Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Rioleringen Nr Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Crone (PvdA), Klein Molekamp (VVD), Buijs (CDA), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), Van Gent (GroenLinks), Oplaat (VVD), Slob (ChristenUnie), Van As (LPF), ondervoorzitter, Van Oerle-van der Horst (CDA), Alblas (LPF), Van den Brink (LPF), Jense (Leefbaar Nederland), Van Bochove (CDA), De Ruiter (SP), Duyvendak (GroenLinks), Smolders (LPF), Koopmans (CDA), Spies (CDA), Van Lith (CDA) en Van Heteren (PvdA). Plv. leden: Geluk (VVD), Verbeet (PvdA), Van Hoof (VVD), Wolfsen (PvdA), Van der Ham (D66), Tichelaar (PvdA), Luchtenveld (VVD), Meijer (CDA), Rietkerk (CDA), Van den Brand (GroenLinks), Cornielje (VVD), Van der Staaij (SGP), Schonewille (LPF), Ormel (CDA), De Jong (LPF), Groenink (LPF), Teeven (Leefbaar Nederland), Van Loon-Koomen (CDA), Van Velzen (SP), Vos (GroenLinks), Wiersma (LPF), Vietsch (CDA), Ten Hoopen (CDA), Mastwijk (CDA) en Adelmund (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 3 december 2002 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: de brief van de minister van VROM d.d. 4 maart 2002 met aanbieding van de notitie Afvalwater buitengebied (19 826, nr. 23); de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 27 augustus 2002 met aanbieding van het rapport «Haalbaarheidsonderzoek benchmarking rioleringszorg» (VROM ); de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 15 oktober 2002 met beantwoording van de schriftelijke vragen naar aanleiding van de notitie Afvalwater buitengebied (19 826, nr. 24); de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 17 oktober 2002 inzake het rapport «Technische commissie bodembescherming» (VROM ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie De heer Van Lith (CDA) benadrukt dat op termijn alle panden moeten zijn aangesloten op een rioleringssysteem. Het dilemma is of er gekozen moet wordt voor adequate oplossingen die echter pas ná 2005 gerealiseerd kunnen worden, of voor snelle oplossingen waarmee een en ander wél voor 1 januari 2005 gerealiseerd kan worden. Aanleg en onderhoud van rioleringen hebben een forse vertraging opgelopen vanwege een enorme toename van de kosten en onvoldoende financiële middelen. Er zijn nog panden niet aangesloten en gemeenten hebben de schone taak om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt. Die gemeentelijke zorgplicht moet echter wel praktisch worden ingevuld. Het is aan de gemeenten om in overleg met provincies en waterschappen maatwerk te leveren. Gemeenten moeten zelf bepalen of zij rioleringsbuizen of individuele systemen aanleggen, inclusief septic tanks in welke vorm dan ook. Gemeenten zijn niet per definitie eigenaar en beheerder van individuele systemen. Boeren in het buitengebied bijvoorbeeld moeten in overleg met KST66222 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2003 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 1

2 de gemeente gezamenlijk een afvalwatersysteem van de grond kunnen krijgen. Het komt aan op creativiteit en flexibiliteit op lokaal niveau. Van burgers en ondernemers kan een eigen bijdrage verwacht worden. Dat past in het principe «de vervuiler betaalt». Het gaat hier echter om een maatschappelijk belang en dat rechtvaardigt dat er een maximum gesteld wordt aan die bijdrage. Indien een burger in het buitengebied woont en daardoor veroordeeld is tot een hogere investering, kan niet verwacht worden dat hij dat alleen moet betalen. Onderschrijft de staatssecretaris het belang van een maximale eigen bijdrage en kan hij inzicht geven in de laatste jurisprudentie hierover? De heer Van Lith verbaast zich over het feit dat 42% van het rioolwater bestaat uit regenwater. Door afkoppeling zou een scheiding kunnen worden aangebracht; dat levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de afvalwaterproblematiek. Stimulering van ontkoppeling is dan ook een must. Extra inspanningen leiden tot extra lasten. De inzet moet erop zijn gericht, die extra lasten zoveel mogelijk te beperken. Uit een recent onderzoek van het Rathenau-instituut blijkt dat binnen de watersector honderden miljoenen worden verspild. Door het voorkomen van organisatorische versnippering en bestuurlijke competentiestrijd kunnen lasten worden verminderd en bovendien kan benchmarking de meest efficiënte aanpak in beeld brengen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld tientallen procenten besparen als renovatie van riolering wordt gecombineerd met wegenonderhoud. Kan de staatssecretaris komen met voorstellen terzake? De heer Van Lith meent dat er met de door hem voorgestelde praktische aanpak voor iedereen op afzienbare termijn een rioleringssysteem gerealiseerd kan worden. Mevrouw Van Heteren (PvdA) is blij dat het kabinet de integrale kosteneffectieve aanpak van riolering in het buitengebied heeft uitgewerkt in de notitie van 2 maart Het uiteindelijke doel is een milieuvriendelijk en kosteneffectief afvalwaterbeleid. Bij de uitvoering is er helaas een aantal bottlenecks. De aanpak geschiedt op basis van vrijwillige samenwerking tussen partijen. Dat leidt tot veel gesteggel tussen de verschillende bestuurslagen en tot stagnatie. Hoe kan die aanpak succesvoller gemaakt worden? Kan er ook meer duidelijkheid gegeven worden over de precieze invulling van de verruimde zorgplicht van de gemeenten? Zijn er mogelijkheden om die zorgplicht wat steviger te verankeren zodat er duidelijkheid komt? Er is ook nog veel onduidelijkheid over het gewenste niveau van de iba s. Ook de herijking van het Gemeentefonds speelt een rol bij dit dossier. Bij de afvalwaterproblematiek hebben nogal wat gemeenten te maken met meer dan evenredige kosten. Hoe wordt de herijking geregeld? Heeft dat nog effect vóór 2005? Het is goed dat door de benchmarking van de rioleringszorg de prestaties van de gemeenten op dit vlak inzichtelijk gemaakt worden. Het moet echter wel duidelijk zijn, welke conclusies men daaruit wil trekken, want cijfers om de cijfers hebben niet zoveel zin. Mevrouw Van Heteren wijst erop dat hoe belangrijk de riolering buitengebieden en alles wat daarmee samenhangt ook is, dit in geen verhouding staat tot de werkelijk grote uitdadingen waarvoor Nederland zich geplaatst ziet op het gebied van de rioleringszorg. Hoe worden de echte grote problemen met betrekking tot overstort, afkoppeling, et cetera opgelost en hoe wordt meer zichtbaar gemaakt welke enorme implicaties het rioleringssysteem heeft en hoe erg het is als daarin nog meer achterstallig onderhoud optreedt, of nog meer doelstellingen niet worden gehaald bijvoorbeeld door bestuurlijke onenigheid? De heer Klein Molekamp (VVD) wijst erop dat in 1990 de riolering van het buitengebied onder minister Alders geregeld is volgens de stand van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 2

3 de techniek van dat moment. Het was erg ambitieus en weinig kosteneffectief. De laatste jaren is daarop kritiek gekomen vooral vanuit de landelijke gebieden. Dit heeft geleid tot de motie-klein Molekamp c.s. (26 401, nr. 18) die drie jaar geleden in de Kamer is aangenomen. Als er riolering wordt aangelegd, komt een deel van die hoge kosten bij de gemeente terecht en als er een iba wordt aangelegd, komen alle kosten voor rekening van de individuele bewoner of ondernemer. Er zit dus eigenlijk een valse variabele in het afwegingsproces. Daarom wilde oud-collega Depla een gemeentelijke zorgplicht in dezen. Die kan ook leiden tot kostenverlagingen omdat er dan goedkoper ingekocht en beheerd kan worden. De heer Klein Molekamp vindt het belangrijk om op een verantwoorde wijze de kosten voor de burger zo laag mogelijk te houden en acht het goed om de gemeentelijke verantwoordelijkheid wettelijk te verankeren. Er is echter al een groot aantal convenanten gesloten tussen provincies en gemeenten. Is het mogelijk om een en ander zodanig te regelen dat die convenanten in plaats komen van een wettelijke regeling? Het is goed dat het Lozingenbesluit gewijzigd wordt. Wanneer is daarvoor een concreet voorstel te verwachten? Er moet wel sprake zijn van een gebiedsgerichte aanpak. Dat is ook belangrijk omdat er de komende jaren heel veel investeringen op dit terrein moeten plaatsvinden, zowel voor riolering als voor waterzuivering. Alleen een goede samenwerking kan de investeringskosten drukken. Het is zeer belangrijk dat de bechmarking wordt voorgezet. De VNG kan daarbij een heel belangrijke rol spelen. Er zitten veel leidingen onder de grond. Daarvoor bestaat geen goed regime. Als er iets aan de riolering moet gebeuren, nemen de kansen op beschadigingen van die leidingen toe. Als er geen goede wettelijke regeling komt met betrekking tot hetgeen er onder de grond plaatsvindt, zouden de rioleringskosten van gemeenten en burgers de komende periode wel eens sterk kunnen stijgen en dat is ongewenst. De heer Van den Brink (LPF) is van mening dat het gemeentebestuur de regierol moet krijgen en zelf moet kunnen uitmaken waar in de gemeente het rioleringssysteem ophoudt en waar het ibasysteem begint. Het is meestal een kwestie van kosten en baten, bovendien ligt het in iedere gemeente verschillend vanwege de bebouwing. De gemeente moet ervoor zorgen dat ieder perceel is aangesloten, hetzij op het rioleringssysteem hetzij door middel van een iba. Als iba s meer kosten dan de gemiddelde riolering, zijn die meerkosten voor degene die in dat mooie buitengebied woont. De bodembeheerder c.q. de waterbeheerder moet ervoor zorgen dat de iba s functioneren. En wat is uit milieuoverwegingen de beste inhoudsmaat voor een iba? De heer Van den Brink verwijst naar percelen in het buitengebied die via een stankafsluiter aangesloten zijn op de putten en vraagt zich waarom dat daar niet meer zou kunnen. Waarom moeten die verplicht worden tot een aansluiting op de riolering of op een iba? Antwoord van de regering De staatssecretaris onderstreept het belang van het waterbeheer met de uitspraak van Aristoteles dat de kwaliteit van het bestuur kan worden afgemeten aan de wijze waarop het met water omgaat. Nederland als deltaland vangt ook veel waterstromen uit de rest van Europa op en zorgvuldigheid op alle niveaus is geboden. De keuze of de kosten voor aanleg van een afvalwatersysteem terechtkomen bij het individu of bij de gemeente, wordt op provinciaal niveau gemaakt via het ontheffingenbeleid. Dat maakt het zeer gecompliceerd. Het is begrijpelijk dat er een wettelijk kader gewenst wordt, waarin de zorgplicht van de gemeente wordt vastgelegd. Dat is echter een zeer Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 3

4 gecompliceerd en tijdrovend proces en staat op gespannen voet met het streven om de afgesproken doelen te realiseren vóór Alles afwegende, is ervoor gekozen om onder regie van de gemeenten alles eraan te doen om de doelstellingen inhoudelijk te halen en ondertussen het wettelijk kader voor te bereiden. Alles wat geregeld en afgesproken is voordat het wettelijk kader komt, blijft zo en wat er dan op 1 januari 2005 nog niet geregeld is, gaat via het wettelijk kader. De staatssecretaris heeft de indruk dat iedereen probeert om de doelstellingen zo snel mogelijk te bereiken. Het zal er echter om spannen of zij allemaal op 1 januari 2005 gerealiseerd zijn. Begin volgend jaar komt er een evaluatie van de stand van zaken. Er is al veel werk in uitvoering genomen, maar er is veel overleg nodig geweest. Het is moeilijk om nu reeds een eindoordeel te vellen, maar dat gebeurt zo snel mogelijk volgend jaar. Het is de bedoeling om tot kostenreductie te komen. Daarbij zal gekeken worden naar de kosteneffectiviteit van de diverse technieken zijn. Gemeenten moeten in dezen zelf een afweging maken. Het ligt gecompliceerd, want per gemeente zijn er verschillen tussen aanlegkosten en rioolrechten. Wie betaalt wat? Het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) loopt tot juli volgend jaar en behelst het hele beeld van de waterketen, inclusief de kostenkant, de relatie naar OZB, de lokale kosten en de kosten van de rijksoverheid. De staatssecretaris hoopt dat dit onderzoek een helder beeld van de situatie geeft en de regering in staat stelt om een goed besluit te nemen. Dat onderzoek heeft hoge prioriteit omdat het ook van invloed zal zijn op de discussies over de hele waterketen. In de jurisprudentie ontstaat langzamerhand een beeld van wat als een redelijke bijdrage in de kosten beschouwd kan worden. Een bedrag van maximaal 3200 euro wordt niet onredelijk geacht. Zoals blijkt uit het Strategisch akkoord gaat de regering uit van een decentrale aanpak. Op lokaal niveau kunnen goede afwegingen gemaakt worden met betrekking tot de kosten. Het IBO zal meer fundamenteel aangeven waar welke kosten liggen. De staatssecretaris wil absoluut niet de suggestie wekken dat op rijksniveau wordt voorgeschreven hoe de gemeenten hun lokale afwegingen moeten maken. Met betrekking tot de jaarlijkse kosten en de plaatsing van de iba is het uitgangspunt dat de lozer financieel zoveel mogelijk hetzelfde behandeld wordt als degene die aangesloten wordt op de riolering. In verdere gesprekken met de gemeenten zal hierop nogmaals gewezen worden. Er kunnen echter locatiespecifieke omstandigheden zijn die dit niet altijd mogelijk maken. Afkoppelen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van een aantal doelstellingen die te maken hebben met verdroging, et cetera. Afkoppeling is echter niet altijd goed, omdat er helaas soms sprake is van vervuiling van regenwater. Er moet goed gekeken worden waar mogelijkheden tot ontkoppeling bestaan, een en ander in relatie tot de bodemverontreiniging. Een bestaande bebouwde voorraad ontkoppelen is een geweldig kostbare zaak en heeft pas effect op lange termijn. Hiervoor is helaas geen ICES-geld beschikbaar. In nieuwe situaties ligt ontkoppelen anders. Er worden al veel initiatieven ontplooid zoals het concept van «de lekkende stad» om ervoor te zorgen dat het water ter plekke op een goede manier opgevangen kan worden. Er moeten nog grote inspanningen verricht worden op het terrein van de riolering. Dat zal behoorlijke investeringen vergen. Benchmarking wordt nu uitgebreid tot 25% van alle aansluitingen. Benchmarking is vooral bedoeld om elkaar scherp te houden en ook op lokaal niveau een goed maatschappelijk debat te entameren. Dat is voor vitalisering van de lokale democratie van buitengewoon belang. Certificering kan een goede oplossing bieden om de kwaliteit van iba s te garanderen. Dat kan ook in de regelgeving een plek krijgen. Gebiedsgerichte aanpak is de kern van de hier gekozen benadering. Gebiedsgericht houdt immers in dat zaken niet vanuit een sectoraal of ééndimensionaal belang van een overheidslaag benaderd worden, maar Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 4

5 dat de belangen van Rijk, provincie en gemeenten bij elkaar gebracht worden om een probleem op te lossen. De staatssecretaris meent dat de ondergrondse leidingen een apart overleg verdienen. In het verleden is in een zekere zorgeloosheid van alles in de grond gestopt. Er ligt ongelooflijk veel infrastructuur onder grond maar er is bijna geen informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners die daarin aan het woelen zijn. Een goede kartering is uitermate belangrijk. Er is verschillende malen gesproken over de vraag, in hoeverre van rijkswege regels gesteld moeten worden met betrekking tot de inrichting van de ondergrondse infrastructuur. Moet dat door het Rijk geregeld worden of mag verwacht worden dat de gemeentelijke overheid weet waar wat ligt in haar gemeente? Als die informatie inderdaad beschikbaar is, is een zekere aansprakelijkheid wel aan de orde als iemand schade toebrengt aan die infrastructuur. VROM volgt nu een zeer terughoudende lijn in dezen. De staatssecretaris zegt toe, met de minister van VROM van gedachten te wisselen over een plan van aanpak en over eventuele kaderwetgeving. Die kan dan echter alleen de hoofdlijnen betreffen. Circa percelen in het buitengebied nog zijn niet aangesloten. De verwachting is dat daarvan ongeveer percelen zullen worden aangesloten op riolering en dat uiteindelijk zullen zuiveren via een iba. Aan het afkoppelen en opslaan in het buitengebied zitten inderdaad vooren nadelen. Het kan echter wel onderdeel uitmaken van goede afspraken onder regie van de gemeente over hoe problemen in het buitengebied opgelost worden. Daarbij hoeft niets te worden uitgesloten. Desgevraagd merkt de staatssecretaris met betrekking tot de zorgplicht op dat in deze brede benadering de regierol bij de gemeente ligt. Er kunnen ook gebiedsgericht arrangementen gemaakt worden en afspraken met de waterschappen over beheer, et cetera. Maatwerk is iets anders dan een zorgplicht in juridische zin die in een wet verankerd wordt. Als het op zo n manier geregeld zou worden, vreest hij dat iedereen zich meteen terug gaat trekken achter de formele kaders. De vrijwillige verbreding van de zorgplicht wordt gekoesterd, met de kanttekening dat de wettelijke voorbereiding doorgaat teneinde te voorkomen dat in 2005 nog steeds bekeken moet worden hoe het gebiedsgericht moet worden aangepakt. De staatssecretaris zegt ten slotte toe de Kamer op de hoogte te zullen houden van het overleg met de VNG over de eigen bijdragen. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Buijs De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Van der Leeden Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 25 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 74 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 januari 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd hout) Nr. 6 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 966 Waterketen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 november 2005 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 juni 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 472 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 967 Wijziging van de landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten (positie van de Centrale Landinrichtingscommissie) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 624 Evaluatie Huisvestingswet Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 325 Bouwregelgeving 2002 2006 Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 392 Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 625 Waterbeleid Nr. 56 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 078 Wijziging van het Varkensbesluit en het Ingrepenbesluit (implementatie richtlijnen nr. 2001/88/EG en nr. 2001/93/EG) Nr. 2 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 926 Huurbeleid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 134 Wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Nr. 8 NADER VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 801 Vierde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 21 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 854 De moord op de heer Th. van Gogh Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2004 De vaste commissies voor Justitie 1 en

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN

UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2004.1478 RIS124451_03-FEB-2005 UITVOERINGSPLAN AANSLUITEN NIET-GERIOLEERDE PANDEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. in te stemmen met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 766 Wijziging van de Wet Milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in NO x -

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 777 Wijziging van de Huursubsidiewet en enkele andere wetten (introductie van een nieuwe procedure voor huurders die een aanvraag om toekenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-08 Milieuraad Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Crone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 420 Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met het penitentiair programma en het elektronisch toezicht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 Nr. 111 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied

Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Rapportage sanering lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Maart 2006 Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) Nr. 123 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Basisopleiding Riolering Module 1

Basisopleiding Riolering Module 1 Basisopleiding Riolering Module 1 Cursusboek Nieuwegein, 2013 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, augustus 2013 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.1 Niets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 22 589 Betuweroute Nr. 271 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 juni 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD),ondervoorzitter,Atsma

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 464 Vertragingen uitbetaling huursubsidie Nr. 9 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 augustus 2002 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 625 Waterbeleid Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Meijer (CDA), Van Lith (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 X Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2004 Nr. 82 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 679 Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink Nr. 43 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Datum 23 december 2016 Betreft Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgendavonnis

Datum 23 december 2016 Betreft Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgendavonnis > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 035 Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 16 november Aan de Raad Nr: 2004-11-19 Schipluiden: 16 november 2004 Onderwerp: aansluitplan buitengebied Midden-Delfland Aan de Raad 1. Samenvatting Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorgplicht voor het inzamelen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 27 561 Nationaal Antennebeleid Nr. 21 1 Samenstelling: Leden: Crone (PvdA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), voorzitter, Schreijer-Pierik (CDA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 003 Voorstel van wet van het Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 23 645 Openbaar vervoer 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 94 herdruk* * Abusievelijk eerder gepubliceerd onder kamerstuknummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2010 De vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 871 Regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 471 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 75 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 Nr. 232 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 224b 26 235 Wijziging van enige bepalingen van de Waterschapswet NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 mei 1999 In het verslag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 19 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 161 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 869 Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 131 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 januari 2003 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Duivesteijn (PvdA),

Nadere informatie