VERZONDEN - 1 SEP 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZONDEN - 1 SEP 2015"

Transcriptie

1 .Gemeente lemen Ons kenmerk Uw kenmerk Uw aanvraag Bijlagen Beh.ambtenaar Telefoonnummer adres mr. D. Walraven Aan Advocatenkantoor Kerpestein T.a.v. de heer G.M. Kerpestein Postbus EB AMSTERDAM Archiefexemplaar Onderwerp Datum Last onder dwangsom, 31 augustus 2015 Verrijn Stuartweg 28 te Diemen Geachte heer Kerpestein, VERZONDEN - 1 SEP 2015 Bij brief van 24 februari 2015, verzonden op 25 februari 2015 met kenmerk UI , hebben wij aan uw cliënt de heer O. Stradmann een last onder dwangsom opgelegd teneinde het met het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Diemen" strijdige gebruik van het perceel Verrijn Stuartweg 28, kadastraal bekend als gemeente Diemen sectie D, nummer 1706, op te heffen en opgeheven te houden. Tegen dit besluit heeft u namens uw cliënt bij brief van 7 april 2015, door ons ontvangen op 8 april 2015, bezwaar gemaakt. In uw bezwaarschrift geeft u aan dat sprake is van onduidelijkheid ten aanzien van de in de last genoemde begunstigingstermijn. Gelet hierop en gelet op de omstandigheid dat wij hebben geconstateerd dat de bij brief van 4 februari 2015, verzonden op 5 februari met kenmerk UI , gegeven termijn in het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom niet volledig is afgewacht alvorens over te gaan tot het opleggen van de last onder dwangsom, hebben wij in het kader van de zorgvuldigheid besloten de bij brief van 24 februari 2015 opgelegde last onder dwangsom in te trekken. Wel zijn wij van mening dat nog steeds sprake is van een met het genoemde bestemmingsplan strijdige situatie van voornoemd perceel. Gelet hierop leggen wij opnieuw een last onder dwangsom op. Uw bezwaarschrift hebben wij daarbij aangemerkt als zienswijze gericht tegen deze last onder dwangsom. Hieronder lichten wij het nieuwe besluit toe. Geconstateerde overtreding strijdig gebruik bestemmingsplan Tijdens diverse controles door onze inspecteurs Bouw- en Woningtoezicht, waarbij de laatste controle heeft plaatsgevonden op 14 juli 2015, en uit een melding op grond van het Activiteitenbesluit is geconstateerd dat een gedeelte van het parkeerterrein, gelegen op het perceel Verrijn Stuartweg 30, kadastraal bekend als gemeente Diemen sectie D, nummer 1316, gebruikt wordt als stallings- c.q. opslagruimte voor ±40 taxibusjes van Connexion. Verder is geconstateerd dat op de percelen Verrijn Stuartweg 28 (kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummer 1705 en 1706) en Verrijn Stuartweg 30 te Diemen, 120 parkeerplaatsen beschikbaar zijn ten behoeve van het op de percelen aanwezige bedrijfsverzamelgebouw, groothandel en industrie. DJ. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

2 2 Ter plaatse geldt het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen Diemen" (verder: bestemmingsplan). Op grond van artikel 4 van de voorschriften en de aanduidingen op de verbeelding, beide behorende bij het bestemmingsplan, hebben de gronden waarop de genoemde percelen zijn gelegen, de bestemming "Bedrijventerrein". Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor bedrijven op het gebied van productie, transport, groothandel, reparatie, technologie, ontwerp en dergelijke, alsmede voor bedrijven op het gebied van zakelijke dienstverlening zonder baliefunctie, voor zover deze bedrijven zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten en behoren tot de categorieën 1 tot en met 2. Daarnaast is detailhandel toegestaan van onder andere auto's, boten, caravans en andere volumineuze goederen. Artikel van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan bepaalt de parkeernormen die van toepassing zijn op bovenstaande bestemming. Op grond van deze bepaling geldt voor een bedrijfsverzamelgebouw een parkeernorm van 1,4 parkeerplaats op eigen terrein per 100 m 2 bedrijfsvloeroppervlak. Voor bedrijven (arbeids- en bezoekersextensief) geldt een parkeernorm van 0,7 parkeerplaats op eigen terrein per 100 m 2 bedrijfsvloeroppervlak. Op de hiervoor genoemde percelen zijn een bedrijfsverzamelgebouw gevestigd met een bedrijfsvloeroppervlakte van 9621 m 2, een groothandel met een bedrijfsvloeroppervlakte van 945 m 2 en industrie met een bedrijfsvloeroppervlakte van 689 m 2. Zoals aangegeven geldt voor het bedrijfsverzamelgebouw een parkeernorm van 1,4. Voor de groothandel en industrie geldt een parkeernorm van 0,7. Gelet hierop betekent dit dat op de genoemde percelen 146 parkeerplaatsen vereist zijn op eigen terrein. Nu een gedeelte van het terrein gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummer 1316, omheind is en dienst doet als stallings- c.q. opslagruimte voor ±40 taxibusjes van Connexion zijn er zoals hiervoor aangegeven 120 beschikbare parkeerplaatsen aanwezig op de percelen kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummers 1705, 1706 en Dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen niet in overeenstemming is met artikel van de voorschriften behorende bij het ter plaatse geldende bestemmingsplan en dat het gebruik van de percelen daarmee in strijd is met het bestemmingsplan. Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) bepaalt dat het verboden is zonder vergunning gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Doordat niet voldaan wordt aan de parkeernormen zoals genoemd in artikel van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan, wordt gehandeld in strijd met artikel 2.1 van de Wabo. Geconstateerde overtreding Wabo Verder is geconstateerd dat op het perceel Verrijn Stuartweg 30, kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummer 1316, de stallings- c.q. opslagruimte voor 40 taxibusjes van Connexion omheind is met een erfafscheiding met een hoogte van meer dan één meter. Artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Dit verbod geldt niet voor in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verder: Bor) genoemde categorieën van gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist. DJ. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

3 3 Artikel 2.3a, eerste lid, van de Wabo bepaalt verder dat het verboden is een bouwwerk of een deel daarvan dat gebouwd is zonder omgevingsvergunning, in stand te laten. De onderhavige erfafscheiding is geen bouwwerk dat genoemd wordt in Bijlage II behorende bij het Bor, waarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Dit betekent dat conform artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo een omgevingsvergunning is vereist. Nu deze omgevingsvergunning niet is verleend, noch is aangevraagd en het bouwwerk zonder omgevingsvergunning in stand wordt gelaten, wordt gehandeld in strijd met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo en artikel 2.3a van de Wabo. Bevoegdheid tot handhavend optreden Ingevolge artikel 125 van de Gemeentewet zijn wij bevoegd tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, onder meer indien in strijd met de hiervoor genoemde bepalingen wordt gehandeld. Gelet op artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht zijn wij bevoegd om in plaats van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom op te leggen. Het algemeen belang is gediend bij handhaving van wettelijke voorschriften. Gelet hierop moeten wij in de regel gebruik maken van onze bevoegdheid om op te treden tegen een overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo en artikel 2.3a, van de Wabo. Slechts in het geval van bijzondere omstandigheden mag van ons gevergd worden, dit niet te doen. Deze omstandigheden doen zich voor indien concreet zicht op legalisatie (opheffing of beëindiging van de overtreding) bestaat. Verder kan het zo zijn, dat handhavend optreden dermate onevenredig is in verhouding tot de met de handhaving te dienen doelen, dat in een concreet geval van handhaving dient te worden afgezien. Overtreder Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken wordt mede verstaan het laten gebruiken of in gebruik geven van een bouwwerk of gronden. Gelet hierop merken wij de heer O. Stradmann als eigenaar van de hiervoor genoemde percelen daarom aan als overtreder van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wabo en artikel 2.3a van de Wabo. Geen concreet zicht op legalisatie en geen bijzondere omstandigheden Voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan is geen omgevingsvergunning aangevraagd. Wij hebben dan ook geen omgevingsvergunning verleend voor het aanwezig hebben van minder parkeerplaatsen dan vereist op grond van het bestemmingsplan. Artikel 4.6, aanhef en onder b, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan bepaalt dat het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning kan afwijken van het bepaalde in artikel (parkeernormen), mits er aangetoond kan worden dat een lagere parkeernorm voor voldoende parkeergelegenheid zorgt. Hoewel de heer Stradmann meerdere keren in de gelegenheid is gesteld om aan te tonen dat het aantal parkeerplaatsen voor voldoende parkeergelegenheid zorgt, hebben wij geen reactie ontvangen. Dit betekent dat geen sprake is van een concreet zicht op legalisatie. Ten aanzien van de erfafscheiding merken wij op dat geen aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de erfafscheiding is ingediend, noch hebben wij een dergelijke vergunning verleend. Gelet hierop bestaat er ook ten aanzien van de erfafscheiding geen concreet zicht op legalisatie. DJ. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

4 4 Daarnaast bestaan er naar onze mening geen andere bijzondere omstandigheden die maken dat dient te worden afgezien van handhavend optreden. Wel merken wij in dit kader op dat wij ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen geen 146 parkeerplaatsen kunnen eisen, maar 145 parkeerplaatsen. Wij verwijzen hierbij naar de op 1 maart 2005 afgegeven bouwvergunning. Op grond van deze bouwvergunning waren 145 parkeerplaatsen vereist. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan is in werking getreden nadat de bouwvergunning is verleend. Artikel 22.2, onder a, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan bepaalt dat het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Artikel 22.2, onder d, van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan bepaalt dat het strijdige gebruik niet mag worden voortgezet als het gebruik reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan. Nu er een bouwvergunning is verleend waarin is bepaald dat 145 parkeerplaatsen benodigd zijn, zijn wij van mening dat voor zover sprake is van 145 parkeerplaatsen het gebruik niet reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan. Wij zijn dan ook van mening dat wij gelet hierop niet meer dan 145 parkeerplaatsen kunnen eisen. Voorbereiding van dit besluit tot oplegging van een last onder dwangsom Bij brief van 4 februari 2015, verzonden op 5 februari 2015, hebben wij ons voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom medegedeeld. In deze brief hebben wij tevens de gelegenheid geboden een zienswijze over ons voornemen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Bij brief van 24 februari 2015, verzonden op 25 februari 2015, hebben wij het besluit genomen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Tegen dit besluit is bij brief van 7 april 2015 bezwaar gemaakt. Zoals hiervoor aangegeven trekken wij het besluit van 24 februari 2015 in en leggen wij een nieuwe last onder dwangsom op. De bij brief van 7 april 2015 kenbaar gemaakte bezwaren, merken wij aan als zienswijze gericht tegen onderhavig besluit. Uw zienswijze luidt samengevat: 1. Er is geen sprake van een verdere afname van het aantal parkeerplaatsen als gevolg van het voorgenomen gebruik als stallingsterrein voor taxibusjes. Er is geen sprake van strijdig gebruik. Indien en voor zover alsnog wordt aangetoond dat sprake is van strijdig gebruik wordt verzocht om de begunstigingstermijn te stellen op drie maanden; 2. Het onderhavige hekwerk valt binnen de norm zoals geformuleerd in het bestemmingsplan. Voor zover rechtens vereist is de heer Stradmann bereid alsnog een omgevingsvergunning aan te vragen en wordt verzocht hem daartoe in de gelegenheid te stellen, zonder dat op dit onderdeel dwangsommen worden verbeurd. Onze reactie op uw zienswijze luidt: Ad.1 Gelet op voorgaande motivering zijn wij van mening dat is aangetoond dat sprake is van strijdig gebruik. Wellicht is geen sprake van een afname van het aantal parkeerplaatsen. Wel is sprake van minder parkeerplaatsen dan vereist op grond van het bestemmingsplan. Ad. 2 Dat de onderhavige erfafscheiding valt binnen de norm zoals geformuleerd in het bestemmingsplan, betekent niet dat voor het bouwen daarvan geen vergunning vereist is op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Artikel 2.3, eerste lid, van het Bor bepaalt dat in afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet geen omgevingsvergunning is vereist voor de categorieën gevallen in artikel 3 in samenhang met artikel 5 van bijlage II. DJ. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

5 5 Het tweede lid van genoemd artikel bepaalt dat in afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a of c, van de wet geen omgevingsvergunning is vereist voor de categorieën gevallen in artikel 2 in samenhang met artikel 5 en artikel 8 van bijlage II. De erfafscheiding met een hoogte van meer dan één meter wordt niet genoemd in bijlage II behorende bij het Bor. Dit betekent dat geen sprake is van een vergunningvrij bouwwerk en dat voor het bouwen van een dergelijk bouwwerk een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) vereist is. Dat de erfafscheiding qua afmetingen voldoet aan het gestelde in het bestemmingsplan betekent in dit geval alleen dat geen omgevingsvergunning is vereiste voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo). Conclusie Wij zijn van mening dat wij met onderhavig besluit gemotiveerd hebben aangegeven dat sprake is van met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, strijdig gebruik. Verder zijn wij van mening dat ook ten aanzien van de erfafscheiding gemotiveerd is aangegeven dat voor het realiseren daarvan een omgevingsvergunning benodigd was. Gelet op de omstandigheid dat een termijn van drie maanden, rekening houdende met de in de Wabo genoemde termijnen, voldoende is om alsnog tot een omgevingsvergunning te komen. U aangeeft dat heer Stradmann, indien vereist, alsnog bereid is om een omgevingsvergunning aan te vragen en u verzocht heeft om ten aanzien van het strijdige gebruik een begunstigingstermijn te stellen op drie maanden, hebben wij besloten om conform uw verzoek de begunstigingstermijn te verruimen naar drie maanden. Uw zienswijze is gelet op het voorgaande echter niet zwaarwegend genoeg om af te zien van het opleggen van een last onder dwangsom. Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Wij gelasten dan ook bij deze: 1. Het met het bestemmingsplan strijdige gebruik (onvoldoende parkeerplaatsen) van de gronden gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummers 1705,1706 en 1316 (Verrijn Stuartweg 28 en 30), dient beëindigd te worden en beëindigd te blijven; 2. De zonder vergunning gerealiseerde erfafscheiding op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummer 1316 (Verrijn Stuartweg 30), dient te worden verwijderd en verwijderd te blijven; 3. Voor het onder 1 en 2 genoemde, wordt een termijn gegeven van drie maanden, ingaande de dag na verzending van dit besluit; 4. Indien niet, niet tijdig of niet volledig voldaan wordt aan het gestelde onder 1 en 2, wordt een dwangsom verbeurd van C 5.000,- (vijfduizend euro) ineens. De dwangsom moet gelet op artikel 5:32b van de Algemene wet bestuursrecht in een redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsomoplegging. Gelet op de geconstateerde overtredingen achten wij de hoogte van de opgelegde dwangsom redelijk. D.J. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

6 6 w Voorkomen verbeuren dwangsom Het verbeuren van een dwangsom kan worden voorkomen door binnen dríe maanden. ingaande de dag na verzending van dit besluit, het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de gronden gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummers 1705, 1706 en 1316 (Verrijn Stuartweg 28 en 30), te beëindigen en beëindigd te houden en de zonder vergunning op het perceel kadastraal bekend als gemeente Diemen, sectie D, nummer 1316 (VerrijnStuartweg 30), geplaatste erfafscheiding te verwijderen en verwijderd te houden. Indien de dwangsom is verbeurd en er niet (volledig) aan de lastgeving is voldaan, hebben wij de bevoegdheid om opnieuw een last onder dwangsom op te leggen, dan wel een last onder bestuursdwang. Betaling van de dwangsom betekent dan ook niet een ontheffing van de verplichting om aan de lastgeving te voldoen. Artikel 5.18 van de Wabo Bij een besluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom gericht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wabo, kunnen wij bepalen dat dit besluit mede geldt jegens de rechtsopvolger van degene aan wie dat besluit is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger. In dat geval kan het besluit, tenzij bijzondere omstandigheden zich daartegen naar ons oordeel verzetten, jegens die rechtsopvolger of iedere rechtsopvolger ten uitvoer worden gelegd en kunnen kosten van die tenuitvoerlegging en een te innen dwangsom bij die rechtsopvolger of verdere rechtsopvolger worden ingevorderd. Wij zijn van mening dat er geen bijzondere omstandigheden zijn,die zich verzetten tegen toepassing van genoemde bevoegdheid. Wij bepalen dan ook dat dit besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom mede geldt jegens de rechtsopvolger van degene aan wie dat besluit is opgelegd alsmede jegens iedere verdere rechtsopvolger. Afschrift Een afschrift van deze brief zenden wij aan uw cliënt de heer Stradmann. Vragen? Indien u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw D. Walraven, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag via Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Diemen, Namens dezen*. cx M.R.A. (Martin) Cornelissen Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling * = Bevoegd namens burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen op grond van de Bevoegdhedenregeïing gemeente Diemen, de datum 31 mei 2011, inclusief latere wijzigingen, nummer besluit D.J. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

7 7 Binnen zes weken na de dag volgend op die waarop het besluit is bekendgemaakt kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wanneer het besluit tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan gaat de zes-wekentermijn in op de dag na bekendmaking verzending) van het besluit aan die belanghebbende(n). Het bezwaar kan naar keuze schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Wanneer schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, dan dient het bezwaarschrift gestuurd te worden naar postadres: Postbus 191, 1110 AD Diemen. Verder dient het te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de dagtekening, naam en adres van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar. Zo mogelijk wordt een afschrift van het bestreden besluit meegezonden. Bij elektronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de gemeentelijke website ( beschikbaar gestelde elektronische formulier verplicht, evenals identificatie van de indiener met DigiD. De belanghebbende die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken de werking van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AWAmsterdam. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. D.J. den Hartoglaan 1 * 1111 ZB Diemen * Postbus 191 * 1110 AD Diemen * Telefoon * Telefax *

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST

iihiniiiiniiii Archiefexemplaar VERZONDEN 2 5 FEB 2015 AANGETEKEND en PER GEWONE POST Gemeente lemen Archiefexemplaar iihiniiiiniiii Ons kenmerk : Uw kenmerk Uw brief van Bijlagen : geen Beh.ambtenaar : P. J. van den Hurk Telefoonnummer : 020 3144782 E-mailadres : p.vandenhurk@diemen.nl

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14.

DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen last onder bestuursdwang ONSNUMIVIER 14. Gemeente Hoogeveen AANTEKENEN Hotel Hoogeveen Beheer B.V./Hotel-Restaurant Hoogeveen Mathijsenstraat 1 7909 AP HOOGEVEEN DATUM 17 juli 2014 ONDERWERP Mogelijkheid indienen zienswijze over voornemen opleggen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Omdat tijdens de controle overtredingen zijn geconstateerd hebben wij het voornemen u een last onder bestuursdwang op te leggen.

Omdat tijdens de controle overtredingen zijn geconstateerd hebben wij het voornemen u een last onder bestuursdwang op te leggen. Omgevingsdienst NZKG Retouradres: Postbus 209, 1500 EE ZAANDAM Bezoekadres: Ebbenhout 31 1507 EA Zaandam Leidseplein Beheer B.V. t.a.v. de heer M. J. C. de Vries Nieuwe Hemweg 5 E 1013 BG Amsterdam Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 Instantie Datum uitspraak 28-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_1317 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer nniueudienst Rijnnnond Beschikking Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus 1093 3180 AB ROZENBURG ZH Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr nl W

Nadere informatie

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning De heer W.S. van Dam Beijerscheweg 46 2821 NH STOLWIJK W.S. van DamYes *16-0009038* 16-0009038 Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen LOCATIE: Stolwijk DOCUMENTNUMMER: 16-0009038 BEHANDELD DOOR:

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

1 5 JUL 2D11. 11,1111111'11 '1' ti "1'1'111 ' :40.000,- waarboven geen.dwangsom meer wordt verbeurd. Er is afgezien van.

1 5 JUL 2D11. 11,1111111'11 '1' ti 1'1'111 ' :40.000,- waarboven geen.dwangsom meer wordt verbeurd. Er is afgezien van. J.P.J. Quaedvlieg (aangetekend verzenden) Roebroekweg 29 6414 BA HEERLEN 11,1111111'11 '1' ti "1'1'111 ' 11-1 Uw kenmerk Datum 13 juli 2011 Ons kenmerk

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

eurne Verlenen omgevingsvergunning Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. eurne J.J.C. Jaspers Gender 42 5751 XA DEURNE Deurne, 25 februari 2015 Kenmerk: HZ-2015-0023 Betreft: toezending omgevingsvergunning Bijlage: vergunning Geachte heer Jaspers, Op 4 januari 2015 diende u

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 339696 Dossier: OV16160 Documentnummer: 339696BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitvoeren

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omge ingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.

GEMEENTE VA EKEN SWAAR D BESLUIT. Omge ingsvergunning OV Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2. V VERZONDEN GEMEENTE VA EKEN SWAAR D 19 SEP, 2017 \ \ BESLUIT Omge ingsvergunning OV 2017.0242 \ \ Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2812

ECLI:NL:RVS:2014:2812 ECLI:NL:RVS:2014:2812 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201404677/1/A1 en 201404677/2/A1 Bestuursrecht

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout

Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout Zaaknummer 00512286 Onderwerp Beslissing op bezwaar last onder dwangsom perceelafscheiding Tongerloostraat, Elshout Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op een perceel aan de Tongerloostraat in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland De heer L.M. Koole 1e Kruisweg 22 3262 LL Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 9 oktober 2014 Z-14.16561 onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201617592 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van het hotel Binckhorstlaan 131 tot hotel met horeca categorie 1 Adres: Binckhorstlaan

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Burgemeester en Wethouders hebben op 02-02-2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor: von Clermontplein 15 Postbus 450 6290 AL Vaals Woningstichting Vaals t.a.v. J. Lambrichts In 't Oord 18 6291 VP VAALS T 043 306 85 68 F 043 306 85 49 E info@vaals.nl Datum Onderwerp HZ_WABO-2011-0028 Ons

Nadere informatie

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong,

Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn HL Alphen aan den Rijn. Geachte heer De Jong, Arcon Holding Alphen aan den Rijn bv t.a.v. de heer A.D. de Jong Hoorn 418 2404 HL Alphen aan den Rijn Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1).

De intrekking heeft betrekking op 203 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg (B1). Intrekken van een omgevingsvergunning Beschikking 239446 *CONCEPT* INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING nr. 236760 Uitgebreide procedure Voor de inrichting gelegen aan Karlingerweg 9 te Uden, kadastraal bekend

Nadere informatie

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0

Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV / Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 LYAEMER WONEN p/a Postbus 21 8530 AA Lemmer Joure, 25 april 2014 Ons kenmerk : OV 20132023/749641 Verzonden: Uw kenmerk : In behandeling bij : de heer R. Kluiwstra Bijlage(n) : 0 Onderwerp: omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V.

1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Onderwerp: Omgevingsvergunning op grond van artikel 3.10, derde lid Wabo verlenen aan Dow Benelux B.V. Archiefexemplaar Provincie Zeeland 1 1 r BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOORBLAD Algemeen Aan: Dow Benelux B.V. Postbus 4 4530 AK Terneuzen Kenmerk: 12023173 Afdeling: Milieuhygiëne Datum: 28 september

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017

gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017 V gemeente VERZONDEN 17 MEI 2017 VALKE N SWAARD BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2017.0092 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink,

Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink, Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Kopie Pondera Consult, t.a.v. de heer J.W.F. Rijntalder, Welbergweg 49, 7556PE Hengelo Ov Nr. HZ_WABO 2014-0139 Ontwerpomgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Voor de activiteit ro

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:1791

ECLI:NL:RVS:2015:1791 ECLI:NL:RVS:2015:1791 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-06-2015 Datum publicatie 10-06-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201408896/1/A1 Eerste

Nadere informatie

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015

niiiiiiiiiiiiiiri -2 JUNI 2015 niiiiiiiiiiiiiiri Ons kenmerk 2015/125656 NSTD gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Mevrouw E. den Outer Loodgieter 1 1567AJ ASSENDELFT Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

uitspraak RECHTBANK LIMBURG

uitspraak RECHTBANK LIMBURG uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats: Roermond Bestuursrecht zaaknummers: AWB/ROE 141505 en AWB/ROE 14/506 uitspraak van de voorzieningenrechter van 2 april 2014 op het beroep en het verzoek om voorlopige

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een gebouw brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 275333 *17.057311* 17.057311 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 275333 Uitgebreide procedure Het College van

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201616232 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de prostitutie-inrichting Geleenstraat 98 door het vergroten van de aanbouw

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp:

GEMEENTE HEUMEN. Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg EK MALDEN. Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: GEMEENTE HEUMEN Aan Fleuren tuinartikelen Rijksweg 213 6581 EK MALDEN Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Rijksweg 213 te MALDEN Malden, Ons kenmerk: Behandeld door: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201606476 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de winkel Egelantierstraat 2 tot woning alsmede het veranderen

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Fastned de heer C.R.H. Florentinus Amsteldijk 166 1079 LH AMSTERDAM uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1283572 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Geachte heer Florentinus, Op 10 september

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten:

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten: 2.2.5 Handhaving Villa de Lux en Begijnhofstraat 28 1 Dossier 1075 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1075 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 november 2016 Agendapunt 2.2.5 Omschrijving Handhaving

Nadere informatie

VERZONDEN 0 3 M I 2017

VERZONDEN 0 3 M I 2017 V GEMEENTE VA EKENS W AARD VERZONDEN 0 3 M I 2017 BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2017.0066 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Archiefexamp»aar Provincie Zeeland BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Datum: Bijlagen: Onderwerp: Total Raffinaderij Nederland N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM Nieuwdorp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Rijkswaterstaat t.a.v. mevrouw L. Le Clercq Postbus 556 3000 AN Rotterdam Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Beschikking 258437 *16.136896* 16.136896 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 258437 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening realiseren van een zonnepark en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 261760

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Gemeente Haarlem, Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Afdeling Omgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Datum Ons kenmerk Bijlage(n) 2014-00491 1. Procedureel; 2. Voorschriften;

Nadere informatie

Besluitdatum ^^pp 20H Verzenddatum Onskenmerk 2013109289, Uw kenmerk Onderwerp

Besluitdatum ^^pp 20H Verzenddatum Onskenmerk 2013109289, Uw kenmerk Onderwerp A ODMH Afdeling BWT Contact N. el Khallabi T 088-5450456 nkhallabi@odmh.nl de heer J. van Herpen Kleienburg 34 2411 ZC Bodegraven Postbus 45 2800 AA Gouda T 088-545 00 00 www.odmh.nl Besluitdatum ^^pp

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

VERZONDEN 01 NOV. 20lg

VERZONDEN 01 NOV. 20lg V GEMEENTE VA LKENSWAARD VERZONDEN 01 NOV. 20lg BESLUIT Omgevingsvergunning OV 2016.0240 Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom,

De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat RA Leiden. Geachte heer Notenboom, De heer R. Notenboom Van Bemmelenstraat 3 2313 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contactformulierbars

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Adviesnota aan B en W Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit van 31 januari 2012, waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het in gebruik nemen van het pand aan de Zuidsingel 14-16

Nadere informatie

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos

Ontwerp besluit. Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Ontwerp besluit Aan XL Wind B.V. t.a.v. de heer W. Meerkerk Overslingeland 24-II 4225 NK Noordeloos Bezoekadres: Wilhelminakade 179 3072 AP ROTTERDAM Postadres: Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM Website:

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Afweging In dit geval is er geen aanleiding tot het instellen van hoger beroep. Het voorstel is om de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.

Afweging In dit geval is er geen aanleiding tot het instellen van hoger beroep. Het voorstel is om de uitspraak voor kennisgeving aan te nemen. Zaaknummer 00499351 Onderwerp Uitspraak rechtbank last onder dwangsom Groenewoud Drunen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan op het beroep tegen

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning 1 e fase

Omgevingsvergunning 1 e fase Omgevingsvergunning 1 e fase Uitgebreide voorbereidingsprocedure Grondslag : Wabo artikel 2.1, 2.5 en 2.12 Registratienummer : W033374 / 38703 Datum : 5 december 2012 Activiteiten : Afwijken van het bestemmingsplan

Nadere informatie

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie.

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie. Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q j ^ L A N D ZUID TOIO-246 F 010-246 82 83 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Blaisse D Blaisse Stadhouderskade AD Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Blaisse D Blaisse Stadhouderskade AD Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Blaisse D Blaisse Stadhouderskade 66 2 1072 AD Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 14 juni 2017 Locatie:

Nadere informatie

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman,

Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT. Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman. Postbus GT AMSTERDAM. Geachte heer Voortman, Bouwen en wonen ONTWERPBESLUIT Stichting Waternet T.a.v. de heer C. Voortman Postbus 94370 1090 GT AMSTERDAM Datum : Uw kenmerk : Ons kenmerk : WABO-2012-0023 2012006989 Behandeld door : R.P. Perquin E-mail

Nadere informatie