Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer (niveau 3)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkmap. Kwalificerende praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)"

Transcriptie

1 Praktijkmap Kwalificerende praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties administratief en financieel af Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en klantenservice Deze praktijkmap is van: Deelnemersnummer: 2 e druk 2009

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Planning Algemene instructie Niveaus Instructie bij de planning Begeleiding en beoordeling door praktijkbegeleider Start Beoordeling kerntaken Invulinstructie beoordeling door praktijkbegeleider Invulinstructie voor de schoolbeoordelaar Menukaart: voortgang student Plannen van de praktijk Invulinstructie student Opdrachten Opdracht Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Opdracht Kerntaak 2 Handelt transacties administratief en financieel af Opdracht Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en -service Verslag over leerbedrijf Reflectieformulier Bijlagen/portfolio...33 Servicedocumenten...34 Beoordeling context...68 Praktijkmap CIR - 3

3 Planning Dit formulier vullen student, schoolbegeleider en praktijkbegeleider samen in. De instructie voor het invullen staat in hoofdstuk 1.2 en hoofdstuk 5. Overzicht planning van taken en werkzaamheden eerste praktijkperiode Week Werkprocessen en/of activiteiten Betrokkenen Voorafgaand aan praktijk 1 Planning uitvoering Praktijkmap CIR - 4

4 1 Algemene instructie De student kan in het praktijkgedeelte van de opleiding Verkoper reizen drie kerntaken en de daarbij behorende werkprocessen uitvoeren. Deze zijn opgenomen in deze Praktijkmap. De map bestaat uit het deel ontwikkelingsgerichte praktijk en het deel kwalificerende praktijk. De student is verantwoordelijk voor de praktijkmap. 1.1 Niveaus De student gaat nu aan de kwalificerende praktijk beginnen. Hij/zij verricht werkzaamheden op kerntaakniveau. De student wordt beoordeeld op het niveau competent. De niveaus basis en gevorderd zijn niet meer aan de orde en zijn daarom in onderstaande tabel grijs gearceerd. Niveau Basis Gevorderd Competent Omschrijving De student kan activiteiten binnen een werkproces zonder hulp uitvoeren De student kan een werkproces zonder hulp uitvoeren De student kan van een kerntaak alle werkprocessen zonder hulp uitvoeren en op elkaar afstemmen 1.2 Instructie bij de planning De school spreekt samen met de student en het leerbedrijf af welke kerntaken de student in de kwalificerende praktijk gaat uitvoeren. Ook wordt aangegeven wanneer de taken en daarbij behorende werkprocessen en acties worden gepland. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen met daarbij behorende prestatie-indicatoren. (Zie bijlage beoordelingsformulieren ontwikkelingsgerichte praktijkperiode.) Elke kerntaak bestaat uit: een opdrachtomschrijving van de kerntaak per werkproces een beoordelingsdeel, waarin zijn opgenomen: de te behalen resultaten, de werkprocessen* en de beoordelingscriteria. * De beoordelingsformulieren per werkproces zijn als servicedocumenten in deze praktijkmap opgenomen. Praktijkmap CIR - 6

5 2 Begeleiding en beoordeling door praktijkbegeleider De student wordt begeleid bij het uitvoeren van de werkprocessen (of onderdelen/activiteiten daarvan). 2.1 Start De praktijkbeoordelaar neemt bij de start van de praktijkperiode de planning van de kerntaken en werkprocessen met de student door. De student omschrijft de doelen per kerntaak. Eventueel geeft de praktijkbeoordelaar nadere uitleg aan de student. Per kerntaak geldt het volgende: Bij aanvang van de praktijk moet duidelijk zijn of het bij deze praktijk gaat om een kwalificerende praktijk (dit wordt bepaald door de schoolbegeleider). Spreek tijdens de inwerkperiode van de kwalificerende praktijk één of twee evaluatiemomenten af, voordat de student met de uitvoering van de kerntaak of kerntaken op examenniveau begint. Laat de student doelen formuleren (zoals de bedrijfsrichtlijnen leren, bijverkoop, cross- en up-selling, opties behandelen) en bespreek dit samen. Laat de student een reflectie schrijven na afloop van een periode. Bespreek in de twee evaluatiemomenten met de student de uitvoering van de betreffende kerntaak. Heeft een student de kerntaak verschillende malen naar tevredenheid uitgevoerd, dan wordt na overleg met de student en de beoordelaars van school en leerbedrijf een beoordelingsmoment afgesproken. Tijdens dit beoordelingsmoment volgt een kwalificerend eindoordeel op niveau competent. Bij de kwalificerende praktijk wordt de laatste beoordeling gezien als een examen op het hoogste niveau. 2.2 Beoordeling kerntaken Bij de kwalificerende praktijk (of examinering) worden diverse beoordelingsinstrumenten (zie voorbeeld verantwoordingsformulier) ingezet. Daarbij is de observatie op de examenlocatie leidend. Deze observatie wordt ondersteund door overige beoordelingen zoals 360º feedback (eigen oordeel student, collega, klanten), producten en een reflectie door de student op het examen. De eindbeoordeling wordt in een gezamenlijk gesprek tussen praktijkbeoordelaar en schoolbeoordelaar bepaald. De kerntaken worden als volgt beoordeeld: observatie bij de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden meningen van anderen, (zoals beoordelingen van collega s, enquête, klanten) productbeoordeling, (reservering, factuur, wijziging in factuur) reflectieverslag van de student (als aanvulling op de observatie). De praktijkbeoordelaar vult per kerntaak de score van de student in. Belangrijk is dat de beoordelingen altijd worden besproken met de student. Praktijkmap CIR - 7

6 De student wordt met competent beoordeeld voor de kerntaak als de student zelfstandig en volgens de bedrijfsrichtlijnen alle onderliggende werkprocessen kan uitvoeren en op elkaar kan afstemmen. Dit houdt in dat: alle werkprocessen positief zijn beoordeeld (gericht op de te behalen resultaten en onderliggende prestatie-indicatoren, zie de beoordelingsformulieren bij de servicedocumenten) de student kan aantonen dat binnen de kerntaak de werkprocessen afgestemd kunnen worden de student daarbij bewust handelt. Bij de eindbeoordeling ondertekent zowel de praktijkbeoordelaar als de schoolbeoordelaar het beoordelingsformulier voor akkoord. De student ondertekent voor gezien. Indien niet alle resultaten van de eindbeoordeling van de kerntaak met een ja worden beoordeeld, is de student niet competent. Heeft de student de kerntaak niet op niveau competent behaald, dan moet de student de kerntaak nog een keer uitvoeren. De praktijkbeoordelaar spreekt hiervoor met de student een nieuw beoordelingsmoment af. x Niveau: competent 360º Verantwoording beoordeling kwalificerende instrumenten Verkoper reizen Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Bijbehorende Werkprocessen competenties Voert verkoopondersteunende E, L, N, T 1.1 werkzaamheden uit Ontvangt de klant en G, H, I, K, 1.2 inventariseert de wensen L, R, S, X Doet een aanbod met G, H, I, K, 1.3 prijsberekening R, T, V, X Legt reservering vast en rondt de 1.4 verkoop af Houdt het klant- en 1.5 bedrijfsprofiel actueel Observatie Product Verslag reflectie x x x x J, K, L, R, T x x x J, L, T X x x Voorbeeld van een ingevuld Verantwoordingsformulier. Dit zijn voorbeelden van in te zetten instrumenten. x Praktijkmap CIR - 8

7 2.3 Invulinstructie beoordeling door praktijkbegeleider Beoordeel de samenhang van de werkzaamheden die de student per kerntaak met de onderliggende werkprocessen heeft uitgevoerd. Bepaal of deze correct is uitgevoerd. Kies uit ja of nee. Zijn een of meer resultaten met nee beantwoord, dan moet het examen nogmaals bij dit bedrijf (verlenging van de examenperiode) of op een andere examenlocatie worden afgelegd. Zijn alle resultaten met ja beoordeeld, dan is de student competent (geslaagd). Het eindformulier wordt tijdens het eindgesprek door de schoolbeoordelaar in overleg met de praktijkbeoordelaar ingevuld. Hierin worden per kerntaak de conclusies vermeld als onderbouwing van het oordeel. Er wordt zo concreet mogelijk ingevuld wat het oordeel is van de praktijkbeoordelaar, aangevuld met eventuele andere meningen. Praktijkmap CIR - 9

8 3 Invulinstructie voor de schoolbeoordelaar Het eindformulier wordt tijdens het eindgesprek door de schoolbeoordelaar in overleg met de praktijkbeoordelaar ingevuld. Hierin worden per kerntaak de conclusies vermeld als onderbouwing van het oordeel. Er wordt zo concreet mogelijk ingevuld wat het oordeel is van de praktijkbeoordelaar en wat de eventuele andere meningen zijn. De productbewijzen en de reflectie van de student worden tijdens het eindgesprek door de schoolbeoordelaar ingevuld/aangevuld. Het oordeel van de observatie van deze periode is leidend, de andere oordelen en/of bewijzen zijn aanvullend. Het ingevulde formulier wordt door de schoolbeoordelaar, de praktijkbeoordelaar ondertekend. De student tekent voor gezien. Het origineel wordt meegenomen door de schoolbeoordelaar. Het bedrijf en de student ontvangen een kopie. De school is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. Controleer of de praktijkmap door de student is opgestuurd (naar de schoolbeoordelaar). Let op bij de beoordeling: de school kan aanvullende eisen stellen om deze eindbeoordeling te zien als examen (bijvoorbeeld nog een apart gesprek op school of aanvullende toetsen). Praktijkmap CIR - 10

9 4 Menukaart: voortgang student Bij elk beroep behoort een aantal werkzaamheden. De werkzaamheden die onderling samenhangen noemen we een werkproces. Bij elkaar horende werkprocessen worden samengevoegd tot kerntaken. De kerntaken en werkprocessen in onderstaande Menukaart maken deel uit van de opleiding. Hoe je ervoor staat, is in de Menukaart aangegeven door de schoolbegeleider. Dit is een startpunt voor de keuze van je leerdoelen en de werkzaamheden in de praktijk. Je moet op gevorderd staan om met de kwalificerende praktijk te kunnen beginnen. Menukaart Verkoper reizen Niveau Basis Gevorderd Competent Omschrijving Is in staat om activiteiten binnen een werkproces zelfstandig uit te voeren Is in staat om een werkproces zelfstandig uit te voeren Is in staat op kerntaakniveau alle onderliggende werkprocessen zelfstandig uit te voeren en op elkaar af te stemmen Reizen Niveau Verkoper reizen Basis Gevorderd Competent Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Werkprocessen 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit 1.2 Ontvangt klant en inventariseert de wensen 1.3 Doet een aanbod met prijsberekening 1.4 Legt reservering vast en rondt de verkoop af 1.5 Houdt het klant- en bedrijfsprofiel actueel Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties administratief en financieel af Werkprocessen 2.1 Plant administratieve werkzaamheden 2.2 Bewaakt de status van de boeking en/of het klantcontact 2.3 Verwerkt veranderingen in de boeking 2.4 Bewaakt betalingen en betaalafspraken en neemt indien nodig actie 2.5 Handelt facturen en reisbescheiden af Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en klantenservice Werkprocessen Praktijkmap CIR - 11

10 5 Plannen van de praktijk Voor de praktijkperiode moeten er veel afspraken worden gemaakt. Bij het doornemen van deze praktijkmap kom je veel onderwerpen tegen die je als student zelf moet regelen. Nadat je afspraken met de praktijkbegeleider hebt gemaakt, zet je alles overzichtelijk in een planning. Daarvoor kun je gebruikmaken van het overzicht planning taken en werkzaamheden praktijk. Wat je in elk geval gaat tegenkomen en gaat plannen, staat hier opgesomd: Kwalificerende praktijkperiode afspreken met de schoolbegeleider Leerdoelen beschrijven op bijlage bij beoordelingsformulier (evaluatieformulier) Werkzaamheden afspreken en plannen Beoordelingsmomenten/voortgangsgesprekken afspreken Verzamelen producten ter ondersteuning van examenperiode en leerperiode (portfolio) Invullen beoordeling evaluatie door student en verzenden naar schoolbegeleider Datum eindgesprek bepalen bij kwalificerende praktijk Week Werkprocessen en/of activiteiten Betrokkenen Voorafgaa nd aan Praktijk Bepalen soort praktijk 1 Plannen en afspreken van werkprocessen 2 Verkoopgesprek (werkproces 2) zelfstandig uitvoeren. Student en schoolbegelei der Student en praktijkbegele ider Student en praktijkbegele ider Planning Uitvoering Enz. Enzovoorts Eerste beoordelingsmoment 8 9 Plannen en afspreken van werkprocessen Ingevuld voorbeeld van een planningsoverzicht. Student en praktijkbegele ider Student en praktijkbegele ider Praktijkmap CIR - 13

11 6 Invulinstructie student In deze praktijkmap worden alle voorkomende werkzaamheden van de kerntaak 1, 2 en 3 beoordeeld. Zie de menukaart op pagina 10. Wat wordt er beoordeeld? Alle voorkomende werkzaamheden van de betreffende kerntaak conform de planning. Denk aan het toevoegen van de producten die je als bewijslast hebt verzameld voor je portfolio (op papier of digitaal). Je portfolio en de reflectie worden tijdens het eindgesprek door de schoolbeoordelaar ingevuld/aangevuld. Alle resultaten van een kerntaak moeten met ja zijn beantwoord. Dan ben je competent voor die kerntaak. Als je voor alle kerntaken als competent bent beoordeeld, ben je geslaagd voor dit deel van je examen. In onderstaand schema kun je zien wanneer je aan een bepaald niveau voldoet. Je gaat in deze kwalificerende periode het niveau competent behalen. Daarom zijn de andere twee niveaus grijs gearceerd. Niveau Basis Gevorderd Competent Omschrijving Je kunt activiteiten binnen een werkproces zonder hulp uitvoeren Je kunt een werkproces zonder hulp uitvoeren Je kunt van een kerntaak alle werkprocessen zonder hulp uitvoeren en op elkaar afstemmen Let op bij de beoordeling: de school kan aanvullende eisen stellen om deze eindbeoordeling te zien als examen (bijvoorbeeld nog een apart gesprek op school of aanvullende toetsen). In de kwalificerende beoordeling wordt vastgesteld of je de werkzaamheden kunt uitvoeren als een beginnend beroepsbeoefenaar. Nb. Bij de ontwikkelingsgerichte praktijk praten wij over een praktijkbegeleider. Bij de kwalificerende praktijk praten wij over praktijkbeoordelaar. Afhankelijk van de situatie in jouw bedrijf kunnen dit verschillende personen zijn of is de praktijkbeoordelaar ook de praktijkbegeleider. Wat moet je daarvoor doen? Zorg ervoor dat je in de praktijk eerst ingewerkt wordt. Je moet bijvoorbeeld wennen aan de bedrijfsrichtlijnen en de bedrijfsformule, en je moet ingewerkt worden op de dagelijkse gang van zaken. Als je toe bent aan je kwalificerende beoordeling overleg je samen met je praktijkbeoordelaar en je docent/schoolbegeleider wanneer de kwalificerende beoordeling kan plaatsvinden. Praktijkmap CIR - 14

12 Voor de inwerkperiode van de kwalificerende praktijk Kruis aan welke werkzaamheden je per kerntaak/werkproces doet in hoofdstuk 7. Formuleer de doelen (zoals: de bedrijfsrichtlijnen leren, klachten behandeling) en bespreek dit samen met je praktijkbeoordelaar. Welke concrete acties ga je uitvoeren (bijvoorbeeld opties en aanvragen beheren)? Schrijf een reflectie over deze periode. Stuur het ingevulde formulier naar de docent/schoolbegeleider. Voor de examenperiode van de kwalificerende praktijk Bepaal samen met de beoordelaar je examenperiode. Bepaal samen met de beoordelaar(s) de datum van het eindgesprek. Verzamel bewijzen van je werkzaamheden tijdens deze periode. Schrijf een reflectie over de examenperiode. Voor de kwalificerende beoordeling is per kerntaak een eindbeoordelingsformulier in deze map opgenomen. Je praktijkmap (inclusief de algemene beschrijving van het bedrijf en het reflectieformulier) wordt door jou bijgewerkt. Als het compleet is en gelezen is door de praktijkbeoordelaar stuur je het (digitaal) op aan de schoolbeoordelaar. Bewijzen verzamelen Tijdens je examenperiode moet je een aantal bewijsstukken verzamelen voor je portfolio. Maak een kopie van belangrijke documenten die je bij de opdrachten van de verschillende werkprocessen hebt gemaakt en bewaar deze in je eigen dossier. Vermeld hierop de datum waarop je het hebt gemaakt en laat het ondertekenen door je praktijkbegeleider of praktijkbeoordelaar. Wie beoordeelt jouw examen? Twee beoordelaars beoordelen jouw examen. Dit zijn twee deskundige beoordelaars: een van een leerbedrijf en een van school. Ze kijken of je de taken als Verkoper reizen kunt uitvoeren en op elkaar kunt afstemmen. Hoe beoordelen ze jouw examen? De praktijkbeoordelaar van het bedrijf observeert jou tijdens de uitvoering van de kerntaak en werkprocessen. Deze geeft jou een beoordeling voor alle opdrachten die jij uitvoert (zie de menukaart op pagina 10). De beoordelaars van het bedrijf en school bekijken samen of je geslaagd bent. Hoe doen ze dat? Er is gelet op alles wat je deed tijdens de observatie. De beoordelingslijst is ingevuld. De ingeleverde bewijzen worden meegenomen in de beoordeling. Daarna volgt het gesprek, tussen jou en de beoordelaars. Op het eindformulier leggen de beoordelaars hun eindoordeel vast. Het eindoordeel wordt met jou besproken. Wanneer slaag je? Als alle kerntaken met competent zijn beoordeeld. Praktijkmap CIR - 15

13 7 Opdrachten Werkwijze In dit hoofdstuk vind je de opdrachten voor kerntaak 1, 2 en 3. Alle werkprocessen moeten in de laatste periode voor de kwalificerende praktijk op gevorderd niveau staan. Je geeft bij de opdrachten aan wat je gaat uitvoeren. Je doet dat door het desbetreffende hokje aan te kruisen. 7.1 Opdracht Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Niveau Basis Gevorderd Competent Omschrijving Je kunt activiteiten binnen een werkproces zonder hulp uitvoeren Je kunt een werkproces zonder hulp uitvoeren Je kunt van een kerntaak alle werkprocessen zonder hulp uitvoeren en op elkaar afstemmen Algemene opdrachtomschrijving per werkproces 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit Ik voer voorbereidende werkzaamheden uit die het verkopen ondersteunen of bevorderen. Ik maak de systemen gebruiksklaar door in te loggen. Ik zorg ervoor dat het verkooppunt er verzorgd uitziet en de werkplek op orde is. Ik controleer de voorraad informatiemateriaal in het verkooppunt en vul deze zo nodig aan. Ik zorg ervoor dat ik op de hoogte ben van actuele trends en ontwikkelingen. Ik raadpleeg daarvoor diverse bronnen, zoals radio, krant, televisie, internet, enzovoorts. Ik communiceer belangrijke ontwikkelingen naar collega s binnen het team. 1.2 Ontvangt de klant en inventariseert de wensen Ik heb het eerste klantcontact aan de balie, aan de telefoon of via de . Ik sta de klant proactief te woord. Ik raadpleeg het CRM-systeem om informatie op te roepen over de klant. Tijdens het verkoopgesprek achterhaal ik de wensen van de klant. Ik gebruik hiervoor ook gegevens uit het klant- en/of bedrijfsprofiel en de reishistorie van de klant. Ik koppel de klantwens terug ter verificatie. Ik geef een verkoopgericht advies, afgestemd op de klantwens, over een te boeken reis en gerelateerde services en producten. Ik geef de klant de informatie die hij nodig heeft om een keuze te kunnen maken. Praktijkmap CIR - 17

14 Eindbeoordelingsformulier Verkoper reizen (het aantal beoordelingen is afhankelijk van de lengte van de praktijk) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten De verkoper reizen is in staat op kerntaakniveau alle onderliggende werkprocessen zelfstandig uit te voeren en op elkaar af te stemmen. Competent: ja nee Beoordelingsmomenten Niveau: competent 1 e 2 e 3 e * ja nee ja nee ja nee 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verkoopondersteunende systemen zijn gebruiksklaar. Het verkooppunt en de werkplek zijn op orde en er is voldoende informatiemateriaal op de werkplek aanwezig. Actuele trends en ontwikkelingen zijn geïnventariseerd en gecommuniceerd met collega s. 1.2 Ontvangt de klant en inventariseert de wensen De klant is ontvangen en proactief te woord gestaan. De klantwens is geïnventariseerd en teruggekoppeld ter verificatie waarna de klant een verkoopgericht advies heeft gekregen. De klant heeft informatie ontvangen om een keuze te kunnen maken. De commerciële kansen worden benut en er wordt klantenbinding gerealiseerd. 1.3 Doet een aanbod met prijsberekening Er is een compleet en beschikbaar reisaanbod gedaan passend bij de behoefte van de klant. Er is een prijsberekening gemaakt inclusief toeslagen en verzekeringen. Er is een alternatief aangeboden als in eerste instantie niet aan de wensen en behoeften van de klant kan worden voldaan. 1.4 Legt reservering vast en rondt de verkoop af De reservering is vastgelegd in het boekingssysteem of centrale reserveringssysteem. Er is een factuur opgesteld, de gemaakte afspraken zijn bevestigd. Er is voldaan aan de informatieplicht. 1.5 Houdt het klant- en bedrijfsprofiel actueel Alle gegevens zijn verwerkt in het CRM-systeem, zodat ze beschikbaar zijn in (vervolg)klantcontacten en voor relatiebeheer. Praktijkmap CIR - 21

15 Leerdoelen periode 1: Te behalen resultaten: Reflectie: Leerdoelen periode 2: Te behalen resultaten: Reflectie: Afspraken over examinering Observatie: 360 : Product: Reflectie: De deelnemer is in staat om zelfstandig volgens de bedrijfsrichtlijnen reizen te verkopen. Voeg documenten toe ter ondersteuning van de beoordeling. Indien deze beoordeling op examenniveau (competent) wordt afgenomen, gelden aanvullende eisen bij de beoordeling. Eindoordeel competent: Naam beoordelaar 1: Naam beoordelaar 2: Naam deelnemer: ja / nee Datum: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Praktijkmap CIR - 22

16 Verantwoording beoordeling kwalificerende instrumenten Verkoper reizen Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Bijbehorende Werkprocessen competenties Niveau: competent observatie* 360º* product* reflectie* 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit E, L, N, T 1.2 Ontvangt de klant en inventariseert de wensen 1.3 Doet een aanbod met prijsberekening G, H, I, K, L, R, S, X G, H, I, K, R, T, V, X 1.4 Legt reservering vast en rondt de verkoop af J, K, L, R, T 1.5 Houdt het klant- en bedrijfsprofiel actueel J, L, T * Dit zijn voorbeelden van in te zetten instrumenten. De onderwijsinstelling kan zelf bepalen welke kwalificerende instrumenten worden ingezet. De verantwoording wordt ingevuld door de onderwijsinstelling. De student wordt door de onderwijsinstelling geïnformeerd over de in te zetten kwalificerende instrumenten. Praktijkmap CIR - 23

17 8 Verslag over leerbedrijf Een van opdrachten die je gaat uitvoeren is het maken van een verslag over het bedrijf waar je de praktijkperiode doorbrengt. Het verslag mag maximaal twee bladzijden zijn en bevat de volgende onderwerpen: 1. Soort bedrijf en locatie 2. Aantal medewerkers, eventueel organogram 3. Taken van de verschillende medewerkers 4. Specialisatie, welke touroperators in het schap 5. Faciliteiten van het bedrijf (welke geautomatiseerde systemen zijn er bijvoorbeeld) 6. Overige informatie Praktijkmap CIR - 30

18 9 Reflectieformulier Voor ieder evaluatiemoment of iedere beoordeling schrijf je een reflectieformulier. Je kunt daarvoor dit formulier gebruiken. Naam student Naam begeleider Datum reflectie Vraag Situatiebeschrijving Beschrijving Beschrijf dit als een feit, zonder je gevoel er bij te betrekken Waar vond het plaats? Wie weren erbij betrokken? Wat gebeurde er? Wat deed jij in die situatie? Taken Wat moest jij doen? Wat heb je gedaan? Acties Welke acties heb jij ondernomen/welke dingen heb jij gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Heb je dat bewust gedaan? Resultaten Wat gebeurde er na jouw acties/gedrag? Wat gebeurde er bij de ander toe je dat gedrag of die actie liet zien? Praktijkmap CIR - 31

19 Reflecties Doe ik het de volgende keer weer zo? Wat doe ik de volgende keer anders? (Motiveer waarom.) Hoe ga ik dat doen? Hoe had ik de situatie kunnen veranderen? Welke kennis en vaardigheden heb ik gebruikt? Welke kennis en vaardigheden had ik kunnen gebruiken? Praktijkmap CIR - 32

20 10 Bijlagen/portfolio Hier wordt toegevoegd wat er in het eindgesprek wordt afgesproken, zoals bedrijfsbeoordelingen en overig materiaal. Wil je het digitale document bewerken, dan moet je het volgende doen: open het bestand in Word, ga naar beeld, kies voor werkbalken, ga naar formulieren. In het venster/werkbalkje dat verschijnt, kun je het slotje rechts aanklikken, vervolgens kun je het document bewerken, maar geen kruisjes meer zetten. Dit kan alleen als je het slotje weer aanzet. Het bewerken is alleen noodzakelijk als je aan deze praktijkmap aparte documenten wilt toevoegen. Praktijkmap CIR - 33

21 Servicedocumenten Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties administratief en financieel af Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en klantenservice Praktijkmap CIR - 34

22 Ontwikkelingsgerichte beoordelingsformulieren op basisniveau en/of gevorderd niveau van: Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties administratief en financieel af Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer, klantenbinding en klantenservice De servicedocumenten In dit deel van de praktijkmap vind je verschillende servicedocumenten. Eerst kom je de formulieren tegen die je praktijkbegeleider kan gebruiken bij de tussentijdse beoordeling. Er is per kerntaak en per werkproces een formulier opgenomen. Het is niet verplicht om alle formulieren in te vullen, maar het kan een handig hulpmiddel zijn voor je begeleider om jou te beoordelen. Achter die beoordelingsformulieren vind je de formulieren voor je zelfevaluatie. Ook hier weer per kerntaak en per werkproces. Bij die formulieren kun je steeds invullen of je een bepaalde taak nooit, soms, vaak of altijd doet. Voor de zekerheid geven we hier aan wat daarmee bedoeld wordt: Uitgevoerd Nooit Soms Vaak Altijd Omschrijving Deze activiteit heb ik nog helemaal niet uitgevoerd Deze activiteit heb ik af en toe uitgevoerd, nadat mijn begeleider mij daarop heeft gewezen Deze activiteit heb ik al regelmatig uitgevoerd Steeds als deze activiteit voorkomt, voer ik hem uit Kleuren Om snel te kunnen bepalen welk formulier je nodig hebt, hebben we alle formulieren per kerntaak dezelfde kleur gegeven: kerntaak 1: groen; kerntaak 2: blauw; kerntaak 3: oranje. Praktijkmap CIR - 35

23 Servicedocument: beoordelingsformulier per werkproces (het aantal beoordelingen is afhankelijk van de lengte van de praktijk) Verkoper reizen Gevorderd Basis ja nee Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Werkproces 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit Te behalen resultaten: ja nee De voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd en de verkoopondersteunende systemen zijn gebruiksklaar. Het verkooppunt en de werkplek zijn op orde en er is voldoende informatiemateriaal op de werkplek aanwezig. Actuele trends en ontwikkelingen zijn geïnventariseerd en gecommuniceerd met collega s. De verkoper reizen is in staat om een werkproces zelfstandig uit te voeren. Beoordelingsmomenten 1 e 2 e 3 e Niveau: basis/gevorderd (op basisniveau wordt een selectie gemaakt) ja nee ja nee ja nee Samenwerken en overleggen Voelt zich verantwoordelijk voor het communiceren van belangrijke informatie over E direct of indirect reisgerelateerde ontwikkelingen naar collega s binnen het team. Communiceert deze informatie mondeling met of schriftelijk naar de collega s binnen het team. Materialen en middelen inzetten L Maakt verkoopondersteunende systemen gebruiksklaar. Beoordeelt of er voldoende informatiemateriaal aanwezig is en vult dit zo nodig aan. Onderzoeken Verzamelt informatie over actuele ontwikkelingen op de nationale en internationale reismarkt en in de branche. N Verzamelt informatie over nationale en internationale trends op de reismarkt en in de branche. Schat in welke gevolgen deze trends en ontwikkelingen hebben voor het boekingsgedrag en de reisbeleving van klanten. Instructies en procedures opvolgen T Zorgt ervoor dat het verkooppunt en de werkplek voldoen aan de bedrijfsspecifieke richtlijnen. Praktijkmap CIR - 36

24 Servicedocument: zelfevaluatie 360 feedback Verkoper reizen Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Werkproces 1.1 Voert verkoopondersteunende werkzaamheden uit De volgende opdrachten komen aan bod: 1. Je voert voorbereidende werkzaamheden uit die het verkopen ondersteunen of bevorderen. Je maakt de systemen gebruiksklaar door in te loggen. Je zorgt ervoor dat het verkooppunt er verzorgd uitziet en de werkplek op orde is. 2. Je controleert de voorraad informatiemateriaal in het verkooppunt en vult deze zo nodig aan. 3. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van actuele trends en ontwikkelingen. Je raadpleegt daarvoor diverse bronnen, zoals radio, krant, televisie, internet, enzovoorts. Je communiceert belangrijke ontwikkelingen naar collega s binnen het team. Beoordeel jezelf Als verkoper reizen kun je dit werkproces zonder hulp uitvoeren. 1 e beoordeling 2 e beoordeling 3 e beoordeling Niveau: basis/gevorderd nooit soms vaak altijd nooit soms vaak altijd nooit soms Vaak altijd Prestatie-indicatoren L Ik maak verkoopondersteunende systemen gebruiksklaar. T Ik zorg ervoor dat het verkooppunt en de werkplek voldoen aan de bedrijfsspecifieke richtlijnen. L Ik beoordeel of er voldoende informatiemateriaal aanwezig is en vul dit zo nodig aan. N Ik verzamel informatie over actuele ontwikkelingen op de nationale en internationale reismarkt en in de branche. N Ik verzamel informatie over nationale en internationale trends op de reismarkt en in de branche. N Ik schat in welke gevolgen deze trends en ontwikkelingen hebben voor het boekingsgedrag en de reisbeleving van klanten. E Ik voel mij verantwoordelijk voor het communiceren van belangrijke informatie over direct of indirect reisgerelateerde ontwikkelingen naar collega s binnen het team. E Ik communiceer informatie over trends en ontwikkelingen mondeling of schriftelijk met collega s binnen het team. Praktijkmap CIR - 53

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3)

Praktijkmap. Ontwikkelingsgerichte praktijk. Verkoper reizen. Derde kwalificatiedossier. Crebonummer 94090 (niveau 3) Praktijkmap Ontwikkelingsgerichte praktijk Verkoper reizen Derde kwalificatiedossier Crebonummer 94090 (niveau 3) Kerntaak 1 Verkoopt reizen en gerelateerde services en producten Kerntaak 2 Handelt verkooptransacties

Nadere informatie

Praktijkmap. Documenten Ontwikkelingsgerichte Praktijk. Leisure & hospitality host. Crebo 94120, niv. 3 Kerntaak 1 en 2

Praktijkmap. Documenten Ontwikkelingsgerichte Praktijk. Leisure & hospitality host. Crebo 94120, niv. 3 Kerntaak 1 en 2 Praktijkmap Documenten Ontwikkelingsgerichte Praktijk Leisure & hospitality host Crebo 94120, niv. 3 Kerntaak 1 en 2 Crebonummer kwalificatiedossier: Leisure & hospitality host 94120 maart 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016 Servicedocument Examenplan Reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Reizen Reizen Manager verkoop reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : alle

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen

SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen SEPR Reisbewijs Verkoper Reizen Inleiding Het SEPR Reisbewijs bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beknopt overzicht van de SEPR Kwaliteitseisen voor Verkoper Reizen. 2. Een aanvraagformulier om het diploma

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Dagelijkse werkzaamheden (1) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Opdracht

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Schriftelijke evaluatie Netwerken Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Behorende bij OER Creatief vakman Ontwerpend Meubelmaker cohort 2010-2011 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren

UITWERKING webcase ik en ondernemend leren UITWERKING webcase ik en ondernemend leren ik en ondernemendleren opdracht 2 webcase: opdracht 1 1. De naam van de leermethode is: Ondernemendleren 2. Het uitgangspunt van de leermethode is: Ondernemendleren

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255

Servicedocument Examenplan. Logistiek medewerker. Logistiek medewerker. Uitstroom : Logistiek medewerker. Niveau : 2. Crebonr. : 22140/90252/90255 Servicedocument Examenplan Logistiek medewerker Logistiek medewerker Uitstroom : Logistiek medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 22140/90252/90255 Kerntaak : 1,2 en 3 Dossier : 2012-2016 Versie : 1v1 maart

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Een leerwerkplek voor een student van:

Een leerwerkplek voor een student van: Een leerwerkplek voor een student van: Beroepspraktijkvorming: Wat mag U verwachten Aan de slag met een student van Kronenburgh Met het invullen van een leerwerkplek binnen uw organisatie maakt u het mogelijk

Nadere informatie

Administratie en boekhouding bijhouden

Administratie en boekhouding bijhouden productbeoordeling Administratie en boekhouding bijhouden Toetscode: SD 5.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Van kwalificerende map naar, kwalificerende activiteiten planning. Corné Rasenberg, Scalda

Van kwalificerende map naar, kwalificerende activiteiten planning. Corné Rasenberg, Scalda Van kwalificerende map naar, kwalificerende activiteiten planning. Corné Rasenberg, Scalda Kwalificerende eisen en borging Ingekocht instrument ongewijzigd inzetten Per crebo en cohort een AP (activiteiten

Nadere informatie

Presentatieruimte inrichten

Presentatieruimte inrichten praktijkobservatie Presentatieruimte inrichten Toetscode: SD 3.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v.

Learning4u MATRIX INHOUD. Meer info: info@learning4u.nl www.learning4u.nl 020 716 3981. Productinformatie Matrix - 2009 Portfolio4u b.v. MATRIX Learning4u INHOUD Studenten Matrixoverzicht Celstatus Werkwijze Feedback en beoordeling Begeleiders en docenten Feedback geven Beoordelen Bewijslast bevriezen Begeleiding aanpassen Coördinatoren

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman

Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Kwalificatie: Gezel Schilder Voorman Toets: Crebocode: 91461 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: 2012-2013 Naam student: Relatienummer student: Naam school: Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Datum afname:

Nadere informatie

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN

LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN LEERLIJN MODERNE VREEMDE TALEN Naam opleiding/cohort : VR Toerisme niveau 4 2015/2016 Taal : Engels Start traject : september 2015 Einde traject : januari 2018 Afronding/examen : januari 2018 Leerdoelen

Nadere informatie

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010

productbeoordeling Toetscode: SD 1.2 Leeuwarden, april 2010 productbeoordeling Concept ontwikkelen Toetscode: SD 1.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK

Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Competentiepaspoort ENTREE - SCHOONMAAK Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Inhoud Dit

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Ontwerp visualiseren

Ontwerp visualiseren productbeoordeling Ontwerp visualiseren Toetscode: SD 1.4 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr: 91542 Inleiding

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding

Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding KE 2: Ondersteuning en begeleiding Praktijktoets Geven van voorlichting en begeleiding Domein Maatschappelijke Dienstverlening Opleiding MBO Verpleegkundige (BOL+ BBL) Crebonummer 93510 Kerntaak/werkprocessen

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Bediening Bediening Zelfstandig werkend Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw gastheer/gastvrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier casus 2

BPV- beoordelingsformulier casus 2 BPV- beoordelingsformulier casus 2 Beoordeling van competenties in relatie tot de werkprocessen per kerntaak van de Autotechnicus tijdens de BPV en/of tijdens de opleiding. ROC Naam Bedrijf Handtekening

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker

handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker BROCHURE VOOR DE PRAKTIJKOPLEIDER handvatten bij de begeleiding van stagiairs voor de MBO opleiding administratief medewerker uitstroom secretarieel medewerker uitstroom telefonist/receptionist BLAUW MAATWERK

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE

VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE FUNCTIEPROFIEL MET UITGEBREID TAKENPAKKET EN VOORBEELDFUNCTIE WAJONG VOOR VERKOPER REIZEN/MEDEWERKER CLIËNTENSERVICE Of je nu bij een reisbureau of touroperator werkt, zakenreizen of vakantiereizen verkoopt:

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden

Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij dagelijkse bezigheden Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid

1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Aanvullende informatie Proeve van Bekwaamheid: - Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid - Toetsmatrijs Praktijktoets - Format Examenopdracht 1. Gedetailleerd Stappenplan Proeve van Bekwaamheid

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd Informatie. Uitstroom : Hoofd Informatie. Niveau : 4. Crebonr. : 94071. Dossier : 2012-2016

Servicedocument. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd Informatie. Uitstroom : Hoofd Informatie. Niveau : 4. Crebonr. : 94071. Dossier : 2012-2016 Servicedocument Examenplan Frontofficemedewerker Hoofd Informatie Uitstroom : Hoofd Informatie Niveau : 4 Crebonr. : 94071 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie