Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1"

Transcriptie

1 Integrale opdracht Handhaving Plan van aanpak Verkeer Burgemeestersbuurt Ede-Oost April 2013 Mariska Wilms-Butselaar 1045P5Q10 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

2 Voorwoord Deze opdracht Verkeer in het kader van de integrale examenopdracht Handhaving, behoort bij de opleiding tot Politiekundig Bachelor aan de Politieacademie te Apeldoorn. Hoofdoelstellingen zijn het verbeteren van de objectieve verkeersveiligheid (terugdringen aantal incidenten) en subjectieve verkeersveiligheid (verbeteren verkeersveiligheidsgevoel). Daarbij heb ik me georiënteerd op problematiek met betrekking tot verkeersveiligheid in de gemeente Ede. Naar mijn mening is het door mij gekozen project praktijk relevant en een kwantificeerbaar probleem. Dit heb ik gedaan aan de hand van de politieverkeerstaak. Het probleem omvat normoverschrijdend verkeersgedrag, welke niet uitsluitend of met name op te lossen is door infrastructurele maatregelen. Daarbij zal ik met name inzetten op educatie, voorlichting en handhaving, welke betrekking hebben op Education en Enforcement. Uiteraard zal, indien nodig, ook worden ingezet op een veilige en goed functionerende infrastructuur, welke betrekking heeft op Engineering. Voor het opstellen van een verkeersveiligheidsplan is door mij gekozen voor een integrale en systematische aanpak. Er is een verkeerswerkgroep opgestart met daarin de volgende partners : de wijkagent van Ede-Oost, verkeersspecialist Politie Ede, studenten Politieacademie, directeuren van de drie betrokken basisscholen, verkeersouders van de drie betrokken scholen, gemeente Ede afdeling Verkeer en afdeling toezicht en Veilig Verkeer Nederland. Bij de uitvoering van het plan van aanpak wordt met alle bovenstaande partijen samengewerkt, maar er wordt ook gedacht aan betrokkenen welke niet behoren tot de partners van de verkeerswerkgroep. Hierbij moet gedacht worden aan omwonenden, ouders en de leerlingen van de betrokken basisscholen. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord pag. 2 Inhoudsopgave pag. 3 Probleem pag. 4 Probleemomschrijving / situatieschets pag. 4 Probleem- en doelstelling pag. 8 Methoden van onderzoek pag. 9 Oorzaak pag. 11 Doelstellingen pag. 14 Oplossingen pag. 16 Engineering pag. 16 Education pag. 19 Enforcement pag. 21 Evaluatie. pag. 24 Literatuurlijst. pag. 25 Bijlagen Bijlage 1. Situatieschets Ede Oost pag. 26 Bijlage 2. Enquête pag. 28 Bijlage 3. Enquête resultaten pag. 29 Bijlage 4. Observatie pag. 40 Bijlage 5. Media pag. 42 Bijlage 6. ViaStat pag. 44 Bijlage 7. Referentie pag. 45 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 3

4 PROBLEEM Probleemomschrijving / situatieschets Het brengen en halen van kinderen met de auto bij basisscholen veroorzaakt in heel Nederland typerende situaties. In deze situaties vinden kortstondige verkeerspieken en parkeerpieken plaats op frequente momenten. Parkeerpieken rondom scholen leiden tot wanordelijk gedrag en verkeersonveiligheid. Omdat dit herhaaldelijk voorkomt, is specifieke aandacht van belang. Ouders hebben vaak de klacht dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Desondanks zijn deze situaties niet altijd te verhelpen door het creëren van extra parkeerplaatsen. Een integrale aanpak tussen ouders, school, gemeente en omwonenden kan een grote bijdrage leveren zonder extra fysieke maatregelen te treffen. Beweegredenen van ouders voor het brengen en halen van kinderen met de auto zijn verschillend. Zo komt het voor dat ouders vóór het werken hun kinderen wegbrengen of de afstand voor het kind is te groot om per fiets af te leggen. Het kan ook gemakzuchtigheid zijn en vaak menen de ouders het veiliger te vinden voor het kind. In sommige gevallen is het bij basisscholen een gewoonte dat veel ouders na het afzetten van kinderen ter plekke blijven staan om met elkaar te kletsen. De theoretische opvatting 'stilstaan - afzetten - wegrijden' is dan niet aan de orde (Bron Regionaal orgaan verkeersveiligheid Utrecht 2011). Kinderen zijn kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers. Ongeveer 20% van alle verkeersslachtoffers zijn kinderen tussen 0 en 14 jaar. 5% van de verkeersdoden maken deel uit van deze leeftijdsgroep. Ongeveer een derde van deze ongevallen vinden plaats op de route van en naar school. De grootste winst die kan worden behaald, met het oog op verkeersveiligheid rondom scholen, is het beperken van het 'brengen en halen'-verkeer. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid wordt er ook automatisch een einde gemaakt aan de kortstondige parkeerpieken. Verbetering van verkeersveiligheid rondom scholen heeft al jarenlang de aandacht. Welbekende campagnes zijn 'De scholen zijn weer begonnen' en de verkeerseducatieve lessen voor kinderen zoals het behalen van een fietsdiploma. Er wordt gezocht naar nieuwe verkeersoplossingen in de buurt van scholen (Bron Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Om te zien of de verkeersonveiligheid in Ede bevestigd kan worden is er een vergelijk gemaakt tussen de ongevalscijfers landelijk ten opzichte van de ongevalscijfers in Ede. Tabel 1 betreft het aantal geregistreerde slachtoffers van 5-11 jaar oud, op werkdagen, van 8 tot 9 uur en van 12 tot 13 uur en van 15 tot 16 uur. Onderstaande cijfers betreffen de gehele gemeente Ede ten opzichte van de landelijke cijfers. Echter is het niet mogelijk om een verdere toespitsing te maken op de omgeving van de betreffende basisscholen in dit onderzoek. Er is geen registratie of de ongevallen gebeurt zijn tijdens het halen en brengen van en naar school, maar gezien de tijden en dagen kan gesteld worden dat de waarschijnlijkheid zeer groot is dat kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar op die momenten van of naar school onderweg waren. Verdere conclusies kunnen aan de hand van deze gegevens niet gemaakt worden. Landelijk Landelijk EDE EDE Totaal Totaal Totaal Totaal Dood Dood Ziekenhuis Ziekenhuis Licht gewond Licht gewond Niet gewond Niet gewond Totaal aantal Totaal aantal Tabel 1. Bron:www.SWOV.nl Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 4

5 De verkeersonveilige situatie speelt zich af in de directe omgeving van de drie basisscholen welke zijn gelegen in de Burgemeestersbuurt in Ede-Oost. Er zijn twee straten aan te wijzen waar deze problematiek speelt, namelijk; Ceelman van Ommerenweg; Sijsseltselaan. Rond deze basisscholen is sprake van een combinatie van knelpunten: te veel auto s, te weinig parkeerruimte, fietsers en voetgangers die met auto s en met elkaar in conflict komen en allerlei, vooral voor kinderen, onoverzichtelijke situaties. Er wordt foutief gebruik gemaakt van de aangelegde Kiss&Ride plaatsen en er wordt geparkeerd op daarvoor niet bestemde locaties, langs gele doorgetrokken strepen en daar waar een E2 bord is geplaatst. Na de herinrichting van de locatie in 2012 aan de Sijsseltselaan en de Ceelman van Ommerenweg in Ede is gebleken dat de situatie niet is verbetert ten opzichte van de beginsituatie. Er kan echter wel onderscheid gemaakt worden in de situatie aan de Sijsseltselaan en de situatie aan de Ceelman van Ommerenweg. De verkeerssituatie aan de Sijsseltselaan in Ede is namelijk na de herinrichting wel verbeterd. De gemeente Ede heeft er voor gekozen om op de Sijsseltselaan een Kiss&Ride strook aan te leggen. De Kiss&Ride strook biedt aan drie voertuigen een plek waar deze kortdurend stil kunnen staan. De Sijsseltselaan betreft een eenrichtingsweg met aan het einde van de weg de aangelegde Kiss&Ride strook. Ter hoogte van de Kiss&Ride strook is het qua enginering nog van groot belang dat de gemeente aan de overzijde van de weg, op de stoepranden, de gele doorgetrokken markering aanbrengt. Zonder deze markering mag er namelijk naast de Kiss&Ride strook geparkeerd worden, waardoor er geen verkeersdoorstroming kan plaatsvinden. Objectief gezien is er een probleem : De cijfers uit de Transactie Module (CJIB) laten 87 bekeuringen zien op deze locatie gedurende de afgelopen jaren (2010 heden). Er wordt met name bekeurd voor parkeren langs een gele streep of daar waar een E2 bord geldt. Tevens de gegevens uit ViaStat opgevraagd. ViaStat is het verkeerskundige internetplatform voor overheden, politie, adviesbureaus en verkeersorganisaties om verkeersdata web-based te registreren, te analyseren en te monitoren. Analyse van de ViaStat gegevens geeft echter geen basis om conclusies uit te trekken, omdat deze database onvoldoende is bijgehouden de afgelopen periode. Gegevens uit BVH van het korps Oost Nederland, district Gelderland-Midden tonen aan dat er sprake is van overlast op deze locatie. Dit blijkt uit : o Het BVH systeem bevat een viertal mutaties betreffende ongevallen in de periode 2010 heden, waar de politie bij aanwezig is geweest. Echter gaat het hier om beperkte materiele schade aan personenauto s; o Tevens bevat het BVH systeem mutaties van wijkagenten en collega s met betrekking tot overlast voor de omgeving, verkeer gerelateerde ruzies onder gebruikers en verkeersonveilige situaties. Echter zijn dit algemene mutaties waarin een beschrijving wordt gegeven van de specifieke problematiek die men tegen kwam tijdens controles of surveillances. Dit zijn samenvattende mutaties welke geen kwantitatief inzicht geven op de geconstateerde problematiek. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 5

6 Subjectief gezien wordt er ook een probleem geconstateerd op deze locatie, de verkeerssituatie wordt door de gebruikers als onveilig beoordeeld. Dit blijkt uit de enquête welke gehouden is onder de gebruikers van deze locatie in het kader van dit onderzoek. Alle gebruikers (automobilisten, voetgangers en fietser) geven aan dat zij de huidige verkeerssituatie rondom de scholen onveiliger vinden dan gemiddeld (Bijlage 4). Van de 164 geënquêteerden geven 97 personen aan de verkeerssituatie rondom de scholen onveiliger dan gemiddeld te ervaren. Dit is een percentage van 59,1 %. Maken we daarbij onderscheid naar de wijze waarop de geënquêteerden hun kinderen naar school brengen dan zien we dat voornamelijk de kwetsbare verkeersdeelnemers, de voetgangers (87,9 %) en fietsers (60,3 %), zich bovengemiddeld onveilig voelen. Bij automobilisten voelden 47,8 % van de geënquêteerden zich onveiliger dan gemiddeld. Voor de complete enquête en de resultaten ervan verwijs ik naar bijlage 4 van dit rapport. Tabel 2. Bron : Enquete Basisscholen Ede Op deze locatie, waar zich een verkeersonveilige situatie voordoet, is voornamelijk sprake van drie soorten verkeersdeelnemers. De automobilist, fietsers en voetgangers. Na kwalitatief en kwantitatief onderzoek (zie bijlage 3 en 4) op deze locatie is gebleken dat de groep automobilisten, welke de verkeersonveilige situatie veroorzaken (de probleemgroep), op deze locatie voornamelijk ouders van leerlingen van één van de bovengenoemde basisscholen betreft. Dit zijn volwassen mensen, vooral in de leeftijd tussen jaar, welke in het bezit zijn van minimaal een rijbewijs B. Dat betekent dat deze automobilisten een rijopleiding hebben genoten en een verkeersexamen hebben afgelegd, alvorens zij als volwaardig verkeersparticipant deelnemen aan het verkeer. Van deze automobilisten mag verwacht worden dat zij aan het verkeer deelnemen met in achtneming van de geldende verkeersregels. De groep fietsers en voetgangers op deze locatie is onder te verdelen in twee hoofdgroepen : 1. Basisschool leerlingen (4 13 jaar) welke zelfstandig of onder begeleiding lopend naar school toe komen; 2. Basisschool leerlingen (4 13 jaar) welke zelfstandig of onder begeleiding op de fiets naar school toe komen. Bovenstaande twee groepen vallen onder de definitie kwetsbare verkeersdeelnemers van de SWOV. De definitie luidt als volgt: Verkeersdeelnemers die een hoog slachtofferrisico hebben en daarom in het verkeersveiligheidsbeleid bijzondere aandacht verdienen, worden vaak aangeduid als 'kwetsbare verkeersdeelnemers. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 6

7 Deze groep verkeersdeelnemers in deze verkeersonveilige situatie classificeer ik dan ook op grond van bovenstaande definitie als kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is een probleem voor alle gebruikers van deze locatie, waarbij ook moet worden gedacht aan het overige verkeer en de omwonenden. Het probleem wordt veroorzaakt door automobilisten welke onder andere foutief gebruik maken van de Kiss&Ride stroken en parkeren op daarvoor niet aangewezen plekken. Door deze foutieve handelingen van deze groep automobilisten stagneert de verkeersdoorstroming. Overige gebruikers van deze locatie proberen alternatieven te zoeken om toch hun weg te vervolgen. Dit laatste levert verkeersonveilige situaties op. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt zit het grootste knelpunt bij het autoverkeer dat twee- tot viermaal per dag in zeer korte tijd via een verhoudingsgewijs krappe infrastructuur zijn weg zoekt. Echter ontstaat de verkeersonveilige situatie voornamelijk twee keer per dag. Voor aanvang van de scholen en na afloop van de scholen. Onderzoek heeft bekeken of er andere invloeden zijn op de situatie, bijvoorbeeld verschillende jaargetijden, als het buiten licht of donker is of in de ochtend of de middag. Hierbij kan geconcludeerd worden dat dit nauwelijks van invloed is op de situatie op deze locatie. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 7

8 Probleem- en doelstelling Na analyse van de probleemomschrijving en de situatieschets waarin het probleem is toegelicht, wordt in dit hoofdstuk de probleemstelling, vraagstelling en de doelstelling van dit onderzoek geformuleerd. Probleemstelling De verkeersveiligheid rondom de drie basisscholen in Ede Oost, tijdens de haal- en brengtijden van de leerlingen, wordt door de gebruikers, omwonenden en wijkagent als onveilig ervaren. Doelstellingen in het onderzoek Achterhalen welk verkeersgedrag en/ of infrastructurele tekortkomingen ten grondslag liggen aan het ontstaan van het verkeersonveilige gevoel op deze locatie, zodat het mogelijk is daarop preventieve en repressieve maatregelen te ontwikkelen. Onderzoeksvragen - Bepalen subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid rondom de basisscholen in Ede Oost; - Zijn er infrastructurele componenten die bijdragen aan een verkeersonveilige verkeerssituatie? - Is het verkeersgedrag van de gebruikers van invloed op het verkeersonveilige verkeerssituatie? - Achterhalen waarom gebruikers de infrastructuur foutief gebruiken; - De mate en het effect van handhaving op de geconstateerde overtredingen; - De mate en het effect van voorlichting over verkeersveiligheid rondom de basisscholen in Ede Oost inzichtelijk krijgen; - Welke maatregelen zijn nodig om de verkeersveiligheid op deze locatie te verbeteren? Foto 1. Bron: Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 8

9 Methoden van onderzoek Ten behoeve van dit rapport is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie rondom basisscholen en het verkeersveiligheidsgevoel onder een groot aantal gebruikers van de infrastructuur op de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede. Kwalitatief onderzoek Literatuuronderzoek Om een compleet beeld te vormen over de verkeers(on-)veiligheid rond bassischolen is gebruik gemaakt van primaire en secundaire bronnen. - Primaire publicaties : Tijdens het primaire literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van diverse documenten. Hierbij moet gedacht worden aan wetenschappelijke tijdschriften, grijze literatuur en websites. - Secundaire publicaties : Naast het primaire literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van overzichtsartikelen en naslagwerken. Enquête Door middel van SurveyMonkey is er onder alle ouders van de leerlingen van de drie basisscholen een enquête per mail verspreid. Er is na overleg met de verkeerswerkgroep besloten om de enquête echter wel geanonimiseerd te laten plaatsvinden gezien de gevoeligheid van het onderwerp onder betrokkenen. Veldonderzoek Dit is in dit onderzoek gedaan door middel van : Observatie Op onderstaande momenten is objectief de verkeerssituatie aan de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede vastgelegd. 1. Op Dinsdag 5 februari 2013 in de middag; 2. Donderdag 7 februari 2013 in de ochtend; 3. Dinsdag 26 februari 2013 in de middag; 4. Woensdag 27 februari 2013 in de ochtend. Deze observaties zijn gedaan om een goed beeld te krijgen van de verkeersproblematiek. Hierbij is geturfd op : - Hoeveel voertuigen maken daadwerkelijk gebruik van de Kiss&Ride strook? - Hoeveel maken er onjuist gebruik van de Kiss&Ride strook? - Hoeveel onveilige situaties worden er gezien? Interviews In het kader van dit onderzoek zijn er informele gesprekken gevoerd met ouders op het schoolplein aan de hand van een topiclist. Dit is kwalitatief onderzoek geweest welke er op gericht is geweest op het verkrijgen van informatie over wát er leeft onder een bepaalde doelgroep en waarom. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met de ketenpartners welke betrokken zijn bij dit onderwerp. Hierbij moet gedacht worden aan de gemeente, politie, ouders, leerkrachten, directie van de scholen, de leerlingen en de omwonenden. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 9

10 Kwantitatief onderzoek ViaStat analyse ViaStat is het verkeerskundige internetplatform voor overheden, politie, adviesbureaus en verkeersorganisaties om verkeersdata web-based te registreren, te analyseren en te monitoren. Analyse Transactie Module De cijfers uit de Transactie Module opgevraagd bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) om zo te kunnen bepalen hoe groot het probleem is en of behoort tot het takenpakket van de politie. Analyse ongevalscijfers Ede / landelijk bij SWOV De cijfers welke zijn gebruikt voor de analyse ongevalscijfers in Ede zijn afkomstig van de site van de SWOV. De database van de SWOV is middels een COGNOS applicatie op de website interactief te bevragen. Analyse Basisvoorziening Handhaving (BVH) De cijfers afkomstig uit BVH zijn aangeleverd door de afdeling informatie van het korps Oost Nederland, district Gelderland Midden. Zij hebben een analyse uitgevoerd door middel van het systeem te bevragen. Hieruit zijn ongevalscijfers en overige mutaties uit gekomen, welke voor het onderzoek verder zijn geanalyseerd. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 10

11 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 11 OORZAAK In het kader van dit onderzoek zijn de volgende vragen gesteld om antwoord te kunnen geven op de wie, wat, waar, wanneer en waarom vragen. Vragen als: Is er sprake van een onveilige verkeerssituatie rondom de drie basisscholen in Ede Oost tijdens de haalen brengtijden? Waar wordt de verkeersonveilige situatie door veroorzaakt? Er is gekeken naar de bevolkingsopbouw van deze omgeving. Deze locatie is gesitueerd in de Burgemeestersbuurt in Ede, dit is een buurt waar veel jonge gezinnen wonen. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat het aantal werkzame personen in deze buurt 75% (2010) is en dat het aantal personenauto s per huishouden 1,0 is (2010). Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat, ten opzichte van het landelijke cijfer, dit een hoog percentage werkende personen in een buurt is. Echter over mobiliteit en modaliteitskeuzes zijn voor deze groep en omgeving geen cijfers bekend. Dit onderzoek is gericht geweest op zowel objectieve en subjectieve onveiligheid. Als er sprake is van een objectief probleem op het gebied van verkeersonveiligheid dan moet dit worden aangepakt, maar daarnaast moeten ouders en kinderen zich op deze locatie veilig voelen (subjectief veiligheidsgevoel). Onder de ouders van de leerlingen van de drie basisscholen is een enquête gehouden, waarbij 59,1 % van de geënquêteerden aangeven zich onveiliger dan gemiddeld te voelen (zie bijlage 3). Er kan gesteld worden dat er op deze locatie sprake is van een groot subjectief onveiligheidsgevoel. Waarom is de huidige situatie verkeersonveilig? Wanneer men kijkt naar het gedrag van de gebruikers van deze locatie kan gesteld worden dat verschillende factoren mensen beïnvloeden in het verkeer. - Persoonsgebonden factoren: Houding, behoeften of demografische kenmerken als leeftijd en geslacht. Een voorbeeld hiervan is op het moment dat de politie in uniform een handhavingsactie op de locatie houdt het gedrag van mensen voorbeeldig was en er geen sprake was van een verkeersonveilige situatie, mensen houden zich aan de regels uit angst voor bijvoorbeeld een boete. - Omgevingsfactoren: De (verkeers-)infrastructuur en de sociale omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn de Kiss&Ride stroken, deze bevorderen het autogebruik van de ouders, omdat zij hiermee een mogelijkheid hebben om snel hun kinderen bij de school af te zetten. In de theorie wordt gesteld dat verkeer te zien is als een systeem. Het functioneren van een verkeerssysteem is voor 90 % afhankelijk van het gedrag van de mens als verkeersdeelnemer. Voor 30% heeft de omgeving invloed op het verkeerssysteem en het aandeel van het voertuig zelf, is slecht voor 10% een factor. Doordat ook combinaties van deze drie factoren voorkomen ligt de som op meer dan 100%. (Berkhout, R. 2009). Bovenstaande theorie ondersteunt het wegvallen van de verkeersonveilige situatie op het moment dat de politie geüniformeerd op genoemde locatie een zichtbaarheidsactie hield. Op die momenten werd het namelijk duidelijk dat de infrastructuur op deze locatie afdoende is en zelfs nog ruimte liet voor een vuilophaalwagen van de gemeente zonder dat dit de verkeersdoorstroming belemmerde. Als men kijkt naar de infrastructuur op deze locatie dan is deze door de gemeente Ede medio 2012 gewijzigd. In de situatie voor de herstructurering waren er parkeer- en stopverboden, maar ondanks deze verboden was er sprake van een verkeersonveilige situatie, omdat de gebruikers van de locatie zich niet conformeerden aan de geldende verkeersregels. De gemeente Ede heeft op de Sijsseltselaan en de Ceelman van Ommerenweg drie Kiss&Ride stroken aangelegd en tevens in de nabije omgeving van de school het parkeer- en stopverbod uitgebreid. Dit pakket aan maatregelen is genomen om de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op deze locatie te bevorderen.

12 Echter na evaluatie blijkt dat dit pakket aan maatregelen geen positieve bedrage heeft geleverd aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming. Er kan gesteld worden dat de huidige situatie dezelfde mate van problematiek kent als voor de herstructurering. Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek van deze specifieke locatie zijn er in het kader van dit onderzoek observaties verricht. Deze observatiemomenten zijn zodanig gekozen dat er een goed beeld gevormd kan worden tijdens de drukke momenten rondom de scholen. Dit zijn de momenten aan het begin en aan het einde van de schooldag. De resultaten van deze observatie tonen aan dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Tijdens de vier observatie momenten is geconstateerd dat 61 auto s gebruik maakten van de Kiss&Ride strook ter hoogte van de Louise de Coligny school aan de Ceelman van Ommerenweg te Ede. Van deze 61 automobilisten maakten 21 automobilisten onjuist gebruik van de Kiss&Ride strook, dit is een percentage van 34,4 %. Er werden tijdens de observaties 30 verkeersonveilige situaties gezien. Tijdens de vier observatie momenten van de Kiss&Ride strook ter hoogte van de Koning Davidschool aan de Ceelman van Ommerenweg te Ede maakten in totaal 49 automobilisten gebruik van deze strook. Van deze 49 automobilisten maakten 27 foutief gebruik van deze Kiss&Ride strook, dit is een percentage van 55,1%. Er werden tijdens de observaties 22 verkeersonveilige situaties waargenomen. In totaal zijn er bij tijdens de observatiemomenten 110 automobilisten geteld welke gebruik maakten van de Kiss&Ride stroken aan de Ceelman van Ommerenweg te Ede, daarvan maakte 43,6 % foutief gebruik van de Kiss&Ride stroken. Voorbeelden van de geobserveerde verkeersonveilige situaties; - Auto s worden geparkeerd op plekken welke daar niet voor zijn bestemd, bijvoorbeeld bij een E2 bord; - Auto s worden geparkeerd op Kiss&Ride plekken, waardoor andere automobilisten uitwijken om hun auto op een plek te stoppen (daar waar het niet mag) om hun kinderen eruit te laten stappen; - Fietsers voelen zich genoodzaakt om op het voetpad te gaan rijden, omdat de rijbaan gestremd is door automobilisten; - Voetgangers voelen zich genoodzaakt gebruik te maken van de rijbaan, omdat fout parkeerders het voetpad blokkeren. Door de observaties is aangetoond dat er objectief sprake is van een verkeersonveilige situatie op deze locatie. Er kan gesteld worden dat het grootste gedeelte van de verkeersonveilige situaties, direct of indirect, veroorzaakt wordt door automobilisten welke foutief gebruik maakten van de Kiss&Ride stroken of parkeren daar waar een E2 bord geldt. Het probleem doet zich voor tijdens de haal- en brengen momenten rondom deze basisscholen en er kan gesteld worden dat er sprake is van normoverschrijdend gedrag. De geldende verkeersregels op deze locatie dienen als norm, welke regelmatig en door een hoog percentage automobilisten wordt overtreden. Bovenstaand normoverschrijdend gedrag kan gezien worden als startpunt van een keten waarin mensen zich genoodzaakt voelen om ook de geldende norm te overschrijden. Vanuit het oogpunt van de fout parkerende automobilist kan gesteld worden dat in eerste aanleg er sprake is geweest van weloverwogen of beredeneerd gedrag. Er wordt gekozen voor gedrag dat meer voordelen dan nadelen oplevert (tenminste, in de ogen van de beslisser.) Dit kan gebaseerd zijn op tijd, geld en moeite. De auto wordt dichtbij de school geparkeerd, zodat het tijdsverlies beperkt is. Nadeel is een kans op een bekeuring, maar dat weegt niet op tegen het voordeel in de ogen van de beslisser. Tevens is de pakkans op deze locatie zeer gering. Het op deze manier handelen, parkeren op een daarvoor niet bestemde plek, is een probleem dat al jaren op deze locatie speelt. In de huidige situatie kan gesproken worden dat er sprake is van twee soorten gedrag, namelijk beredeneerd gedrag en gewoontegedrag. Dit wordt duidelijk wanneer de politie in uniform zichtbaar aanwezig is en veel minder normoverschrijdend gedrag geconstateerd. Echter blijft er een kleine groep automobilisten die ondanks de zichtbare aanwezigheid van de politie de auto foutief parkeert, zonder dat daar een directe aanleiding voor is. Bij aanspreken van deze groep automobilisten is de reactie veelzeggend. Reacties als : Ik wist niet dat het niet mocht? of Maar iedereen doet dit al jaren zo!. Voor deze groep kan gesteld worden dat het gedrag inmiddels gewoon en ingesleten is. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 12

13 Vanuit het oogpunt van de fietsers en voetgangers kan gesteld worden dat dit voornamelijk beredeneerd gedrag is. Ze maken daarbij voornamelijk de afweging welke route veiliger is. Over de rijbaan of over de stoep? Echter voor een kleine groep fietsers kan gesteld worden dat hier sprake is van gewoontegedrag. Zij fietsen namelijk zonder directe aanleiding op de stoep, er kan echter bij deze groep niet goed worden vastgesteld of dit een directe relatie heeft met de verkeersonveiligheid op deze locatie. Concluderend kan gesteld worden dat er op deze locatie sprake is van zowel een objectief als een subjectief verkeersprobleem. Objectief gezien is dit te af te leiden uit de kwantitatieve onderzoeksgegevens, welke als bron de Transactie Module van het CJIB en BVH kennen. ViaStat bleek in deze geen betrouwbare bron en is dus ook niet meegenomen in de beeldvorming. Subjectief gezien is dit af te leiden uit de kwalitatieve onderzoeksgegevens, welke bestaan uit de enquête, de observaties en de interviews. Voor wat betreft de doelgroep op deze locatie kan, na geüniformeerde en ongeüniformeerde observaties, gesteld worden dat de probleemgroep bestaat uit ouders welke hun kinderen naar school brengen met de auto en zich niet conformeren aan de ter plaatse geldende verkeersregels. Tevens werd duidelijk bij geüniformeerde en ongeüniformeerde observaties dat het voornamelijk beredeneerd gedrag betreft. Dit is af te leiden uit de eerste ongeüniformeerde observatie, waarbij door de doelgroep veelvuldig verkeersregels werden overtreden. Echter bij geüniformeerde observaties, waarbij de politie zichtbaar aanwezig was maar niet repressief optrad, resteerde er slechts een kleine groep welke normoverschrijdend verkeersgedrag bleef vertonen. Foto 2. Bron: Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 13

14 DOELSTELLINGEN Indien er sprake is van een verkeersonveilige situatie zal er moeten worden geanalyseerd wat het probleem omhelst. Daarbij zal in kaart moeten worden gebracht wat de oorzaak is. Deze beginsituatie is het uitgangspunt voor het beschrijven van de gewenste situatie. Hieronder wordt de gewenste situatie beschreven. Deze doelstellingen zijn SMART geformuleerd: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Daarbij is het van groot belang te achterhalen welk verkeersgedrag en/ of infrastructurele tekortkomingen ten grondslag liggen aan het ontstaan van het verkeersonveilige gevoel op deze locatie, zodat het mogelijk is daarop preventieve en repressieve maatregelen te ontwikkelen. Taken plan van aanpak : Verlagen van het aantal ongevallen tussen weggebruikers aan de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede, tijdens de haal- en brengmomenten van de drie betrokken basisscholen; Vergroten van het subjectieve verkeersveiligheidsgevoel,in het algemeen, op deze locatie; Het terugdringen van het foutief parkeren op deze locatie (Kiss&Ride stroken of op plekken waar een E2 van kracht is); Bieden van handvatten aan de drie basisscholen. Hierbij moet gedacht worden aan bewustwording en verkeerseducatie aan ouders en leerlingen; Smartdoelen Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Aantal ongevallen Viastat wordt niet bijgehouden, waardoor er geen objectieve cijfers beschikbaar zijn. Mutaties binnen het BVH systeem laat een 4 tal ongevallen zien in de periode 2010 heden waar de politie bij aanwezig is geweest, echter gaat het hier om beperkte materiele schade aan personenauto s. Acceptabel zijn 0 ongevallen. Minder dan 4 ongevallen per jaar zou realistisch zijn. Gemeten, voor een periode van 1 jaar, vanaf het moment dat de infrastructurele wijzigingen door de gemeente Ede zijn door gevoerd. De gemeente Ede heeft toegezegd voor de zomervakantie 2013 de infrastructurele wijzigingen aan te brengen. Foutief parkeren Analyse van data uit de Transactie Module laat over een periode van 2010 heden in totaal 87 overtredingen zien. Deze overtredingen betreffen parkeren Acceptabel zijn 0 bekeuringen. Realistisch zou zijn dat het aantal overtredingen, voor parkeren langs een doorgetrokken gele streep en parkeren waar een E2 bord geldt, wordt teruggedrongen naar Gemeten, voor een periode van 1 jaar, vanaf het moment dat de infrastructurele wijzigingen door de gemeente Ede zijn door gevoerd. De gemeente Ede Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 14

15 langs een gele doorgetrokken streep en parkeren waar een E2 bord. minder dan 35 bekeuringen per jaar. (87 bekeuringen in 2,5 jaar = afgerond 35 bekeuringen per jaar) heeft toegezegd voor de zomervakantie 2013 de infrastructurele wijzigingen aan te brengen. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Subjectief onveiligheidsgevoel Meetbaar middels een gehouden enquête onder de ouders van de kinderen van de drie basisscholen. 59,1 % van de geënquêteerden voelen zich onveiliger dan gemiddeld op deze locatie. Het subjectieve onveiligheidsgevoel onder de ouders van de kinderen welke de drie basisscholen bezoeken moet sterk verbeteren. Acceptabel is dat de geënquêteerden zich veiliger dan gemiddeld zouden moeten voelen. Minder dan 10 % van de ouders welke zich onveiliger dan gemiddeld voelen wanneer zij hun kinderen naar school brengen. Gemeten, na een periode van 1 jaar, vanaf het moment dat de infrastructurele wijzigingen door de gemeente Ede zijn door gevoerd. De gemeente Ede heeft toegezegd voor de zomervakantie 2013 de infrastructurele wijzigingen aan te brengen. Parkeren langs aangegeven Kiss&Ride stroken. Gemeten middels het turven van het aantal ouders dat de Kiss&Ride strook gebruiken als parkeerplaats. Dit gemeten totale percentage is 43,6 % van foutief parkerende automobilisten. Acceptabel is als er niet meer geparkeerd wordt langs de aangegeven Kiss&Ride stroken. Minder dan 4 % foutief parkerende automobilisten. Dit een reductie van 90 % op het totaal. Gemeten, voor een periode van 1 jaar, vanaf het moment dat de infrastructurele wijzigingen door de gemeente Ede zijn door gevoerd. De gemeente Ede heeft toegezegd voor de zomervakantie 2013 de infrastructurele wijzigingen aan te brengen. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 15

16 OPLOSSINGEN Voordat de oplossingen worden beschreven is het van belang te weten hoe verkeersonveiligheid ontstaat. Het 'speelveld' van verkeersveiligheid beperkt zich tot drie terreinen: mens, voertuig en infrastructuur. In zo n 94% van de verkeersongevallen ligt de oorzaak (mede) bij de mens. Binnen de verkeerskunde wordt gewerkt met drie pijlers die bekend staan als de drie E s: Engineering (infrastructuur), Education (voorlichting) en Enforcement (handhaving). Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen handhaving en voorlichting: deze maatregeltypen versterken elkaar (Doumen, Schoon & Aarts, 2010). De oplossingen welke in dit onderzoek zijn beschreven zijn gebaseerd op de 3 hierboven genoemde E s. Engineering Engineering omvat de veiligheidsmaatregelen in de omgeving. In het verlengde van ruimtelijke ordening en planologie is het de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder (gemeente, provincie, rijk of waterschap) zorg te dragen voor een veilige infrastructuur. Engineering vormt het fundament van verkeersveiligheid. Het draagt niet alleen bij aan het structureren van verkeersstromen, maar reguleert ook menselijk gedrag (Ruessink & Berkhout, 2010). Als we oplossingen op het gebied van Engineering gaan verkennen komen we er al snel achter dat er rond basisscholen veelal sprake is van een combinatie van knelpunten. Veel auto s, te weinig parkeerplaatsen en fietsers en voetgangers die met auto s en met elkaar in conflict komen en zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Na de herinrichting van de locatie aan de Sijsseltselaan en de Ceelman van Ommerenweg in Ede is gebleken dat de situatie niet is verbetert ten opzichte van de beginsituatie. Er kan echter wel onderscheid gemaakt worden in de situatie aan de Sijsseltselaan en de situatie aan de Ceelman van Ommerenweg. De verkeerssituatie aan de Sijsseltselaan in Ede is namelijk na de herinrichting wel verbeterd. De gemeente Ede heeft er voor gekozen om op de Sijsseltselaan een Kiss&Ride strook aan te leggen. De Kiss&Ride strook biedt aan drie voertuigen een plek waar deze kortdurend stil kunnen staan. De Sijsseltselaan betreft een eenrichtingsweg met aan het einde van de weg de aangelegde Kiss&Ride strook. Ter hoogte van de Kiss&Ride strook is het qua enginering nog van groot belang dat de gemeente aan de overzijde van de weg, op de stoepranden, de gele doorgetrokken markering aanbrengt. Zonder deze markering mag er namelijk naast de Kiss&Ride strook geparkeerd worden, waardoor er geen verkeersdoorstroming kan plaatsvinden. Aanbeveling : Sijsseltselaan in Ede Aanbrengen van de gele doorgetrokken markering op de stoeprand aan de overzijde van de Kiss&Ride strook. De verkeerssituatie aan de Ceelman van Ommerenweg in Ede is na de herinrichting niet verbeterd. Ter hoogte van de twee bassischolen, Koning David en de Louise de Coligny, is er voor gekozen om de stoepranden aan weerszijden te voorzien van een gele doorgetrokken markering, welke het verbied om daarlangs stil te staan. Echter wordt er een uitzondering gemaakt op dit stopverbod op de twee plekken waar een Kiss&Ride strook is aangelegd. Op deze twee plekken ontbreekt de gele doorgetrokken markering. Er is op deze twee locaties een Kiss&Ride bord geplaatst en de gemeente heeft er voor gekozen om op de rijbaan drie parkeerhavens te straten in het wegdek. De huidige situatie maakt het voor handhavers van de gemeente en politie onmogelijk om bekeuringen uit te schrijven, omdat het Kiss&Ride bord geen wettelijke status kent en de gele doorgetrokken markering ontbreekt ter hoogte van de Kiss&Ride stroken. Er is op deze locatie geen juridische basis om een bekeuring te kunnen uitschrijven. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 16

17 Na het opstarten van de verkeerswerkgroep is er een inventarisatie geweest van mogelijke oplossingen. Deze opties zijn in een vroeg stadium getoetst op juridische status en haalbaarheid door de betrokken samenwerkingspartners. Nadat de opties op juridische status en haalbaarheid zijn getoetst is er ook gekeken naar modaliteit- en routekeuze van de automobilisten welke gebruik maken van deze locatie. Dit kan namelijk van grote invloed zijn op de keuze van een goede wijziging van de infrastructuur. Van de zeven initieel aangedragen opties bleken er slecht twee de bovengenoemde toetsen te doorstaan. De twee aangedragen opties welke ten uitvoer gebracht zullen worden, zijn: 1) De doorgetrokken gele markering zal aan de Ceelman van Ommerenweg aan weerszijde worden aangebracht. De Kiss&Ride stroken en de bestraatte parkeerplaatsen in het wegdek zullen worden verwijderd; 2) Het weghalen van de Kiss&Ride stroken aan de Ceelman van Ommerenweg en het weghalen van de bestraatte parkeerplaatsen in het wegdek. Op dit punt, waar eerst de Kiss&Ride stroken gesitueerd waren, zal langs de stoepranden een gele onderbroken markering worden aangebracht. Op deze plekken zal het kortstondig stilstaan toegestaan zijn, maar het is hier verboden te parkeren. Bovenstaande opties zijn ook meegenomen in de gehouden enquête onder de ouders van de leerlingen. In deze enquête is gekeken of er draagvlak onder de ouders is voor het uitvoeren van de twee aangedragen opties. Optie 1 heeft, na analyse van de enquête, het grootste draagvlak (39,1 %). Optie 2 heeft in de enquête ook veel draagvlak (27,8 %), echter wordt hierbij door de ouders aangedragen dat hier op zal moeten worden gehandhaafd. Uiteraard behoeven beide opties handhaving. Er kan hieruit geconcludeerd worden dat met name de automobilisten niet content zijn met het voorstel om stoppen en parkeren in de nabijheid van de scholen te gaan verbieden. Echter onderzoek toont aan dat deze groep, de automobilisten, de veroorzaker is van het probleem op het gebied van verkeersonveiligheid op deze locatie. De meerderheid van de geënquêteerden (39,1 %) geeft echter aan dat het kortdurend stilstaan van voertuigen in de nabijheid van de school niet langer mogelijk moet zijn. Tevens is er naar de infrastructuur op het gebied van parkeren gekeken in de nabije omgeving van de school. Tussen de scholen Koning David en Louise de Coligny is een grote parkeerplaats gesitueerd. Echter geven ouders aan dat zij liever geen gebruik maken van deze parkeerplaats, omdat het regelmatig voorkomt dat voertuigen schade oplopen op deze locatie. Indien men naar de omgeving van deze locatie kijkt blijkt dat er diverse parkeerplaatsen in de directe omgeving van de school zijn, variërend van kleine tot grote parkeerlocaties. Deze parkeerplaatsen zijn allemaal binnen een acceptabele loopafstand van de school, variërend van 1 minuut tot maximaal 4 minuten. Aanbevelingen: Ceelman van Ommerenweg De huidige twee Kiss&Ride plaatsen en de bestraatte parkeerhavens aan de Ceelman van Ommerenweg in Ede verwijderen, omdat onderzoek heeft aangetoond dat de huidige situatie geen bijdrage levert aan de verkeersveiligheid en de bestraatte parkeerhavens weggebruikers het idee geeft er te mogen parkeren; Onderbroken gele markering aanbrengen op de plekken waar nu de Kiss&Ride stroken zijn gesitueerd, om de weggebruiker op een juridisch correcte wijze duidelijk te maken dat er op deze locatie wel kortstondig stil mag worden gestaan, maar het verboden is te parkeren. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 17

18 Na de analyse van de enquête gehouden onder de ouders van de leerlingen van de drie basisscholen is er met de verkeerswerkgroep overleg geweest. Optie 1 had in de gehouden enquête het meeste draagvlak, echter heeft de gemeente in overleg met de politie besloten om deze gecombineerd met optie 2 te gaan uitvoeren. Deze beslissing is gebaseerd op : In het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013),Gezinnen onderweg, wordt de aanbeveling gedaan om rekening te houden met de modaliteitskeuze van de ouders. Ouders brengen veelal hun kinderen met de auto naar school op de weg naar hun werk. Hierbij wil de gemeente Ede deze ouders faciliteren in hun modaliteitskeuze zonder daarbij concessies te doen aan de verkeersveiligheid; De verkeerswerkgroep is van mening dat op het moment dat de verkeersborden en verkeerstekens op de weg conform het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) aangebracht zijn, er op de locatie gehandhaafd kan worden door politie en toezicht van de gemeente; Het draagvlak voor optie 2 onder de ouders van de leerlingen van de drie basisscholen is groot, ook na analyse van de opmerkingen in de vrije tekstvelden van de enquête. Qua draagvlak ontliepen optie 1 en optie 2 elkaar niet veel. Bovenstaande aanbevelingen op het gebied van engineering zullen worden uitgevoerd om een duidelijke juridische status op het gebied van het RVV te creëren op deze locatie. Zonder deze engineering oplossing is enforcement niet mogelijk op deze locatie in verband met het ontbreken van juridische gronden. Bij handhavingsacties van de politie en toezicht van de gemeente Ede is aangetoond dat de huidige infrastructurele inrichting afdoende is en hier verder geen aanpassing in aanbracht hoeven te worden. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 18

19 Education Bij education of verkeers- en mobiliteitseducatie wordt er dieper ingegaan op de mens en meer bepaald op het gedrag van de mens. Aan de hand van education tracht men kennis, vaardigheden, inzicht en/of houding van de verschillende weggebruikers te verbeteren (Van Malderen en Macharis, 2009). Education is gericht op de competenties van weggebruikers: scholing, voorlichting en informatievoorziening. Education kan inhoudelijke informatie over een bepaald thema bevatten, zoals over de risico s van te hard rijden of alcohol, maar kan ook gericht zijn op maatregelen en activiteiten. Zo worden politiecontroles en wegwerkzaamheden soms in de media aangekondigd, bedoeld om weggebruikers ervan te weerhouden de norm te overtreden en hen met oponthoud rekening te laten houden (Ruessink & Berkhout, 2010). Educatie blijkt effectiever als onderdeel van langdurige, herhaalde interventies in combinatie met andere maatregelen zoals toezicht (Twisk, Vlakveld & Commandeur, 2007). Communicatie is een belangrijk element van handhavingsbeleid. Handhaving is beïnvloeding van gedrag: men wil een bepaalde doelgroep bewegen tot gewenst gedrag. Gedragsbeïnvloeding is niet mogelijk zonder communicatie (Van Prooijen & Nieuwdorp, 2009). Het is van belang dat gebruikers zich bewust worden van ongewenst gedrag. In het kader van handhaving zijn drie vormen van communicatie te onderscheiden (Van Prooijen & Nieuwdorp): - Educatieve communicatie: gericht op voorkomen van onbedoelde overtredingen. Focus op kennis van de regelgeving en de juiste toepassing ervan. - Dreigende communicatie: gericht op het voorkomen van bewuste overtredingen (afweging kosten en baten). Focus op het vergroten (ingeschatte) pakkans en wijzen op persoonlijke risico s. - Normatieve communicatie: gericht op nalevingsgedrag. Focus op persoonlijke, intrinsieke normen of sociale normen. Educatieve communicatie: gericht op voorkomen van onbedoelde overtredingen. Op het gebied van voorlichting aan de ouders, is er in overleg met de verkeerswerkgroep, besloten dat de verkeersouders van de drie basisscholen, via het prikbord van de scholen, duidelijk maken wat de spelregels zijn op de bewust locatie. Er wordt aandacht besteed op welke wijze de Kiss&Ride stroken op een correcte wijze zouden moeten worden gebruikt. Daarnaast hebben de scholen aan de ouders de alternatieve parkeerplaatsen in de omgeving van de scholen gecommuniceerd en opgeroepen om hier meer gebruik van te maken. Daarnaast heeft de politie ook voorlichting gegeven op het schoolplein aan de ouders van de leerlingen. Het beleggen van een ouderavond met als onderwerp de verkeerssituatie rondom de scholen. Er is ook door de verkeerswerkgroep geopperd met het idee om een ouderavond te beleggen met als onderwerp de verkeerssituatie rondom de scholen. Echter is hier vanaf gezien omdat er in het verleden hier meerdere initiatieven voor zijn genomen, maar de animo helaas erg laag was. Voorlichting aan de leerlingen van de drie betrokken basisscholen. Er is voor gekozen om de leerlingen te betrekken in het verkeersprobleem rondom de scholen. Dit is gedaan in de vorm van een voorlichting. De gemeentewerf Ede is verzocht om de politie te voorzien van een aantal verkeersborden welke een prominente rol spelen op de locatie, waaronder het echte Kiss&Ride bord om de klassen mee in te nemen. Dit om de herkenbaarheid bij de kinderen te vergroten tijdens de voorlichting. De voorlichting is op de drie basisscholen op één dag gegeven door drie politiestudenten. Daarbij is de voorlichting aangepast op de leeftijden van de specifieke groepen, welke voorlichting krijgen over de verkeerssituatie voor de school. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 19

20 Verkeerseducatie op de scholen De drie basisscholen gaan onderzoeken op welke wijze zij hun verkeerseducatie aan hun leerlingen kunnen gaan verbeteren of intensiveren. Dreigende communicatie: gericht op het voorkomen van bewuste overtredingen (afweging kosten en baten). Informatiebrief opgesteld door de politie en de gemeente Ede, waarin gecommuniceerd wordt dat het verkeersgedrag op deze locatie de aandacht heeft. Deze brief is per mail door de scholen verspreid aan de ouders. De ouders zijn hierin vooraf gewaarschuwd dat er op deze locatie opnieuw controles zouden plaatsvinden. Ook heeft de lokale pers deze onveilige verkeerssituatie opgepakt en er is een stuk gepubliceerd in de plaatselijk krant van Ede. Dit om ouders bewust te maken dat het beredeneerd of gewoontegedrag dat geconstateerd wordt op deze locatie normoverschrijdend is en niet langer wordt getolereerd. Normatieve communicatie: gericht op nalevingsgedrag. De politie, toezicht van de gemeente en de verkeersouders zullen in samenwerking met de leerlingen rode en groene kaarten uitdelen aan de weggebruikers van de locatie. Rood om aan te geven dat er ruimte is voor verbetering en groen om de weggebruiker te complimenteren. Echter is dit plan niet tot uitdrukking gekomen, omdat er vanuit de schoolleiding van één van de scholen het bezwaar werd geopperd kinderen niet te betrekken bij het geven van een negatieve prikkel aan de weggebruiker. Foutparkeerders vriendelijk aanspreken. De verkeersouders van de drie betrokken basisscholen zullen op gestelde tijden foutparkeerders aanspreken op hun gedrag. Ouders motiveren om elkaar aan te spreken Door de scholen zal er worden opgeroepen om elkaar ook aan te spreken op gedrag. Hierdoor zal de sociale controle groter worden en zullen gebruikers minder geneigd zijn om de regels te overtreden. Daarnaast is er ook een combinatie tussen educatieve en normatieve communicatie gemaakt door het ontwikkelen van een project : Initiatief vanuit de drie bassischolen om begin april 2013 te starten met het project gebruik je benen. In dit project wordt gepromoot om met de fiets of lopend naar school te komen. Indien de kinderen met de fiets naar school komen kunnen er stickers worden verdiend en bij een vooraf te bepalen aantal stickers is er door de klas een beloning te verdienen. Dit wordt op allerlei manieren gecommuniceerd met de ouders en de leerlingen. Alle afspraken vast leggen in een convenant. Daarin kunnen alle inspanningsverplichtingen van alle partijen, waaronder de partijen welke zitting hebben genomen in de verkeerswerkgroep, worden opgenomen. Hierbij moet men denken aan onder andere de gedragsmaatregelen door de ouders, handhaving door de politie en toezicht van de gemeente, infrastructuur door de gemeente, hulp van de afdeling Veilig Nederland Regionaal Steunpunt Oost, verkeerseducatie door de school etc. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 20

21 ENFORCEMENT Enforcement betreft het opstellen en doen naleven van regels en speelt net als education in op het gedrag van de mens (Van Malderen & Macharis, 2009). Handhaving is een integraal onderdeel van de beleidsketen en komt aan de orde wanneer verkeersdeelnemers ondanks alle andere maatregelen (zoals wegontwerp, voertuigontwerp, opleiding en voorlichting) onvoldoende de regels naleven. Weggebruikers dienen ervan overtuigd te worden dat normschending voor de verkeersveiligheid ongewenst is en kan leiden tot sancties (Ruessink & Berkhout, 2010). Veel maatregelen bij basisscholen staan of vallen met een goede controle op de naleving. Sommige scholen zorgen daar zelf voor door middel van leerkrachten en verkeersouders. Ook nemen kinderen daar aan deel door het uitdelen van groene kaarten of het in april 2013 gestarte project Gebruik je benen. Daarbij wordt het gewenste gedrag aangemoedigd (pull). Echter is een goede sfeer rondom de scholen hiervoor essentieel. Het probleem rondom de scholen is een verkeersprobleem dat al jaren speelt. Daarbij zijn er op deze locatie ook diverse activiteiten ondernomen welke gericht waren op ontmoediging van het ongewenste gedrag (push). Bijvoorbeeld het uitdelen van rode kaarten door kinderen aan automobilisten welke foutief geparkeerd stonden in de directe omgeving van de drie basisscholen. Het aanspreken door de verkeersouders, van gebruikers welke zich niet houden aan de geldende verkeersregels, verloopt allerminst gemoedelijk. Men kan inmiddels spreken van een veranderende houding ten aanzien van de actieve verkeersouders van deze scholen. De verkeersouders geven aan dat de sfeer daarbij grimmiger wordt. Om een gedragsverandering te realiseren op deze locatie is het noodzakelijk te weten welke gedrag de gebruikers vertonen. Op basis hiervan kan er gekozen worden voor een instrumentarium welke passend is bij de doelgroep. Zoals al beschreven en geconcludeerd bij het hoofdstuk oorzaken hebben we hier te maken met een doelgroep welke voornamelijk beredeneerd gedrag laat zien. Om adequaat te kunnen handhaven dient gecommuniceerd te worden wat onder gewenst gedrag wordt verstaan en wat de gevolgen zijn van het niet voldoen aan dat gewenst gedrag. Dit kan alleen effect hebben als het ook mogelijk is om daadwerkelijk handhavend op te treden. Dit laatste gaf in de uitgangssituatie op deze locatie een probleem. De infrastructuur was van dien aard dat het niet mogelijk om parkerende automobilisten op de Kiss&Ride stroken te verbaliseren. Tevens leefde het idee bij de verbalisanten dat er 10 minuten gewacht moest worden alvorens de bekeuring voor parkeren bij een E2 bord te kunnen uitschrijven. Echter na contact met de verkeersofficier werd duidelijk dat gezien de problematiek op deze locatie er een bekeuring uitgeschreven mag worden als de bestuurder de auto afsluit en het voertuig verlaat. Echter moeten feiten en omstandigheden goed op de bon omschreven worden. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 21

22 Handhaving volgens het Model Beke Beke onderscheidt in relatie tot verkeersonveiligheid vier typen verkeersdeelnemers op basis van hun mentaliteit en gedrag: Mentaliteit: positief, gedrag: positief (Defensieve verkeersdeelnemer (+/+): Formele handhaving dient vooral gericht te zijn op het behoud van mentaliteit en gedrag. Belonen en informeren naast stimuleren van de informele controle. Mentaliteit: positief, gedrag: negatief (Baldadige / onbeholpen verkeersdeelnemer (+/-): Concrete aanwijzingen geven in relatie tot regels en risico's. Positieve benadering alsmede straffen naar ernst van de overtreding. Mentaliteit: negatief, gedrag: positief (Stoere verkeersdeelnemer (-/+): Hoge pakkans is belangrijk evenals communicatie daarover. Straf als bewustwording van gedrag. Positieve voorlichting gericht op verandering van mentaliteit en verantwoordelijkheidsbesef. Mentaliteit: negatief, gedrag: negatief ( Asociale/onbenullige verkeersdeelnemer (-/-): Zakelijke, confronterende en repressieve aanpak gewenst. Figuur 2. Model Beke Bron: Als het gaat om handhaving moeten er ook de vragen gesteld worden als: hoe is mijn aanpak gericht? Is afhankelijk van de doelgroep/probleemgroep? Kenmerken bij de wie vraag zijn ook de kenmerken van de doelgroep. Keuze maken ga ik hard / ga ik zacht handhaven voorlichten bekeuren waarschuwen. In bovenstaand model geeft Beke weer welke vormen van gedragsbeïnvloeding het meest geschikt zijn voor welke doelgroep. Een zachte aanpak voor de groep defensieve verkeersdeelnemers tegenover een harde aanpak voor de asociale en onbenullige verkeersdeelnemers. Als het gaat om de probleemgroep op de locatie aan de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede kan men spreken van een mix tussen de bovengenoemde mentaliteitsvormen. Echter is er wel sprake van een hoofdgroep waarop de aanpak voornamelijk gericht zal zijn. Dit is de groep welke beredeneerd gedrag laat zien op deze locatie. Op deze locatie laat de doelgroep een negatieve mentaliteit zien wat kan worden vastgesteld na bijvoorbeeld het aanspreken van automobilisten welke hun voertuigen parkeren op een daarvoor niet bestemde plek. Hun reacties waren overwegend negatief. Reacties als : Waar bemoei je je mee? of Kan de politie zijn tijd niet beter besteden? waren veel gehoorde opmerkingen. Qua gedrag kan de doelgroep getypeerd worden als negatief. Bijvoorbeeld door auto s te parkeren op plekken waar de verkeersveiligheid direct in het gedrang is, terwijl hier directe aanleiding voor is aan te wijzen. De doelgroep kan binnen het model Beke getypeerd worden als negatief/negatief. Het model Beke geeft voor dit doelgroep type aan dat één zakelijke, confronterende en repressieve aanpak het meest doeltreffend zal zijn. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 22

23 Aanbevelingen : In eerste instantie positieve voorlichting gericht op verandering van mentaliteit en verantwoordelijkheidsbesef; In de gemeente Ede is voor de controle op foutparkeerders toezichthouders met boa-status aangesteld. In navolging tot het bovenstaande kunnen dan ook de volgende aanbeveling worden gedaan : Toezichthouders van de gemeente Ede inzetten voor handhaving van de geldende verkeersregels aan de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede; Ondersteuning van de Boa s door de politie. Dit kan bijvoorbeeld door op initiatief van de wijkagent (aspirant-) agenten onaangekondigd handhavingsacties te laten verrichten op deze locatie; Verlagen van de toezichtintensiteit bij naleving, verhogen bij overtreding. Bovenstaande zal uiteindelijk gericht zijn op reïnforcement, bekrachtiging waardoor een bepaald gewenst gedrag zal doorzetten of toenemen. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 23

24 EVALUATIE Een product evaluatie richt zich op de effectiviteit van interventies. Simpel gezegd: wat is het effect van de voorgestelde maatregelen? De (effecten van de) voorgestelde maatregelen kunnen op verschillende tijdstippen worden geëvalueerd: ex-ante (vooraf), ex-post (achteraf) en ex-durante (tijdens). De interventies uit voorliggend plan van aanpak worden ex-durante en ex-post geëvalueerd omdat het daadwerkelijke effect in beeld gebracht moet worden. Ex-ante onderzoek steunt op prognoses, schattingen en simulaties en is daardoor subjectief (Van Malderen & Macharis, 2009). Bij de start van dit onderzoek is een nulmeting gedaan, dit zal de uitgangspositie worden waartegen de effecten van alle maatregelen getoetst zullen gaan worden. Echter op dit moment in het onderzoek zullen de aangedragen oplossingen gedurende de komende maanden geïmplementeerd gaan worden. Mijn aanbeveling is dan ook dat evaluatie zal plaatsvinden geruime tijd nadat de laatste maatregelen zijn uitgevoerd. Naar verwachting zal een geschikt moment hiervoor over één jaar zijn (april 2014). Daarbij geniet het de aanbeveling om de reeds gedane methoden van onderzoek ter herhalen om zo een objectieve uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen. Het betreft hier de volgende onderzoeken : enquête, veldonderzoeken (interviews en observaties) en de cijfers uit de Transactie Module. De resultaten uit deze onderzoeken kunnen gebruikt worden om een uitspraak te doen over de verbetering of verslechtering van de objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid, rondom de basisscholen in Ede Oost, ten opzichte van de situatie in de eerste drie maanden van De tussentijdse evaluatiemomenten evenals de toetsing achteraf moeten worden beschouwd als de check-fase van de PDCA-cyclus. Deze dienen als input te fungeren voor een eventuele aanpassing of bijsturing van het proces als geheel. De evaluatie moet bijdragen aan een effectief en geborgd proces binnen de organisatie eveneens binnen de verkeerswerkgroep welke de borging van dit onderzoek op zich heeft genomen. Foto 3. Bron: Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 24

25 LITERATUURLIJST Baarda, De Goede en Teunissen(2005). Basisboek kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff Baarda, De Goede en Teunissen(2006). Basisboek methoden en technieken. Groningen/Houten: Wolters Noordhoff Bouwman, M. & Rijssen, B. van (2010). Plan van aanpak. Zoektocht naar de betekenis en toepassing van Kiss&Ride Doumen, Dr. M.J.A., Schoon, Ing. C.C., Aarts, Dr. L.T. (2010). Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Een studie naar integraal sectorbeleid en integraal facetbeleid. Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Malderen, F. van, Macharis, C. (2009). Handleiding voor het evalueren van verkeersveiligheidsmaatregelen: Een eerste aanzet. Diepenbeek: Steunpunt Verkeersveiligheid. Prooijen, M.A. van, Nieuwdorp, S. MSc. (2009). Handhaving en gedrag. Achtergronden van regelnaleving. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Regionaal orgaan verkeersveiligheid Utrecht (2011). Veilig door de schoolspits. Tips en ideeën voor veilig verkeer rond de bassischool. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (2012). Spitsuur rond de school. Honderd ideeën voor duurzaam veilig schoolverkeer. Ruessink, H. & Berkhout R. (2008). Van Verkeershandhaving naar Handhaving in het Verkeer. Helpt dat de verkeersveiligheid? Sociaal en Cultureel Planbureau (2013). Gezinnen onderweg. Dagelijkse mobiliteit van ouders van jonge gezinnen in het combineren van werk en gezin. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2005). Duurzaam Veilig. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2009). Factsheet fietsers. Twisk, Drs. D.A.M., Vlakveld, Drs. W.P., Commandeur, Dr. J.J.F. (2007). Wanneer is educatie effectief? Systematische evaluatie van educatieprojecten. Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Vermeulen, W. (2009). Overzicht verkeerseducatie in Nederland. Stand van Zaken en vooruitzicht. Utrecht: Rijkswaterstaat. Veilig Verkeer Nederland (2007). Hoe kindvriendelijk is deze straat? Kiss 3.0 Kinder Straat Scan Veilig Verkeer Nederland (2012). Van probleem naar oplossing : De PODOE-aanpak handleiding februari februari Maart Maart Maart Januari 2013 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 25

26 BIJLAGEN Bijlage 1. Situatie schets rondom Bassischolen Ede Oost SITUATIESCHETS Het probleem betreft de verkeersonveiligheid rondom de drie basisscholen in de Burgemeestersbuurt in Ede. Deze drie basisscholen zijn geografisch dicht bij elkaar gesitueerd. Het gaat hier om de volgende drie basisscholen: Koning Davidschool aan de Ceelman van Ommerenweg 5 te Ede; Louise de Coligny aan de Ceelman van Ommerenweg te 11 Ede; Calluna aan de Sijsseltselaan 16 te Ede. Bron : Google Het verkeersprobleem bevind zich op de twee wegen welke langs de drie basisscholen heen loopt, namelijk de Ceelman van Ommerenweg en de Sijsseltselaan in Ede. Bron : Google Kruising Ceelman van Ommerenweg (links de Sijsseltselaan/rechts Buurtscheuterlaan) De Calluna bevind zich achter de bomen aan de linkerkant. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 26

27 Bron: Google Ceelman van Ommerenweg te Ede Aan de rechterkant van de weg bevinden zich de Koning Davidschool en Louise de Coligny. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 27

28 Bijlage 2. Enquête gehouden onder de ouders van de leerlingen van de drie bassischolen Calluna, Koning David en Louise de Coligny in Ede. Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 28

29 Bijlage 3. Enquête resultaten Vraag 1. Enquête Verkeer Ede Naar we lke scho o l g a a t uw kind? Answe r Op tio ns Louise de Coligny Koning David School Calluna Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt 46,7% 79 42,0% 71 11,2% 19 a nswe re d q ue stio n skip p e d q ue stio n Naar welke school gaat uw kind? Louise de Coligny Koning David School Calluna Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 29

30 Vraag 2. Enquête Verkeer Ede Op we lke wijze g a a t uw kind na a r scho o l? Answe r Op tio ns Met de auto Lopend Met de fiets Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt 43,2% 73 19,5% 33 37,3% 63 a nswe re d q ue stio n skip p e d q ue stio n Op welke wijze gaat uw kind naar school? Met de auto Lopend Met de fiets Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 30

31 Vraag 3. Hoe e rva a rt u d e huid ig e ve rke e rssitua tie ro nd o m d e scho o l va n uw kind? Answer Options Veiliger dan gemiddeld Gemiddeld veilig Onveiliger dan gemiddeld Overige (geef nadere toelichting) Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt 0,0% 0 30,2% 51 58,0% 98 11,8% 20 answered question skipped question Number Response Date Ove rig e (g e e f na d e re Ca te g o rie s to e lichting ) 1 mrt 17, :19 PM geen idee over het aantal ongevallen 2 mrt 16, :07 PM Het is vooral onhandig en druk, niet zozeer onveilig. 3 mrt 15, :08 AM Sijsseltselaan is smal, auto's staan vaak voor de ingang 4 mrt 14, :05 PM Het is een chaos maar iedereen weet dat er goed opgepast moet worden en daardoor gaat het niet verkeerd 5 mrt 14, :08 AM zeer hinderlijk, met al die auto's 6 mrt 13, :29 PM Met de fiets wordt door ouders met auto onveilige situatie veroorzaakt 7 mrt 12, :59 PM Sinds er strenger wordt toegezien op geparkeerde auto's is de situatie een stuk onveiliger geworden. 8 mrt 11, :00 PM Het lijkt mij gemiddeld veilig (wat dat ook moge zijn...), maar kan wel beter 9 mrt 11, :17 PM Ik vind dat de situatie veiliger wordt door de auto's op de Buurtscheuterlaan te laten parkeren. Er wordt dan veel langzamer gereden. maw pakeerverbod tussen 0900 & mrt 11, :24 AM afhankelijk van het gedrag van ouders veilig dan wel onveilig. 11 mrt 11, :24 AM afhankelijk van het gedrag van ouders veilig dan wel onveilig. 12 mrt 11, :07 AM Het is nooit anders geweest mrt 11, :55 AM Als er controle is door politie is de verkeerssituatie wat veiliger. Als er niemand staat zijn de automobilisten nog steeds erg a-sociaal en is de situatie erg gevaarlijk 14 mrt 10, :49 PM Druk, weinig overzicht, hard gereden maar dan al vanaf Nieuwe karzernelaan. 15 mrt 10, :23 PM Heel ontzettend onveilg 16 mrt 10, :13 PM Zeer onveilig 17 mrt 10, :24 PM er zijn een aantal mensen die het onveilig maken 18 mrt 10, :26 AM Het is natuurlijk druk. Maar iedereen let goed op. Dat maakt dat ik het niet onveilig vind. 19 mrt 10, :32 AM Ouder fietst altijd mee, in dat geval is het nog wel redelijk te doen, maar ik zie mij dochter, gezien de verkeerssituatie niet snel alleen naar school gaan in de toekomst 20 mrt 9, :40 PM Onveiliger dan gemiddeld, voornamelijk door alle autoverkeer die van alle kanten komen. Hoe ervaart u de huidige verkeerssituatie rondom de school van uw kind? Veiliger dan gemiddeld Gemiddeld veilig Onveiliger dan gemiddeld Overige (geef nadere toelichting) Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 31

32 Vraag 4. Enquête Verkeer Ede Is b ij u d e b e d o e ling va n d e Kiss&Rid e stro ke n b e ke nd? (sto p p e n - passagiers in- of uitlaten en doorrijden) Answer Options Ja Nee Overige (geef nadere toelichting) Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt 95,9% 162 1,2% 2 3,0% 5 answered question skipped question Number Response Date Ove rig e (g e e f na d e re to e lichting ) Ca te g o rie s 1 mrt 15, :04 PM ja, helaas houden heel veel mensen hier geen rekening mee! 2 mrt 13, :39 PM Niet in het begin, maar hier ben ik vriendelijk op gewezen door een andere ouder. Overigens niet door school bij kennismaking en inschrijving. Vind ik ook een taak van de school. In mijn omgeving heb ik trouwens het bord meerdere malen moeten uitleggen, een onbekend bord voor 3 mrt 11, :26 PM Vanzelfsprekend, maar de functionaliteit van de genoemde K&R stroken, in relatie tot de gebruikersgroep is niet altijd even gelukkig. In- en uitparkeren (als je niet aan het begin of eind van de strook staat) is voor lang niet iedereen een makkelijke manoeuvre. En dat houdt het 4 mrt 11, :21 AM Het is mij bekend, ik vind het echter zeer onveilige verkeerssituaties opleveren en men gebruikt ze verkeerd. 5 mrt 9, :40 PM Mij/ons wel maar niet door veel andere ouders (en vooral opa's en oma's). Het valt mij op dat er vaak auto's gewoon geparkeerd staan met of zonder wachtende(n) erin. Is b ij u de bedoeling van de Kiss&Ride stroken bekend? (stoppen - passagiers in- of uitlaten en doorrijden) Ja Nee Overige (geef nadere toelichting) Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 32

33 Enquête Verkeer Ede Vind t u d e huid ig e inrichting va n d e we g ro nd o m d e scho o l va n uw kind overzichtelijk? Answer Options Heel overzichtelijk Gemiddeld overzichtelijk Voor verbetering vatbaar Anders, namelijk Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt 3,0% 5 23,7% 40 58,6% 99 14,8% 25 answered question skipped question Number Response Date And e rs, na me lijk Ca te g o rie s 1 mrt 20, :20 PM Niet overzichtelijk, maar zou niet zo snel weten hoe dat op te lossen is. 2 mrt 16, :07 PM De kiss en Ride stroken zorgen voor opstoppingen/oponthoud en daardoor onveilige situaties. Meer parkeermogelijkheden zijn dringend gewenst! 3 mrt 15, :08 AM Ik kom niet graag met de auto bij de Kiss&Ride en op het kruispunt met de Ceelman van Ommerenweg. Verkeerssituatie is te chaotisch. Als we met de auto zijn stapt mijn kind meestal op de Burg. Bootlaan uit. 4 mrt 14, :49 AM Haal de K&R op c V ommerenweg maar weg! 5 mrt 14, :08 AM er zouden geen auto's mogen parkeren, want je kunt er al fietser nauwelijks meer langs 6 mrt 13, :29 PM Door asociaal gedrag wordt onoverzichtelijke situatie veroorzaakt. Gele streep moet weer getrokken worden bij Sijsseltselaan 7 mrt 13, :39 PM Het was overzichtelijker dan het nu is. De bestrating ligt nog steeds open. De gele streep is nooit terug gekomen, waar mensen dan hun auto parkeren, wat voor opstoppingen zorgt. 8 mrt 13, :52 AM het eerste gedeelte ligt open, dat is al heel erg gevaarlijk, daarnaast is de bocht van de sysseltselaan naar links, erg onoverzichtelijk en scheuren auto's en fietsers daar hard en door elkaar. De gele streep voor de calluna (op de stoep) is weg, dat is slecht omdat iedereen daar 9 mrt 13, :33 AM Zeer onoverzichtelijk door auto's die geparkeerd staan CvO en toelopende zijwegen in spitsuur, zelfs op hoeken. Gevaar voor fietsende kinderen en zelfs voetgangers. 10 mrt 12, :04 AM Nee. Het oversteken van de straat is te gevaarlijk. 11 mrt 11, :10 PM Erg slecht. Het oversteken vanuit de Bezuidenhout is vaak onmogelijk. De beste oplossing zou zijn de wegen van 8:15 to 8:45 helemaal af te sluiten. Eenrichtingsverkeer over de Ceelman van Ommerenweg zou ook al een hele verbetering zijn. 12 mrt 11, :25 PM Kiss&ride stroken worden niet, nooit op geen enkele dag juist gebruikt en moeten mijns inziens verdwijnen. 13 mrt 11, :17 PM Maak een 1 richting rondweg van 20 kmh om de scholen. Hoeven de kinderen nog maar naar 1 kant op te kijken en wordt parkeren makkelijker. 14 mrt 11, :46 AM Door bijvoorbeeld een zebrapad te maken waar eerder de oversteekplaats was 15 mrt 11, :30 AM Erg onoverzichtelijk. Als men zich aan de regels houdt, wordt het al beter. Daarnaast is de oversteekplaats voor de LdC slecht gekozen. Ook de verschillende toegangsroutes voor fietsend en lopend verkeer maken e.e.a. erg onoverzichtelijk. 16 mrt 11, :15 AM zeker wel overzichtelijk, alleen niet als men zich er niet aan houdt! 17 mrt 11, :09 AM Het is overzichtelijk aangelegd, maar de automobilisten maken het vaak onoverzichtelijk, door fout te parkeren bijv. Maar ik vind verbetering zichtbaar! 18 mrt 11, :55 AM de doorgang Syssteltselaan voor fietsers is een niet wenselijke situatie doordat de weg nog steeds voor een gedeelte niet af is door faillissement van uitvoerder. 19 mrt 11, :05 AM Wat mij betreft komt er een oversteekplaats/zebrapad op de weg voor de LDC, uitkomend op de ingang van de LDC. Ik parkeer uit zorgvuldigheid altijd maar bij het bakkertje aan de Van Heutszlaan. Heb ik meteen even rustig de tijd voor een gezellig loopje met mijn kind naar school. 20 mrt 10, :23 PM Het zou overzichtelijk zijn als er niet altijd auto's geparkeerd zijn en je gewoon door kunt fietsten en je elkaar op een normale manier kunt passeren. Door de geparkeerde auto's is het overzicht ver te zoeken. En ontstaan gevaarlijke situaties. 21 mrt 10, :13 PM Zeker voor verbetering vatbaar, meer oog voor de voetgangers en fietsers. 22 mrt 10, :47 AM zeer onoverzichtelijk en zeer druk. eenrichtingsverkeer van maken zal een goede verbetering zijn tijdens de breng en haaltijden van de scholen. Of niet mogen parkeren om opstoppingen te voorkomen. 23 mrt 10, :26 AM Kruising met Sijseltselaan is wanneer je over de Ceelman van Ommerenweg van de arnhemseweg afkomt onoverzichtelijk door de scherpe hoek. Ceelman van Ommerenweg is tussen Sijseltselaan en Arnhemseweg ook lastig doordat de weg 24 mrt 9, :40 PM Waarom geen eenrichtingsverkeer? 25 mrt 8, :24 PM Erg onduidelijk. Auto's slingeren om gestopte en geparkeerde auto's heen en laten daarbij vrijwel geen ruimte aan fietsers. Jonge fietsers moeten goed opletten want hebben ook te maken met gelijkwaardige kruising Vindt u de huidige inrichting van de weg rondom de school van uw kind overzichtelijk? Heel overzichtelijk Gemiddeld overzichtelijk Voor verbetering vatbaar Anders, namelijk Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 33

34 Enquête Verkeer Ede Ind ie n e r e e n wijzig ing va n d e we g inrichting zo u p la a tsvind e n, we lke o p tie vind t u d a n he t me e st we nse lijk? Answer Options Resp o nse Pe rce nt Resp o nse Co unt Aan de Ceelman van Ommerenweg, ter hoogte van 39,1% 66 Aan de Ceelman van Ommerenweg, ter hoogte van 27,8% 47 Geen wijziging 8,3% 14 Anders, namelijk 38,5% 65 answered question skipped question Number Response Date And e rs, na me lijk Ca te g o rie s 1 mrt 20, :20 PM De kiss & ride plekken maak ik graag gebruik van, vooral de drie vanaf de kazernelaan. Echter veel mensen parkeren daar, en dat maakt de doorstroom slecht en leidt tot ongewenste situaties. 2 mrt 19, :49 PM zebrapad op de Ceelman van Ommerenweg 3 mrt 16, :07 PM Meer beperkingen heeft geen zin, dit levert alleen maar meer frustratie op en daardoor onveilige situaties. Mensen blijven toch met de auto komen, om verschillende redenen en dat recht hebben ze. Kinderen willen naar binnen gebracht worden en niet gedropt op de stoep (in elk geval niet als je 4 jaar bent). Investeer 4 mrt 15, :05 PM Zorg voor meer parkeerplekken bij de kant van de Koning Davidschool. Tegenover de hoofdingang. Stoep weg en maak daar parkeerplaatsen van. 5 mrt 15, :08 AM Toezicht of men zich aan Kiss&Ride houdt. Ik vind het te gek dat fietsers niet goed bij de school kunnen komen. 6 mrt 14, :05 PM Snap ik niet. Optie 2 hebben we nu toch? Als je eenrichtingsverkeer maakt dan is er toch juist wel ruimte om te parkeren? 7 mrt 14, :24 PM Een richtingsverkeer of shares space (op een verlaagde stoep kunnen parkeren). Overigens is ook het gedeelte vanaf de Oude Arnhemseweg tot aan de school erg onveilig. De auto's parkeren aan de rechterzijde waardoor er nauwelijks voldoende doorstroming is. Vaak zie je dat er dan nog wat gas wordt 8 mrt 14, :56 AM meer eenrichtingsverkeer bij de scholen. Parkeren aan een kant van de weg. 9 mrt 13, :00 PM Ouders aanspreken of verplichten met de fiets of lopend kinderen weg te brengen. Alleen kinderen die buiten een straal van 5 kilometer van de school wonen mogen met de auto gebracht worden. 10 mrt 13, :59 PM Meer ruimte voor parkeer mogelijkheid want doordat er op bepaalde plaatsen niet geparkeerd mag worden gaan ouders dringen en haasten om ergens een plek te krijgen wat voor gevaarlijke situaties leid. 11 mrt 13, :29 PM Verandering van houding van de ouders tov andere verkeersdeelnemers en schoolgaande kinderen. Vanuit gemakzucht wordt een onveilige situatie veroorzaakt voor kinderen op de fiets. 12 mrt 13, :39 PM Er ontstaan dan alleen parkeerproblemen. De school met de grote parkeerplaats zou om de parkeerplaats heen een 1 richtingsring moeten hebben om kinderen af te kunnen zetten. Nu zie je dit vaak gebeuren op de parkeerplaats en blokkeren ze de mensen die erin of eruit willen en daarbij het overige verkeer. 13 mrt 13, :52 AM Op de sysseltselaan ook een gele streep voor de calluna! tegenover de kiss en ride. 14 mrt 13, :05 AM Rondom de scholen een inrijverbod C12 zodat het gebied vrij blijft van auto's. Dit maakt lopen en fietsen concurrerend en voorkomt dat manoeuvrerend autoverkeer de overzichtelijkheid in de weg zit. 15 mrt 13, :33 AM Gele strepen helpen, maar K&R heeft zelfde functie en hier wordt gewoon geparkeerd. Haal K&R weg, helemaal niet meer stoppen op de CvO helpt niet want mensen doen het toch. Het lijkt er op of er ergens meer ruimte moet komen voor al die auto's. 16 mrt 12, :06 PM aan het eind van de Sysseltselaan aan de andere kant van de weg van de kiss en ride van de Calluna een gele strook vanaf de lantaarnpaal tot aan de hoek van de Ceelman van Ommeren. Nu parkeren daar auto's, waardoor als er auto's op de kiss en ride staan er vaak niemand meer door kan. 17 mrt 12, :19 PM Als je van de Arnhemse weg komt, moet je linksaf een (hoge) stoep op om bij school te komen. Dat linksaf slaan in combinatie met het opklimmen van de stoep, terwijl ondertussen er ook nog op het tegemoetkomend verkeer en van rechts komend verkeer (en soms ook nog inhalend achteropkomend 18 mrt 12, :48 PM Ceelman van Ommerenweg iig tijdens ochtendspits bij de scholen eenrichtingsverkeer maken. Verkeersstroom vanaf Kazernelaan in richting Arnhemseweg 19 mrt 12, :59 PM Parkeren rondom school zorgt voor een veiliger situatie dan elders parkeren. Mensen kunnen hun auto slecht kwijt. Er is aangegeven dat de parkeerplaats tussen de twee scholen voor voldoende parkeergelegenheid zorgt, dit blijkt in de praktijk niet zo. Op momenten dat er politie aanwezig is, blijven 20 mrt 12, :45 PM aanvullende maatregelen op de sysseltselaan en op de Ceelman van Ommerenweg tussen de kruising Sysseltselaan en de Arnhemse weg. Op dat laatste stuk (dus niet tegenover/ter hoogte van de scholen) wordt 's ochtends veel geparkeerd waardoor er een rijstrook (richting de scholen) vrijwel geheel bezet is 21 mrt 12, :00 AM Zebrapad met verlichting voor de automobilisten. Zoals op de Klinkenbergerweg en Thooroplaan mrt 12, :34 AM Voer éénrichtingsverkeer voor auto's in op een deel van de C v Ommerenweg ten hoogte van de scholen (rijrichting vanaf v Heutzlaan naar Sysseltselaan) Of laat auto's komend vanaf de Van Heutzlaan verplicht rechtsaf slaan ri Nwe Kazernelaan. 23 mrt 12, :35 AM iets regelen voor de fietsers op de weg 24 mrt 11, :36 PM eenrichtings verkeer. Er ontstaan nu altijd opstoppingen van auto's die het parkeerterein op en of willen rijden Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 34

35 25 mrt 11, :04 PM ter hoogte van de scholen een eenrichtings weg maken. Ook van de van Heutszlaan. 26 mrt 11, :42 PM Verbreden Ceelman van Ommerenweg. Deze is te smal en voor fietsers best gevaarlijk. Vooral wanneer auto's niet anticiperen op het fiets niveau van de kinderen. Een opritje voor fietsers ter hoogte van de school. 27 mrt 11, :30 PM Meer parkeerplaatsen. Voor 3 scholen is het huidige aantal parkeerplaatsen niet toereikend. 28 mrt 11, :10 PM - Weg helemaal afsluiten voor auto's vanaf Bezuidenhout, Kazernelaan en Syseltse laantje - Tenminste zorgen dat er geen vrachtauto's, vuilniswagens, wegwerkzaamheden zijn bij het start en einde van de lesdag. 29 mrt 11, :26 PM 30 mrt 11, :08 PM 31 mrt 11, :58 PM 32 mrt 11, :43 PM Zie hieronder. maak ook meer zebra paden zodat kinderen veilig kunnen oversteken. Geen mening bij de KDS een oprit voor de fiets bij de ingang naar het fietsenhok of school. Nu moet je met de fiets, gekomen vanaf de van Heutszlaan de oprit van de parkeerplaats gebruiken of stoppen op de weg wat gezien de drukte en chaos met auto's zeer onveilig is. 33 mrt 11, :26 PM Bedenk goed dat er maar weinig mensen met haast hun volle aandacht hebben/houden bij de genoemde striping. En dat men bovendien vaak niet eens weet wat e.e.a. inhoudt. 34 mrt 11, :17 PM 1 richting verkeer en langs de hele straat aan 1 kant parkeren. 35 mrt 11, :46 AM Zie vraag 5 36 mrt 11, :38 AM 1 richtingsverkeer Ceelman van Ommerenweg. Wellicht niet helemaal maar wel vanaf Louise de Coligny tot de kruising na de Koning David school. 37 mrt 11, :30 AM *één K&R plek voor v Heutszlaan weg, wordt namelijk zelden gebruikt en ligt erg onoverzichtelijk *oversteekplaats vóór de v Heutszlaan (andere hoek) met zebrapad 38 mrt 11, :24 AM parkeerverbod buurtscheuterlaan opheffen. geen enkele reden om daar niet tijdelijk te parkeren aan de kds schoolzijde. Ontlast de parkeerplaats mn. in de ochtend.op de parkeerplaats vind ik erg gevaarlijke situaties ontstaan mn bij de in en uitritten en door het zoeken naar een parkeerplekje. Kinderen wurmen zich 39 mrt 11, :24 AM parkeerverbod buurtscheuterlaan opheffen. geen enkele reden om daar niet tijdelijk te parkeren aan de kds schoolzijde. Ontlast de parkeerplaats mn. in de ochtend.op de parkeerplaats vind ik erg gevaarlijke situaties ontstaan mn bij de in en uitritten en door het zoeken naar een parkeerplekje. Kinderen wurmen zich 40 mrt 11, :59 AM Oprit voor fietsers, lang lang geleden beloofd als quick win, tussen louise en kds in en ter hoogte ingang kds 41 mrt 11, :57 AM graag oversteek plaats maken voor de louise nabij v heutzlaan. die was er al maar met de vernieuwing weg niet terug gekeert. nu rij je de parkeerplaats af wacht je voor recht v. heutzlaan en kan je niet door rijden omdat de auto op de linker helft staan om de v. heutzlaan in te draaien omdat de kiss en ride bezet is. 42 mrt 11, :52 AM Gele banden hebben geen enkel effect in de omgeving van school als er niet wordt gehandhaafd. Naar mijn idee is het inrichten van éénrichtingverkeer al een hele verbetering. 43 mrt 11, :15 AM het zou fijn zijn als er een 'kiss&ride' plek zou zijn waar men veilig kinderen kan laten uitstappen zonder het overige verkeer te belemmeren zoals dat nu wel het geval is. Alleen of dat ook haalbaar is... Zo niet, dan ga ik voor optie 'geen wijzigingen'. 44 mrt 11, :09 AM Ook het eerste stuk van de Bezuidenhout, voorheen was daar de eerste 10 meter een gele streep, nu staan ze daar regelmatig tot op de hoek geparkeerd. Voor fietsers en inrijdend verkeer ontstaan er gevaarlijke situaties! Mede doordat deze straat ook smaller is geworden. 45 mrt 11, :55 AM eenrichtingverkeer voor snelverkeer, net als op de sysseltselaan. Hierdoor zou het een stuk veiliger kunnen worden 46 mrt 11, :05 AM Wat mij betreft komt er een oversteekplaats/zebrapad op de weg voor de LDC. Parkeren op de parkeerplaats heb ik in het begin nog wel eens gedaan - mijn kind gaat sinds sept naar school, groep 1. Parkeerplaatsen zijn te krap; ik heb teveel botsingen zien plaatsvinden (op 1 dag haalde ik mijn dochter op waren er op twee verschillende plaatsen 2 x 2 auto's tegen elkaar aan gebotst... Sindsdien parkeer ik niet meer op de parkeerplaats > te vol/druk, gevaarlijk met de kinderen. Ceelman v. Ommerenweg rijden ouders vaak ook te hard langs de LDC door naar de andere scholen. De mensen die hun auto om diverse veilige redenen aan de Van Heutslaan parkeren zouden erbij gebaat zijn wanneer er een oversteekplaats komt bij de LDC. Kruising Van Heutslaan/Ceelman van Ommerenweg is echt te gevaarlijk. Auto's komen vanaf de Nieuwe Kazernelaan echt te hard de Van Heutszlaan naar beneden oprijden mrt 11, :21 AM Iedere week komt er net na half negen een vuilniswagen langsrijden, ik zijn route aanpassen, deze zet het hele verkeers vast en heeft ook geen respect voor ouders die hun kinderen naar school brengen. Tevens de kiss en ride plekken verwijderen en de gele streep aanbrengen met onderbroken plekken. 48 mrt 10, :44 PM Kruising Van Heutzslaan - Ceelman van Ommerenweg precies tegenover ingang Louise de Coligny druk en onoverzichtelijk. Vooral Ceelman van Ommerenweg rechtsaf naar de van Heutzlaan. Slecht zicht, veel auto's in de straat op het piekmoment.. 49 mrt 10, :56 PM Geen van de opties, beiden komen de verkeersveiligheid niet ten goede 50 mrt 10, :03 PM als ik met mijn kind op de fiets naar de louise rijd moet ik stoppen ten hoogte vd parkeerplaats en dat vind ik niet veilig! 51 mrt 10, :43 PM kruising met de van Heutszlaan is een lastig punt, omdat de auto's van de heuvel af rijden, misschien wordt de chaos zelfs vergroot door de K&R plekken op de heuvel, misschien beter om deze weg te halen. 52 mrt 10, :18 PM een fietsoversteekplaats thv de oprit van de autoparkeerplaats. Ludieke acties, kiss en ride parkeerders aanspreken die er vast parkeren ouders niet dubbel laten parkeren op de parkeerplaats, tijdelijke surveillance dus 53 mrt 10, :25 PM op- en afrijrichting parkeerplaats aanpassen, samen met 1 richtingsverkeer 54 mrt 10, :23 PM Ik denk dat je kunt wijzigen tot je een ons weegt. Het valt of staat met het verkeersgedrag van de automobilisten. Als zij zich aan de regels houden en op een normale manier parkeren en rijden, dan zou volgens mij een wijziging niet eens nodig zijn. Ze blijven toch de auto neerzetten waar het voor hen handig 55 mrt 10, :13 PM Van de Ceelman van ommeren weg een eenrichtingsverkeerweg maken (de hele weg). 56 mrt 10, :24 PM een lus maken waar van elke school een opvangouder staat, waardoor de kinderen uit kunnen stappen zonder dat de ouders hoeven te parkeren een soort kiss and ride waardoor het mogelijk is ook jongere kinderen af te zetten zonder te hoeven parkeren. dit lijkt me een verbetering voor de doorstroom 57 mrt 10, :51 PM Zebapad zodat voetgangers allemaal op een plaats oversteken, 58 mrt 10, :52 PM Eenrichtingsverkeer voor de scholen langs. 59 mrt 10, :49 PM The Kiss & Ride parkeerplekken zijn een goed idee. Alleen zouden hiervoor parkeerhavens gemaakt moeten worden. Wat ik nu zie, is dat doorgaande auto's niet wachten en eromheen gaan waardoor ze over de andere weghelft moeten hetgeen voor opstoppingen en onoverzichtelijke situaties zorgt. Helaas zie ik Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 35

36 60 mrt 10, :47 AM helaas parkeren mensen toch op plaatsen waar het niet mag, optie twee zal naar verwachting dus niet werken. 61 mrt 10, :13 AM Eenrichtingsverkeer op de van Heutszslaan en/of zebrapaden op de plekken waar de meeste kinderen oversteken. 62 mrt 10, :26 AM Bij de scholen is het probleem niet zo groot. Met name tussen Sijseltselaan en Arnhemseweg ervaar ik hier een probleem. Gekeken zou kunnen worden of het mogelijk is om hier de weg vrij te houden van geparkeerde auto's (bij begin en einde schooltijd, voor de rest van de tijd is het niet echt een probleem). 63 mrt 10, :18 AM eenrichtingsverkeer voor autoverkeer, in ieder geval voor de tijden dat kinderen worden gebracht en gehaald. 64 mrt 10, :32 AM Het oversteken bij school blijft een lastig punt. Links en rechts autoverkeer en als fietser moet je ook nog kijken naar de lopende overstekers. En dan moet mijn zoontje van 3 wel heel snel op z'n fiets springen om tussen alle drukte door over te steken. In dit geval zou bijv. Eenrichtingsverkeer misschien ook een optie 65 mrt 9, :51 PM zebrapaden t.p.v. de beide scholen Indien er een wijziging van de weginrichting zou plaatsvinden, welke optie vindt u dan het meest wenselijk? 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Aan de Ceelman van Aan de Ceelman van Ommerenweg, ter hoogte van de Ommerenweg, ter hoogte van de scholen, zullen de stoepranden scholen, zullen de stoepranden voorzien worden van een gele voorzien worden van een gele doorgetrokken streep, hierdoor is doorgetrokken streep, echter op het niet meer toegestaan te een aantal aangewezen plaatsen parkeren of stil te staan. zal de streep onderbroken zijn. Op deze aangewezen plekken mag dan niet worden ge Geen wijziging Anders, namelijk Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 36

37 Enquête Verkeer Ede Ind ie n u a nd e re id e e ë n o f a a nb e ve ling e n he e ft vo o r d e ve rb e te ring va n d e ve rke e rssitua tie ro nd o m d e scho o l va n Answer Options answered question skipped question Resp o nse Co unt Number Response Date 1 mrt 20, :20 PM 2 mrt 18, :31 AM 3 mrt 17, :19 PM 4 mrt 16, :07 PM 5 mrt 15, :05 PM 6 mrt 15, :04 PM 7 mrt 15, :08 AM 8 mrt 15, :11 AM 9 mrt 14, :05 PM 10 mrt 14, :24 PM 11 mrt 14, :56 AM 12 mrt 14, :33 AM 13 mrt 14, :08 AM 14 mrt 14, :34 AM 15 mrt 13, :00 PM 16 mrt 13, :59 PM 17 mrt 13, :24 PM 18 mrt 13, :24 PM 19 mrt 13, :16 PM 20 mrt 13, :29 PM 21 mrt 13, :39 PM 22 mrt 13, :07 PM 23 mrt 13, :33 AM 24 mrt 12, :12 PM Resp o nse Ca te g o ri T e xt es - veel meer dan nu controleren en bekeuren in burger. Zodra er een uniform in beeld is, verandert het rijen parkeergedrag - mensen die in overtreding zijn, op hun verantwoordelijkheden wijzen, zoals ingeval van: Strengere controle op de snelheid bij de scholen en strengere controle op de kiss en Ride plaatsen. Er staan nog steeds te veel auto's gewoon geparkeerd (dus zonder dat er iemand in zit.) Er zijn gewoon te weinig parkeerplekken, aan de ceelman v ommerweg en gedeelte buurtscheuterlaan (bosrand zeg maar) zou de stoep verlegd kunnen worden naar binnen zodat de weg breder wordt en er geparkeerd kan worden daar waar nu iedereen illegaal de stoep op gaat, dit Laat de scholen op verschillende tijdstippen beginnen, 's middags is er namelijk ook geen enkel verkeersprobleem of parkeerprobleem in de wijk. Bijvoorbeeld 2 om kwart over 8 en 1 om half 9, of andersom. Bij vraag twee moeten meerdere antwoorden mogelijk zijn. Wij gaan te voet en met de fiets, ongeveer evenveel. Alles draait om veiligheid. Intensieve controle blijven handhaven, vast controleteam vb. stadswachten Verbod op te grote auto's. Fietsen en lopen aanmoedigen dmv. wedstrijdelement. Kinderen die ver weg wonen en echt met de auto moeten worden gebracht, kunnen meedoen als de ouders de auto twee straten verderop parkeren, zodat het niet zo'n verkeerschaos wordt bij de school. Niet nieuw, maar het zal wel Als de Ceelman van Ommerenweg zelf vrij van geparkeerde auto's blijft (zelfs de kiss en ride niet) en de groenstrook aan de Beurtscheuterlaan eveneens aangewezen wordt om passagiers te laten in- en uitstappen (momenteel is het eigenlijk verboden om aan de groenstrook stil te staan), dan zou het Er moet een oprit/afrit komen aan het eind van het pad dat loopt vanaf het gebouw tussen de KDS en de LdC naar de CvO-weg. Als je daar met de fiets de weg oversteekt, dan moet je de stoep even op kunnen fietsen en niet moeten afstappen op de weg. (Maar dan moet je natuurlijk geen voetgangers Kiss en ride gaat nooit werken. Ouders zullen er altijd blijven parkeren. Daarom zou er een aanpassing kunnen worden gedaan om het huidige trottoir om te zetten tot een shared space waarbij er tijdens de haal en brengtijden geparkeerd mag worden op de stoep. Het verkeer kan gewoon doorstromen en Omdat nu de auto,s uit diverse richtingen komen wordt de doorstroming en het overzicht dusdanig in de war gebracht door auto,s die langs de weg geparkeerd staan. Nu moeten de auto,s wachten op mekaar, wat soms niet gebeurt en dan wordt er voor gekozen om de stoep te nemen. (ben al Inzet van Klaar-overs, aanbrengen van een zebrapad op de Ceelman van Ommerenweg, meer parkeerkplaatsen. - ouders die dichtbij school wonen (<3 km) verbieden om kinderen met auto naar school te brengen - invoeren strippenkaart voor auto - auto's moeten verder weg parkeren (zodat het niet hinderlijk is voor fietsers/ voetgangers, maar ook Meer controle op Kiss&Ride plaatsen. Veel strenger het parkeerverbod handhaven. Bekeuringen uitdelen en waar nodig auto's geplaatst voor inritten weg laten slepen. Wie niet horen wil moet maar voelen. Ouders moeten meer tijd nemen voor hun kinderen. Daarbij hoort ook dat je de tijd neemt je kind naar school te brengen op de fiets of Meer parkeer gelegenheid de ceelman van ommeren weg vrij houden ook van kiss en ride plekken daar een gele lijn dat het verkeer daar onverhinderdt kan door rijden de kant van de kds dat daar gepakkeerd mag worden voor meer parkeergelegenheid want dat belemmerd niemand als daar half Ons kind loopt alleen naar school, omdat wij dichtbij school wonen. De situatie om over te steken is vrij onoverzichtelijk. Ons kind steekt over bij het kruispunt Sijsseltselaan/Burgermeester Bootlaan. Door alle auto's die geparkeerd staan in de ochtend zijn er weinig plekken om goed over te steken. Het valt Ons kind loopt alleen naar school, omdat wij dichtbij school wonen. De situatie om over te steken is vrij onoverzichtelijk. Ons kind steekt over bij het kruispunt Sijsseltselaan/Burgermeester Bootlaan. Door alle auto's die geparkeerd staan in de ochtend zijn er weinig plekken om goed over te steken. Het valt Vaak staat het verkeer vast omdat iedereen met de auto hetparkeerterrein op wil rijden. Dit leidt tot opstoppingen op de doorgaande weg (ook voor fietsers). Daarnaast zou het handig zijn als je als fietser een pad zou hebben waar je al fietsend kunt komen tot Ouders stevig aanpakken. Er zijn straten genoeg rondom de scholen waar geparkeerd kan worden. De loopafstand is dan nog zeer gering. Niet alleen de ouders schriftelijk benaderen, maar ook uitnodigen voor een aantal voorlichtingsavonden, want brieven worden gauw opzij geschoven. Bij het aanmelden van een nieuwe leerling de ouders wijzen op "kiss and ride" of andere verkeersregels die belangrijk zijn. Waar wel De Ceelman van Ommerenweg een 1 richtingsweg maken! Op de Syseltselaan is dit al het geval, maar hier ontbreekt de gele doorgetrokken streep! Probleem is dat te veel ouders kinderen met de auto brengen. Hier zijn ze niet van af te brengen. Is er een incentive die ouders over de streep trekt? Ik weet het niet. Enige wat zou helpen is dat er een autoluwe plek komt, maar dan moet je bijna wegen gaan afsluiten. De mate waarin de communicatie plaats vindt naar de ouders voelt zeer onprettig. In een omgeving waar beide ouders gestimuleerd worden om buitenshuis te werken is het steeds vaker nodig om de kinderen naar school te brengen met de auto om daarna met de auto naar het werk Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 37

38 25 mrt 12, :19 PM 26 mrt 12, :48 PM 27 mrt 12, :59 PM 28 mrt 12, :45 PM 29 mrt 12, :33 AM 30 mrt 12, :04 AM 31 mrt 12, :00 AM 32 mrt 12, :34 AM 33 mrt 12, :34 AM 34 mrt 12, :26 AM 35 mrt 12, :13 AM 36 mrt 11, :00 PM 37 mrt 11, :04 PM 38 mrt 11, :10 PM 39 mrt 11, :03 PM 40 mrt 11, :26 PM 41 mrt 11, :17 PM 42 mrt 11, :42 PM 43 mrt 11, :20 PM 44 mrt 11, :58 PM 45 mrt 11, :43 PM 46 mrt 11, :26 PM 47 mrt 11, :17 PM 48 mrt 11, :16 PM 49 mrt 11, :12 PM 50 mrt 11, :07 PM 51 mrt 11, :00 PM 52 mrt 11, :30 AM 53 mrt 11, :24 AM 54 mrt 11, :24 AM 55 mrt 11, :07 AM Zie hierboven. Onlangs vernieuwde drempels zijn te stijl. Zelfs met een snelheid lager dan stapvoets komen de voor- /onderkant van de auto's tegen de weg. Zie mijn commentaar bij punt 6. Toen men rondom school parkeerde (in tijden dat het niet mocht, maar er ook niet werd gecontroleerd) liep het verkeer door en was er weinig verkeersoverlast. Na controle heb ik regelmatig opstoppingen neem de parapluschool ook mee in de afstemming (voor zover niet al gedaan). opmerking 2: de vraag 2 is te beperkt gesteld: mijn kinderen gaan soms lopend, soms met de fiets en soms met de auto naar school. moet echter 1 mogelijkheid kiezen. Er zijn meer auto's dan parkeerplaatsen. Is het dan niet het eenvoudigst om meer parkeerplaatsen te creëren?: Geen last meer van overvolle parkeerplaats, geen 100 rondjes rijden voordat je een plek hebt waar je wel mag staan --> eerder je auto kwijt--> minder frustratie en minder lang onveilig Ik zou ouders meer stimuleren om de kinderen op de fiets te brengen. zie antw. bij vraag 6 Klaarovers opnieuw invoeren, want het is nu ronduit gevaarlijk om je kind zelfstandig van en naar de Van Heutzlaan te laten oversteken; veel te veel kijkpunten voor kinderen/onoverzichtelijk. Klaarovers evt vanaf Buurtweg overgang laten werken, zodat je niet precies op de hoek zit. Wellicht Persoonlijk vindt ik de parkeerplaats in en -uitgang best eng. Ik breng mijn dochter lopend naar school met mijn zoon in de kinderwagen. Ik kan dus niet goed haar hand vasthouden. Soms wil ze rennen en ik ben dan bang dat er net een auto in of uit de parkeerplaats komt. Het is daar zo druk dat je, volgens Als iedereen zich aan de regels houdt, dus niet parkeren langs de gele streep en op de kiss en ride plekken, is er wat mij betreft weinig aan de hand. Behalve dat het misschien wat druk is maar dat kan ook niet anders met drie scholen en veel leerlingen. Het is jammer dat de kiss and ride plekken niet goed gebruitk worden. Er staan helaas te vaak auto's geparkeerd waardoor er opstoppingen ontstaan. = als doorgetrokken gele streep betekent dat ook de kiss & ride plekken verdwijnen, dan moet wel gezocht worden naar een andere goede plek om de kinderen uit de auto te laten stappen. = suggestie: k&r plek in een inham van de weg maken, waardoor verkeer beter doorstroomt (of dit Een oversteekplaats voor fietsers maken. Nu fietsen ze de uitgang van de parkeerplaats op, terwijl er volgens mij een verkeersbord staat dat daar niemand in mag! Een zebrapad maken waar eerder de klaarovers stonden bij de Louise. Op vraag 2 kan maar 1 antwoordkeuze ingevuld worden, maar mijn kinderen gaan lopend, fietsend en met de auto naar school. Bij de ingang voor fietsers van de Koning David school (fietsenhok+hoofdingang) is geen schuine stoeprand aangebracht. Daardoor fietsen de scholieren vanaf de parkeerplaats - waar wel een schuine stoeprand is aangebracht - over de stoep verder. Dit geeft gevaarlijke situaties bij de inrit van Eenrichtingsverkeer syseltselaan omdraaien!! Nieuwe ouders bewust maken van parkeerbeleid. Foutparkeerders op parkeerplaats aanpakken. Dat men zich ook aan de snelheid houdt van 30 of 20 km per uur. vooral na het wegbrengen heeft men blijkbaar haast om op het werk te komen. Persoonlijk zou ik de begintijden van de drie scholen iets aanpassen. Al is het bij elke school 5 minuten verschil, dat zou naar mijn mening al uitmaken. Het mooiste zou zijn dat er extra parkeergelegenheid gecreeerd kan worden. 1. The kiss&ride stroken maken het geheel onoverzichtelijk. Maak een soort pitstop, waar auto's uit- en in kunnen voegen, of laat ze helemaal weg. 2. Controles hebben alleen zin als de agenten niet met felgele jassen vanuit de verte al zichtbaar zijn, Zie punt 6. Rond de recente handhavingsactiviteiten van de politie heb ik mij enorm geergerd aan de keuze om boetes uit te delen. Alsof dat afschrikt en uiteindelijk het gewenste doel tot gevolg heeft. Het lijkt er allerminst op. In elk geval bestrijd je niet de oorzaak maar bestraf je de gevolgen en dat treft Ouders beperken in het gebruik van de auto vind ik geen optie. Ouders die gelijk door moeten naar hun werk, slecht te been zijn, of zoals ik niet in regen of kou willen fietsen moeten vrij zijn in hun autogebruik. Het alleen maar denken in beperkingen en parkeer verboden is te gek voor woorden. En Creeren van meer parkeergelegenheden om te voorkomen dat auto's aan de weg worden geparkeerd! Er zijn veel moeders die om de hoek wonen en toch met hun dikke billen in de auto gaan zitten. Stimuleer het fietsen! Je ontkomt er niet aan dat er altijd ouders zijn die met de auto hun kind naar school brengen, Het is enorm druk s'morgens bij de scholen, fietsers, wandelaars, auto's etc. Maar in de jaren dat mijn kinderen op de KDS zitten heb ik nog nooit gehoord over ongelukken die Verruiming aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein *fietsers voor zowel LdC als KDS niet via de parkeerplaats (-opritjes) de stoep op, maar tot aan de oversteekplaats LdC resp oprit thv fietsenhok KDS (voor de K&R plekken, nog te maken) op de weg laten fietsen + schooltijden mn in de ochtend op verschillende tijden laten beginnen. (Een tijdsverschil van bv 10min.) +adviesroute aangeven, soort een richtingsverkeer, waarbij de ceelman van ommerenweg in de + schooltijden mn in de ochtend op verschillende tijden laten beginnen. (Een tijdsverschil van bv 10min.) +adviesroute aangeven, soort een richtingsverkeer, waarbij de ceelman van ommerenweg in de Er zou aan de andere weg van school het bord verboden te parkeren tussen 8 en 16 uur weg gehaald kunnen worden zodat hier wel geparkeerd kan worden nu mag dit niet. De mensen die tegenover school wonen weten dat ze tegenover een school wonen en weten ook dat ouders de kinderen naar Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 38

39 56 mrt 11, :57 AM 57 mrt 11, :52 AM 58 mrt 11, :28 AM 59 mrt 11, :15 AM 60 mrt 11, :09 AM 61 mrt 11, :56 AM 62 mrt 11, :05 AM 63 mrt 11, :05 AM 64 mrt 11, :21 AM 65 mrt 10, :44 PM 66 mrt 10, :56 PM 67 mrt 10, :32 PM 68 mrt 10, :43 PM 69 mrt 10, :49 PM 70 mrt 10, :54 PM 71 mrt 10, :23 PM 72 mrt 10, :13 PM 73 mrt 10, :24 PM 74 mrt 10, :47 PM 75 mrt 10, :52 PM 76 mrt 10, :49 PM 77 mrt 10, :47 AM 78 mrt 10, :47 AM 79 mrt 10, :13 AM 80 mrt 10, :26 AM 81 mrt 10, :48 AM 82 mrt 10, :32 AM 83 mrt 9, :51 PM 84 mrt 9, :24 PM 85 mrt 9, :12 PM 86 mrt 8, :24 PM de parkeerplaats alleen in de vakken parkeren. vroeger kon je rondrijden op de parkeerplaats en nu staat alles vol en moet je van de parkeerplaats af en daarna weer op rijden. als je de parkeerplaats op rijdt gelijkj rechts eerste 2 plekken zijn eigenlijk een doorgang. Nu wordt het link om van de Voor een groot deel heeft de onveiligheid te maken met gedrag van ouders. Alleen via zeer dwingende (verkeers-)maatregelen kun je hier iets aan doen. Zolang ouders nog steeds op de stoep hun auto neerzetten, zodat je lopend de straat over moet (of door de bosjes) is het lastig om de Ik denk dat, als het mogelijk is, het vergroten/herinrichten van de parkeerplaats een verbetering van de verkeerssituatie rondom de school zal verbeteren. Er is nog plek bij het hek van de Louise. In de hoek bij het bij gebouw en het plein. Ik mis een gehandicapten-parkeerplaats. Ik heb de optie om, als er geen plek is, verder weg te parkeren en dan een stuk te lopen met m'n kind, maar iemand met een handicap niet. (ik spreek uit ervaring met een gehandicapte man). Ik begrijp dat voor n aantal ouders t onmogelijk is om per fiets of te voet te komen. Is er niet ergens, misschien een straat verder bijv een strookje grond over om wat extra parkeergelegenheid te creëren? Een verbod op parkeren op de gehele Ceelman van Ommerenweg en eenrichtingsverkeer maken op haal- en brenguren. Meer parkeerplaatsen. Wat mij betreft komt er een oversteekplaats/zebrapad op de weg voor de LDC > kruising Van Heutszlaan/Ceelman van Ommerenweg. Wanneer agenten komen controleren of men dan niet de auto op het schoolplein wil parkeren waar toch al weinig plekken zijn. Het politiebureau is op nog geen 5 minuten fietsen, of 10 minuten lopen. Om frustratie te voorkomen en een bijdrage te leveren aan het parkeren lijkt me dat essentieel. Vooral meer parkeerplaatsen dat is echt te weinig smal krap enz!!!! Dat zal volgens mij al veel verbetering opgeven Wij wonen zelf in de spoorlaan bij de regenboog, daar is het s morgens van nature eenrichtingsverkeer bij de school, dit zorgt voor een veiligere situatie, auto's rijden niet tegen elkaar in, hoeven niet moeilijk te doen of gevaarlijke situaties te veroorzaken. Als er sneeuw oid ligt is de parkeerplaats erg glad. Doordat de parkeerplaats bij het uitrijden afloopt glijden auto's door en als daar net een kind loopt levert dat een erg gevaarlijke situatie op. parkeerplaatsen achter de louise de coligny, in de buurt van de inrit van de wateropvang, met een pad richting de huidige parkeerplaats bij de gymzaal. Op die manier wordt er minder gebruik gemaakt van de Ceelman van Ommerenweg. Ik verwacht geen - 1 richtingsweg voor auto's in de tijd naar school en vanuit school - zebrapad Zebrapad bij van Heutzlaan en/of Bezuidenhout. Eén richting verkeer voor automobilisten? Ik fiets verschillende keren per dag met mijn kinderen van en naar school en wordt er gewoon moedeloos van. Veel boetes en dagelijks controle door de politie is volgens mij de enige optie. De kruizing van de ceelman van ommeren weg met de Sijseltse weg is onoverzichtelijk, auto's komen zomaar de weg op rijden vanuit de Sijseltse weg. Dit is voor fietsers en voetgangers een gevaarlijke plek. een aantal mensen is buitengewoon slecht in het fatsoenlijk parkeren en in het langzaam rijden op een plek waar je dat moet. het zijn vaak dezelfde personen die zorgen voor ergernis en problemen Eenrichtingsverkeer van maken Is er iets te doen met de driehoekige ruimte achter de scholen? (Punt Sijsseltse laan, Nieuwe kazernelaan) Ombouwen naar parkeerplaats of een "doorstroom" van de auto's? Op de "kruising" Ceelman van Ommerenweg en Van Heutszlaan de Van Heutszlaan de stoepranden ook voorzien van een gele doorgetrokken streep. Auto's parkeren letterlijk op de hoek van de Van Heutszlaan hetgeen de situatie erg onoverzichtelijk en gevaarlijk maakt, met name bij het oversteken. Scholen eventueel op verschillende tijden laten openen en sluiten. Ik denk hoe minder auto's in de buurt van de school op de weg stil staan - parkeren of id. hoe beter het overzicht is. Het is nu met regelmaat chaotisch en niet overzichtelijk. zie hierboven Mijn kind gaat met de fiets naar school en op de woensdag en vrijdag breng en haal ik haar met de auto. Parkeerruimte is een knelpunt. Het duurt vaak wel even voor je een plek kunt vinden. Of dit helemaal te verhelpen is weet ik niet, het hangt natuurlijk samen met een piekbelasting. Maar twee ideen zou m.i. naar gekeken kunnen worden± het is er altijd zo'n chaos van auto's, dat ik het altijd prettiger vind als mijn kinderen besluiten om lopend te gaan. wat wel zal helpen om die chaos kwijt te raken en het voor de kinderen op de fiets veiliger te maken zou een 1 richtings verkeer zijn op de ceelman van ommerenweg. dat is een stuk Zie alle notities. Ik denk dat je het beste overzicht houdt met oversteken als de verkeersstromen vloeiend verlopen, dus geen stilstaande auto's waardoor je moet gaan gissen of de auto's erachter erlangs gaan rijden of niet (je moet dan al ver de weg in kijken om de situatie in te schatten), je hebt - opheffen van de kiss & ride plaatsen - eerste stuk van de v Heutszlaan ook voorzien van gele doorgetrokken streep, zodat de t-splitsing met de C. v Ommerenweg vrij en overzichtelijk blijft Zowel ouders als kinderen van de Koning David gebruiken de stoep als fietspad terwijl hier veel kinderen lopen. Wat ik vreselijk storend, gevaarlijk en erg onoverzichtelijk vind is dat de vuilniswagen rond 8.20 precies rond de scholen moet zijn kan dit niet na half 9 gepland worden? Ook vraag ik me af of opa en oma's op de hoogte zijn van de regels mbt de parkeerplaats en kiss en ride, dit geldt ook voor de Stoppen en parkeren op of bij de Kiss en Rideplekken is erg storend voor de doorstroom van het verkeer, met name in de ochtend wanneer de scholen ingaan en in de middag wanneer ze uitgaan. Als het verkeer in deze straat langzaam doorrijdt op de eigen weghelft, dan is het een stuk veiliger en Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 39

40 Bijlage 4. Observatie formulier Kiss&Ride stroken (Enkel de locaties aan de Ceelman van Ommerenweg in Ede, welke in de aanbeveling niet gehandhaafd blijven) De observaties zijn gedaan op : 1. Dinsdag 5 februari 2013 in de middag; 2. Donderdag 7 februari 2013 in de ochtend; 3. Dinsdag 26 februari 2013 in de middag; 4. Woensdag 27 februari 2013 in de ochtend. Observatie ter hoogte van de Kiss&Ride strook Louise de Coligny Hoeveel voertuigen maken daadwerkelijk gebruik van de Kiss&Ride strook? Hoeveel maken er onjuist gebruik van de Kiss&Ride strook? Hoeveel onveilige situaties worden er gezien? Observatie ter hoogte van de Kiss&Ride strook Koning Davidschool Hoeveel voertuigen maken daadwerkelijk gebruik van de Kiss&Ride strook? Hoeveel maken er onjuist gebruik van de Kiss&Ride strook? Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 40

41 Hoeveel onveilige situaties worden er gezien? Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 41

42 Bijlage 5. Media Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 42

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Afstudeerrapport van J. de Boer Afstudeerrapport Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Als je niet ter plaatse

Als je niet ter plaatse Als je niet ter plaatse komt Een inventarisatie van aantal, ernst en kenmerken van ongevallen met voorrangsvoertuigen in de periode van 2010 tot en met 2013 Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013

Grip op gedrag. Inspiratie voor het vervolg van Beter. Benutten. Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten Definitief rapport 5 december 2013 Grip op gedrag 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 1.1 Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers) 9 1.2

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Preventie- en Handhavingsplan Alcohol ex artikel 43a DHW Gemeente Ten Boer Juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 4 2. Beleidsfocus 6

Nadere informatie

Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen Modelaanpak Veilig Fietsen Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu Voorwoord Rapportage Modelaanpak

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Mei

Nadere informatie

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Gedragscodes. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Gedragscodes Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Saskia Daru MOVISIE 030 789 20 49 s.daru@movisie.nl Saskia Daru is projectleider in het

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2016 Gemeente Stadskanaal 13 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risicoanalyse 4 1.1 Cijfers 4 1.2 Gevolgen 4 1.3 Hoe komen ze eraan 5 1.4 De risicoanalyse

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk

Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk TNO-rapport KvL/GB 2010.033 Beleidsadvies Stimuleren van fietsen naar het werk Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 71 518 18 18 F +31 71 518 19 01 info-zorg@tno.nl

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant

Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant 1 Gedragsbeïnvloeding binnen het mobiliteitsbeleid van de provincie Noord-Brabant Eindrapportage M.H.W.B. (Martijn) Derksen

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers

Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Arbeidsongevallen onder jonge werknemers Een kwantitatief onderzoek naar de invloed van individuele kenmerken, organisatiekenmerken en institutionele kenmerken op de kans op een arbeidsongeval onder jonge

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving

De snorfiets in de grootstedelijke omgeving De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Jaro Donker Mobiliteit NHTV Breda 27 november 2013 MEDIATHEEKFORMULIER Naam: De snorfiets in de grootstedelijke omgeving Datum: 27 november 2013 Opleiding: Mobiliteit

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016. Gemeente Alphen aan den Rijn. Juli 2014 Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Gemeente Alphen aan den Rijn Juli 2014 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding... 4 2. Bevoegdheid... 4 3. Inhoud plan... 5 4. Integraal beleid... 5 5. Gemeentelijke

Nadere informatie