Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!"

Transcriptie

1 Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag BIBF 2010 Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

2 Sage veegt de standaarden van tafel en innoveert met een nieuwe opvatting over boekhoudsoftware! De intelligente en proactieve interface van Sage BOB 50 Expert implementeert alle wettelijke boekhoudregels en past deze automatisch toe. Met als resultaat een tijdwinst van meer dan 50%! Sage BOB 50 Expert: Dé business oplossing voor Accountants en Erkende boekhouders. Verwerk de boekhouding van uw klanten en beheer simpelweg uw prestaties om automatisch de factuur op te stellen. Nieuw: Versie 2.31 automatiseert de berekening van de forfaitaire BTW en het beheer van de verworpen uitgaven 2010 (voertuigen/ CO2 inbegrepen). Sage FiSta: Dé gebruiksvriendelijke oplossing voor uw financiële analyse en het neerleggen van de jaarrekeningen, altijd volgens de wettelijke bepalingen. Nieuw: Versie 3.0 bevat het officiële XBRL-protocol van april Maak een afspraak voor een interactieve Web Demo : Oplossingen voor KMO s: Sage BOB 50: De geïntegreerde oplossing voor KMO s op vlak van beheer van de verkoopscyclus (beheer van de verkooppunten, facturatie, aankopen, verkopen, voorraden,...) en het beheer van de boekhouding en financiën. Sage BOB 30: De meest eenvoudige en efficiënte boekhoud- en facturatieoplossing voor kleine ondernemingen. Meer dan 6 miljoen tevreden klanten... En u? +32 (0)

3 Inhoudsopgave Woord van de Voorzitter 4 De erkende boekhouders-fiscalisten in het hart van de economische ontwikkeling 6 Erkende boekhouders-fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! 8 Een voortdurende en constructieve dialoog betreffende E-government 12 Vier jaar promotie van het beroep 14 Dossiers ten gronde 16 Evenementen en beurzen 18 Publicaties en website 21 Inschrijving op het tableau en ereleden 22 Het beroep in cijfers 24 Organigram op 31/12/ Werkzaamheden van de organen van het BIBF 30 Jaarrekening Uw contactpersonen binnen het BIBF 34 BIBF JAARVERSLAG

4 Woord van de Voorzitter Hoewel het jaar 2009 een moeilijk jaar was voor de economie, onderging deze in 2010 een zekere verbetering, en dit vooral in België. De Belgische economie kende een groei van ongeveer 1,8% en eenzelfde cijfer wordt verwacht voor België deed dus beter dan gemiddeld in de eurozone, waar de algemene groei in ,5% bedroeg en waar er in 2011 een groei van 1,4% wordt verwacht. Niettemin blijft waakzaamheid vereist. In onze huidige geglobaliseerde wereld kunnen de herstelplannen in Griekenland en Ierland, de economische dreiging in Spanje en Portugal, de politieke situatie in ons eigen land en de huidige gebeurtenissen in Japan en de Arabische wereld deze heropleving teniet doen. Tegen deze onzekere achtergrond bevinden de economische beroepsbeoefenaars, met op de eerste rij de erkende boekhouders(-fiscalisten), zich in de frontlinie in het kader van hun advies- en bijstandsopdracht bij zelfstandigen en bedrijfsleiders. We mogen immers niet vergeten dat KMO s 97% van de economische structuur van ons land vertegenwoordigen. Veel van hen hebben zich toegespitst op gespecialiseerde hightech en moeten vaak een harde strijd leveren tegen hun concurrenten op de exportmarkt. Hiervoor is het essentieel dat onze ondernemingen beschikken over de juridische, financiële, fiscale, economische en boekhoudkundige instrumenten voor het uitvoeren van hun activiteiten, en in het bijzonder de e-government toepassingen, die op elk moment beschikbaar en performant moeten zijn. Dit alles kadert perfect binnen een beleid van administratieve vereenvoudiging, wat een werkpunt is geweest van zowel de regering als de economische beroepen. Ik maak tevens gebruik van de gelegenheid en van het debat van vandaag tussen vertegenwoordigers uit de ondernemingswereld, VBO, UCM en Unizo enerzijds en de erkende boekhouders-fiscalisten anderzijds, om te pleiten voor een sterkere synergie tussen de economische besluitvormers en hun financiële raadgevers. De boekhouder(-fiscalist) neemt niet enkel de boekhoudkundige en fiscale aspecten van een project voor zijn rekening, maar hij dient zijn klant tevens bij te staan en te adviseren in juridische, sociale en milieuaangelegenheden. Omgekeerd dient een ondernemer of zelfstandige zijn boekhouder (-fiscalist) alle vereiste gegevens te verstrekken opdat laatstgenoemde zich zo goed mogelijk van zijn taak kan kwijten. In dit stadium is een zekere terughoudendheid vereist. Het gaat er niet om de plaats van de zelfstandige in te nemen in de ontwikkeling van zijn project. Deze laatste blijft immers verantwoordelijk voor alle strategische beslissingen genomen op industrieel, commercieel en financieel niveau. De taak van de economische beroepsbeoefenaar bestaat uit het adviseren, het ondersteunen in gebruikte werkmethodes en waar nodig, het waarschuwen voor elke beslissing die de onderneming in gevaar zou kunnen brengen. Als onderdeel van deze opdracht dient ieders aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid duidelijk te worden afgelijnd. Dienaangaande is de wet van 18 januari 2010, die de mogelijkheid biedt de aansprakelijkheid van economische beroepsbeoefenaars te beperken, van groot belang. Het BIBF, IAB en IBR organiseerden trouwens samen een studievoormiddag over dit onderwerp op 30 september Op een ander gebied heeft de nieuwe anti-witwaswetgeving van 5 februari 2010 de regels inzake de controle 4

5 van cliënteel versterkt. Deze wetgeving die nog steeds onderwerp van kritiek en debat is, is nog vatbaar voor verandering en verbetering maar maakt tevens deel uit van het wetgevende instrumentarium dat de verhoudingen versterkt tussen de economische beroepsbeoefenaar en hun cliënteel. De boekhouder (-fiscalist) zal in de toekomst in netwerk dienen samen te werken met andere specialisten op juridisch en financieel gebied. Hiervoor is het nodig dat hij over voldoende professionele kennis beschikt en we kunnen dan ook niet genoeg hameren op het belang van permanente vorming, waarvan de controle in de loop van het afgelopen jaar door het BIBF werd versterkt. Permanente vorming zou niet mogen aangevoeld worden als een verplichting, maar eerder als een paspoort tot grotere professionalisering binnen ons beroep. De voorstelling van ons jaarverslag biedt eveneens de kans om iedereen te bedanken die zich in de voorbije legislatuur heeft ingespannen voor het welzijn van ons Instituut, haar leden en stagiairs: de mandatarissen van de verschillende organen van het BIBF, de stagemeesters die door hun inzet en toewijding aan hun stagiairs de toekomstige generatie van ons beroep verzekeren, al onze leden voor hun suggesties en voorstellen, het personeel van het Instituut, onze regeringscommissaris en tot slot maar niet in het minst, onze voogdijminister voor haar beschikbaarheid en luisterbereidheid ten aanzien van de zelfstandige ondernemers van ons land en in het bijzonder de boekhouders(-fiscalisten). Zelf draai ik bij deze een bladzijde om. De twee jaren die ik aan het hoofd van het Instituut heb doorgebracht, waren boeiend en vol nieuwe ervaringen. Ik wens dat mijn opvolger ook steeds het belang van het Instituut en haar leden hoog in het vaandel zal dragen en dat hij het BIBF waardig zal vertegenwoordigen binnen de wereld van de financiële en economische beroepen. Ik wens het BIBF, haar leden en stagiairs een gouden toekomst. Etienne VERBRAEKEN, Voorzitter BIBF BIBF JAARVERSLAG

6 De erkende boekhouders-fiscalisten in het hart van de economische ontwikkeling Als Minister van KMO s en Zelfstandigen heb ik zeer vaak gepleit voor meer durf, meer respect en meer begrip voor de mensen die het risico nemen hun eigen professionele activiteit te ontwikkelen. Maar de projecten, hoe ambitieus en motiverend ze ook zijn, kunnen niet worden geconcretiseerd zonder een belangrijke denkoefening bij de start, zonder een aangepaste begeleiding en zonder verstandige raad. De erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten zijn in dit opzicht de essentiële schakels in het slagen van een onderneming. Of het nu bij de lancering of de ontwikkeling van een onderneming is, of zelfs bij de overdracht ervan, deze cijferberoepers moeten de raadgevers zijn die het dichtst bij de ondernemer staan. Helaas moeten we het nog al te vaak vaststellen, dat bijna 25% van de starters hun activiteit stopzet in het eerste oprichtingsjaar. Deze cijfers tonen aan dat nog al te vaak sommigen van start gaan zonder de moeite te hebben gedaan zich goed te omringen. Bovendien is een goed georganiseerde boekhouding een bron van informatie voor de ondernemer en geen last. Door de evolutie van een onderneming van dichtbij te volgen, moeten jullie in staat zijn goede raad te geven, een soort financiële voogd te zijn van de ondernemers die een beroep op jullie doen. En deze opdracht gaat verder dan het wettelijke kader, omdat het succes ervan eveneens berust op een reële betrokkenheid in het leven van de onderneming, op zijn minst omdat deze betrokkenheid mogelijk wordt gemaakt door de ondernemer zelf. Het volgen van het boekhoudkundige leven van een onderneming, dat houdt de belofte in op avontuur, een verhaal dat kan worden beleefd, een plan dat moet worden verdedigd. Het ondernemerschap, en naar mijn mening horen jullie daarbij, is de levensadem van onze economie. Een optimale interactie tussen boekhouder en ondernemer is van cruciaal belang. De boekhouder moet werkelijk de vertrouwenspersoon zijn van de onderneming. Een constructieve communicatie in de twee richtingen moet in het voordeel werken van beide partijen. 6

7 Zoals jullie weten is een duidelijke en transparante boekhouding van het grootste belang voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Het boekhoudkundige systeem is de ruggengraat van de onderneming en moet de ondernemer op elk moment een duidelijk beeld geven van de gezondheidstoestand van zijn KMO. In meerdere projecten heb ik gezorgd voor de versterking van de sleutelrol van de boekhouder en de boekhouder-fiscalist. Dat is het geval bij de oprichting van een bvba-starter of bij de indiening van aanvragen bij het Participatiefonds voor de producten Casheo of Initio. Niet door vleierij, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat talrijke projecten, ondersteund door een deskundige raadsman inzake boekhouding of fiscaliteit, beter gewapend zijn om de markt te trotseren en er een voortreffelijke plaats te bemachtigen. Durf blijft essentieel en moet worden aangemoedigd. Dat is mijn rol als voogdijminister, en die van jullie als raadgevers van hen die beslissen hun toekomst in eigen handen te nemen. Sabine LARUELLE Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid BIBF JAARVERSLAG

8 Erkende boekhouders-fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Mijnheer Lambrecht, kunt u even kort de verwachtingen schetsen die het VBO en zijn leden koesteren ten aanzien van de wereld (van de professionals) van de boekhouding en de fiscaliteit? De bedrijfswereld wordt net zoals de economische beroepen geconfronteerd met een groeiende complexiteit, zowel op het vlak van de boekhouding als op dat van de fiscaliteit. Neem nu het voorbeeld van de grote beursgenoteerde ondernemingen: zij worden geconfronteerd met de overgang van de Belgische boekhoudnormen naar de IFRS-normen. Natuurlijk hebben die ondernemingen intern de capaciteiten om deze groeiende complexiteit het hoofd te bieden, maar dan hangt daar uiteraard wel een kostenplaatje aan vast. Wij denken in elk geval dat deze toenemende complexiteit slechts zin heeft als zij gepaard gaat met een grotere procesefficiëntie, wat vooralsnog bewezen moet worden. Maar om nu op uw vraag te antwoorden, in onze ogen is de boekhouder voor alles een partner, een adviseur, ongeacht de omvang van de onderneming. U hebt al begrepen dat dit precies het tegenovergestelde is van het versleten cliché van de persoon aan wie men een schoendoos vol te verwerken documenten bezorgt! Jan SAP. Het beroep van boekhouder is een gereglementeerd beroep. Een van de bijzondere kenmerken ervan is de kwestie van de onafhankelijkheid. Wij zijn daar erg op gesteld. Want op die manier kunnen de boekhouders voldoende afstand houden en objectief advies geven. Eigenlijk hebben de ondernemers zeer weinig gesprekspartners die in een dergelijk kader kunnen optreden. Dat betekent voor hen een grote toegevoegde waarde. Geconfronteerd met steeds complexere verzoeken, vragen tal van boekhouders-fiscalisten zich af of ze nu niet beter de kaart spelen van de specialisatie of deze van een groepering van competenties, kortom, de samenwerking in multidisciplinaire kantoren Etienne VERBRAEKEN. Het is waar dat ons beroep steeds complexer wordt en dat dit waarschijnlijk onze relatie met het cliënteel zal veranderen, met dien verstande dat wij de eerstelijnsraadgever en de vertrouwenspersoon bij uitstek zijn en zullen blijven. Het is een beetje zoals de relatie met zijn eigen huisarts. Ik zou zelfs zeggen dat de band op dit niveau zelfs nog sterker is ten opzichte van de boekhouder! De cliënt zal, indien hij een beroep dient te doen op een specialist, opnieuw eerst bij de boekhouder gaan om raad te vragen. Jammer genoeg wordt geen melding gemaakt van de voorkeursmateries/ specialisaties van de beoefenaars van cijferberoepen in allerlei gidsen, zoals dit wel het geval is in de medische wereld en de advocatuur! Om op de best mogelijke manier te beantwoorden aan de specifieke verwachtingen van de cliënten, ben ik bijgevolg voorstander van een grotere betrokkenheid van onze leden in de beroepsverenigingen. Daar bevindt men zich in de mogelijkheid om een netwerk te vormen waarin men aan informatie-uitwisseling kan doen en antwoorden kan vinden op vragen waar men vandaag de dag mee wordt geconfronteerd. En dan de stap zetten naar een echte associatie? Jean-Marie CONTER. De boekhouder-fiscalist oefent zijn beroep uit in het kader van het zelfstandigenstatuut en bovenop zijn sociaal statuut staat hij erg op zijn onafhankelijkheid! Dus de stap van een structuur waar je over alles zelf beslist, naar een bureau waarvan je slechts één van de samenstellende delen bent, is verre van evident. En dat is volkomen begrijpelijk. Maar omwille van de groeiende complexiteit van het beroep en de steeds zwaardere eisen waarvoor men gesteld wordt, is het nu al moeilijk en zal het steeds moeilijker worden om zijn beroep alleen uit te oefenen. Net zoals Etienne VERBRAEKEN geloof ik sterk in de toegevoegde waarde van het vormen van netwerken onder confraters, mettertijd slijten de remmen op een echte associatie dan weg en kan men aan concretere zaken beginnen denken 8

9 Is de nieuwe antiwitwaswetgeving van dien aard dat zij het wederzijds vertrouwen tussen de professional van de boekhouding en de fiscaliteit en zijn cliënt kan versterken of maakt zij de cliënt eerder wantrouwig omdat hij haar ziet als een inmenging in zijn privéleven? Maria PLOUMEN. De nieuwe antiwitwaswetgeving heeft als voornaamste doel de diverse actoren te beschermen. Doorgaans beschikt de boekhouder(-fiscalist) al over de meeste gegevens betreffende zijn cliënt. Het gaat hier dus om een officiële formalisering van die informatie. De cliënt beschouwt de boekhouder(-fiscalist) als een vertrouwenspersoon, en je kunt dus stellen dat deze wetgeving in de richting gaat van een grotere transparantie in de relatie tussen cliënt en boekhoudprofessional. Terwijl de politieke wereld volop de kaart van de administratieve vereenvoudiging trekt, klagen zowel de ondernemingen als de boekhouders over de toenemende ingewikkeldheid van de wetgeving. Is dit geen paradoxale situatie die u samen zou kunnen aanklagen? Philippe LAMBRECHT. Zonder een polemiek te willen aangaan zou ik toch graag willen onderstrepen dat de boekhouders hier toch met een soort belangenconflict te maken krijgen. Hoe ingewikkelder de zaken worden (bijvoorbeeld wat betreft de toelichting bij de rekeningen die bij de NBB neergelegd moeten worden), des te vaker men een beroep op hen doet, en des te meer ze uiteindelijk kunnen factureren! Maar ondanks bepaalde door de overheid uit eigen beweging genomen voorzorgsmaatregelen, zoals de Kafkatest, is men dus ook de boekhouder zich niet voldoende bewust van de kosten die op die manier in de kostprijs van de ondernemingen verrekend worden. En hoe kleiner het bedrijf, des te sterker de financiële impact van de toenemende complexiteit. We zouden bijgevolg samen de overheid moeten aanspreken als wij vaststellen dat bepaalde maatregelen niet houdbaar zijn Clarisse RAMAKERS. Wij van onze kant zijn de mening toegedaan dat de boekhouders het beste geplaatst zijn om een correcte inschatting te maken van de concrete weerslag op de werking van de KMO s van nieuwe maatregelen die de overheid op de verschillende beleidsniveaus overweegt te nemen. Op ons niveau beschikken wij over een netwerk van boekhouders met wie wij op regelmatige basis samenwerken. Als belangenvereniging van de zelfstandigen, de middenstand en de KMO s steunen wij uiteraard op hun advies om onze diverse tussenkomsten te onderbouwen. In het kader van de administratieve vereenvoudiging werden heel wat instrumenten met betrekking tot e-government ter beschikking van de economische beroepen gesteld. Hebben zij inmiddels met die instrumenten leren werken? Maria PLOUMEN. Voor de boekhouders(-fiscalisten) stelt het werken met deze instrumenten geen noemenswaardige problemen. Als BIBF hebben wij trouwens regelmatig vormingsseminaries over die verschillende materies georganiseerd om onze leden en stagiairs zo goed mogelijk vertrouwd te maken met e-government. Toch zou ik een kanttekening bij het voorgaande willen maken. Tot dusver heeft de administratieve vereenvoudiging vooral gezorgd voor een vermindering van de workload van de ambtenaren van de FOD Financiën. Men zou nu echter ook eens werk moeten maken van een tastbare vereenvoudiging voor de belastingplichtigen en de economische beroepen. Een eerste stap bestond in het ter beschikking stellen van de toepassing My MINFIN PRO, waardoor de professional alle gegevens over zijn cliënt kan raadplegen waarover de diverse diensten van de FOD Financiën beschikken. De toepassingen moeten efficiënt, performant, gemakkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Het uitvallen van bepaalde toepassingen in piekperiodes is voor het beroep een heuse handicap. Philippe Lambrecht, Bestuurder-Secretaris-generaal VBO Jan Sap, Directeur-generaal UNIZO Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF BIBF JAARVERSLAG

10 Onder de verwachtingen van de ondernemingen ten aanzien van hun boekhouder, hoort men dikwijls het woord hulp. Tot op welke hoogte is het mogelijk om deze verwachting in de praktijk te verzoenen met de deontologische regels van het beroep? Jean-Marie CONTER. We kunnen natuurlijk niet de zaak in de plaats van onze cliënten runnen. Onze taak en als BIBF ijveren wij daarvoor moet beperkt blijven tot het bijstaan en adviseren van de klanten. Toch krijgen wij vaak te maken met klanten die uitsluitend en terecht oog hebben voor de groei van hun omzetcijfer en de uitbouw van hun producten. Maar jammer genoeg gaat dit vaak ten koste van de administratieve opvolging van hun zaak. En aangezien wij effectief de raadgever in de eerste lijn zijn, heeft men jammer genoeg ook de neiging een aantal zaken op ons af te schuiven hoewel wij ons er in principe niet mee moeten bezighouden. Daar hangen wel kosten aan vast die wij niet noodzakelijk kunnen verhalen, en dan hebben we het nog niet over de moeilijkheden om onze honoraria te innen Philippe LAMBRECHT. De trend is wel dat de ondernemingen zich meer gaan toeleggen op hun corebusiness en de andere zaken outsourcen. Met de echo s die ik van het terrein krijg, durf ik te stellen dat heel wat bedrijven, te beginnen met de kleinste, alles wat met administratie en boekhouding te maken heeft wensen uit te besteden, naar het voorbeeld van wat ze al met de sociale secretariaten doen Hier hebben de boekhouders een belangrijke troefkaart in handen. Etienne VERBRAEKEN. Hulp betekent mijns inziens niet dat men moet terugkeren naar de verouderde samenwerkingsvormen tussen de onderneming en de erkende boekhouder, waar het legio was dat de verwerking van de documenten door de boekhouder gebeurde nadat de cliënt hem deze bezorgde als het ware in een schoenendoos. Als men weet hoeveel men aanrekent per uur, is dit voor niemand rendabel! Sommige confraters doen daar niet meer aan mee en scannen de inhoud van de schoenendoos en mailen deze naar bijvoorbeeld Mauritanië om ze te boeken De echte meerwaarde van onze beroepsbeoefenaars ligt in de adviesverlening die de erkende boekhouder(-fiscalist) levert en die gebaseerd is op de cijfers in de boekhouding. Samen met de ondernemer moet hij/zij deze analyseren en er de gepaste conclusies uit trekken voor de toekomst van de onderneming. Uiteindelijk is het de ondernemer die de beleidsbeslissingen blijft nemen, maar zijn adviseur mag hier niet afzijdig blijven en moet ter zake zijn adviserende rol voluit spelen. Is de erkende boekhouder(-fiscalist) voldoende opgeleid om met de groeiende globalisering van de economie om te gaan? Is hij vertrouwd met de Europese richtlijnen en is hij gewapend om zijn cliënten op de internationale scene te volgen? Maria PLOUMEN. Heel wat KMO s zijn actief op buitenlandse markten, vooral binnen de Europese Unie, en in de grensgebieden; grensoverschrijdende samenwerking tussen KMO s en zelfs zeer kleine KMO s komt steeds vaker voor. De boekhouder(-fiscalist) groeit mee met de onderneming en raakt geleidelijk vertrouwd met de toepasselijke wetgevingen. De professional heeft bovendien een uitstekende kennis van de diverse richtlijnen. Neem bijvoorbeeld de BTW-richtlijn: over de belangrijke wijziging die in 2010 in werking trad, hebben het Instituut en de diverse beroepsverenigingen een hele reeks vormingen georganiseerd. Een paar woorden over de samenwerking tussen UCM en de boekhouders(-fiscalisten) Clarisse RAMAKERS. Naast wat ik hiervoor al heb gezegd, hebben wij een hulpstructuur voor ondernemers in moeilijkheden opgezet, in nauwe samenwerking met boekhouders, advocaten en bepaalde rechtbanken van koophandel. Uiteindelijk blijkt een multidisciplinaire aanpak van eenzelfde dossier bijzonder efficiënt. Wij zijn dan ook voorstander van een nog intensere samenwerking. Jean-Marie CONTER. Als men het over de problematiek van de ondernemingen in moeilijkheden heeft, moet ik toch onderstrepen dat veel faillissementen vermeden kunnen worden als iedere kandidaatondernemer eerst bij ons zou langskomen alvorens zich bij een ondernemersloket in te schrijven! Ik wil hier zeker geen kritiek leveren op de kwaliteit van het werk van de loketten, maar tot bewijs van het tegendeel behoort het toch niet tot hun opdracht om de dossiers te filteren. Te veel mensen wagen te snel de sprong en vallen dan op hun gezicht. Men zou sommigen echt een dienst bewijzen door ze tegen te houden voordat ze hun activiteit opstarten 10

11 Jan SAP. Om een bvba op te richten moet je een financieel plan opstellen. Die verplichting bestaat echter niet voor wie zich voor eigen rekening wil vestigen. Welnu, 48% van de nieuw opgerichte ondernemingen zijn natuurlijke personen. Wij zijn er dan ook effectief voorstander van dat de boekhouders sterker betrokken worden bij de starters, want uiteindelijk is het de bedoeling dat er onder de starters veel minder stoppers zouden zitten dan vandaag het geval is. Philippe LAMBRECHT. Dat is correct, maar tegelijkertijd kan ik niet anders dan betreuren dat België nagenoeg het enige land ter wereld is waar men het minst onderneemt. Er zijn nochtans een hele reeks beroepen waaraan een schrijnende nood heerst en waarvoor je nochtans geen ingenieur noch een genie moet zijn om een zaak op te zetten. We leven jammer genoeg in een administratief en fiscaal systeem waar je door het bos de bomen niet meer ziet en waar de mensen hun plannen om voor eigen rekening te beginnen, al heel snel opbergen. Maar naast de problematiek om voor eigen rekening te gaan werken, heb je ook alles wat te maken heeft met overdrachten en overnames. Hoeveel mooie ondernemingen worden niet gewoon in vereffening gesteld bij gebrek aan opvolging of overnemer(s)? Clarisse RAMAKERS. Ik ben het daarmee eens, maar een bedrijf overnemen is duurder dan er één oprichten. Men moet een belangrijke persoonlijke inbreng doen, wat niet binnen ieders bereik ligt. Nu, we hebben ook vastgesteld dat door de financiële crisis heel wat kandidaat-overnemers op de markt verschenen zijn. Daarbij gaat het vaak om ervaren mensen die bereid zijn hun opzegvergoedingen in het opkopen van een zaak te investeren. Kunnen de boekhouders ook daaraan hun steentje bijdragen? Clarisse RAMAKERS. Zonder de minste twijfel. Ze staan op de eerste rij om te anticiperen en dergelijke operaties voor te bereiden. 30% van de bedrijfsleiders zijn ouder dan 50 jaar. Op het vlak van de werkgelegenheid is de impact dus niet te verwaarlozen. Voor de UCM is dit werkelijk een maatschappelijk probleem dat dringend aangepakt dient te worden. Philippe LAMBRECHT. Wij van onze kant denken dat overname-initiatieven van mensen die al in de onderneming actief zijn, alle steun verdienen. Een ondernemer die begaan is met de voortzetting van zijn bedrijf, moet zijn opvolger voorbereiden en deze helpen bij het losweken van de nodige financieringsmiddelen. Aangezien dit jaren kan duren, moet men dus zijn voorzorgen nemen. Jean-Marie CONTER. In het verlengde rijst ook de vraag naar de waardering en de financiering van de goodwill. De banken stellen zich hier steeds terughoudender op, zelfs al kom je met een ijzersterk dossier af! Philippe LAMBRECHT. De overname van een bedrijf kost soms handenvol geld omdat de verkopers tijdens hun carrière geen dividenden uitgekeerd hebben. In de mate dat het aldus gevormde kapitaal de vrucht is van een leven lang werken, zou men misschien, naast de overdracht van de aandelen, ook de mogelijkheid kunnen overwegen om dividenden uit te keren, maar dan vrijgesteld van roerende voorheffing? Maria PLOUMEN. In de personenbelasting is de belasting van de meerwaarden verschillend naargelang ze al dan niet gerealiseerd werden in het kader van de pensionering. De wetgever zou inderdaad wat meer creativiteit aan de dag kunnen leggen als het om de overdracht van vennootschappen gaat Interview afgenomen door Jean-Marc Damry Jean-Marie Conter, Penningmeester BIBF Maria Ploumen, Ondervoorzitter BIBF Clarisse Ramakers, Juridisch Raadgever UCM BIBF JAARVERSLAG

12 Een voortdurende en constructieve dialoog betreffende E-government Is het beroep en alles wat er rond draait veel veranderd tussen het moment dat u toegetreden bent tot de instanties van het BIBF en dat waarop u zich klaarmaakt om de fakkel door te geven. Welke verandering is u het meest opgevallen? Maria Ploumen. We komen van een tijd waarin het papier koning was en evolueren sinds enkele jaren naar een steeds grotere procesinformatisering. Sinds de Instituten (IBR, IAB, BIBF) in 2005 het protocolakkoord tot samenwerking tussen de FOD Financiën en de Instituten voor de Economische Beroepen, het protocol-jamar genoemd, ondertekend hebben, is alles echt bijzonder snel gegaan. Ik denk meer bijzonder aan Tax On Web dat onweerlegbaar een groeiend succes kent. Maar voor het grote publiek is Tax On Web alleen maar het zichtbare topje van de ijsberg. Voor ons professionals van de boekhouding en de fiscaliteit moet ik uiteraard ook verwijzen naar toepassingen zoals Intervat, Vensoc of Finprof, BOW, om er maar enkele van te noemen. Zij hebben ons beroep diepgaand veranderd. Maar worden de economische beroepsbeoefenaars te beginnen met de boekhouders-fiscalisten wel beter van deze toenemende informatisering? Als men het over administratieve vereenvoudiging heeft, dan is dit ongetwijfeld het geval geweest voor de belastingadministratie! In feite zorgen de meeste informaticatoepassingen doorgaans voor een verschuiving van het ingeven van de aangiften naar de belastingplichtige en/of de boekhouder! Zonder enige tegenprestatie Indertijd hadden sommigen het voorstel geopperd een korting van 20 euro toe te kennen op het saldo van elke aanslag die werd vastgesteld op basis van een aangifte in de personenbelasting die elektronisch werd ingediend, maar het voorstel stierf een stille dood Men had ook kunnen denken aan steunmaatregelen voor de professionals van de boekhouding en de fiscaliteit, naar het voorbeeld van deze in de medische wereld Dat is echt nog een verre droom. In tegenstelling tot de artsen moeten de boekhouders-fiscalisten inderdaad hun eigen middelen investeren in hardware, software en opleidingen, zonder enige vorm van subsidiëring. En voor sommige materies is het geen evidente zaak om met al die investeringen - in geld en in tijd - nog rendabel te blijven ook. Nu, we moeten ook niet verhelen dat de informatisering voor de economische beroepen ook een aantal positieve zaken meegebracht heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan de hele kwestie van de volmacht en zeker ook aan de archivering en het gemak waarmee de gegevens geraadpleegd kunnen worden. Als voorbeeld vernoem ik de toepassing my minfin pro, een toepassing die de boekhouder toegang verleent tot het fiscaal dossier van zijn cliënt. Hij kan alle aanslagbiljetten, alle fiches, alle informatie raadplegen waarover de diverse diensten van de FOD Financiën beschikken. Maar blijft er op dat vlak niet nog een hele weg af te leggen? Inderdaad. De nieuwe ploeg aan het hoofd van het BIBF zal trouwens onze inspanningen om naar een unieke volmacht te streven moeten voortzetten, zodat de boekhouders-fiscalisten vanuit één enkel document kunnen fungeren als de geldige gesprekspartner en vertegenwoordiger van de belastingplichtige ten aanzien van gelijk welke dienst van de FOD Financiën (Personenbelasting, BTW, ontvanger, )! 12

13 De afwezigheid van een regering op federaal vlak zal ongetwijfeld verhinderd hebben dat een aantal dossiers gunstig evolueerden of afgerond konden worden. Welke dossiers moeten volgens u bij voorrang aangepakt worden als de politieke crisis achter de rug zal zijn? Ja, we zitten nu al bijna een jaar zonder regering. Maar vóór de val van de vorige regering hadden we al enorm veel werk verricht. In dat opzicht was de samenwerking tussen het BIBF en eerst Hervé Jamar en vervolgens Bernard Clerfayt evenals met hun team bijzonder vruchtbaar. Naast het protocolakkoord waarover ik het daarnet gehad heb, werden wij ook betrokken bij een aantal task forces. Maar het is zeker waar dat door de politieke crisis een reeks dossiers die al ver gevorderd en zelfs bijna rond waren, in de koelkast beland zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het probleem van de hervorming van het mechanisme voor de berekening en de inning van de sociale bijdragen van de zelfstandigen. In dit dossier was uitstekend werk geleverd, er bestond echt een politieke consensus om het af te ronden. Voor de volgende federale regering zou de afronding van dit dossier dus normaal geen probleem meer mogen zijn. Daarnaast is er volgens mij ook de hele problematiek van de administratieve vereenvoudiging. Het moet duidelijk zijn dat het hier niet enkel meer zal kunnen gaan zoals tot nu toe het geval was over een verlichting van de werklast van de ambtenaren van Financiën, maar ook over een echte, tastbare vereenvoudiging voor de belastingplichtigen en de boekhouders. Waaraan denkt u concreet? Aan alles wat te maken heeft met de termijnen en de procedures! Op dit vlak is er bijvoorbeeld geen enkele verantwoording voor het feit dat de regels fundamenteel verschillen tussen wat onder de BTW valt enerzijds en onder de inkomstenbelasting anderzijds. Is dat een strijd die het BIBF op zijn eentje kan voeren? Uiteraard niet en daarom overleggen wij ook met de andere Instituten (Nvdr IAB en IBR) en ook met het VBO, de UCM en Unizo, om een ad hoc task force op te richten. Uw mandaat in de instanties van het BIBF loopt dezer dagen af. Als u twee zaken zou moeten onthouden, welke zou u dan vernoemen? Eén van de zaken waar ik fier op ben, is de realisatie van het idee om een BIBF Codex uit te geven. Voor de leken, de Codex is in feite een naslagwerk waarin de professionals van de boekhouding en de fiscaliteit de hele basiswetgeving kunnen terugvinden die ze nodig hebben bij de uitoefening van hun dagelijkse beroepsactiviteit. Met zijn om en bij de 1000 bladzijden is het een onmisbaar instrument voor iedere erkende boekhouder-fiscalist in zijn hoedanigheid van adviseur bij uitstek van de zelfstandige ondernemer, de vrije beroeper en meer algemeen van alle KMO s. En persoonlijk dan, als ik in mijn kantoor te Raeren aan mijn eigen dossiers aan het werken ben en telkens wanneer ik een belastingaangifte inbreng, moet ik steeds weer terugdenken aan die vele uren die ik met de rechtstreekse medewerkers van Bernard Clerfayt vergaderd heb. Als boekhouder-fiscalist van het terrein denk ik dan dat ik nu een beetje meespeel in het stuk waaraan ik zelf heb kunnen meeschrijven Maria Ploumen, Ondervoorzitter van het BIBF Interview afgenomen door Jean-Marc Damry BIBF JAARVERSLAG

14 Vier jaar promotie van het beroep Mijnheer Conter, naast uw functie als penningmeester van het BIBF was u in de afgelopen jaren ook sterk aanwezig op het terrein. Wat heeft u het meest getroffen bij uw vele ontmoetingen? Vooreerst zou ik willen benadrukken dat ik ook belast was met het externe communicatiebeleid van het Instituut. We hadden immers vastgesteld dat de kloof bijzonder groot was tussen het beeld dat de mensen, en zeker de jongeren, van ons beroep hadden en wat ons beroep vandaag concreet inhoudt. Het is een vaststaand feit dat de economische beroepsbeoefenaars, waaronder de erkende boekhouders( fiscalisten), meer dan ooit aan een stoffig imago lijden, en ik aarzel dan ook niet te stellen dat dit nadelig is voor het voortbestaan zelf van het beroep. We mogen de gemiddelde leeftijd van onze leden niet zomaar verder laten oplopen zonder in te grijpen, want als de zaken zo blijven evolueren, dreigt de opvolging echt in het gedrang te komen! Ons beroep is ongetwijfeld een veeleisend, maar ook een bijzonder boeiend en verrijkend vak, want het verplicht tot een voortdurend in vraag stellen van de eigen kennis en een zeer gespecialiseerde kennis en grondige intellectuele ontwikkeling op het gebied van de financiële analyse. Het Instituut werkte ook mee aan een reeks evenementen in het hele land: - De Beurs Ondernemen die zich voornamelijk tot de bedrijfswereld richt. Het BIBF was er aanwezig met een stand en verzorgde er een permanentie om op juridische en boekhoudkundige vragen van de bezoekers te antwoorden. - Het Forum Boekhouding waar wij rechtstreeks met onze leden in contact komen en seminaries organiseren in het kader van de permanente vorming. - De Beurs First Motion, bestemd voor de studenten, waar het BIBF de gelegenheid heeft om de diverse aspecten van het beroep nader toe te lichten. - Het Forum for the future, dit is the place to be. Het is een congres voor de economische beroepsbeoefenaars met workshops en seminaries van hoogstaande kwaliteit. Het BIBF en de beroepsverenigingen zijn er aanwezig met stands, wat contacten onder collega s in een ontspannen en gezellige sfeer mogelijk maakt. Welke maatregelen heeft het BIBF dan genomen? Ten aanzien van de leerlingen van het secundair onderwijs en de studenten van hogescholen en universiteiten hebben we een sensibilisatiecampagne gevoerd met de bedoeling toe te lichten wat ons beroep echt inhoudt. We wilden ook breken met het aloude beeld dat nog steeds aan ons beroep kleeft - van de cijferaar die in een stoffig kantoortje met getallen goochelt. Zo leggen wij uit dat de BIBF boekhouder(-fiscalist) als partner van de zelfstandigen en de KMO s - per definitie de vertrouwenspersoon van zijn cliënten is, dat onze opdracht veel verder reikt dan enkel het verzorgen van de boekhouding volgens de wettelijke bepalingen, en dat wij werken in een omgeving die uitgerust is met de allerlaatste technologische en ICT toepassingen. Zoals u begrijpt moesten en moeten wij blijven communiceren over wat ons beroep nu echt inhoudt. Daarbij zou ik wel de belangrijke taak van de beroepsverenigingen op het vlak van communicatie en imago van ons beroep willen onderstrepen. Op dit vlak hebben zij een kapitale rol als spelers op het terrein die dichter bij de leden en hun klanten staan dan het Instituut. Het BIBF verstrekt trouwens logistieke steun aan de verenigingen via allerhande documentatie en biedt hen de mogelijkheid om hun seminaries en opleidingen op de website van het Instituut bekend te maken. Vindt u dat u op dit punt gehoord werd? Zelfs al zeggen de jongeren dat ze zich positief aangesproken voelen, toch betekent dit nog niet dat ze 14

15 bereid zijn om voor een carrière als boekhouder(-fiscalist) te kiezen. Het statuut van zelfstandige schrikt hen een beetje af. Een vaststelling die trouwens niet alleen voor ons beroep geldt. Moet ik er nog aan herinneren dat de Belgen achteraan het klassement bengelen als het op ondernemen aankomt? Is het niet paradoxaal dat zoveel jongeren een carrière als advocaat ambiëren en zo weinig een loopbaan als erkend boekhouder(-fiscalist)? Ja, temeer omdat er een teveel aan advocaten op de markt is met alle gevolgen van dien op het vlak van concurrentie en de mogelijkheid om een degelijk honorarium te verwerven en er een schrijnend tekort aan boekhouders-fiscalisten heerst! De externe relaties van het BIBF blijven uiteraard niet beperkt tot de onderwijswereld. U was ook zeer aanwezig bij uw confraters. Inderdaad, communicatie met onze leden is van het grootste belang. Naast ons tijdschrift en de publicaties die we hen sinds lange tijd regelmatig bezorgen, leek het ook wenselijk om samen met hen de problemen in verband met de toekomst van ons beroep aan te pakken. Wij hebben heel wat inspanningen geleverd om het imago van het beroep van erkend boekhouder(-fiscalist) te verbeteren. Dat imago belangt alle mensen uit het beroep aan, omdat de boekhouders van vandaag aan de aflossing van morgen moeten werken. Bovendien boden deze ontmoetingen me ook de kans om vast te stellen hoe weinig het BIBF bekend is bij zijn leden, ondanks alle geleverde inspanningen. Velen onder hen lijken nog altijd volkomen onterecht trouwens - te denken dat onze rol uitsluitend beperkt is tot het tuchtrechtelijke. U vertolkte ook de klachten van collega s over al wat van hen in de dagdagelijkse praktijk geëist wordt. Als eerstelijnsadviseur van hun klanten worden de boekhouders-fiscalisten systematisch aangesproken voor allerhande taken, zonder dat deze extra dienstverlening gepaard gaat met een bijkomend honorarium. Men heeft geen idee van het aantal onproductieve uren dat de kantoren op die manier presteren. Vandaar dat wij bijvoorbeeld opleidingen tijdsbeheer zijn beginnen te organiseren voor onze collega s. Bovendien moet ik erop wijzen dat de economische beroepsbeoefenaars, en dus ook de erkende boekhouders-fiscalisten, de laatste tijd geconfronteerd worden met een forse toename van het aantal belastingcontroles. Uiteraard moet de belastingadministratie op dat vlak haar werk doen, maar wij denken toch dat een betere coördinatie tussen de administratie en de economische beroepsbeoefenaars de stress kan doen afnemen en de efficiëntie kan vergroten. Heeft u gemerkt dat ook de boekhouders-fiscalisten de gevolgen van de crisis voelen? Jean-Marie Conter, Penningmeester BIBF Ik zal hierop een genuanceerd antwoord geven. Het professionele succes van de boekhouders(-fiscalisten) hangt in zekere mate samen met de evolutie van de economische situatie van de streek waar zij gevestigd zijn. Kantoren die in economisch en sociaal gunstiger regio s gevestigd zijn, zullen gemiddeld minder te lijden hebben dan kantoren die in een regio gevestigd zijn waar het industrieel minder goed gaat. Een verschijnsel waarmee ook de andere vrije beroepen en handelaars te maken hebben. Ik zou willen besluiten met te wijzen op de steeds terugkerende problemen die de professionals uit de cijferberoepen hebben om hun erelonen te innen. Wij zijn weliswaar de eersten op wie een beroep gedaan wordt bij problemen in een onderneming, maar jammer genoeg ook vaak de laatsten als we voor ons werk betaald moeten worden. Ook dat is een aspect dat we moeten beheren. Interview afgenomen door Jean-Marc Damry BIBF JAARVERSLAG

16 Dossiers ten gronde - Beroepsaansprakelijkheid Om het stelsel van de vrije en gereglementeerde beroepen in overeenstemming te brengen met het stelsel van het gemeen recht werd een wet met niet onbelangrijke gevolgen uitgevaardigd inzake de aansprakelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars: de wet van 18 januari 2010 betreffende de uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (BS 17 maart 2010). Deze wetgeving is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen het kabinet van de voogdijminister van het BIBF, Mevrouw Sabine Laruelle, en de Instituten (het BIBF, IAB en IBR). Deze wet maakt het mogelijk voor de erkende beroepsbeoefenaars uit de boekhoudkundige en fiscale sector om hun beroepsaansprakelijkheid binnen redelijke grenzen te beperken. Tijdens een studievoormiddag die op 30 september 2010 werd georganiseerd door de drie Instituten, hadden eminente juristen en specialisten in het verzekeringswezen de kans om de draagwijdte van deze wet uiteen te zetten. In Pacioli nr. 309 wijdt het BIBF tevens een artikel aan dit onderwerp. - BVBA Starter De BVBA Starter die kan opgericht worden sinds 1 juni 2010 is een specifieke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met beperkte kapitaalvereisten. Dankzij de BVBA-S kunnen startende ondernemers makkelijker gebruik maken van de voordelen die een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid biedt. De economische beroepsbeoefenaars spelen bij de oprichting van een BVBA-S een bijzondere rol: hun tussenkomst is immers vereist bij het opstellen van een financieel plan. De drie Instituten van de economische beroepen pleegden hiervoor nauw overleg met het kabinet van Minister Laruelle en het kabinet van Minister Van Quickenborne. De BVBA-S heeft als wettelijke basis de wet van 12 januari 2010 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de modaliteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter (Belgisch Staatsblad van 26 januari 2010). Het Koninklijk Besluit van 27 mei 2010 tot vaststelling van de essentiële criteria van het financiële plan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2010) voert de wet verder uit. Hierbij merken we nog op dat de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een advies publiceerde betreffende de essentiële kenmerken bij het opstellen van een financieel plan voor een BVBA-S (CBNadvies 2010/6) en dat de drie Instituten een gezamenlijke richtlijn uitbrachten met als bijlage een model van opdrachtbrief bestemd voor zowel de notaris als de cliënt (te raadplegen op rubriek Beroep, Opdracht van de erkende boekhouder(-fiscalist), Opdrachtbrief ). - Anti-witwaswetgeving De wet van 18 januari 2010 trad in werking op 5 februari 2010 en is het resultaat van de implementatie van Europese richtlijnen in de strijd tegen het witwassen van geld. Hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2011 en wijzigt grondig de wet van 11 januari 1993 betreffende de economische beroepen. De voornaamste wijzigingen betreffen strengere regels inzake klantenonderzoek bij het aangaan van een zakelijke relatie en nog belangrijker de veranderingen aangaande de meldingsplicht. Voor de toepassing van de meldingsplicht worden de economische beroepen voortaan gelijkgesteld met een juridisch beroep en bestaat er dus geen meldingsplicht als zij de juridische positie van hun cliënt bepalen. De meldingsplicht blijft echter onverkort van toepassing indien men zelf deelneemt aan witwasactiviteiten of als men weet dat een cliënt advies voor dergelijke activiteiten inwint. 16

17 De drie Instituten van de economische beroepen hebben inmiddels een gemeenschappelijk reglement goedgekeurd en werken op dit moment een reeks van toepassingen uit om de implementatie van dit reglement binnen de kantoren van erkende boekhouders(-fiscalisten) te vergemakkelijken. - My Minfin Pro De toepassing My Minfin Pro, werkzaam sinds 3 juni 2010, is de vrucht van de samenwerking tussen de drie Instituten van de economische beroepen, het Kabinet van Staatssecretaris Bernard Clerfayt en de Administratie van de FOD Financiën. Tot dan had enkel een belastingplichtige zelf toegang tot My Minfin om zijn fiscaal dossier te beheren. Met My Minfin Pro kan de beroepsbeoefenaar direct het dossier van zijn cliënt beheren. Het My Minfin dossier bevat een schat aan informatie over ingediende belastingaangiften, aanslagbiljetten, kadastrale inkomens, fiches 281, de voortgang van de behandeling van ingediende aangiften enz. Het gaat dus om een werkelijke vooruitgang die niet enkel voordelig is voor de beroepsbeoefenaars en hun cliënteel, maar eveneens voor de Administratie zelf. My Minfin Pro geeft eveneens toegang tot alle beschikbare elektronische toepassingen. De volmachthouder hoeft dus niet meer te tekenen voor de indiening van de aangiften van de toepassingen hernomen in My Minfin Pro. Op 3 juni 2010 waren meer dan cijferberoepers aanwezig op een studiedag over dit onderwerp. De studiedag werd georganiseerd door het BIBF, het IAB en het kabinet van Staatssecretaris Bernard Clerfayt. - Toegang tot het beroep binnen de Europese context De Nationale Raad van het BIBF legt tijdens zijn vergadering van 25 juni 2010, in toepassing van artikel 50bis van de Wet van 22/04/1999, de criteria vast van het praktisch bekwaamheidsexamen voor EU-inwoners in het kader van het vrij verkeer van diensten en de vrije vestiging (voorschriften bekwaamheidsproef, leerstof, statuut van de aanvrager,enz.) - Stage en praktisch bekwaamheidsexamen De Nationale Raad van het BIBF keurt op haar vergadering van 27 augustus 2010 vijf richtlijnen goed betreffende de stage en het praktisch bekwaamheidsexamen. Deze richtlijnen kunnen geraadpleegd worden op de website rubriek Stage, Stagiair, Verloop, richtlijnen stage. - SOS Boekhouder Op haar vergadering van 24 september 2010 heeft de Nationale Raad van het BIBF het systeem SOS Boekhouder geactualiseerd en verfijnd. Dit systeem, dat bestaat sinds 1998, voorziet in vrijwillige bijstand wanneer een boekhouder door overmacht (ziekte, overlijden, e.a.) niet in staat is de belangen van zijn cliënten te behartigen. BIBF JAARVERSLAG

18 Evenementen en beurzen 10 juni 2010: Academische zitting van het BIBF en toekenning BIBF-prijzen Op de academische zitting 2010 bracht het BIBF meer dan 250 leden en vertegenwoordigers van de politieke en socio-economische wereld samen. Dit evenement vond plaats op 10 juni 2010 in het Auditorium van de Nationale Bank van België. De «BIBF-prijzen academiejaar » werden uitgereikt tijdens de academische zitting. Dit jaarlijkse initiatief heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de domeinen van de boekhouding en fiscaliteit aan te moedigen. In 2010 kwamen eindwerken uit het hoger economisch onderwijs van het korte type in aanmerking. Nederlandstalige BIBF-prijzen 1ste Prijs Laureaat: Onderwijsinstelling: Onderwerp: Promotor: 2de Prijs (ex aequo) Laureaat: Onderwijsinstelling: Onderwerp: Promotor: 2de Prijs (ex aequo) Laureaat: Onderwijsinstelling: Onderwerp: Promotor: Wendy VAN BAELEN C.V.O. Turnhout Vrij gesubsidieerd onderwijs: het wettelijk kader en de boekhouding Monique KELLENS Annelies DE COUX en Sylvie CROES Katholieke Hogeschool Mechelen Tax shelter audiovisuele werken Kris VERSTYNEN Grey CAUWELIER Hogeschool Gent De tweede pensioenpijler en de 80% regel Bart VAN DER STRAETEN Jury - Jan VERHOEYE, Voorzitter Commissie Boekhoudkundige Normen en Professor Hogeschool Gent (Voorzitter van de jury) - Kris BARREZEELE, Financieel journalist bij De Bestuurder - Pierre BERGER, Bedrijfsrevisor en Past-Voorzitter IBR - Geert CLAES, Erkend boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF - Kurt WINKELMANS, Erkend boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF Etienne Verbraeken, Voorzitter van het BIBF, verwelkomt de deelnemers met een korte inleiding. De toespraak van de voogdijminister van het BIBF, Mevrouw Sabine Laruelle, had als thema Stimuleer en begeleid zij die durven. 18

19 Franstalige BIBF-Prijzen 1ste Prijs Laureaat: Onderwijsinstelling: Onderwerp: Promotor : Anthony JOPART Haute Ecole Roi Baudouin (Bergen) Taxation forfaitaire des revenus professionnels des bateliers Karine BALON Jury - Catherine DENDAUW, Wetenschappelijk adviseur HREB (Voorzitter van de jury) - Lawrence CLAES, Erkend boekhouder en plaatsvervangend lid Nationale Raad BIBF - Micheline CLAES, Accountant-belastingconsulent en lid van de Raad van het IAB - Jean-Marc DAMRY, Erkend boekhouder-fiscalist en redacteur bij het magazine Trends Tendances - Marie-Béatrice HERNOULD, Erkend boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF - Michel PHILIPPART, Erkend boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF De jury besliste geen tweede en derde prijs toe te kennen Talrijke leden van het BIBF, het IAB en het IBR namen deel aan de studievoormiddag. De heer Etienne Verbraeken, Voorzitter van het BIBF, spreekt in naam van het Instituut. Naast hem bevindt zich Meester Pierre Van Ommeslaghe, Voorzitter van de studievoormiddag. 30 september 2010: Studievoormiddag De nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen De drie Instituten van de economische beroepen organiseerden op 30 september 2010 een studievoormiddag gewijd aan de nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen. Dit evenement vond plaats in het Auditorium 2000 van Brussels Expo en verenigde talrijke leden van de Instituten evenals vertegenwoordigers van de politieke en socio-economische wereld. Deze studievoormiddag werd voorgezeten door Meester Pierre Van Ommeslaghe. BIBF JAARVERSLAG

20 1 december 2010: Forum For the Future De tweede editie van het Congres Forum For the Future vond plaats op 1 december 2010 op de site van Tour en Taxis. Meer dan 2000 leden van het BIBF, het IAB en het IBR namen aan het evenement deel. Het BIBF organiseerde in het kader van het Congres verschillende seminaries voor beroepsbeoefenaars en ontmoette haar leden op haar informatiestand. Andere evenementen en beurzen 26 januari 2010 Forum Boekhouding en Financiële beroepen (beurs voor economische beroepen) en First Motion (beurs voor studenten) (Flanders Expo - Gent) 4 februari 2010 Forum Comptabilité et Métiers financiers (beurs voor economische beroepen) en First Motion (beurs voor studenten) (Charleroi Expo) 25 februari 2010 Salon de la Comptabilité de Liège (beurs voor economische beroepen) (La Fabrik - Luik) 18 maart 2010 Dreamday (ontmoeting tussen beroepsbeoefenaars en jongeren tussen 16 en 19) (BIBF - Brussel) 31 maart 2010 en 1 april 2010 Ondernemen 2010 (beurs voor economische beroepen en ondernemers) (Tour & Taxis - Brussel) 25 november 2010 Forum Comptabilité et Métiers financiers (beurs voor economische beroepen) en First Motion (beurs voor studenten) (Congrespaleis Luik) De openingszitting van het Congres werd gehouden in bijzijn van de Voorzitter van het BIBF, de heer Etienne Verbraeken, de voogdijminister van het BIBF, mevrouw Sabine Laruelle, en de Voorzitter van het Forum, de heer Emmanuel Degrève. De heer Jean-Marie Conter, Penningmeester van het BIBF, gaf een seminarie met als thema Verhoging van de rentabiliteit van uw kabinet door een beter tijdsbeheer. 20

Editoriaal. Communicatie

Editoriaal. Communicatie BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Editoriaal p. 3/ Reporting p. 7/ Verplichting aansluiting aan het sociaal statuut van de zelfstandigen : schrapping van de regel

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Augustus JAARGANG 3 NR. 3 / 2008 VERSCHIJNT 4X PER JAAR (FEB/MEI/AUG/NOV) AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 15 2008 Tax Audit & Accountancy De installatie van de nieuwe ondernemingsraden B&E Business & Economics

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Debat 9 december 2011 tijdens Agribex Jonge landbouwers Realiteit en uitdagingen

Debat 9 december 2011 tijdens Agribex Jonge landbouwers Realiteit en uitdagingen Debat 9 december 2011 tijdens Agribex Jonge landbouwers Realiteit en uitdagingen Aanwezig: Zie deelnemerslijst in bijlage Moderatoren: Nele Vanslembrouck (Vlaams Ruraal Netwerk), Xavier Delmon (CAR) Rapporteurs:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord

Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! fiscale hervorming. Dossier. Politiek. Vraag-Antwoord Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO fiscale hervorming Een zeer geslaagde SDZ-conferentie! mei - juni 2015 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Politiek Actieplan 2015 tegen

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie