Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening"

Transcriptie

1 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Lozing huishoudelijk afvalwater - Aansluiting openbare riolering - Afkoppelen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater - Overwelven van baangrachten

2 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Inhoud A Definities Pagina Art B De openbare weg is voorzien van openbare riolering B.1 Aansluitingsplicht: Art. 2 1, B.2 Aansluiting zonder individuele voorbehandelingsinstallatie: Art. 3 1, B.3 Aansluiting met individuele voorbehandelingsinstallatie: Art. 3 3, C Geen openbare riolering aanwezig in de openbare weg C.1 Lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoering voor hemelwater: Art C.2 Lozing in de bodem: Art D Individuele voorbehandelings- en zuiveringsinstallaties Art. 6 1, 2, E Maximale afkoppeling, hergebruik en infiltratie van hemelwater E.1 Afkoppelen van hemelwater: Art. 7 1, 2, E.2 Opvang en hergebruik van hemelwater: Art. 8 1, 2, E.3 Infiltratie van hemelwater: Art. 9 1 tot E.4 Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening: Art F G H I J Aansluiting op de openbare riolering Art tot Art. 12 1, 2, Art Art Overwelven van baangrachten Art tot Strafbepalingen Art Inwerkingtreding Art Slotbepalingen Art Bijlagen

3 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening A Definities Artikel 1 - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. - Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: - Normale huishoudelijke activiteiten; - Sanitaire installaties; - Keukens; - Het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; - Afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend; - Gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering; - Openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater; - Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater; - Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater waarvan deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het oppervlaktewater van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van afvalwater. - Zuiveringszone A of openbaar waterzuiveringsysteem: een geheel bestaande uit een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie, het stelsel van de openbare rioleringen en collectoren die ermee verbonden zijn, alsook de zone van 50 meter gelegen rondom dit stelsel. - Zuiveringszone B: de zone van 50 meter gelegen rond het stelsel van de openbare riolering en collectoren waarvan de aansluiting op een operationele openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is gepland: - Hetzij, op basis van het investeringsprogramma bedoeld in artikel 32 octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - Hetzij, op basis van het subsidiëringprogramma bedoeld in artikel 32 duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; - Zuiveringszone C: het gedeelte van het stelsel van de openbare riolering en collectoren dat niet valt onder de zuiveringszone A, noch onder zuiveringszone B, alsook de zone van 50 meter gelegen rond dit stelsel. - Kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving. - Bestaande woning: woning waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd voor 1 augustus 2000; - 2 -

4 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening - Individuele voorbehandelinginstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen; - Individuele zuiveringsinstallatie (IBA): kleinschalig afvalwaterzuiveringsinstallatie van de particulier voor de behandeling van afvalwater (verdergaande biologische behandeling dan septische put), zodanig dat de lozingsnormen conform de van toepassing zijnde wetgeving behaald worden; - Septisch materiaal: bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen; - Rioolwaterzuiveringsinstallatie (grootschalig): RWZI is een rioolwaterzuiveringsinstallatie beheerd door Aquafin nv waarop de gemeenten hun openbare riolering en collectoren aangesloten hebben. - Code van goede praktijk: Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen, Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999; - Direct lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling in de bodem of de ondergrond (dit wil zeggen zonder sterfput); - Indirect lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpeling in de bodem of de ondergrond (= principe sterfput); - Sterfput: doorlatende verzamelput (met enkel en alleen huishoudelijk afvalwater) waarbij door middel van het principe van indirecte lozing toevoeging of verspreiding van stoffen in het grondwater gebeurt; - Horizontale dakoppervlakte: de oppervlakte van de projectie van de buitenafmetingen van het dak op een horizontaal vlak; - Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater; - Infiltratievoorziening:.een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie. - Buffervoorziening: een voorziening voor het bufferen van hemelwater met een vertraagde afvoer en een noodoverlaat. - Infiltratie: het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. - Groendak: een dak dat volledig voorzien is van een drainagemat en begroeiing. - Referentieoppervlakte van de verharding: de verharde oppervlakte, exclusief de dakoppervlakte. Wordt de verharding aangelegd met waterdoorlatende klinkers, dan wordt de verhard oppervlakte door twee gedeeld. - Aftappunt: plaats waar hemelwater uit de hemelwaterput wordt afgetapt voor nuttig gebruik. - Lozing: de emissie door daartoe bestemde afvoerkanalen. - Infiltratiedebiet: de infiltratiecapaciteit vermenigvuldigd met de verhouding van de infiltraatoppervlakte over de som van infiltratieoppervlakte, referentieoppervlakte van de verharding en horizontale dakoppervlakte. - Baangrachten: type afwateringsgrachten, gelegen langsheen een weg behorend tot het openbare domein of met een openbaar karakter (bv. voetweg), waarvan de structuur van oorsprong rechtlijnig en het profiel uniform is. - Afwateringsgrachten: tot dit type behoren de grachten die zijn aangelegd voor de afvoer van hemel- en grondwater. - Onbevaarbare waterloop: deze omvatten de onbevaarbare waterlopen opgenomen in de Atlas der Waterlopen

5 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening B De openbare weg is voorzien van openbare riolering B.1 Aansluitingsplicht Artikel 2 1 Wanneer in de openbare weg een openbare riolering is aangelegd, moet het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw moet de lozing aansluiten op de openbare riolering en moet voldoen aan de bepalingen van artikel 3. De bouwheer of eigenaar van de woning dient zijn aanvraag tot aansluiting in bij het college van burgemeester en schepenen. De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager voor zover er geen wachtbuis voor aansluiting aanwezig is. Het gemeentebestuur bepaalt de van toepassing zijnde retributie, waarbij in geval van (gedeeltelijk) gescheiden stelsels een onderscheid gemaakt kan worden tussen aansluitingen op de afvoerleiding voor afvalwater en aansluitingen op de afvoerleiding voor hemelwater. 2 Een woning of gebouw wordt geacht aansluitbaar te zijn als het ligt aan een openbare weg uitgerust met openbare riolering, mits die riool bereikbaar is zonder de eigendom van derden te betreden. Eventueel moeten niveauverschillen opgelost worden met afvalwaterpompen. Deze aansluitingsplicht geldt ook voor bestaande indirecte lozingen in grondwater voor zover de aansluiting technisch mogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven. B.2 Aansluiting zonder individuele voorbehandelingsinstallatie (= zonder septische put) Artikel 3 1 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone A ligt, wordt het huishoudelijk afvalwater bij voorkeur rechtstreeks, m.a.w. zonder individuele voorbehandeling, geloosd in de openbare riolering. Uitzondering hierop vormen deze straten waar een gescheiden riolering of semi-gescheiden riolering aanwezig is; (voor deze indeling zie bijlage 2). In uitvoering van deze verordening maakt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een lijst bekend van de straten of straatdelen waar de riolering binnen de zuiveringszone A is gelegen. 2 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone B ligt, worden bestaande septische putten in gebruik gehouden totdat deze zuiveringszone B overgaat in een zuiveringszone A. Op dat ogenblik worden de bestaande septische putten bij voorkeur afgekoppeld. Uitzondering hierop vormen deze straten waar een gescheiden riolering of semi-gescheiden riolering aanwezig is. Een septische put is dan verplicht. In uitvoering van deze verordening maakt het college van burgemeester en schepenen jaarlijks een lijst bekend van de straten of straatdelen waar de riolering binnen de zuiveringszone B is gelegen en welk gedeelte van de zuiveringszone B overgegaan is in de zuiveringszone A. (voor deze indeling zie bijlage 2). B.3 Aansluiting met individuele voorbehandelingsinstallatie (bestaande woningen) en IBA (nieuwbouwwoningen). 3 Het huishoudelijk afvalwater van nieuwe woningen in de zuiveringszone B wordt via een individuele voorbehandelingsinstallatie geloosd in de openbare riolering. 4 Wanneer de woning of het gebouw in een zuiveringszone C ligt, dient het huishoudelijk afvalwater verplicht een individuele voorbehandeling te ondergaan alvorens het te lozen in de openbare riolering. Voor bestaande woningen dient minimaal een septische put aanwezig te zijn

6 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Voor nieuwe woningen dient onmiddellijk een verdergaande biologische behandeling geïnstalleerd te worden die voldoet aan de bepalingen in de code van goede praktijk (IBA). Deze installatie dient onderdeel uit te maken van de bouwaanvraag op straffe van weigering van de bouwvergunning. Het effluent van de individuele voorbehandelingsinstallatie moet geloosd worden in de openbare riolering. De individuele voorbehandelingsinstallatie mag geen overloop hebben naar een waterloop of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. C Geen openbare riolering aanwezig in de openbare weg C.1 Lozing in oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater Artikel 4 Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering ligt, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Die lozing is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 1 Vooraleer het te lozen, moet het huishoudelijk afvalwater een individuele voorbehandeling hebben ondergaan. 2 Voor bestaande woningen moet als individuele voorbehandeling minimaal een septische put aanwezig zijn. De werking en het onderhoud hiervan moet beantwoorden aan de voorschriften van artikel 6 2. Indien er nooit riolering in het betrokken gebied wordt voorzien, moet elke woning verplicht over een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie (IBA) beschikken. In dit laatste geval geldt volgende uitzonderingsmaatregel: voor lozingspunten, welke voor de datum van 1 maart 1993 gemeld werden aan het gemeentebestuur conform de bepalingen van VLAREM I, wordt minimaal een goedwerkende septische put voldoende geacht teneinde te voldoen aan de normen zoals opgelegd door VLAREM II. 3 Voor nieuwe woningen is evenwel een verdergaande biologische behandeling vereist, die voldoet aan de voorschriften in de code van goede praktijk. Die installatie maakt verplicht onderdeel uit van de bouwaanvraag en zulks op straffe van weigering van goedkeuring van de bouwvergunning. 4 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie. Deze individuele zuiveringsinstallatie dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische) zuivering. Deze subsidie geldt voor woongelegenheden waarvoor het schepencollege in het kader van de bouwvergunning deze individuele voorbehandeling opgelegd heeft, alsook voor bestaande woongelegenheden die niet kunnen aansluiten op de openbare riolering. 5 De in de punten 2 en 3 van dit artikel bedoelde installatie moet onmiddellijk in werking zijn. 6 De eigenaar moet de lozing van het huishoudelijk afvalwater melden aan het gemeentebestuur. C.2 Lozing in de bodem Artikel 5 Wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is en evenmin de mogelijkheid bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem (indirecte lozing in het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden

7 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Een indirecte lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater kan alleen worden toegestaan, mits men in het bezit is van een regelmatig afgeleverde milieuvergunning of melding waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn: 1 Elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt gebracht is verboden; 2 De indirecte lozing dient te gebeuren via een sterfput die een maximale diepte van 10 meter onder het maaiveld mag hebben; 3 De indirecte lozing in grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden in gebieden waar rioleringen aanwezig zijn; deze verbodsbepaling geldt niet voor sterfputten die reeds in gebruik waren genomen voor de aanleg van rioleringen en voor zover de aansluiting op de riool technisch onmogelijk is. De eigenaar moet zelf de nodige documenten leveren die deze eventuele technische onmogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering staven. In de gevallen waar aansluiting technisch wel mogelijk is, dient deze onmiddellijk gerealiseerd te worden; 4 De sterfput dient gelegen te zijn op een afstand van tenminste: 50 meter van een oppervlaktewater 50 meter van elke open kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 100 meter van een grondwaterwinning 100 meter van elke bron van drinkwater, thermaalwater of mineraalwater; 5 De sterfput mag geen overloop hebben; 6 In de sterfput mag enkel sanitair afvalwater geloosd worden. Elke lozing van huishoudelijk klein gevaarlijk afval, zoals afvalolie, verfresten, e.d. is ten strengste verboden; 7 De sterfput moet uitgerust zijn met een gemakkelijk en veilig bereikbare opening die toelaat monsters te nemen van de materie die zich in de sterfput bevindt; 8 Het huishoudelijk afvalwater dient te worden voorbehandeld in een individuele voorbehandelingsinstallatie alvorens te lozen in de sterfput. D Individuele voorbehandelings- en zuiveringsinstallaties Artikel 6 1 Met betrekking tot de installatie, de werking en het onderhoud van individuele zuiveringsinstallaties, (voorbehandeling en bijkomende (biologische) zuivering) moeten de bepalingen in de Code van goede praktijk nageleefd worden. 2 Met betrekking tot het onderhoud van septische putten gelden volgende bepalingen: 1 De septische put moet jaarlijks geruimd worden; 2 Het lozen van septisch materiaal in de openbare riolering of collectoren is verboden; 3 Septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie; 4 Enkel de ruimers van septisch materiaal die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal met de nv Aquafin hebben gesloten, mogen septisch materiaal ruimen op het grondgebied van de gemeente. (Zij moeten hiertoe een afschrift van deze overeenkomst bezorgen aan de dienst Leefmilieu / technische dienst van de gemeente); 5 Het college van burgemeester en schepenen zal jaarlijks een lijst publiceren van de ophalers van septisch materiaal die op haar grondgebied septische putten mogen ruimen. Het zal zich daarbij baseren op de lijst van ruimers die een overeenkomst voor de aanvoer van septisch materiaal naar een RWZI hebben gesloten met de nv Aquafin en die ter beschikking is bij de Vlaamse Milieumaatschappij; - 6 -

8 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening 6 Het bewijs van het ruimingsattest dient op verzoek van de gemeente voorgelegd te worden. 3 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de individuele zuiveringsinstallatie IBA (=voorbehandeling en bijkomende (biologische) zuivering). De modaliteiten worden bepaald volgens het gemeentelijke subsidiereglement. E Maximale afkoppeling, hergebruik en infiltratie van hemelwater E.1 Afkoppelen van hemelwater Artikel 7 1 Hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en zoveel mogelijk hergebruikt worden. In het resterende gedeelte van het hemelwater moet geïnfiltreerd of gebufferd worden, zodat slechts een beperkt debiet vertraagd afgevoerd kan worden. Ook de plaatsing van de overloop van de hemelwaterput en de infiltratievoorziening dient aan dit principe te beantwoorden. 2 Als de aanvrager voldoet aan de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening door een combinatie van hemelwaterput, infiltratievoorziening en/of vertraagde lozing, dan wordt een verdeling van de horizontale dakoppervlakte en de referentieoppervlakte van de verharding over deze verschillende oplossingen doorgevoerd. Aan de bepaling van de stedenbouwkundige verordening kan zowel worden voldaan door de aanleg van individuele voorzieningen als door de aanleg van collectieve voorzieningen, die voor meerdere onroerende goederen een oplossing voorzien. Aan de bepaling van de stedenbouwkundige verordening kan geheel of gedeeltelijk worden voldaan door het uitvoeren van compenserende maatregelen op hetzelfde goed, namelijk door het verwijderen van bestaande verharde oppervlakten. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorziening en/of lozingsbegrenzer dienen geplaatst en in gebruik genomen te zijn ten laatste zes maanden nadat het gebouw of de verharding in gebruik is genomen. 3 Als de aanvrager een afvoer van hemelwater dient aan te leggen, dan is hij verplicht het overtollige hemelwater minstens tot aan het lozingspunt gescheiden af te voeren van het afvalwater. Het lozen van hemelwater op de openbare gemengde riolering kan enkel bij afwezigheid van een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater waarop met redelijke kosten kan aangesloten worden. Indien een nieuwe openbare riolering, die bestemd is voor de afvoer van afvalwater en hemelwater, wordt aangelegd op een plaats waar nog geen riolering aanwezig was, dan dient deze riolering in een gescheiden stelsel te worden aangelegd. E.2 Opvang en hergebruik van hemelwater Artikel 8 1 Bij het bouwen of herbouwen van gebouwen of constructies met een horizontaal dakoppervlakte groter dan 75 vierkante meter is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht een hemelwaterput conform de opgelegde installatievoorschriften in paragraaf 3. Deze bepaling is eveneens van toepassing als de horizontale dakoppervlakte van een gebouw of constructie met meer dan 50 vierkante meter wordt uitgebreid, doch enkel op die uitbreiding. Als herbouwen wordt beschouwd een bouwproject waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden

9 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Van deze toepassing zijn vrijgesteld gebouwen die worden opgericht op een goed kleiner dan 3 are. Deze paragraaf is tevens niet van toepassing op die delen van gebouwen die voorzien zijn van een rieten dak of met een groendak. 2 Een stedenbouwkundige vergunning voor de werken kan enkel afgeleverd worden als op de plannen de plaatsing van een hemelwaterput is aangegeven. Op de plannen wordt naast de exacte inplanting, de inhoud van de hemelwaterput, in liters, de totale horizontale dakoppervlakte en de totale overige verharde grondoppervlakte in vierkante meters, alsook de aftappunten van het hemelwater vermeld. Indien op het goed meerdere gebouwen aanwezig zijn, is er slechts één hemelwaterput voor het hele gebouwencomplex verplicht, doch dient het volume van de hemelwaterput in overeenstemming te zijn met de opgelegde installatievoorschriften in paragraaf 3. Indien de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op de bouw van landbouwbedrijfsgebouwen, zonder bedrijfswoning, dan is de plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht mits een oplossing in overeenstemming met artikel 9 wordt voorzien. 3 Installatievoorschriften: 1 het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, zoals hieronder bepaald: Horizontale dakoppervlakte Minimale tankinhoud 50 tot 60 m² 3000 l 61 tot 80 m² 4000 l 81 tot 100 m² 5000 l 101 tot 120 m² 6000 l 121 tot 140 m² 7000 l 141 tot 160 m² 8000 l 161 tot 180 m² 9000 l 181 tot 200 m² l > 200 m² 5000 l per 100 m² Voor het deel van de horizontale dakoppervlakte vanaf 200 vierkante meter kan een oplossing in overeen stemming met artikel 9 worden voorzien. 2 Het volledige dakoppervlakte dient in één of meerdere hemelwaterputten af te wateren. Enkel indien het gebouw wordt herbouwd in gesloten bebouwing kan volstaan worden met een afwatering van de helft van de horizontale dakoppervlakte. Het volume van de hemelwaterput wordt echter bepaald op basis van de volledige horizontale dakoppervlakte van het gebouw of de constructies. 3 Het aansluiten van operationele pompinstallatie, die het gebruik van opgevangen hemelwater mogelijk maakt is verplicht. Bij nieuwbouw of herbouw van een ééngezinswoning is hergebruik van het opgevangen hemelwater met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine verplicht. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 4 Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking in overeenstemming met de code van goede praktijk. 5 De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening

10 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening E.3 Infiltratie van hemelwater Artikel 9 1 Bij het aanleggen of heraanleggen van verharde grondoppervlakken is infiltratie van hemelwater verplicht, indien de referentieoppervlakte van de verharding groter is dan 200 vierkante meter. Als heraanleggen wordt beschouwd een project waarbij de volledige verharding, met inbegrip van de funderingslaag, wordt vervangen. Van deze toepassing zijn vrijgesteld: 1 verharde grondoppervlakken die nog voldoende infiltratie mogelijk maken, zoals steenslagverharding of grastegels; 2 verharde grondoppervlakken die tot het openbaar wegdomein behoren of die bestemd zijn om te worden ingelijfd bij het openbaar wegdomein; 3 indien het hemelwater dat op de verharde grondoppervlakte valt, op natuurlijke wijze naast de verharde grondoppervlakte op eigen terrein in de bodem kan infiltreren; 4 indien het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte dermate vervuild wordt, dat het als afvalwater dient beschouwd te worden. Op de plannen dient aangegeven te worden welke verharde oppervlakte onder één van eerder vermelde uitzondering valt. 2 Een stedenbouwkundige vergunning kan enkel worden verleend als op de plannen de plaatsing van een infiltratievoorziening is aangegeven. Op de plannen wordt naast de exacte inplanting, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening, in liters en de totale grondoppervlakte in vierkante meter vermeld. 3 Installatievoorschriften: Het buffervolume van de infiltratievoorziening dient in verhouding te staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet. 1 Het buffervolume van de infiltratievoorziening dient minimaal 300 liter per begonnen 20 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharde oppervlakte te bedragen. 2 De oppervlakte van de infiltratievoorziening dient minimaal 2 vierkante meter per begonnen 100 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding te bedragen. Van deze afmetingen kan slechts afgeweken worden indien de aanvrager aantoont dat de door hem voorgestelde oplossing een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft. 4 In afwijking op paragraaf 3 mag het hemelwater vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een maximaal lozingsdebiet van 1500 liter per uur en per 100 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding, in één van onderstaande gevallen: 1 de aanvrager toont aan dat de doorlaatheidsfactor k f van de bodem op de plaats van de geplande infiltratievoorziening kleiner is dan meter per seconde. 2 de aanvrager toont aan dat infiltratie onmogelijk is wegens voortdurend voorkomen van hoge grondwaterstanden. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding moet in dit geval worden aangelegd. 5 In afwijking op paragraaf 3 moet het hemelwater vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een maximaal lozingsdebiet van 1500 liter per uur en per 100 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding, indien de geplande infiltratievoorziening in beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied ligt, zoals afgebakend ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984, houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van - 9 -

11 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening waterwingebieden en beschermingszones. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding moet in dit geval worden aangelegd. 6 Ingeval de referentieoppervlakte van de verhouding groter is dan 1000 vierkante meter, mag het hemelwater vertraagd afgevoerd worden met een maximaal afvoerdebiet van 1500 liter per uur en per 100 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter referentieoppervlakte van de verharding moet worden aangelegd. De vrijstelling van deze verplichting geldt echter niet voor de eerste 1000 vierkante meter van de referentieoppervlakte van de verharding. Op de plannen wordt de exacte inplanting en het buffervolume van de voorziening voor vertraagde lozing in liters, en de totale verharde grondoppervlakte in vierkante meter, vermeld. E.4 Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening Artikel 10 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van burgemeester en schepenen een premie voor het duurzaam gebruik van hemelwater. De modaliteiten worden bepaald volgens het gemeentelijke subsidiereglement. F Aansluiting op de openbare riolering Artikel 11 1 In het geval van aanwezigheid van een gescheiden rioleringsstelsel of bij nieuwbouw of herbouw is de bouwheer of de eigenaar van het gebouw of de constructie verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren. Voor de afvoer van het hemelwater gelden de bepalingen van artikel 7. Wanneer zowel het afvalwater als het hemelwater op de openbare riolering geloosd worden gelden de bepalingen van artikel Het is de bouwheer, eigenaar of wie dan ook ten strengste verboden eigenhandig inkappingen of boringen te verrichten in de openbare riolering of haar aanhorigheden om zelf een aansluiting te realiseren. De aansluitingen worden gemaakt door de bevoegde technische dienst van de gemeente of door een door de technische dienst van de gemeente aangestelde aannemer (doorboring en aansluiting met grèsbuizen of kunststofbuizen tot op de grens van het openbaar domein). De kosten van de aansluiting vallen ten laste van de aanvrager, overeenkomstig de prijzen van de door de gemeente aangestelde aannemer. Uitzondering wordt gemaakt op reeds aangelegde wachtbuizen. Hier mag de bouwheer of eigenaar na aanvraag eigenhandig op de wachtbuis aansluiten via een aangelegd toegankelijk onderzoeksputje. 3 Uitzondering wordt gemaakt voor huisvestingsmaatschappijen die na het indienen van een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur zelf mogen aansluiten, onder toezicht van de gemeentediensten. 4 De aansluitingen op de rioolbuizen geschieden in algemene regel verticaal in het bovenste deel van het welfsel der buizen. Alleen wanneer de hoogteligging der riolering een dergelijke aansluiting niet toelaat, mag de aansluiting zijdelings in de bovenste helft van de rioolbuis gebeuren. Bij de verticale aansluiting dient men rekening te houden met het mof- en bochtstuk, wat wil zeggen dat de aansluiting slechts 20 cm boven de bovenkant van de rioolbuizen kan beginnen. Artikel 12 1 Om op het gemeentelijke rioleringsnet aan te sluiten moet de bouwheer of eigenaar de door hem nabij de perceelsgrens aangelegde wachtbuis aankoppelen door middel van een toegankelijk onderzoeksputje. Dit onderzoeksputje wordt geplaatst aan de perceelsgrens

12 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening 2 Voor nieuwbouw of herbouw dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de hemelwaterafvoerleiding. Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoekputje voor de afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding. 3 De constructie van het onderzoekputje en de aansluiting op de wachtbuis moeten beantwoorden aan de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde voorschriften. Deze voorschriften bevinden zich als bijlage bij dit besluit. Artikel 13 Na uitvoering van de aansluiting op privaat domein stelt de bouwheer of eigenaar het gemeentebestuur hiervan in kennis, teneinde het bevoegde gemeentepersoneel toe te laten controle uit te oefenen op de naleving van dit reglement. Bij niet verwittiging van het gemeentebestuur is de bouwheer of eigenaar van de aansluiting verplicht om op zijn kosten de werken uit te voeren die nodig zouden zijn om een controle op de aansluiting te kunnen doen. Bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van de nieuwe aansluiting volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar. Artikel 14 Herstelling, ontstopping en vernieuwing van aansluitingen op het openbare domein zullen gebeuren na aanvraag van de bouwheer of eigenaar. De technische dienst van de gemeente bepaalt de noodzaak van de vernieuwing van de aansluiting. De kosten van herstelling, ontstopping of vernieuwing vallen ten laste van de aanvrager, in overeenstemming met de prijzen van de door de gemeente aangestelde aannemer. G Overwelven van baangrachten Artikel 15 1 Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, in te buizen en/of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken. Enkel om strikt technische redenen kan het overwelven of het inbuizen van baangrachten toegestaan worden mits een voorafgaande en schriftelijke toelating. Deze toelating kan afwijken van onderhavige randvoorwaarden. 2 Wanneer de te overwelven baangracht een onbevaarbare waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen. De aanvraag dient in overeenstemming met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening gericht te worden aan het College van burgemeester en schepenen. De aanvraag zal geschieden bij de bevoegde overheid: 1 voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is dit de afdeling water van de administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en moet de aanvraag gebeuren overeenkomstig de "richtlijn voor het aanvragen van machtigingen voor het uitvoeren van werken aan en langs onbevaarbare waterlopen van eerste categorie"; 2 voor onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie gebeurt de aanvraag bij de gouverneur van de provincie. Wanneer de te overwelven baangracht is gelegen langs een gewestweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de Administratie wegen en verkeer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

13 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Wanneer de te overwelven baangracht is gelegen langs een provincieweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de gouverneur van de provincie Antwerpen. 3 Het uitvoeren van de werken in het kader van een door het gemeentebestuur toegelaten overwelving en/of inbuizing gebeurt enkel door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur en op kosten van de aanvrager. De aanvrager dient voorafgaandelijk een borg volgens het geldende retributiereglement te betalen, achteraf worden de effectieve kosten afgerekend. 4 De werken dienen uitgevoerd te worden in overeenstemming met volgende richtlijnen: 1 De overwelving heeft een maximale breedte van 5 meter; 2 Het inbuizingselement heeft een minimale diameter van 400 mm, indien dit technisch mogelijk wordt geacht; 3 De betonbuizen dienen geplaatst te worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Ze worden geplaatst zonder schade toe te brengen aan de grachtkanten en zonder schade toe te brengen aan mogelijk aanwezige nutsleidingen. De toegebrachte schade valt volledig ten laste van de aanvrager; 4 De uitvoerder of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Hij is verplicht de overwelving te ruimen en vrij te houden van alle obstakels die een goede afwatering verhinderen. De uitvoerder of zijn rechtsverkrijger mag, door het aanbrengen van de overwelving, nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen; 5 De werken waarvoor toelating wordt verleend worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en van deugdelijke bouw, in overeenstemming met de aanduidingen van de goedgekeurde tekeningen en/of beschrijving van de werken, en de eventuele aanwijzingen die door ambtenaren of beambten van het gemeentebestuur worden gegeven; 6 Aansluitingen van hemelwaterleidingen mogen niet ter hoogte van de overwelving gebeuren om controle toe te laten. Het is verboden afvalwater- en droogweerafvoerleidingen aan te sluiten op de baangracht. Afwijkingen kunnen worden toegestaan door het College van burgemeester en schepenen en/of de bevoegde overheid op basis van een grondige motivatie. De code van goede praktijk in het kader van een geïntegreerd rioleringsbeleid opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap is steeds van toepassing. Door het college van Burgemeester en Schepenen kunnen bijkomende voorwaarden worden opgelegd, o.a. met betrekking tot het aanvullen van het duikerlichaam, het voorzien van kopmuren, het voorzien van inspectieschouwen, enz. 5 De toelating kan beperkt worden in tijd. In dergelijk geval dient de plaats in de oorspronkelijke toestand te zijn hersteld voor het verval van de toelating. Indien de aanpassings-, af- of uitbraakwerken niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, zal het college van Burgemeester en Schepenen zelf deze noodzakelijke werken uitvoeren op kosten van de aanvrager. De kosten en uitgaven worden bij de aanvrager ingevorderd na voorlegging van een eenvoudige kostenstaat van aannemers en werklieden, al dan niet gestaafd door kwitanties of rekeningen. 6 Wanneer het openbaar nut dit vergt of de werken in enig opzicht nadelig zijn, kan het college van burgemeester en schepenen steeds tot wijzigingen of het herstel in oorspronkelijke staat overgaan indien de werken uitgevoerd werden op openbaar domein. H Strafbepalingen Artikel 16 Voor zover hiervoor door andere wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd, worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening bestraft met geldende politiestraffen

14 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Binnen een door hem vast te stellen termijn kan de politierechter bovendien het herstel van de overtreding bevelen. In geval van niet-uitvoering, zal het gemeentebestuur hiervoor instaan op kosten van de overtreder. De politierechter kan de overtreder veroordelen tot terugbetaling van de gedane uitgaven, ontstaan ingevolge sluikaansluitingen en zulks op basis van een door het college van burgemeester en schepenen voorgelegde uitgavenstaat. I Inwerkingtreding Artikel 17 Deze gemeentelijke stedenbouwkundige verordening treedt in werking 30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. J Slotbepalingen Artikel 18 Een afschrift van deze verordening zal ter goedkeuring gezonden worden naar de provinciegouverneur. Een afschrift van deze verordening zal ter kennisgeving gezonden worden naar: - de hoofdgriffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg; - de hoofdgriffier van de Politierechtbank; - de Administratieve Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschapen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling stedenbouwkundige vergunningen; - de Administratie milieu, natuur-, land-, en waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Milieu-inspectie - de Vlaamse Milieumaatschappij

15 Gemeente Schoten Stedenbouwkundige Verordening Bijlagen Bijlage 1: schematische voorstelling van het rioleringsbeleid van de gemeente Schoten Bijlage 2: indeling zuiveringszones per straat Bijlage 3: verplichtingen per zuiveringszone Bijlage 4: subsidiereglement individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater Bijlage 5: subsidiereglement hergebruik en infiltratie van hemelwater Bijlage 6: subsidiereglement voor groendaken

16 Bijlage 1 schematische voorstelling van het rioleringsbeleid van de gemeente Schoten

17 RIOLERINGSBELEID GEMEENTE SCHOTEN TOEPASSING GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING RIOLERING AANWEZIG JA JA JA NEEN NEEN NEEN RIOLERING OP RWZI AANGESLOTEN JA NEEN NEEN INVESTERINGSPLAN VOOR AANSLUITING OP RWZI AANWEZIG JA NEEN JA NEEN NEEN ER KOMT OOIT RIOLERING JA NEEN (ZONE A) (ZONE B) (ZONE C) aansluitingsplicht: - gemengd - gescheiden aansluitingsplicht: - gemengd - gescheiden septische put verplicht vanaf aansluiting RWZI gelden de voorwaarden van zone A aansluitingsplicht: - gemengd - gescheiden bestaande gebouwen: septische put verplicht nieuwbouw (vanaf 1/8/2000): IBA verplicht septische put verplicht vanaf aansluiting RWZI gelden de voorwaarden van zone A bestaande gebouwen: septische put verplicht nieuwbouw (vanaf 1/8/2000): IBA verplicht IBA verplicht * CATEGORIE (zie bijlage 2 en 3) * Uitzondering: Voor lozingspunten, welke voor de datum van 1 maart 1993 gemeld werden aan het gemeentebestuur conform de bepalingen van VLAREM I, wordt minimaal een goedwerkende septische put voldoende geacht teneinde te voldoen aan de normen zoals opgelegd door VLAREM II.

18 Bijlage 2 indeling zuiveringszones per straat

19 Overzicht bestaande en uit te bouwen rioleringsstelsels te Schoten 1. Er is een riolering in de straat en binnen 50 m van het perceel die aangesloten is op een openbare (grote of kleinschalige) RWZI. De riolering betreft een gescheiden stelsel (een aparte afvoer van hemelwater is verplicht aan te sluiten op het aangelegde buizenstelsel) of een semi-gescheiden stelsel (een aparte afvoer van hemelwater is mogelijk aan te sluiten op het aangelegde buizenstelsel). (= zone A) Schoten west Asbroeklaan (gescheiden) Bredabaan - (gescheiden) L. Vervoortlaan (gescheiden) Schoten oost - woonpark wijk Berkenrode A. Nahonlei - (semi-gescheiden) Beatrijslaan (semi-gescheiden) Botermelkdijk - van Lariksdreef tot nr. 248 (semi-gescheiden) Elegastlaan (semi-gescheiden) Halwijnlaan (semi-gescheiden) Kromvendreef (semi-gescheiden) Lariksdreef (semi-gescheiden) Nelelaan (semi-gescheiden) Malpertuuslaan (semi-gescheiden) Sparrenlaan (semi-gescheiden) Tijllaan (semi-gescheiden) Woongebied wijk Elshout Elshoutbaan (semi-gescheiden) Junolaan (semi-gescheiden) Minervalaan (semi-gescheiden) Wildhof (gescheiden) Gebied ten noorden van Schoten Smederijstraat Zagerijstraat

20 2. Er is een riolering in de straat en binnen 50 m van het perceel die aangesloten is op een openbare (grote of kleinschalige) RWZI. De riolering is gemengd (er is geen aparte afvoer van hemelwater mogelijk). (= zone A) A. Brouwerstraat Akkerlaan A. Dineurlaan A. Heulensstraat A. Servaislei - van Villerslei tot Taxanderlei A. Verdijckstraat Alpenroosbaan Amerlolaan A. Ullenslei Anjerstraat A. Van de Veldelaan A. Van Dijckstraat A. Wolfsstraat A. Verhoevenlaan A. Jonckersstraat Beemdenlaan Begonialaan Berkenlei Binnenweg Bloemendaallaan Boekenborglei Boekweitstraat Borgeindstraat Borkelstraat Braamstraat Brakkensteeg Brechtsebaan - van Kopstraat tot Elshoutbaan Calesbergdreef Cederlaan Churchilllaan Commissaris Hubersstraat C. Neutjensstraat C. De Vosstraat Curielaan Dalialaan D. Tenierstraat Della Faillelaan Dennenlei Dennenweg Deurnevoetweg Deuzeldlaan Deuzeldvoetweg Doncklaan Distelweg E. Tinellaan Edisonplein E. De Backerstraat E. Steursstraat Eethuisstraat Eikenlei E. Blangenoisstraat E. De Bocklaan E. Verbiststraat Eksterdreef - van Brechtsebaan tot Paalstraat F. De Ceusterlei F. De Schutterstraat F. Bourletstraat Fortbaan F. Breugelmansstraat Fluitbergstraat G. Gezellestraat Gelmelenstraat Geraniumlaan Geuzenveldenstraat Goudvinkendreef Graaf J. de Pretstraat

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening

Stad Mechelen. Algemene Bestuurlijke Politieverordening Stad Mechelen Algemene Bestuurlijke Politieverordening Inhoudstafel. Titel 1. Algemene bepalingen 5 Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk 2. Begrippen 5 Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-mer-plicht RUP Valentine te Vilvoorde Opdrachtgever: Stadsbestuur Vilvoorde Grote Markt 1800 Vilvoorde Opdrachthouder:

Nadere informatie

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMEEN POLITIEVERORDENING 1 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare ruimte» : 1. de openbare weg, met inbegrip van de bermen,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN Hoofstuk I: Instandhouding en onderhoud van niet-geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Artikel 1. In onderhavig reglement wordt verstaan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling

2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 Dienst administratieve sancties (BM) 2. Politieaangelegenheden: b. Politieverordeningen: algemeen politiereglement: nieuwe vaststelling Beleidscontext 1 Algemeen

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie