VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012"

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel Fax VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij stelt voor om punt 14 af te voeren van de dagorde er is nog een werfreserve beschikbaar, waardoor nog geen nieuwe examens kunnen georganiseerd worden om een nieuwe reserve aan te leggen. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) het punt van de dagorde af te voeren. PATRIMONIUM EN WERKING 02. Gunning overheidsopdracht Verschaffen en implementeren van boekhoudsoftware in het kader van de beleids- en beheercyclus (voor gemeente & OCMW Zwevegem), levering software voor sociale dienst en thuis- en ouderenzorg met bijhorend onderhoud en actualisatie. In de zitting van 14 juni ll. werd beslist om een gezamenlijke overheidsopdracht uit te schrijven, voor de aankoop van software boekhouding alsook sociale diensten OCMW. Er werden twee offerte ingediend: Cevi en Schaubroeck hebben een voorstel bezorgd. Beide firma s hebben demosessies georganiseerd van de beide pakketten; de beoordeling hiervan alsook de beoordeling van de offerten gebeurde door medewerkers van de verschillende diensten (OCMW en gemeente). Globaal beschouwd wordt het voorstel van Cevi iets beter beoordeeld dan dat van Schaubroeck. Schaubroeck zit weliswaar qua prijs iets gunstiger, maar Cevi scoort een stuk beter op vlak van ontwikkeling en gebruiksgemak. Het volledige gunningsverslag lag ter inzage. gunnen aan de firma Cevi. 03. Gunning overheidsopdracht Plaatsen tijdelijke modulaire units (33) bij het WZC. De architecten hebben het gunningsverslag opgemaakt.

2 De meest gunstige aanbieder is de firma De Meeuw NV, Koning Leopoldlaan Willebroek, met een totaalscore van 92 op 100 punten. De offerte voldoet aan de minimale selectievoorwaarden. Alle gevraagde documenten zijn bij haar offerte gevoegd. Bedrag van de offerte: ,93 (exclusief BTW). Terugkoopvergoeding na 4,5 jaar: Totaal: ,93 excl. BTW gunnen aan de firma De Meeuw, voor een bedrag van ,93 excl. BTW. 04. Gunning overheidsopdracht Staalnames Legionellabeheersplan WZC. De opdracht werd gelanceerd in de zitting van 10 juli ll. goedkeuring bestek en wijze van gunnen. Er werden twee offerten ingediend: VMW en Ibeve. TMVW werd ook aangeschreven, maar diende geen offerte in. Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het administratief en technisch nazicht van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de meest voordelige regelmatige offerte, zijnde VMW - West-Vlaanderen, Roggelaan 2 te 8500 Kortrijk, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.393,00 excl. btw of ,53 incl. 21% btw. gunnen aan VMW voor een bedrag van excl. BTW. 05. Aanpassing overeenkomst met architect Pascal Schneider i.k.v. nieuwbouwproject LOI (Blokkestraat 5): sloop huidig gebouw. In het verleden werd een architect aangesteld om het sloopdossier te coördineren. Een eerste luik van de opdracht bestond uit het administratieve werk, nl. het opmaken en indienen van de aanvraag. Als de vergunning bekomen zou worden, zou het tweede luik gerealiseerd kunnen worden, zijnde de eigenlijke sloop. Luik 1 werd uitgevoerd, de vergunning werd echter niet bekomen. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de opdracht van Pascal Schneider uit te breiden met het slopen van het huidige gebouw. 06. Principiële beslissing verkoop strook landbouwgrond, A.950c, Kwadestraat Heestert. Het perceel A.950c is eigendom van het OCMW, en ligt naast (tegen) een woning die recent verkocht is. De nieuwe eigenaars zouden graag een deel van ons perceel aankopen; nu staat hun woning tegen de perceelsgrens. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van het verzoek ontvangen, met daarop een schets van de strook van 4m die de buren zouden willen overkopen, alsook getekend voor akkoord door de pachter. Het komt toe aan de raad te beslissen al dan niet te verkopen.

3 De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) principieel akkoord te gaan om de gevraagde strook landbouwgrond, Kwadestraat Heestert, te verkopen. 07. Wijziging reglement geringe exploitatie-uitgaven. De Raad keurde eerder een reglement goed, waardoor het mogelijk is om aan bepaalde diensten/dienstverantwoordelijke de bevoegdheid te verlenen geringe exploitatie-uitgaven te doen. Dit reglement is echter in die mate opgesteld geweest, dat het enkel de mogelijkheid liet om de toenmalig voorgestelde diensten hiervan gebruik te laten maken. Met de aanpassing zouden de modaliteiten verduidelijkt worden, maar kunnen op basis van dat reglement nieuwe diensten toegevoegd worden. Concreet zou dit dan toegepast worden voor het Dagverzorgingscentrum. Het voorstel van reglement lag ter inzage. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de wijzigingen reglement geringe exploitatie-uitgaven goed te keuren. PERSONEEL 08. Toelage Amigo PerOZ werkjaar De werking van de vriendenkring, Amigo PerOZ, wordt jaarlijks betoelaagd door het OCMW-bestuur. Per personeelslid wordt 25 toegekend basis is het aantal personeelsleden op 31 december van het voorgaande jaar. Op telde het bestuur exact 200 medewerkers (zie jaarverslag), wat een toelage van zou betekenen. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de toelage werkjaar 2012 goed te keuren voor een bedrag van Wijziging organogram en personeelsformatie. Het organogram en de formatie werden laatst goedgekeurd in de OCMW-raad van 9 februari Enkele wijzigingen in de organisatie brengen ons tot volgende voorstellen om organogram en formatie te wijzigen. Financiële dienst Gemeente en OCMW Zwevegem hebben de intentie een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Eén van de elementen in die samenwerkingsovereenkomst is de samenwerking tussen de financiële diensten van gemeente en OCMW. De financieel beheerder van de gemeente gaat met pensioen vanaf 1 januari 2013; de ontvanger (financieel beheerder) van het OCMW zou vanaf dan tegelijk de functie van financieel beheerder van de gemeente waarnemen. De hertekening van de financiële dienst brengt ook wijzigingen in de organisatie mee. Voor het OCMW wordt concreet voorgesteld om 1 VTE B1-B2-B3 financieel medewerker bijkomend aan te werven. De voornaamste taak van deze medewerker bestaat erin de samenwerking van de financiële dienst met de andere diensten (zowel van gemeente als OCMW) te verbeteren, o.a. op vlak van facturatie dienstverlening, budgetopmaak, budgethouderschap, jaarrekening,

4 Sociale dienst Het strijkatelier werd vervroegd stopgezet op 1 september 2012 en overgenomen door strijkdienst Makkie. Gezien de strijkactiviteit wordt stopgezet, wordt overal ook de term was- en strijkatelier gewijzigd naar wasatelier. Deze wijzigingen werden gunstig geadviseerd door het MAT. De raad beslist in mondelinge stemming met 8 stemmen voor en 2 onthoudingen (Gemeentebelangen) de wijziging organogram en personeelsformatie goed te keuren. 10. Wijziging rechtspositieregeling. Volgende wijzigingen worden voorgesteld in de rechtspositieregeling: Wijziging reglementering loopbaanonderbreking en loopbaanvermindering conform de gewijzigde wetgeving Wijziging reglementering ouderschapsverlof conform de gewijzigde wetgeving Verduidelijken modaliteiten borstvoedingspauzes Mogelijkheid tot externe personeelsmobiliteit: met het inschrijven van deze mogelijkheid kunnen personeelsleden van het OCMW deelnemen aan procedures van interne mobiliteit of bevordering bij het gemeentebestuur, en ook omgekeerd. Verkorte aanwervingsprocedure voor verpleegkundigen Aanwervingsvoorwaarden financieel deskundige: bachelordiploma in een economische richting De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de wijziging rechtspositieregeling goed te keuren. 11. Vacant verklaren voltijds financieel deskundige (B1-B2-B3). Indien het organogram wordt goedgekeurd, kan overgegaan worden tot het vacant verklaren van de functie financieel deskundige, niveau B1-B2-B3. De raad beslist in mondelinge stemming met 8 stemmen voor en 2 onthoudingen (Gemeentebelangen) : 1. de contractuele functie voltijds financieel deskundige, niveau B1-B2-B3 vacant te verklaren 2. de invulling van de functie te laten gebeuren via een aanwervingsprocedure 3. een wervingsreserve aan te leggen met een geldigheidsduur van 2 jaar 4. de vacature bekend te maken via website VDAB, website gemeente Zwevegem, regionaal weekblad, interne bekendmaking. 12. Organiseren aanwervingsexamen technisch beambte schoonmaak met het oog op de aanleg van een wervingsreserve. Er is geen wervingsreserve voor schoonmaak meer. Wij verwachten nieuwe vacatures in poetsdienst en in onderhoud woonzorgcentrum en willen daarom overgaan tot het organiseren van aanwervingsexamens. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) : 1. aanwervingsexamen technisch beambte schoonmaak, niveau E1-E2-E3, te organiseren, met het oog op de aanleg van een wervingsreserve

5 3. de aanwervingsexamens bekend te maken via website VDAB, website gemeente Zwevegem, 13. Organiseren aanwervingsexamen technisch beambte logistiek met het oog op de aanleg van een wervingsreserve. Er is geen wervingsreserve voor logistiek meer. Dringende invulling van deze vacature is noodzakelijk. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) : 1. aanwervingsexamen technisch beambte logistiek, niveau E1-E2-E3, te organiseren, met het oog op de aanleg van een wervingsreserve 3. de aanwervingsexamens bekend te maken via website VDAB, website gemeente Zwevegem, 14. Organiseren aanwervingsexamen verzorgende met het oog op de aanleg van een wervingsreserve. Punt afgevoerd van de dagorde. 15. Organiseren aanwervingsexamen begeleider wasatelier. De huidige begeleider in het wasatelier werkt momenteel met een contract van bepaalde duur. Er is een aanwervingsprocedure nodig om iemand te kunnen aanstellen met een contract van onbepaalde duur. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) 1. tot organiseren aanwervingsexamens begeleider wasatelier, niveau B1-B2-B3 3. de aanwervingsexamens bekend te maken via website VDAB, website gemeente Zwevegem, 16. Verlengen werfreserve maatschappelijk werker met 1 jaar. Er is op vandaag nog een werfreserve geldig met geslaagden aanwervingsprocedure maatschappelijk werkers. De geldigheid loopt tot eind november, maar kan nog met een jaar verlengd worden. Er zijn momenteel nog twee mensen opgenomen in de werfreserve. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de werfreserve met een jaar te verlengen. FINANCIEN 17. Betaalbaar stellen uitgaven. De raad beslist in mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen (10) de uitgaven betaalbaar te stellen.

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 18 OKTOBER 2012 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 22U40 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Dirk Tytgat, Chris Conserriere, Rika

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE

RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE RECHTSPOSITIEREGELING GEMEENTEPERSONEEL OOSTERZELE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2008 EN GEWIJZIGD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTINGEN VAN 29 APRIL 2009 27 OKTOBER 2010 Namens

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie