Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010"

Transcriptie

1 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde beroepsbeoefenaar is gekwalificeerd in het werken met verschillende categorieën zorgvragers in de volgende branches: - verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg - gehandicaptenzorg (lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten) - geestelijke gezondheidszorg - kraamzorg (BOL) De verzorgende IG verricht werkzaamheden ten behoeve van verschillende categorieën zorgvragers, te weten: - de oudere zorgvrager met beperkte zelfzorg (waaronder psychogeriatrische zorgvrager) - de chronisch zieken - de revaliderende zorgvragers - zorgvragers met een handicap - volwassenen in klinische zorgomgevingen - zorgvragers met psychiatrische problematiek - barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. Uitgangspunten met betrekking tot raamleerplan. 1. Het opleidingsprogramma is erop gericht dat de deelnemer haar/zijn talenten voor het beroep kan ontwikkelen, dat de deelnemer als burger kan meedoen aan de samenleving en na de opleiding verder kan leren. Competenties worden ontwikkeld in min of meer complexe situaties waarin een beroep wordt gedaan op kennis, vaardigheden en attitudes. Het is daarom van belang dat een belangrijk deel van het onderwijs gegeven wordt in de vorm van integrale projectopdrachten waar die kennis, vaardigheden en attitudes aan bod komen. De deelnemer werkt samen met anderen aan opdrachten waarin het handelen in de beroepspraktijk centraal staat. De kennis en vaardigheden die daarbij nodig zijn worden soms apart aangeboden in ondersteunende lessen en workshops. Deze opdrachten kunnen zowel op school als in de praktijk uitgevoerd worden. 2. Het kwalificatieprofiel kent 3 kerntaken, die uitgewerkt zijn in werkprocessen. Bij de ordening van de werkprocessen over de 3 leerjaren zijn de certificeerbare eenheden sturend. Het toetsplan van de examinering gaat ook uit van de certificeerbare eenheden, waarbij iedere eenheid afzonderlijk getoetst gaat worden in de vorm van een CE-proeve. Op het einde van de opleiding zal een eindproeve afgenomen worden, wat leidt tot het diploma verzorgende IG. Hiervoor is gekozen zodat de student bij eventueel tussentijds verlaten van de opleiding reeds afgeronde certificeerbare eenheden kan meenemen, wat het vinden of behouden van een eventuele arbeidsplaats zal vergemakkelijken Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

2 3. Per semester zijn werkprocessen geordend rondom thema s. Alle materie rondom dit thema komt dan expliciet aan bod. Op een later tijdstip in de opleiding zal een appél gedaan worden op de transfervaardigheden(t) van de student. Transparantie, het voorkomen van overlap of hiaten, wordt hierdoor bevorderd 4.Contextrijk leren staat centraal binnen competentiegericht leren. Theorie en praktijk beïnvloeden elkaar; m.a.w. zij sturen elkaar. Effectief leren vindt het beste plaats op het moment dat de student iets wil en moet weten/ kunnen of doen. Het streven is daarom om theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De stageroute zal hierin bepalend zijn voor de BOL-student, voor de BBL-student de plaatsing op verschillende afdelingen binnen de zorginstelling en de externe stage. 5. De basisstructuur moet voldoende rekening houden met een opbouw in complexiteit van de te verlenen zorg: er zit een opbouw in van laagnaar gemiddeld complexe situaties. 6. De basisstructuur moet het mogelijk maken om zowel voor de BOL als voor BBL twee keer per jaar te starten. Argumenten daarvoor zijn: - regelmatiger instroom van zowel BBL als BOL studenten, in het opleidingsinstituut en op de instelling - terugplaatsing van leerlingen op grond van onvoldoende studieresultaten, BPV resultaten of langdurig verzuim is flexibeler te regelen, - versnelling van studenten op basis van studieresultaten/ BPV resultaten is flexibeler te regelen. 7. Naast de professionele groei, wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke groei. Dit gebeurt aan de hand van de competenties Leren, Loopbaan en Burgerschap (brondocument LLB). De kerntaken LLB worden zoveel mogelijk ingevlochten in het raamleerplan. 8. Ne, Eng (voor deze moderne vreemde taal is gekozen) en Re, omschreven in het referentiedocument, worden daar waar mogelijk geweven in het raamleerplan. 9. Bij de ordening van de werkprocessen wordt rekening gehouden met de instroming van niveau 2 en de doorstroom naar niveau Er zijn diverse niveaus van functioneren van de leerling te omschrijven: Basisniveau: de leerling kan enkelvoudige handelingen binnen beperkte context factoren zelfstandig uitvoeren (gedeelte van een werkproces) Gevorderd: de leerling kan samengestelde handelingen binnen meerdere context factoren zelfstandig uitvoeren ( kan een werkproces zelfstandig uitvoeren) Vakbekwaam/ competent: de leerling kan middencomplexe handelingen binnen de werkelijke context factoren uitvoeren (leerling kan een kerntaak zelfstandig uitvoeren). 11. Aan de urennorm is voldaan: 850 uren voor de BOL en 300 uren voor de BBL. 12. De 20% vrije ruimte wordt volledig gebruikt voor verdieping van het kwalificatiedossier, LLB en referentiedocument. 13. In het 1 e en 2 e leerjaar wordt de leerling breed opgeleid. In het 3 e leerjaar gaat de leerling zich verdiepen in de branche die hij/ zij gekozen heeft. Aanvulling met betrekking tot breed gekwalificeerd zijn. Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

3 De kwalificatie tot Verzorgende (IG) leidt tot één ongedeeld diploma. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben als eis gesteld dat studenten zich tenminste in een branche bekwaamd te hebben. Uitgangspunt voor de beroepen verpleging en verzorging is dat de gediplomeerde, beginnende beroepsbeoefenaar breed gekwalificeerd is. Dat wil zeggen dat de beroepsbeoefenaar haar werkzaamheden kan verrichten in verschillende zorgcontexten, ten aanzien van verschillende categorieën zorgvragers. De breedte van de opleiding wordt gerealiseerd door de generieke werkprocessen: de verdieping wordt gerealiseerd door een keuze te maken voor één bepaalde branche, met de daarbij behorende specifieke problematiek, doelgroep en zorgcontext. (werkproces 1.9 en 2.5 deze werkprocessen dienen een verdieping te zijn ten opzichte van alle voorgaande werkprocessen binnen de kerntaak). Hiermee is het principe van breed opleiden, uitlopend in een differentiatie gerealiseerd. Het breed opleiden wordt op deze wijze beschreven in het kwalificatieprofiel om regionale inkleuring meer ruimte te bieden. Onder deel C van het KD worden de werkprocessen naar competenties, componenten, prestatie-indicatoren en vakkennis/vaardigheden uitgewerkt. Het onderdeel kennis en vaardigheden biedt handvaten voor de invulling van de inhoud de categorieën zorgvragers. Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

4 Verdeling werkprocessen/ kerntaken over de leerjaren Verzorgende IG BOL/BBL niveau 3 Ordening werkprocessen/ kerntaken examinering Leerjaar 1 Periode 1, 2,3 en 4 Instroom niveau 2 2 e sem Ondersteunen bij huishouden en wonen (CE) Werkprocessen: 1.1. Stelt het zorgplan op ondersteunt bij de persoonlijke basiszorg 1.4.ondersteunt bij huishouden en wonen 2.1. begeleidt een zorgvrager bij de zelfredzaamheid 2.3. begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 3.3. stemt de zorgverlening af 3.4 evalueert de zorgverlening Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg (CE) Werkprocessen: 1.1. Stelt het zorgplan op ondersteunt bij persoonlijke basiszorg 2.1. begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 3.3. stemt de zorgverlening af 3.4. evalueert de zorgverlening Leren Loopbaan en Burgerschap Kerntaak 1. De leerling benoemt zijn eigen ontwikkeling en gebruikt middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken (sem 1) Kerntaak 2. De deelnemer stuurt de eigen loopbaan.(sem 1) Kerntaak 3.Participeert in het politieke domein, in besluitvorming en in beleidsvorming (sem 2) Kerntaak 7. Zorgdragen voor de eigen gezondheid (vitaal burgerschap sport sem 1 en 2) Laag complex Deelproeve : huishouden en wonen Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

5 Leerjaar 2 Periode 5,6,7 en 8 Leerjaar 3 Periode 9,10, 11 en 12 Ondersteunen bij begeleiding (=kerntaak 2) Werkprocessen: 2.1. begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.2. Begeleidt de zorgvrager op psychosociaal gebied 2.3. begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied 2.4. begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied 3.5. evalueert de zorgverlening Ondersteunen bij verpleegkundige handelingen (CE) Werkprocessen: 1.1. Stelt het zorgplan op 1.3. Biedt palliatief-terminale zorg 1.5. voert verpleegtechnische handelingen uit 1.6.monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.7. Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager 1.8. hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 2.1. Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 3.3. stemt de zorgverlening af 3.4. evalueert de zorgverlening Leren Loopbaan en Burgerschap Kerntaak 4. Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie (sem 2) Kerntaak 5. Functioneert als kritisch consument (sem 2) Kerntaak 6. deelnemen in allerlei verbanden en respectvol gebruiken van de openbare ruimte (sem 1) Ondersteunen bij VK-handelingen afronden (zie leerjaar 2) Uitstroom in branche naar keuze Laag tot midden - complex Deelproeve: persoonlijke basiszorg Midden complex Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

6 1.9. verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche (verdieping van zorg en ondersteuning obv zorgplan) Werkprocessen die hier geïntegreerd dienen te worden: 1.1.Stelt het zorgplan op (t)* 1.2. Ondersteunt bij de persoonlijke basiszorg (t) 1.3. Biedt palliatief-terminale zorg (t) 1.4. Ondersteunt bij huishouden en wonen (t) 1.5. voert verpleegtechnische handelingen uit (t) 1.6. Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (t) 1.7. Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager (t) 1.8. hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties (t) 2.5. biedt begeleiding in één specifieke branche (verdieping van begeleiding obv zorgplan) Werkprocessen die hier geïntegreerd dienen te worden: 2.1. begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid (t) 2.2. Begeleidt de zorgvrager op psychosociaal gebied (t) 2.3. begeleidt een zorgvrager op sociaal-maatschappelijk gebied (t) 2.4. begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied (t) Deelproeve: Verpleegtechni sche vaardigheden Eindproeve Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (kerntaak 3) Werkprocessen: 3.1. Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2. werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.3. stemt de zorgverlening af 3.4. evalueert de zorgverlening (t)* = transfer (toepassen in een onbekende situatie) Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

7 Grof ontwerp BOL/ BBL niveau 3 VZ-IG Semester 1 sept Semester 2 febr Examinering 1 e jaar Wonen en huishouden ADL Basiszorg BOL 7 weken stage (1 lesdag per week) BBL 1 lesdag per week BOL 7 weken stage (1 lesdag per week) BBL 1 lesdag per week Laag complexe zorg 2 e jaar Sem Somatiek (Kraam/ thuiszorg/ lich. Gehandicapten) Huishouden en wonen (t) Basiszorg (t) Verpleegtechnische handelingen 80% Begeleiding 20 % Laag-middencomplexe zorg BOL stage 2 20 weken BOL 3 lesdagen per week BBL 1 lesdag per week Laag complexe zorg Sem Geestelijk (PG/ GGZ/VZ) Huishouden en wonen (t) Basiszorg (t) Verpleegtechnische handelingen 20% Begeleiding 80% Laag-middencomplexe zorg BOL stage 3 20 weken BOL 3 lesdagen per week BBL 1 lesdag per week Deelproeve: Huishouden en wonen Deelproeve: basiszorg Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

8 3 e jaar Uitstroom in branche naar keuze Zorgcat middencomplexe zorg - verdieping zorgcategorie - kennis organisatie/ branche Huishouden en wonen (t) Basiszorg (t) Verpleegtechn. Vaardigheden (t) + rest Organisatie & professiegebonden taken 1 Stage 4 naar keuze BOL 2 lesdagen per week BBL 1 lesdag per week BBL externe 5 weken Uitstroom in dezelfde branche naar keuze Zorgcat middencomplexe zorg - verdieping zorgcategorie - kennis organisatie/ branche Huishouden en wonen (t) Basiszorg (t) Verpleegtechn. Vaardigheden (t) + rest Organisatie & professiegebonden taken 2 Stage 4 naar keuze BOL 2 lesdagen per week BBL 1 lesdag per week BBL externe 5 weken Deelproeve: verpleegtechnische handelingen eindproeve # = vetgedrukt betekent dat dit aangeboden wordt binnen desbetreffende semester Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

9 Toelichting op de plaatsing van de werkprocessen en het grof ontwerp - semesterstructuur, waarbij inhoud van de semesters niet uitwisselbaar zijn (semester 2 bouwt voort op voor semester 1 1 e leerjaar) - Indien mogelijk twee instroommomenten september en februari. Het aantal instroommomenten hangt af van het aantal ingeschreven studenten. - In de toekomst kunnen groepen van verschillende semesters mogelijk bij elkaar in dezelfde klas vanwege semesterstructuur; leerlingen werken aan verschillende projecten. De leerling die een semester voorloopt, kan nieuwe leerlingen informeren(hoogste leerrendement) bij herhaling - de BOL-ler voert de opdrachten van de projecten uit op school, de BBL-er voert de opdrachten uit in de praktijk - alle inhouden die aan bod moeten komen worden zo goed mogelijk geïntegreerd in projecten - BOL-leerling voor gehele 1 e jaar koppelen aan één stageplaats leerling kan in deze instelling aan schoolopdrachten werken tijdens schoolweken - Leerstof die niet geïntegreerd aangeboden kan worden, wordt in ondersteunende lessen en workshops aangeboden. - LLB staat in het 1 e en 2 e leerjaar gepland. Op deze wijze loopt het parallel met niveau 4 - de algemeen vormende vakken Ne, Re en Eng (verandert na 2010??) worden over de 3 leerjaren verdeeld.. - de werkprocessen zijn (voor zover mogelijk) geordend rondom de certificeerbare eenheden. - er wordt samengewerkt met de andere verzorgende opleidingen binnen het ROC van Amsterdam ( KWP) en ROC Flevoland om de opleidingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en elkaars expertise zo optimaal mogelijk te gebruiken. - doorstroom naar niveau 4 is mogelijk. De leerling stroomt in in het 3 e leerjaar van niveau 4. Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

10 Toelichting op de uitstroomfase In leerjaar 3 gaat de leerling in een van de onderstaande branches uitstromen. Dit geldt zowel voor de BOL als de BBL. Het is de bedoeling dat de leerling de verschillende categorieën zorgvragers in de volgende branches leert verplegen: - verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) - gehandicaptenzorg (lichamelijk, verstandelijk en meervoudig gehandicapten) (GHZ) - geestelijke gezondheidszorg (GGZ) - kraamzorg (BOL) (KZ) - Het 3 e leerjaar bestaat uit 3 onderdelen: a. Branche-specifieke leermateriaal: verdieping in de verschillende zorgcategorieën per branche. De volgende vakken komen aan de orde Ziektekunde/ Specifieke Verpleegkunde/ Interactie (WP 1.9 en 2.5) b. Generieke leermateriaal; van toepassing op alle branches. Kerntaak 3. uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken (WP 3.1./ 3.2. /3.3. / 3.4.) Bijdrage vak (inhouden) afhankelijk van onderwerp. c. AVO-vakken In de uitstroomfase van de opleidingen wordt het projectonderwijs losgelaten, maar wordt alleen gewerkt met integrale opdrachten. a. Daar alle leerlingen, zowel BOL als BBL, beroepspraktijkvorming opdoen in de branche naar keuze (hier wordt naar gestreefd), is het werken met casuïstiek niet meer nodig. Wel blijft gewerkt worden met integrale leeropdrachten, om het competentiegericht opleiden zo goed mogelijk vorm te geven. b. integrale opdrachten geven de mogelijkheid om te versnellen (als kennisoverdracht daarop aangepast kan worden). Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

11 Periode 9 Periode 10 Periode 11 Periode 12 Coördinatie van zorg WP 3.3. Stemt de zorgverlening af WP 3.4. evalueert de zorgverlening Deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg. WP 3.1. werkt aan de deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Kwaliteitszorg WP 3.2. werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Training proeves en skill-lab Examentraining AVO Extra lessen op verzoek Branche-specifiek WP 1.9. verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche WP 2.5. biedt begeleiding in één specifieke branche Branche-specifiek WP 1.9. verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche WP 2.5. biedt begeleiding in één specifieke branche Branche-specifiek WP 1.9. verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche WP 2.5. biedt begeleiding in één specifieke branche Specifieke verpleegkunde/ interactie/ ziektekunde Specifieke verpleegkunde/ interactie/ ziektekunde Specifieke verpleegkunde/ interactie/ ziektekunde Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

12 Verdeling praktijkdeel en theoriedeel BOL/ BBL niveau 3 VZ-IG De beroepsbegeleidende leerweg omvat een praktijkdeel van 80% en een theoriedeel van 20% (dit is conform de wet WEB) De beroepsopleidende leerweg omvat een praktijkdeel van 49% en een theoriedeel van 51%, passende binnen de normen van de wet WEB ( praktijk min 20% en max 60% / theorie min 40% en max 80%) BPV model niveau 3 BBL BBL niveau 3 Leerjaar 1 Periode 1,2,3,4 Leerjaar 2 Periode 5,6,7,8 Leerjaar 3 Periode 9,10,11,12 1 dag ( 8 lesuren) per week school; totaal 40 dagen per jaar minimaal BPV 20 uur 1 dag ( 8 lesuren) per week school; totaal 40 dagen per jaar minimaal BPV 20 uur 5 weken externe stage (andere zorgvrager) 1 dag ( 8 lesuren) per week school; totaal 40 dagen per jaar minimaal BPV 20 uur Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

13 BPV model niveau 3 BOL BOL semester 1 BOL semester 2 Leerjaar 1 Periode 1,2,3,4 Leerjaar 2 Periode 5,6,7,8 Leerjaar 3 Periode 9,10,11, Stage 1A 1 dag les per week 1 Stage 2 Somatiek 2 dagen les per week 1 Stage 4 verdieping in branche naar keuze 2 dagen les per week Stage 1B 1 dag les per week 1 1 Stage 3 VGGZ 2 dagen les per week Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

14 Raamleerplan niveau 3 Verzorgende-IG BOL/BBL ROCvA MBO Colege Hilversum december

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2009-2010 De mbo-verpleegkundige is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde beroepsbeoefenaar is gekwalificeerd

Nadere informatie

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2012 Landelijke kwalificaties MBO-Verpleegkundige

Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2012 Landelijke kwalificaties MBO-Verpleegkundige Raamleerplan MBO verpleegkundige BOL/ BBL niveau 4 Geraadpleegd document: KD 2012 Landelijke kwalificaties MBO-Verpleegkundige Het kwalificatiedossier MBO-Verpleegkundige 2012 leidt op tot één ongedeeld

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2009-2010 Thema Basiszorg 10 weken LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken Werkproces

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 4 jaar Naam : Geboortedatum : Traject : Persoonlijke code : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2010-2011 Thema 1 Basiszorg 10 weken Leer loopbaan en burgerschapscompetenties LLB Kerntaak 1 Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

2017 Branche kraamzorg

2017 Branche kraamzorg Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Branche Kraamzorg 17 november 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/103071 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BOL-traject 2011 Eerste week Introductie en kennismaking met elkaar, de school, de opleiding en omgeving Opdracht: Wegwijs in de school Opdracht: Kijk op de wijk Opdracht:

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2

Inhoudsopgave... 2. BEGELEIDINGSWIJZER, niveau 3 VVT, versie 3, juni 2012 2 Inhoudsopgave... 2 Typering beroep verzorgende IG... 3 Begeleiding... 5 Beoordeling... 11 Overzicht kerntaken en werkprocesssen verzorgende IG... 13 Verdeling kerntaken en werkprocessen per opleidingsfase...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE

BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / VERPLEEGKUNDIGE Versie 1 8 september 2009 Vastgesteld 27 oktober 2009 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 3 ALGEMEEN DEEL 5 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV?

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING branche Gezondheidszorg Albeda College Opleiding tot Verzorgende-IG Crebonummer 94830 Kwalificatiedossier 2009-2010 schooljaar 2011-2012 8 juni 2011 Aan alle nieuwe studenten van de branche

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13

Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Zorg & Welzijn Opleiding MBO Verpleegkundige Leerjaar 4 periode 13 Titel integrale opdracht:?? Uitstroombranche: VVT Werkprocessen: invullen branchespecifieke en brancheoverstijgende werkprocessen (zie

Nadere informatie

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code

Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR 1 cohort 2013 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Rapport/ resultatenoverzicht opleiding Mbo- Verpleegkundige BBL 2 jaar JAAR cohort 203 Naam Geboortedatum : Traject Persoonlijke code Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode

Nadere informatie

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar

Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Rapport onderwijs / resultatenoverzicht Opleiding MBO- Verpleegkundige BBL 3 jaar Naam : : Werkprocessen Onderwijs, BPV, Beroepsopdrachten Bijzonderheden periode JAAR 1 Periode 1 en 2 1.2 1.4 1 Persoonlijke

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

NU Rekenen 2F deel a 12, NU Rekenen 2F deel b 12, Reader Nederlands niv.

NU Rekenen 2F deel a 12, NU Rekenen 2F deel b 12, Reader Nederlands niv. Help. & Welzijn BOL;HGZHEO4P,HGZHEO4Q,HGZHE04J algemeen Vak verplicht: Vak akkoord: 9789001820770 NU Rekenen 2F deel a 12,50 Auteur: Noordhoff Druk: 1 9789001820763 NU Rekenen 2F deel b 12,50 Auteur: Berchum,

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL TOELATING DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem Als verzorgende IG kun je werken bij verschillende bedrijven of instellingen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12

INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12 Hartekamp Kollektief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2013-2014 De Hartekamp Groep Afdeling leren en ontwikkelen 1/12 INHOUDSOPGAVE INLEIDING BLZ. 3

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 6400 4 2011

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Regulier 6400 4 2011 Opleidingswijzer Opleiding Verpleegkundige Crebo 93510 Niveau 4 Startjaar 2011 KD 2010 Unit Dienstverlening Opleidingscluster Verpleging & Verzorging Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

titel ISBNnummer prijs

titel ISBNnummer prijs Traject V&V Nieuw Traject V&V Persoonl Basiszorg 1 niveau 3 978 90 06 92493 0 p.b.v.* Traject V&V Persoonl BasisZorg 2,niveau 3 978 90 06 92494 7 p.b.v.* Traject V&V Verpleegtechn handelingen, niv 3 978

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. roc s en BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Veiligheid en Vakmanschap Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je kunt cliënten

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

Boekenlijst EPI S&S 2011-2012. Apothekersassistente leerjaar 1. Artikelnummer/ Code

Boekenlijst EPI S&S 2011-2012. Apothekersassistente leerjaar 1. Artikelnummer/ Code Unit Salubridad & Servicio Apothekersassistente leerjaar 1 Artikelnummer/ Code Naam 9789031334353 Algemene geneesmiddelenkennis 9789031351428 Bereiden in de apotheek 9789031336012 Instapkatern scheikunde

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Opleidingsplan. Verzorgende IG BOL, 3-jarig. Crebo nummer : 95530. Kwalificatie Dossier : 2012. : Zorg en Welzijn

Opleidingsplan. Verzorgende IG BOL, 3-jarig. Crebo nummer : 95530. Kwalificatie Dossier : 2012. : Zorg en Welzijn Opleidingsplan Verzorgende IG BOL, 3-jarig Crebo nummer : 95530 Kwalificatie Dossier : 2012 LeerweG Sector : BOL : Zorg en Welzijn Cohort : 2012 Inhoudsopgave 1. Beeld van het beroep... 4 Jouw werk...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Crebonummer : 23187 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart 2016 Beste student,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie