A7-0101/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/ /0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst."

Transcriptie

1 A7-0101/ AMENDEMENTEN ingediend door de Commissie vervoer en toerisme Verslag Brian Simpson Vervoerbare drukapparatuur A7-0101/2010 (COM(2009)0482 C7-0161/ /0131(COD)) 1 Overweging 3 (3) Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land breidde de toepassing van de bepalingen van bepaalde internationale overeenkomsten uit tot nationaal verkeer om de voorwaarden te harmoniseren waaronder gevaarlijke goederen worden vervoerd over de weg, per spoor en over binnenwateren binnen de Gemeenschap. (3) Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land breidde de toepassing van de bepalingen van bepaalde internationale overeenkomsten uit tot nationaal verkeer om de voorwaarden te harmoniseren waaronder gevaarlijke goederen worden vervoerd over de weg, per spoor en over binnenwateren binnen de Unie. Motivering Deze wijziging geldt voor de gehele tekst. PE / 1

2 2 Overweging 11 (11) Periodieke keuringen en bijzondere keuringen van vervoerbare drukapparatuur moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en in overeenstemming met deze richtlijn om te kunnen verzekeren dat de apparatuur steeds in overeenstemming is met de veiligheidseisen in deze richtlijn en bijlagen. (11) Periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en bijzondere keuringen van vervoerbare drukapparatuur moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en in overeenstemming met deze richtlijn om te kunnen verzekeren dat de apparatuur steeds in overeenstemming is met de veiligheidseisen in deze richtlijn en bijlagen. 3 Overweging 12 bis (nieuw) (12 bis) Deze richtlijn dient niet van toepassing te zijn op vervoerbare drukapparatuur die in de handel werd gebracht voor de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG en waarvoor geen hernieuwde conformiteitsbeoordeling werd uitgevoerd. 4 Overweging 13 (13) Bestaande vervoerbare drukapparatuur die niet eerder werd beoordeeld op overeenstemming met Richtlijn 1999/36/EG, moet opnieuw worden beoordeeld en gemarkeerd in overeenstemming met de bepalingen in deze richtlijn om te kunnen aantonen dat de apparatuur voldoet aan de veiligheidseisen en om vrij verkeer en (13) Bestaande vervoerbare drukapparatuur die niet eerder werd beoordeeld op overeenstemming met Richtlijn 1999/36/EG, dient, om voor vrij verkeer en vrij gebruik in aanmerking te kunnen komen, aan een hernieuwde conformiteitsbeoordeling te worden onderworpen. PE / 2

3 gebruik te kunnen verzekeren. 5 Overweging 18 (18) Lidstaten moeten maatregelen kunnen nemen om het in de handel brengen of het gebruik van apparatuur die een veiligheidsrisico inhoudt onder bepaalde omstandigheden te beperken of te verbieden. (18) Lidstaten moeten maatregelen kunnen nemen om het in de handel brengen of het gebruik van apparatuur die een veiligheidsrisico inhoudt onder bepaalde omstandigheden te beperken of te verbieden, ook wanneer de apparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2008/68/EG en deze richtlijn. 6 Overweging 18 bis (nieuw) (18 bis) De Commissie dient specifieke richtsnoeren op te stellen om de praktische uitvoering van de technische voorschriften van deze richtlijn te vergemakkelijken, en moet daarbij rekening houden met de resultaten van de uitwisseling van ervaringen zoals bedoeld in de artikelen 28 en Overweging 19 (19) De voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden. Schrappen PE / 3

4 8 Overweging 20 (20) De Commissie dient met name de bevoegdheid te krijgen om de bijlagen aan te passen aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn, onder andere door nieuwe niet-essentiële onderdelen toe te voegen, moeten zij worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing waarin artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG voorziet. (20) De Commissie dient de bevoegdheid te krijgen om overeenkomstig artikel 290 van het VWEU gedelegeerde handelingen vast te stellen ten aanzien van bepaalde aanpassingen van de bijlagen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie gedurende haar voorbereidende werkzaamheden adequaat overleg voert, onder meer op deskundigenniveau. 9 Overweging 21 bis (nieuw) (21 bis) Overeenkomstig punt 34 van het interinstitutioneel akkoord inzake beter wetgeven worden de lidstaten ertoe aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Unie hun eigen tabellen op te stellen, die voorzover mogelijk het verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken. 10 Artikel 1 lid 2 letter b (b) vervoerbare drukapparatuur zoals bepaald in artikel 2, lid 1, die voorzien is van de conformiteitsmarkeringen zoals bepaald in deze richtlijn of in Richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG of (b) vervoerbare drukapparatuur zoals bepaald in artikel 2, lid 1, die voorzien is van de conformiteitsmarkeringen zoals bepaald in deze richtlijn of in Richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG of PE / 4

5 99/36/EG, voor hun periodieke keuringen, bijzondere keuringen en gebruik; 99/36/EG, voor hun periodieke keuringen, tussentijdse keuringen, bijzondere keuringen en gebruik; 11 Artikel 2 punt 1 letter a (a) alle drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bepaald in hoofdstuk 6.2 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, (a) alle drukrecipiënten, kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bedoeld in hoofdstuk 6.2 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, 12 Artikel 2 punt 1 letter b (b) tanks, batterijvoertuigen en -wagons, MEGC's (multiple element gas containers), hun kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bepaald in hoofdstuk 6.8 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, indien de apparatuur onder a) of b) wordt gebruikt overeenkomstig de bijlagen voor het vervoer van gassen van klasse 2, uitgezonderd gassen of artikels met cijfers 6 en 7 in de classificatiecode, en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van andere klassen die worden vermeld in bijlage I bij deze richtlijn; (b) tanks, batterijvoertuigen en -wagons, MEGC's (multiple element gas containers), hun kranen en, in voorkomend geval, ander toebehoren, zoals bedoeld in hoofdstuk 6.8 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG, indien de apparatuur onder a) of b) wordt gebruikt overeenkomstig de bijlagen voor het vervoer van gassen van klasse 2, uitgezonderd gassen of artikels met cijfers 6 en 7 in de classificatiecode, en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van andere klassen die worden vermeld in bijlage I bij deze richtlijn; Onder vervoerbare drukapparatuur wordt ook verstaan: gaspatronen (VN-nummer 2037), uitgezonderd aerosolen (VN-nummer 1950), open cryogene recipiënten, gasflessen voor ademhalingstoestellen, brandblusapparaten (VN-nummer 1044), vervoerbare drukapparatuur die is vrijgesteld overeenkomstig punt van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en vervoerbare drukapparatuur die is vrijgesteld van de voorschriften over de constructie en het testen van PE / 5

6 verpakkingen volgens speciale bepalingen in punt 3.3 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. 13 Artikel 2 punt "marktdeelnemers": de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur, de eigenaar of de operator die, al dan niet tegen betaling, aan een handelsactiviteit deelneemt; 14. "marktdeelnemers": de fabrikant, de gemachtigde, de importeur, de distributeur, de eigenaar of de operator die, al dan niet tegen betaling, aan een handelsactiviteit of een openbare dienst deelneemt; 14 Artikel 2 punt "hernieuwde conformiteitsbeoordeling": de procedure, op verzoek van de eigenaar, die ertoe strekt om a posteriori te beoordelen of vervoerbare drukapparatuur die voor de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG werd vervaardigd en in de handel werd gebracht, conform is; 17. "hernieuwde conformiteitsbeoordeling": de procedure, op verzoek van de eigenaar of operator, die ertoe strekt om a posteriori te beoordelen of vervoerbare drukapparatuur die voor de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG werd vervaardigd en in de handel werd gebracht, conform is; 15 Artikel 2 punt 18 bis (nieuw) 18 bis. "tussentijdse keuring": de tussentijdse keuring en de procedures die gelden voor tussentijdse keuringen als vermeld in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG; PE / 6

7 16 Artikel 2 punt "accreditatie": een formele verklaring van een nationale accreditatie-instantie dat een aangemelde instantie voldoet aan de eisen die bepaald zijn in de tweede alinea van punt van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG; 21. "accreditatie": een formele verklaring van een nationale accreditatie-instantie dat een aangemelde instantie voldoet aan de eisen die bepaald zijn in de tweede alinea van punt van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG; 17 Artikel 2 laatste alinea Onder vervoerbare drukapparatuur wordt ook verstaan: gaspatronen (VN-nummer 2037), uitgezonderd aerosolen (VN-nummer 1950), open cryogene recipiënten, gasflessen voor ademhalingstoestellen, brandblusapparaten (VN-nummer 1044), vervoerbare drukapparatuur die is vrijgesteld overeenkomstig van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en vervoerbare drukapparatuur die is vrijgesteld van de voorschriften over de constructie en het testen van verpakkingen volgens speciale bepalingen in 3.3 van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. Schrappen 18 Artikel 4 lid 4 4. Fabrikanten die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen in de handel gebrachte vervoerbare drukapparatuur niet conform is met de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en met 4. Fabrikanten die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat door hen in de handel gebrachte vervoerbare drukapparatuur niet conform is met de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG of met PE / 7

8 deze richtlijn, nemen onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om de vervoerbare drukapparatuur conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen fabrikanten, indien de vervoerbare drukapparatuur een risico vertoont, de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar zij de vervoerbare drukapparatuur op de markt hebben aangeboden hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de nonconformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven. deze richtlijn, nemen onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om de vervoerbare drukapparatuur conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. Bovendien brengen fabrikanten, indien de vervoerbare drukapparatuur een risico vertoont, de bevoegde nationale autoriteiten van de lidstaten waar zij de vervoerbare drukapparatuur op de markt hebben aangeboden hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder de nonconformiteit en alle genomen corrigerende maatregelen uitvoerig beschrijven. 19 Artikel 5 lid 1 alinea 2 De verplichtingen uit hoofde van artikel 4, lid 1, en de opstelling van technische documentatie maken geen deel uit van het mandaat van de gemachtigde. De verplichtingen uit hoofde van artikel 4, leden 1 en 2, en de opstelling van technische documentatie maken geen deel uit van het mandaat van de gemachtigde. 20 Artikel 5 lid 2 letter a (a) de technische documentatie ten minste gedurende 20 jaar vanaf de productiedatum van de vervoerbare drukapparatuur ter beschikking houden van de nationale toezichtautoriteiten; (a) de technische documentatie ten minste gedurende de in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG voor fabrikanten aangegeven periode ter beschikking houden van de nationale toezichtautoriteiten; 21 Artikel 6 lid 6 6. Importeurs houden, gedurende minstens 20 jaar vanaf de vervaardigingsdatum van de vervoerbare drukapparatuur, een kopie 6. Importeurs houden, ten minste gedurende de in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG voor fabrikanten aangegeven PE / 8

9 van de technische documentatie ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor dat de technische documentatie op verzoek aan die autoriteiten kan worden verstrekt. periode, een kopie van de technische documentatie ter beschikking van de markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor dat de technische documentatie op verzoek aan die autoriteiten kan worden verstrekt. 22 Artikel 7 lid 1 alinea 2 Wanneer een distributeur van mening is of redenen heeft om aan te nemen dat de vervoerbare drukapparatuur niet conform is met de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG of met deze richtlijn, mag hij de vervoerbare drukapparatuur niet op de markt aanbieden alvorens de apparatuur conform is gemaakt. Wanneer de vervoerbare drukapparatuur een risico vertoont, brengt de distributeur de fabrikant of de importeur, alsook de markttoezichtautoriteiten, hiervan bovendien op de hoogte. (Niet van toepassing op de Nederlandse versie) 23 Artikel 8 lid 3 bis (nieuw) 3 bis. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren die vervoerbare drukapparatuur voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden of voor hun vrijetijds- of sportactiviteiten willen gebruiken of reeds gebruiken. 24 Artikel 11 inleidende formule Op verzoek van de markttoezichtautoriteiten delen Op verzoek van de markttoezichtautoriteiten delen PE / 9

10 marktdeelnemers hen gedurende de periode vermeld in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG mee: marktdeelnemers hen gedurende een periode van ten minste 10 jaar mee: 25 Artikel 12 lid 1 1. De vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder a), wordt verwezen, voldoet aan de eisen van de conformiteitsbeoordeling, de periodieke keuring en de bijzondere keuringen overeenkomstig de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en hoofdstukken 3 en 4 van deze richtlijn. 1. De vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder a), wordt verwezen, voldoet aan de eisen van de conformiteitsbeoordeling, de periodieke keuring, de tussentijdse keuring en de bijzondere keuringen overeenkomstig de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en hoofdstukken 3 en 4 van deze richtlijn. 26 Artikel 12 lid 2 2. De vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder b), wordt verwezen voldoet aan de specificaties van de documentatie op basis waarvan de apparatuur werd vervaardigd. De apparatuur is het voorwerp van periodieke keuringen en bijzondere keuringen en van de eisen in hoofdstukken 3 en 4 van deze richtlijn. 2. De vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder b), wordt verwezen voldoet aan de specificaties van de documentatie op basis waarvan de apparatuur werd vervaardigd. De apparatuur is het voorwerp van periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en bijzondere keuringen overeenkomstig de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en van de eisen in hoofdstukken 3 en 4 van deze richtlijn. 27 Artikel 12 lid 3 3. Conformiteitsbeoordelingscertificaten, certificaten van hernieuwde conformiteitsbeoordelingen en verslagen van periodieke keuringen en bijzondere 3. Conformiteitsbeoordelingscertificaten, certificaten van hernieuwde conformiteitsbeoordelingen en verslagen van periodieke keuringen, tussentijdse PE / 10

11 keuringen die door een aangemelde instantie worden afgegeven, zijn geldig in alle lidstaten. Voor afneembare onderdelen van vervoerbare drukapparatuur kan een afzonderlijke conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. keuringen en bijzondere keuringen die door een aangemelde instantie worden afgegeven, zijn geldig in alle lidstaten. Voor afneembare onderdelen van navulbare vervoerbare drukapparatuur kan een afzonderlijke conformiteitsbeoordeling worden uitgevoerd. 28 Artikel 14 lid 6 6. Afneembare onderdelen die rechtstreeks voor de veiligheid dienen, krijgen de pimarkering. 6. Afneembare onderdelen van navulbare vervoerbare drukapparatuur die rechtstreeks voor de veiligheid dienen, krijgen de pi-markering. 29 Artikel 15 lid 4 4. De pi-markering wordt zichtbaar, leesbaar en permanent aangebracht op de vervoerbare drukapparatuur of op het gegevensplaatje, alsook op de afneembare onderdelen van vervoerbare drukapparatuur die rechtstreeks voor de veiligheid dienen. 4. De pi-markering wordt zichtbaar, leesbaar en permanent aangebracht op de vervoerbare drukapparatuur of op het gegevensplaatje, alsook op de afneembare onderdelen van navulbare vervoerbare drukapparatuur die rechtstreeks voor de veiligheid dienen. 30 Artikel 15 lid 5 5. De pi-markering wordt aangebracht voordat de nieuwe vervoerbare drukapparatuur of afneembare onderdelen van de vervoerbare drukapparatuur die rechtstreeks voor de veiligheid dienen, in de handel worden gebracht. 5. De pi-markering wordt aangebracht voordat de nieuwe vervoerbare drukapparatuur of afneembare onderdelen van de navulbare vervoerbare drukapparatuur die rechtstreeks voor de veiligheid dienen, in de handel worden gebracht. PE / 11

12 31 Artikel 15 lid 7 7. De markering van de datum van de periodieke keuring wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring. 7. De markering van de datum van de periodieke keuring of, waar van toepassing, de tussentijdse keuring gaat vergezeld van het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring. 32 Artikel 21 lid 2 letter a (a) de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en de hernieuwde conformiteitsbeoordelingsactiviteiten; (a) de activiteiten met betrekking tot conformiteitsbeoordeling, periodieke keuring, tussentijdse keuring, bijzondere keuringen en hernieuwde conformiteitsbeoordeling; 33 Artikel 21 lid 2 letter b (b) de procedures met betrekking tot a), zoals periodieke keuring, bijzondere keuringen en hernieuwde conformiteitsbeoordeling; (b) de procedures met betrekking tot a); 34 Artikel 22 lid 3 3. Bij de aanmelding worden de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en de activiteiten met betrekking tot 3. Bij de aanmelding wordt de uit hoofde van artikel 21, lid 2, vereiste informatie verstrekt. PE / 12

13 periodieke keuringen en bijzondere keuringen, de gebruikte procedures, de betrokken vervoerbare drukapparatuur en de bekwaamheidsattestatie uitvoerig beschreven. 35 Artikel 26 lid 1 1. Aangemelde instanties voeren conformiteitsbeoordelingen, periodieke keuringen en bijzondere keuringen uit volgens de bepalingen in hun aanmelding en overeenkomstig de conformiteitsbeoordelingsprocedures in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. 1. Aangemelde instanties voeren conformiteitsbeoordelingen, periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en bijzondere keuringen uit volgens de bepalingen in hun aanmelding en de procedures in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. 36 Artikel 27 lid 1 letter c (c) informatieverzoeken over conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die zij van markttoezichtautoriteiten ontvangen; (c) informatieverzoeken over verrichte activiteiten die zij van markttoezichtautoriteiten ontvangen; 37 Artikel 27 lid 1 letter d (d) op verzoek, de binnen de werkingssfeer van hun aanmelding verrichte conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en andere activiteiten, waaronder grensoverschrijdende activiteiten en uitbesteding. (d) op verzoek, de binnen de werkingssfeer van hun aanmelding verrichte activiteiten en alle andere verrichte activiteiten, waaronder grensoverschrijdende activiteiten en uitbesteding. PE / 13

14 38 Artikel 27 lid 2 2. Aangemelde instanties verstrekken de andere, uit hoofde van deze richtlijn aangemelde instanties die soortgelijke conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, en activiteiten met betrekking tot periodieke keuringen en bijzondere keuringen voor dezelfde vervoerbare drukapparatuur verrichten, relevante informatie over negatieve conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op verzoek ook over positieve conformiteitsbeoordelingsresultaten. 2. Aangemelde instanties verstrekken de andere, uit hoofde van deze richtlijn aangemelde instanties die soortgelijke conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, en activiteiten met betrekking tot periodieke keuringen, tussentijdse keuringen en bijzondere keuringen voor dezelfde vervoerbare drukapparatuur verrichten, relevante informatie over negatieve conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op verzoek ook over positieve conformiteitsbeoordelingsresultaten. 39 Artikel 28 inleidende formule De Commissie voorziet in de organisatie van de uitwisseling van ervaringen tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor: De Commissie voorziet in de organisatie van de uitwisseling van ervaringen tussen de nationale autoriteiten van de lidstaten die uit hoofde van deze richtlijn verantwoordelijk zijn voor: 40 Artikel 31 lid 1 alinea 1 1. Wanneer na voltooiing van de procedure in artikel 30, leden 3 en 4, bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat de nationale maatregel in strijd is met de Gemeenschapswetgeving, treedt de Commissie onverwijld in overleg met de lidstaten en de betrokken marktdeelnemer(s) en voert zij een evaluatie van de nationale maatregel uit. 1. Wanneer na voltooiing van de procedure in artikel 30, leden 3 en 4, bezwaren tegen een maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat een nationale maatregel in strijd is met een juridisch bindende handeling van de Unie, treedt de Commissie onverwijld in overleg met de lidstaten en de betrokken marktdeelnemer(s) en evalueert zij de nationale maatregel. Aan de hand van die PE / 14

15 Aan de hand van die evaluatie besluit de Commissie of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is. evaluatie besluit de Commissie of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is. 41 Artikel 33 lid 1 letter a (a) de pi-markering is in strijd met artikel 12, 13 of 14 aangebracht; (a) de pi-markering is in strijd met artikel 12, 13, 14 of 15 aangebracht; 42 Artikel 33 lid 1 letter d (d) er werd niet voldaan aan de eisen in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. (d) er werd niet voldaan aan de eisen in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en deze richtlijn. 43 Artikel 35 De Commissie kan de bijlagen bij deze richtlijn aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aanpassen, met name om rekening te houden met wijzigingen aan de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. Deze maatregelen die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn aan te passen, onder andere door nieuwe niet-essentiële onderdelen toe te voegen, worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing zoals vermeld in artikel 36, lid 2. De Commissie kan overeenkomstig artikel 290 van het VWEU gedelegeerde handelingen vaststellen ten aanzien van aanpassingen van de bijlagen bij deze richtlijn aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, met name om rekening te houden met wijzigingen in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. Op de in dit artikel bedoelde gedelegeerde handelingen zijn de procedures van de artikelen 36, 36 bis en 36 ter van toepassing. PE / 15

16 44 Artikel 36 titel Comité Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie 45 Artikel 36 lid 1 1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité voor het vervoer van gevaarlijke goederen dat is ingesteld uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2008/68/EG. 1. De bevoegdheid om de in artikel 35 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend. 46 Artikel 36 lid 2 2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dit besluit. De in artikel 5 bis, lid 3, onder c), en lid 4, onder b) en e), van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijnen worden vastgesteld op respectievelijk één maand, één maand en twee maanden. 2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis. 47 Artikel 36 lid 2 bis (nieuw) 2 bis. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is PE / 16

17 onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 36 bis en 36 ter. 48 Artikel 36 bis (nieuw) Artikel 36 bis Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie 1. De delegatie van de in artikel 35 bedoelde bevoegdheid kan door het Europees Parlement of de Raad op elk moment worden ingetrokken. 2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke tijd voordat het definitieve besluit wordt genomen op de hoogte te brengen en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom. 3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. 49 Artikel 36 ter (nieuw) door de Commissie voorgestelde tekst Artikel 36 ter Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen PE / 17

18 1. Het Europees Parlement of de Raad kan binnen drie maanden na de datum van kennisgeving bezwaar aantekenen tegen een gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze periode met twee maanden verlengd. 2. Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het verstrijken van deze termijn bezwaar heeft aangetekend tegen de gedelegeerde handeling, wordt deze in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en treedt deze op de daarin bepaalde datum in werking. Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij voornemens zijn geen bezwaar aan te tekenen, kan de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden. 3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedelegeerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet. 50 Artikel 38 lid 1 1. Certificaten van EEGmodelgoedkeuringen voor vervoerbare drukapparatuur die zijn afgegeven uit hoofde van Richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG en certificaten van EG-ontwerponderzoek die zijn afgegeven uit hoofde van Richtlijn 1999/36/EG, worden erkend gelijkwaardig te zijn aan de goedkeuringscertificaten waarnaar in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG wordt verwezen. 1. Certificaten van EEGmodelgoedkeuringen voor vervoerbare drukapparatuur die zijn afgegeven uit hoofde van Richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG en certificaten van EG-ontwerponderzoek die zijn afgegeven uit hoofde van Richtlijn 1999/36/EG, worden erkend gelijkwaardig te zijn aan de goedkeuringscertificaten waarnaar in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG wordt verwezen en zijn PE / 18

19 onderworpen aan de bepalingen in die bijlagen inzake de in de tijd beperkte erkenning van goedkeuringen. 51 Artikel 38 bis (nieuw) Artikel 38 bis Verplichtingen van de lidstaten De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de betrokken marktdeelnemers de bepalingen in de hoofdstukken 2 en 5 naleven. De lidstaten zorgen er eveneens voor dat de nodige maatregelen worden genomen ter uitvoering van de artikelen 12 tot 15 van hoofdstuk Artikel 39 lid 1 alinea 1 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2011 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn. 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 juni 2011 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede. 53 Bijlage I VN-nummer 1790 FLUORWATERSTOF, OPLOSSING, MET MEER DAN 85% FLUORWATERSTOF MET MEER DAN 85% WATERSTOFFLUORIDE PE / 19

20 FLUORWATERSTOF 54 Bijlage III punt 1 1. De methode om ervoor te zorgen dat de vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder c), wordt verwezen en die voor de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG werd vervaardigd en in bedrijf werd gesteld, voldoet aan de relevante bepalingen van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG zoals van toepassing bij de hernieuwde beoordeling, wordt in deze bijlage omschreven. 1. De methode om ervoor te zorgen dat de vervoerbare drukapparatuur waarnaar in artikel 1, lid 2, onder c), wordt verwezen en die voor de datum van tenuitvoerlegging van Richtlijn 1999/36/EG werd vervaardigd en in bedrijf werd gesteld, voldoet aan de relevante bepalingen van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en aan de relevante bepalingen van deze richtlijn zoals van toepassing bij de hernieuwde beoordeling, wordt in deze bijlage omschreven. 55 Bijlage III punt 2 2. De eigenaar of zijn gemachtigde die in de Gemeenschap is gevestigd of de houder moet een aangemelde instantie de gegevens betreffende de vervoerbare drukapparatuur ter beschikking stellen overeenkomstig EN ISO/IEC 17020:2004 type A, die een precieze identificatie mogelijk maken (oorsprong, toegepaste ontwerpvoorschriften en, met betrekking tot acetyleenflessen, eveneens indicaties betreffende het poreuze materiaal). Deze informatie moet in voorkomend geval de voorgeschreven gebruiksbeperkingen omvatten, alsmede de nota's betreffende eventuele schade of uitgevoerde reparaties. 2. De eigenaar of operator moet een aangemelde instantie die voor de hernieuwde conformiteitsbeoordeling is aangemeld, de gegevens betreffende de vervoerbare drukapparatuur ter beschikking stellen overeenkomstig EN ISO/IEC 17020:2004 type A, die een precieze identificatie mogelijk maken (oorsprong, toegepaste ontwerpvoorschriften en, met betrekking tot acetyleenflessen, eveneens indicaties betreffende het poreuze materiaal). Deze informatie moet in voorkomend geval de voorgeschreven gebruiksbeperkingen omvatten, alsmede de nota's betreffende eventuele schade of uitgevoerde reparaties. PE / 20

21 56 Bijlage III punt 3 3. De aangemelde instantie van het type A zal beoordelen of de vervoerbare drukapparatuur ten minste even veilig is als de bij de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG bedoelde vervoerbare drukapparatuur. Die beoordeling moet worden uitgevoerd op grond van de overeenkomstig punt 2 overgelegde gegevens en, in voorkomend geval, extra keuringen. 3. De aangemelde instantie van het type A die voor de hernieuwde conformiteitsbeoordeling is aangemeld, zal beoordelen of de vervoerbare drukapparatuur ten minste even veilig is als de bij de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG bedoelde vervoerbare drukapparatuur. Die beoordeling moet worden uitgevoerd op grond van de overeenkomstig punt 2 overgelegde gegevens en, in voorkomend geval, extra keuringen. 57 Bijlage III punt 4 4. Wanneer drukrecipiënten in serie zijn vervaardigd, mogen de lidstaten toestaan dat de conformiteitsbeoordeling van afzonderlijke drukrecipiënten, met inbegrip van hun kranen en ander toebehoren gebruikt voor het vervoer, door een erkende instantie wordt uitgevoerd overeenkomstig EN ISO/IEC 17020:2004 Type B, op voorwaarde dat de conformiteitsbeoordeling van het type door een aangemelde instantie van het type A wordt uitgevoerd overeenkomstig lid 3. Schrappen 58 Bijlage III punt 5 5. Wanneer de resultaten van de beoordelingen in de leden 3 en 4 bevredigend zijn, wordt de vervoerbare 5. Wanneer de resultaten van de beoordelingen bevredigend zijn, wordt de vervoerbare drukapparatuur onderworpen PE / 21

22 drukapparatuur onderworpen aan de periodieke keuring zoals omschreven in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en wordt de pi-markering door de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring toegepast overeenkomstig artikel 14, leden 1 tot en met 5. De pi-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie van het type A die verantwoordelijk is voor de hernieuwde conformiteitsbeoordeling en door het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring indien dit een andere instantie is. aan de periodieke keuring zoals omschreven in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG. Indien aan de eisen van die periodieke keuring is voldaan, wordt de pi-markering door of onder toezicht van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring aangebracht overeenkomstig artikel 14, leden 1 tot en met 5. De pi-markering wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring. De aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring, geeft overeenkomstig punt 6 een certificaat van hernieuwde beoordeling af. 59 Bijlage III punt 5 bis (nieuw) 5 bis. Wanneer drukrecipiënten in serie zijn vervaardigd, mogen de lidstaten toestaan dat de hernieuwde conformiteitsbeoordeling van afzonderlijke drukrecipiënten, met inbegrip van hun kranen en ander toebehoren gebruikt voor het vervoer, wordt uitgevoerd door een aangemelde instantie die voor de periodieke keuring van de relevante vervoerbare drukrecipiënten is aangemeld, op voorwaarde dat de conformiteitsbeoordeling van het type overeenkomstig punt 3 is uitgevoerd door een aangemelde instantie van het type A die verantwoordelijk is voor de hernieuwde conformiteitsbeoordeling, en een certificaat van hernieuwde typebeoordeling is afgegeven. De pimarkering wordt gevolgd door het identificatienummer van de aangemelde PE / 22

23 instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring. 60 Bijlage III punt 6 6. Een certificaat van hernieuwde beoordeling wordt afgegeven. Wanneer de procedure in lid 4 wordt toegepast, geeft de instantie van het type A het certificaat van hernieuwde beoordeling af met minstens de volgende gegevens: (a) de identificatie van de aangemelde instantie; (b) de naam en het adres van de fabrikant en, indien de fabrikant niet de houder is, van de houder van de originele goedkeuring voor de vervoerbare drukapparatuur die opnieuw wordt beoordeeld; (c) de identificatiegegevens van de vervoerbare drukapparatuur die tot de series behoort; en (d) de afgiftedatum. 6. In alle gevallen geeft de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring het certificaat van hernieuwde beoordeling af met minstens de volgende gegevens: (a) de identificatie van de aangemelde instantie die het certificaat afgeeft, en het identificatienummer van de aangemelde instantie van het type A die verantwoordelijk is voor de hernieuwde beoordeling overeenkomstig punt 3, indien dit een andere instantie is; (b) de naam en het adres van de in punt 2 vermelde eigenaar of operator; (c) indien de procedure van punt 5 bis wordt toegepast, de identificatiegegevens van het certificaat van hernieuwde typebeoordeling; (d) de identificatiegegevens van de vervoerbare drukapparatuur waarop de pimarkering is aangebracht, met minstens het serienummer of de serienummers; en (e) de afgiftedatum. 61 Bijlage III punt 7 7. In alle andere gevallen geeft de 7. Een certificaat van hernieuwde PE / 23

24 aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de periodieke keuring het certificaat van hernieuwde beoordeling af met minstens de volgende gegevens: (a) de identificatie van de aangemelde instantie; (b) de naam en het adres van de eigenaar of zijn gemachtigde die in de Gemeenschap is gevestigd of de in lid 2 vermelde houder; (c) identificatiegegevens van de vervoerbare drukapparatuur waarop de pimarkering werd toegepast, met minstens het serienummer of de serienummers; en (d) de afgiftedatum typebeoordeling wordt afgegeven. Wanneer de procedure van punt 5 bis wordt toegepast, geeft de instantie van het type A die verantwoordelijk is voor de hernieuwde conformiteitsbeoordeling, het certificaat van hernieuwde typebeoordeling af met minstens de volgende gegevens: (a) de identificatie van de aangemelde instantie die het certificaat afgeeft; (b) de naam en het adres van de fabrikant en, indien de fabrikant niet de houder is, van de houder van de originele goedkeuring voor de vervoerbare drukapparatuur die opnieuw wordt beoordeeld; (c) de identificatiegegevens van de vervoerbare drukapparatuur die tot de series behoort; en (d) de afgiftedatum, (e) de vermelding: "dit certificaat machtigt niet tot het vervaardigen van vervoerbare drukapparatuur of onderdelen daarvan". 62 Bijlage III punt 7 laatste alinea Door de pi-markering aan te brengen of te laten aanbrengen, geeft de eigenaar of de operator aan dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van de vervoerbare drukapparatuur met alle toepasselijke eisen die zijn vastgelegd in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en in deze richtlijn, zoals van toepassing bij de hernieuwde beoordeling. Schrappen PE / 24

25 63 Bijlage III punt 7 bis (nieuw) 7 bis. Door de pi-markering aan te brengen of te laten aanbrengen, geeft de eigenaar of de operator aan dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de conformiteit van de vervoerbare drukapparatuur met alle toepasselijke eisen die zijn vastgelegd in de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG en in deze richtlijn, zoals van toepassing bij de hernieuwde beoordeling. 64 Bijlage III punt 7 ter (nieuw) 7 ter. Waar van toepassing, wordt rekening gehouden met de bepalingen in bijlage II, punt 2, en wordt ook de in die bijlage bedoelde koudemarkering aangebracht. 65 Bijlage bij de ontwerpwetgevingsresolutie Verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over artikel 290 VWEU Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat de bepalingen van deze verordening geen afbreuk doen aan enig toekomstig standpunt van de instellingen inzake de tenuitvoerlegging van artikel 290 VWEU of afzonderlijke wetgevingshandelingen die dergelijke bepalingen bevatten. PE / 25

26 Verklaring van de Commissie over de kennisgeving van gedelegeerde handelingen De Europese Commissie neemt er nota van dat, behalve in gevallen waarin voor de wetgevingshandeling een spoedprocedure vereist is, het Europees Parlement en de Raad van mening zijn dat bij de kennisgeving van gedelegeerde handelingen rekening dient te worden gehouden met de recesperioden van de instellingen (winterreces, zomerreces en de Europese verkiezingen), teneinde te waarborgen dat het Europees Parlement en de Raad hun prerogatieven binnen de termijnen die in de desbetreffende wetgevingshandelingen zijn vastgelegd, kunnen uitoefenen, en is bereid dienovereenkomstig te werk te gaan. PE / 26

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2009/0060B(COD) Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie buitenlandse zaken 2009/0060B(COD) 11.5.2010 AMENDEMENTEN 7-13 Ontwerpverslag Kinga Gál en Barbara Lochbihler (PE430.281v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDEMENTEN 35-50 Ontwerpverslag Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisatie van de wetgevingen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 7.10.2015 L 262/1 I (Wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2015/1775 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 28.2.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 55/13 VERORDENING (EU) Nr. 182/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 913 definitief 2006/0301 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 146/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/879 VAN DE COMMISSIE van 2 juni 2016 tot vaststelling van de nadere regelingen met betrekking tot de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN

L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN L 94/8 Publicatieblad van de Europese Unie 5.4.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/43/EG VAN DE COMMISSIE van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 2 september 2008 (10.09) (OR. en) 12600/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0030 (COD) LIMITE AGRILEG 144 CODEC 1043 NOTA I-PUNT van: aan: nr. Comv.:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) 14533/08. Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (28.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2007/0192 (C S) 14533/08 GAF 14 FI 400 UEM 182 EUROPOL 71 DROIPE 79 OTA I-PU T van: de Groep fraudebestrijding

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 3 mei 2017 (OR. en) 2016/0145 (COD) PE-CONS 11/17 PECHE 71 CODEC 261 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 juni 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) PE-CONS 3620/07 TRANS 169 CODEC 531 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 949 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1

VERORDENINGEN. 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 16.6.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 152/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 469/2009 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/79 VERORDENING (EU) Nr. 599/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0029(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0029(COD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0029(COD) 29.8.2016 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen in verband met de implementatie van richtlijn 2013/29/EU

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 31.3.2016 L 81/51 VERORDENING (EU) 2016/425 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (Voor

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007

EUROPEES PARLEMENT C6-0114/2007. Gemeenschappelijk standpunt. Zittingsdocument 2006/0018(COD) 24/04/2007 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Zittingsdocument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Gemeenschappelijk standpunt Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 19 april 2007 met het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 29.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 96/357 RICHTLIJN 2014/35/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 24 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 VOORSTEL van: ingekomen: 19 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE L 298/16 16.10.2014 UITVOERINGSRICHTLIJN 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014 tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad wat betreft de registratie van leveranciers en van rassen en

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.3.2010 COM(2010) 83 definitief 2010/0051 (COD) C7-0073/10 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van de voorschriften en algemene

Nadere informatie

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 C5-0208/1999 25/10/1999 ***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. /1999 DOOR DE RAAD VASTGESTELD OP 29 MAART 1999 MET

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutioneel dossier: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 april 2004 (OR. en) 2002/0025 (COD) C5-0156/04 PE-CONS 3641/04 TRANS 134 CODEC 408 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1999D0089 02/08/2001 Aantal bladzijden: 6 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen

betreffende met GGO's geproduceerde levensmiddelen L 268/24 VERORDENING (EG) Nr. 1830/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I

P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I P7_TA-PROV(2013)0358 Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 september 2013 over het voorstel voor een verordening van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9099 14 februari 2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 februari 2017, nr. WJZ / 16108877, tot wijziging

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie 29.3.2017 A8-0048/333 333 Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas Overweging 20 bis (nieuw) (20 bis) Om te waarborgen dat alle gegevens die afkomstig zijn van de typegoedkeuringstests op nationaal niveau

Nadere informatie

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A

15735/14 oms/rts/dau/roe/mt 1 DGG3A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0108 (COD) 15735/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad ENT 265 CONSOM 247 SOC 799 MI 909

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0010 (NLE) 8430/17 LIMITE PUBLIC ENV 375 COMPET 264 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 23 februari 2012 inzake de procedures

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2008 (OR. fr) PUBLIC 16242/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) LIMITE FISC 171 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: RICHTLIJN

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.7.2017 COM(2017) 361 final 2014/0175 (COD) Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende aanvullende douanerechten op de invoer

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 5.7.2014 L 198/7 BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 januari 2014 betreffende de nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten van deelnemende lidstaten die niet de euro als munt hebben

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 162/12 27.6.2015 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1011 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.9.2014 COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

Bouwproductenverordening

Bouwproductenverordening Bouwproductenverordening Van kracht vanaf 1 juli 2013 - markering De CE - markering is het "paspoort" van een product, dat aangeeft dat het verhandeld mag worden in om het even welke lidstaat. Vanaf 1

Nadere informatie

De nieuwe Liftenrichtlijn

De nieuwe Liftenrichtlijn De nieuwe Liftenrichtlijn Agoria Regulations & standards Brussel, 20 oktober 2016 Jo Hulsmans FOD economie Dienst reglementering en veiligheid http://economie.fgov.be Overzicht Inleiding Verplichtingen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 229 Besluit van 15 juni 2016, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit,

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2000 (15.11) (OR. fr) 12957/00 LIMITE MIGR 89 COMIX 785 NOTA van: aan: Betreft: het Voorzitterschap het Strategisch Comité immigratie, grenzen en asiel initiatief

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van gerechtelijke laboratoria RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 juli 2009 (OR. en) 11419/09 JAI 424 ENFOPOL 181 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: KADERBESLUIT VAN DE RAAD over de accreditatie van activiteiten van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 21.1.2009 COM(2009) 12 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD betreffende het voorlopig verbod op het gebruik en de verkoop in Hongarije

Nadere informatie

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1,

gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (15853/2/2002 C5-0137/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0325 Verlening van luchtvaartnavigatiediensten ***II Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A7-0319/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2013)0102 C7-0047/ /0062(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst 31.1.2014 A7-0319/ 001-019 AMENDEMENTEN 001-019 ingediend door de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Verslag Sari Essayah Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels A7-0319/2013

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 19.3.2002 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 76/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 484/2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0285 (E) 15528/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie