicht is gegeven in de in- en uitgaven van de stichting SHO. Voorzitter Raad van Toezicht SHO Tineke Lodders- Elfferich Namens de Raad van Toezicht Mevr. P.C. Lodders-Elfferich (voorzitter) Dhr. H. Grootendorst Mevr. F. Santing Dhr. O.V. van der Harst Dhr. M. Keim Jaarrekening Stichting SHO 2012

6 2. Balans per 31 december 2012 (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) 31 december december 2011 Activa Materiële vaste activa 6 - Financiële vaste activa 2,390 10,870 Kortlopende vorderingen 5,497 10,250 Liquide middelen 1,487 1,261 9,380 22,381 Passiva Reserves Bestemmingsreserve SHO Algemeen Fondsen Bestemmingsfonds SHO algemeen 1,372 1,315 Bestemmingsfonds Hoorn van Afrika - 95 Bestemmingsfonds Haiti 7,894 20,855 Bestemmingsfonds Pakistan - - Kortlopende schulden ,380 22,381 Jaarrekening Stichting SHO

7 3. Staat van baten en lasten 2012 (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) Actie Totaal Actie Hoorn Actie Haïti Pakistan Overig Werkelijk Baten Baten uit eigen fondswerving ,488 Subsidies van overheden Contributie Nalatenschappen Rente baten Som der baten ,649 Lasten Werving baten Kosten fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat ,992 Resultaat bestemming Bestemmingsfonds Haiti Bestemmingsfonds Pakistan ,112 Bestemmingsfonds Hoorn Bestemmingsfonds Algemeen SHO Bestemmingsreserve Algemeen SHO ,992 Jaarrekening Stichting SHO

8 4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Alle genoemde bedragen in deze jaarrekening zijn in duizenden euro's. Tenzij hieronder anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De stichting SHO is zelf geen uitvoerende hulporganisatie, maar verdeelt de opbrengst van een Nationale actie onder de aangesloten hulporganisaties ten behoeve van de hulpverlening aan slachtoffers van een ramp. Kosten ten behoeve van de doelstelling worden niet bij de stichting SHO gerealiseerd, maar wel bij de aangesloten hulporganisaties. In de staat van baten en lasten zijn derhalve geen kosten doelstelling zichtbaar. Volgens RJ 650 dient het percentage besteed aan de doelstelling te worden toegelicht. Dit percentage is voor de Stichting SHO niet van toepassing. Grondslagen van waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwarde verminderd met lineaire afschrijvingen. Financiële vaste activa/kortlopende vorderingen De financiële vaste activa en kortlopende vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Bestemmingsreserve SHO Algemeen De Bestemmingsreserve SHO Algemeen dient als buffervermogen om de continuïteit van de SHO front- en back office te waarborgen en is vrij door SHO aan te wenden. Bestemmingsfonds SHO Algemeen Het Bestemmingsfonds SHO Algemeen wordt aangehouden voor donaties, giften en schenkingen, die in het verslagjaar worden ontvangen op girorekeningen, die gedurende het verslagjaar niet gebruikt zijn ten behoeve van een specifieke actie. Eventuele niet bestede actiegelden worden volgens 5.9 van het actie reglement eveneens toegevoegd aan dit fonds. De middelen kunnen op basis van een Bestuursbesluit worden besteed bij de start van een nieuwe actie, en worden dan via de betreffende girorekening toegevoegd aan de voor verdeling beschikbare middelen voor deze actie. Bestemmingsfondsen Acties De bestemmingsfondsen voor onderhanden acties betreffen de voor verdeling beschikbare bedragen minus de reeds aan deelnemende organisaties verdeelde middelen. De facto betreft het saldo de nog niet verdeelde gelden inzake een actie. Grondslagen van resultaatbepaling Rekening houdend met de bovenstaande grondslagen van waardering is het resultaat van een verslagjaar (=het voor verdeling beschikbare bedrag) gelijk aan het verschil tussen de baten en de lasten. Voor zover niet anders vermeld worden baten en lasten toegerekend aan het betreffende verslagjaar en worden lasten verantwoord op basis van historische kosten. Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen Donaties, giften en schenkingen worden op kasbasis verantwoord, tenzij er bepaalde omvangrijke giften/ donaties/ schenkingen worden gedaan die aanwijsbaar betrekking hebben op het verslagjaar en ontvangen zijn voor het moment waarop de jaarrekening wordt vastgesteld. De SHO beschikt in het kader van de Haiti actie per ultimo 2012 over een saldo van 18 miljoen airmiles, die de deelnemers kunnen gebruiken bij het boeken van een vlucht naar Haiti in het kader van de Haiti actie. 18 Miljoen airmiles vertegenwoordigen een bedrag van ongeveer EUR Andere giften in natura waren van geringere omvang en zijn derhalve niet toegelicht. Nalatenschappen Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Subsidies Subsidies worden in het verslagjaar verantwoord waarop de ontvangen subsidietoezegging betrekking heeft. Contributie deelnemers Alle SHO deelnemers betalen contributie op basis van de verdeelsleutel van het voorgaande jaar om de vaste kosten voor de SHO te dekken. Jaarrekening Stichting SHO

9 5. Toelichting balans (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) ACTIVA Materiële vaste activa Aanschaf software Serviceware Accountview 8 - Afschrijving Boekwaarde 31/12/ Er wordt over 3 jaar afgeschreven op het softwarepakket, wat neerkomt op jaarlijkse afschrijving van 33,3% van de aanschafwaarde. Het pakket is medio 2012 aangeschaft en derhalve wordt afgeschreven vanaf dat moment. Financiële vaste activa - Langlopende vorderingen Stand 1/1 10,870 29,724 Beschikking Ministerie van Buitenlandse Zaken - kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010 Beschikking Ministerie Haïti - Ontvangen in ,000-8,854 Te ontvangen in naar kortlopende vorderingen -5,480-10,000 Stand 31/12 2,390 10,870 De langlopende vordering betreft het aandeel wederopbouw conform de resterende subsidie die door het Ministerie is toegezegd aan de Haiti actie (volgens beschikking kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010), en wel voor het deel dat naar verwachting na 2013 zal worden ontvangen. In 2012 is in totaal EUR ontvangen van het Ministerie, wat in mindering is gebracht op het saldo vorderingen per eind Kortlopende vorderingen Stand 1/1 10,250 Beschikking Ministerie van Buitenlandse Zaken - kenmerk DMH/HH-168/10, 20 april 2010 (Haïti) - 10,000 Beschikking Ministerie Haïti - Ontvangen in ,000 Te ontvangen in ,480 Te vorderen deelnemers SHO: contributie 2 50 Te vorderen deelnemers SHO: baten fondsenwerving Hoorn actie - 95 Te vorderen rente 15 5 Overige vorderingen Afloop restant vorderingen per ultimo totaal -250 Stand 31/12 5,497 10,250 De uitstaande kortlopende vordering op het Ministerie van BuZa betreft de subsidie die door het Ministerie is toegezegd aan de Haiti actie, voor het bedrag dat in 2013 naar verwachting zal worden ontvangen op basis van de liquiditeitsaanvraag 1e helft 2013 Te vorderen deelnemers SHO: contributie Stand per 31/12/11 Contributie 2012 Totaal te ontvangen Ontvangen 2012 Stand per 31/12/12 Cordaid ICCO & KerkinActie Oxfam Novib Nederlandse Rode Kruis Tear Unicef Stichting Vluchteling Terre des Hommes Save the Children World Vision Te vorderen rente Dit betreft de creditrente van het 4e kwartaal over alle bankrekeningen gesommeerd. Jaarrekening Stichting SHO 2012

10 Overige vorderingen Subsidie Ministerie Buitenlandse Zaken Pakistan Betreft de slottermijn van de subsidie van BuZa inzake Pakistan, die in 2012 is ontvangen. De eindrapportage is eveneens in 2012 afgehandeld. Liquide middelen Rekening Rekening Rekening Zak. spaarrek Spaarrekening , Rekening Rekening ,487 1,261 De liquide middelen zijn vrij opneembaar. PASSIVA Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve SHO Algemeen Stand 1/ Resultaatbestemming 11 1 Stand 31/ Bestemmingsfonds SHO Algemeen Stand 1/1 1,315 1,331 Terugstorting deelnemer actie Pakistan Giften na sluitingsdatum - 76 Toevoeging tlv bestemmingsfonds Pakistan 59 - Resultaat bestemming Stand 31/12 1,372 1,315 Bestemmingsfonds Hoorn van Afrika Stand 1/ Resultaat bestemming - 25,112 Verdeling ,941 Giften na sluitingsdatum Stand 31/12-95 De Hoorn actie is in 2012 afgerond. Bestemmingsfonds Haiti 31 december december 2011 Stand 1/1 20,855 29,409 Resultaat bestemming - - Verdeling -12,961-8,554 Stand 31/12 7,894 20,855 Jaarrekening Stichting SHO 2012

11 Bestemmingsfonds Pakistan Stand 1/1-500 Resultaat bestemming - - Verdeling Subsidie BuZa retour -9 - Terugstorting van deelnemers 68 - Toevoeging tgv bestemmingsfonds algemeen -59 Stand 31/ De Pakistan actie is afgerond in Er is in 2012 echter door twee deelnemers een bedrag teruggestort aan niet bestede gelden. Het procentuele aandeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de niet bestede gelden is volgens afspraak aan het Ministerie terugbetaald. De terugstorting aan BuZa is gelijk aan het evenredig aandeel van de terugstorting door deelnemers. Het restant saldo is teruggestort in de Bestemmingsreserve Algemeen, conform de grondslagen. Kortlopende schulden Accountantskosten 6 12 Te betalen kosten betalingsverkeer - - Administratie 7 2 Website - 45 Frontoffice 15 6 Backoffice 9 - Meta evaluatie Pakistan Toelichting verdelingen 2012 Hoorn van Afrika Haïti Pakistan Totaal Deelnemers Cordaid - 5,236-5,236 Nederlands Rode Kruis 26-1, ,480 Oxfam Novib 18 4,007-4,025 Unicef 20 2, ,136 ICCO & KerkinActie 15 1,000-1,015 Stichting Vluchteling Save the Children Terre des Hommes World Vision Tear Subtotaal 95 11, ,378 Gastdeelnemers Plan Nederland (via Save the Children) Leger des Heils (via ICCO & KerkinActie) VNG (via ICCO & KerkinActie) Dorcas (via Tear) Care Nederland (via Cordaid) Habitat (via Cordaid) Subtotaal - 1,610-1,610 Totaal 95 12, ,988 Jaarrekening Stichting SHO 2012

12 6. Toelichting staat van baten en lasten (Bedragen * EUR 1.000, afgerond op duizendtallen) Baten uit eigen fondswerving ,488 Subsidies van overheden Contributie Nalatenschappen Rente baten Som der baten ,649 Toelichting Er waren geen nieuwe acties in De baten uit eigen fondsenwerving betreffen alleen ontvangsten voor volgende acties en zijn nog niet aan specifieke acties toegewezen, derhalve is deze opbrengst opgenomen in de Algemene reserve. Onder Subsidies van overheden is opgenomen als correctie op eerdere genoten bate de terugstorting aan Het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Pakistan actie. Het betreft hier het evenredig deel van de niet-bestede actiegelden van Rode Kruis en Unicef. Baten Totaal Actie Haiti Pakistan Overig Begroting Werkelijk Hoorn Lasten Totaal Actie Haiti Pakistan Overig Begroting Werkelijk Hoorn Kosten fondsenwerving Advertenties en reclame Internet Media en communicatie Betalingsverkeer Overig Totaal Kosten Fondsenwerving Kosten Beheer en administratie Accountantskosten Back office en administratiekosten Front office Advieskosten Publiciteit en communicatie Overig Totaal Kosten Beheer en Administratie Som der lasten Toelichting Omdat er geen nieuwe acties waren in 2012, zijn er ook geen uitgaven gealloceerd aan Kosten Fondsenwerving. De begrote bedragen voor 2012 zijn gebaseerd op een inschatting voor zowel de reguliere SHO kosten als de actiekosten. Bij iedere actie wordt een begroting opgesteld voor actie gerelateerde SHO front- en back office kosten. De begroting voor de actiekosten 2012 is gebaseerd op de reserveringen voor 2012 per actie, zoals vermeld in de SHO-rapportages Bij jaaroverschrijdende acties worden niet gerealiseerde maar wel begrote kosten gereserveerd in het bestemmingsfonds Algemeen. De gerealiseerde actiegerelateerde kosten in het verslagjaar per actie komen vervolgens dan ook ten laste van Bestemmingsfonds Algemeen De gerealiseerde kosten Front en Backoffice betreffen met name de vergoedingen voor gemaakte uren, en zijn op basis van de beschikbare begroting en de omvang van een actie toegerekend aan de acties. Onder Frontoffice zijn ook kosten verantwoord gerelateerd aan het onderhoud van de website. De kosten onder Overig betreffen onder andere aan 2012 toegerekende kosten voor de boekhoudsoftware, de vergoeding voor dienstverlening door Oxfam Novib en kosten betalingsverkeer. In 2012 waren er, evenals in 2011, geen werknemers in dienst van de stichting Bezoldiging bestuurders en Raad van Toezicht Het bestuur en de RvT zijn onbezoldigd. Jaarrekening Stichting SHO

13 7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Jaarrekening Stichting SHO

14 8. Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. Jaarrekening Stichting SHO

15 9. Colofon Stichting Samenwerkende Hulporganisaties Mauritskade HD Den Haag Internet: Jaarrekening Stichting SHO

SHO Samenwerkende Hulporganisaties

SHO Samenwerkende Hulporganisaties SHO Samenwerkende Hulporganisaties Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2011 Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting

Nadere informatie

SHO Samenwerkende Hulporganisaties

SHO Samenwerkende Hulporganisaties SHO Samenwerkende Hulporganisaties Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2010 Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013

Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013 Jaarrekening Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2013 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en KerkinActie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2015

Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2015 Jaarreken i ng Stichting Samenwerkende Hulporganisaties 2015 CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO en Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen Financieel verslag 2015 Stichting Join Our Mission Polen Kockengen INHOUD 1 Bestuursverslag 2015... 1 2 Jaarrekening... 3 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 3 2.2 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam

Jaarrekening Stichting Children of Mexico te Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Children of Mexico te Amsterdam BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vlottende activa Liquide middelen (1) TRIODOS

Nadere informatie

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013

Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Stichting Leergeld Capelle a/d IJssel CONCEPT-Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Toelichting Overige gegevens Ondertekening Balans per 31 december 2013 (x

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251 Vlottende activa Liquide middelen (2) 1.220 9.882 1.220 10.133

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië Financiëel Jaarverslag 2014 Blz. Inhoud Het financiele jaarverslag van de Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië bestaat uit: 1 Samenvatting 2 2 Balans per 31 december 2014 3 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2016 Versie: Openbaar Vastgesteld: juli 2017 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017 JAARREKENING 2016 Stichting CGN Usselo Enschede, juni 2017 Postadres: IBAN: NL20 RABO 0129 6936 42 Postbus 369 BIC: RABONL2U 7500 AJ Enschede KvK Enschede: 41027732 Bezoekadres: Fiscaal nummer: 8066.29.708

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA JAARREKENING 2015 STICHTING ORA INHOUDSOPGAVE Financieel Verslag Pag. A. Balans per 31 december 2015 1 B. Exploitatierekening 2015 3 C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 4 D. Nadere specificaties

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014

RAPPORT. Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo. inzake jaarrekening 2014 RAPPORT Stichting Hervormd Woonzorgvastgoed Wicherumloo inzake jaarrekening 2014 Algemeen In deze financiële verslaggeving wordt verantwoording afgelegd van financiële mutaties die onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting Friends Indeed Nieuwendammerdijk BJ Amsterdam. Jaarrekening 2009

Stichting Friends Indeed Nieuwendammerdijk BJ Amsterdam. Jaarrekening 2009 Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Balans per 31 december 2009 1 t/m 2 Staat van baten en lasten per 31 december 2009 3 Bestedingen 4 Toelichting op de balans 5 t/m 7 Toelichting op de staat van baten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

ANBI publicatiestukken 2013

ANBI publicatiestukken 2013 ANBI publicatiestukken 2013 Verkorte balans Verkorte staat van baten en lasten Toelichting op de verkorte balans en de verkorte staat van baten en lasten 1 Verkorte balans per 31 december 2013 (opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag

Stichting Podium Victorie Alkmaar. Verkorte jaarrekening Inhoudsopgave. Rapport A. Algemeen. B. Financieel verslag Stichting Podium Victorie Alkmaar Verkorte jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Rapport A. Algemeen B. Financieel verslag 1. Grondslagen van financiële verslaggeving 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011

Stichting Projecten Zuid-Afrika. Jaarrekening 2011 Stichting Projecten Zuid-Afrika Jaarrekening 2011 Inhoud 1. Bestuursverslag...3 2. Jaarrekening...4 2.1 Balans per 31 december 2011...4 2.2 Staat van Baten en Lasten 2011...5 2.3 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

JAARREKENING HOUSING4MORE

JAARREKENING HOUSING4MORE JAARREKENING 2014 HOUSING4MORE Balans per 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Reserves en fondsen Materiële vaste activa (1) 0 0 Reserves (4) Algemene reserve 11.696 7.399

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 4 III Overige gegevens 10 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON Raad van Toezicht per 31 december 2014 Dhr. K.E.

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016 Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting BALANS PER

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie