Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden"

Transcriptie

1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Giessenlanden 1 Algemeen Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid Wetenschappelijke studies laten zien dat een integrale benadering van de problematiek rondom alcohol een cruciaal kenmerk is van effectief alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Recent onderzoek van het RIVM Centrum voor Gezond Leven, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en het Trimbos-instituut bevestigt dat beleid op het gebied van alcoholmatiging het meest effectief is als het integraal wordt aangepakt 1 (Mulder, Bovens, Franken & Sannen, 2013). De belangrijkste pijlers waarop alcoholbeleid dient te zijn gebaseerd, zijn regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken) en publiek draagvlak (grenzen overdragen) (Figuur 1). Het creëren van bewustwording bij alcoholverstrekkers en ouders is een noodzakelijke voorwaarde voor gedragsverandering, die ingegeven wordt door een helder beleid over alcoholpreventie bij jongeren. Door het versterken van de handhaving via de mogelijkheden in de Drank- en Horecawet kunnen er aanvullende effecten bereikt worden op het terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dit is ook het uitgangspunt van het landelijke alcoholpreventiebeleid. Naast het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik vanuit het perspectief van de volksgezondheid en het jeugdbeleid, is het landelijke beleid ook gericht op het terugdringen van criminaliteit en verstoringen van de openbare orde. Regelgeving Handhaving Preventie Publiek draagvlak Figuur 1. Integraal beleidsmodel voor effectief lokaal alcoholbeleid (Reynolds, 2003). Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol zijn het meest effectief. Alcoholgebruik is niet alleen een persoonlijke en bewuste keuze. Drinkgedrag wordt voor een groot deel ook bepaald door de omgeving, zoals de ouders, de prijs van alcohol, het productaanbod, verkoopregels, normen, tradities en het sociale netwerk. De WHO laat in een overzichtstudie naar alcoholbeleid zien dat maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken het meest effectief zijn in het terugdringen van alcoholgebruik (Babor e.a., 2010). 1 Zie de brochure Effectief Alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?, te downloaden via U kunt op deze pagina ook een korte film bekijken over effectief alcoholbeleid. In zowel de brochure als de film komt dhr. Van der Borg, burgemeester van de gemeente Molenwaard en bestuurlijk ambassadeur van Verzuip jij je Toekomst?!, aan bod. 1

2 De volgende omgevingsfactoren zijn van invloed op het drinkgedrag van jongeren: de prijs van alcohol; het beschikbare assortiment; het aantal verkooppunten; de leeftijdsgrenzen en naleving en handhaving daarvan; de aanwezige promotie van alcohol; de normen in de sociale omgeving van het individu (bijvoorbeeld van ouders); het overheidsbeleid. Tabel 1 geeft een overzicht van beleidsmaatregelen en hun effectiviteit zoals aangetoond in wetenschappelijk onderzoek (Babor e.a., 2010). Tabel 1. Beleidsmaatregelen en hun effectiviteit zoals aangetoond in wetenschappelijk onderzoek (Babor e.a., 2010). Maatregel Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek Minimum verkoopleeftijd Verhogen van prijs (accijnzen, minimumprijs) Beperken van verkooptijden Meer handhaving Beperken van reclame +/ Training barpersoneel Een eenzijdige aanpak gericht op slechts één of twee van dergelijke factoren is gedoemd te mislukken. Preventiestrategieën die gebaseerd zijn op handhaving van wet- en regelgeving, training van alcoholverstrekkers, instellen van alcoholvrije zones en intensieve media-aandacht zijn potentieel succesvol (Holder e.a., 1999). 1.2 Verzuip jij je Toekomst?! De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben, in overeenstemming met de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid, gezamenlijk het voorkomen van het gebruik van alcohol en middelen door jongeren vastgesteld als prioriteit voor gezondheidsbevordering. Deze ambitie wordt vormgegeven door het preventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?! (VjjT) 2. In VjjT werken zestien gemeenten in Zuid-Holland Zuid samen met de politie, het Openbaar Ministerie en de Dienst Gezondheid & Jeugd om het alcoholgebruik en genotmiddelengebruik onder jongeren terug te dringen. Het programma is in 2009 gestart vanuit een samenwerking tussen het Regionaal College (portefeuillehouders Openbare Orde en Veiligheid) en de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid (portefeuillehouders Volksgezondheid). In het programma zijn de pijlers beleid, handhaving en bewustwording verankerd. In de aanpak wordt zoveel mogelijk een integrale benadering gehanteerd, gericht op de beleidsterreinen Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs en Openbare Orde & Veiligheid

3 Na een looptijd van vier jaar is VjjT in 2012 geëvalueerd. De evaluatie liet zien dat de inspanningen van het programma de gewenste uitwerking leken te hebben op de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren en het drinkgedrag van jongeren: - Ouders zijn zich bewuster geworden van hun verantwoordelijkheid. Steeds meer ouders laten hun kind dat jonger dan 16 jaar is, thuis niet drinken. Ook is een toenemend aantal ouders van mening dat thuis leren drinken onverstandig is; - De veranderende attitude van ouders beperkt de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Dit is terug te zien in het drinkgedrag van jongeren, zoals de startleeftijd waarop jongeren in de regio ZHZ beginnen met het drinken van alcohol. Deze is tussen 2006 en 2011 niet verder gedaald, waarmee een negatieve trend doorbroken is; - Daarnaast is er voor het eerst sinds jaren een dalende trend te zien in het aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren. In 2011 werd een afname in het aantal comazuipers gemeten van 16% ten opzichte van het jaar daarvoor. Slechts op het gebied van het intensiveren van handhaving, waarbij VjjT sterk afhankelijk was van de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit, bleken de ambities niet waargemaakt te kunnen worden. De handhaving ontwikkelde zich hierdoor tot de achilleshiel van het programma. De Drank- en Horecawet en daarbinnen het preventie- en handhavingplan alcohol bieden kansen om de handhaving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren. De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2013 zelf de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. 3

4 2 Doelstellingen Preventie- en Handhavingplan Alcohol 2.1 Alcoholpreventie VjjT geeft invulling aan alcoholpreventie in de regio Zuid-Holland Zuid. Het programma kent de volgende doelstellingen 3 voor de periode 2013 t/m 2015: 1. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar (10 t/m 17 jaar); 2. Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar. De uiteindelijke doelgroep van VjjT bestaat uit jongeren in de leeftijd van 10 t/m 23 jaar. Omdat onderzoek heeft laten zien dat vooral de sociale omgeving van jongeren bepalend is voor hun alcoholgebruik, richten de activiteiten van het programma zich primair op de omgeving van jongeren. Hieronder verstaan we ouders/verzorgers en intermediairs vanuit scholen, horeca, paracommercie, zorgkaders, politie, etc. 2.2 Handhaving Inleiding Het handhavingsbeleid Drank en Horecawet maakt onderdeel uit van het integrale handhavingsbeleid. Het beleid omvat alle locaties en situaties die voorkomen in de Drank en Horecawet. Per locatie of situatie is uitgewerkt wat is toegestaan, onder welke voorwaarden en wat verboden is. Op deze wijze kan in een kort document worden aangegeven wat de regels zijn. Dit maakt een integrale controle mogelijk. De toezichthouder weet wat de regels zijn en kan direct een basiscontrole uitvoeren. In de handhavingsmatrix zijn de sanctiemaatregelen opgenomen. De doelstellingen van het beleid zijn tweeledig. Enerzijds de controle op de naleving van de Drank en Horecawet en anderzijds het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar. Toezichtstrategie Toezicht is gericht op verhoging van het naleefgedrag. Het is het logische vervolg op voorlichting en preventie. Wij zullen de volgende vormen van toezicht inzetten. 1. Periodiek toezicht Bedrijven en instellingen worden periodiek gecontroleerd. Er wordt gekeken of aan alle eisen uit de vergunning is voldaan. Het gaat hierbij over bedrijven die alcohol mogen verkopen met of zonder vergunning en bedrijven waarvoor een alcoholverbod geldt (tankstations, in winkels bij tankstations, winkels bij horecabedrijven langs autowegen en autosnelwegen). 2. Toezicht op tijdelijke activiteiten Bij evenementen zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een ontheffing die op grond van art. 35 DHW moet zijn verleend. Ook wordt bij evenementen extra aandacht besteed aan de leeftijdsgrenzencontrole. Met name bij die evenementen waar veel jongeren aanwezig zullen zijn. 3. Leeftijdsgrenzencontrole. De leeftijdsgrenzencontrole richt zich op de naleving van art. 20 DHW. Het is verboden drank te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar. Deze controle is voornamelijk gericht op drankverstrekkers. Een ander aspect is het verbod voor jongeren onder de 18 jaar om drank bij zich te hebben in een voor het publiek toegankelijk plaats ( art. 45 DHW) 3 Het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren kost tijd. Daarnaast wordt het drinkgedrag van jongeren door verschillende zaken beïnvloed. Ook algemene aandacht in de media, wijzigingen in landelijke wetgeving en andere omstandigheden kunnen bijdragen aan een verandering in het alcoholgebruik van jongeren. 4

5 4. Passief toezicht en bijzondere contoles Toezicht naar aanleiding van klachten, meldingen en handhavingsverzoeken. Dit kan leiden tot een basiscontrole en of een leeftijdsgrenzencontrole. Er worden ook bijzondere controles gehouden op doorschenken, hokken en keten als er concrete aanwijzingen zijn dat daarvan sprake is. Wij streven er na om zoveel mogelijk integrale controles te houden waarbij gecontroleerd wordt op naleving van de vergunning, maar ook op leeftijdsgrenzen. Het spreekt voor zich dat na een geconstateerde overtreding altijd een hercontrole plaatsvindt. Sanctiestrategie Bevoegdheid De wettelijke bevoegdheid tot het doen naleven van wetten en regels is gelegen in artikel 125 van de Gemeentewet en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, vooral in de artikelen 5:21 en 5:23. In enkele bijzondere gevallen is de handhavingsbevoegdheid geregeld in de desbetreffende bijzonder wet. Dit is het geval voor de Drank en Horecawet en de APV. In de artikelen 172 t/m 178 van de Gemeentewet zijn diverse bevoegdheden toegekend aan de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde, het toezicht op openbare gelegenheden etc. Handhavingsinstrumenten Onderwerp Artikel Opmerking Intrekken DHW 31 DHW vergunning Schorsen DHW Vergunning 32 DHW Dit is een nieuw instrument dat alleen van toepassing is op niet-imperatieve intrekkingsgronden. De burgemeester kan de DHW vergunning voor maximaal 12 maanden schorsen Verwijderen van 36 DHW bezoekers Bestuurlijke boete 44a DHW e.v. In een aantal gevallen is het toegestaan om een bestuurlijk boete toe te passen. De hoogte van de boete is vastgesteld in de bijlage van het Besluit bestuurlijke boete Drank en Horecawet Three strikes out 19a DHW Dit is een nieuwe maatregel. Niet DHW-vergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, zoals supermarkten en snackbars, kunnen worden gesanctioneerd als ze in een periode van 12 maanden drie keer hetzelfde artikel ( art. 20, lid 1) overtreden. Met dit recht kan de burgemeester een ondernemer verbieden op alcohol te verkopen voor minmaal 1 week en maximaal 12 weken. Bestuurlijke strafbeschikking Op grond van het Besluit OM-afdoening is een aantal feiten genoemd gerelateerd aan de Apv, waarvoor een strafbeschikking kan worden opgesteld. Bijvoorbeeld het verbod om op de daarvoor aangewezen plaatsen drank bij zich te hebben. 5

6 Last onder dwangsom/bestuursdwang Tijdelijke sluiting van een Horeca-inrichting Regulering paracommerciële activiteiten 125 Gemeentewet 174 Gemeentewet Horeca verordening De Drank en Horecawet verplicht gemeenten om regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke medededinging, waaraan paracommerciële rechtspersonen die in eigen beheer horecafacilitetien exploiteren zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. 1. Bestuurlijke boete versus dwangsom Tenslotte kent de Drank en Horecawet het instrument bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete kan rechtstreeks, zonder waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter worden opgelegd. De boete die wordt geïnd, valt toe aan de gemeente. Het voordeel van dit instrument is dat direct kan worden gereageerd op een overtreding (lik op stuk). Omdat het toepassen van de bestuurlijke boete relatief veel administratieve werkzaamheden met zich meebrengt zal dit middel beperkt worden ingezet en zal in beginsel worden gekozen voor de last onder dwangsom. 2. Strafrechtelijk optreden Op basis van een aantal artikelen in de Drank en Horecawet kan alleen strafrechtelijk worden opgetreden door middel van het opmaken van een proces verbaal. In alle gevallen, behalve bij het strafrechtelijk optreden is de burgemeester bevoegd tot het opleggen van sancties. In de bijlage is de handhavingsmatrix opgenomen. In deze matrix staat per overtreding de sanctie vermeld die hier tegenover staat. In principe wordt altijd een waarschuwing gegeven na constatering van de eerste overtreding. Handhaving en toezicht in de praktijk Overtredingen zijn ingedeeld in 3 categorieën. - Categorie 1: lichte overtredingen Deze overtredingen zijn van geringe ernst. Daarbij kunnen wij denken aan het niet ter plaatse kunnen tonen van een vergunning of een terras dat buiten de vergunde afmetingen is gerealiseerd. In deze categorie wordt eerst een ambtelijke waarschuwing gegeven. Pas in de tweede fase wordt een vooraanschrijving gestuurd. In de derde fase wordt daadwerkelijk een sanctie opgelegd. - Categorie 2: middelmatige tot zwaardere overtredingen. Er is geen sprake van een acute gevaarlijke situatie. Als eerste stap wordt het voornemen tot het opleggen van een sanctie opgelegd. De overtreder krijgt de gelegenheid om binnen korte maar redelijke termijn zelf een einde te maken aan de overtreding. Voldoet hij binnen de termijn niet, dan volgt direct een sanctie. - Categorie 3: Spoedeisende overtredingen. Het gaat om ernstige en urgente zaken waarbij direct gevaar is voor milieu, volksgezondheid of veiligheid. De overtreding dient direct te worden beëindigd. Gedacht moet worden aan ernstige verstoring van de openbare orde in relatie tot het schenken van alcohol. 6

7 Bij iedere categorie hoort een stappenplan. Overtreding Categorie 1 acties 1. Brief met hersteltermijn Indien niet tijdig hersteld: 2. Vooraanschrijving met termijn en mogelijkheid tot zienswijze Indien niet tijdig hersteld: 3. Sanctiebeschikking opleggen ( bestuursdwang, last onder dwangsom, schorsen vergunning, boetbeschikking etc) Categorie 2 In geval van een herstelsanctie, indien niet tijdig hersteld: 4. Uitvoeren sanctie ( innen dwangsommen, uitvoeren bestuursdwang 1. Vooraanschrijving met termijn en mogelijkheid tot zienswijze Indien niet tijdig hersteld: 2. Sanctiebeschikking opleggen ( bestuursdwang, last onder dwangsom, schorsen vergunning, boetbeschikking etc) Categorie 3 In geval van een herstelsanctie, indien niet tijdig hersteld: 3. Uitvoeren sanctie ( innen dwangsommen, uitvoeren bestuursdwang Direct toepassen sanctie 7

8 3 Acties Preventie- en Handhavingplan Alcohol 3.1 Alcoholpreventie De doelstellingen van VjjT zijn uitgewerkt in speerpunten en bijbehorende activiteiten voor de periode Voor Giessenlanden zijn onderstaand een aantal speerpunten geformuleerd. Niet iedere activiteit/preventiemaatregel is verplicht. Organisaties en instellingen bepalen zelf of zij hier aan deelnemen. Na afloop van de vierjaarlijkse periode wordt vastgelegd wat er op het gebied van preventie, regelgeving en handhaving is gedaan. In het verslag wordt opgenomen: - de genomen (specifieke) preventiemaatregelen; - de uitgevoerde controles; - de uitgevoerde handhavingsacties; - de eventuele wijzigingen in regelgeving; Op basis van het voorgaande worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de komende periode. Speerpunten gemeente Giessenlanden Handhaving (alcohol)/advisering m.b.t. preventie bij gewijzigde Drank- en Horecawet De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) verzorgt (vanaf het tweede kwartaal 2014) de regionale handhavingscommunicatie. In 2014 is een mystery shopping onderzoek gehouden en in 2015 wordt een doortaponderzoek in de Horeca en bij sportverenigingen georganiseerd. Mystery shopping onderzoek Eén van de belangrijkste aspecten van de Drank- en Horecawet (DHW) is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Vanaf 1 januari 2014 wordt een eenduidige leeftijdsgrens van 18 jaar gehanteerd. Om een betrouwbaar inzicht te krijgen in hoeverre de leeftijdsgrens wordt nageleefd door alcoholverstrekkers, is het uitvoeren van een zogenaamd mystery shopping onderzoek de meest objectieve methode. Hierbij doen speciaal getrainde jongeren uit de regio Zuid-Holland Zuid, onder begeleiding van onderzoekers, diverse aankooppogingen van alcoholhoudende drank bij supermarkten, slijterijen, cafetaria s, horecagelegenheden en sportkantines in de regio Zuid-Holland Zuid. Giessenlanden is één van de gemeenten die wordt aangedaan. De resultaten van het onderzoek worden niet gebruikt om boetes uit te delen aan overtredende alcoholverstrekkers, maar dienen als informatiebron voor gemeenten. Zij kunnen aan de hand van de onderzoeksresultaten hun beleid aanscherpen waar dat nodig is. Doortaponderzoek Jongeren die uitgaan drinken vaak te veel. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van de jongeren, maar ook voor de openbare orde en veiligheid. Uit verschillende regionale, landelijke en Europese studies komt naar voren dat jongeren, ook al hebben ze teveel gedronken, in diverse gelegenheden toch nog alcohol kunnen kopen. In 2015 wordt een doortaponderzoek uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit onderzoek heeft als doel de naleving van het wettelijk verbod op doorschenken bij dronkenschap te toetsen. Het onderzoek wordt in opdracht van Verzuip jij je Toekomst?! uitgevoerd bij horecagelegenheden en sportverenigingen in de regio. Bij de dataverzameling wordt gebruik gemaakt van getrainde acteurs. Advisering aanpak openbare dronkenschap Per overtreding wordt afgewogen welke sanctie bij jongeren het meest passend is. Boa s investeren in het gesprek met de overtreders. Zij kunnen dan bijvoorbeeld zowel een gesprek aangaan met de overtreder als de ouders. Het doel van dit gesprek is vooral uitleg geven waarom de gedraging strafbaar is en welke gevolgen overmatig alcoholgebruik kan hebben. Dit wordt door het OM op het ZHZ-niveau opgepakt. In 2014 bereidt het OM samen met VjjT en Halt een notitie voor. Kern van de notitie is een voorstel tot een nieuwe beleidslijn, waarbij 8

9 jongeren < 18 jaar met alcohol in de openbare ruimte standaard naar Halt worden doorverwezen i.p.v. een boete. Bewustwording (alcohol en andere drugs) Verzuip jij je Toekomst?!-actiemaand, waarbij supermarkten, horeca, sportverenigingen, scholen, politie, jongerenwerk, etc. vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en met steun van VjjT activiteiten organiseren. Deelname in 2015 is slechts mogelijk voor een beperkt aantal gemeenten. Welke gemeente deelneemt wordt in het eerste kwartaal van 2015 bepaald. Ouders en opvoeders zijn en blijven een belangrijke doelgroep. Doelstelling is ouders en opvoeders te wijzen op hun kracht, invloed en rol binnen de opvoeding als het gaat om de preventie van middelengebruik door jongeren. Dit gebeurt door hen te overtuigen dat goed voorbeeldgedrag in middelengebruik goed doet volgen, steun te bieden om middelengebruik te ontmoedigen en ouders te voorzien van tools voor het stellen van grenzen aan jong beginnend middelengebruik. Bij het bereiken en informeren van ouders wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bewustwordingsacties en social media om de landelijke websites onder de aandacht te brengen. Basisscholen worden alleen op aanvraag ondersteund met interventieprogramma s voor leerlingen, ouders en docenten op het thema alcohol en roken, of wanneer uit cijfers blijkt dat het alcoholgebruik hoger is dan gemiddeld. Voorbeelden van activiteiten zijn het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen (zie hieronder bij Jongeren) en de ouderavond Help, mijn kind wordt een puber!. In groep 7 van het basisonderwijs krijgt ieder kind, samen met zijn/haar ouders, voorlichting over het onderwerp alcohol in het Preventief Gezondheidsonderzoek. Ook in de tweede klas van het voortgezet onderwijs vindt er een gesprek met het kind (nu zonder ouder) plaats over alcohol. In 2013 is voor de eerste maal gestart met de bewustwordingsactie Alcohol NEE contract. Deze actie is in 2014 herhaald. Doelstelling is dat kinderen in gesprek gaan met hun ouders over het gebruik van alcohol (en dat eventueel vastleggen in een contract). Alcoholverstrekkers: horeca en evenementen Horeca en evenementen zijn belangrijke trekpleisters voor jongeren. Om het personeel bewust te maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen zij getraind worden in het verantwoord alcohol schenken en het herkennen van middelengebruik (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit). Evenementen De DG&J bezoekt evenementen (zoals de kermis, (school)feesten en festivals) die in Giessenlanden worden gehouden. De dienst adviseert evenementenorganisaties over beleid m.b.t. middelengebruik. Er wordt voorlichting gegevens tijdens evenementen door zogenaamde peers (jongeren die voorlichting geven aan jongeren). Alcoholverstrekkers: detailhandel en sportverenigingen Stimuleren van verbetering van de leeftijdscontrole bij alcoholverkoop met detaillisten en brancheorganisaties. DG&J ondersteunt hierin door op verzoek aan te schuiven bij horeca overleggen. Jongeren Stimuleren van basisscholen gebruik te maken van het preventieprogramma De Gezonde School en Genotmiddelen. Dit wordt vanuit de DG&J ondersteund. De uitvoer ligt bij Youz (Bouman GGZ). DGSG bestaat uit vier pijlers: (1) ondersteuning van directie bij het opstellen van genotmiddelenbeleid, (2) training voor docenten in signaleren en begeleiden van risicovol middelengebruik door leerlingen, (3) ouderavonden en (4) digitale lesmodules voor leerlingen. 9

10 3.2 Handhaving Wij starten met het informeren van alle bedrijven en instellingen. Zij worden geïnformeerd over de regels uit de Drank en Horecawet. Wat mogen zij, onder welke voorwaarden en wat mag niet. Als eerste moeten zij onderzoek of hun vergunning nog actueel is. Hierbij wordt vermeld dat zij binnen een bepaalde periode actie moeten ondernemen. Na die periode vinden de basiscontroles plaats. De controles op de leeftijdsgrenzen vinden al eerder plaats. In de periode van 2015 t/m 2016 zal bij alle bedrijven en instellingen een basiscontrole worden uitgevoerd. Steekproefsgewijs worden er integrale controles uitgevoerd bij evenementen. Leeftijdscontroles worden uitgevoerd bij de gelegenheden waar veel jongeren aanwezig zijn. Wij streven ernaar om na iedere controle in overleg te gaan met het bedrijf of de instellingen waar de controle heeft plaatsgevonden en naar aanleiding van de bevindingen goede afspraken te maken. Deze afspraken moeten worden nagekomen. Het niet nakomen zal leiden tot gerichte sancties. 4 Uitvoering Alcoholpreventie Voor de uitvoering van de acties gericht op alcoholpreventie wordt verwezen naar de strategie van Verzuip jij je Toekomst?! voor de periode 2013 t/m Handhaving De burgemeesters van Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Zederik, Leerdam, Gorinchem en Papendrecht hebben een convenant gesloten over de mogelijkheid tot samenwerking en de inzet van BOA s op elkaars grondgebied. Werkafspraken worden gemaakt op basis van dit convenant. 10

11 5 Resultaten De twee hoofddoelstellingen van VjjT zijn vertaald in een aantal operationele doelstellingen, die laten zien welke resultaten er begin 2016 worden verwacht. 1. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar (10 t/m 17 jaar): De gemiddelde startleeftijd van jongeren voor het drinken van alcohol is verder toegenomen (12,9 jaar in 2011); Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand 4 alcohol heeft gedronken, is verder afgenomen (26% in 2011); Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat de afgelopen maand 10 aan binge drinken heeft gedaan (5 of meer glazen bij één gelegenheid) is verder afgenomen (20% in 2011); Het percentage jongeren van 12 t/m 17 jaar dat dronken of aangeschoten is geweest in de afgelopen maand 10 is verder afgenomen (12% in 2011); Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind thuis géén alcohol mag drinken voor het 18e levensjaar is ten minste 70% (92% in 2011 voor de 16 jaar-grens); Het percentage ouders dat denkt dat het verstandig is om jongeren thuis te leren drinken is verder afgenomen (30% in 2011); Het percentage ouders dat aangeeft dat zijn of haar kind geen middelen (soft- of harddrugs) mag gebruiken voor het 18 e levensjaar is ten minste 70%; Er is sprake van een verbetering in de naleving van de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop in supermarkten, sportverenigingen, slijterijen en horeca (22% in 2011) Het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 t/m 23 jaar: Het percentage jongeren van 18 t/m 23 jaar dat de afgelopen maand 10 aan binge drinken heeft gedaan (4 of meer glazen bij één gelegenheid voor vrouwen, 6 of meer glazen bij één gelegenheid voor mannen), is verder afgenomen (12% in 2009); Het aantal jongeren van 16 t/m 23 jaar dat als gevolg van een alcoholvergiftiging wordt behandeld door ambulancepersoneel is verder afgenomen (58 jongeren in 2011); Het aantal alcoholgerelateerde incidenten waarbij jongeren van 16 t/m 23 jaar betrokken zijn en dat door de politie wordt geregistreerd, is verder afgenomen (1.030 incidenten in 2010); Er is sprake van een verbetering in de naleving van het wettelijk verbod op doorschenken bij dronkenschap in de horeca (17% in 2010) 11. Vallend onder beide hoofddoelstellingen: Minimaal 50% van alle scholen voor voortgezet onderwijs is alcoholvrij voor leerlingen en voldoet hiermee aan de criteria van het landelijke keurmerk Alcoholvrije School (tot nu toe 2 scholen in 2012); Er is een werkende keten van vroegsignalering en verwijzing van jongeren met risicovol alcoholgebruik, waarbij jongeren worden verwezen naar een preventief contactmoment met een professional (pilotproject in ). Gebruikte literatuur Babor, T., e.a. (2010). Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Holder, H.D. (1999). Alcohol and the community. A systems approach to prevention. Cambridge: Cambridge University Press. 4 De specificatie afgelopen maand heeft te maken met de vraagstelling in het onderzoek. 5 De verantwoordelijkheid voor het organiseren en uitvoeren van handhaving om de naleving van alcoholverstrekkers te controleren, ligt bij de gemeente. Verzuip jij je Toekomst?! zal gemeenten adviseren en ondersteunen om dit goed vorm te geven, maar kan hier geen directe invloed op uitoefenen. 6 De pilot is in de gemeenten Binnenmaas, De Waard (nu: Molenwaard) en Dordrecht uitgevoerd. De resultaten zijn op te vragen bij de projectleider van Verzuip jij je Toekomst?!. 11

12 Mulder, J., Bovens, R., Franken, F., & Sannen, A. (2013). Proces in uitvoering. Een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten. Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Reynolds, R.I. (2003). Building confidence in our communities. London: London Drug Policy Forum. 12

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL. Gemeente Molenwaard PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL Gemeente Molenwaard 1 Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Molenwaard 1 Algemeen 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? Integrale

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol

Preventie- en handhavingsplan alcohol Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sliedrecht 2014-2015 - Juni 2014-1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 3 2.2.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht 2014-2015. oktober 2014 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2014-2015 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk?... 3 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht

Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht Preventie- en handhavingplan Alcohol gemeente Zwijndrecht 2014-2018 1 Inleiding Gemeenten zijn sinds 2014 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) geworden. Zowel op juridisch, handhavings-

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan alcohol

Preventie- en handhavingplan alcohol Preventie- en handhavingplan alcohol Achtergrond Sinds 2014 zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch, handhaving en educatief vlak is de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer

Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer Toezicht- en Handhavingsmodel Drank- en Horecawet (DHW) Gemeente Zoetermeer 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Toezicht- en handhavingsmodel. 4 Deel A: Toezichtstrategie.. 5 Deel B: Handhavingsstrategie 7 Slotbepalingen

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo belangrijk? 1.2 Maatregelen gericht op het beperken van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Oss 2014-2017 1 1. Preventie- en Handhavingsplan alcohol gemeente Oss 1.1. Inleiding In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is de verplichting

Nadere informatie

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol

Handreiking. Preventie- en handhavingsplan alcohol Handreiking Preventie- en handhavingsplan alcohol s-hertogenbosch, januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Handreiking preventie- en handhavingsplan alcohol 1.1 Algemeen 1.2 Think Before You Drink 2.

Nadere informatie

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer éĺ gemeente Preventie- en Handhavingsplan alcohol Loon op Zand 2014-2018 ttmo i Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer i 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom is de link lussen preventie en handhaving zo belangrijk.'

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Gilze en Rijen Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer De aanleiding: de nieuwe Drank- en Horecawet Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (verder:

Nadere informatie

Beleid & Strategie en Team Toezicht & Handhaving Gemeente Zederik Oktober 2014

Beleid & Strategie en Team Toezicht & Handhaving Gemeente Zederik Oktober 2014 2014 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Zederik Beleid & Strategie en Team Toezicht & Handhaving Gemeente Zederik Oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Probleemanalyse

Nadere informatie

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid 2. Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Inhoudsopgave 1. Drank- en horecawet... 2 1.1. Omvang vergunde horeca activiteiten... 2 1.2. Toezicht op vergunde horeca-activiteiten... 2 1.3. Controles op vergunde

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 4. Preventie 5 5. Doelstellingen 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen 4 3. Toezicht 4 4. Preventie 5 5. Resultaten 5 Deel 2 Sanctiebeleid

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol. Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 Preventie- en handhavingsplan alcohol Gemeente Sint-Michielsgestel 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Preventie- en handhavingsplan alcohol 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Link tussen preventie en handhaving 4 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan 2014-2018

Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie en handhavingsplan 2014-2018 Preventie plan Integrale aanpak Drank- en Horecawet 1 Begrippenlijst APV Algemene plaatselijke verordening 8K-T-Diel BOA Bijzondere Opsporingsambtenaar college het

Nadere informatie

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft:

raadsnummer De raad stemt in met de voorgestelde regulering van de (para)commerciële horeca. Dit betreft: Aan de raad van de gemeente gouda Voorstel aan de gemeenteraad directie Directie MO en afdelingen (h000) afdeling telefoon 8389 Veiligheid en wijken (h200) steller H.E. van Dijk- de Waal onderwerp Regelgeving

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Boxmeer 2014 2017 Juni 2014 I-WL/2014/1380 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Waarom is de link tussen preventie en handhaving zo

Nadere informatie

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid

Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid Toezicht Veiligheid en Leefbaarheid toezichtinformatie Toezichtinformatie over 214 Deze vragenlijst dient als basis voor het aanleveren van de informatie die nodig is voor het vullen van de toezichtindicatoren

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 2014-2018 Gemeente Hellendoorn Besloten door de burgemeester op: 27 mei 2014 Vastgesteld door de gemeenteraad: Preventie en toezichtsplan Drank- en Horecawet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Sanctiestrategie DHW en horeca-exploitatie Gemeente Houten Gemeenteblad nr. 13 1 Inhoud Inleiding 3 1. Handhavingsbevoegdheid 4 2. Uitganspunten handhavend optreden 4 3. Overzicht in te zetten sancties

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017

Preventie- en handhavingplan Alcohol. Gemeente Papendrecht maart 2017 Preventie- en handhavingplan Alcohol Gemeente Papendrecht 2017-2019 14 maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Integrale aanpak... 3 1.2 Doelgroep... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2 Huidige situatie in Papendrecht...

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016

Gemeente Hillegom. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Gemeente Hillegom Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Hillegom 2015-2016 Inleiding Per 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Door deze wijziging zijn gemeenten de belangrijkste uitvoerders

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan Alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL 2014 T/M 2017 1 INLEIDING Achtergrond Op 1 januari 2013 is een nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Relevant is dat alle taken van de DHW qua toezicht

Nadere informatie

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten

Preventieoverzicht alcohol Gezondheidswinst voor Interventie en werkwijze/producten < 0 ar Voorlichting over de risico's van Zwangeren Voorkomen van alcoholgebruik bij STAP alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl

Nadere informatie

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014

Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel. December 2014 Handhavingprotocol Drank- en Horecawet gemeente Dongeradeel December 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Relatie met het Preventie- en Handhavingplan it ken net 3 3. Uitgangspunten bij handhaving 3 4. Omschrijving

Nadere informatie

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016

gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 gemeente Heeze-Leende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...3 2 VISIE/AMBITIE...4 2.1

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Horeca Evenementen Paracommercie Slijterijen Supermarkten Voorwoord Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Deze nieuwe wet maakt mij

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL

UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL UITVOERINGSPLAN INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN BEESEL 2013-2014 Juni 2013 Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 2014. Het plan is opgesteld door de werkgroep Alcohol- en drugspreventie

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4

1. Inleiding... 3. Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6 Veiligheid...

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Heerde 2015-2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 Looptijd... 3 Integrale benadering is een cruciaal kenmerk van effectief alcoholbeleid... 3 Doelgroep... 4 2. Huidige situatie in de gemeente Heerde... 6 Alcoholgebruik... 6

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet W041409 / 27964 Beleid opstelling Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond

Handhavinguitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet Gemeente Roermond Handhavinguitvoeringsprogramma 2015-2017 Drank- en Horecawet Gemeente Roermond 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Kader... 4 Algemene handhavingsinstrumenten:... 4 Handhavingsinstrumenten

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016

Preventie- en Handhavingsplan alcohol. Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Preventie- en Handhavingsplan alcohol Gemeente Mill en Sint Hubert 2014-2015-2016 Gemeente Mill en Sint Hubert, augustus 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom dit plan? 3 1.2 Think Before You

Nadere informatie

O14.002523 O14.002523*

O14.002523 O14.002523* O14.002523 O14.002523* Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wettelijk en beleidsmatig kader... 4 3. Doelstellingen... 6 4. Probleemanalyse... 7 5. Acties...

Nadere informatie

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving

* minimale hoogte dwangsom/hoogte bestuurlijke boete in euro's * maximum dwangsombedrag: 3 x opgelegde dwangsom. Regelgeving DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning DHW 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen vergunning, wel zicht op legalisatie Geen vergunning, geen zicht op legalisatie

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 www.utrecht.nl Volksgezondheid Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 10 februari 2014 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wettelijk en beleidsmatig

Nadere informatie

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen?

De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? De gewijzigde Drank- en Horecawet Wat betekent dat bij evenementen? Inhoud Presentatie Korte introductie Aanleiding & Historie wetswijziging Wijzigingen DHW Toezicht in de praktijk Rondvraag 25-3-2013

Nadere informatie

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW).

Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oostzaan. Nr. 62801 6 november 2014 Sanctiebeleid Drank- en Horeca Oostzaan 2014-2015 Inleiding De gemeente Oostzaan is verantwoordelijk voor de handhaving van

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 2015-2017 1 1. PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN ALCOHOL GEMEENTE HAAREN 1.1. INLEIDING In de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHW) van 1 januari 2014 is

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016. Agendapunt Portefeuillehouder: mr. A. Hoogendoorn

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Preventie- en Handhavingsplan 2014-2018 Drank- en Horecawet Rijssen-Holten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Recente ontwikkelingen... 3 2. Doelen...

Nadere informatie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie

1. Bestuurlijke waarschuwing - Voornemen met hersteltermijn 1 bekend maken - Termijn zienswijze bekend maken - Afschrift aan Politie Categorie 1 en strafrechtelijke sanctiemiddelen Categorie 1-overtredingen zijn ernstige overtredingen maar er is geen sprake van een acute (gevaar)situatie. Een overtreding kan ook als categorie 1 worden

Nadere informatie

Gemeente Cranendonck. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

Gemeente Cranendonck. Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Gemeente Cranendonck Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016 Mei 2014 Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL EN ACHTERGROND...3 1.2 RECENTE ONTWIKKELINGEN...3 1.3 LEESWIJZER...4 2 VISIE/AMBITIE...5 2.1

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet

Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet Hoofdlijnennotitie Nieuwe Drank en Horecawet 1. Inleiding Op 1 januari 2013 treedt de wetswijziging van de Drank- en Horecawet in werking. De doelstelling van de wetswijziging is: - het alcoholgebruik

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013

Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid. December 2013 Regelgeving & Handhaving alcoholbeleid December 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 De veranderingen en de mogelijkheden 4 3 Het beleid 5 Bijlage 1 Concept Algemene Plaatselijke Verordening, DHW 7 Bijlage 2 Toezicht

Nadere informatie

Strategie Vastgesteld door de stuurgroep van Verzuip jij je Toekomst?!

Strategie Vastgesteld door de stuurgroep van Verzuip jij je Toekomst?! Strategie 2013-2015 Vastgesteld door de stuurgroep van Verzuip jij je Toekomst?! 19 november 2012 1 Voorwoord In het hele land wordt sinds een aantal jaren stevig campagne gevoerd om ouders en jongeren

Nadere informatie

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt

Interventieoverzicht alcohol Doelgroep Doelstelling Intermediair Organisatie die (nadere informatie over) de interventie aanbiedt en overzicht alcohol < 0 jaar Voorlichting over de risico's van alcoholgebruik rondom de zwangerschap door middel van de brochure 'Zwanger?...en Alcohol?' en website www.alcoholenzwangerschap.nl < 0 jaar

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid

Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, GGD Zuid-Holland Zuid Regionale aanpakken interview over regionale aanpak jeugd & alcohol, Zuid-Holland Zuid Naam regionale aanpak Verzuip jij je toekomst?! Organisatie GGD Zuid-Holland Zuid Geïnterviewde Korte omschrijving

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013

Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid DHW en horeca-exploitatie Januari 2013 Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie Januari 2013 : Algemene Plaatselijke Verordening Nieuwegein model-: model- van de VNG, met betrekking tot invullen verordeningsbevoegdheid

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding

Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Bijlage 1 (Toe)zicht op alcohol (toezichtarrangement) 1. Inleiding Het toezicht op alcohol is een taak die nieuw is voor het gemeentebestuur. Om die rol goed te kunnen vervullen is het van belang de toezichthouders

Nadere informatie

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens

Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Rook-, Alcohol- en Drugsbeleid het Bouwens Vastgesteld in de MR-vergadering van 8 juni 2015. 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is wettelijk vastgelegd dat geen alcohol verkocht mag worden aan jongeren jonger

Nadere informatie

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 )

Bestuursdwang toepassing. 3 Last onder dwangsom (ter info: leges voor drankvergunning 2015 bedraagt 692,70 ) Sanctietabel behorend bij Handhavingsbeleid en horeca-exploitatie : Drank- en Horecawet 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning 3 Bedrijf exploiteert zonder (rechtsgeldige) vergunning Geen

Nadere informatie

Preventie- en handhaving plan Alcohol gemeente Geertruidenberg 2014-2018. Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A.

Preventie- en handhaving plan Alcohol gemeente Geertruidenberg 2014-2018. Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A. Preventie- en handhaving plan Alcohol 2014-2018 Versie : 1.1 Datum : april 2014 Samengesteld door : C.A.W.A. Pieper-Burm pagina 2 van 23 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventie- en handhavingplan alcohol

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol Brabantse Wal gemeenten 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Preventie- en handhavingsplan

Nadere informatie

Concept. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018. Gemeente Zoetermeer

Concept. Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018. Gemeente Zoetermeer Concept Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2018 Gemeente Zoetermeer 27 mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Probleemanalyse 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Zoetermeerse cijfers 4 2. Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Juli 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Probleemanalyse 2. Beleidsfocus 2.1. Uitgangspunten en onderbouwing van beleid

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 2018

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 2018 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014 2018 Gemeente Zoetermeer 30-9-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Probleemanalyse... 3 Algemeen... 3 Zoetermeerse cijfers... 3 2 Preventie- en Handhavingsplan

Nadere informatie

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008

Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 2008-2011 Definitieve versie: 10 juli 2008 Bijlage II : Actieplan Alcohol en jeugd Teylingen Actieplan alcohol en jeugd gemeente Teylingen 20082011 Definitieve versie: 10 juli 2008 1. Inleiding Jongeren in ons land drinken te jong, te vaak en te

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag

Handhavingsstrategie Drank- en horecawet Enschede =Middel. 3=Ernstig. Schriftelijke Waarschuwing/ 4 weken om een ontvankelijke aanvraag CVDR Officiële uitgave Enschede. Nr. CVDR465_ 5 oktober 06 Handhavingsstrategie Drank en horecawet Enschede 04 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst Handhavingsstrategie Drank en Horecawet februari 04,

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018. Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J.

Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018. Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. Plan preventie- en handhaving alcohol gemeente Drimmelen 2014-2018 Versie : 1.5 Datum : 14 mei 2014 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. Zonneveld pagina 2 van 29 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventie-

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Edam-Volendam 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 2 1 Inleiding 2 2 Middelen 3 Deel 2 Sanctiebeleid 8 3 Stappenplan 8 4 Sanctiecategorieën 8 5 Handreiking 10 6 Overige

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

GEMEENTEBLAD. Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Uitvoeringsplan PHP Behorend bij het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten Inleiding In 2013 en 2014 zijn de regels voor alcohol gewijzigd. Eén van de wijzigingen is dat gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013)

Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet (behorend bij besluit d.d. 25-11-2013) Artikel Beschrijving Omschrijving overtreding Maatregel(en) toezichthouder Maatregel(en) bestuur Artikel 3 Verbod zonder vergunning

Nadere informatie

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Periode 2014-2018

Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Periode 2014-2018 Preventie- en Handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2014-2018 Versie Hoeksche Waard d.d. 22 mei 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Probleemanalyse...

Nadere informatie