ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE"

Transcriptie

1 EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008

2 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 VOORWOORD 5 SAMENVATTING 7 1. ONDERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE Aanleiding Onderzoeksopzet project riolering buitengebied A Doelstelling B Onderzoeksvragen C Afbakening Opbouw rapport KADERS AANPAK GROTE PROJECTEN Kaders volgens de verordeningen Beschrijving administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen Conclusie DE BEHEERSING VAN HET PROJECT RIOLERING BUITENGEBIED Inleiding Sturen op projectresultaat A Tijd B Financiën C Kwaliteit Rolverdeling binnen het project A Verschillende rollen B Bestuurlijk opdrachtgever C Ambtelijk opdrachtgever D Projectleidersrol E Onderzoek Deloitte Consultancy Structuur besluitvorming A Planning inschakelen raad B Besluitvorming door het college Conclusie BESLUITVORMING DOOR DE RAAD Inleiding Voorbereidingskrediet Kadernota Riolering in Oostflakkee Kredietverlening A Rioleringsbeleid B Gevolgen kapitaallasten en rioolrecht C Kredietvotering D Aanbestedingsmethode E Najaarsnota Informatievoorziening aan de raad over de voortgang Conclusie onderzoeksvragen CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies 27 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 3

4 5.2 Aanbevelingen REACTIE COLLEGE VAN B&W OOSTFLAKKEE EN NAWOORD Reactie College van B&W Nawoord rekenkamercommissie 30 BIJLAGE A PASSAGES UIT VERORDENINGEN AANGAANDE PROJECTEN 31 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 4

5 Voorwoord De gemeenteraad was unaniem in haar verzoek aan de rekenkamercommissie om een onderzoek te doen naar het project riolering buitengebied. De insteek van het onderzoek diende gericht te zijn op het lering trekken uit dit project in relatie met andere grote projecten die de gemeente onderhanden heeft zoals de aanleg van een regionaal bedrijventerrein. In dit complexe project heeft de gemeente een aantal forse tegenvallers te verwerken gekregen, waarover in de raad stevig is gedebatteerd. De rapportage en aanbevelingen kunnen allereerst gelezen worden als bevindingen over een zelfstandig project. Daarnaast wijst de rekenkamercommissie nadrukkelijk erop dat het onderzoek en de aanbevelingen tevens geduid kunnen worden in de uitdaging waarvoor de gemeente staat om zich te transformeren van een beheergemeente tot een ontwikkelgemeente. Op deze ontwikkeling wordt ook in het bestuurskrachtonderzoek Goeree- Overflakkee Rentmeesterschap tussen verleden en toekomst gewezen. De rekenkamercommissie biedt u hierbij het eerste rekenkamerrapport voor Oostflakkee aan. De commissie heeft voor haar onderzoek informatie verzameld bij medewerkers van de gemeente Oostflakkee, in het bijzonder de heer J. Van Steenselen, de heer A.J.M De Jonge, waarvoor dank. Namens de rekenkamercommissie, Mevrouw drs. C.J. Vree RA voorzitter Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 5

6 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 6

7 Samenvatting Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan naar de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied. De commissie heeft onderzocht welke verbeterpunten mogelijk zijn in de aanpak van grote (aanbesteding)projecten alsook of de raad gedurende het gehele proces voldoende is geïnformeerd. De gemeente is in 2003 aangevangen met de voorbereiding van het project. Het project is ten tijde van het rapport in de afrondende fase (medio 2008). De doorlooptijd van het project omspant derhalve een periode van circa vijf jaar. In dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie met name de voorbereiding van het project kunnen bestuderen. Daartoe heeft de rekenkamercommissie allereerst gekeken naar de algemene kaders die de gemeente hanteert bij dergelijke projecten. De commissie constateert dat gemeente Oostflakkee niet beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie en procedures. Een dergelijke leidraad zou een consistente en eenduidige wijze van opereren binnen de gemeente kunnen bevorderen en helpt het risico op onduidelijkheden bij de toedeling van verantwoordelijkheden in een project te reduceren. Deze consistente, duidelijk aanpak heeft de rekenkamercommissie dan ook gemist in het project riolering buitengebied. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop de beheersing van het project riolering buitengebied heeft plaats gehad. In het bijzonder is bezien hoe op het projectresultaat wordt gestuurd, of binnen het project een duidelijke rolverdeling is afgesproken, en of de besluitvorming helder is gestructureerd. De rekenkamercommissie concludeert dat het college bij aanvang van het project riolering buitengebied zich onvoldoende bewust is geweest van de integrale aanpak die voor dit project vereist was. Veel van de afzonderlijke bevindingen van de rekenkamercommissie vloeien voort uit het achterwege blijven van een duidelijke projectstructuur. Er is sprake van onvoldoende beheersing van het project, met name van de aspecten tijd en de kwaliteit. Ook later zijn geen concrete stappen ondernomen om de integrale samenwerking alsnog te bevorderen, terwijl de gebeurtenissen tijdens de voorbereiding van het project hier wel aanleiding toe gaven. De rekenkamercommissie noemt ondermeer het wegvallen van de eigen bijdrage van bewoners en het adviesrapport hierover, de onderhandelingen met de aannemer en het niet tijdig kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met opdrachten die projectmatig werken noodzakelijk maken. Het is dan ook van belang dat tijdig wordt onderkend wanneer een projectmatige aanpak noodzakelijk is. Tot slot heeft de rekenkamercommissie de informatievoorziening aan de raad en de daarop gebaseerde besluitvorming bestudeerd. De rekenkamercommissie is van mening dat de kwaliteit van de informatie aan de raad over het project riolering buitengebied niet voldoende was. De raad is weliswaar regelmatig geïnformeerd, maar de verstrekte informatie is moeilijk te doorgronden en stemt onderling niet altijd overeen. De raad heeft zich dientengevolge onvoldoende kunnen kwijten van zijn toezichthoudende taak. In dit licht beveelt de rekenkamercommissie het College van B&W aan om: een beschrijving te maken van de administratieve organisatie ten einde over een leidraad te beschikken om op consistente en eenduidige wijze te opereren binnen de gemeente; Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 7

8 bij opdrachten van enige omvang expliciet een afweging te maken of deze projectmatig dienen te worden opgepakt; grote projecten stelselmatig in het projectteam te evalueren om tijdig in samenspraak met de raad - lessen te trekken indien inschattingen niet uitkomen. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan om: in de beknopte verslaglegging in de commissies tenminste de adviezen aan de raad te vermelden en de kernpunten uit de discussie vast te leggen; expliciet kaders te stellen over de hoogte van uitgaven waarboven expliciete kredietvotering door de raad nodig is; expliciet kaders te stellen over de informatie, die in dergelijke gevallen nodig wordt geacht om de kaderstellende- en controlerende taak te kunnen invullen. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 8

9 1. Onderzoek rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 1.1 Aanleiding In 1998 heeft de gemeenteraad van Oostflakkee het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Onderdeel van dit plan was het terugdringen van de ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater in het buitengebied. In 2003 is de gemeente gestart met de voorbereiding van een aansluitplan buitengebieden. De voorbereiding heeft echter aanmerkelijk vertraging opgelopen. De aanbesteding van het werk heeft daardoor eerst in 2006 kunnen plaatsvinden. Vanwege verschil van inzicht tussen de gemeente en de aannemer heeft vervolgens ook de uitvoering vertraging opgelopen en is deze eerst eind 2007 gestart. In de keuze voor dit verzoekonderzoek heeft de gemeenteraad de lange doorlooptijd van dit project laten meewegen. Daarbij bestaat de indruk bij de raadsleden dat de kosten voor uitvoering van het project hoger zijn uitgekomen dan was begroot. Zo is besloten af te zien van de voorgenomen inning van een eigen bijdrage van de eigenaren van de percelen in het buitengebied als bijdrage in de gemeentelijke kosten. Ook is Europese subsidie voor het project misgelopen doordat de uitvoering volgens de subsidieregels te laat is gestart. Raadsleden vragen zich in dit licht af of de gemeente dergelijke grote projecten in voldoende mate beheerst. 1.2 Onderzoeksopzet project riolering buitengebied 1.2-A Doelstelling De rekenkamercommissie streeft met het onderzoek na transparantie te bieden in de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied. Vanuit deze probleemanalyse zal in kaart gebracht worden welke verbeterpunten mogelijk zijn in de aanpak van grote (aanbesteding)projecten. Tevens zal de rekenkamercommissie onderzoeken of de raad gedurende het proces voldoende is geïnformeerd. De commissie zal dit ondermeer doen door de bestaande mandaatstructuur in kaart te brengen, waarbij uitdrukkelijk zal worden bezien of deze voldoende waarborgen biedt voor een tijdige en volledige informatie van de verschillende bestuurslagen. 1.2-B Onderzoeksvragen De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke kaders heeft de raad gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten in het algemeen en het project riolering buitengebied in het bijzonder? De rekenkamercommissie zal hiertoe documenten onderzoeken zoals raads- en collegebesluiten, aanbestedingsbeleid, administratieve organisatie en de daarop gebaseerde procesbeschrijvingen. 2. Op welke wijze heeft de voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied plaatsgevonden en is de raad hierover tijdig en volledig geïnformeerd? De commissie zal hiertoe onderzoek doen naar plan van aanpak, interne notities, gespreksverslagen, ambtelijke adviezen en dergelijke. Ook zal de commissie interviews houden met betrokken ambtenaren en waar nodig met de bestuurlijk verantwoordelijken. Tevens zal de bestaande mandaatstructuur worden onderzocht en de eventueel bestaande Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 9

10 afspraken tussen raad en college inzake informatieverstrekking. De commissie zal tevens onderzoeken of deze afspraken voldoende waarborgen bieden voor de raad om zijn wettelijke controletaak goed in te vullen. Hiertoe zal de commissie de rapportages onderzoeken, die aan de raad over de voortgang van dit project zijn uitgebracht. 1.2-C Afbakening Dit onderzoek richt zich conform het verzoek van de raad op het project riolering buitengebied. In dit onderzoek is informatie meegenomen tot aan de najaarsnota Dit betreft overwegend informatie over de voorbereiding van het project. 1.3 Opbouw rapport Allereerst zal de rekenkamercommissie in hoofdstuk 2 onderzoeken welke kaders gelden in de gemeente Oostflakkee met betrekking tot het realiseren van grote projecten. In hoofdstuk 3 zal de commissie onderzoeken of de beheersing van het project riolering buitengebied voldoet aan de kaders die de raad gesteld heeft voor grote projecten. In hoofdstuk 4 zal worden stilgestaan bij de wijze waarop de raad over de voorbereiding en uitvoering van het project is geïnformeerd. In hoofdstuk 5 volgen conclusies en aanbevelingen. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 10

11 2. Kaders aanpak grote projecten 2.1 Kaders volgens de verordeningen De aanleg van riolering in het buitengebied is aan te merken als een groot project. 1 Een project kenmerkt zich door een duidelijk begin en eind, beperkte middelen om het resultaat te bereiken en een eenmalige uitgave om het gestelde doel te realiseren. Projecten kunnen sterk variëren in complexiteit. Van een groot project is sprake indien er bij de realisatie van zo een project meerdere disciplines en afdelingen betrokken zijn, er een apart budget nodig is en er sprake is van een aanmerkelijk politiek of financieel risico. Alvorens de voorbereiding en de uitvoering van het project riolering buitengebied nader te analyseren, is de rekenkamercommissie nagegaan welke kaders binnen de gemeente Oostflakkee zijn vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van grote projecten door de gemeente. De Gemeentewet schrijft voor dat de raad bij verordening uitgangpunten vaststelt voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (artikel 212, lid1). Dit wetsartikel is de kapstok op basis waarvan gemeenteraden een Financiële beheersverordening vaststellen. In de gemeente Oostflakkee is de Beheersverordening in werking getreden met ingang van 1 mei Deze verordening schrijft voor dat het college de administratieve organisatie inricht en vastlegt op welke wijze die inrichting plaats vindt (artikel 3, lid 4). In de beschrijving van de administratieve organisatie zal terug te vinden moeten zijn hoe de gemeente normaliter omgaat met de verschillende facetten van voorbereiding en uitvoering van grote projecten, wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen in dit proces zijn en op welke momenten beslissingen aan college en/of raad moeten worden voorgelegd. Afgeleid van de Beheersverordening heeft het college per 1 juni 2001 een Budgetregeling vastgesteld. Deze regeling geeft kaders voor de beslissingsbevoegdheden ten aanzien van financiële middelen. Wanneer mag een budgethouder een verplichting aan gaan en aan welke regels is die budgethouder dan gebonden? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de budgethouder? Wat moet de budgethouder doen als de taken, waarvoor hij budget heeft toegewezen gekregen niet tijdig of volledig uitgevoerd kunnen worden? Eveneens afgeleid van de Beheersverordening is de Organisatieverordening Oostflakkee (1 januari 2002). Deze verordening gaat expliciet in op de taken die verschillende sectoren hebben en op welke wijze de sectoren dienen samen te werken indien een project sectoroverschrijdend plaats vindt (artikelen 12, 18 en 25). Tot slot dient ook een aanbestedingsvoorschrift onderdeel uit te maken van de vastgestelde kaders. Dit schrijft de Budgetregeling 2001 voor (artikel 7). Het aanbestedingsproces vormt immers een belangrijk onderdeel van menig groot project. De passages uit de verordeningen die betrekking hebben op de voorbereiding en de uitvoering van grote projecten zijn in bijlage A opgenomen. In tabel 2-A zijn de normen weergegeven waaraan de rekenkamercommissie toetst. 1 Vgl. Kraijo, E., Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid, 2005, pag. 23 e.v. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 11

12 Tabel 2-A Normen naleving verordeningen en regelgeving Norm Het college legt de administratieve organisatie en procedures vast in beschrijvingen. Aanwezigheid van en bekendheid met werkafspraken over de verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van projecten die afdelingoverschrijdend uitgevoerd worden. Het college houdt zich bij het doen van aanbestedingen aan de geldende aanbestedingsvoorschriften. De rekenkamercommissie hecht eraan inzichtelijk te maken welke kwalificaties bij de toetsing worden gehanteerd. De commissie geeft per norm één van de volgende kwalificaties: goed; aan de norm is volledig voldaan; voldoende; aan de norm is grotendeels voldaan; onvoldoende; de rekenkamercommissie heeft informatie over de norm aangetroffen, maar op belangrijke punten ontbreekt informatie of de informatie voldoet niet geheel aan de norm; ontoereikend; de rekenkamercommissie heeft geen informatie over de norm aangetroffen of de informatie is onjuist, niet actueel, of de procedure/ wet wordt niet nageleefd. De rekenkamercommissie wijst erop dat een kwalificatie steeds gelezen dient te worden in samenhang met de desbetreffende paragraaf met bevindingen. 2.2 Beschrijving administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen Om te kunnen beoordelen of het project riolering buitengebied conform de geldende kaders is uitgevoerd, zou de rekenkamercommissie de bevindingen willen toetsen aan de beschrijving van de administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen. Een beschrijving van de administratieve organisatie richt zich weliswaar op de formele structuur van de organisatie, maar dient ook leiddraad te zijn voor de handelswijze in de praktijk. Actuele en toereikende procedurebeschrijvingen helpen structuur aan te brengen in de wijze waarop het gemeentelijk apparaat opereert. Indien procedures, werkafspraken en verantwoordelijkheden niet vastliggen, bestaat het risico dat de uitvoering van de werkzaamheden niet eenduidig en consistent plaatsvindt of dat zelfs sommige werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Daarnaast bestaat het risico op onduidelijkheid in de verantwoordelijkheidstoedeling. De rekenkamercommissie stelt vast dat het college geen beschrijving heeft opgemaakt van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden noch van procedures en werkafspraken (administratieve organisatie), zoals uit de Beheersverordening mag worden afgeleid. Door het ontbreken van een beschrijving van de administratieve organisatie heeft de rekenkamercommissie niet op voorhand kennis kunnen nemen van de wijze waarop binnen de gemeente projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Wel heeft de rekenkamercommissie kunnen nagaan in hoeverre door de gemeente is voldaan aan de algemene normen zoals weergegeven in bijlage A. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht. De rekenkamercommissie heeft ook niet op voorhand kennis kunnen nemen van werkafspraken die gemaakt zijn over de wijze waarop verantwoordelijkheden binnen projecten worden verdeeld. De verantwoordelijkheden zijn namelijk niet vastgelegd of geformaliseerd. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 12

13 Tot slot stelt de rekenkamercommissie vast dat de raad ten tijde van de besluitvorming met betrekking tot het project riolering buitengebied in 2005 geen aanvullende kaders heeft vastgesteld voor de aanbesteding. Het college tekent hierbij aan dat de raad op 4 juni 1987 heeft besloten waar nodig in elk kredietvoorstel de manier van aanbesteden aan te geven. Bespreking daarvan verlangt volgens het college geen apart raadsbesluit. De rekenkamercommissie stelt zich op het standpunt dat bij ontbreken van een vastgesteld aanbestedingsbeleid de raad steeds een besluit dient te nemen over de vorm waarin aanbesteed zal worden. Met ingang van 1 mei 2006 heeft de raad inmiddels een Inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld. 2.3 Conclusie In tabel 2-B is het oordeel van de rekenkamercommissie opgenomen aangaande de normen die gelden voor naleving van de verordeningen en regelgeving. Tabel 2-B oordeel normen naleving verordeningen en regelgeving Norm Oordeel 1. aanwezigheid administratieve organisatie Ontoereikend 2. bekendheid en aanwezigheid werkafspraken Ontoereikend 3. naleving aanbestedingsvoorschriften Geen oordeel De rekenkamercommissie concludeert dat het college geen invulling heeft gegeven aan de bepalingen van de Beheersverordening en de Organisatieverordening om de administratieve organisatie en procedures te beschrijven. Hierdoor ontbreekt een leidraad om op consistente en eenduidige wijze te opereren binnen de gemeente. Dit geldt derhalve ook voor de uitvoering van grote projecten. Voorts loopt de gemeente op deze wijze het risico op onduidelijkheden bij de toedeling van verantwoordelijkheden. De rekenkamercommissie is van mening dat een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden van evident belang is voor de succesvolle uitvoering van grote projecten. Voorts concludeert de rekenkamercommissie dat eerst in mei 2006 een Inkoop- en aanbestedingbeleid is vastgesteld door de raad. In de periode voor mei 2006 golden geen specifieke aanbestedingsvoorschriften. Volgens de Budgetregeling echter dient het college zich bij aanbestedingen te houden aan de aanbestedingsvoorschriften. Bij het ontbreken van nadere voorschriften is naar het oordeel van de rekenkamercommissie het college gehouden de toestemming van de raad te vragen over al hetgeen normaliter in de voorschriften opgenomen zal zijn. Dit betreft ondermeer de wijze van aanbesteden. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 13

14 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 14

15 3. De beheersing van het project riolering buitengebied 3.1 Inleiding Het project voor de aanleg van riolering in het buitengebied omvat twee fasen. De eerste fase betreft de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, zoals het opstellen van een aansluitplan en het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding. In deze voorbereidende fase heeft de gemeente externe deskundigheid ingehuurd van een ingenieursbureau en een inkoopbureau. De tweede fase is de uitvoerende fase, waarin de gecontracteerde aannemer de riolering aanlegt. Ten tijde van de aanvang van het rekenkameronderzoek (najaar 2007) werd de voorbereidende fase afgerond. De uitvoerende fase is gestart eind Het oordeel van de rekenkamercommissie over de beheersing van het project betreft dus overwegend de voorbereidende fase. De Organisatieverordening van de gemeente Oostflakkee bevat algemene normen ten aanzien van de wijze waarop projecten dienen te worden beheerst (zie bijlage A). Deze normen komen overeen met die in de literatuur over projectmanagement te vinden zijn. Naarmate een project meer (bestuurlijk) complex is en/of grotere risico s bevat, dienen er hogere eisen aan de projectbeheersing te worden gesteld. Dit betekent niet dat alle denkbare beheersmaatregelen dienen te worden getroffen. Deze dienen proportioneel te zijn in het licht van de verwachte complexiteit en risico s. Om een oordeel te kunnen geven over de beheersing van het project buitengebied, heeft de rekenkamercommissie naar de verschillende dimensies van projectbeheersing gekeken. Bezien is: a. hoe op het projectresultaat wordt gestuurd; b. of binnen het project een duidelijke rolverdeling is afgesproken; c. of de besluitvorming helder is gestructureerd. In tabel 3-A zijn de normen weergegeven waaraan de rekenkamercommissie de projectbeheersing heeft getoetst. Tabel 3-A Normen voor projectbeheersing Norm Een project wordt aangestuurd op het te behalen projectresultaat waarbij onderscheid wordt gemaakt naar aansturing op de aspecten tijd, financiën en kwaliteit Binnen het project zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling De besluitvorming is gestructureerd De kwalificaties van de normen vindt plaats op dezelfde wijze als in paragraaf 2.1 is toegelicht. In de navolgende paragrafen zal op de drie dimensies van projectbeheersing worden ingegaan voor het project riolering buitengebied. In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op de besluitvorming door de raad. 3.2 Sturen op projectresultaat Projectbeheersing is gericht op een efficiënte inzet van middelen ten behoeve van de realisatie van het projectresultaat, waarbij men zich wapent tegen onverwachte Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 15

16 gebeurtenissen. Artikel 18 van de Organisatieverordening geeft aan dat er sturing dient plaats te vinden op de aspecten tijd, financiën, en kwaliteit (zie bijlage A). 3.2-A Tijd Bij sturing op tijd is een aantal zaken van belang: het inschatten van het tijdsbeslag benodigd voor het project; het inschatten van de benodigde doorlooptijd van het project; het maken van capaciteitsafspraken; het bewaken van planningsafspraken; en daar waar nodig planningsafspraken gedurende de looptijd van het project bijstellen. De rekenkamercommissie heeft geen planning aangetroffen van de het tijdsbeslag welke nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van het project, noch een urenplanning voor intern en extern personeel. Ook heeft de commissie geen planning van de doorlooptijd aangetroffen. Gevraagd naar een urenplanning is verwezen naar het plan van aanpak dat is opgesteld door het ingenieursbureau Van Kleef (13 juni 2003). Dit plan van aanpak omvat echter alleen een globale planning en wel van het tijdsbeslag en doorlooptijd van de werkzaamheden van het ingenieursbureau. Een planning van het gehele project, inclusief werkzaamheden van de gemeentelijke afdelingen, het ingenieursbureau, het inkoopbureau en de aannemer en de volgtijdelijkheid van de werkzaamheden die verricht moeten worden, is niet opgesteld. Door afwezigheid van een dergelijke planning zijn dientengevolge ook geen capaciteitsafspraken gemaakt en ontbreken ook afspraken over bewaking van de planning. Het ontbreken van een tijdsplanning houdt risico s in. Immers als een referentie ontbreekt waaraan de realisatie afgemeten kan worden, wordt mogelijk pas in een (te) laat stadium ontdekt dat een project achter loopt op de planning. De rekenkamercommissie kan niet vaststellen of de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever gedurende het project steeds tijdig zijn geïnformeerd over het niet halen van de planning. Door het ontbreken van duidelijke ijkpunten heeft de rekenkamercommissie ook niet kunnen vaststellen of de raad hierover tijdig is geïnformeerd. De rekenkamercommissie wijst erop dat beheersing van het aspect tijd in belang toeneemt, indien de gemeente aanspraak maakt op subsidies. Voor het project is subsidie aangevraagd bij de Dienst Landelijk Gebied. De verplichte termijn waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om zodoende aanspraak te maken op de subsidie, zouden onderdeel moeten zijn van een integrale planning. 3.2-B Financiën Voor de uitvoering van grote projecten zal in de regel een budget aan de raad moeten worden gevraagd. Het is niet ongebruikelijk om hierbij onderscheid te maken tussen een voorbereidingskrediet (om het project voor te bereiden) en een uitvoeringskrediet. In deze paragraaf staat de calculatie van de budgetten en de interne beheersing van de budgetten centraal. In hoofdstuk 4 zal specifiek op de besluitvorming ten aanzien van het ter beschikking stellen van kredieten worden ingegaan. Sturen op financiële middelen vertrekt vanuit een begroting. Daarbij zullen er in de beginfase van het project nog veel onzekerheden zijn en zal er met grovere schattingen moeten worden gewerkt. Naarmate een project vordert kan bijstelling van de begroting plaats vinden. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 16

17 In de voorjaarsnota 2003 wordt melding gemaakt van een benodigd krediet van voor externe inhuur om alle werkzaamheden die samenhangen met het GRP uit te voeren (voorbereiding). De rekenkamercommissie heeft geen specificatie van deze begrote kosten aangetroffen, waarbij de kosten verdeeld zijn naar de onderdelen uit het GRP en het project riolering buitengebied in het bijzonder. In het college advies (juni 2007) wordt gemeld dat de voorbereidingskosten voor het totale project uiteindelijk circa zullen bedragen ( voor het ingenieursbureau, voor het inkoopbureau). Volgens de notitie komt bij dit bedrag aan externe kosten nog voor toezicht van het ingenieursbureau tijdens de uitvoeringsfase van het project. Doordat vooraf niet is gespecificeerd welk deel van het voorbereidingskrediet ( ) bestemd is voor het project riolering buitengebied is niet vast te stellen of het budget toereikend is of dat er sprake is van een overschrijding op de voorbereidingskosten. Verder merkt de rekenkamercommissie op dat in de begroting geen toerekening is aangetroffen van interne uren aan het project. De bestede uren die gemaakt zijn door voornamelijk de afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud (NWO) en het managementteam tijdens de voorbereidingsfase zijn niet toegerekend aan projecten. De begroting betreft derhalve de verwachte externe kosten die gemaakt zullen worden. In de meerjarenbegroting heeft de rekenkamercommissie een bedrag voor de uitvoering aangetroffen van (najaarsnota 2003). Dit bedrag beschouwt de rekenkamercommissie als een eerste schatting. In het plan riolering in Oostflakkee, welke in de raadsvergadering van 13 mei 2004 is besproken, is de begroting voor het project aangescherpt. In de notitie krijgt de raad drie keuzemogelijkheden met financiële berekeningen voorgelegd over de aansluiting van panden op een voorziening. De raad besluit te kiezen voor variant B, een combinatie van drukriolering in kwetsbare gebieden en een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) in de rest van het buitengebied. De uitgaven waren geraamd op maximaal Tabel 3-B begroting project riolering buitengebied mei gebied voorziening aansluitingen investering kwetsbaar gebied drukriolering resterend gebied IBA Tevens wordt besloten aan de eigenaren van de percelen, waar een IBA wordt aangelegd door de gemeente, een eigen bijdrage van per aansluiting te vragen. Dit zal in totaal een dekking op de kosten generen van De rekenkamercommissie heeft op basis van het raadsbesluit van 13 mei 2004 geen aanpassingen in de najaarsnota 2004 en de programmabegroting 2005 aangetroffen van de oorspronkelijke raming van Eerst bij raadsbesluit van 12 mei 2005 is een bedrag van aan de begroting toegevoegd (13 e begrotingswijziging 2005). 3.2-C Kwaliteit Om op de kwaliteit van een project te kunnen sturen is het van belang te definiëren wat het beoogde resultaat dient te zijn. Uit het plan riolering in Oostflakkee zijn de volgende projectdoelen af te leiden: 2 Het plan riolering in Oostflakkee bevat geen totaaltelling. In de raadsvergadering heeft de raad gekozen voor variant B uit het plan. De verwachte kosten van deze variant bij 333 aansluitingen is Tezamen met de investering voor drukriolering in het kwetsbaar gebied ad maakt dit Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 17

18 291 panden (355 aansluitingen) in het buitengebied hebben geen rioolvoorziening. Deze ongezuiverde lozingen dienen voor 1 januari 2005 gesaneerd te zijn; 15 panden (22 aansluitingen) in het kwetsbare gebied moeten worden aangesloten op drukriolering; 276 panden (333 aansluitingen) aansluiten op een door de gemeente te treffen voorziening, Individuele Behandeling Afvalwater (IBA); voor 2005 dient de gemeente gereed te zijn met aansluiting van percelen op de riolering; een gedegen informatietraject voor de bewoners in het buitengebied. De projectdoelen zijn in de loop van de voorbereiding op meerdere punten aangepast. Zo zijn er wijzigingen in het aantal aansluitingen, in de voorziening die getroffen wordt, maar ook in de realisatie van de einddatum van het project. De rekenkamercommissie heeft getracht de projectdoelen duidelijk te krijgen maar is hier niet in geslaagd. De gewenste productkwaliteit wordt voorts afgeleid uit het bestek. De rekenkamercommissie heeft de totstandkoming van het bestek niet in het onderzoek betrokken. De uitvoering van het project is tijdens het onderzoek aangevangen. De rekenkamercommissie heeft dientengevolge in dit onderzoek niet kunnen betrekken op welke wijze de gemeente toezicht houdt op de uitvoering, de gewenste productkwaliteit en de projectdoelen. De rekenkamercommissie merkt op dat de gemeente externe deskundigheid heeft ingehuurd om het bestek te vervaardigen en om de aanbesteding volgens de regels uit te voeren. Met de wetenschap dat problemen ontstonden tussen de gemeente en de aannemer over het interpretatie van het bestek, rijst bij de rekenkamercommissie de vraag, op welke wijze de gemeente inhoud heeft geven aan haar opdrachtgeversrol. Immers, indien de gemeente externe deskundigheid inhuurt omdat zij op dit gebied over onvoldoende specifieke kennis beschikt, mag de gemeente een goed resultaat verwachten van de ingehuurde partij. Nu het resultaat niet naar verwachting is, zou de rekenkamercommissie verwachten dat de gemeente kritisch is naar deze partij. Bij opdrachtgeversschap hoort immers ook een evaluatiemoment waarbij de opdrachtgever zich ervan vergewist dat de kwaliteit van geleverde dienst in overstemming is met het gewenste resultaat. De commissie heeft deze evaluatie echter niet aangetroffen. 3.3 Rolverdeling binnen het project 3.3-A Verschillende rollen Bij aanvang van een project dient duidelijkheid te bestaan over de rolverdeling in het project. Naarmate meerdere afdelingen of externe partijen betrokken zijn bij het project neemt het belang van een duidelijke rolverdeling toe. Daarbij kan gekozen worden om voor het project een aparte projectorganisatie op te zetten of de aansturing vanuit de ambtelijke lijn te doen plaatsvinden. Gekozen is om het project riolering buitengebied in de lijn uit te voeren. Welke keuze men ook maakt, minimaal moet bepaald zijn wie de projectleider, wie de ambtelijk opdrachtgever en wie de bestuurlijke opdrachtgever is. Per rol dient expliciet gemaakt te worden: wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de onderscheiden rollen zijn binnen het project; op welke wijze de verantwoordelijken elkaar tijdens het project informeren. In de Budgetregeling is de rolverdeling binnen de gemeente vastgelegd. Het college is verantwoordelijk is voor de tijdige, juiste en volledige realisatie van de beleidsdoelstellingen, die behoren bij alle in de begroting opgenomen budgetten (artikel 3). Het college kan het beheer van de budgetten mandateren aan het managementteam. Deze mandatering heeft Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 18

19 volgens de mandaatregeling ook plaatsgevonden. Het managementteam bestaat volgens de Organisatieverordening uit de gemeentesecretaris, de adjunct-secretaris en de gemeentecontroller (adviserend lid). Het managementteam kan het beheer door mandateren aan de afdelingshoofden. 3.3-B Bestuurlijk opdrachtgever Het project riolering buitengebied is vanaf de najaarsnota 2003 (november 2003) opgenomen in de meerjarenbegroting. In de programmabegroting 2004 is het project tevens aangemerkt als beleidsaccent (wat gaan we doen). Vanaf 2003 is het project dan ook aan te merken als een beleidsdoelstelling. In eerste aanleg is het college als geheel verantwoordelijk voor het project. Afgeleid hiervan is de portefeuillehouder binnen het college bestuurlijk eerst verantwoordelijk en daarmee ook de bestuurlijke opdrachtgever van het project riolering buitengebied. De rekenkamercommissie heeft meerdere adviezen aan het college aangetroffen van het managementteam en het afdelinghoofd NWO aangaande het project riolering buitengebied. Dit betroffen adviezen ter voorbereiding van besluiten die het college dient te nemen. Hierbij valt te denken aan adviezen over de eigen bijdrage, instemming met programma van eisen, voorstellen voor kredietverlening, et cetera. De rekenkamercommissie heeft geen periodieke voortgangsrapportage over het project aangetroffen. De rekenkamercommissie kan hierdoor niet verifiëren op welke wijze het managementteam de bestuurlijk opdrachtgever tussentijds informeert. Bijvoorbeeld in de periode april 2003 tot en met juli 2004 heeft de commissie geen adviezen of rapportages aangetroffen. Het is de rekenkamercommissie dan ook niet duidelijk op welke wijze de bestuurlijk verantwoordelijke zich bij de voorbereiding van het project ervan heeft vergewist of het beleidsdoel tijdig, juist en volledig haalbaar is. 3.3-C Ambtelijk opdrachtgever Het managementteam heeft volgens de Organisatieverordening (artikel 18) een aansturende rol in projecten, namelijk: 1. het bevorderen van een geïntegreerde wijze van werken, afstemming van activiteiten van de verschillende taakgebieden en bewerkstelligen van het oplossen van eventuele knelpunten; 2. het maken van afspraken voor werkzaamheden die in aanmerking komen voor een interdisciplinaire (projectsgewijze) aanpak. De rekenkamercommissie heeft geen werkafspraken tussen de afdelingen aangetroffen. Ook heeft de commissie geen overlegverslagen of beslisdocumenten aangetroffen als uitkomst van interdisciplinaire bijeenkomsten. De commissie heeft derhalve niet kunnen vaststellen of deze bijkomsten plaats hadden, wat de frequentie was en welke afspraken zijn gemaakt. Ook heeft de rekenkamercommissie geen voortgangsrapportage aangetroffen waarin de projectleider rapporteert aan het managementteam over het project. De commissie stelt dan ook vast dat de rolverdeling binnen het project niet is geformaliseerd. De rekenkamercommissie heeft in de collegeadviezen overigens wel signalen aangetroffen dat een meer geformaliseerde aanpak vanuit de lijn, dan wel een aparte projectbenadering wenselijk was. In januari 2003 wordt in een collegeadvies ondermeer gemeld: De wijze waarop het innen van een eigen bijdrage in de aanlegkosten plaatsvindt is een aandachtspunt. Dit kan via een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van een exploitatieverordening of via baatbelasting. Een privaatrechtelijke overeenkomst geniet de voorkeur. Deze materie is echter zo complex dat hiernaar nader onderzoek nodig is. Te zijner tijd wordt u hierover apart geadviseerd. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 19

20 Goede voorlichting is van groot belang voor de acceptatie van de aanleg van riolering. ( ) Het communicatieplan zal nog nader moeten worden uitgewerkt door het taakgebied BBCO in overleg met het ZHEW. Dit plan moet direct na besluitvorming raad worden opgepakt In een collegeadvies van maart 2003 wordt gemeld dat het project nadere uitwerking behoefde. De aannames zouden te grof zijn en een operationele planning ontbrak. De rekenkamercommissie heeft op deze aangedragen punten geen initiatieven vanuit het management aangetroffen waaruit blijkt dat onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de privaatrechtelijke overeenkomst voor inning van een eigen bijdrage of dat overleg is gepleegd met het taakgebied BBCO over communicatie. In paragraaf 3.2-A heeft de rekenkamercommissie al opgemerkt dat een uitgewerkte planning ontbreekt. Ook hierop heeft de rekenkamercommissie geen nadere documentatie aangetroffen. 3.3-D Projectleidersrol Door het ontbreken van documentatie over een interdisciplinair overleg is het de rekenkamercommissie onvoldoende duidelijk geworden bij wie de rol van projectleider voor dit project integraal is neergelegd. Wel is duidelijk dat het hoofd taakgebied NWO aangewezen is als projectleider. Echter uit de onderzochte dossiers blijkt dat het hoofd taakgebied NWO met name verantwoordelijk/ initiatiefnemer is voor de technische onderdelen uit het project, zoals voorbereiding van het plan van eisen voor de aanbesteding. Andere deeltaken zoals de coördinatie van de communicatie naar burgers of het opstellen van een bekostigingsbesluit zijn niet expliciet aan het hoofd geadresseerd. De rekenkamercommissie leidt daaruit af dat het hoofd taakgebied NWO niet de projectleider is voor het gehele project. Overigens heeft de commissie ook niet aangetroffen dat taken zoals het opstellen van een communicatieplan of het opstellen van een bekostigingsbesluit bij een andere taakgebied zijn neergelegd. 3.3-E Onderzoek Deloitte Consultancy In januari 2006 heeft Deloitte Consultancy onderzoek gedaan naar de aanbesteding en het kostenverhaal van het project riolering buitengebied. Het mislopen van de eigen bijdrage is volgens het rapport gelegen in het ontbreken van een bekostigingsbesluit. Het taakgebied Grond en Bedrijf had naar verwachting het taakgebied Nieuwe Werken en Onderhoud hierop kunnen wijzen mits overleg hierover had plaatsgehad. Het uitblijven van een projectorganisatie word als gemis aangemerkt. Deloitte komt dan ook met een aantal voorstellen voor de inrichting van een projectorganisatie. De rekenkamercommissie vraagt zich af waarom de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers niet meer aandacht hebben besteed aan de opvolging van de aanbevelingen. De ambtelijke opdrachtgever heeft de rekenkamercommissie medegedeeld geen opvolging te hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport omdat het rapport bestemd zou zijn voor de gemeenteraad. Dat het rapport in eerste instantie niet voor de organisatie is geschreven is naar de mening van de rekenkamercommissie niet doorslaggevend. 3.4 Structuur besluitvorming 3.4-A Planning inschakelen raad Aan structurering van besluitvorming hecht de rekenkamercommissie groot belang, omdat dit in belangrijke mate bijdraagt aan de voorspelbaarheid van het project voor de opdrachtgever. Veel besluiten die in een project genomen worden, zijn vooraf te plannen. In een besluitvormingsanalyse worden beslismomenten op iedere faseovergang in kaart Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 20

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Rekenkamercommissie de Groene Rand Maart 2010 Voorwoord Voor u ligt het rapport naar aanleiding van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie uitvoerde

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie