Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015 In december 2013 is het Programma Economie door de gemeenteraad vastgesteld. In het Programma staat dat het werkprogramma jaarlijks wordt geëvalueerd met bedrijven en organisaties en vervolgens wordt bijgesteld door het college van B&W. Begin 2015 hebben we de voortgang van de voor 2014 geplande werkzaamheden in kaart gebracht en besproken met de meest betrokken bedrijven. Kerinindicator: werkgelegenheid De kernindicator voor het behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie werd en wordt gemeten in het percentage arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners. In deze voortgangsrapportage hebben we deze doelstelling als volgt uitgewerkt en gemeten: Indicatoren/Meetbare doelstellingen werkgelegenheid - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal - Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld - Afname werkloze beroepsbevolking - Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld Groen: voldoet aan doelstellingen Blauw: voldoet aan belangrijk deel doelstellingen Gegevens % arbeidsplaatsen t.o.v. aantal inwoners Ede 51% 51% 51% 51% 51% 51% Aantal arbeidsplaatsen Ede Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen Ede + 0,5 % + 1,1 % - 0,2% + 0,5% - 0,8% Referentie landelijk ontwikkeling arbeidsplaats - 0,4% +0,5% -0,7% -1,1% - 1,1% Beroepsbevolking Ede jr Aantal niet-werkende werkzoekenden Ede % werkloze beroepsbevolking Ede 3,3 % 3,6 % 3,9 % 3,9 % 5,6 % 6,1 % Referentie landelijk % werkloze beroep 4,8% 5,4% 5,4% 6,4% 8,5% 9,4% Bron: provincie gelderland/zakgeld 2. Voortgang werkprogramma Economie Het werkprogramma economie 2013/2014 bestaat uit een negental programmalijnen met beleidsvoornemens en projecten. In april 2014 is een nieuw college van B&W van start gegaan met een collegeconvenant dat voor de economie een aantal nieuwe accenten legt. 2.1 Food als economische motor Het nieuwe college heeft Food als speerpunt opgenomen in het collegeprogramma. Momenteel worden een Visie Food en een Programma Food opgesteld. De belangrijkste ontwikkelingen in 2014: - in december 2014 heeft de gemeenteraad besloten over een vervolgstap voor het World Food Center; - Ede was in 2014 Hoofdstad van de Smaak - Op de kenniscampus Ede is een Centrum voor Jong Ondernemersschap van start gegaan, het bedrijfsleven is een onderzoek naar de behoefte van personeel Food en Foodopleidingen gestart. 2.2 Werklocaties Overzicht uitgifte bedrijventerreinen ,1 ha 5,1 ha 7,6 ha 1,1 ha 2,2 ha 0,7 ha

2 De uitgifte van bedrijventerreinen bleef in 2014 achter bij de verwachtingen. De integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties (op product, promotie en prijs) is een belangrijk speerpunt voor de gemeente Ede in Eind augustus 2014 hebben we een nieuwe aquisiteur met Foodachtergrond in dienst genomen. Voor de integrale aanpak van bedrijventerreinen, onze bedrijvenvisie en marketing en acquisitie zijn en worden begin 2015 plannen opgesteld. Andere belangrijke ontwikkelingen in Studie naar glasvezel/verbetering mogelijkheden internet op diverse locaties in samenwerking met EBC - Nieuwe flexibele werkruimtes voor ZZP ers in ontwikkeling op Kazerneterrein en Horapark - Project revitalisering/aanpak rotte plekken en inventarisatie mogelijkheden Ondernemersfonds met EBC 2.3 Ede Centrum De belangrijkste ontwikkelingen in 2014: - Onderzoek Walas Concepts - Nieuwe evenementen (o.a. Festival streekproducten, Living Statues) en een (tijdelijke) invulling van een aantal leegstaande ruimten. - Project Katapult voor nieuwe ondernemers Eind 2013 heeft bureau Walas Concepts opdracht gekregen om een analyse te maken van het centrum van Ede en een begin te maken met het verlevendigen van het centrum. Walas heeft in december 2014 een eindrapportage opgeleverd. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van Walas wordt begin 2015 een nieuw plan van aanpak opgesteld in samenspraak met de betrokken partijen. 2.4 Detailhandel De belangrijke ontwikkelingen in 2014 waren behalve Ede Centrum: - de besluitvorming over De Fietser naar het ENKA-terrein - aanpassing winkeltijdenverordening - de voorbereiding van een referendum over winkeltijden en de wenselijkheid van zondagopenstelling, zoals afgesproken in het nieuwe collegeconvenant - start bouw winkelcentrum Parkweide In 2015 ligt de prioriteit bij het referendum en de aanpak van Ede Centrum. 2.5 Buitengebied Op basis van het collegeconvenant is in 2014 gestart met de Visie Buitengebied, met veel aandacht voor de economische ontwikkelingsmogelijkheden, bedrijfshuisvesting, functieverandering en recreatie. De visie wordt in 2015 afgerond, ter besluitvorming voorgelegd en vervolgens vertaald in operationeel beleid en bestemmingsplannen (o.a. voor de recreatieterreinen). 2.6 Regionale arbeidsmarkt In 2014 heeft Ede gewerkt aan het opzetten van de nieuwe arbeidsmarktregio FoodValley. In oktober 2014 is het implementatieplan Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) vastgesteld, waarmee de uitgangspunten zijn bepaald voor de regionale publieke dienstverlening aan werkgevers. Voor 2015 is de opgave de gemaakte afspraken en uitgangspunten te vertalen naar een succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit is des te belangrijker omdat in de opgave rondom het realiseren van de baanafspraak in de arbeidsmarktregio FoodValley het WSP een cruciale rol heeft. De uitvoering van de Participatiewet heeft in 2015 prioriteit. In 2014 is gestart met een evaluatie van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA), conclusies worden verwacht in de eerste helft van De Federatie van Ondernemersverenigingen Valleiregio (FOV) heeft samen met de FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) een studie gedaan onder Foodbedrijven naar de behoefte aan personeel. De FOV is met de ondrwijsinstellingen in gesprek om vervolg te geven aan het onderzoek. 2.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

3 Het Platform Maatschappelijk Ondernemen is als platform inmiddels niet meer actief. Het platform bestond uit drie werkgroepen; Platform niet meer actief, er waren 3 werkgroepen; Ede Fairtrade (titel behaald), Human resources (slapende, wordt nu opgepakt in Arbeidsmarktregio) en Eetbaar Ede (gaat door). Het programma voor Social Return on Investment was een succes, de evaluatie is in januari 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten lagen in 2014 ruim boven de doelstelling (50 mensen per jaar aan het werk). In 2014 vonden 43 aanbestedingen plaats, waarmee 196 mensen aan werk werd geholpen. 2.8 Accountmanagement Het accountmanagement van het team economie heeft in 2014 verder gewerkt aan een geloofwaardige en authentieke vertrouwensrelatie met de bedrijven in Ede. Gesproken werd met 350 bedrijven, de accountmanagers participeerden in de diverse bedrijfsnetwerken in Ede. Voor 10 bedrijven is bemiddeld bij uitbreiding, voor 35 bedrijven is bemiddeld in huisvesting, waarvan 17 bedrijven nieuw waren voor Ede. Al eerder is gemeld dat er 0,7 ha bedrijfsterrein is verkocht. De accountmanagers onderhielden het contact met de ondernemersverenigingen in Ede. Ede continueerde haar ondersteuning van startende ondernemers; dit leidde tot 129 startende ondernemers waarvan 33 via het project IkStartSmart. Ede organiseerde twee starterscafé s en een beurs voor doorstarters in Cultura. De accountmanagers bemiddelden in innovatie in samenwerking met de innovatiemakelaar van RCT De Vallei; concreet werd bekendheid gegeven aan de mogelijkheden van innovatievouchers en werd met bedrijven een bezoek gebracht aan de Food Inspiration Day. De accountmanagers brachten het goede vestigingsklimaat van Ede onder de aandacht op een vijftal beurzen; en organiseerde daarna voor belangstellenden tours door Ede en de regio. Vermeldenswaard: Natuurinclusief ontwerpen; behoud en versterking werkgelegenheid: Falk (Kievitsmeent) heeft uitgebreid in goede samenspraak met ecologische zone, ook pand ernaast gekocht, maakt dakplaten, nu ook met nestruimte Innovatie en landelijke bekendheid Ede in de Food-sector: Organisatie Food Unplugged; tour langs foodproducenten in Ede en festival op kazerneterrein begin juli 2014 Netwerk Food-ambassadeurs gestart 2.9 Acquisitie Eind augustus 2014 hebben we een acquisiteur in dienst genomen met een Food-achtergrond. De acquisiteur voert gesprekken met Food-bedrijven in het hele land en participeert in landelijke Foodnetwerken. De acquisitie-inspanningen zijn daarmee fors verhoogd. Inmiddels lopen er, in samenwerking met het regionale acquisitieteam, diverse acquisitieacties. Voor 2015 ligt de prioriteit bij het team economie op de integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties. Begin 2015 wordt een marketing- en acquisitieplan opgesteld Overige zaken Overige zaken voor het team economie in 2014: - Midden in de zomer van 2014 ging het Veluws Bureau voor Toerisme failliet. In augustus hebben we tijdelijke maatregelen genomen om gastheerschap en marketing te continueren, in 2015 krijgt gastheerschap en marketing haar definitieve vorm. - Het team Economie werd actiever in regionale en landelijke netwerken: een kwalitatieve verdieping van de regionale programmering van bedrijventerreinen, een convenant voor de toeristische sector op de Veluwe. Ede werd vice-voorzitter van de peiler Economie en Werk van het stedennetwerk G32.

4 Overzicht Programma Economie, voortgang werkprogramma in 2014 Programma Economie vastgesteld door gemeenteraad december 2013 ü afgerond ð op schema x verdient aandacht Prestatie üð x Toelichting 1. Food als economische motor ð 1.1 makelen in innovatie ð Bekendheid gegeven aan Innovatievouchers (provincie-/foodvalleynl), Samenwerking met innovatiemakelaar RCT De Vallei Bezoek met bedrijven aan Food Inspiration Day 1.2 Kenniscampus Ede ð Start Centrum voor Jong Ondernemersschap (CvJO) Onderzoek FNLI/FOV naar behoefte personeel Food en Food-opleidingen is gereed Gepland nieuwe Foodopleiding Groenhorst/ROC A12 voor aug WFC ð In december 2014 heeft raad besloten over vervolgstap op basis van haalbaarheidsonderzoek 1.4 Hoofdstad van de Smaak ü o.a. Smaakfietsroutes, Food Unplugged en streekmarkt 2. Werklocaties ð 2.1 BT A12 ð/ x Marktstudie De Klomp gereed, plan De Klomp in ontwikkeling In 2014 geen grond verkocht op BT A12 Acquisiteur in dienst per aug 2014, marketing- en acquisitieplan wordt opgesteld 2.2 Kennisas ð Prospectus gereed Ruimtelijk bouwstenenboekje gereed Marketing en acuisitieplan wordt opgesteld WFC zie 1.3 Advisering over hotel bij Cinemec 2.3 Glasvezel ð Op alle bedrijventerreinen in Ede ligt glasvezel (particulier initiatief, meerdere providers). Peiling Kievitsmeent en onderzoek Frankeneng leverde onvoldoende aantallen op tbv vraagbundeling additionele aanleg Bennekom en Lunteren hebben glasvezel Ede heeft kabel, veel bedrijven hebben voldoende aan koperverbinding. Buitengebied geen glasvezel of kabel Corporatie Lunteren/De Valk bezig met initiatief glasvezel Contact met provincie over stimuleren breedband in buitengebied 2.4 Parkmanagement ð/ x Oprichting BTV Klaphek Parkmanagementorganisatie failliet in 2013 BT A12 heeft parkmanagement en beveiliging via collectieve contracten in combinatie met beperkt parkmanagement en raamcontract beveiliging via EBC voor de overige bedrijventerreinen 2.5 Truckparking ð Voorstel gereed (bij waterzuivering) 2.6 Ondernemersfonds ð Inventarisatie mogelijkheden Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op BT Kievitsmeent (proefpeiling gepland) en Lunteren Centrum 2.7 Revitalisering bestaande bebouwing ð Project EBC met steun prov.: aanpakken rotte plekken om aantrekkingskracht en econ. waarde te verhogen, Revitaliseringsfonds via PPM Oost 2.8 Flexibele werkruimtes/zzp ers ð CvJO (zie 1.2) Color Business Center: nieuw restaurant Contact met StartLife Wageningen over huisvesting startups Mogelijk ruimte startende ondernemers op kazerneterrein en op Horapark

5 Prestatie üð x Toelichting 2.9 Flexibiliteit bestemmingsplannen ð Onderdeel van Bedrijvenvisie die in 2014 is opgestar

6 2.10 Regionale afstemming ð Monitor Regionale Programmering Bedrijventerreinen, kwalitatieve verdieping doelgroepen gereed Bijdrage aan Strategische Agenda geleverd 3. Ede Centrum ð/ x Bijdrage Walas heeft impulsen opgeleverd en nieuwe invulling leegstaande winkelruimte In 2014 door accountmanagement economie veel tijd besteed aan Ede Centrum Project Katapult stimuleren nieuwe ondernemers In 2015 nieuwe projectleider aangesteld die aantrekkelijk centrum moet realiseren in samenwerking met betrokkenen/ondernemers. Plan van aanpak wordt eind maart aangeboden aan gemeenteraad Leegstand niet afgenomen Diverse evenementen georganiseerd (www.edecentrum.nl) 4. Detailhandel ð Laatste evaluatie detailhandelsbeleid dec 2012 In 2014 aanpassing winkeltijdenverordening, besluitvorming De Fietser en start bouw wkc Parkweide Nu prioriteit aan referendum koopzondag 5. Buitengebied ð Visie Buitengebied in 2014 opgestart met ruimte aandacht voor economische structuur 5.1 Het Laar ð/ x Geen kavels verkocht, plan wordt tegen het licht gehouden 5.2 Functieverandering ð Met huidig beleid 25 gevallen van functieverandering Beleid en eventuele aanpassing daarvan wordt meegenomen in Visie Buitengebied 5.3 Programma Voedselstrategie ð Opgestart, in jan 2015 brede inspiratiebijeenkomst met bedrijven 5.4 Vernieuwing recreatiebedrijven ð Wordt meegenomen in Visie Buitengebied, daarna nieuw bestemmingsplan 5.5 Actieve rol in regio FoodValley en op Veluwe (toerisme) ð Nieuwe college zet hier meer op in, met ambtelijke ondersteuning 6. Regionale arbeidsmarkt ð 6.1 Vernieuwing POA ð POA evalueert zichzelf met actieve rol overheid 6.2 Regionale werkgeversdienstverlening ð In okt 2014 implementatieplan WSP FoodValley vastgesteld, wordt nu uitgevoerd 7. Maatschappelijk verantwoord ð ondernemen (MVO) 7.1 Platform MVO ð Platform niet meer actief, er waren 3 werkgroepen; Ede Fairtrade (titel behaald), Human resources (slapende, wordt nu opgepakt in Arbeidsmarktregio) en Eetbaar Ede (gaat verder) 7.2 SROI (social return on investment) ð Tot jan aanbestedingen, 196 mensen aan werk geholpen, resultaat ligt ruim boven doelstelling 50/jr. Evaluatie jan 2015 aangeboden aan gemeenteraad 8. Accountmanagement ð 8.1 Contacten bedrijven ð Accountmanagement EZ ca 350 individuele gesprekken met bedrijven, verder veel contacten op netwerkbijeenkomsten Accountmanagement Werk ca 100 gesprekken met bedrijven CRM-systeem ontbreekt Behandeld in planatelier (uitbreiding) 10 bedrijven Voor 35 bedrijven succesvol bemiddeld in huisvesting, waarvan 17 nieuwe, 0,7 ha bedrijventerrein verkocht Social media: Twitteraccount Ondernemen in Ede 2240 volgers 8.2 Gezamenlijke werkgeversbenadering (o.a. participatie) ð Intensievere samenwerking teams economie/werk, voorbeeld o.a inzet accountmanagers WerkI bij (aantrekken) nieuwe bedrijven, gezamenlijke presentatie in bedrijvennetwerken 8.3 Netwerken bedrijven ð Contacten met 18 ondernemersverenigingen dorpen en bedrijventerreinen Deelname aan 0318-Samen, EBC, 2 chapters Business

7 8.4 Stimuleren startende ondernemers 9. Acquisitie ð Vergroten zichtbaarheid Ede in ð landelijke media Ede/FoodValley op landelijke vakbeurzen ð Network Int., BIZ Organisatie 2 starterscafé s in Ede, organisatie Starting Smart Together-beurs in Cultura juni 14, deelname landel. Startersdag nov 14 In deelnemers IkStartSmart, in totaal 129 startende ondernemers FoodValley vestigingsklimaat in Financieel Dagblad, Hoofdstad van de Smaak in Telegraaf, Airborne in landelijke pers ð Mede organisatie Food Unplugged in Ede juli 2014 Ede gastheer VersEvent (jaarlijks) Deelname aan Provada, Food Valley Expo, AgroFoodTechnologyWeek, Ted-X Bezoek aan o.a. ViV, Horecava Tours ð FoodValley-tour voor bedrijven (in groep en persoonlijk), met bedrijven naar Food Inspiration Day Netwerk Ede Ambassadeurs ð Opgestart, enthousiaste bedrijven Kavelverkoop ð/ x Kavelverkoop 0.7 ha in 2014 blijft achter bij ramingen Nieuwe bedrijven Voor 17 nieuwe bedrijven succesvol bemiddeld in huisvesting PM overzicht Food volgt nog Acquisitie Food ð Acquisiteur met Food-achtergrond in dienst per aug 2014, marketing- en acquisitieplan wordt opgesteld Acquisitiegesprekken ð 160 gesprekken met Foodbedrijven in 4 maanden Intensief contact netwerken tbv acquisitie ð Innofood 115 bedrijven, Machevo procestechnologie 90 bedrijven, NVC verpakkingsindustrie 500 bedrijven, FME heeft 100 netwerken als Machevo 3. Betrokkenheid ondernemers De voortgang van het Programma Economie is besproken met de meest betrokken ondernemers en het bestuur van het Edes Bedrijfs Contact (EBC). De gespreksverslagen zijn opgenomen in een bijlage bij deze rapportage. Hierbij de conclusies die we hebben getrokken uit de gesprekken op hoofdlijnen: Proces Het is gelukt bedrijven te betrekken bij de uitvoering van het Programma Economie. Met name de werkgroepen Werklocaties en Acquisitie hebben geleid tot concrete betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het gaat dan om het georganiseerde bedrijfsleven, maar ook om onafhankelijke ondernemers. De motivatie voor onafhankelijke ondernemers is netwerkvorming; relaties opbouwen, goed houden en uitnutten Op bestaande werklocaties speelde het EBC een belangrijke rol in parkmanagement, onderzoek naar verbetering van de digitale infrastructuur en revitalisering van bestaande bebouwing. Gestart is met een netwerk van Ede- en Foodambassadeurs uit het bedrijfsleven. De bij de evaluatie betrokken ondernemers willen betrokken blijven bij het economisch beleid. Geadviseerd wordt economische vraagstukken terug te blijven leggen bij het bedrijfsleven. Georganiseerd bedrijfsleven betrekken bij economisch beleid, maar ook onafhankelijke ondernemers Prioriteiten voor komend jaar. Door bedrijven genoemd: Basisinfrastructuur op orde; behalve de weg ook goede internetverbindingen Werklocaties die echt voldoen aan de marktvraag Parkmanagement aandachtspunt Arbeidsmarkt; goede werknemers, afstemming met opleidingen. POA voldoet niet meer aan triple helix gedachte, bedrijfsleven te weinig betrokken. Initiatief van FOV; betere

8 aansluiting opleidingen bij wensen van het (Food-)bedrijfsleven. FOV benadert daarmee zelf de opleidingen. Food: ontwikkel concrete acties met bedrijven; ambassadeurs, congressen naar Ede halen, WFC heel belangrijk, heeft grote aantrekkingskracht op bedrijven Marketing Ede samen met bedrijven, WFC en Smaak van Van Gogh kans. De Stichting Promotie Veenendaal wordt als een goed voorbeeld gezien. ZZP als aandachtspunt; deels kansrijk, deels verkapte werkloosheid. Locaties, maar vooral ook community-vorming belangrijk. 4. Kernindicatoren De gemeenteraad meet de voortgang van het Programma Economische Zaken tot nu toe met een beperkt aantal kernindicatoren; het percentage arbeidsplaatsen t.o.v. het aantal inwoners, het aantal toeristische overnachtingen en de uitgifte van bedrijventerrein. Daarnaast wordt de voortgang van een aantal beleidsvoornemens en projecten gerapporteerd. In de eerste voortgangsrapportage rapporteren we uitgebreid over de voortgang van beleidsvoornemens en projecten. Daarnaast hebben we een begin gemaakt met een monitoring aan de hand van kernindicatoren, zoals voorgesteld in bijlage 2 van het Programma Economie. Dit betreft: 1. Werkgelegenheid 2. Functioneren arbeidsmarkt 3. Ontwikkeling Food-sector 4. Ondernemersklimaat Om de voortgang aan de hand van een aantal kernindicatoren te meten, is nodig: - beleidsdoelstellingen - indicatoren - een nulmeting Werkgelegenheid De kernindicator voor het behoud en versterken van een goede werkgelegenheidssituatie werd en wordt gemeten in het percentage arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal inwoners. In deze voortgangsrapportage hebben we de doelstellingen als volgt geoperationaliseerd en gemeten: - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal - Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld - Afname werkloze beroepsbevolking - Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld Arbeidsmarkt In 2014 heeft Ede gewerkt aan het opzetten van de nieuwe arbeidsmarktregio FoodValley. In oktober 2014 is het implementatieplan Werkgeversservicepunt FoodValley (WSP) vastgesteld, waarmee de uitgangspunten zijn bepaald voor de regionale publieke dienstverlening aan werkgevers. Voor 2015 is de opgave de gemaakte afspraken en uitgangspunten te vertalen naar een succesvolle uitvoeringspraktijk. Dit is des te belangrijker omdat in de opgave rondom het realiseren van de baanafspraak in de arbeidsmarktregio FoodValley het WSP een cruciale rol heeft. Ontwikkeling Food-sector In 2014 heeft Ede in samenwerking met de provincie, de regio en de CHE voor de regio FoodValley een nulmeting uitgevoerd van bedrijven in de Food-sector in de regio FoodValley (Food Database). De doelstellingen zijn (nog) niet bepaald.

9 Het Bureau Economisch Onderzoek van de provincie heeft op basis van de PWE- Gelderland/LISA-Nederland 2014 een analyse uitgevoerd over de regionale cijfers met als conclusie: - In Nederland is het Agro Food cluster verantwoordelijk voor 6,2% van de totale werkgelegenheid. In Food Valley is dat maar liefst 11,8%. - In Nederland is de werkgelegenheid in de Food-sector de afgelopen 3 jaren gedaald met resp. -1,1%,-0,4% en -1,4%. In Food Valley was de ontwikkeling met 1,6%, 3,6% en -0,3% een stuk gunstiger. - Volg je daarbij de afbakening van de regionale Food Database (o.a. inclusief onderzoeksinstellingen en Wageningen UR) dan is het beeld: 3,1%, 3,8% en -3,2%. Die laatste daling wordt overigens voor een groot deel bepaald door het vertrek van Danone. Ondernemersklimaat In 2015 zal een Benchmark Ondernemersklimaat worden uitgevoerd, waarin het ondernemersklimaat in Ede wordt vergeleken met andere gemeenten in Nederland. 5. Prioriteiten voor 2015 Het Programma Economie is opgesteld in twee werksessies met ondernemers en organisaties. Destijds was die aanpak nieuw. Inmiddels worden verschillende onderdelen uit het Programma Economie; Food en Levendig centrum, op een interactieve manier opgepakt onder leiding van de betrokken wethouder. De voor economie in 2015 belangrijkste programma s en projecten: - Ontwikkeling World Food Center (privaat initiatief) - Programma Kennisas Ede-Wageningen - Programma Food - Bedrijventerrein A12 De Klomp - Plan van Aanpak Levendig Centrum - Visie Buitengebied - Strategische agenda FoodValley - Implementatie Werkgeversservicepunt FoodValley Voor 2015 ligt de prioriteit bij het team economie op de integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties; aanbod beter laten aansluiten op de vraag, marketing en acquisitie. De aanpak staat beschreven in een aparte notitie en wordt uitgewerkt in een marketing- en acquisitieplan; accountmanagement: het opbouwen en onderhouden van relaties met bedrijven in de gemeente t.b.v. behoud en versterking werkgelegenheid.

10 Bijlage: Gesprekken met EBC en betrokken bedrijven Gesprekken met wethouder en twee betrokkenen van het team economie, 2 en 3 maart 2014 Dennis Hadderingh (dot XS), werkgroep accountmanagement en acquisitie Dennis Hadderingh was lid van de werkgroep marketing en acquisitie en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - In marketing en acquisitie is het opbouwen, onderhouden en uitnutten van relaties cruciaal. Dit geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de accountmanagers van het team economie. - Spreek als gemeente bedrijven aan op de economie. Bedrijven die kritiek hebben op de gemeente kan je vragen aan te geven hoe het dan wel moet. Beperk je als gemeente niet tot contacten met belangenorganisaties. - De belangrijkste uitdaging voor dit moment is de arbeidsmarkt; het vinden van goed personeel. Samenwerking van het bedrijfsleven met onderwijsinstellingen en de gemeente is noodzakelijk. Bij een focus op Food zijn goede Food-opleidingen nodig. Wim Vaessen (Essensor), stichting Ede Hoofdstad van de Smaak Wim Vaessen was voorzitter van de stichting die Ede Hoofdstad van de Smaak heeft georganiseerd en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Food is een kans voor Ede. Vertaal het wel in practische acties en ontwikkelingen; zoals het organiseren van meer congressen. Concreet speelt de mogelijke komst van een congres met vakgenoten naar Ede. - Het Food-netwerk van gemeente, bedrijven en onderwijsorganisaties is belangrijk voor Food-bedrijven. - Food is breder dan economie. Ook de aantrekkelijkheid van de stad is belangrijk. Jan Paul van de Hoef (Keus makelaars), werkgroep werklocaties Jan Paul van de Hoef was lid van de werkgroep werklocaties en is nu Ede-ambassadeur. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Werk samen met makelaars aan het vermarkten van Ede. Makelaars hebben veel marktkennis en veel contacten. Voorkom dat je werklocaties aanbiedt die niet aansluiten bij de marktvraag. - Wees als gemeente niet te arrogant, ga niet rigide om met regels. In Ede Centrum zijn het project Katapult en het Aanjaagteam goede ontwikkelingen. - Het WFC, en de profilering op Food en met de Smaak van Van Gogh, bieden kansen voor de marketing. Werk samen met Ede-ambassadeurs. Van de Hoef onderschrijft het belang van warme contacten. Yvonne Veenendaal, Marc van der Woude, Maurice Verhalle (ZZP ers) Yvonne Veenendaal, Marc van der Woude, Maurice Verhalle waren lid van de werkgroep ZZP. Yvonne Veenendaal zit in het bestuur van netwerkorganisatie ZZP-Valley. De belangrijkste conclusies uit het gesprek: - Snel internet in de hele gemeente is een basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling. Het kan een reden zijn om je wel of niet in Ede te vestigen, ook als particulier of zzp'er. Nu is glasvezel de standaard, maar over 5-10 jaar is dat 5G met een downloadsnelheid van 10 Gbps. Vanuit beleid is het verstandig om te anticiperen op toekomstige technieken en ontwikkelingen in hoe het internet wordt gebruikt. - Flexibele werklocaties zijn belangrijk, goed dat er een aantal zijn/worden gerealiseerd. Hieraan kan worden toegevoegd Marktplaats in Ede Centrum. Minstens zo belangrijk als werklocaties is voor ZZP ers communityvorming en verbindingen leggen met het grotere bedrijfsleven. - Ede-Wageningen als innovatiehub; kruisbestuiving en samenwerking kan helpen. De netwerken missen een gezamenlijkheid met een sterke push naar de toekomst. Van der Woude wil meedenken over het voeden van een innovatiecultuur.

11 - Ongeveer een derde van de ZZP ers is succesvol met een bovenmodaal inkomen, een ander derde deel leeft op of onder de armoedegrens. Er is sprake van verkapte werkloosheid. Bestuur Edes Bedrijfs Contact (EBC); Wim vdbrand, Sandra Brands, Tjeerd Grunbauer, Jan Paul van de Hoef, Rein Kreeft, Christiaan de Nooij, Peter Pors Het EBC heeft een belangrijke rol op de bedrijventerreinen; belangenbehartiging, vraagbundeling glasvezel, parkmanagement en revitalisering van bestaande bebouwing. Commentaar op tabel voortgangsrapportage 1.2 Kenniscampus: - Gewenst: Meeting Point bedrijven/onderwijs op Kennisas - Onderzoek FNLI/FOV naar behoefte personeel Food en Food-opleidingen gereed, FOV praat zelf met opleidingen over vervolg op/gevolg geven aan de studie 2.3 Glasvezel: - Peiling Kievitsmeent en onderzoek Frankeneng leverde onvoldoende aantallen op t.b.v. vraagbundeling additionele aanleg. - Voldoende glasvezel op terreinen, gesproken met Glasvezel.nl, check of oude contracten konden worden omgezet naar nieuwe aanbieder, niet haalbaar. - Deel bedrijven heeft voldoende aan snelle koperverbinding 2.4 Parkmanagement - BT A12 heeft parkmanagement en beveiliging via collectieve contracten in combinatie met beperkt parkmanagement en raamcontract beveiliging via EBC voor de overige bedrijventerreinen - De huidige situatie is niet ideaal, parkmanagement zou op alle terreinen zo geregeld moeten worden als op Bedrijventerrein A Truckparking - Komt die wel op de goede plek, is plek goed bereikbaar en duidelijk - Eerst alternatief bieden, dan handhaving andere locaties. 2.7 Revitalisering bestaande bebouwing - Revitaliseringsfonds PPM Oost, 7,5 mln. 6.1 Vernieuwing POA - Vraagtekens bij een zichzelf evaluerend POA, bedrijfsleven niet betrokken. Ook nodig: - Oplossing probleem uitvoegstrook DB Schenker. Overige opmerkingen: - De aandacht van de gemeente voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven is gezien de noodzaak van kavelverkoop begrijpelijk, maar aandacht voor behoud en uitbouw van de al aanwezige bedrijven is minstens zo belangrijk en qua werkgelegenheid effectiever. - FoodValley: Breng beter in beeld wat Ede allemaal doet voor de regio. De Food-ambitie wekt soms de indruk van veel geluid maar weinig wol. Voorkom dubbel werk. De Federatie van Ondernemersverenigingen in de Valleiregio (FOV) ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het vertalen van kansen van de Food-profilering naar ondernemers (o.a. bijeenkomst 12 maart). - Het functioneren van de arbeidsmarkt is voor bedrijven te belangrijk om over te laten aan onderwijsinstellingen en overheden. - RO-beleid in het buitengebied is onduidelijk; de indruk bestaat dat men heel moeilijk doet over kleine zaken, maar grote zaken over het hoofd ziet. ODDV wordt gezien als de dienst van njet, van de gemeente wordt verwacht dat ze meedenkt en zoekt naar oplossingen.

12 - RCT de Vallei moet van provincie zoeken naar regionale financiering; doelstelling 10% uit regio/van regiogemeenten. - Wees realistisch bij het inschatten van de marktmogelijkheden, de gemeente heeft soms erg hoge verwachtingen. Betrek marktpartijen hierbij. - De Stichting Promotie Veenendaal is goed voorbeeld van marketing gezamenlijk met bedrijfsleven.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer 27114. Onderwerp: Voortgangsrapportage Programma Economie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer 27114. Onderwerp: Voortgangsrapportage Programma Economie Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer 27114 Onderwerp: Voortgangsrapportage Programma Economie Samenvatting/korte toelichting: In december 2013 is het Programma Economie door de gemeenteraad

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren

De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren De economische ambitie van Ede Krachtig de brede en duurzame werkgelegenheid stimuleren september 2013 Economische ambitie en werkprogramma Inhoud De Economische ambitie van Ede 5 1. Food: de economische

Nadere informatie

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede Ede Ede kiest voor Food in een jonge stad van ontmoeten en verbinden. Dat is de overkoepelende richting, die de gemeente Ede heeft gekozen in de Visie

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG!

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG! Foodproductiecentrum Nijkerk kwalitatieve woningen aantrekken internationale centrum voor arbeidsmobiliteit internationale R&D BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN! FoodValley is uitgegroeid tot een aantrekkelijke,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 1 Inleiding In het convenant 2014-2018 Ede smaakt naar meer staat dat het College Food als speerpunt wil verbinden met de belangrijkste

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo

Nadere informatie

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk

Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid. 1 december 2014 Jeroen van Wijk Terugblik & Toekomst Sociaal Economisch Beleid Datum: Door: 1 december 2014 Jeroen van Wijk Opmerkingen vooraf -Huidig beleid pas in 2012 vastgesteld -Nu evalueren = tussenstand -Bouwen met partners aan

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. telefoon StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie.   telefoon StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Parkeer24 Jaarcongres 6 april 2017 Thema: In de Versnelling

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Strategisch plan VAB

Strategisch plan VAB Strategisch plan VAB 2016-2019 Tijdens bijeenkomsten met de leden en het bestuur is een aanzet gemaakt tot het formuleren van een geactualiseerde missie, visie en strategie. De tijd is rijp om het bestaansrecht

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf FoodValley Verlenging samenwerkingsconvenant

Regionaal Werkbedrijf FoodValley Verlenging samenwerkingsconvenant De samenwerkende partijen De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten uit de arbeidsmarktregio FoodValley: Barneveld, Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Wageningen en Veenendaal

Nadere informatie

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO VAN DENKEN NAAR DOEN In 2011 was FoodValley nog een abstract begrip met de wens én potentie om uit te groeien tot een krachtige, vitale en duurzame regio. De afgelopen jaren

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Onderwerpen Wie zijn we? Economisch belang Organisatie Greenport Gelderland Wat doen we? Resultaten 2012-2015 Agenda 2020, aktielijnen en speerpunten

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK

Stichting CLOK. Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie. www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Stichting CLOK Samen bouwen aan een sterke, vitale en duurzame lokale economie www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Indeling presentatie Gent 12-02-2015 Achtergrond CLOK

Nadere informatie

De kracht van ondernemend Veenendaal

De kracht van ondernemend Veenendaal De kracht van ondernemend Veenendaal Veenendaal heeft economisch gezien een sterke kracht. Veenendaal biedt haar inwoners een goede infrastructuur, een aantrekkelijke woonomgeving met een dorps karakter

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds

Gemeentebestuur. Aan de Gemeenteraad. Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 vulling promotiefonds Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Nr. PEO/2007/66 Datum l1 juni 2007 Onderwerp vulling promotiefonds Wij stellen uw raad voor om voor de uitvoering van promotie- en acquisitieactiviteiten voor 2007 tot

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015

Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Verslag Themabijeenkomst Lokaal Economische agenda 2 maart 2015 Inleiding De raad heeft de regionaal economische agenda voor West-Friesland kaderstellend vastgesteld. De regionaal economische agenda vormt

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Regionale Arbeidsmarkt FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

Projectaanvraag regio FoodValley Regionale Arbeidsmarkt FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Projectaanvraag regio FoodValley Regionale Arbeidsmarkt FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY Gegevens project Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt FoodValley (Regionale

Nadere informatie

De kracht van ondernemend Veenendaal

De kracht van ondernemend Veenendaal De kracht van ondernemend Veenendaal Veenendaal is economisch een krachtige gemeente. Veenendaal biedt haar inwoners een goede infrastructuur en een aantrekkelijke woonomgeving met een dorps karakter en

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme

Uitwerking actiepunten Recreatie & Toerisme De gemeente heeft zelf geen mogelijkheden om duurzaamheid binnen de sector financieel te ondersteunen, maar is graag bereid richting provincie ambtelijke inzet te plegen om het streven te verwezenlijken

Nadere informatie

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente

Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 1 Nieuwjaarstoespraak Soester Zakenkring Dames en heren, Velen van u heb ik al kort mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Soest. En ook vanavond hoop ik met diegene die ik nog niet

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Actualisatie Economische Agenda 2013-2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Actualisatie Economische Agenda 2013-2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4409263 Aan : Gemeenteraad Datum : 25 juni 2013 Wethouder G.J. van der Werff Wethouder P. van den Berg Programma : 10. Economie en wonen

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

AGRO FOOD MONI TOR EDE

AGRO FOOD MONI TOR EDE AGRO FOOD MONI TOR EDE HIGHLIGHTS 2016 Voorwoord Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. Food omvat veel schakels in

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/

Evaluatie O&O-fonds. Algemeen Bestuur. Datum 9 december 2015 RWB/AB/AR/ Evaluatie O&O-fonds Aan Algemeen Bestuur Datum 9 december 2015 Status Kenmerk Besluit RWB/AB/AR/2015-0674 INLEIDING Op 8 juli heeft het Algemeen Bestuur aangegeven om in haar overleg van 9 december 2015

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO

Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 5248617 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl ADVIES REO Aan: College van B&W Van: Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) Ellen Peper (portefeuillehouder

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Openluchttheater (OLT)

Openluchttheater (OLT) Projectaanvraag regio FoodValley Openluchttheater Ede (OLT) REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Openluchttheater (OLT) Speerpunt Strategische agenda

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Aanvulling op de Economische agenda "Woerden werkt" behandeld in de commissie Welzijn.

Gemeente Woerden. Aanvulling op de Economische agenda Woerden werkt behandeld in de commissie Welzijn. RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00014 Gemeente Woerden 14R.00014 PM gemeente WOERDEN Van Wethouder Duindam Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam Portefeuille(s) : Economische zaken Contactpersoon

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

R.L.H. de Haas 3794

R.L.H. de Haas 3794 Agendapunt commissie: 3.7 steller telefoonnummer email R.L.H. de Haas 3794 Rob.de.Haas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Economisch

Nadere informatie

Aan: Bestuur Regio FoodValley Van: Stuurgroep Triple Helix samenwerking (Johan Janssen en René Hilhorst) Versiedatum: 9 april 2015

Aan: Bestuur Regio FoodValley Van: Stuurgroep Triple Helix samenwerking (Johan Janssen en René Hilhorst) Versiedatum: 9 april 2015 Aan: Bestuur Regio FoodValley Van: Stuurgroep Triple Helix samenwerking (Johan Janssen en René Hilhorst) Versiedatum: 9 april 2015 Hierbij de reacties van de gemeenteraden op het document Op weg naar Strategische

Nadere informatie