ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE"

Transcriptie

1 EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008

2 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 VOORWOORD 5 SAMENVATTING 7 1. ONDERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE Aanleiding Onderzoeksopzet project riolering buitengebied A Doelstelling B Onderzoeksvragen C Afbakening Opbouw rapport KADERS AANPAK GROTE PROJECTEN Kaders volgens de verordeningen Beschrijving administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen Conclusie DE BEHEERSING VAN HET PROJECT RIOLERING BUITENGEBIED Inleiding Sturen op projectresultaat A Tijd B Financiën C Kwaliteit Rolverdeling binnen het project A Verschillende rollen B Bestuurlijk opdrachtgever C Ambtelijk opdrachtgever D Projectleidersrol E Onderzoek Deloitte Consultancy Structuur besluitvorming A Planning inschakelen raad B Besluitvorming door het college Conclusie BESLUITVORMING DOOR DE RAAD Inleiding Voorbereidingskrediet Kadernota Riolering in Oostflakkee Kredietverlening A Rioleringsbeleid B Gevolgen kapitaallasten en rioolrecht C Kredietvotering D Aanbestedingsmethode E Najaarsnota Informatievoorziening aan de raad over de voortgang Conclusie onderzoeksvragen CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies 27 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 3

4 5.2 Aanbevelingen REACTIE COLLEGE VAN B&W OOSTFLAKKEE EN NAWOORD Reactie College van B&W Nawoord rekenkamercommissie 30 BIJLAGE A PASSAGES UIT VERORDENINGEN AANGAANDE PROJECTEN 31 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 4

5 Voorwoord De gemeenteraad was unaniem in haar verzoek aan de rekenkamercommissie om een onderzoek te doen naar het project riolering buitengebied. De insteek van het onderzoek diende gericht te zijn op het lering trekken uit dit project in relatie met andere grote projecten die de gemeente onderhanden heeft zoals de aanleg van een regionaal bedrijventerrein. In dit complexe project heeft de gemeente een aantal forse tegenvallers te verwerken gekregen, waarover in de raad stevig is gedebatteerd. De rapportage en aanbevelingen kunnen allereerst gelezen worden als bevindingen over een zelfstandig project. Daarnaast wijst de rekenkamercommissie nadrukkelijk erop dat het onderzoek en de aanbevelingen tevens geduid kunnen worden in de uitdaging waarvoor de gemeente staat om zich te transformeren van een beheergemeente tot een ontwikkelgemeente. Op deze ontwikkeling wordt ook in het bestuurskrachtonderzoek Goeree- Overflakkee Rentmeesterschap tussen verleden en toekomst gewezen. De rekenkamercommissie biedt u hierbij het eerste rekenkamerrapport voor Oostflakkee aan. De commissie heeft voor haar onderzoek informatie verzameld bij medewerkers van de gemeente Oostflakkee, in het bijzonder de heer J. Van Steenselen, de heer A.J.M De Jonge, waarvoor dank. Namens de rekenkamercommissie, Mevrouw drs. C.J. Vree RA voorzitter Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 5

6 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 6

7 Samenvatting Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan naar de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied. De commissie heeft onderzocht welke verbeterpunten mogelijk zijn in de aanpak van grote (aanbesteding)projecten alsook of de raad gedurende het gehele proces voldoende is geïnformeerd. De gemeente is in 2003 aangevangen met de voorbereiding van het project. Het project is ten tijde van het rapport in de afrondende fase (medio 2008). De doorlooptijd van het project omspant derhalve een periode van circa vijf jaar. In dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie met name de voorbereiding van het project kunnen bestuderen. Daartoe heeft de rekenkamercommissie allereerst gekeken naar de algemene kaders die de gemeente hanteert bij dergelijke projecten. De commissie constateert dat gemeente Oostflakkee niet beschikt over een beschrijving van de administratieve organisatie en procedures. Een dergelijke leidraad zou een consistente en eenduidige wijze van opereren binnen de gemeente kunnen bevorderen en helpt het risico op onduidelijkheden bij de toedeling van verantwoordelijkheden in een project te reduceren. Deze consistente, duidelijk aanpak heeft de rekenkamercommissie dan ook gemist in het project riolering buitengebied. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop de beheersing van het project riolering buitengebied heeft plaats gehad. In het bijzonder is bezien hoe op het projectresultaat wordt gestuurd, of binnen het project een duidelijke rolverdeling is afgesproken, en of de besluitvorming helder is gestructureerd. De rekenkamercommissie concludeert dat het college bij aanvang van het project riolering buitengebied zich onvoldoende bewust is geweest van de integrale aanpak die voor dit project vereist was. Veel van de afzonderlijke bevindingen van de rekenkamercommissie vloeien voort uit het achterwege blijven van een duidelijke projectstructuur. Er is sprake van onvoldoende beheersing van het project, met name van de aspecten tijd en de kwaliteit. Ook later zijn geen concrete stappen ondernomen om de integrale samenwerking alsnog te bevorderen, terwijl de gebeurtenissen tijdens de voorbereiding van het project hier wel aanleiding toe gaven. De rekenkamercommissie noemt ondermeer het wegvallen van de eigen bijdrage van bewoners en het adviesrapport hierover, de onderhandelingen met de aannemer en het niet tijdig kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden. Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met opdrachten die projectmatig werken noodzakelijk maken. Het is dan ook van belang dat tijdig wordt onderkend wanneer een projectmatige aanpak noodzakelijk is. Tot slot heeft de rekenkamercommissie de informatievoorziening aan de raad en de daarop gebaseerde besluitvorming bestudeerd. De rekenkamercommissie is van mening dat de kwaliteit van de informatie aan de raad over het project riolering buitengebied niet voldoende was. De raad is weliswaar regelmatig geïnformeerd, maar de verstrekte informatie is moeilijk te doorgronden en stemt onderling niet altijd overeen. De raad heeft zich dientengevolge onvoldoende kunnen kwijten van zijn toezichthoudende taak. In dit licht beveelt de rekenkamercommissie het College van B&W aan om: een beschrijving te maken van de administratieve organisatie ten einde over een leidraad te beschikken om op consistente en eenduidige wijze te opereren binnen de gemeente; Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 7

8 bij opdrachten van enige omvang expliciet een afweging te maken of deze projectmatig dienen te worden opgepakt; grote projecten stelselmatig in het projectteam te evalueren om tijdig in samenspraak met de raad - lessen te trekken indien inschattingen niet uitkomen. De rekenkamercommissie beveelt de raad aan om: in de beknopte verslaglegging in de commissies tenminste de adviezen aan de raad te vermelden en de kernpunten uit de discussie vast te leggen; expliciet kaders te stellen over de hoogte van uitgaven waarboven expliciete kredietvotering door de raad nodig is; expliciet kaders te stellen over de informatie, die in dergelijke gevallen nodig wordt geacht om de kaderstellende- en controlerende taak te kunnen invullen. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 8

9 1. Onderzoek rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 1.1 Aanleiding In 1998 heeft de gemeenteraad van Oostflakkee het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Onderdeel van dit plan was het terugdringen van de ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater in het buitengebied. In 2003 is de gemeente gestart met de voorbereiding van een aansluitplan buitengebieden. De voorbereiding heeft echter aanmerkelijk vertraging opgelopen. De aanbesteding van het werk heeft daardoor eerst in 2006 kunnen plaatsvinden. Vanwege verschil van inzicht tussen de gemeente en de aannemer heeft vervolgens ook de uitvoering vertraging opgelopen en is deze eerst eind 2007 gestart. In de keuze voor dit verzoekonderzoek heeft de gemeenteraad de lange doorlooptijd van dit project laten meewegen. Daarbij bestaat de indruk bij de raadsleden dat de kosten voor uitvoering van het project hoger zijn uitgekomen dan was begroot. Zo is besloten af te zien van de voorgenomen inning van een eigen bijdrage van de eigenaren van de percelen in het buitengebied als bijdrage in de gemeentelijke kosten. Ook is Europese subsidie voor het project misgelopen doordat de uitvoering volgens de subsidieregels te laat is gestart. Raadsleden vragen zich in dit licht af of de gemeente dergelijke grote projecten in voldoende mate beheerst. 1.2 Onderzoeksopzet project riolering buitengebied 1.2-A Doelstelling De rekenkamercommissie streeft met het onderzoek na transparantie te bieden in de besluitvorming, voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied. Vanuit deze probleemanalyse zal in kaart gebracht worden welke verbeterpunten mogelijk zijn in de aanpak van grote (aanbesteding)projecten. Tevens zal de rekenkamercommissie onderzoeken of de raad gedurende het proces voldoende is geïnformeerd. De commissie zal dit ondermeer doen door de bestaande mandaatstructuur in kaart te brengen, waarbij uitdrukkelijk zal worden bezien of deze voldoende waarborgen biedt voor een tijdige en volledige informatie van de verschillende bestuurslagen. 1.2-B Onderzoeksvragen De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke kaders heeft de raad gesteld voor de voorbereiding en uitvoering van grote projecten in het algemeen en het project riolering buitengebied in het bijzonder? De rekenkamercommissie zal hiertoe documenten onderzoeken zoals raads- en collegebesluiten, aanbestedingsbeleid, administratieve organisatie en de daarop gebaseerde procesbeschrijvingen. 2. Op welke wijze heeft de voorbereiding en uitvoering van het project riolering buitengebied plaatsgevonden en is de raad hierover tijdig en volledig geïnformeerd? De commissie zal hiertoe onderzoek doen naar plan van aanpak, interne notities, gespreksverslagen, ambtelijke adviezen en dergelijke. Ook zal de commissie interviews houden met betrokken ambtenaren en waar nodig met de bestuurlijk verantwoordelijken. Tevens zal de bestaande mandaatstructuur worden onderzocht en de eventueel bestaande Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 9

10 afspraken tussen raad en college inzake informatieverstrekking. De commissie zal tevens onderzoeken of deze afspraken voldoende waarborgen bieden voor de raad om zijn wettelijke controletaak goed in te vullen. Hiertoe zal de commissie de rapportages onderzoeken, die aan de raad over de voortgang van dit project zijn uitgebracht. 1.2-C Afbakening Dit onderzoek richt zich conform het verzoek van de raad op het project riolering buitengebied. In dit onderzoek is informatie meegenomen tot aan de najaarsnota Dit betreft overwegend informatie over de voorbereiding van het project. 1.3 Opbouw rapport Allereerst zal de rekenkamercommissie in hoofdstuk 2 onderzoeken welke kaders gelden in de gemeente Oostflakkee met betrekking tot het realiseren van grote projecten. In hoofdstuk 3 zal de commissie onderzoeken of de beheersing van het project riolering buitengebied voldoet aan de kaders die de raad gesteld heeft voor grote projecten. In hoofdstuk 4 zal worden stilgestaan bij de wijze waarop de raad over de voorbereiding en uitvoering van het project is geïnformeerd. In hoofdstuk 5 volgen conclusies en aanbevelingen. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 10

11 2. Kaders aanpak grote projecten 2.1 Kaders volgens de verordeningen De aanleg van riolering in het buitengebied is aan te merken als een groot project. 1 Een project kenmerkt zich door een duidelijk begin en eind, beperkte middelen om het resultaat te bereiken en een eenmalige uitgave om het gestelde doel te realiseren. Projecten kunnen sterk variëren in complexiteit. Van een groot project is sprake indien er bij de realisatie van zo een project meerdere disciplines en afdelingen betrokken zijn, er een apart budget nodig is en er sprake is van een aanmerkelijk politiek of financieel risico. Alvorens de voorbereiding en de uitvoering van het project riolering buitengebied nader te analyseren, is de rekenkamercommissie nagegaan welke kaders binnen de gemeente Oostflakkee zijn vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van grote projecten door de gemeente. De Gemeentewet schrijft voor dat de raad bij verordening uitgangpunten vaststelt voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie (artikel 212, lid1). Dit wetsartikel is de kapstok op basis waarvan gemeenteraden een Financiële beheersverordening vaststellen. In de gemeente Oostflakkee is de Beheersverordening in werking getreden met ingang van 1 mei Deze verordening schrijft voor dat het college de administratieve organisatie inricht en vastlegt op welke wijze die inrichting plaats vindt (artikel 3, lid 4). In de beschrijving van de administratieve organisatie zal terug te vinden moeten zijn hoe de gemeente normaliter omgaat met de verschillende facetten van voorbereiding en uitvoering van grote projecten, wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen in dit proces zijn en op welke momenten beslissingen aan college en/of raad moeten worden voorgelegd. Afgeleid van de Beheersverordening heeft het college per 1 juni 2001 een Budgetregeling vastgesteld. Deze regeling geeft kaders voor de beslissingsbevoegdheden ten aanzien van financiële middelen. Wanneer mag een budgethouder een verplichting aan gaan en aan welke regels is die budgethouder dan gebonden? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de budgethouder? Wat moet de budgethouder doen als de taken, waarvoor hij budget heeft toegewezen gekregen niet tijdig of volledig uitgevoerd kunnen worden? Eveneens afgeleid van de Beheersverordening is de Organisatieverordening Oostflakkee (1 januari 2002). Deze verordening gaat expliciet in op de taken die verschillende sectoren hebben en op welke wijze de sectoren dienen samen te werken indien een project sectoroverschrijdend plaats vindt (artikelen 12, 18 en 25). Tot slot dient ook een aanbestedingsvoorschrift onderdeel uit te maken van de vastgestelde kaders. Dit schrijft de Budgetregeling 2001 voor (artikel 7). Het aanbestedingsproces vormt immers een belangrijk onderdeel van menig groot project. De passages uit de verordeningen die betrekking hebben op de voorbereiding en de uitvoering van grote projecten zijn in bijlage A opgenomen. In tabel 2-A zijn de normen weergegeven waaraan de rekenkamercommissie toetst. 1 Vgl. Kraijo, E., Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid, 2005, pag. 23 e.v. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 11

12 Tabel 2-A Normen naleving verordeningen en regelgeving Norm Het college legt de administratieve organisatie en procedures vast in beschrijvingen. Aanwezigheid van en bekendheid met werkafspraken over de verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van projecten die afdelingoverschrijdend uitgevoerd worden. Het college houdt zich bij het doen van aanbestedingen aan de geldende aanbestedingsvoorschriften. De rekenkamercommissie hecht eraan inzichtelijk te maken welke kwalificaties bij de toetsing worden gehanteerd. De commissie geeft per norm één van de volgende kwalificaties: goed; aan de norm is volledig voldaan; voldoende; aan de norm is grotendeels voldaan; onvoldoende; de rekenkamercommissie heeft informatie over de norm aangetroffen, maar op belangrijke punten ontbreekt informatie of de informatie voldoet niet geheel aan de norm; ontoereikend; de rekenkamercommissie heeft geen informatie over de norm aangetroffen of de informatie is onjuist, niet actueel, of de procedure/ wet wordt niet nageleefd. De rekenkamercommissie wijst erop dat een kwalificatie steeds gelezen dient te worden in samenhang met de desbetreffende paragraaf met bevindingen. 2.2 Beschrijving administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen Om te kunnen beoordelen of het project riolering buitengebied conform de geldende kaders is uitgevoerd, zou de rekenkamercommissie de bevindingen willen toetsen aan de beschrijving van de administratieve organisatie en procedurebeschrijvingen. Een beschrijving van de administratieve organisatie richt zich weliswaar op de formele structuur van de organisatie, maar dient ook leiddraad te zijn voor de handelswijze in de praktijk. Actuele en toereikende procedurebeschrijvingen helpen structuur aan te brengen in de wijze waarop het gemeentelijk apparaat opereert. Indien procedures, werkafspraken en verantwoordelijkheden niet vastliggen, bestaat het risico dat de uitvoering van de werkzaamheden niet eenduidig en consistent plaatsvindt of dat zelfs sommige werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Daarnaast bestaat het risico op onduidelijkheid in de verantwoordelijkheidstoedeling. De rekenkamercommissie stelt vast dat het college geen beschrijving heeft opgemaakt van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden noch van procedures en werkafspraken (administratieve organisatie), zoals uit de Beheersverordening mag worden afgeleid. Door het ontbreken van een beschrijving van de administratieve organisatie heeft de rekenkamercommissie niet op voorhand kennis kunnen nemen van de wijze waarop binnen de gemeente projecten worden voorbereid en uitgevoerd. Wel heeft de rekenkamercommissie kunnen nagaan in hoeverre door de gemeente is voldaan aan de algemene normen zoals weergegeven in bijlage A. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht. De rekenkamercommissie heeft ook niet op voorhand kennis kunnen nemen van werkafspraken die gemaakt zijn over de wijze waarop verantwoordelijkheden binnen projecten worden verdeeld. De verantwoordelijkheden zijn namelijk niet vastgelegd of geformaliseerd. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 12

13 Tot slot stelt de rekenkamercommissie vast dat de raad ten tijde van de besluitvorming met betrekking tot het project riolering buitengebied in 2005 geen aanvullende kaders heeft vastgesteld voor de aanbesteding. Het college tekent hierbij aan dat de raad op 4 juni 1987 heeft besloten waar nodig in elk kredietvoorstel de manier van aanbesteden aan te geven. Bespreking daarvan verlangt volgens het college geen apart raadsbesluit. De rekenkamercommissie stelt zich op het standpunt dat bij ontbreken van een vastgesteld aanbestedingsbeleid de raad steeds een besluit dient te nemen over de vorm waarin aanbesteed zal worden. Met ingang van 1 mei 2006 heeft de raad inmiddels een Inkoop- en aanbestedingsprocedure vastgesteld. 2.3 Conclusie In tabel 2-B is het oordeel van de rekenkamercommissie opgenomen aangaande de normen die gelden voor naleving van de verordeningen en regelgeving. Tabel 2-B oordeel normen naleving verordeningen en regelgeving Norm Oordeel 1. aanwezigheid administratieve organisatie Ontoereikend 2. bekendheid en aanwezigheid werkafspraken Ontoereikend 3. naleving aanbestedingsvoorschriften Geen oordeel De rekenkamercommissie concludeert dat het college geen invulling heeft gegeven aan de bepalingen van de Beheersverordening en de Organisatieverordening om de administratieve organisatie en procedures te beschrijven. Hierdoor ontbreekt een leidraad om op consistente en eenduidige wijze te opereren binnen de gemeente. Dit geldt derhalve ook voor de uitvoering van grote projecten. Voorts loopt de gemeente op deze wijze het risico op onduidelijkheden bij de toedeling van verantwoordelijkheden. De rekenkamercommissie is van mening dat een duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden van evident belang is voor de succesvolle uitvoering van grote projecten. Voorts concludeert de rekenkamercommissie dat eerst in mei 2006 een Inkoop- en aanbestedingbeleid is vastgesteld door de raad. In de periode voor mei 2006 golden geen specifieke aanbestedingsvoorschriften. Volgens de Budgetregeling echter dient het college zich bij aanbestedingen te houden aan de aanbestedingsvoorschriften. Bij het ontbreken van nadere voorschriften is naar het oordeel van de rekenkamercommissie het college gehouden de toestemming van de raad te vragen over al hetgeen normaliter in de voorschriften opgenomen zal zijn. Dit betreft ondermeer de wijze van aanbesteden. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 13

14 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 14

15 3. De beheersing van het project riolering buitengebied 3.1 Inleiding Het project voor de aanleg van riolering in het buitengebied omvat twee fasen. De eerste fase betreft de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, zoals het opstellen van een aansluitplan en het opstellen van een programma van eisen voor de aanbesteding. In deze voorbereidende fase heeft de gemeente externe deskundigheid ingehuurd van een ingenieursbureau en een inkoopbureau. De tweede fase is de uitvoerende fase, waarin de gecontracteerde aannemer de riolering aanlegt. Ten tijde van de aanvang van het rekenkameronderzoek (najaar 2007) werd de voorbereidende fase afgerond. De uitvoerende fase is gestart eind Het oordeel van de rekenkamercommissie over de beheersing van het project betreft dus overwegend de voorbereidende fase. De Organisatieverordening van de gemeente Oostflakkee bevat algemene normen ten aanzien van de wijze waarop projecten dienen te worden beheerst (zie bijlage A). Deze normen komen overeen met die in de literatuur over projectmanagement te vinden zijn. Naarmate een project meer (bestuurlijk) complex is en/of grotere risico s bevat, dienen er hogere eisen aan de projectbeheersing te worden gesteld. Dit betekent niet dat alle denkbare beheersmaatregelen dienen te worden getroffen. Deze dienen proportioneel te zijn in het licht van de verwachte complexiteit en risico s. Om een oordeel te kunnen geven over de beheersing van het project buitengebied, heeft de rekenkamercommissie naar de verschillende dimensies van projectbeheersing gekeken. Bezien is: a. hoe op het projectresultaat wordt gestuurd; b. of binnen het project een duidelijke rolverdeling is afgesproken; c. of de besluitvorming helder is gestructureerd. In tabel 3-A zijn de normen weergegeven waaraan de rekenkamercommissie de projectbeheersing heeft getoetst. Tabel 3-A Normen voor projectbeheersing Norm Een project wordt aangestuurd op het te behalen projectresultaat waarbij onderscheid wordt gemaakt naar aansturing op de aspecten tijd, financiën en kwaliteit Binnen het project zijn afspraken gemaakt over de rolverdeling De besluitvorming is gestructureerd De kwalificaties van de normen vindt plaats op dezelfde wijze als in paragraaf 2.1 is toegelicht. In de navolgende paragrafen zal op de drie dimensies van projectbeheersing worden ingegaan voor het project riolering buitengebied. In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op de besluitvorming door de raad. 3.2 Sturen op projectresultaat Projectbeheersing is gericht op een efficiënte inzet van middelen ten behoeve van de realisatie van het projectresultaat, waarbij men zich wapent tegen onverwachte Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 15

16 gebeurtenissen. Artikel 18 van de Organisatieverordening geeft aan dat er sturing dient plaats te vinden op de aspecten tijd, financiën, en kwaliteit (zie bijlage A). 3.2-A Tijd Bij sturing op tijd is een aantal zaken van belang: het inschatten van het tijdsbeslag benodigd voor het project; het inschatten van de benodigde doorlooptijd van het project; het maken van capaciteitsafspraken; het bewaken van planningsafspraken; en daar waar nodig planningsafspraken gedurende de looptijd van het project bijstellen. De rekenkamercommissie heeft geen planning aangetroffen van de het tijdsbeslag welke nodig is voor de voorbereiding en uitvoering van het project, noch een urenplanning voor intern en extern personeel. Ook heeft de commissie geen planning van de doorlooptijd aangetroffen. Gevraagd naar een urenplanning is verwezen naar het plan van aanpak dat is opgesteld door het ingenieursbureau Van Kleef (13 juni 2003). Dit plan van aanpak omvat echter alleen een globale planning en wel van het tijdsbeslag en doorlooptijd van de werkzaamheden van het ingenieursbureau. Een planning van het gehele project, inclusief werkzaamheden van de gemeentelijke afdelingen, het ingenieursbureau, het inkoopbureau en de aannemer en de volgtijdelijkheid van de werkzaamheden die verricht moeten worden, is niet opgesteld. Door afwezigheid van een dergelijke planning zijn dientengevolge ook geen capaciteitsafspraken gemaakt en ontbreken ook afspraken over bewaking van de planning. Het ontbreken van een tijdsplanning houdt risico s in. Immers als een referentie ontbreekt waaraan de realisatie afgemeten kan worden, wordt mogelijk pas in een (te) laat stadium ontdekt dat een project achter loopt op de planning. De rekenkamercommissie kan niet vaststellen of de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever gedurende het project steeds tijdig zijn geïnformeerd over het niet halen van de planning. Door het ontbreken van duidelijke ijkpunten heeft de rekenkamercommissie ook niet kunnen vaststellen of de raad hierover tijdig is geïnformeerd. De rekenkamercommissie wijst erop dat beheersing van het aspect tijd in belang toeneemt, indien de gemeente aanspraak maakt op subsidies. Voor het project is subsidie aangevraagd bij de Dienst Landelijk Gebied. De verplichte termijn waarbinnen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om zodoende aanspraak te maken op de subsidie, zouden onderdeel moeten zijn van een integrale planning. 3.2-B Financiën Voor de uitvoering van grote projecten zal in de regel een budget aan de raad moeten worden gevraagd. Het is niet ongebruikelijk om hierbij onderscheid te maken tussen een voorbereidingskrediet (om het project voor te bereiden) en een uitvoeringskrediet. In deze paragraaf staat de calculatie van de budgetten en de interne beheersing van de budgetten centraal. In hoofdstuk 4 zal specifiek op de besluitvorming ten aanzien van het ter beschikking stellen van kredieten worden ingegaan. Sturen op financiële middelen vertrekt vanuit een begroting. Daarbij zullen er in de beginfase van het project nog veel onzekerheden zijn en zal er met grovere schattingen moeten worden gewerkt. Naarmate een project vordert kan bijstelling van de begroting plaats vinden. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 16

17 In de voorjaarsnota 2003 wordt melding gemaakt van een benodigd krediet van voor externe inhuur om alle werkzaamheden die samenhangen met het GRP uit te voeren (voorbereiding). De rekenkamercommissie heeft geen specificatie van deze begrote kosten aangetroffen, waarbij de kosten verdeeld zijn naar de onderdelen uit het GRP en het project riolering buitengebied in het bijzonder. In het college advies (juni 2007) wordt gemeld dat de voorbereidingskosten voor het totale project uiteindelijk circa zullen bedragen ( voor het ingenieursbureau, voor het inkoopbureau). Volgens de notitie komt bij dit bedrag aan externe kosten nog voor toezicht van het ingenieursbureau tijdens de uitvoeringsfase van het project. Doordat vooraf niet is gespecificeerd welk deel van het voorbereidingskrediet ( ) bestemd is voor het project riolering buitengebied is niet vast te stellen of het budget toereikend is of dat er sprake is van een overschrijding op de voorbereidingskosten. Verder merkt de rekenkamercommissie op dat in de begroting geen toerekening is aangetroffen van interne uren aan het project. De bestede uren die gemaakt zijn door voornamelijk de afdeling Nieuwe Werken en Onderhoud (NWO) en het managementteam tijdens de voorbereidingsfase zijn niet toegerekend aan projecten. De begroting betreft derhalve de verwachte externe kosten die gemaakt zullen worden. In de meerjarenbegroting heeft de rekenkamercommissie een bedrag voor de uitvoering aangetroffen van (najaarsnota 2003). Dit bedrag beschouwt de rekenkamercommissie als een eerste schatting. In het plan riolering in Oostflakkee, welke in de raadsvergadering van 13 mei 2004 is besproken, is de begroting voor het project aangescherpt. In de notitie krijgt de raad drie keuzemogelijkheden met financiële berekeningen voorgelegd over de aansluiting van panden op een voorziening. De raad besluit te kiezen voor variant B, een combinatie van drukriolering in kwetsbare gebieden en een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) in de rest van het buitengebied. De uitgaven waren geraamd op maximaal Tabel 3-B begroting project riolering buitengebied mei gebied voorziening aansluitingen investering kwetsbaar gebied drukriolering resterend gebied IBA Tevens wordt besloten aan de eigenaren van de percelen, waar een IBA wordt aangelegd door de gemeente, een eigen bijdrage van per aansluiting te vragen. Dit zal in totaal een dekking op de kosten generen van De rekenkamercommissie heeft op basis van het raadsbesluit van 13 mei 2004 geen aanpassingen in de najaarsnota 2004 en de programmabegroting 2005 aangetroffen van de oorspronkelijke raming van Eerst bij raadsbesluit van 12 mei 2005 is een bedrag van aan de begroting toegevoegd (13 e begrotingswijziging 2005). 3.2-C Kwaliteit Om op de kwaliteit van een project te kunnen sturen is het van belang te definiëren wat het beoogde resultaat dient te zijn. Uit het plan riolering in Oostflakkee zijn de volgende projectdoelen af te leiden: 2 Het plan riolering in Oostflakkee bevat geen totaaltelling. In de raadsvergadering heeft de raad gekozen voor variant B uit het plan. De verwachte kosten van deze variant bij 333 aansluitingen is Tezamen met de investering voor drukriolering in het kwetsbaar gebied ad maakt dit Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 17

18 291 panden (355 aansluitingen) in het buitengebied hebben geen rioolvoorziening. Deze ongezuiverde lozingen dienen voor 1 januari 2005 gesaneerd te zijn; 15 panden (22 aansluitingen) in het kwetsbare gebied moeten worden aangesloten op drukriolering; 276 panden (333 aansluitingen) aansluiten op een door de gemeente te treffen voorziening, Individuele Behandeling Afvalwater (IBA); voor 2005 dient de gemeente gereed te zijn met aansluiting van percelen op de riolering; een gedegen informatietraject voor de bewoners in het buitengebied. De projectdoelen zijn in de loop van de voorbereiding op meerdere punten aangepast. Zo zijn er wijzigingen in het aantal aansluitingen, in de voorziening die getroffen wordt, maar ook in de realisatie van de einddatum van het project. De rekenkamercommissie heeft getracht de projectdoelen duidelijk te krijgen maar is hier niet in geslaagd. De gewenste productkwaliteit wordt voorts afgeleid uit het bestek. De rekenkamercommissie heeft de totstandkoming van het bestek niet in het onderzoek betrokken. De uitvoering van het project is tijdens het onderzoek aangevangen. De rekenkamercommissie heeft dientengevolge in dit onderzoek niet kunnen betrekken op welke wijze de gemeente toezicht houdt op de uitvoering, de gewenste productkwaliteit en de projectdoelen. De rekenkamercommissie merkt op dat de gemeente externe deskundigheid heeft ingehuurd om het bestek te vervaardigen en om de aanbesteding volgens de regels uit te voeren. Met de wetenschap dat problemen ontstonden tussen de gemeente en de aannemer over het interpretatie van het bestek, rijst bij de rekenkamercommissie de vraag, op welke wijze de gemeente inhoud heeft geven aan haar opdrachtgeversrol. Immers, indien de gemeente externe deskundigheid inhuurt omdat zij op dit gebied over onvoldoende specifieke kennis beschikt, mag de gemeente een goed resultaat verwachten van de ingehuurde partij. Nu het resultaat niet naar verwachting is, zou de rekenkamercommissie verwachten dat de gemeente kritisch is naar deze partij. Bij opdrachtgeversschap hoort immers ook een evaluatiemoment waarbij de opdrachtgever zich ervan vergewist dat de kwaliteit van geleverde dienst in overstemming is met het gewenste resultaat. De commissie heeft deze evaluatie echter niet aangetroffen. 3.3 Rolverdeling binnen het project 3.3-A Verschillende rollen Bij aanvang van een project dient duidelijkheid te bestaan over de rolverdeling in het project. Naarmate meerdere afdelingen of externe partijen betrokken zijn bij het project neemt het belang van een duidelijke rolverdeling toe. Daarbij kan gekozen worden om voor het project een aparte projectorganisatie op te zetten of de aansturing vanuit de ambtelijke lijn te doen plaatsvinden. Gekozen is om het project riolering buitengebied in de lijn uit te voeren. Welke keuze men ook maakt, minimaal moet bepaald zijn wie de projectleider, wie de ambtelijk opdrachtgever en wie de bestuurlijke opdrachtgever is. Per rol dient expliciet gemaakt te worden: wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de onderscheiden rollen zijn binnen het project; op welke wijze de verantwoordelijken elkaar tijdens het project informeren. In de Budgetregeling is de rolverdeling binnen de gemeente vastgelegd. Het college is verantwoordelijk is voor de tijdige, juiste en volledige realisatie van de beleidsdoelstellingen, die behoren bij alle in de begroting opgenomen budgetten (artikel 3). Het college kan het beheer van de budgetten mandateren aan het managementteam. Deze mandatering heeft Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 18

19 volgens de mandaatregeling ook plaatsgevonden. Het managementteam bestaat volgens de Organisatieverordening uit de gemeentesecretaris, de adjunct-secretaris en de gemeentecontroller (adviserend lid). Het managementteam kan het beheer door mandateren aan de afdelingshoofden. 3.3-B Bestuurlijk opdrachtgever Het project riolering buitengebied is vanaf de najaarsnota 2003 (november 2003) opgenomen in de meerjarenbegroting. In de programmabegroting 2004 is het project tevens aangemerkt als beleidsaccent (wat gaan we doen). Vanaf 2003 is het project dan ook aan te merken als een beleidsdoelstelling. In eerste aanleg is het college als geheel verantwoordelijk voor het project. Afgeleid hiervan is de portefeuillehouder binnen het college bestuurlijk eerst verantwoordelijk en daarmee ook de bestuurlijke opdrachtgever van het project riolering buitengebied. De rekenkamercommissie heeft meerdere adviezen aan het college aangetroffen van het managementteam en het afdelinghoofd NWO aangaande het project riolering buitengebied. Dit betroffen adviezen ter voorbereiding van besluiten die het college dient te nemen. Hierbij valt te denken aan adviezen over de eigen bijdrage, instemming met programma van eisen, voorstellen voor kredietverlening, et cetera. De rekenkamercommissie heeft geen periodieke voortgangsrapportage over het project aangetroffen. De rekenkamercommissie kan hierdoor niet verifiëren op welke wijze het managementteam de bestuurlijk opdrachtgever tussentijds informeert. Bijvoorbeeld in de periode april 2003 tot en met juli 2004 heeft de commissie geen adviezen of rapportages aangetroffen. Het is de rekenkamercommissie dan ook niet duidelijk op welke wijze de bestuurlijk verantwoordelijke zich bij de voorbereiding van het project ervan heeft vergewist of het beleidsdoel tijdig, juist en volledig haalbaar is. 3.3-C Ambtelijk opdrachtgever Het managementteam heeft volgens de Organisatieverordening (artikel 18) een aansturende rol in projecten, namelijk: 1. het bevorderen van een geïntegreerde wijze van werken, afstemming van activiteiten van de verschillende taakgebieden en bewerkstelligen van het oplossen van eventuele knelpunten; 2. het maken van afspraken voor werkzaamheden die in aanmerking komen voor een interdisciplinaire (projectsgewijze) aanpak. De rekenkamercommissie heeft geen werkafspraken tussen de afdelingen aangetroffen. Ook heeft de commissie geen overlegverslagen of beslisdocumenten aangetroffen als uitkomst van interdisciplinaire bijeenkomsten. De commissie heeft derhalve niet kunnen vaststellen of deze bijkomsten plaats hadden, wat de frequentie was en welke afspraken zijn gemaakt. Ook heeft de rekenkamercommissie geen voortgangsrapportage aangetroffen waarin de projectleider rapporteert aan het managementteam over het project. De commissie stelt dan ook vast dat de rolverdeling binnen het project niet is geformaliseerd. De rekenkamercommissie heeft in de collegeadviezen overigens wel signalen aangetroffen dat een meer geformaliseerde aanpak vanuit de lijn, dan wel een aparte projectbenadering wenselijk was. In januari 2003 wordt in een collegeadvies ondermeer gemeld: De wijze waarop het innen van een eigen bijdrage in de aanlegkosten plaatsvindt is een aandachtspunt. Dit kan via een privaatrechtelijke overeenkomst op basis van een exploitatieverordening of via baatbelasting. Een privaatrechtelijke overeenkomst geniet de voorkeur. Deze materie is echter zo complex dat hiernaar nader onderzoek nodig is. Te zijner tijd wordt u hierover apart geadviseerd. Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 19

20 Goede voorlichting is van groot belang voor de acceptatie van de aanleg van riolering. ( ) Het communicatieplan zal nog nader moeten worden uitgewerkt door het taakgebied BBCO in overleg met het ZHEW. Dit plan moet direct na besluitvorming raad worden opgepakt In een collegeadvies van maart 2003 wordt gemeld dat het project nadere uitwerking behoefde. De aannames zouden te grof zijn en een operationele planning ontbrak. De rekenkamercommissie heeft op deze aangedragen punten geen initiatieven vanuit het management aangetroffen waaruit blijkt dat onderzoek is gedaan naar bijvoorbeeld de privaatrechtelijke overeenkomst voor inning van een eigen bijdrage of dat overleg is gepleegd met het taakgebied BBCO over communicatie. In paragraaf 3.2-A heeft de rekenkamercommissie al opgemerkt dat een uitgewerkte planning ontbreekt. Ook hierop heeft de rekenkamercommissie geen nadere documentatie aangetroffen. 3.3-D Projectleidersrol Door het ontbreken van documentatie over een interdisciplinair overleg is het de rekenkamercommissie onvoldoende duidelijk geworden bij wie de rol van projectleider voor dit project integraal is neergelegd. Wel is duidelijk dat het hoofd taakgebied NWO aangewezen is als projectleider. Echter uit de onderzochte dossiers blijkt dat het hoofd taakgebied NWO met name verantwoordelijk/ initiatiefnemer is voor de technische onderdelen uit het project, zoals voorbereiding van het plan van eisen voor de aanbesteding. Andere deeltaken zoals de coördinatie van de communicatie naar burgers of het opstellen van een bekostigingsbesluit zijn niet expliciet aan het hoofd geadresseerd. De rekenkamercommissie leidt daaruit af dat het hoofd taakgebied NWO niet de projectleider is voor het gehele project. Overigens heeft de commissie ook niet aangetroffen dat taken zoals het opstellen van een communicatieplan of het opstellen van een bekostigingsbesluit bij een andere taakgebied zijn neergelegd. 3.3-E Onderzoek Deloitte Consultancy In januari 2006 heeft Deloitte Consultancy onderzoek gedaan naar de aanbesteding en het kostenverhaal van het project riolering buitengebied. Het mislopen van de eigen bijdrage is volgens het rapport gelegen in het ontbreken van een bekostigingsbesluit. Het taakgebied Grond en Bedrijf had naar verwachting het taakgebied Nieuwe Werken en Onderhoud hierop kunnen wijzen mits overleg hierover had plaatsgehad. Het uitblijven van een projectorganisatie word als gemis aangemerkt. Deloitte komt dan ook met een aantal voorstellen voor de inrichting van een projectorganisatie. De rekenkamercommissie vraagt zich af waarom de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers niet meer aandacht hebben besteed aan de opvolging van de aanbevelingen. De ambtelijke opdrachtgever heeft de rekenkamercommissie medegedeeld geen opvolging te hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport omdat het rapport bestemd zou zijn voor de gemeenteraad. Dat het rapport in eerste instantie niet voor de organisatie is geschreven is naar de mening van de rekenkamercommissie niet doorslaggevend. 3.4 Structuur besluitvorming 3.4-A Planning inschakelen raad Aan structurering van besluitvorming hecht de rekenkamercommissie groot belang, omdat dit in belangrijke mate bijdraagt aan de voorspelbaarheid van het project voor de opdrachtgever. Veel besluiten die in een project genomen worden, zijn vooraf te plannen. In een besluitvormingsanalyse worden beslismomenten op iedere faseovergang in kaart Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 20

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/168 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 19 november 2002 Agendapunt : 5 Steenwijk, 5 november 2002. Onderwerp: Het opheffen van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater.

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE

JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JAARVERSLAG 2012 REKENKAMERCOMMISSIE GOEREE-OVERFLAKKEE JULI 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie Goeree-Overflakkee 2 Inhoudsopgave 1 De rekenkamercommissie... 5 1.1 Commissie... 5 1.2 Toelichting

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Conform deze nieuwe nota zijn er richtlijnen voor de ontwerpbegroting 2017 opgesteld die ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Raadsvoorstel Datum (datum) Agenda nr.: (in te vullen door griffie) raadsvergadering: Portefeuillehouder: Dhr. Theunis Registratiecode: (in te vullen door griffie) Onderwerp: Nota Verbonden Partijen Aan

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp

Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp Voorstel onderzoek PGB huishoudelijke hulp In de gemeente Zoetermeer vindt jaarlijks een evaluatie plaats van het WMO-beleid als geheel. Deze jaarlijkse evaluatie stelt het college van B&W op, en wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit:

Gemeente Woerden. onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden naar de beheersing van de personele uitgaven. De raad besluit: RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 10R.00158 J^y gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - Griffie Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: M. Lucassen Tel.nr.: 428619 E-mailadres:

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7 Taken en verantwoordelijkheden In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben. 7.1 Gemeenteraad De Gemeenteraad

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008

PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 PLAN VAN AANPAK PROJECT VINKENSLAG, versie 4 september 2008 1. Achtergrond en aanleiding De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling

ALGEMENE VERGADERING. 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling V E R G A D E R D A T U M S E C T O R / A F D E L I N G 7 juli 2011 Strategie en Ontwikkeling S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 20 juni 2011 J. Meijerink ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012)

Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Raadsvoorstel: Nummer: 2011-769 Onderwerp: Raadsbeleidskader verbonden partijen (geactualiseerde versie raad 19 april 2012) Datum: 28 maart 2012 Portefeuillehouder: P. IJssels Raadsbijeenkomst: 3 april

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791

Raadsstuk. Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 Raadsstuk Onderwerp: Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs Stichting Dunamare Reg.nummer: 2013/33791 1. Inleiding Op 1 november 2012 heeft de raad aangenomen de motie onderzoek gevolgen

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2007054 Datum: Behandelend R.M.Maris ambtenaar 28062007 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345636282 Y.C.M. de Rijk ONDERWERP: Verordening budget en kredietbewaking

Nadere informatie

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 3 D. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Overwegende dat: - voorheen het dagelijks bestuur jaarlijks

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 10 april 2007 Portefeuillehouder mr. W.J.G. Geraedts Bijlagen 1 Afdeling CC Ons Kenmerk CC/03

Gulpen-Wittem, 10 april 2007 Portefeuillehouder mr. W.J.G. Geraedts Bijlagen 1 Afdeling CC Ons Kenmerk CC/03 RAADSVOORSTEL Nr. CC/006 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 10 april 2007 Portefeuillehouder mr. W.J.G. Geraedts Bijlagen 1 Afdeling CC Ons Kenmerk CC/03 ONDERWERP: Plan van aanpak

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken.

De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1 Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Treasury 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Treasury 2014 Gemeente Lingewaard 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 4 7.

Nadere informatie

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast)

Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Provinciale Normenkader Rechtmatigheid 2015(aangepast) Inleiding Met ingang van 2004 moeten alle provinciale jaarrekeningen worden voorzien van een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426.

AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. AANVRAAG AANVULLEND PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: FIETSPAD LINDEWEG F426. 1. Aanleiding Voor het project Fietspad Lindeweg F426 is het reeds beschikbaar gestelde investeringskrediet van 1.279.000 inclusief

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Brede school Giessen/Rijswijk Volgnr. 2012-049 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 21 augustus 2012 Opiniërende raad 11 september

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoeken... 4 2.1. Stichting Cultura... 4 2.2. Informatievoorziening grote projecten... 4 2.3. Voortgang onderzoek leges en tarieven... 5 3. Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie