Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma Gemeente Valkenswaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma 2014-2015 Gemeente Valkenswaard"

Transcriptie

1 Startersbeleid Economisch uitvoeringsprogramma Gemeente Valkenswaard Juli 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz Leeswijzer blz Beleid blz Analyse blz Uitgangspunten blz Doelstelling blz Acties blz. 11 2

3 1. Inleiding Kenmerkend voor een goed ondernemersklimaat is dat er voldoende nieuwe ondernemingen worden gestart. Nieuwe bedrijvigheid zorgt voor creativiteit, innovatie en gezonde concurrentie en daarmee voor dynamiek. Ook is de startende ondernemer een toekomstige werkgever en zijn dus de starters van nu belangrijk voor de werkgelegenheid op de lange termijn. De gemeente Valkenswaard onderkent dat in haar beleid. En geeft daar uitvoering aan met voorliggend startersbeleid. Met deze notitie en bovenal de acties die erin zijn opgenomen, wordt beoogd om werk te maken van Valkenswaard als vestigingsplaats voor de startende ondernemer. Dit zodat er op termijn in Valkenswaard meer starters zijn die doorgroeien tot succesvolle bedrijven die een bijdrage leveren aan de lokale economie en werkgelegenheid. 3

4 2. Leeswijzer Hoofdstuk 3 Beleid schetst de beleidsmatige kaders en achtergronden van het startersbeleid. In dat hoofdstuk wordt toegelicht waarom de gemeente Valkenswaard een startersbeleid opstelt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een cijfermatige analyse gemaakt van starters in Valkenswaard en haar buurgemeenten. In hoofdstuk 5 zijn enkele uitgangspunten voor de voorliggende nota bepaald. Daarna wordt in hoofdstuk 6 een concrete en meetbare doelstelling voor het startersbeleid geformuleerd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 aangegeven op welke acties wordt ingezet om de doelstelling te realiseren. Dit is het hoofdstuk waarin staat wat de gemeente en haar partners de komende jaren gaan doen voor startende ondernemers in Valkenswaard. 4

5 3. Beleid Het startersbeleid staat niet op zichzelf. Het geeft uitvoering aan zowel het economisch beleidskader als bijbehorend economisch actieprogramma. Economisch beleidskader De raad heeft in maart 2012 het beleidskader economische zaken vastgesteld. Dit beleidskader kent vier speerpunten, waarvan het opstellen van een startersbeleid er een is. Uit de destijds beschikbare cijfers blijkt dat Valkenswaard ten opzichte van haar buurgemeenten relatief veel startende ondernemers heeft. Verder wordt in het beleidskader gesteld dat het voor de vitaliteit van de economie van belang is dat er continu nieuwe ondernemingen worden gestart. Startende ondernemers zijn tevens de werkgevers van morgen en daarom van groot belang om de gemeentelijke beleidsambitie, een lage werkloosheid, te realiseren. Deze factoren liggen eraan ten grondslag om het ontwikkelen van een startersbeleid tot speerpunt van het economisch beleid te maken. Economisch actieprogramma 2013-medio 2014 In maart 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het Economisch actieprogramma 2013-medio 2014 vastgesteld. Dit actieprogramma is een concretisering van het beleidskader met projecten en activiteiten. Voor het startersbeleid wordt voor de looptijd van het actieprogramma ingezet op het maken van een analyse en het daadwerkelijk opstellen van een startersbeleid met concrete acties. Het startersbeleid heeft dus sterk het karakter van een uitvoeringsprogramma. Tijdens de looptijd van het volgende economische actieprogramma (medio ) worden vervolgens de acties uit het startersbeleid uitgevoerd. Daarmee wordt binnen de looptijd van het vigerende beleidskader het startersbeleid opgesteld en uitgevoerd. De werking van het startersbeleid komt derhalve ook overeen met de looptijd van het beleidskader (tot en met 2015). 5

6 4. Analyse Actuele data over startende ondernemers in Valkenswaard zijn schaars. Vandaar dat de mogelijkheden om gebruik te maken van een cijfermatige analyse als basis voor het startersbeleid beperkt zijn. De Kamer van Koophandel beschikt wel over enkele relevante data. Hierbij een analyse van de beschikbare gegevens Figuur 1: Startende ondernemers per gemeente per jaar aantal starters Valkenswaard Heeze-Leende Cranendonck Veldhoven jaar Bron: starters, alle branches, economisch actief, alle rechtsvormen (KvK) Bovenstaande figuur laat zien dat het aantal startende ondernemers in Valkenswaard de afgelopen jaren is gedaald. Deze trend is ook zichtbaar in de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Veldhoven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lange duur van de economische crisis die in 2008 begon. Slechte economische vooruitzichten maken het relatief minder aantrekkelijk om een eigen bedrijf te starten. Overigens zijn in het eerste kwartaal van 2014 in Valkenswaard 10 nieuwe ondernemingen gestart. Als deze trend zich doorzet, neemt het aantal startende ondernemers in Valkenswaard in 2014 toe ten opzichte van Dit is in lijn met de verbetering van de economische vooruitzichten. Figuur 2: Startende ondernemers per hoofd van de bevolking in 2013 Startende ondernemers per hoofd van de bevolking in ,0010 0,0009 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 Valkenswaard Heeze-Leende Cranendonck Veldhoven Bron: KvK en provincie Noord-Brabant 6

7 In vergelijking met enkele buurgemeenten doet Valkenswaard het qua aantallen startende ondernemers relatief goed. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de score voor 2013 in vergelijking met de voorgaande jaren relatief slecht was. Veldhoven ligt in tegenstelling tot Valkenswaard in het stedelijk gebied en is één van de vier campusgemeenten van Zuidoost-Brabant. Anders dan dat op basis daarvan mogelijk verwacht mag worden, komt dit opvallend genoeg niet tot uiting in de aantallen startende ondernemers. Aanvulling Een registratie bij de Kamer van Koophandel geeft geen goed beeld van om welk type starter het gaat. Dit kan variëren van ontslagen medewerkers die daarom maar als ZZP er beginnen, tot ambitieuze ondernemers die een nieuw, innovatief product willen ontwikkelen. Het is te complex om dit in beeld te krijgen. Daarnaast is het op basis van algemene cijfers niet in te schatten, wat het toekomstperspectief is van een starter. Zo kan de veelgevraagde ZZP er zich genoodzaakt voelen om ter ondersteuning medewerkers in dienst te nemen en vervolgens steeds groter groeien. Dat terwijl de hightech starter de concurrentieslag kan verliezen van een concurrent die in dezelfde niche opereert. 7

8 5. Uitgangspunten Definitie startende ondernemer Wat is een ondernemer en wat is dan een startende ondernemer? Het antwoord op deze vraag is relevant voor het opstellen van een startersbeleid. Volgens de criteria van de belastingdienst en Kamer van Koophandel voldoet een ondernemer aan de volgende criteria: Levert goederen of diensten; Vraagt daar een vergoeding voor; Neemt regelmatig deel aan het normale economische verkeer; Heeft meer dan één opdrachtgever; Voert werkzaamheden uit naar eigen inzicht. Deze notitie richt zich niet alleen op degenen die zich oriënteren op het zelfstandig ondernemerschap, dan wel de ondernemer die onlangs daadwerkelijk een bedrijf is gestart. Voor dit beleid worden ook ondernemers met een bedrijf van jonger dan drie jaar tot de starters gerekend. Tot deze groep kunnen immers ook doorstarters (vanuit huis doorgegroeid naar vestiging buiten de deur) en groeiende starters die overgaan naar grotere huisvesting of een nevenvestiging behoren. Verantwoordelijkheid In het economisch beleidskader wordt als uitgangspunt genomen dat het maken van bedrijfseconomische keuzes zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid is van de ondernemer zelf. De rol van de gemeente is vooral het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. Daarbinnen maakt de ondernemer diens bedrijfseconomische keuzes. Het economisch beleidskader maakt hierbij geen verschil tussen startende en gevestigde bedrijven. En dat is terecht. Dit sluit aan bij de opvatting van de stuurgroep economische zaken (overlegvorm met brede delegatie uit de lokale Triple Helix) dat de startende ondernemer primair zelf capabel moet zijn en de kartrekker is van diens bedrijf. Derden kunnen de startende ondernemer zoveel mogelijk steunen. Echter, wanneer de startende ondernemer zelf niet capabel is of er onvoldoende energie insteekt, zal diens bedrijf nooit floreren. Daarom wordt bij elk initiatief voor startende ondernemers de volgende stelregel gehanteerd: De startende ondernemer blijft primair zelf verantwoordelijk voor het succes van diens onderneming. Sectoren De vrijetijdssector is zowel een belangrijk speerpunt van de toekomstvisie als van het economisch beleidskader. Dit is de beoogde groeisector van de Valkenswaardse economie. Deze groei is mogelijk (deels) te realiseren met startende ondernemers. In het bijzonder verdienen hierbij detailhandel (bestrijding leegstand), horeca en kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief verblijfsaccommodaties de aandacht. In 2014 wordt een nieuw toeristisch-recreatief beleid opgesteld. Daarin worden de speerpunten voor deze sector nader uitgewerkt. In 2014 is reeds een nieuwe horecavisie vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat Valkenswaard behoefte heeft aan een kwaliteitsimpuls en meer diversiteit 8

9 in de horeca. Bestaande ondernemers zouden hun bedrijfsvoering moeten veranderen. Dit is echter vaak (financieel) niet mogelijk of ze willen dat eenvoudigweg niet. Startende ondernemers kunnen in deze sector mogelijk wel voor een kwaliteitsimpuls zorgen. Met aanpassing van kaders, regelgeving of het bieden van ondersteuning, kan de gemeente dit stimuleren. Daarnaast is Valkenswaard van oudsher een gemeente met een sterke maakindustrie. Dit past binnen het industriële profiel van de regio Zuidoost-Brabant. Een regio die zich wereldwijd onderscheidt als Brainport. De regio waar Valkenswaard onlosmakelijk mee verbonden is, biedt daarom kansen voor startende industriële ondernemers. Het is een gemiste kans voor Valkenswaard, wanneer daar in het startersbeleid onvoldoende oog voor is. Dit neemt niet weg dat het startersbeleid niet exclusief op specifieke sectoren is gericht. Enerzijds omdat niet alle acties op een specifieke sector hoeven te zijn gericht. Immers startende ondernemers uit alle sectoren mogen bijvoorbeeld een goede gemeentelijke dienstverlening verwachten. Anderzijds omdat het vaak juist startende ondernemers zijn die kansen zien die zich buiten gebaande paden bevinden. Welke gemeente had immers 25 jaar geleden voorzien dat internet-gerelateerde bedrijvigheid een enorme vlucht zou nemen? Het past daarom niet om in het startersbeleid op voorhand enkele, mogelijk op termijn kansrijke sectoren, uit te sluiten. Het gaat er ook niet zozeer om, om die sectoren nu al te herkennen. Wel om dit in een startersbeleid al te faciliteren en erop in te kunnen spelen wanneer de kans zich op termijn voordoet. Een onderscheid op sectoren is dus niet goed mogelijk. Wel is het wenselijk dat starters het potentieel hebben om te groeien. De lokale economie is er meer mee gebaat wanneer starters de ambitie hebben om te groeien, dan voor bijvoorbeeld een toekomst als ZZP er te kiezen. De economische spinn-off, bijvoorbeeld in termen van werkgelegenheid, is dan groter. 9

10 6. Doelstelling Voor het formuleren van concrete en meetbare doelstellingen is de beperkte beschikbaarheid van data op gemeentelijk niveau een beperkende factor. De belangrijkste beschikbare cijfermatige data hebben betrekking op aantallen startende ondernemers. Hiermee rekening houdende, wordt de volgende doelstelling geformuleerd: Doelstelling startersbeleid: - Valkenswaard kent in 2017 per hoofd van de bevolking meer startende ondernemers dan de vergelijkbare buurgemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Veldhoven. Toelichting Aangenomen mag worden dat naarmate er meer startende ondernemers zijn, de kans groter is dat hier toekomstige florerende bedrijven met veel werknemers uit voort komen. De vijver met potentieel succesvolle bedrijven is dan immers eenvoudigweg groter. Tevens kan een goede score erop wijzen dat sprake is van een gunstig vestigingsklimaat. Het vestigingsklimaat is namelijk een factor die mede bepaalt of en waar een nieuwe onderneming wordt gestart. Deze doelstelling is dus ook gekozen om te meten of startersbeleid bijdraagt aan de twee hoofddoelstellingen van het vigerende economisch beleidskader (een lage werkloosheid en goed vestigingsklimaat). Looptijd Er wordt voor het jaartal 2017 gekozen, omdat de acties in het voorliggende startersbeleid gedurende de looptijd van het economisch actieprogramma medio worden opgepakt. Er is enige tijd nodig om de effecten van de acties zichtbaar te laten worden in de statistieken. Er wordt gekozen voor het maken van een relatieve vergelijking met vergelijkbare buurgemeenten. Externe factoren zoals de conjuncturele ontwikkeling hebben een grote invloed op het absolute aantal startende ondernemers. Een relatieve vergelijking met vergelijkbare buurgemeenten voorkomt dat dergelijke externe en niet-beïnvloedbare effecten, mede bepalen of het gevoerde gemeentelijke beleid effectief is. 10

11 7. Acties De startende ondernemer is primair bezig met diens primaire bedrijfsproces. Het gaat dan om het produceren van een product of het leveren van een dienst, in combinatie met het vermarkten van het betreffende product of dienst. Om dit zelfstandig te doen, is een grote uitdaging voor iedere startende ondernemer. Eens te meer daar het produceren van een product om andere vaardigheden vraagt dan het succesvol vermarkten van een product. Dit geldt vanzelfsprekend eveneens voor dienstverleners. Daarnaast krijgt de startende ondernemer met diverse vraagstukken te maken. Denk aan financiering, huisvesting, etc. Geen van allen direct onderdeel van het primaire bedrijfsproces, maar wel van (cruciaal) belang voor het slagen van de startende ondernemer. Dit roept de vraag op in welke wijze de startende ondernemer hierbij ondersteund kan worden. Hiervoor wordt primair ingezet op de volgende speerpunten: A. Financiering B. Expertise C. Huisvesting D. Netwerk E. Gemeentelijke dienstverlening Het is van belang om deze speerpunten in samenhang met elkaar te zien. Zo spreekt het voor zich dat een (startende) ondernemer voor expertise vaak een beroep doet op diens netwerk. In de praktijk moet blijken of er voldoende vraag is naar de hierna benoemde projecten. Mogelijk is het een alternatief of sommige projecten dan in bovenlokaal verband uit te voeren. Voornoemde speerpunten zijn als volgt uitgewerkt. A. Financiering Ondernemerschap vraagt om het doen van investeringen. Ondernemers kunnen investeringen financieren met eigen vermogen. Zeker bij startende ondernemers is dat eigen vermogen vaak beperkt. Daardoor zijn startende ondernemers vaak genoodzaakt om een beroep te doen op externe financiering. Banken zijn daarvoor de eerst aangewezen partij. Ondanks ronkende commercials zijn de banken sinds de kredietcrisis van 2009 beduidend terughoudender geworden in de financiering van het MKB (waar starters ook onder vallen). Dit vraagt om creatieve oplossingen. Een variant die aan populariteit wint is crowdfunding. Crowdfunding gaat in principe als volgt: Een ondernemer wil een project starten, maar heeft onvoldoende (start)kapitaal. Om dit kapitaal te verwerven, biedt de ondernemer het project aan op een (online) platform en vermeldt het benodigde investeringsbedrag. Op deze manier kan iedereen via deze website investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Lokaal financieringsplatform Wellicht biedt het kansen om elementen van crowdfunding voor een lokale aanpak te benutten. Zo kunnen plannen van startende ondernemers worden samengebracht in een lokaal financieringsplatform. Daar kan 11

12 contact worden gelegd met vermogende particulieren, waarbij de doelgroep Valkenswaard is. Doordat een sterke relatie tussen investeerder en ondernemer op lokaal niveau betrekkelijk eenvoudig tot stand te brengen is, verhoogt dit de kans op financiering voor startende ondernemers. Kredietunie Brabant Mogelijk kan hierbij gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van de Kredietunie Brabant. Kredietunie Brabant is een coöperatieve vereniging van en voor ondernemers in Noord-Brabant, die elkaar helpen met kredieten en coaching. Rol gemeente: initiëren en faciliteren; Rol ondernemersverenigingen: bekendheid geven aan initiatief bij leden; Rol startende ondernemer: inbrengen plannen en lokale financiers overtuigen van het eigen plan. Doelstelling: eind 2015 zijn middels het lokale financieringsplatform de eerste project gefinancierd. Bij de uitwerking van het project worden doelstellingen geformuleerd voor de langere termijn. Overigens kunnen ondernemers die starten vanuit een bijstandsuitkering financiële ondersteuning krijgen van de gemeente. Het kan dan gaan om een lening of een periodieke uitkering tot bijstandsniveau. Dit gebeurt met de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). B. Expertise Bij het succesvol starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Ondernemer zijn gaat veel verder dat het produceren van een goed product en dit verkopen tegen een goede prijs. Denk daarbij aan vraagstukken van bijvoorbeeld fiscale, juridische of financiële aard. Tevens wordt een startende ondernemer voor de uitdaging gesteld om te innoveren, in netwerken actief te zijn en daarin de juiste keuzes te maken. Primair is dit alles de eigen verantwoordelijkheid van de startende ondernemer. Echter, potentieel succesvolle bedrijven, kunnen bij de start ook weleens een steuntje in de rug gebruiken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te maken van de expertise van ervaren (oud-) ondernemers. Daarom wordt erop ingezet op een pool te vormen met ervaren (oud-) ondernemers, die bereid zijn om starters met wijze raad bij te staan. Nadat de starter de fase van starter heeft doorlopen, mag van deze ondernemer een tegenprestatie mag worden verwacht. Zo is het de bedoeling dat deze ondernemer, na de fase van starter doorlopen te hebben, diens expertise beschikbaar stelt aan een nieuwe generatie startende ondernemers. Het netwerk van de accountmanager kan er bij helpen om belangstellenden (zowel vragers als aanbieders van expertise) voor dit project in beeld te brengen. 12

13 Rol gemeente: initiëren en faciliteren; Rol ondernemersverenigingen: bekendheid geven aan initiatief bij leden; Rol startende ondernemer: gebruik maken van deze kans en op termijn zelf expertise overdragen. Doelstelling: eind 2015 is de pool met ervaren (oud-) ondernemers operationeel. Bij de uitwerking van het project worden doelstellingen geformuleerd voor de langere termijn. C. Huisvesting Vanuit diverse kanten klinkt de roep om geschikte en vooral ook betaalbare huisvesting voor startende ondernemers. Deze vraag komt voor een belangrijk deel van ZZP ers. Tegelijkertijd zijn er diverse bestaande locaties waar startende ondernemers zich kunnen vestigen. Zo zijn er in Valkenswaard diverse bedrijfsverzamelgebouwen. Het bekendste voorbeeld daarvan is bedrijvencentrum Delta. Bedrijvencentrum Delta is door de verkoop door Brainport Development sinds enige tijd volledig in private handen. Met het concept Place4bizz wordt dit bedrijfsverzamelgebouw geëxploiteerd door Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V. (BRE B.V.). Wel zijn zij, om in te spelen op de vraag van (startende) ZZP ers, kantoorruimte per dag en flexwerkplekken per maand gaan aanbieden. Het voorbeeld Delta illustreert dat de markt voor bedrijfsruimte een commerciële markt is. Een recent nieuw voorbeeld van een privaat initiatief is de op de Schaapsloop gevestigde Innovation Campus. Het commerciële karakter van de markt voor bedrijfsruimten impliceert dat de gemeentelijke rol in beginsel beperkt is. Toch wil de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden, kijken naar de mogelijkheden om initiatieven voor de huisvesting van starters te stimuleren. Het initiatief ligt daarvoor in eerste instantie primair bij de initiatiefnemer. Dit is niet de gemeente Valkenswaard, gezien het commerciële karakter van het aanbieden van bedrijfsruimten. Momenteel worden de mogelijkheden voor de realisatie van een starterscentrum in het Brabantiacomplex onderzocht. Dit initiatief wordt in het bijzonder toegejuicht door de gemeente. De locatie sluit goed aan bij het bedrijventerrein. Bovendien is het een beeldbepalend pand/locatie waar een kwaliteitsimpuls gewenst is die afstraalt op de gehele Schaapsloop. De gemeente Valkenswaard gaat na op welke wijze het dit initiatief kan en wil ondersteunen. Samenwerking met de BOM is daarbij een kans. Voor het slagen van een starterscentrum ziet de gemeente vanuit haar rol en belang de volgende aandachtspunten: Focus op het faciliteren van starters, met bijvoorbeeld bedrijfseconomische, juridische en financiële expertise; 13

14 Stimuleer groei van starters tot volwaardige, zelfstandige bedrijven, die zich bij voorkeur in Valkenswaard vestigen, stimuleren; Samenwerking met partners uit de Triple Helix; Bijdragen aan een positief imago van de lokale economie en gemeente; Niet of slechts in beperkte mate concurrerend zijn met bestaande faciliteiten. Doelstelling: eind 2014 zicht op toekomstige invulling van het Brabantiacomplex. D. Netwerk Het belang voor starters van het beschikken over een sterk netwerk loopt door de speerpunten heen. Zo biedt een rijk netwerk toegang tot nieuwe klanten en toeleveranciers, maar ook tot expertise en alternatieve financieringsvormen. Passende huisvesting kan startende ondernemers helpen bij het verbreden van hun netwerk. Naast de acties gericht op expertise, financiering, etc. wordt erop ingezet om starters kennis te laten maken met ondernemersverenigingen. Aangezien de ondernemersverenigingen verschillend georganiseerd zijn, worden in overleg de mogelijkheden onderzocht. Opties zijn bijvoorbeeld een tijdelijk lidmaatschap tegen gereduceerd tarief of een gezamenlijke bijeenkomst met starters uit de sector van de ondernemersvereniging. Het is in het belang van zowel de gemeente als de ondernemersverenigingen dat startende ondernemers succesvol worden en zich binden aan Valkenswaard. Bovendien kan het de organisatiegraad van het lokale bedrijfsleven ten goede komen, hetgeen eveneens voor zowel gemeente als ondernemersverenigingen positief is. Ondernemersverenigingen zijn immers krachtiger naarmate zij namens een grotere achterban kunnen spreken en het geniet de voorkeur van de gemeente wanneer gesprekspartners een grote achterban vertegenwoordigen. Doelstelling: In 2014 is er duidelijkheid over welke ondernemersvereniging(en) dit nader mee willen uitwerken. E. Gemeentelijke dienstverlening De gemeente speelt een belangrijke rol in het vestigingsklimaat. Wanneer het bijvoorbeeld om de vergunningsverlening gaat, heeft de gemeente zelfs een cruciale rol. Dit vanuit haar monopolie als enige lokale overheid binnen de gemeentegrenzen. Deze en andere vormen van gemeentelijke dienstverlening zijn natuurlijk van belang voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Echter, juist startende ondernemers hebben een sterkere behoefte aan informatie, want zij moeten meer zaken (voor het eerst) met de overheid regelen. De gemeente Valkenswaard werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan het bedrijfsleven. Zo heeft zij de dienstverlening aan bedrijven kritisch en objectief laten meten in het project Bewijs van Goede Dienst. Dit is een initiatief van het Ministerie van Economie Zaken, 14

15 Landbouw en Innovatie. Daarbij wordt door een onafhankelijk instantie de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven beoordeeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de actualiteit van gemeentelijke informatie en de responssnelheid van de gemeente. De gemeente Valkenswaard heeft daarvoor recent een uitstekende score gehaald. Wel zijn er enkele aanbevelingen gedaan, om de dienstverlening verder te verbeteren. Van enkele aanbevelingen die zijn of worden opgepakt hebben juist ook starters profijt. Het gaat dan ondermeer om: - Verbeteren van de (digitale) vergunningsverlening; - Vermindering van de administratieve lasten; - Actualiseren van de website. Verder is in het coalitieprogramma de ambitie uitgesproken om een hogere positie in te nemen in de benchmark MKB vriendelijkste gemeente. Stapsgewijs gaat de gemeente eraan werken om de klanttevredenheid, lokale lasten, communicatie en beleid te verbeteren voor het (startende) MKB in Valkenswaard. Doelstelling: in 2014 wordt er een plan gemaakt om hier gericht werk te maken van het verbeteren van de dienstverlening aan het MKB. 15

R.L.H. de Haas 3794

R.L.H. de Haas 3794 Agendapunt commissie: 3.7 steller telefoonnummer email R.L.H. de Haas 3794 Rob.de.Haas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder wethouder Buiter onderwerp Economisch

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers

B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013. Inspanningen voor startende ondernemers B en W. nr. 13.0973 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Inspanningen voor startende ondernemers besluiten:behoudens advies van de commissie 1. De brief vast te stellen inzake Inspanningen voor startende ondernemingen,

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 14.1089; besluit d.d. 2-12-2014 Onderwerp Schriftelijke vragen van het raadslid W.M. Hoogeveen (VVD) inzake het bericht dat het aantal Leidenaren dat vanuit de bijstand een baan vindt daalt

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Markt starters. Trendanalyse. Demografisch. Trendanalyse 14/04/16. 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek. Markt starters Trendanalyse 13 april Elles Derrez manager MKB Rabobank Westelijke Mijnstreek Trendanalyse 2 1 Aantal starters door de jaren Starters per jaar 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000

Nadere informatie

Economisch beleidskader Valkenswaard 2012

Economisch beleidskader Valkenswaard 2012 Economisch beleidskader Valkenswaard 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting blz. 2 2 Inleiding blz. 4 3 Leeswijzer blz. 5 4 Valkenswaardse economie blz. 6 5 Ambitieniveau blz. 7 5.1 Speerpunten blz. 7 5.2 Looptijd

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Gemeente f Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Jaarverslag 2016 StartersCentra

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Intentieovereenkomst

Intentieovereenkomst Intentieovereenkomst Actieprogramma Economie Gouda 2014 en 2015 28 januari 2014 Intentieovereenkomst samenwerking Gemeente Gouda Gouda Onderneemt! in het kader van het Actieprogramma Economie Gouda 2014

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Ons kenmerk Beh. door Afdeling. U P.C.C. van de Watering Stedelijke Ontwikkeling, Economie

Ons kenmerk Beh. door Afdeling. U P.C.C. van de Watering Stedelijke Ontwikkeling, Economie Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Jaarverslag 2015 starterscentrum

Nadere informatie

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr

2 februari 2016 Corr.nr , ECP Nummer 11/2016 Zaaknr 2 februari 2016 Corr.nr. 2016-06377, ECP Nummer 11/2016 Zaaknr. 615942 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Programma Economie en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Het belang van het BBZ: do s en don ts

Het belang van het BBZ: do s en don ts Het belang van het BBZ: do s en don ts Nieuwegein 19 juni 2013 Peter Koppe, VNG Sjon Reimink, manager ROZ groep Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opzet workshop 1. Inleiding Peter Koppe Kader: het belang

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 oktober 2007 / 211/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 oktober 2007 Onderwerp Bijdrage Project GO! Gelderland Onderneemt! Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst

Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Sociaal ondernemen: innovatief ondernemen met dubbele winst Conferentie Samen werken aan lokaal ondernemerschap 19 november 2015 Bert Otten Radar Advies Lianne Harrewijn IMK Sociaal ondernemen is in! sociaal

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MEMO Crowdfunding Algemeen

MEMO Crowdfunding Algemeen MEMO Crowdfunding Algemeen Introductie Door middel van deze memo willen wij u graag nader informeren over (de mogelijkheden van) crowdfunding. Crowdfunding heeft zich de afgelopen jaren in Nederland ontwikkeld

Nadere informatie

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D25309 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf,

Gemeente Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer Landgraaf, Gemeente Landgraaf Aan de Gemeenteraad Landgraaf, 16,06195 lllflllillll Onderwerp Verzonden op Ondernemersvriendelijkheid en rapportage van MKB-vriendelijkste C Apn nntm gemeente 2015/2016 3 '««ö Medewerker

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom 3 0 SEP 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk U15-015951 Datum Uw brief Beh. door P.C.C. van de Watering Doorkiesnr.

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Effect indicator Aantal activiteiten totaal

Effect indicator Aantal activiteiten totaal Kunst, Cultuur en Innovatie Specifieke inhoud van ingetrokken motie Stelt de raad voor te besluiten het college van burgemeester en wethouders op te roepen om meer ambitie te tonen in het bijzonder op

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Project Startersstimulering Sittard-Geleen

Project Startersstimulering Sittard-Geleen Project Startersstimulering Sittard-Geleen Eigen baas zijn in Sittard-Geleen met een duwtje in de rug dus pak die kans Eigen baas zijn Ondernemen is in. Steeds méér mensen beginnen een eigen bedrijf. Omdat

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel

Titel. Evaluatie Economisch Actieplan 8/12. Subtitel Titel Evaluatie Economisch Actieplan 8/12 Subtitel Doel van het Economisch Actieplan behouden en stimuleren van de bedrijvigheid; verbeteren van het (gemeentelijk)ondernemersklimaat; onderhouden van goede

Nadere informatie

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs

MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs M201114 MKB ziet wel brood in ondernemerschapsonderwijs MKB-ondernemers over ondernemen in het reguliere onderwijs drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, november 2011 MKB ziet wel brood in

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.1006, d.d. 22 september 2009 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant Starterspakket: KvK-Starterstraject Leiden en KvK- Coachpool Leiden Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015

Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Thema avond Economie en Werk 11 maart 2015 Doelen en inspanningen thema economie en Werk Tekst raadsakkoord Anders denken, anders doen Een juiste en tijdige informatievoorziening en duidelijke communicatie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed?

Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? Hoe in de toekomst om te gaan met sociaal ondernemers als huurder van gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed? 1. Context In het Coalitieakkoord Utrecht maken we samen hecht de gemeente Utrecht veel waarde

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen

bijstandverlening voor starters en zelfstandigen bijstandverlening voor starters en zelfstandigen starters en zelfstandigen kunnen voor financiële bijstand een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uitgave 2009 inhoudsopgave

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

ScaleUp Dashboard 2015

ScaleUp Dashboard 2015 Rapportage ScaleUp Dashboard 2015 ScaleUp Dashboard 2015 Prof. dr. Justin Jansen Lotte de Vos Rotterdam School of Management Erasmus Centre for Entrepreneurship Conclusies Nederland staat aan de Europese

Nadere informatie

Vijf speerpunten voor de regio

Vijf speerpunten voor de regio Vijf speerpunten voor de regio Ondernemers, kennisinstellingen en overheden geven aan dat vijf speerpunten van belang zijn om de metropoolregio Amsterdam te profileren als koploper op het gebied van duurzaam

Nadere informatie

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen:

Affiliates. Eigenschappen van een affiliate Een affiliate bezit de volgende eigenschappen: Affiliate Manual Symbid is een aandelen-crowdfunding platform, gevestigd in Rotterdam. Het platform is opgericht in 2011 en groeit sindsdien hard. Symbid wil zoveel mogelijk ondernemers, met behoefte aan

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

meerwaarde door coaching

meerwaarde door coaching meerwaarde door coaching Waarom een kredietunie in Gooi & Vechtstreek? De kredietcrisis, en de daardoor aangescherpte regelgeving, heeft ertoe geleid dat banken op dit moment minder krediet verlenen dan

Nadere informatie

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50

CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW. Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters BROCHURE CROWDABOUTNOW Brochure.indd 1 08-12-11 07:50 Brochure.indd 2 08-12-11 07:50 CrowdAboutNow Crowdfunding platform voor starters CrowdAboutNow; wat

Nadere informatie

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers

Realiseer jouw groeiambities met FastForward. Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Realiseer jouw groeiambities met FastForward Omzetvergroter voor ambitieuze ondernemers Waarom deelnemen aan FastForward? Je bent een ambitieuze ondernemer. Je ziet kansen en jouw bedrijf heeft de potentie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting

Beleidsdocument. Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting Beleidsdocument Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting (SMB) Statutair wordt en blijft de doelstelling van de SMB als volgt omschreven: De bevordering

Nadere informatie

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken

Keynotes #95. Beerendonk van, André (PJA) Online bekijken Beerendonk van, André (PJA) Van: Keyport 2020 namens Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 12:52 Aan: digitaleleeszaal

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Behoefte aan financiering in het MKB

Behoefte aan financiering in het MKB M200909 Behoefte aan financiering in het MKB Ontwikkelingen van december 2008 tot april 2009 Lia Smit Joris Meijaard Zoetermeer, 20 mei 2009 MKB iets minder pessimistisch over financiering Het algemene

Nadere informatie

Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Bijstand voor zelfstandigen Inhoudsopgave Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 4 Voor wie is het Bbz bestemd? 4 Wanneer komt u voor het Bbz in aanmerking? 5 Mag

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom

Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom Starterswijzer gemeente Bergen op Zoom Huisvesting Beschikbare kantoor- en bedrijfsruimte, kavels op bedrijventerreinen Bij het starten van een bedrijf komt ook de vraag over de huisvesting van het bedrijf

Nadere informatie

Zzp ers in de G32-steden

Zzp ers in de G32-steden Zzp ers in de G32-steden Joost van Hoorn Projectleider Ruimte en Economie Aanleiding Forse groei zzp ers: van 330.000 in 1996 naar ruim 800.000 in 2014 Implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen:

Nadere informatie