Ronde tafel gesprek 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ronde tafel gesprek 8"

Transcriptie

1 8

2 Flexibilisering en constante innovatie is de nieuwe modus Hét thema voor de komende jaren is zonder twijfel de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit stelt Jan Gevers, voorzitter algemene directie Van Spaendonck, in een recent rondetafelgesprek over de toekomst van werk. Nu werken mensen soms nog hun leven lang bij hetzelfde bedrijf, maar dat zien we al minder worden. Waar we voorheen de baan voor het leven als logisch beschouwden, zien we nu de snelheid, vernieuwing en de daarmee gepaard gaande onzekerheden als constante factor. Flexibilisering en constante innovatie is daarmee duidelijk de nieuwe modus, signaleren ook Erik Snels, Ruud van Leeuwen, Carmen de Jonge en Ellen Kroese direct tijdens dit gesprek. 9

3 Alles grijpt in elkaar en versterkt elkaar Erik Snels (directeur Loket.nl) wijst erop hoe de ontwikkelingen op ICT-gebied, maatschappelijke trends, internet, apps, Big Data, social media in elkaar grijpen en welke impact dit heeft ook voor de arbeidsmarkt. De verwevenheid hiervan zorgt voor een enorme versnelling. Een voorbeeld: softwarebedrijf X ontwikkelt een geavanceerde app, die rechtstreeks koppelt met zeer uitgebreide CRMinformatie. Klanten melden hun ervaringen met de nieuwe app op Facebook en twitter. Dit signaleert een andere app-ontwikkelaar, die vervolgens via een skypegesprek de mogelijkheden voor nadere samenwerking met het softwarebedrijf wil bespreken. Hij kan namelijk nog een extra functionaliteit inbouwen, waardoor de app ineens ook aantrekkelijk is voor een andere, aanpalende doelgroep. Dat de app ook voor die doelgroep heel nuttig zou kunnen zijn, is vast te stellen met data-analyse van het koop- en zoekgedrag van deze doelgroep in de afgelopen jaren. Het vliegwieleffect dat zo ontstaat, zorgt ervoor dat ontwikkelingen alleen nog maar sneller gaan. Dat heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Thema 1. Liberalisering van de arbeidsmarkt Werk wordt steeds meer georganiseerd rondom mensen. Jan Gevers ziet duidelijk verschillen. Eerst streefden we naar een goede balans tussen werk en privé. Maar je ziet nu dat de focus op dit spanningsveld verschuift. Steeds meer mensen kiezen ervoor om als zelfstandige te gaan werken, omdat dit zich beter laat verenigen met hun andere taken (en wensen) die zij hebben in hun dagelijks leven. Verhouding vaste kern/flexibele schil Voor werkgevers betekent die veranderde mindset van (potentiële) werknemers dat zij hun organisatie Samenwerken in netwerkverbanden Een duidelijk zichtbare trend is het steeds meer samenwerken in de vorm van netwerkverbanden. Hiermee wordt het bestaansrecht van traditionele hiërarchische structuren afgebroken. Voortschrijdende automatisering, innovatieve workflowsoftware, nieuwe IT-tools en apps zorgen ervoor dat veel werknemers in 2015 in principe niet langer gebonden zijn aan een strikt afgebakende 8-urige werkdag op een vaste, fysieke werkplek op kantoor. Onderweg, tijdens de lunch, in de avonduren; klantcontact en werk kan vandaag de dag vele malen soepeler worden geplooid dan in de oude setting. Twee belangrijke elementen gaan daarbij hand in hand: vertrouwen en sturen op output. Wanneer de werkgever ziet dat zijn medewerker er prima in slaagt om zijn werk in kwalitatieve en kwantitatieve zin goed te doen, heeft die werkgever er geen belang bij om daar vanuit een zwaar controlerende rol bovenop te gaan zitten. Om Mathieu Weggeman in deze context even aan te halen: Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Dit raakt namelijk direct de intrinsieke motivatie en de productiviteit van werknemers. op een andere manier zullen moeten gaan aansturen. Dit legt bij hen onder meer de vraag neer wat nu een goede, gezonde balans is tussen de vaste kern van mensen en de benodigde schil van flexibele werknemers daaromheen. Erik Snels: Ik denk niet dat een bedrijf goed kan functioneren zonder een vaste kern van mensen. Een vaste kern is noodzakelijk om de continuïteit in de onderneming te waarborgen en om zorg te dragen Elk bedrijf zal zelf moeten onderzoeken wat zijn eigen, juiste balans is in de verhouding vaste kern/flexibele schil. Erik Snels - Directeur Loket.nl 10

4 voor inbedding en instandhouding van de gewenste cultuur en strategie in de organisatie. Daaromheen kan een schil van flexibele mensen gezet worden, die specifieke kennis en ervaring inbrengen en die ook kunnen worden ingezet op piekmomenten. Elk bedrijf zal zelf moeten onderzoeken wat zijn eigen, juiste balans is in de verhouding vaste kern/flexibele schil. Andere vorm van samenwerking Werken met een flexibele schil impliceert ook dat er andere verhoudingen ontstaan. Erik: Er wordt al steeds meer gestuurd op output en steeds minder op aanwezigheidsuren. Een werknemer levert een bepaalde prestatie en draagt zo bij aan de doelstellingen van de organisatie. Hoe en wanneer een werknemer dat doet, wordt overgelaten aan zijn eigen professionaliteit. Maar dat betekent ook een verharding van de verhoudingen, want een werknemer wordt nadrukkelijk aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als prestaties niet geleverd zijn of onvoldoende kwaliteit hebben. Jan: We verschuiven langzamerhand naar de ondernemende professional, al dan niet in dienst. De onzekere positie waarin zzp ers vertoeven, noodzaakt hen tot zeer professioneel werken en sterk gericht zijn op kennisontwikkeling. De kwaliteit die zzp ers leveren is hoog. Het zet soms zelfs de vaste kern onder druk. Ruud van Leeuwen, directeur bij Van Spaendonck Services, plaatst een kanttekening: Aan de andere kant moeten we niet uit het oog verliezen dat prestatiebeloning ook perverse gevolgen kan hebben. Het kan suboptimalisatie in de hand werken als mensen louter gaan sturen op eigen doelen. Flexibilisering binnen vaste dienstverbanden Binnen vaste dienstverbanden is flexibilisering ook zichtbaar, maar die beweging verloopt met horten en stoten. De ontwikkelingen zijn nog niet uitgekristalliseerd, benadrukt Carmen de Jonge (algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck). Vakbonden en brancheverenigingen worstelen met het behoud van rechten versus nieuwe ontwikkelingen. Zij verwacht dan ook dat vakbonden hier niet een-tweedrie uit zullen komen. Cao-overleggen zullen stokken en worden niet afgerond. Verworven rechten worden onhoudbaar, zoals bijvoorbeeld de opbouw van vrije dagen na het vijftigste levensjaar. Vaste en flexibele Flexibilisering is een steeds terugkerend thema; in de zin van baanzekerheid, maar juist ook vanuit het perspectief op innovaties. dienstverbanden zullen steeds meer naar elkaar toe bewegen. We zien nu al de nodige tussenvormen, in de zin van flexwerken en hybride ondernemen. Hybride ondernemers combineren hun werk in loondienst met een baan in hun eigen bedrijf. De baan in loondienst biedt dan een stabiele financiële basisstroom. Bovendien levert deze een ziektekostenverzekering en een pensioenregeling op. Traagheid passé Ruud van Leeuwen is positief over de ontwikkelingen: We hebben als samenleving de kans om traagheid uit organisaties te krijgen. Het zal steeds minder voorkomen dat werknemers hun gehele leven bij een en dezelfde organisatie blijven hangen. Nu maakt het ontslagrecht doorstroming nog lastig, maar dit kantelt. Voor de werknemer in kwestie levert dat enerzijds onzekerheid op, maar aan de andere kant legt het voor hem of haar ook de weg open om zich te blijven ontwikkelen en om een goede positie op de arbeidsmarkt te behouden. Thema 2. Tweedeling op de arbeidsmarkt Een grote uitdaging is de tweedeling die op de arbeidsmarkt ontstaat, signaleert Ellen Kroese (directeur Van Spaendonck BrancheAdvies). 11

5 We hebben als samenleving de kans om traagheid uit organisaties te krijgen. Ruud van Leeuwen - Directeur Van Spaendonck Services Door automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, zoals de afgelopen 10 jaar in de zakelijke dienstverlening. Aan de andere kant ontstaan in andere bedrijfstakken juist tekorten aan beschikbaar personeel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ICT- en technisch specialisten. De behoefte aan kenniswerkers groeit. De snelle opkomst van nieuwe technologie treft met name de laag- en middelbaar geschoolde arbeid. De perspectieven van hoger opgeleiden nemen juist toe. Door vergrijzing van de beroepsbevolking zullen ervaren mensen vertrekken. De posities die hoogopgeleide mensen moeten invullen zijn minder onderhevig aan automatisering en digitalisering, maar ze moeten wel vervuld kunnen worden. De tweedeling op de arbeidsmarkt heeft dus niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. De vraag naar hoogopgeleid personeel neemt toe; het is voor werkgevers moeilijk om die posities op te vullen. F lexbanen voor laag- en middelbaar opgeleiden Jan Gevers: Ook hier zien we dat flexibilisering van de arbeidsmarkt eraan kan bijdragen dat laag- en middelbaar opgeleiden niet werkloos raken. Steeds vaker gaat juist díe groep werken op basis van een flexibel arbeidscontract. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkt een op de vijf werknemers in een flexbaan. Ook heeft een groeiend aantal werknemers meerdere banen tegelijk. Door internet wordt de arbeidsmarkt transparanter; het banenaanbod wordt beter zichtbaar. Mensen kunnen daardoor twee banen tegelijk hebben om voldoende inkomen mee te generen. De keerzijde is wel dat vaste banen - met een relatief grote mate van zekerheid en alle voorzieningen - worden ingeruild voor een onzeker inkomensperspectief en geen voorzieningen. Omgaan met de tweedeling De tweedeling lijkt onontkoombaar. Maar hoe wordt daarop gereageerd. Wordt dit overgelaten aan de markt, of worden er binnen cao s afspraken over gemaakt? Carmen de Jonge: Er is kritiek op cao s. Het gaat om meer dan alleen een vastgesteld salaris. Juist die aanvullende voorzieningen blijken voor werknemers van toegevoegde waarde en daar ligt het accent in cao-onderhandelingen te weinig op. De cao s kunnen hun waardekant laten zien door daarop in te zetten. Erik vult aan: Ik verwacht in ieder geval dat de arbeidsmarkt zich meer regionaal zal gaan oriënteren dan per branche. De regio waarin het werk wordt verricht, zal bepalen welk salaris er wordt betaald. De cao s zullen daarmee aan relevantie verliezen als het enkel gaat om gegarandeerd salaris. Uiteindelijk zullen we ook als beroepsbevolking de eagerness moeten ontwikkelen om continu bij te willen blijven bij actuele ontwikkelingen. Scholing moet dan ook hoger op de cao-prioriteitenlijst. Thema 3. Netwerksamenleving en arbeid De samenleving van nu ziet er totaal anders uit dan die van twee decennia geleden, stelt Ellen Kroese. De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatietechnologie hebben diep ingegrepen in de productie- en dienstverleningsprocessen. Je ziet een transitie naar een netwerkmaatschappij. De veronderstelling dat de overheid alles regelt, de verzorgingsstaat, wordt steeds meer losgelaten. Daarvoor in de plaats komt de privatisering van diensten en ontstaan er nieuwe manieren van samenwerken; de participatiemaatschappij. Ofwel, we werken vandaag de dag steeds meer samen in netwerkverbanden. Een samenleving die geënt is op netwerken, werkt vanuit samenwerking, flexibiliteit en oplossingen. De innovatiekracht is groot en informatie wordt snel met elkaar gedeeld en verspreid. Dit heeft onmiddellijk effect op het creëren van banen. 12

6 Meerwaarde tonen Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop er nu wordt gewerkt. Binnen een netwerk moeten zowel de werkgever als de werknemer duidelijk hun meerwaarde kunnen tonen. De werkgever die concreet maakt wat zijn meerwaarde is - goede connecties of partnerships, secundaire arbeidsvoorwaarden, innovatief vermogen, duurzame wijze van ondernemen, etc. - straalt naar buiten uit dat hij voor een gezond bedrijf staat dat gretig op zoek is naar innovaties, dat vooruit wil, op zoek is naar kennis - maar ook weer niet ten koste van alles. De werknemer zal, om zijn meerwaarde duidelijk te maken, moeten laten zien hoe hij excelleert in zijn vak en waarom hij of zij de juiste man of vrouw op de juiste plek is voor de werkgever. Daarbij horen ook zaken als afspraak is afspraak, zorgvuldig communiceren en het meenemen van een waardevol netwerk. Inpassing oudere generatie De transformatie naar de netwerksamenleving is niet voor iedereen even gemakkelijk. Dat zien we nu al. Werknemers van die wat oudere generatie hebben voor nog een groot deel van hun carrière opgebouwd binnen hiërarchische structuren, waar zij bovendien een grote mate van baanzekerheid kenden. Die hiërarchische structuren spelen in netwerkorganisaties een veel minder grote rol. Het is de vraag in hoeverre de oudere generatie die omslag weet te hanteren. Carmen: Wendbaarheid is belangrijk voor álle generaties; het is dan ook zeer onverstandig dat er zo weinig in scholing wordt geïnvesteerd na het 50 e levensjaar. Ruimte voor eigen, lokale initiatieven Carmen ziet ook wat voor impact de ontwikkeling naar een netwerksamenleving, decentralisatie, heeft op vakbonden en brancheorganisaties. Strak georganiseerde vakbonden worden geleidelijk aan als beklemmend ervaren. Hiërarchische structuren en centraal georganiseerde verenigingen worden gefaseerd ontmanteld en vervangen door decentrale netwerken. Daarin zoeken professionals op basis van gezamenlijk belang en gelijkwaardigheid verbondenheid met elkaar. Thema 4. Impact van technologie en innovatie op arbeid Techniek maakt veel mogelijk aldus Erik. We zien een permanente zoektocht naar de ontwikkeling van instrumenten c.q. manieren om het dagelijks leven makkelijker te maken, om repeterende en onaangename arbeid te verlichten. Spierkracht werd vervangen door mechanische kracht, stoomkracht en elektriciteit werden ingezet en daarna nam het ontwikkelingstempo exponentieel toe. Het gaat nu om het vervangen van denkkracht, het nemen van zelfstandige beslissingen en het zelfstandig oplossen van problemen met behulp van technologie. Er wordt informatie gemaakt van Big Data, die vervolgens weer slim benut wordt door de marketing- en salesafdeling van bedrijven. De bol.coms van deze wereld weten al lang wat jouw voorkeuren zijn als klant en komen spontaan met het aanbod van alternatieve producten of diensten die waarschijnlijk ook interessant zouden kunnen zijn. Kortom, stelt Erik Snels, de impact van technologie op processen en arbeid is enorm. Niet alleen in de zin dat machines handjes vervangen, zoals in de automobielindustrie waar veel werk door robots is overgenomen. Maar ook de andere invulling die functies krijgen, doordat technologie het werk van medewerkers ondersteunt. Was een secretaresse voorheen hoofdzakelijk een typiste, tegenwoordig omvat de functie van secretaresse beduidend meer. En sommige bedrijven gaan alweer een stap verder, Vakbonden en brancheverenigingen worstelen met het behoud van rechten versus nieuwe ontwikkelingen. Carmen de Jonge - Directeur Wissenraet Van Spaendonck 13

7 door over te gaan op het ontsecretaressen van hun bedrijf. Of neem de zelfscankassa in de supermarkt. De klant scant zijn producten en rekent deze zelf af bij de kassa. Een caissière krijgt daarmee de taak om overzicht te houden op de zelfscankassa s en om klanten steekproefsgewijs te controleren of ze alles netjes hebben gescand; een andere functie-inhoud. Onze huidige technologie maakt het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Dankzij internet en mobiele telefonie kan er soepel en efficiënt worden samengewerkt met partijen waar ook ter wereld. Daarmee is ook de snelheid waarmee interacties en transacties plaatsvinden, sterk toegenomen. De mogelijkheden breiden zich gestaag, onverminderd uit en matchen op natuurlijke wijze met onze nieuwe netwerksamenleving. De posities die hoogopgeleide mensen moeten invullen zijn minder onderhevig aan automatisering en digitalisering. Ellen Kroese - Directeur Van Spaendonck BrancheAdvies Versterkte innovatiekracht De technologische ontwikkelingen geven een sterke impuls aan de innovatiekracht van ondernemers. Er ontstaan nieuwe industrieën en nieuwe vormen van ondernemerschap, zoals gamification of de veranderingen in de energiemarkt. Het retaillandschap is er anders uit komen te zien dankzij de webshops, waarvan sommige ervoor kiezen om daarnaast weer een stenen winkel te gaan openen. Samenwerken met de klant gebeurt op een ander level dankzij klantportalen en social media. Bestanden worden niet meer weggezet op een servertje in de kelder, maar ze worden opgeslagen in de cloud, waar je er any place, any time bij kunt. Innovatie vraagt veel van werkgevers en werknemers. Er is ondernemersdrive nodig voor innovatie. Maar hoe gek het ook klinkt, je moet ook durven falen. Eigenlijk is falen een voorwaarde voor succes. Een innoverende ondernemer slijpt continu aan zijn product of dienst totdat dit optimaal is, legt Ruud uit. Voldoende jonge mensen binnen je organisatie brengen is daarbij van belang. Dit brengt een andere dynamiek op gang. Een andere manier van denken. Tijd voor een andere mentaliteit Van Spaendonck ziet hier een mooie opdracht voor de toekomst. Ruud van Leeuwen stelt dit even scherp: Wij willen de passie en nieuwsgierigheid van werkgevers en werknemers stimuleren, een mentaliteitsverandering creëren en faciliteren. Door trainingen te geven, door diensten en producten te ontwikkelen, door werkgevers en werknemers te begeleiden en door nieuwe initiatieven te starten. Dit is noodzakelijk, omdat nieuwe banen en de gewijzigde invulling van de bestaande banen door innovatie en technologie niet noodzakelijkerwijs aansluiten bij de vaardigheden van de beroepsbevolking of de geografische locatie. Wij willen een bijdrage leveren om deze aansluiting te zoeken en te vinden. Volgens Carmen is de intrinsieke motivatie die mensen voor hun werk hebben een zeer belangrijke uitvalsbasis: Werk is belangrijk voor mensen. Het geeft ruimte voor ontplooiing, ontdekken, status, eigenwaarde, het gevoel om ergens bij horen. Als het lukt om die identiteit van mensen te verbinden met hun werk, dan stimuleert dat mensen om een stap meer en verder te doen. 14

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Methode Het arbeidscontract kan gezien worden als het resultaat van hoe in de sector over werk wordt gedacht en aan welke vorm van werk behoefte is. Deze

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS 2 Nu de mist langzaam optrekt en er zich een voorzichtig economisch herstel aftekent, blijkt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief

Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Enterprise Social Networking Maakt samenwerking effectief Met de lessen van ons eigen platform TeamKPN Whitepaper Inhoudsopgave Enterprise Social Networking: de volgende stap Definitie De 4 redenen voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV

Het Nieuwe Flexibiliseren. Van piek en ziek naar strategische oplossingen. door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Het Nieuwe Flexibiliseren Van piek en ziek naar strategische oplossingen door Han Mesters Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank NV Over Adecco Group Nederland Adecco Group Nederland bestaat

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET

DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET DE OMNI-CHANNEL ORGANISATIE BESTAAT NOG NIET Rapportage expertgroep Omni-channel Organisatie Januari 2014 Shopping 2020 It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De Intercedent heeft de toekomst!

De Intercedent heeft de toekomst! De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie. Eindrapport HFM In opdracht van ABU en NBBU 2012 1 Samenvatting Ontwikkelingen in

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen 3133-1 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Auteur: Saskia Boon 1. Vier generaties, vier manieren van werken 2 2. Speciale aandacht voor generatie Y 3 3. Generatie Y en kenniswerk 6 4. Parallelle

Nadere informatie

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie?

Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Unique Collection Werken aan de flexibele schil. Verre fictie of noodzakelijke evolutie? Uitgave Unique Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie