Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax shift. Verlaging lasten op arbeid. Taxcificatie. Fiscale hervorming. Michel I"

Transcriptie

1 Tax update

2 Michel I Tax shift Verlaging lasten op arbeid Taxcificatie Fiscale hervorming 1

3 Programmawet

4 Geheime commissielonen

5 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Tarief verlaagd van 309% tot 103% voor betalingen aan natuurlijke personen 51,5% voor betalingen aan vennootschappen en voor terug in boekhouding opgenomen verdoken meerwinsten Niet langer bestraffend karakter, enkel vergoedend karakter Straf via administratieve boetes of andere sancties Aanslag geheime commissielonen blijft aftrekbaar Inwerkingtreding: vanaf datum bekendmaking wet in Belgisch Staatsblad Van toepassing op alle op deze datum nog niet definitief afgesloten geschillen 4

6 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Nog steeds 2 ontsnappingsroutes Spontane aangifte, ook buitenlandse gelijkaardige aangifte, door genieter aantonen Geen administratieve boete of strafrechtelijke sanctie Verkrijger ondubbelzinnig geïdentificeerd binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het aanslagjaar Niet langer extra sanctie van verworpen uitgave 5

7 Geheime commissielonen Aanslag geheime commissielonen: nieuwe regeling Verdoken meerwinsten: geen aanslag geheime commissielonen indien Louter gevolg van verwerpen van beroepskosten Spontane opname in boekhouding in enig later boekjaar Niet schriftelijk in kennis gesteld van lopende specifieke administratieve of onderzoeksdaden Zelfs indien driejarige aanslagtermijn is verstreken Geen belastingverhoging, administratieve boete of strafrechtelijke sanctie 6

8 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 1 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen Bezoldiging aftrekbaar Bezoldiging belastbaar Geen boete of belastingverhoging 7

9 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 2 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen Bezoldiging aftrekbaar Bezoldiging moet belast worden bij genieter Boete 8

10 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 3 Bezoldigingen Geen aanslag geheime commissielonen indien opgenomen in aangifte Bezoldiging aftrekbaar indien opgenomen in aangifte Bezoldiging belast aangezien opgenomen in aangifte Geen boete indien opgenomen in aangifte 9

11 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 4 Bezoldigingen Aanslag geheime commissielonen van 103% Aanslag is aftrekbaar Bezoldiging aftrekbaar (onverminderd toepassing art. 49 WIB) Bezoldiging niet belastbaar zolang genieter niet gekend Boete of belastingverhoging 10

12 Kosten/bezoldigingen die niet op fiche staan voorbeeld 5 Kleinere kosten in de vennootschap die niet beroepsmatig blijken te zijn zoals bv. restaurantkosten, receptiekosten, bescheiden ICT-kosten, klein kantoormateriaal,. Geen aanslag geheime commissielonen Verworpen uitgave Niet belastbaar bij genieter Boete of belastingverhoging 11

13 Verdoken meerwinsten voorbeeld 1 Spontane aangifte Geen aanslag geheime commissielonen Gewone vennootschapsbelasting Geen boete of belastingverhoging 12

14 Verdoken meerwinsten voorbeeld 2 Niet spontane aangifte Aanslag geheime commissielonen van 51,5% Aanslag is aftrekbaar Boete of belastingverhoging Gewone vennootschapsbelasting 13

15 Liquidatiereserve

16 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Historiek Liquidatieboni vanaf 2002: 10% RV Programmawet 28 juni 2013: 25% RV vanaf 1 oktober 2014 Overgangsregeling Mogelijkheid tot uitkering dividend aan 10% Mits incorporatie in kapitaal Na 4/8 jaar mogelijkheid tot belastingvrije kapitaalvermindering 15

17 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Liquidatiereserve KMO (artikel 15 W.Venn.) Maximum 100% van de boekhoudkundige winst na belastingen Afzonderlijke passiefrekening Onderworpen aan afzonderlijke heffing van 10% in de vennootschapsbelasting Uitkering bij liquidatie: vrijstelling Wijziging aanrekeningsregels Uitkering als dividend: Na 5 jaar: roerende voorheffing van 5% Binnen 5 jaar: roerende voorheffing van 15% Geplande inwerkingtreding: aanslagjaar

18 Liquidatiereserve Overgangsregeling liquidatieboni krijgt permanent karakter Liquidatiereserve: voorbeeld Dotatie 100 (=winst van het jaar): heffing 10 lastens bestaande reserves Geen bestaande reserves en winst 100: dotatie 90,91; heffing 9,09 31/12/ /12/2019 Dividenduitkering 15% 5% 31/12/2014 Liquidatie 0% 17

19 Intercommunales

20 Intercommunales Afschaffing van de onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting voor intercommunales Normale onderwerpingsregels: vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting Gedetailleerde overgangsmaatregelen Naar analogie bij de wijziging van het statuut van De Post Kapitaal bepaald alsof intercommunale reeds in het verleden aan de vennootschapsbelasting werd onderworpen De reserves worden niet belast naar aanleiding van de reconversie maar ze zijn wel onaantastbaar Geen overdracht van verliezen Geen afwijking voor dividenden, dus normale regels DBI van toepassing 19

21 Diversen

22 Diversen Verhoging forfaitaire beroepskosten voor werknemers in 2 stappen Geen automatische indexering fiscale «uitgaven» gedurende 4 jaar Vrijstelling van de rente op spaardeposito s; Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten; Langetermijnsparen en pensioensparen; Niet het huwelijksquotiënt. Daling heffing pensioensparen van 10% naar 8% maar Anticipatieve heffing van 1% op kapitalen pensioensparen per 31/12/2014 gedurende 5 jaar; Wanneer belastingplichtige taks op langetermijnsparen ondergaat (op de leeftijd van 60 jaar), zullen reeds betaalde anticipatieve heffingen verrekend worden. Verhoging beurstaks (tarieven en plafonds) 21

23 Toekomstige maatregelen

24 Doorkijkbelasting

25 Doorkijkbelasting / Kaaimantaks Geviseerd: juridische constructies zoals trusts, SPF, Lichtensteinse Stiftung, Melding juridische constructies in aangifte personenbelasting reeds verplicht vanaf aanslagjaar 2014 Binnenkort ook belasting? Inkomsten van dergelijke vehikels Ook al worden die inkomsten niet uitgekeerd Dubbele belasting? 24

26 Catch all bepaling

27 Catch all bepaling Vangnetbepaling Bestaande regeling 2 categorieën Inkomsten belastbaar in België op basis van een dubbelbelastingverdrag Inkomsten die niet worden belast in een land zonder dubbelbelastingverdrag Circulaire: enkel van toepassing op winsten/baten afkomstig uit het leveren van diensten (technische bijstand of adviesverlening) Nieuwe regeling: beperking tot gevallen waarvoor initieel bedoeld (wegwerking perverse neveneffecten) Toekomst zal precieze invulling uitwijzen 26

28 Diversen

29 Diversen Hervorming en vereenvoudiging stelsel verworpen uitgaven DVB mag zich uitspreken over toepassing anti-misbruikbepaling Tweede pensioenpijler zelfstandigen 28

30 Recente ontwikkelingen

31 Notionele interestaftrek

32 Tarief Aanslagjaar GO KMO ,63% 3,13% ,63% 2,13% Gemiddelde derde kwartaal 2014 bedraagt 1,562% Regering kan in principe ander tarief 1,562% vastleggen Impact lager tarief: vervanging EV door VV Challenge interestaftrek financiering Obv de klassieke cash drain analyse (weigering aftrek kosten gedaan om belastingen te besparen) Obv artikel 49 WIB, kosten niet inherent aan de beroepsactiviteit (maatschappelijk doel) 31

33 Argenta Arrest Hof van Justitie van Europese Unie in zaak Argenta Vermindering eigen vermogen met netto-actief van buitenlandse inrichtingen waarvan inkomsten vrijgesteld zijn krachtens dubbelbelastingverdrag in strijd met vrijheid van vestiging Federale regering keurt reparatiewetgeving goed Netto-actief bovenvermelde inrichtingen niet langer uitgesloten Uitsluiting NIA op netto-actief inrichtingen in land met verdrag buiten EER Uitsluiting NIA op netto-actief inrichtingen in land met verdrag binnen EER in de mate dat NIA winsten toerekenbaar aan die inrichtingen Niet langer verlies deel van NIA op netto-actief verlieslatende inrichtingen in land met verdrag binnen EER Circulaire: fiscus kan reparatiewetgeving toepassen op verleden 32

34 Recente rechtspraak NIA niet van toepassing op ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel Doorwerking Cassatie rechtspraak in zaak ABM International Rb. Antwerpen 25/6/14 Rb. Leuven 13 en 25/6/14 Mogelijke toepassing art. 344, 1 WIB? 33

35 Fairness tax

36 Fairness tax circulaire Overgangsregeling aj tussentijdse dividenden Tussentijdse (en interim) dividenden kunnen worden afgetrokken van belastbare basis fairness tax indien zij voortkomen uit voorheen belaste reserves aangelegd niet later dan aj In principe mutatis mutandis ook voor aj. 2015? Impact van art. 344, 1 WIB? Meerwaarden op aandelen Derde stap in berekening: aandeel NIA en vorige verliezen in fiscaal resultaat na eerste bewerking Fiscaal resultaat inclusief meerwaarden op aandelen belast aan 0,412% 35

37 Fairness tax strijdig met EU recht? Fairness tax ook verschuldigd indien moeder-dochterrichtlijn van toepassing is (deelneming van 10 % of meer)? Op eerste gezicht niet aard van bronbelasting Band/impact fairness tax en/op uitgekeerd dividend Aandeelhouder draagt mogelijk onrechtstreeks last fairness tax Arrest Athinaiki Arrest Burda Regering heeft notificatie gedaan aan Europese Commissie Procedure voor Grondwettelijk Hof Einde van de fairness tax? 36

38 Tate & Lyle

39 RV op dividenden aan buitenlandse vennootschappen Beschikking Hof van Justitie Europese Unie in zaak Tate & Lyle (12/06/12) RV op uitgaande Belgische dividenden in gevallen waarin buitenlandse vennootschap een participatie beneden 10% maar met aanschaffingswaarde van tenminste 2,5 Mio EUR in Belgische dochtervennootschap bezit Geen terugbetaling RV, geen DBI voor buitenlandse vennootschap In strijd met vrij verkeer van kapitaal 38

40 RV op dividenden aan buitenlandse vennootschappen Circulaire voor terugvordering roerende voorheffing Buitenlandse vennootschap kan RV terugvragen indien zij als binnenlandse vennootschap recht had op DBI Vennootschappen gevestigd in EER en verdragslanden Geen verrekening of teruggaaf in woonstaat Wijziging fiscale regelgeving Invoering tarief RV van 1,69%? Pas verwacht in voorjaar

41 Betalingen aan belastingparadijzen

42 Betalingen aan belastingparadijzen Luxemburg, Cyprus, Seychellen op zwarte lijst OESO Aangifte van betalingen gedaan tijdens belastbare tijdperken die beginnen op of na 1 december 2013, zoniet niet-aftrekbaar Landen moeten tijdens volledig belastbaar tijdperk op zwarte lijst staan Geen wijziging tijdens laatste vergadering OESO Global Forum (28-29/10/14) 41

43 Doorrekening minderwaarde aandelen

44 Doorrekening minderwaarde aandelen Rb. Brussel 16 april 2010 en Hof van Beroep Brussel 25 juni 2014 Doorrekening kosten internationaal aandelenoptieplan (minderwaarde op aandelen) door Zuidafrikaanse moeder aan Belgische dochter Kosten zijn niet aftrekbaar (art. 198, 1, 7 WIB) Vermelding van loss on sale of shares op facturen Kost geboekt als loss on share incentive scheme 43

45 Doorrekening minderwaarde aandelen Rb. Brussel Of Belgische dochter aandelen heeft aangehouden, is irrelevant Doorrekening wijzigt niet juridische aard kost als minderwaarde Hof van Beroep Brussel Minderwaarde verwezenlijkt door moeder wordt ook verworpen in geval van doorrekening aan dochter Doorrekening wijzigt niet juridische aard kost als minderwaarde Geen aftrek als personeelskost, lex specialis van art. 198, 1, 7 WIB Hof van Beroep Antwerpen, 11 maart 2014 Doorgerekende gewestelijke belasting is aftrekbaar 44

46 Onderzoek en ontwikkeling

47 Onderzoek en ontwikkeling Onderzoek en ontwikkeling (reeds bestaande regeling) Aftrek voor octrooi-inkomsten 80% van de octrooi-inkomsten wordt vrijgesteld Uitbreiding naar inkomsten uit softwarelicenties zal worden onderzocht Gedeeltelijke vrijstelling op doorstorting BV in het kader van O&O Geleidelijk aan opgetrokken tot 80% Voor alle categorieën van vrijstelling in het kader van O&O Academisch onderzoek Samenwerkingsovereenkomsten Young Innovative Companies Onderzoekers tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s of projecten die specifieke diploma s bezitten (in alle ondernemingen) 46

48 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Wettelijke definitie van onderzoeks- of ontwikkelingsprogramma s of projecten en betere controle Projecten of programma s Doel: fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling Aanmelding bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Identificatie van schuldenaar bedrijfsvoorheffing Beschrijving project of programma Verwachte aanvangsdatum en vooropgestelde einddatum project of programma 47

49 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Verplichte aanmelding van projecten of programma s Vanaf 1 januari 2014 voor nieuwe projecten of programma s 1 januari 2015 voor bestaande projecten of programma s Mogelijkheid om voorafgaandelijk advies te vragen aan Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Voor belastingplichtige en FOD Financiën Bindend advies Vanaf 1 januari

50 Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Controle door de fiscus Diplomavereiste Tijdsbesteding Begrip bezoldiging 49

51 BTW

52 Facturatie Opeisbaarheid - regels 2015

53 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Vanaf 1 januari 2013: uitreiken van factuur is geen subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid van btw Probleem bij voorschotfacturen Overgangsperiode: 1 januari december 2014 Geen dubbele documentenstroom vereist Voorschotfactuur = volledige factuur Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot. Quid 2015? Overleg nood aan vereenvoudiging Definitieve regeling Beslissing E.T vanaf 1 januari

54 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Voorschotfactuur = een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat behalve de datum van opeisbaarheid van de btw en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen Omschrijving wettelijke regeling Toleranties Maken regeling toepasbaar in praktijk Geen ingrijpende wijzigingen ten opzichte van oude regels Voorschotfacturen nog steeds mogelijk Michel I: regeling gaat worden herbekeken 4 types van handelingen 53

55 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Lokale handelingen zonder verlegging van heffing Wettelijke regeling: dubbele documentenstroom Opvragen voorschot met een document (geen btw) Factuur uitreiken uiterlijk 15de van de maand volgend op betaling of belastbaar feit Opnemen in aangifte m.b.t. periode waarin btw opeisbaar is geworden Tolerantie voorschotfactuur: Maximum 7 dagen tussen uitreiken factuur en belastbaar feit Definitieve factuur Factuurdatum en datum belastbaar feit -> indien niet mogelijk, factuurdatum is voldoende. > 7 dagen tussen uitreiken factuur en belastbaar feit Voorschotfactuur Vermoedelijke datum van opeisbaarheid (betalingsdatum of belastbaar feit) 54

56 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Tolerantie voorschotfactuur: Leverancier: Aangifte m.b.t. periode waarin btw opeisbaar wordt (betaling of belastbaar feit) Of aangifte m.b.t. periode van factuurdatum Klant: Onmiddellijk btw aftrek in aangifte m.b.t. periode waarin de factuur werd uitgereikt Windowperiode van 3 maanden vanaf einde van de maand uitreiken factuur om bewijs opeisbaarheid te leveren Indien geen bewijs van opeisbaarheid -> Correcties 55

57 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Handelingen met verlegging van heffing andere dan intracommunautaire handelingen Leverancier/dienstverrichter: zelfde toleranties van toepassing (7 dagen) Klant: geen windowperiode Intracommunautaire handelingen Intracommunautaire leveringen: Rapporteren in de aangifte en ICO bij het uitreiken van de factuur of 15 de van de maand die volgt op belastbaar feit. Tolerantie: een voorschotfactuur mag worden uitgereikt indien ze geen invloed heeft op de rapportering Intracommunautaire verwervingen: Rapporteren in de aangifte waarin de btw opeisbaar is geworden Tolerantie: mag reeds bij voorschotfactuur (geen windowperiode ) Intracommunautaire diensten: idem ICL en ICV 56

58 Opeisbaarheid btw 2015 Beslissing nr. E.T dd Handelingen met particulieren Btw opeisbaar in verhouding tot ontvangst van de prijs Tolerantie: vervroegd aangeven indien een (voorschot)factuur wordt uitgereikt of bij het belastbaar feit Handelingen met particulieren waar er verplichting is om factuur uit te reiken: zie regels lokale handelingen zonder verlegging van heffing. Beslissing nr. E.T dd (gepubliceerd op ) Vraag vanuit de sector van ontwikkelaars van boekhoudsoftware Uitstel tot ! 57

59 Varia

60 Varia Skandia Arrest (HvJ 17 september 2014, C-7/13) Transacties tussen hoofdhuis en bijkantoor vallen binnen toepassingsgebied van btw wanneer hoofhuis en/of bijkantoor deel uitmaken van een btw eenheid Grote impact voor financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen Wijziging plaatsbepalingsregels B2C voor langs elektronische weg verrichte diensten en diensten van telecommunicatie en radio- en teledistributie Vanaf 1 januari 2015: btw is verschuldigd daar waar afnemer gevestigd is Btw registratie in elke Lidstaat waar particulier is gevestigd Oplossing: MOSS = Mini One Stop Shop = 1 btw registratie, 1 btw aangifte en 1 betaling 59

61 Varia Beslissing E.T van 20 November 2014: vergoeding die rechtspersonen ontvangen voor mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar onderworpen aan btw Keuze vervalt 60

62 Regeerakkoord Michel I

63 Regeerakkoord Michel I Verlaagd btw tarief van 6% voor renovatie- en verbouwingswerken aan woningen: ouderdomsvereiste verhoogd van 5 naar 10 jaar Vanaf 1 januari 2016 Afschaffing vrijstelling voor medische diensten op het gebied van esthetische chirurgie en behandelingen zonder therapeutisch karakter Vanaf 1 januari 2016 Hervorming boetesysteem en nalatigheidsinteresten uitgangspunt goede trouw 62

64 Vragen? KPMG Tax Advisers T

65 2014 KPMG Tax Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn.

Merk op dat het kostenforfait voor de genieters van baten niet langer hetzelfde zal zijn. 1 van 9 13/12/2014 17:37 Ontwerp van Programmawet: overzicht fiscale maatregelen (bis) Onlangs werd op de website van de Kamer het ontwerp van Programmawet gepubliceerd, de eerste fiscale wet onder Michel

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven

Week van het Internationaal Ondernemen. Turkije. VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt. 9 oktober 2014 Fikret Seven Week van het Internationaal Ondernemen Turkije VOKA Gouverneur Roppesingel 51 3500 Hasselt 9 oktober 2014 Fikret Seven AGENDA 1. Inleiding 2. Fiscale aandachtspunten 3. Grensoverschrijdende financiering

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax

Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax www.pwc.com Planning the Year End The (tax) world is changing Traditionele aandachtspunten bij het jaareinde en invloed van de fairness tax Agenda 1. Inleiding 2. Fairness tax 3. Traditionele aandachtspunten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN

BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN BIJZONDERE AANGIFTEPLICHT BELASTINGPARADIJZEN Betalingen aan belastingparadijzen vermeld op een specifieke lijst moeten in een aangifte worden vermeld. Sanctie : verwerping als fiscaal aftrekbare besteding

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 RSM InterTax Tax Insights februari 2017 Fiscale nieuwigheden Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Brandstofkosten: Indien een vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking

Nadere informatie

INFOBOARD. April 2014

INFOBOARD. April 2014 INFOBOARD April 2014 Inhoudstafel VOORDELEN ALLE AARD 1. Personenwagens 2. Kosteloze beschikking onroerend goed 3. Kosteloze beschikking over een gsm-toestel (met abonnement) 4. Elektriciteit en verwarming

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen

Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen PB éénmanszaken Aanslagjaar 2019 Stopzettingsmeerwaarde Stopzettingsmeerwaarde daalt naar 10% vanaf 60 jaar en geldt ook voor voorraden en handelsvorderingen Niet voor overstap naar vennootschap, huidige

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD

NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD NIEUWSFLASH DECEMBER 2014 DE REGEERAKKOORDEN: FISCAAL GECONCRETISEERD Het is niemand ontgaan dat de afgelopen weken heel wat organisaties menen mensen te moeten mobiliseren teneinde hun ongenoegen te uiten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze?

DIVIDEND Wanneer moet u een dividend toekennen? Wanneer mag u geen dividend toekennen? Wanneer fiscaal gezien een goede keuze? Binnenkort moet u op de jaarvergadering een bestemming geven aan de winst voor boekjaar 2014. U kunt die winst uitkeren als dividend of tantième of ze reserveren. Wanneer is een bepaalde winstbestemming

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar

Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar Seminarie bij de start van het nieuwe fiscale werkjaar 13 september 2016 Brussels London - www.liedekerke.com Laurence Pinte Pierre Desenfans Het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) Wat? Voor

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013

Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap. Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap Jobert Van In 05/12/2013 Fiscaliteit van beleggingen door een vennootschap 5 kernvragen 1. Welke impact heeft de RV? 2. Komt de toepassing van het Verlaagd

Nadere informatie

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012

TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 TETRALERT - TAX VERVOLG VAN DE FISCALE HERVORMINGEN VAN DI RUPO I : WET VAN 13 DECEMBER EN VAN 27 DECEMBER 2012 Bepaalde maatregelen die reeds waren opgenomen in de nota van Di Rupo I uitgegeven in 2011

Nadere informatie

www.lenaerts-heremans.be

www.lenaerts-heremans.be DECEMBER 2014 Beste lezer, Met zijn allen willen wij een nieuw belastingstelsel, eentje dat vol inzet op de creatie van duurzame banen en concurrentiekracht. In dat kader is een Taxshift naar vermogen

Nadere informatie

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST

BELASTBARE GERESERVEERDE WINST OPLOSSING BVBA BISCUIT BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk v/h belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal 25.000,00 25.000,00

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Programmawet Michel I: Opportuniteiten?

Programmawet Michel I: Opportuniteiten? Programmawet Michel I: Opportuniteiten? Voordracht door Guy Flamand & Yves Claeys Programmawet Michel I Opportuniteiten? No other branch of the law [i.e., tax law] touches human activities at so many points.

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige

AFSCHRIFT. te bewaren door de belastingplichtige Ondernemingsnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: tel. 0257 257 57 (normaal tarief) AFSCHRIFT te bewaren door de belastingplichtige AANGIFTE (nr. 275.1) Aanslagjaar 2017 (Boekjaren

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Wat brengt de tax shift en de taks-cificatie van de nieuwe regering voor vennootschappen? Philippe Vanclooster Partner www.pwc.be Agenda Tax shift en de taks-cificatie Principes van de fiscale

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25%

De hervormingsoperatie vennootschapsbelasting verloopt in twee fasen: inkomstenjaar 2018 en inkomstenjaar Nieuw basistarief 29% 25% De Regering Michel heeft in het zomerakkoord de hervorming van de vennootschapsbelasting opgenomen die wordt voorzien in twee fases: vanaf 2018 en vanaf 2020. Hieronder vatten wij de voornaamste speerpunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen

Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Hoofdstuk 6 Diverse aanslagen Afdeling 1. Afzonderlijke aanslag op bepaalde dividenden Fairness Tax 1. Bedoelde vennootschappen Er wordt met ingang van het aanslagjaar 2014 in de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2013 (Boekjaren op 31 december 2012 of in 2013 vóór 31

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening

C. Vereiste inzake neerlegging van de jaarrekening Voorbeeld Een vennootschap, die een boekhouding voert per kalenderjaar, heeft voor aanslagjaar 2014 een boekhoudkundige winst na belastingen van 10.000 EUR en de algemene vergadering besliste in mei 2015

Nadere informatie

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013

Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen. Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscale Actualiteit Inkomstenbelas2ngen aes Luc M Voorzi'er FHS, Prof. FHS, HUB- EHSAL en UA 5 december 2013 Fiscaal KMO- beleid Bestaande fiscale voordelen GunsCg afschrijvingsregime Geen proratering

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%.

Het normaal nominaal tarief zakt volgend jaar van 33% tot 29%. De crisisbijdrage zakt van 3% naar 2%. Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel tel. 02 229 81 11, fax 02 229 89 00 info@voka.be, www.voka.be Hervorming van de vennootschapsbelasting De hervorming van de vennootschapsbelasting wordt doorgevoerd

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND

WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND WORKSHOP 16 NOVEMBER 2017 BELASTINGPLANNEN 2018 IN BELGIË EN NEDERLAND BELGIË RECENTE FISCALE HERVORMINGEN INZAKE VENNOOTSCHAPSBELASTING (CFR. ZOMERAKKOORD) OVERZICHT VERLAGING VENNOOTSCHAPSBELASTING TARIEF

Nadere informatie

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200.

Activa Balans Passiva F.V.A. (aandelen) 180.000 Kapitaal 80.000 Bank 20.000 Wettelijke reserve 8.000 Beschikbare reserve 112.000 200.000 200. verrichting heeft uitgevoerd in de loop van het boekjaar 2013, de dividenden die in aanmerking worden genomen voor de tweede term van de formule de dividenden zijn die zijn toegekend en die betrekking

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Fairness tax: een (tijdelijk) doekje voor het bloeden? Datum 21 februari 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2014/21137] 19 DECEMBER 2014. Programmawet (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009

Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 Oplossing Globale oefening Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2009 I. RESERVES A. BELASTBARE GERESERVEERDE WINST Toestand bij het begin v/h belastbare tijdperk Toestand op het einde v/h belastbare tijdperk

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN

AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009. Vak voor de Administratie. Federale Overheidsdienst FINANCIEN V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondememings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2009 (Boekjaren op 31 december 2008

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen

De kaaimantaks. Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen De kaaimantaks Uitgekleed. Mr. Vincent Vercauteren Mr. Christophe Dillen Inleiding - Situering - Begrotingswondermiddel? - Memorie van Toelichting: Het is niet de bedoeling om juridische constructies te

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

De nieuwe regels voor de aanslag geheime commissielonen

De nieuwe regels voor de aanslag geheime commissielonen BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De nieuwe regels voor de aanslag geheime commissielonen p. 3/ De programmawet van 19 december 2014 p. 7/ Btw bestuurder, zaakvoerder,

Nadere informatie

Sint-Andries, 10 december 2012

Sint-Andries, 10 december 2012 Sint-Andries, 10 december 2012 Beste klant, Zoals ieder jaar brengen wij rond de jaarwisseling enkele punten in herinnering OVER HET OUDE JAAR Inventaris: Gelieve tijdig de hoeveelheden van uw voorraad

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013?

BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? BTW EN AFTREKBARE KOSTEN IN 2013? WAT TREFT DE ONDERNEMER? Uitgelicht Update Di-Rupo Facturatieregels BTW BTW-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Aftrekbare kosten Aanslag geheime commissielonen

Nadere informatie