Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015 In december 2013 is het Programma Economie door de gemeenteraad vastgesteld. In het Programma staat dat het werkprogramma jaarlijks wordt geëvalueerd met bedrijven en organisaties en vervolgens wordt bijgesteld door het college van B&W. Begin 2015 hebben we de voortgang van de voor 2014 geplande werkzaamheden in kaart gebracht en besproken met de meest betrokken bedrijven. Kerinindicator: werkgelegenheid De kernindicator voor het behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie werd en wordt gemeten in het percentage arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners. In deze voortgangsrapportage hebben we deze doelstelling als volgt uitgewerkt en gemeten: Indicatoren/Meetbare doelstellingen werkgelegenheid - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal - Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld - Afname werkloze beroepsbevolking - Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld Groen: voldoet aan doelstellingen Blauw: voldoet aan belangrijk deel doelstellingen Gegevens % arbeidsplaatsen t.o.v. aantal inwoners Ede 51% 51% 51% 51% 51% 51% Aantal arbeidsplaatsen Ede Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen Ede + 0,5 % + 1,1 % - 0,2% + 0,5% - 0,8% Referentie landelijk ontwikkeling arbeidsplaats - 0,4% +0,5% -0,7% -1,1% - 1,1% Beroepsbevolking Ede jr Aantal niet-werkende werkzoekenden Ede % werkloze beroepsbevolking Ede 3,3 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,6 % 6,1 % Referentie landelijk % werkloze beroep 4,8% 5,4% 5,4% 6,4% 8,5% 9,4% Bron: provincie gelderland/zakgeld 2. Voortgang werkprogramma Economie Het werkprogramma economie 2013/2014 bestaat uit een negental programmalijnen met beleidsvoornemens en projecten. In april 2014 is een nieuw college van B&W van start gegaan met een collegeconvenant dat voor de economie een aantal nieuwe accenten legt. 2.1 Food als economische motor Het nieuwe college heeft Food als speerpunt opgenomen in het collegeprogramma. Momenteel worden een Visie Food en een Programma Food opgesteld. De belangrijkste ontwikkelingen in 2014: - in december 2014 heeft de gemeenteraad besloten over een vervolgstap voor het World Food Center; - Ede was in 2014 Hoofdstad van de Smaak - Op de kenniscampus Ede is een Centrum voor Jong Ondernemersschap van start gegaan, het bedrijfsleven is een onderzoek naar de behoefte van personeel Food en Foodopleidingen gestart. 2.2 Werklocaties Overzicht uitgifte bedrijventerreinen ,1 ha 5,1 ha 7,6 ha 1,1 ha 2,2 ha 0,7 ha

2 De uitgifte van bedrijventerreinen bleef in 2014 achter bij de verwachtingen. De integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties (op product, promotie en prijs) is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Ede in Eind augustus 2014 hebben we een nieuwe aquisiteur met Foodachtergrond in dienst genomen. Voor de integrale aanpak van bedrijventerreinen, onze bedrijvenvisie en marketing en acquisitie zijn en worden begin 2015 plannen opgesteld. Andere belangrijke ontwikkelingen in Studie naar glasvezel/verbetering mogelijkheden internet op diverse locaties in samenwerking met EBC - Nieuwe flexibele werkruimtes voor ZZP ers in ontwikkeling op Kazerneterrein en Horapark - Project revitalisering/aanpak rotte plekken en inventarisatie mogelijkheden Ondernemersfonds met EBC 2.3 Ede Centrum De belangrijkste ontwikkelingen in 2014: - Onderzoek Walas Concepts - Nieuwe evenementen (o.a. Festival streekproducten, Living Statues) en een (tijdelijke) invulling van een aantal leegstaande ruimten. - Project Katapult voor nieuwe ondernemers Eind 2013 heeft bureau Walas Concepts opdracht gekregen om een analyse te maken van het centrum van Ede en een begin te maken met het verlevendigen van het centrum. Walas heeft in december 2014 een eindrapportage opgeleverd. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van Walas wordt begin 2015 een nieuw plan van aanpak opgesteld in samenspraak met de betrokken partijen. 2.4 Detailhandel De belangrijke ontwikkelingen in 2014 waren behalve Ede Centrum: - de besluitvorming over De Fietser naar het ENKA-terrein - aanpassing winkeltijdenverordening - de voorbereiding van een referendum over winkeltijden en de wenselijkheid van zondagopenstelling, zoals afgesproken in het nieuwe collegeconvenant - start bouw winkelcentrum Parkweide In 2015 ligt de prioriteit bij het referendum en de aanpak van Ede Centrum. 2.5 Buitengebied Op basis van het collegeconvenant is in 2014 gestart met de Visie Buitengebied, met veel aandacht voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden, bedrijfshuisvesting, functieverandering en recreatie. De visie wordt in 2015 afgerond, ter besluitvorming voorgelegd en vervolgens vertaald in operationeel beleid en bestemmingsplannen (o.a. voor de recreatieterreinen). 2.6 Regionale arbeidsmarkt In 2014 heeft Ede gewerkt aan het opzetten van de nieuwe arbeidsmarktregio FoodValley. In oktober 2014 is het implementatieplan Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) vastgesteld, waarmee de uitgangspunten zijn bepaald voor de regionale publieke dienstverlening aan werkgevers. Voor 2015 is de opgave de gemaakte afspraken en uitgangspunten te vertalen naar een succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit is des te belangrijker omdat in de opgave rondom het realiseren van de baanafspraak in de arbeidsmarktregio FoodValley het WSP een cruciale rol heeft. De uitvoering van de Participatiewet heeft in 2015 prioriteit. In 2014 is gestart met een evaluatie van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA), conclusies worden verwacht in de eerste helft van De Federatie van Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) heeft samen met de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) een studie gedaan onder Foodbedrijven naar de behoefte aan personeel. De FOV is met de ondrwijsinstellingen in gesprek om vervolg te geven aan het onderzoek. 2.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

3 Het Platform Maatschappelijk Ondernemen is als platform inmiddels niet meer actief. Het platform bestond uit drie werkgroepen; Platform niet meer actief, er waren 3 werkgroepen; Ede Fairtrade (titel behaald), Human resources (slapende, wordt nu opgepakt in Arbeidsmarktregio) en Eetbaar Ede (gaat door). Het programma voor Social Return on Investment was een succes, de evaluatie is in januari 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten lagen in 2014 ruim boven de doelstelling (50 mensen per jaar aan het werk). In 2014 vonden 43 aanbestedingen plaats, waarmee 196 mensen aan werk werd geholpen. 2.8 Accountmanagement Het accountmanagement van het team economie heeft in 2014 verder gewerkt aan een geloofwaardige en authentieke vertrouwensrelatie met de bedrijven in Ede. Gesproken werd met 350 bedrijven, de accountmanagers participeerden in de diverse bedrijfsnetwerken in Ede. Voor 10 bedrijven is bemiddeld bij uitbreiding, voor 35 bedrijven is bemiddeld in huisvesting, waarvan 17 bedrijven nieuw waren voor Ede. Al eerder is gemeld dat er 0,7 ha bedrijfsterrein is verkocht. De accountmanagers onderhielden het contact met de ondernemersverenigingen in Ede. Ede continueerde haar ondersteuning van startende ondernemers; dit leidde tot 129 startende ondernemers waarvan 33 via het project IkStartSmart. Ede organiseerde twee starterscafé s en een beurs voor doorstarters in Cultura. De accountmanagers bemiddelden in innovatie in samenwerking met de innovatiemakelaar van RCT De Vallei; concreet werd bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van innovatievouchers en werd met bedrijven een bezoek gebracht aan de Food Inspiration Day. De accountmanagers brachten het goede vestigingsklimaat van Ede onder de aandacht op een vijftal beurzen; en organiseerde daarna voor belangstellenden tours door Ede en de regio. Vermeldenswaard: Natuurinclusief ontwerpen; behoud en versterking werkgelegenheid: Falk (Kievitsmeent) heeft uitgebreid in goede samenspraak met ecologische zone, ook pand ernaast gekocht, maakt dakplaten, nu ook met nestruimte Innovatie en landelijke bekendheid Ede in de Food-sector: Organisatie Food Unplugged; tour langs foodproducenten in Ede en festival op kazerneterrein begin juli 2014 Netwerk Food-ambassadeurs gestart 2.9 Acquisitie Eind augustus 2014 hebben we een acquisiteur in dienst genomen met een Food-achtergrond. De acquisiteur voert gesprekken met Food-bedrijven in het hele land en participeert in landelijke Foodnetwerken. De acquisitie-inspanningen zijn daarmee fors verhoogd. Inmiddels lopen er, in samenwerking met het regionale acquisitieteam, diverse acquisitieacties. Voor 2015 ligt de prioriteit bij het team economie op de integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties. Begin 2015 wordt een marketing- en acquisitieplan opgesteld Overige zaken Overige zaken voor het team economie in 2014: - Midden in de zomer van 2014 ging het Veluws Bureau voor Toerisme failliet. In augustus hebben we tijdelijke maatregelen genomen om gastheerschap en marketing te continueren, in 2015 krijgt gastheerschap en marketing haar definitieve vorm. - Het team Economie werd actiever in regionale en landelijke netwerken: een kwalitatieve verdieping van de regionale programmering van bedrijventerreinen, een convenant voor de toeristische sector op de Veluwe. Ede werd vice-voorzitter van de peiler Economie en Werk van het stedennetwerk G32.

4 Overzicht Programma Economie, voortgang werkprogramma in 2014 Programma Economie vastgesteld door gemeenteraad december 2013 ü afgerond ð op schema x verdient aandacht Prestatie üð x Toelichting 1. Food als economische motor ð 1.1 makelen in innovatie ð Bekendheid gegeven aan Innovatievouchers (provincie-/foodvalleynl), Samenwerking met innovatiemakelaar RCT De Vallei Bezoek met bedrijven aan Food Inspiration Day 1.2 Kenniscampus Ede ð Start Centrum voor Jong Ondernemersschap (CvJO) Onderzoek FNLI/FOV naar behoefte personeel Food en Food-opleidingen is gereed Gepland nieuwe Foodopleiding Groenhorst/ROC A12 voor aug WFC ð In december 2014 heeft raad besloten over vervolgstap op basis van haalbaarheidsonderzoek 1.4 Hoofdstad van de Smaak ü o.a. Smaakfietsroutes, Food Unplugged en streekmarkt 2. Werklocaties ð 2.1 BT A12 ð/ x Marktstudie De Klomp gereed, plan De Klomp in ontwikkeling In 2014 geen grond verkocht op BT A12 Acquisiteur in dienst per aug 2014, marketing- en acquisitieplan wordt opgesteld 2.2 Kennisas ð Prospectus gereed Ruimtelijk bouwstenenboekje gereed Marketing en acuisitieplan wordt opgesteld WFC zie 1.3 Advisering over hotel bij Cinemec 2.3 Glasvezel ð Op alle bedrijventerreinen in Ede ligt glasvezel (particulier initiatief, meerdere providers). Peiling Kievitsmeent en onderzoek Frankeneng leverde onvoldoende aantallen op tbv vraagbundeling additionele aanleg Bennekom en Lunteren hebben glasvezel Ede heeft kabel, veel bedrijven hebben voldoende aan koperverbinding. Buitengebied geen glasvezel of kabel Corporatie Lunteren/De Valk bezig met initiatief glasvezel Contact met provincie over stimuleren breedband in buitengebied 2.4 Parkmanagement ð/ x Oprichting BTV Klaphek Parkmanagementorganisatie failliet in 2013 BT A12 heeft parkmanagement en beveiliging via collectieve contracten in combinatie met beperkt parkmanagement en raamcontract beveiliging via EBC voor de overige bedrijventerreinen 2.5 Truckparking ð Voorstel gereed (bij waterzuivering) 2.6 Ondernemersfonds ð Inventarisatie mogelijkheden Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op BT Kievitsmeent (proefpeiling gepland) en Lunteren Centrum 2.7 Revitalisering bestaande bebouwing ð Project EBC met steun prov.: aanpakken rotte plekken om aantrekkingskracht en econ. waarde te verhogen, Revitaliseringsfonds via PPM Oost 2.8 Flexibele werkruimtes/zzp ers ð CvJO (zie 1.2) Color Business Center: nieuw restaurant Contact met StartLife Wageningen over huisvesting startups Mogelijk ruimte startende ondernemers op kazerneterrein en op Horapark

5 Prestatie üð x Toelichting 2.9 Flexibiliteit bestemmingsplannen ð Onderdeel van Bedrijvenvisie die in 2014 is opgestar

6 2.10 Regionale afstemming ð Monitor Regionale Programmering Bedrijventerreinen, kwalitatieve verdieping doelgroepen gereed Bijdrage aan Strategische Agenda geleverd 3. Ede Centrum ð/ x Bijdrage Walas heeft impulsen opgeleverd en nieuwe invulling leegstaande winkelruimte In 2014 door accountmanagement economie veel tijd besteed aan Ede Centrum Project Katapult stimuleren nieuwe ondernemers In 2015 nieuwe projectleider aangesteld die aantrekkelijk centrum moet realiseren in samenwerking met betrokkenen/ondernemers. Plan van aanpak wordt eind maart aangeboden aan gemeenteraad Leegstand niet afgenomen Diverse evenementen georganiseerd (www.edecentrum.nl) 4. Detailhandel ð Laatste evaluatie detailhandelsbeleid dec 2012 In 2014 aanpassing winkeltijdenverordening, besluitvorming De Fietser en start bouw wkc Parkweide Nu prioriteit aan referendum koopzondag 5. Buitengebied ð Visie Buitengebied in 2014 opgestart met ruimte aandacht voor economische structuur 5.1 Het Laar ð/ x Geen kavels verkocht, plan wordt tegen het licht gehouden 5.2 Functieverandering ð Met huidig beleid 25 gevallen van functieverandering Beleid en eventuele aanpassing daarvan wordt meegenomen in Visie Buitengebied 5.3 Programma Voedselstrategie ð Opgestart, in jan 2015 brede inspiratiebijeenkomst met bedrijven 5.4 Vernieuwing recreatiebedrijven ð Wordt meegenomen in Visie Buitengebied, daarna nieuw bestemmingsplan 5.5 Actieve rol in regio FoodValley en op Veluwe (toerisme) ð Nieuwe college zet hier meer op in, met ambtelijke ondersteuning 6. Regionale arbeidsmarkt ð 6.1 Vernieuwing POA ð POA evalueert zichzelf met actieve rol overheid 6.2 Regionale werkgeversdienstverlening ð In okt 2014 implementatieplan WSP FoodValley vastgesteld, wordt nu uitgevoerd 7. Maatschappelijk verantwoord ð ondernemen (MVO) 7.1 Platform MVO ð Platform niet meer actief, er waren 3 werkgroepen; Ede Fairtrade (titel behaald), Human resources (slapende, wordt nu opgepakt in Arbeidsmarktregio) en Eetbaar Ede (gaat verder) 7.2 SROI (social return on investment) ð Tot jan aanbestedingen, 196 mensen aan werk geholpen, resultaat ligt ruim boven doelstelling 50/jr. Evaluatie jan 2015 aangeboden aan gemeenteraad 8. Accountmanagement ð 8.1 Contacten bedrijven ð Accountmanagement EZ ca 350 individuele gesprekken met bedrijven, verder veel contacten op netwerkbijeenkomsten Accountmanagement Werk ca 100 gesprekken met bedrijven CRM-systeem ontbreekt Behandeld in planatelier (uitbreiding) 10 bedrijven Voor 35 bedrijven succesvol bemiddeld in huisvesting, waarvan 17 nieuwe, 0,7 ha bedrijventerrein verkocht Social media: Twitteraccount Ondernemen in Ede 2240 volgers 8.2 Gezamenlijke werkgeversbenadering (o.a. participatie) ð Intensievere samenwerking teams economie/werk, voorbeeld o.a inzet accountmanagers WerkI bij (aantrekken) nieuwe bedrijven, gezamenlijke presentatie in bedrijvennetwerken 8.3 Netwerken bedrijven ð Contacten met 18 ondernemersverenigingen dorpen en bedrijventerreinen Deelname aan 0318-Samen, EBC, 2 chapters Business

7 8.4 Stimuleren startende ondernemers 9. Acquisitie ð Vergroten zichtbaarheid Ede in ð landelijke media Ede/FoodValley op landelijke vakbeurzen ð Network Int., BIZ Organisatie 2 starterscafé s in Ede, organisatie Starting Smart Together-beurs in Cultura juni 14, deelname landel. Startersdag nov 14 In deelnemers IkStartSmart, in totaal 129 startende ondernemers FoodValley vestigingsklimaat in Financieel Dagblad, Hoofdstad van de Smaak in Telegraaf, Airborne in landelijke pers ð Mede organisatie Food Unplugged in Ede juli 2014 Ede gastheer VersEvent (jaarlijks) Deelname aan Provada, Food Valley Expo, AgroFoodTechnologyWeek, Ted-X Bezoek aan o.a. ViV, Horecava Tours ð FoodValley-tour voor bedrijven (in groep en persoonlijk), met bedrijven naar Food Inspiration Day Netwerk Ede Ambassadeurs ð Opgestart, enthousiaste bedrijven Kavelverkoop ð/ x Kavelverkoop 0.7 ha in 2014 blijft achter bij ramingen Nieuwe bedrijven Voor 17 nieuwe bedrijven succesvol bemiddeld in huisvesting PM overzicht Food volgt nog Acquisitie Food ð Acquisiteur met Food-achtergrond in dienst per aug 2014, marketing- en acquisitieplan wordt opgesteld Acquisitiegesprekken ð 160 gesprekken met Foodbedrijven in 4 maanden Intensief contact netwerken tbv acquisitie ð Innofood 115 bedrijven, Machevo procestechnologie 90 bedrijven, NVC verpakkingsindustrie 500 bedrijven, FME heeft 100 netwerken als Machevo 3. Betrokkenheid ondernemers De voortgang van het Programma Economie is besproken met de meest betrokken ondernemers en het bestuur van het Edes Bedrijfs Contact (EBC). De gespreksverslagen zijn opgenomen in een bijlage bij deze rapportage. Hierbij de conclusies die we hebben getrokken uit de gesprekken op hoofdlijnen: Proces Het is gelukt bedrijven te betrekken bij de uitvoering van het Programma Economie. Met name de werkgroepen Werklocaties en Acquisitie hebben geleid tot concrete betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het gaat dan om het georganiseerde bedrijfsleven, maar ook om onafhankelijke ondernemers. De motivatie voor onafhankelijke ondernemers is netwerkvorming; relaties opbouwen, goed houden en uitnutten Op bestaande werklocaties speelde het EBC een belangrijke rol in parkmanagement, onderzoek naar verbetering van de digitale infrastructuur en revitalisering van bestaande bebouwing. Gestart is met een netwerk van Ede- en Foodambassadeurs uit het bedrijfsleven. De bij de evaluatie betrokken ondernemers willen betrokken blijven bij het economisch beleid. Geadviseerd wordt economische vraagstukken terug te blijven leggen bij het bedrijfsleven. Georganiseerd bedrijfsleven betrekken bij economisch beleid, maar ook onafhankelijke ondernemers Prioriteiten voor komend jaar. Door bedrijven genoemd: Basisinfrastructuur op orde; behalve de weg ook goede internetverbindingen Werklocaties die echt voldoen aan de marktvraag Parkmanagement aandachtspunt Arbeidsmarkt; goede werknemers, afstemming met opleidingen. POA voldoet niet meer aan triple helix gedachte, bedrijfsleven te weinig betrokken. Initiatief van FOV; betere

8 aansluiting opleidingen bij wensen van het (Food-)bedrijfsleven. FOV benadert daarmee zelf de opleidingen. Food: ontwikkel concrete acties met bedrijven; ambassadeurs, congressen naar Ede halen, WFC heel belangrijk, heeft grote aantrekkingskracht op bedrijven Marketing Ede samen met bedrijven, WFC en Smaak van Van Gogh kans. De Stichting Promotie Veenendaal wordt als een goed voorbeeld gezien. ZZP als aandachtspunt; deels kansrijk, deels verkapte werkloosheid. Locaties, maar vooral ook community-vorming belangrijk. 4. Kernindicatoren De gemeenteraad meet de voortgang van het Programma Economische Zaken tot nu toe met een beperkt aantal kernindicatoren; het percentage arbeidsplaatsen t.o.v. het aantal inwoners, het aantal toeristische overnachtingen en de uitgifte van bedrijventerrein. Daarnaast wordt de voortgang van een aantal beleidsvoornemens en projecten gerapporteerd. In de eerste voortgangsrapportage rapporteren we uitgebreid over de voortgang van beleidsvoornemens en projecten. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met een monitoring aan de hand van kernindicatoren, zoals voorgesteld in bijlage 2 van het Programma Economie. Dit betreft: 1. Werkgelegenheid 2. Functioneren arbeidsmarkt 3. Ontwikkeling Food-sector 4. Ondernemersklimaat Om de voortgang aan de hand van een aantal kernindicatoren te meten, is nodig: - beleidsdoelstellingen - indicatoren - een nulmeting Werkgelegenheid De kernindicator voor het behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie werd en wordt gemeten in het percentage arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners. In deze voortgangsrapportage hebben we de doelstellingen als volgt geoperationaliseerd en gemeten: - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal - Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld - Afname werkloze beroepsbevolking - Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld Arbeidsmarkt In 2014 heeft Ede gewerkt aan het opzetten van de nieuwe arbeidsmarktregio FoodValley. In oktober 2014 is het implementatieplan Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) vastgesteld, waarmee de uitgangspunten zijn bepaald voor de regionale publieke dienstverlening aan werkgevers. Voor 2015 is de opgave de gemaakte afspraken en uitgangspunten te vertalen naar een succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit is des te belangrijker omdat in de opgave rondom het realiseren van de baanafspraak in de arbeidsmarktregio FoodValley het WSP een cruciale rol heeft. Ontwikkeling Food-sector In 2014 heeft Ede in samenwerking met de provincie, de regio en de CHE voor de regio FoodValley een nulmeting uitgevoerd van bedrijven in de Food-sector in de regio FoodValley (Food Database). De doelstellingen zijn (nog) niet bepaald.

9 Het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie heeft op basis van de PWE- Gelderland/LISA-Nederland 2014 een analyse uitgevoerd over de regionale cijfers met als conclusie: - In Nederland is het Agro Food cluster verantwoordelijk voor 6,2% van de totale werkgelegenheid. In Food Valley is dat maar liefst 11,8%. - In Nederland is de werkgelegenheid in de Food-sector de afgelopen 3 jaren gedaald met resp. -1,1%,-0,4% en -1,4%. In Food Valley was de ontwikkeling met 1,6%, 3,6% en -0,3% een stuk gunstiger. - Volg je daarbij de afbakening van de regionale Food Database (o.a. inclusief onderzoeksinstellingen en Wageningen UR) dan is het beeld: 3,1%, 3,8% en -3,2%. Die laatste daling wordt overigens voor een groot deel bepaald door het vertrek van Danone. Ondernemersklimaat In 2015 zal een Benchmark Ondernemersklimaat worden uitgevoerd, waarin het ondernemersklimaat in Ede wordt vergeleken met andere gemeenten in Nederland. 5. Prioriteiten voor 2015 Het Programma Economie is opgesteld in twee werksessies met ondernemers en organisaties. Destijds was die aanpak nieuw. Inmiddels worden verschillende onderdelen uit het Programma Economie; Food en Levendig centrum, op een interactieve manier opgepakt onder leiding van de betrokken wethouder. De voor economie in 2015 belangrijkste programma s en projecten: - Ontwikkeling World Food Center (privaat initiatief) - Programma Kennisas Ede-Wageningen - Programma Food - Bedrijventerrein A12 De Klomp - Plan van Aanpak Levendig Centrum - Visie Buitengebied - Strategische agenda FoodValley - Implementatie Werkgeversservicepunt FoodValley Voor 2015 ligt de prioriteit bij het team economie op de integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties; aanbod beter laten aansluiten op de vraag, marketing en acquisitie. De aanpak staat beschreven in een aparte notitie en wordt uitgewerkt in een marketing- en acquisitieplan; accountmanagement: het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijven in de gemeente t.b.v. behoud en versterking werkgelegenheid.

10 Bijlage: Gesprekken met EBC en betrokken bedrijven Gesprekken met wethouder en twee betrokkenen van het team economie, 2 en 3 maart 2014 Dennis Hadderingh (dot XS), werkgroep accountmanagement en acquisitie Dennis Hadderingh was lid van de werkgroep marketing en acquisitie en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - In marketing en acquisitie is het opbouwen, onderhouden en uitnutten van relaties cruciaal. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de accountmanagers van het team economie. - Spreek als gemeente bedrijven aan op de economie. Bedrijven die kritiek hebben op de gemeente kan je vragen aan te geven hoe het dan wel moet. Beperk je als gemeente niet tot contacten met belangenorganisaties. - De belangrijkste uitdaging voor dit moment is de arbeidsmarkt; het vinden van goed personeel. Samenwerking van het bedrijfsleven met onderwijsinstellingen en de gemeente is noodzakelijk. Bij een focus op Food zijn goede Food-opleidingen nodig. Wim Vaessen (Essensor), stichting Ede Hoofdstad van de Smaak Wim Vaessen was voorzitter van de stichting die Ede Hoofdstad van de Smaak heeft georganiseerd en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Food is een kans voor Ede. Vertaal het wel in practische acties en ontwikkelingen; zoals het organiseren van meer congressen. Concreet speelt de mogelijke komst van een congres met vakgenoten naar Ede. - Het Food-netwerk van gemeente, bedrijven en onderwijsorganisaties is belangrijk voor Food-bedrijven. - Food is breder dan economie. Ook de aantrekkelijkheid van de stad is belangrijk. Jan Paul van de Hoef (Keus makelaars), werkgroep werklocaties Jan Paul van de Hoef was lid van de werkgroep werklocaties en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Werk samen met makelaars aan het vermarkten van Ede. Makelaars hebben veel marktkennis en veel contacten. Voorkom dat je werklocaties aanbiedt die niet aansluiten bij de marktvraag. - Wees als gemeente niet te arrogant, ga niet rigide om met regels. In Ede Centrum zijn het project Katapult en het Aanjaagteam goede ontwikkelingen. - Het WFC, en de profilering op Food en met de Smaak van Van Gogh, bieden kansen voor de marketing. Werk samen met Ede-ambassadeurs. Van de Hoef onderschrijft het belang van warme contacten. Yvonne Veenendaal, Marc van der Woude, Maurice Verhalle (ZZP ers) Yvonne Veenendaal, Marc van der Woude, Maurice Verhalle waren lid van de werkgroep ZZP. Yvonne Veenendaal zit in het bestuur van netwerkorganisatie ZZP-Valley. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Snel internet in de hele gemeente is een basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Het kan een reden zijn om je wel of niet in Ede te vestigen, ook als particulier of zzp'er. Nu is glasvezel de standaard, maar over 5-10 jaar is dat 5G met een downloadsnelheid van 10 Gbps. Vanuit beleid is het verstandig om te anticiperen op toekomstige technieken en ontwikkelingen in hoe het internet wordt gebruikt. - Flexibele werklocaties zijn belangrijk, goed dat er een aantal zijn/worden gerealiseerd. Hieraan kan worden toegevoegd Marktplaats in Ede Centrum. Minstens zo belangrijk als werklocaties is voor ZZP ers communityvorming en verbindingen leggen met het grotere bedrijfsleven. - Ede-Wageningen als innovatiehub; kruisbestuiving en samenwerking kan helpen. De netwerken missen een gezamenlijkheid met een sterke push naar de toekomst. Van der Woude wil meedenken over het voeden van een innovatiecultuur.

11 - Ongeveer een derde van de ZZP ers is succesvol met een bovenmodaal inkomen, een ander derde deel leeft op of onder de armoedegrens. Er is sprake van verkapte werkloosheid. Bestuur Edes Bedrijfs Contact (EBC); Wim vdbrand, Sandra Brands, Tjeerd Grunbauer, Jan Paul van de Hoef, Rein Kreeft, Christiaan de Nooij, Peter Pors Het EBC heeft een belangrijke rol op de bedrijventerreinen; belangenbehartiging, vraagbundeling glasvezel, parkmanagement en revitalisering van bestaande bebouwing. Commentaar op tabel voortgangsrapportage 1.2 Kenniscampus: - Gewenst: Meeting Point bedrijven/onderwijs op Kennisas - Onderzoek FNLI/FOV naar behoefte personeel Food en Food-opleidingen gereed, FOV praat zelf met opleidingen over vervolg op/gevolg geven aan de studie 2.3 Glasvezel: - Peiling Kievitsmeent en onderzoek Frankeneng leverde onvoldoende aantallen op t.b.v. vraagbundeling additionele aanleg. - Voldoende glasvezel op terreinen, gesproken met Glasvezel.nl, check of oude contracten konden worden omgezet naar nieuwe aanbieder, niet haalbaar. - Deel bedrijven heeft voldoende aan snelle koperverbinding 2.4 Parkmanagement - BT A12 heeft parkmanagement en beveiliging via collectieve contracten in combinatie met beperkt parkmanagement en raamcontract beveiliging via EBC voor de overige bedrijventerreinen - De huidige situatie is niet ideaal, parkmanagement zou op alle terreinen zo geregeld moeten worden als op Bedrijventerrein A Truckparking - Komt die wel op de goede plek, is plek goed bereikbaar en duidelijk - Eerst alternatief bieden, dan handhaving andere locaties. 2.7 Revitalisering bestaande bebouwing - Revitaliseringsfonds PPM Oost, 7,5 mln. 6.1 Vernieuwing POA - Vraagtekens bij een zichzelf evaluerend POA, bedrijfsleven niet betrokken. Ook nodig: - Oplossing probleem uitvoegstrook DB Schenker. Overige opmerkingen: - De aandacht van de gemeente voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven is gezien de noodzaak van kavelverkoop begrijpelijk, maar aandacht voor behoud en uitbouw van de al aanwezige bedrijven is minstens zo belangrijk en qua werkgelegenheid effectiever. - FoodValley: Breng beter in beeld wat Ede allemaal doet voor de regio. De Food-ambitie wekt soms de indruk van veel geluid maar weinig wol. Voorkom dubbel werk. De Federatie van Ondernemersverenigingen in de Valleiregio (FOV) ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het vertalen van kansen van de Food-profilering naar ondernemers (o.a. bijeenkomst 12 maart). - Het functioneren van de arbeidsmarkt is voor bedrijven te belangrijk om over te laten aan onderwijsinstellingen en overheden. - RO-beleid in het buitengebied is onduidelijk; de indruk bestaat dat men heel moeilijk doet over kleine zaken, maar grote zaken over het hoofd ziet. ODDV wordt gezien als de dienst van njet, van de gemeente wordt verwacht dat ze meedenkt en zoekt naar oplossingen.

12 - RCT de Vallei moet van provincie zoeken naar regionale financiering; doelstelling 10% uit regio/van regiogemeenten. - Wees realistisch bij het inschatten van de marktmogelijkheden, de gemeente heeft soms erg hoge verwachtingen. Betrek marktpartijen hierbij. - De Stichting Promotie Veenendaal is goed voorbeeld van marketing gezamenlijk met bedrijfsleven.

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009

Jaarplan arbeidsmarktbeleid 2010 gemeente Helmond. Te midden van de storm. december 2009 Te midden van de storm december 2009 Behoort bij Raadsvoorstel 12 2010 1 Achtergrond en opzet nota In mei 2007 heeft de Helmondse gemeenteraad de Kadernotitie arbeidsmarkt 2007-2010 vastgesteld, waarin

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT

AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT AGENDA ECONOMIE 2011 2015 OOSTERHOUT Vastgesteld door de Oosterhoutse gemeenteraad op 14 december 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Wat vooraf ging 2 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II Groningen ICT Stad II Opdrachtgever : Gemeente Groningen Auteurs : Jan Kees Kleuver, ROEZ, in samenwerking met Publicase, Karma Sierts en Martin Vos MNU Innovation, Eldert van Wijngaarden Versie : 28 juni

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie