Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I"

Transcriptie

1 Tax update

2 Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1

3 Programmawet

4 Geheime commissielonen

5 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief verlaagd van 309% tot 103% voor betalingen aan natuurlijke personen 51,5% voor betalingen aan vennootschappen en voor terug in boekhouding opgenomen verdoken meerwinsten Niet langer bestraffend karakter, enkel vergoedend karakter Straf via administratieve boetes of andere sancties Aanslag geheime commissielonen blijft aftrekbaar Inwerkingtreding: vanaf datum bekendmaking wet in Belgisch Staatsblad Van toepassing op alle op deze datum nog niet definitief afgesloten geschillen 4

6 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Nog steeds 2 ontsnappingsroutes Spontane aangifte, ook buitenlandse gelijkaardige aangifte, door genieter aantonen Geen administratieve boete of strafrechtelijke sanctie Verkrijger ondubbelzinnig geïdentificeerd binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het aanslagjaar Niet langer extra sanctie van verworpen uitgave 5

7 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Verdoken meerwinsten: geen aanslag geheime commissielonen indien Louter gevolg van verwerpen van beroepskosten Spontane opname in boekhouding in enig later boekjaar Niet schriftelijk in kennis gesteld van lopende specifieke administratieve of onderzoeksdaden Zelfs indien driejarige aanslagtermijn is verstreken Geen belastingverhoging, administratieve boete of strafrechtelijke sanctie 6

8 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 1 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen Bezoldiging aftrekbaar Bezoldiging belastbaar Geen boete of belastingverhoging 7

9 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 2 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen Bezoldiging aftrekbaar Bezoldiging moet belast worden bij genieter Boete 8

10 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 3 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen indien opgenomen in aangifte Bezoldiging aftrekbaar indien opgenomen in aangifte Bezoldiging belast aangezien opgenomen in aangifte Geen boete indien opgenomen in aangifte 9

11 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 4 Bezoldigingen Aanslag geheime commissielonen van 103% Aanslag is aftrekbaar Bezoldiging aftrekbaar (onverminderd toepassing art. 49 WIB) Bezoldiging niet belastbaar zolang genieter niet gekend Boete of belastingverhoging 10

12 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 5 Kleinere kosten in de vennootschap die niet beroepsmatig blijken te zijn zoals bv. restaurantkosten, receptiekosten, bescheiden ICT-kosten, klein kantoormateriaal,. Geen aanslag geheime commissielonen Verworpen uitgave Niet belastbaar bij genieter Boete of belastingverhoging 11

13 Verdoken meerwinsten voorbeeld 1 Spontane aangifte Geen aanslag geheime commissielonen Gewone vennootschapsbelasting Geen boete of belastingverhoging 12

14 Verdoken meerwinsten voorbeeld 2 Niet spontane aangifte Aanslag geheime commissielonen van 51,5% Aanslag is aftrekbaar Boete of belastingverhoging Gewone vennootschapsbelasting 13

15 Liquidatiereserve

16 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Historiek Liquidatieboni vanaf 2002: 10% RV Programmawet 28 juni 2013: 25% RV vanaf 1 oktober 2014 Overgangsregeling Mogelijkheid tot uitkering dividend aan 10% Mits incorporatie in kapitaal Na 4/8 jaar mogelijkheid tot belastingvrije kapitaalvermindering 15

17 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Liquidatiereserve KMO (artikel 15 W.Venn.) Maximum 100% van de boekhoudkundige winst na belastingen Afzonderlijke passiefrekening Onderworpen aan afzonderlijke heffing van 10% in de vennootschapsbelasting Uitkering bij liquidatie: vrijstelling Wijziging aanrekeningsregels Uitkering als dividend: Na 5 jaar: roerende voorheffing van 5% Binnen 5 jaar: roerende voorheffing van 15% Geplande inwerkingtreding: aanslagjaar

18 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Liquidatiereserve: voorbeeld Dotatie 100 (=winst van het jaar): heffing 10 lastens bestaande reserves Geen bestaande reserves en winst 100: dotatie 90,91; heffing 9,09 31/12/ /12/2019 Dividenduitkering 15% 5% 31/12/2014 Liquidatie 0% 17

19 Intercommunales

20 Intercommunales Afschaffing van de onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting voor intercommunales Normale onderwerpingsregels: vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting Gedetailleerde overgangsmaatregelen Naar analogie bij de wijziging van het statuut van De Post Kapitaal bepaald alsof intercommunale reeds in het verleden aan de vennootschapsbelasting werd onderworpen De reserves worden niet belast naar aanleiding van de reconversie maar ze zijn wel onaantastbaar Geen overdracht van verliezen Geen afwijking voor dividenden, dus normale regels DBI van toepassing 19

21 Diversen

22 Diversen Verhoging forfaitaire beroepskosten voor werknemers in 2 stappen Geen automatische indexering fiscale «uitgaven» gedurende 4 jaar Vrijstelling van de rente op spaardeposito s; Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten; Langetermijnsparen en pensioensparen; Niet het huwelijksquotiënt. Daling heffing pensioensparen van 10% naar 8% maar Anticipatieve heffing van 1% op kapitalen pensioensparen per 31/12/2014 gedurende 5 jaar; Wanneer belastingplichtige taks op langetermijnsparen ondergaat (op de leeftijd van 60 jaar), zullen reeds betaalde anticipatieve heffingen verrekend worden. Verhoging beurstaks (tarieven en plafonds) 21

23 Toekomstige maatregelen

24 Doorkijkbelasting

25 Doorkijkbelasting / Kaaimantaks Geviseerd: juridische constructies zoals trusts, SPF, Lichtensteinse Stiftung, Melding juridische constructies in aangifte personenbelasting reeds verplicht vanaf aanslagjaar 2014 Binnenkort ook belasting? Inkomsten van dergelijke vehikels Ook al worden die inkomsten niet uitgekeerd Dubbele belasting? 24

26 Catch all bepaling

27 Catch all bepaling Vangnetbepaling Bestaande regeling 2 categorieën Inkomsten belastbaar in België op basis van een dubbelbelastingverdrag Inkomsten die niet worden belast in een land zonder dubbelbelastingverdrag Circulaire: enkel van toepassing op winsten/baten afkomstig uit het leveren van diensten (technische bijstand of adviesverlening) Nieuwe regeling: beperking tot gevallen waarvoor initieel bedoeld (wegwerking perverse neveneffecten) Toekomst zal precieze invulling uitwijzen 26

28 Diversen

29 Diversen Hervorming en vereenvoudiging stelsel verworpen uitgaven DVB mag zich uitspreken over toepassing anti-misbruikbepaling Tweede pensioenpijler zelfstandigen 28

30 Recente ontwikkelingen

31 Notionele interestaftrek

32 Tarief Aanslagjaar GO KMO ,63% 3,13% ,63% 2,13% Gemiddelde derde kwartaal 2014 bedraagt 1,562% Regering kan in principe ander tarief 1,562% vastleggen Impact lager tarief: vervanging EV door VV Challenge interestaftrek financiering Obv de klassieke cash drain analyse (weigering aftrek kosten gedaan om belastingen te besparen) Obv artikel 49 WIB, kosten niet inherent aan de beroepsactiviteit (maatschappelijk doel) 31

33 Argenta Arrest Hof van Justitie van Europese Unie in zaak Argenta Vermindering eigen vermogen met netto-actief van buitenlandse inrichtingen waarvan inkomsten vrijgesteld zijn krachtens dubbelbelastingverdrag in strijd met vrijheid van vestiging Federale regering keurt reparatiewetgeving goed Netto-actief bovenvermelde inrichtingen niet langer uitgesloten Uitsluiting NIA op netto-actief inrichtingen in land met verdrag buiten EER Uitsluiting NIA op netto-actief inrichtingen in land met verdrag binnen EER in de mate dat NIA winsten toerekenbaar aan die inrichtingen Niet langer verlies deel van NIA op netto-actief verlieslatende inrichtingen in land met verdrag binnen EER Circulaire: fiscus kan reparatiewetgeving toepassen op verleden 32

34 Recente rechtspraak NIA niet van toepassing op ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Doorwerking Cassatie rechtspraak in zaak ABM International Rb. Antwerpen 25/6/14 Rb. Leuven 13 en 25/6/14 Mogelijke toepassing art. 344, 1 WIB? 33

35 Fairness tax

36 Fairness tax circulaire Overgangsregeling aj tussentijdse dividenden Tussentijdse (en interim) dividenden kunnen worden afgetrokken van belastbare basis fairness tax indien zij voortkomen uit voorheen belaste reserves aangelegd niet later dan aj In principe mutatis mutandis ook voor aj. 2015? Impact van art. 344, 1 WIB? Meerwaarden op aandelen Derde stap in berekening: aandeel NIA en vorige verliezen in fiscaal resultaat na eerste bewerking Fiscaal resultaat inclusief meerwaarden op aandelen belast aan 0,412% 35

37 Fairness tax strijdig met EU recht? Fairness tax ook verschuldigd indien moeder-dochterrichtlijn van toepassing is (deelneming van 10 % of meer)? Op eerste gezicht niet aard van bronbelasting Band/impact fairness tax en/op uitgekeerd dividend Aandeelhouder draagt mogelijk onrechtstreeks last fairness tax Arrest Athinaiki Arrest Burda Regering heeft notificatie gedaan aan Europese Commissie Procedure voor Grondwettelijk Hof Einde van de fairness tax? 36

38 Tate & Lyle

39 RV op dividenden aan buitenlandse vennootschappen Beschikking Hof van Justitie Europese Unie in zaak Tate & Lyle (12/06/12) RV op uitgaande Belgische dividenden in gevallen waarin buitenlandse vennootschap een participatie beneden 10% maar met aanschaffingswaarde van tenminste 2,5 Mio EUR in Belgische dochtervennootschap bezit Geen terugbetaling RV, geen DBI voor buitenlandse vennootschap In strijd met vrij verkeer van kapitaal 38

40 RV op dividenden aan buitenlandse vennootschappen Circulaire voor terugvordering roerende voorheffing Buitenlandse vennootschap kan RV terugvragen indien zij als binnenlandse vennootschap recht had op DBI Vennootschappen gevestigd in EER en verdragslanden Geen verrekening of teruggaaf in woonstaat Wijziging fiscale regelgeving Invoering tarief RV van 1,69%? Pas verwacht in voorjaar

41 Betalingen aan belastingparadijzen

42 Betalingen aan belastingparadijzen Luxemburg, Cyprus, Seychellen op zwarte lijst OESO Aangifte van betalingen gedaan tijdens belastbare tijdperken die beginnen op of na 1 december 2013, zoniet niet-aftrekbaar Landen moeten tijdens volledig belastbaar tijdperk op zwarte lijst staan Geen wijziging tijdens laatste vergadering OESO Global Forum (28-29/10/14) 41

43 Doorrekening minderwaarde aandelen

44 Doorrekening minderwaarde aandelen Rb. Brussel 16 april 2010 en Hof van Beroep Brussel 25 juni 2014 Doorrekening kosten internationaal aandelenoptieplan (minderwaarde op aandelen) door Zuidafrikaanse moeder aan Belgische dochter Kosten zijn niet aftrekbaar (art. 198, 1, 7 WIB) Vermelding van loss on sale of shares op facturen Kost geboekt als loss on share incentive scheme 43

45 Doorrekening minderwaarde aandelen Rb. Brussel Of Belgische dochter aandelen heeft aangehouden, is irrelevant Doorrekening wijzigt niet juridische aard kost als minderwaarde Hof van Beroep Brussel Minderwaarde verwezenlijkt door moeder wordt ook verworpen in geval van doorrekening aan dochter Doorrekening wijzigt niet juridische aard kost als minderwaarde Geen aftrek als personeelskost, lex specialis van art. 198, 1, 7 WIB Hof van Beroep Antwerpen, 11 maart 2014 Doorgerekende gewestelijke belasting is aftrekbaar 44

46 Onderzoek en ontwikkeling

47 Onderzoek en ontwikkeling Onderzoek en ontwikkeling (reeds bestaande regeling) Aftrek voor octrooi-inkomsten 80% van de octrooi-inkomsten wordt vrijgesteld Uitbreiding naar inkomsten uit softwarelicenties zal worden onderzocht Gedeeltelijke vrijstelling op doorstorting BV in het kader van O&O Geleidelijk aan opgetrokken tot 80% Voor alle categorieën van vrijstelling in het kader van O&O Academisch onderzoek Samenwerkingsovereenkomsten Young Innovative Companies Onderzoekers tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s of projecten die specifieke diploma s bezitten (in alle ondernemingen) 46

48 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Wettelijke definitie van onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s of projecten en betere controle Projecten of programma s Doel: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling Aanmelding bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Identificatie van schuldenaar bedrijfsvoorheffing Beschrijving project of programma Verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum project of programma 47

49 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Verplichte aanmelding van projecten of programma s Vanaf 1 januari 2014 voor nieuwe projecten of programma s 1 januari 2015 voor bestaande projecten of programma s Mogelijkheid om voorafgaandelijk advies te vragen aan Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Voor belastingplichtige en FOD Financiën Bindend advies Vanaf 1 januari

50 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Controle door de fiscus Diplomavereiste Tijdsbesteding Begrip bezoldiging 49

51 BTW

52 Facturatie Opeisbaarheid - regels 2015

53 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Vanaf 1 januari 2013: uitreiken van factuur is geen subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid van btw Probleem bij voorschotfacturen Overgangsperiode: 1 januari december 2014 Geen dubbele documentenstroom vereist Voorschotfactuur = volledige factuur Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot. Quid 2015? Overleg nood aan vereenvoudiging Definitieve regeling Beslissing E.T vanaf 1 januari

54 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Voorschotfactuur = een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat behalve de datum van opeisbaarheid van de btw en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen Omschrijving wettelijke regeling Toleranties Maken regeling toepasbaar in praktijk Geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van oude regels Voorschotfacturen nog steeds mogelijk Michel I: regeling gaat worden herbekeken 4 types van handelingen 53

55 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Lokale handelingen zonder verlegging van heffing Wettelijke regeling: dubbele documentenstroom Opvragen voorschot met een document (geen btw) Factuur uitreiken uiterlijk 15de van de maand volgend op betaling of belastbaar feit Opnemen in aangifte m.b.t. periode waarin btw opeisbaar is geworden Tolerantie voorschotfactuur: Maximum 7 dagen tussen uitreiken factuur en belastbaar feit Definitieve factuur Factuurdatum en datum belastbaar feit -> indien niet mogelijk, factuurdatum is voldoende. > 7 dagen tussen uitreiken factuur en belastbaar feit Voorschotfactuur Vermoedelijke datum van opeisbaarheid (betalingsdatum of belastbaar feit) 54

56 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Tolerantie voorschotfactuur: Leverancier: Aangifte m.b.t. periode waarin btw opeisbaar wordt (betaling of belastbaar feit) Of aangifte m.b.t. periode van factuurdatum Klant: Onmiddellijk btw aftrek in aangifte m.b.t. periode waarin de factuur werd uitgereikt Windowperiode van 3 maanden vanaf einde van de maand uitreiken factuur om bewijs opeisbaarheid te leveren Indien geen bewijs van opeisbaarheid -> Correcties 55

57 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Handelingen met verlegging van heffing andere dan intracommunautaire handelingen Leverancier/dienstverrichter: zelfde toleranties van toepassing (7 dagen) Klant: geen windowperiode Intracommunautaire handelingen Intracommunautaire leveringen: Rapporteren in de aangifte en ICO bij het uitreiken van de factuur of 15 de van de maand die volgt op belastbaar feit. Tolerantie: een voorschotfactuur mag worden uitgereikt indien ze geen invloed heeft op de rapportering Intracommunautaire verwervingen: Rapporteren in de aangifte waarin de btw opeisbaar is geworden Tolerantie: mag reeds bij voorschotfactuur (geen windowperiode ) Intracommunautaire diensten: idem ICL en ICV 56

58 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Handelingen met particulieren Btw opeisbaar in verhouding tot ontvangst van de prijs Tolerantie: vervroegd aangeven indien een (voorschot)factuur wordt uitgereikt of bij het belastbaar feit Handelingen met particulieren waar er verplichting is om factuur uit te reiken: zie regels lokale handelingen zonder verlegging van heffing. Beslissing nr. E.T dd (gepubliceerd op ) Vraag vanuit de sector van ontwikkelaars van boekhoudsoftware Uitstel tot ! 57

59 Varia

60 Varia Skandia Arrest (HvJ 17 september 2014, C-7/13) Transacties tussen hoofdhuis en bijkantoor vallen binnen toepassingsgebied van btw wanneer hoofhuis en/of bijkantoor deel uitmaken van een btw eenheid Grote impact voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen Wijziging plaatsbepalingsregels B2C voor langs elektronische weg verrichte diensten en diensten van telecommunicatie en radio- en teledistributie Vanaf 1 januari 2015: btw is verschuldigd daar waar afnemer gevestigd is Btw registratie in elke Lidstaat waar particulier is gevestigd Oplossing: MOSS = Mini One Stop Shop = 1 btw registratie, 1 btw aangifte en 1 betaling 59

61 Varia Beslissing E.T van 20 November 2014: vergoeding die rechtspersonen ontvangen voor mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar onderworpen aan btw Keuze vervalt 60

62 Regeerakkoord Michel I

63 Regeerakkoord Michel I Verlaagd btw tarief van 6% voor renovatie- en verbouwingswerken aan woningen: ouderdomsvereiste verhoogd van 5 naar 10 jaar Vanaf 1 januari 2016 Afschaffing vrijstelling voor medische diensten op het gebied van esthetische chirurgie en behandelingen zonder therapeutisch karakter Vanaf 1 januari 2016 Hervorming boetesysteem en nalatigheidsinteresten uitgangspunt goede trouw 62

64 Vragen? KPMG Tax Advisers T

65 2014 KPMG Tax Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs

Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) Adviseurs Fiscale maatregelen (situatie per 10/05/12) KPMG Belastingconsulenten en Juridische KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Agenda Financiering van ondernemingen Bedrijfswagens en andere voordelen

Nadere informatie

BUSINESS LUNCH 13/06/2013

BUSINESS LUNCH 13/06/2013 BUSINESS LUNCH 13/06/2013 New regulations about VAT and Corporate Tax in a nutshell Veerle Slagmeulder Peter Robrechts BTW NIEUWIGHEDEN Adm. toelichting bepaling beroepsgebruik bij gemengd gebruikte goederen

Nadere informatie

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER.

ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. ONZE SAMENLEVING EVOLUEERT SNEL. WIE NIET VOORUIT DENKT BLIJFT ACHTER. - de (r)evolutie van onze samenleving wordt bepaald door meerdere factoren waar we als individu of bedrijf weinig vat op hebben (mondialisering/globalisering)

Nadere informatie

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal

THE POINT BDO HEALTHCARE. Accountancy TAX PARTNERSHIP NEWS. Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal THE POINT BDO-NIEUWSBRIEF BDO HEALTHCARE Accountancy Meegekochte dividenden Boekhoudkundig en fiscaal TAX De federale regering Michel I : eerste fiscale en sociale begrotingsmaatregelen PARTNERSHIP NEWS

Nadere informatie

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen Nr. 35 Jaargang 33 week 16 22 oktober 2014 Verschijnt wekelijks, behalve in weken 1, 19, 31 35, 44 en 52 Afgiftekantoor Brussel X P2A9387 inhoud facturering 2015 : definitieve regeling voorschotfacturen

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569.

Nieuwsbrief. BEBOTAX BV ovv BVBA Jan STEURTEWAGEN Steenweg Deinze 124 B B-9810 NAZARETH. Jaargang 28 nr 2 11 juli 2014 BTW-BE-0438.569. Herhaling nieuwe diensten van Bebotax - Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek Online actualiteit op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD

HET FEDERAAL REGEERAKKOORD 1 HET FEDERAAL REGEERAKKOORD EEN EERSTE IMPRESSIE DOOR DE BRIL VAN DE FINANCIEEL PLANNER Na wekenlang zwoegen en zweten staat na de Vlaamse, nu ook de nieuwe federale regering in steigers. Dat zowel het

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen

Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen SPORTPRAKTIJK Wegwijs in fiscaliteit en de sportsector Pieter De Ranter KPMG Fiduciaire, Antwerpen Agenda 1. Btw in de sportsector - Wie is btw-plichtig? - Wanneer is mijn sportclub vrijgesteld? - Mijn

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen

infoactive infoactive 1 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen 1 Tweemaandelijkse nieuwsbrief + Jaargang 11 + Nr. 5 + Februari 2012 Di Rupo I + Voordelen alle aard: een nieuwe melkkoe? + Hervormingen op vlak van aanvullende pensioenen contact@vdl.be www.vandelanotte.be

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Contactpunt Regularisaties. Auto van de zaak. Innovatiepremie. Successierecht gezinswoning. 1. www.bnr.be 54 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I april 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Forfaitaire buitenlandse verblijfskosten 3. Goedkope lening / fiscaal voordeel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82

Com.I.B. 1992, nr. 192/5; Ci. RH. 421/439.105 van 27 september 1993, Bull.Bel. nr. 732, 3107. 82 waarden of uitgekeerde dividenden, en dit voor een periode die, per belastbaar tijdperk, ten minste gelijk is aan dat belastbaar tijdperk verminderd met zes maanden 80. C. Bedoelde aandelen Onder aandelen

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie