Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging"

Transcriptie

1 Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging Inleiding Administratieve lasten zijn alle administratieve formaliteiten en verplichtingen opgelegd aan burgers, ondernemingen en non-profitorganisaties, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden zijn aan de uitvoering, naleving en/of de handhaving van een bij wet, besluit,reglement, omzendbrief of internationale verbintenis vastgesteld recht,verbod of verplichting. Administratieve vereenvoudiging dringt zich op: ook in het Brussels Gewest zijn er regels en procedures die alleen belangrijk zijn voor de administratie, maar waar de onderneming en de burger niets aan hebben. Onbegrijpelijke formulieren, voorschriften waarvan niemand meer weet waarvoor ze dienen? Daar willen wij wat aan doen. Het resultaat is een echte win-win: zowel bedrijven en burgers als de administratie varen er wel bij. Europa De Europese Raad onderstreept dat de terugdringing van de administratieve lasten een belangrijk middel is om de Europese economie te doen opleven, vooral door de impact ervan op de kleine en middelgrote ondernemingen. Op de Europese Lentetop van 2007 werd dan ook beslist dat Europa een aanzienlijke inspanning moet leveren om de administratieve lasten te verminderen. De Europese Raad besliste dat de administratieve lasten ten gevolge van EU-wetgeving in 2012 met 25% verlaagd moeten worden. Rekening houdend met de verschillende uitgangsposities en tradities verzoekt de Europese Raad de lidstaten om elk voor zich uiterlijk in 2008 binnen hun eigen bevoegdheidssfeer nationale streefcijfers met een vergelijkbaar ambitieniveau vast te stellen. Tot op heden hebben reeds 26 van de 27 lidstaten aan deze oproep gevolg gegeven (met een streefcijfer tussen 15 en 30%). België is de enige lidstaat die nog geen reductiedoelstelling heeft vastgesteld. Met dit Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging geeft ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het startsein voor een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. België Sinds 1 oktober 2004 is voor de federale overheid de Kafka-test ingevoerd. Deze is verplicht van toepassing op alle nota's die voorgelegd worden aan de federale ministerraad. De Kafka-test werd overgenomen door het Waalse Gewest en de Franstalige Gemeenschap. Vlaanderen heeft haar eigen reguleringsimpactanalyse (RIA) de Vlaamse Kafka, zeg maar -. Deze is sinds januari 2005 verplicht. Het Brussels regeerakkoord In het Brussels regeerakkoord wordt in verschillende hoofdstukken aandacht besteed aan de Administratieve vereenvoudiging. In Hoofdstuk 7, punt 4.2, luidt het als volgt: Zo moet

2 inzake de beschikbaarheid van informatie de nadruk gelegd worden op de mogelijke procedures voor administratieve vereenvoudiging, zoals de duidelijkheid van de formulieren die aan de bevolking verstrekt worden, hulp bij het invullen van deze formulieren en de vereenvoudiging van de procedures (minder aangetekende brieven, kortere beheertermijnen...). Tijdens de vorige legislatuur werden al een aantal stappen ondernemen. Deze impuls moet nu, tijdens de huidige legislatuur, worden verder gezet, zowel binnen het Ministerie als binnen de huidige Instellingen van Openbaar Nut. De voordelen van administratieve vereenvoudigen: win-win - voor bedrijven en burgers: transparant: de administratieve procedures vereenvoudigen kostenbesparend: de kosten voor de administratieve procedures verminderen (briefwisseling, verplaatsingen, tijdsbesteding, enz...) - voor de administratie zelf: imago: verbeteren van het imago van het openbaar ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest focus: de ambtenaren toelaten zich te concentreren op werkelijk nuttige en onontbeerlijke taken. Dit draagt bij tot de herwaardering van hun beroep. kostenbesparend: in het licht van de huidige budgettaire context is de administratieve vereenvoudiging voor de Regering een belangrijk middel om de gewestelijke uitgaven te beperken. Drie maatregelen 1. De doelstelling: tegen eind 2012 de administratieve lasten met 25% verlagen Je kan de administratieve lasten maar verlagen als je de status quo van vandaag kent. Daarom zullen het Ministerie en de Instellingen van Openbaar Nut (ION) werken met het SKM, het standaardkostmodel. Wat is het standaardkostmodel? Het SCM of standard cost model is een algemeen toegepaste methodologie om administratieve kosten te berekenen. De sterkte van SCM is dat het zeer gedetailleerd de verschillende administratieve regels analyseert. De Kafka-test die hiervan is afgeleid stelt volgende vragen: (1) heeft het voorstel een impact op de administratieve lasten? (2) heeft het voorstel als doel of als gevolg dat de administratieve lasten verminderen of verdwijnen, en (3) welke zijn de nieuwe of bijkomende administratieve lasten en werden er maatregelen om de administratieve lasten te beperken? 2. Versterking van de besturings- en overlegorganen betreffende administratieve vereenvoudiging A. Meer bevoegdheden voor de cel Administratieve Vereenvouding van het Ministerie De cel Administratieve Vereenvoudiging zal nauw samenwerken met het Kafka-platform en

3 instaan voor de opmaak en follow-up van de projecten die de Regering utivoert. Daarnaast zal de cel een jaarlijks rapport opstellen dat de geboekte vooruitgang op het vlak van adminsitratieve vereenvoudiging in kaart brengt. Het eerste rapport wordt verwacht aan het einde van dit jaar. Dit zal een status quo-rapport zijn dat vervolgens jaarlijks geëvalueerd wordt. B. Het Kafka-platform herbevestigen Op 25 oktober 2007 richtte het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het Kafka-platform op. Deze werkgroep stelt zich de volgende doelstellingen: de doorstroming binnen het Gewest van nuttige informatie inzake administratieve vereenvoudiging vergemakkelijken synergieën tot stand brengen gemeenschappelijke projecten ontwikkelen een herkenbaar meld- en contactpunt opzetten voor burgers, ondernemingen en de administratie knowhow en goede praktijken opsporen en het delen ervan vergemakkelijken oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen meewerken aan gewestelijke initiatieven op nationaal en internationaal vlak zorgen voor een betere zichtbaarheid van de activiteiten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderneemt inzake administratieve vereenvoudiging een doorlopende sensibilisering mogelijk maken In de toekomst spitst het Platform zich toe op de invoering van de door de Regering opgestelde procedures voor administratieve vereenvoudiging. Ze zal ook belast worden met bijkomende projecten. C. Het oprichten van een permanente interkabinettenwerkgroep voor de administratieve vereenvoudiging Ook vanuit het beleid zelf de vereenvoudiging actief gemonitord. Elke Minister of Staatssecretaris stelt een medewerker van zijn kabinet aan. Dit permanent interkabinet verzekert de opvolging van de evolutie van de projecten. D. Oprichten van een interne werkgroep Administratieve Vereenvoudiging voor het ministerie en iedere ION. Deze groep rapporteert aan de persoon die voor zijn instelling in het Kafka-platform zetelt. 3. De 11 uit te voeren projecten (tegen 2012) A. Minder administratieve lasten bij Openbare Aanbestedingen Wat is Digiflow? DigiFlow is een toepassing die gebruikt wordt voor het uitwisselen van elektronische gegevens tussen openbare diensten enerzijds en authentieke bronnen dit zijn officiële databanken -, anderzijds. Waarom Digiflow?

4 Het heeft als doel de administratieve lasten bij een openbare aanbesteding te verminderen: ambtenaren kunnen documenten raadplegen die verband houden met ondernemingen die zich kandidaat stelden of zich inschreven voor een openbare aanbesteding. Toegang voor alle instellingen Vandaag de dag heeft enkel het Ministerie toegang tot Digiflow, maar dit zal uitgebreid worden naar alle instellingen. Daarnaast zal onderzocht worden of Digiflow ook voor andere administratieve taken gebruikt kan worden. B. De Kafka-test: verminderen van administratieve lasten bij wetteksten Waarom een Kafka-test? Onduidelijke of moeilijk te begrijpen regelgeving en procedures zijn een bron van ergenis bij bedrijven en burgers. Daarom wil de Regering de Kafka-test evalueren die momenteel al bij andere entiteiten wordt gebruikt en een eigen Kafka-test opstellen. Wat is de Kafka-test? De Kafka-test is een test die nieuwe regelgeving test op mogelijke administratieve rompslomp en ervoor kan zorgen dat nieuwe administratieve lasten niet worden ingevoerd. Wie voert de test uit? De Cel Administratieve Vereenvoudiging van het Ministerie wordt belast bij het uitvoeren van deze test. Zie voorbeeld van de Kafkatest in de persmap. C. Ontvangstberichten: minder aangetekende zendingen Voor verschillende aanvragen van dossiers moet een aanvrager deze dossiers momenteel via een aangetekend schrijven versturen. Dit aangetekend zenden kan vervangen worden door het versturen van een ontvangstbericht. De administratie zou dan binnen een aantal dagen een ontvangstbericht moeten doorsturen. Wanneer de aanvraag elektronisch gebeurt zou de administratie dit ontvangstbewijs ook elektronisch moeten sturen. In voorkomend geval, zullen de ordonnanties gewijzigd worden om de hoeveelheid aangetekende brieven te verminderen. D. Geïntegreerde processen Iedere reeks van administratieve handelingen, van een dossierbehandeling van een subsidieaanvraag tot het binnenkomen van post, kan beschreven worden in een proces. Efficiënt vereenvoudigen kan enkel als al deze processen in kaart werden gebracht. Eens alle stappen gekend zijn, kan men schrappen en efficiënter gaan werken, waar nodig. Een voorbeeld Voor de ene directie is het toekennen van een subsidie het einde van een dossier. Maar een andere directie zal dan moeten instaan voor de betaling ervan. Vandaag de dag zijn deze ketens niet geïntegreerd. De Regering zal deze ketens bestuderen en zorgen voor het delen van informatie waar nodig. Daardoor moeten ondernemingen en burgers

5 dezelfde informatie niet nutteloos meerdere keren doorgeven. E. Ontwikkelen van de digitale handtekening De digitale handtekening is een noodzaak in administratieve vereenvoudiging. Hiermee kunnen aanvragen elektronisch ingediend worden, waarna ze elektronisch verwerkt worden en de aanvrager op elk moment de stand van zaken van zijn dossier zelf kan raadplegen. Het invoeren van deze digitale handtekening is bovendien een eerste stap in het invoeren van een e-loket. F. Authentieke bronnen verrijken met de gegevens in Kruispuntbank Onderneming (KBO) De doelstelling Regelmatig moet een onderneming dezelfde documenten en gegevens meerdere keren doorgeven. Dat wil de Regering tegengaan: een onderneming die één keer informatie heeft doorgegeven, moet dat geen tweede keer doen. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke tijdswinst voor bedrijven. Een Gewestelijke Database Ondernemingen Op federaal vlak gebruikt men authentieke bronnen zoals KBO en KSZ (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). De Regering wil ook op gewestelijk niveau een dergelijk platform uitbouwen. Vandaag de dag beschikt het Ministerie over een plaatselijke kopie van de KBO. Deze wil de Regering nu uitbreiden met andere gegevens van het Gewest. Men denkt hierbij aan data van het BIM, IWOIB of Actiris. De databank kan dan gegevens die nodig zijn voor een bepaalde dienstenrichtlijn, doorsturen naar de KBO. G. Modernere aanvraagformulieren Het Ministerie voerde een studie naar formulieren (aanvraag premies, subsidies, werkvergunningen,...) uit. Deze studie resulteerde in een aantal richtlijnen tot vereenvoudiging. Deze vormen de basis voor het aanpassen van de bestaande formulieren, die dan ook digitaal getekend kunnen worden. Zo zal het formulier opgebouwd worden in een aantal logische stappen (alleen vragen die van toepassing zijn op de situatie van de onderneming). Het formulier kan ook gelinkt worden aan het CRM-systeem van de onderneming of organisatie. In de toekomst zal de Regering deze formulieren aan een authentieke bron koppelen. Zo kan het formulier ingevuld worden met een minimale invoer van data. Idem voor het koppelen van de eid aan het formulier, waardoor het mogelijk wordt de gegevens van deze kaart automatisch op te halen. Dit zou leiden tot een grote tijdswinst aan de loketten. Zie voorbeeld in de persmap. H. Nieuwe informatica-toepassingen In de toekomst moeten alle nieuwe informaticaprojecten automatisch een luik

6 administratieve vereenvoudiging bevatten. I. Dienstenrichtlijn De Cel Administratieve Vereenvoudiging van het Ministerie en het Kafka-platform volgen de beginselen en richtlijnen op die nodig zijn voor het implementeren van Dienstenrichtlijn 2006/123. Wat is Dienstenrichtlijn 2006/123? Richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en de Raad is een onderdeel van de Lissabon-strategie en streeft vier doelstellingen na om de interne dienstenmarkt te ondersteunen: de vrijheid van vestiging en van dienstverrichting binnen de EU vergemakkelijken diensten van afnemers van diensten versterken de kwaliteit van de diensten verbeteren een effectieve administratieve samenwerking tussen de lidstaten tot stand brengen. De implementatie van de Europese dienstenrichtlijn vraagt dat alle aanvragen online kunnen gebeuren en digitaal opgevolgd worden (tracing). Ook moet er een uniek (e-)loket komen. J. Gemeenten en OCMW's Men zal onderzoeken hoe de administratieve lasten waar ondernemingen die samenwerken met gemeentes en OCMW's verminderd kunnen worden. We denken hierbij aan het openstellen van Digiflow voor de gemeenten en OCMW's. Daardoor moeten de lokale overheden de gegevens nodig bij openbare aanbestedingen niet opnieuw bij de ondernemingen gaan opvragen. K. De bestaande stappen betreffende de vereenvoudiging van de steun aan ondernemingen verderzetten en uitbreiden. Dit project betreffende de Brusselse openbare instellingen zal ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de Raad voor Economische Coördinatie, bestaande uit alle openbare actoren die werken aan de economische ontwikkeling van het Gewest. De procedures en behandelingstermijnen voor steunmaatregelen (bv. ppleidingspremies, steun voor uitbreiding,...) worden vereenvoudigd.

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA

LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA LOKALE BESTUREN EN ONDERNEMINGSDATA Wie levert de data? Simon VANDER ELST Sabine ROTTHIER Filip DE RYNCK Onderzoeksrapport MAART 2011 Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde - Hogeschool Gent

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft : - Aangekondigde

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004

Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten. > Rapport 2009/10106/004 Lagere lasten voor de doelgroep, hogere kosten voor de overheid? Het verband tussen administratieve lasten en beheerskosten > Rapport 2009/10106/004 > Matthys Jeroen, Rommel Jan & Verhoest Koen ii Inhoudstafel

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE

O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE O5 FINANCIËLE CONSOLIDATIE 5.1. Subsidies aan de sociale zekerheid De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de voorbereiding van de vastleggingen en de vereffeningen van de subsidies van de Staat aan de

Nadere informatie

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt

DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014. De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt DOSSIER I 10/10/2014 UPDATE I 19 AUG 2014 De Zesde Staatshervorming: De regionalisering van de Arbeidsmarkt VOORWOORD Dit dossier wil een aantal aspecten van de 6de staatshervorming toelichten, in het

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie