gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004,"

Transcriptie

1 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 1 december 2005, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2005, gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BAATBELASTING GEMEENTE MOERDIJK RIOLERING GEBIED ZUIDDIJK. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: 1) een onroerende zaak: a) een gebouwd eigendom; b) een ongebouwd eigendom; c) een samenstel van twee of meer aangrenzende gebouwde en/of ongebouwde eigendommen, voorzover voor die eigendommen éénzelfde genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt als belastingplichtige. d) Onder een eigendom wordt verstaan: een perceel volgens kadastrale aanduiding. 2) het bestemmingsplan: het bestemmingsplan Kern Langeweg, vastgesteld door de raad van de gemeente Moerdijk in zijn vergadering van 22 mei 2003 en door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant goedgekeurd op 16 december ) bestemming: de voor een onroerende zaak van toepassing zijnde bestemming op grond van het bestemmingsplan. 4) peildatum: de in artikel 222 derde lid van de Gemeentewet bedoelde peildatum voor de baatbepaling, i.c. 1 januari ) oppervlakte: het aantal volle vierkante meters van een onroerende zaak voorzover deze vierkante meters zijn gelegen in een bestemming. Artikel 2 Belastbaar feit 1) Onder de naam baatbelasting riolering gebied Zuiddijk wordt in de vorm van een heffing-ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, waarop op de peildatum van toepassing is een bestemming als vermeld in artikel 5, en die op de peildatum zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur. 2) De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten: a) het leggen van rioolleidingen; b) het plaatsen van pompgemalen en putten; c) het verrichten van werken en werkzaamheden voor de onderdelen a en b. 1

2 Artikel 3 Belastingplicht 1) De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 2) Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing danwel indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 3) Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven. Artikel 4 Maatstaf en heffing 1) De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak. 2) Indien in de periode gelegen tussen de peildatum en de datum van ingang van de heffing van deze verordening de eigendom, het bezit of beperkt recht van een gedeelte van een op de peildatum bestaande onroerende zaak is danwel wordt overgedragen, wordt voor de vaststelling van de belastingschuld voor de na de overdracht op de datum van ingang van heffing bestaande onroerende zaken uitgegaan van een vaststelling van de belastingschuld volgens de volgende formule: A/B x C x 1,- Voor deze formule geldt: A. de oppervlakte met een bestemming als vermeld in artikel 5 van de na de overdracht op de datum van ingang van de heffing bestaande onroerende zaak; B. de oppervlakte met een bestemming als vermeld in artikel 5 van de op de peildatum bestaande onroerende zaak; C. de belasting zoals deze ingevolge artikel 5 zou gelden voor de op de peildatum bestaande onroerende zaak op de peildatum van heffing, indien geen gedeeltelijke overdracht zou hebben plaatsgevonden. Artikel 5 Belastingtarief De belasting bedraagt per onroerende zaak 3.400,00, waarvoor geheel of gedeeltelijk de bestemming Wonen geldt. Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting 1) In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 5 jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin, dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend. 2) Het belastingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 3) De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 5 jaren en een rentevoet van 4% per jaar. 4) De belasting over de nog niet aangevangen belastingjaren kan worden afgekocht. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar, voorafgaand aan het eerste belastingjaar van de periode waarop de afkoop betrekking heeft. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar waarop de afkoop betrekking heeft, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 4% per jaar. 5) a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslagineens opgelegd voor de nog niet aangevangen belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel. 2

3 b. In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend. 6) Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet aangevangen belastingjaren. De vaststelling van de resterende belastingschuld zoals bedoeld in de vorige volzin, geschiedt op basis van de volgende formule: A/B x C x 1,- Voor deze formule geldt: A: de oppervlakte met een bestemming als vermeld in artikel 5 van de na de overdracht bestaande onroerende zaak B: de oppervlakte met een bestemming als vermeld in artikel 5 van de voor de overdracht bestaande onroerende zaak C: de resterende belastingschuld voor de op het moment van de overdracht nog niet aangevangen belastingjaren, zoals deze gold voor de voor de overdracht bestaande onroerende zaak. Artikel 7 Wijze van heffing De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. Artikel 8 Termijnen van betaling 1) In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgende op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 2) De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. Artikel 9 Kwijtschelding Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting. Artikel 11 Inwerkingtreding 1) Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan. 2) De verordening wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode en dagblad BN de Stem. 3) De datum van ingang van de heffing is 1 januari Artikel 12 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als verordening baatbelasting riolering Zuiddijk. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 1 december De griffier, De voorzitter, J.A.M. Hereijgers H.W. den Duijn 3

4 Toelichting behorende bij de Verordening baatbelasting riolering gebied Zuiddijk 1. Algemeen De Wet milieubeheer geeft de gemeente de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. De aanleg van deze riolering voorziet in de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan van de gemeente Moerdijk. Het rioleringsplan van de gemeente Moerdijk is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 27 maart Ter uitvoering van het rioleringsplan heeft gemeente Moerdijk een riool aangelegd in verschillende delen van het buitengebied van de gemeente. Belangrijke vraag bij de uitvoering van de zorgplicht betreft de verhouding tussen de kosten van de aanleg van riolering in relatie tot het met de aanleg te bereiken milieuresultaat. Voor de onroerende zaken waarvoor de riolering door de gemeente Moerdijk is aangelegd, geldt in het algemeen dat gelet op het milieuresultaat de aanleg van riolering rendabel is. Een algemene regeling is dat indien niet is voorzien in een aansluitmogelijkheid op riolering binnen 40 meter van kadastrale grens, de rechthebbende van het eigendom uiterlijk op 1 januari 2005 dient zorg te dragen voor een eigen zuiveringsvoorziening. 2. Aangevuld Bekostigingsbesluit Teneinde het verhaal van de kosten van de aanleg van de riolering te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad van Moerdijk in zijn vergadering van 25 maart 2004 het Aangevuld Bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld. Het Aangevuld bekostigingsbesluit is gebaseerd op de Exploitatieverordening gemeente Moerdijk 2002 en voorziet in de mogelijkheid van privaatrechtelijk kostenverhaal in de vorm van exploitatieovereenkomsten. Het Aangevuld bekostigingsbesluit voldoet echter tevens aan de voorwaarden van een bekostigingsbesluit als bedoeld in artikel 222 van de Gemeentewet. Het bekostigingsbesluit voorziet in kostenverhaal op publiekrechtelijke grondslag: een baatbelasting. Dit betekent dat een Aangevuld Bekostigingsbesluit tevens voorziet in de mogelijkheid om toepassing te geven aan baatbelasting. Het is dan ook voor een gebied niet nodig om naast het Aangevuld Bekostigingsbesluit alsnog een bekostigingsbesluit door de gemeenteraad te laten vaststellen. In het Aangevuld bekostigingsbesluit heeft de gemeenteraad de onroerende zaken aangeduid die baat ondervinden van de aanleg van de riolering. Uitgangspunt voor het afbakenen van dit gebied is de aard van de te treffen voorziening: de aanleg van de riolering. Daarnaast heeft de gemeenteraad aangegeven dat de kosten van deze voorzieningen worden verhaald tot 100% van de kosten. In het Aangevuld bekostigingsbesluit is in het kader van de baatbelasting een indicatieve begroting van de kosten opgenomen. Tevens is ten aanzien van de baatbelasting vermeld dat de definitieve omvang en verdeling van de kosten over de gebate onroerende zaken worden geregeld in de later vast te stellen baatbelastingverordening. Uitsluitend de kosten die zijn gemaakt voor de gebate onroerende zaken die in deze verordening zijn aangeduid, zijn betrokken in de omslag over de gebate onroerende zaken. Het Aangevuld bekostigingsbesluit is gepubliceerd in het plaatselijke weekblad De Moerdijkse Bode van 6 april 2004 en is op 5 april 2004 onder nummer 13 opgenomen in het belastingregister. De aanleg van de riolering in het gebied is aangevangen op 3 mei 2004, en blijkens het proces verbaal van oplevering zijn de werkzaamheden afgerond op 22 juli De gemeente Moerdijk verhaalt de kosten van de aanleg van de riolering zowel via het sluiten van overeenkomsten als via de baatbelasting. Voor die gebate onroerende zaken waarvoor geen overeenkomst is gesloten, verhaalt de gemeente Moerdijk de kosten via de heffing van een baatbelasting. 3. Bestemmingsplan De onroerende zaken die een aansluitmogelijkheid krijgen op de nieuwe riolering en dus baat ondervinden, zijn gelegen in het bestemmingsplan Kern Langeweg, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 mei 2003, en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 16 december 2003 en onherroepelijk per 19 februari

5 In het bestemmingsplan zijn bestemmingen opgenomen, waarin de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden die voor een onroerende zaak gelden, in concrete en objectieve zin zijn vastgelegd. De bestemming van een onroerende zaak op de peildatum voor de baatbepaling zoals bedoeld in artikel 222, derde lid Gemeentewet, t.w. 1 januari 2005 is van belang voor de beoordeling van de vraag of de onroerende zaak is gebaat en het verschuldigd zijn van het bedrag voor de aanleg van de riolering. De bestemmingen die voor de beoordeling van de aanwezigheid en de mate van baat van de aangelegde riolering van belang zijn, bieden de mogelijkheid om op de onroerende zaak bebouwing op te richten. In het kader van de onderhavige belasting zijn alleen die bestemmingen relevant, op grond waarvan bebouwing mogelijk is voor die functies waarvoor het van belang is dat wordt voorzien in de aanleg van riolering, zoals woonfuncties etc. De bestemming waarvoor dit geldt, is opgenomen in artikel Artikelsgewijze toelichting Artikel 1: Begripsomschrijvingen Met betrekking tot de afbakening van het belastingobject is uitgegaan van een op de peildatum gebouwd of ongebouwd kadastraal perceel danwel een samenstel van meerdere aangrenzende percelen, voorzover voor die kadastrale percelen éénzelfde genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht als belastingplichtige wordt aangemerkt. Lid 2 bepaalt wat verstaan dient te worden onder bestemmingsplan. Lid 3 verwijst naar de bestemming die op de onroerende zaken van toepassing is, zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Deze bestemming is onder andere van belang voor de vaststelling van de objectieve gebruiksmogelijkheden (zie artikelen 4 en 5). Lid 4 bepaalt de peildatum voor het meten van de baat zoals bedoeld in artikel 222, derde lid Gemeentewet. In dit artikel is het tijdstip van gebaat zijn opgenomen. Op grond van artikel 222, derde lid van de Gemeentewet mag dit tijdstip liggen uiterlijk één jaar nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. De gemeente moet dit tijdstip in de verordening vermelden. De aanleg van de riolering is gestart op 3 mei 2004 en geheel voltooid op 22 juli Dit betekent dat de peildatum uiterlijk ligt op 21 juli Nu de peildatum in dit lid is gesteld op 1 januari 2005, wordt voldaan aan het gestelde in artikel 222, lid 3 van de Gemeentewet. Artikel 2: Belastbaar feit Door middel van dit artikel maakt de kaart waarop de gebate onroerende zaken zijn aangegeven, deel uit van de belastingverordening. De gebate onroerende zaken zijn gelegen binnen de omlijning zoals deze op de kaart is aangegeven. In dit artikel is het tijdstip van gebaat zijn opgenomen. Voor een nadere uitleg hiervan wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, lid 4. Voor de vraag of een onroerende zaak is gebaat, geldt dat er binnen 40 meter van de onroerende zaak een aansluitmogelijkheid op de riolering dient te zijn. Het criterium van 40 meter is gebaseerd op het arrest van het Gerechtshof Arnhem d.d. 14 juni 2001, zaaknr. 99/30. Voor de aanwezigheid van baat is tevens de bestemming die voor een onroerende zaak geldt van belang, een en ander is uitgelegd in deze toelichting in paragraaf 3. Bestemmingsplan. Is er op 1 januari 2005 sprake van een gebate onroerende zaak, dan wordt deze in de omslag betrokken; ongeacht of er later sprake is van een gewijzigde bestemming of van een splitsing van de gebate onroerende zaak in verschillende eigendommen. Als heffingmaatstaf wordt uitgegaan van een vast bedrag per onroerende zaak. Bij het bepalen van het tarief per onroerende zaak is uitgegaan van het aantal onroerende zaken op de in artikel 2 genoemde peildatum. Een latere splitsing van een op de peildatum bestaande onroerende zaak heeft niet tot gevolg dat tweemaal het oorspronkelijke bedrag per nieuw ontstane onroerende zaak aan belasting wordt geheven. Dit zou er immers toe leiden dat, in geval van splitsing, de belastingopbrengst meer zou kunnen bedragen dan de gemaakte kosten, hetgeen niet is toegestaan. Voor de vaststelling van de belasting op de peildatum van ingang van de heffing bestaande onroerende zaak wordt uitgegaan van 5

6 een verdeling van de belastingschuld zoals deze geldt voor de op 1 januari 2005 bestaande onroerende zaak, over de op de datum van ingang heffing bestaande nieuwe onroerende zaken. De heffingsmaatstaf legt een nadrukkelijke relatie met de planologische situatie die op de peildatum 1 januari 2005 op een onroerende zaak van toepassing is. Het hanteren van deze maatstaven leidt er niet toe dat de verhaalbare kosten die de gemeente Moerdijk heeft gemaakt, worden overschreden. Dit is immers niet toegestaan. De kosten aanleg riolering zijn als volgt: Totale kosten ,42 Niet-verhaalbare kosten 0,00 Totaal verhaalbare kosten ,42 In dit kostenoverzicht zijn de kosten van de huisaansluitingen niet opgenomen. Onder huisaansluiting wordt verstaan de kosten van de aanleg van de aansluiting voor een individuele onroerende zaak. De kosten van de huisaansluiting zijn de kosten vanaf de grens van het kadastrale eigendom tot aan de pompput met een maximum van 40 meter. In genoemd kostenbedrag van de kosten van externen (aannemers e.d.) opgenomen. Interne apparaatskosten maken geen onderdeel uit van genoemd kostenbedrag. De opbrengst van de belasting is als volgt: Aantal onroerende zaken x tarief = 6 x 3400 = ,00. De voorziening die baat oplevert voor de onroerende zaken zoals deze zijn aangeduid op de kaart, is in lid 2 van dit artikel verwoord. Artikel 3: Belastingplicht Ingevolge artikel 222, eerste lid Gemeentewet zijn belastingplichtig de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door de gemeente getroffen voorzieningen. Niet relevant is of de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht ook geldt als (feitelijke) gebruiker van de gebate onroerende zaak. Voor de vaststelling van de genothebbende wordt uitgegaan van de gegevens zoals deze blijken uit de kadastrale registratie, tenzij blijkt dat deze (rechts)persoon op de desbetreffende onroerende zaak geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. Indien de kosten die zijn verbonden aan het treffen van de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, door de belastingplichtige krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van de betreffende onroerende zaak niet geheven. Artikel 4: Maatstaf van heffing De gemeente is in beginsel vrij in het bepalen van de heffingsmaatstaf, mits het bedrag van de gemeentelijke belastingen niet afhankelijk wordt gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. Gekozen is voor een maatstaf van een vast bedrag per onroerende zaak. Het vaste bedrag is gekoppeld aan een bestemming die op de onroerende zaak van toepassing is. In lid 2 is vermeld dat in eerste instantie de belastingschuld is gerelateerd aan de situatie zoals deze voor een onroerende zaak geldt per peildatum van het meten van de baat: 1 januari In het geval een gedeelte van de onroerende zaak na de peildatum is vervreemd, wordt de aldus vastgestelde belastingschuld vervolgens verdeeld over de uit deze onroerende zaak (nieuw) ontstane onroerende zaken op de datum van ingang van de heffing (i.c. 1 januari 2006). De verdeling geschiedt naar rato van de oppervlakte van de op de datum van ingang van de heffing bestaande onroerende zaken. Hierbij wordt de oppervlakte bepaald door het aantal volle vierkante meters van de onroerende zaken, voorzover deze vierkante meters zijn gelegen in de bestemming die in artikel 5 is vermeld. Artikel 5: Belastingtarief Lid 1. De belasting per onroerende zaak is afgestemd op de bestemming die op een onroerende zaak op de peildatum van toepassing is. De bestemming bepaalt in objectieve zin de gebruiks- en 6

7 bebouwingsmogelijkheden van de onroerende zaak. In het kader van de onderhavige belasting zijn alleen die bestemmingen relevant, op grond waarvan bebouwing mogelijk is voor die functies waarvoor het van belang is dat wordt voorzien in de aanleg van riolering. Voor de bestemmingen die in dit lid zijn opgenomen, geldt dat het oprichten van gebouwen is toegestaan zoals woningen, bedrijfsgebouwen, recreatie bebouwing, etc. De omslag van kosten. Zoals hiervoor is vermeld, worden de kosten omgeslagen overeenkomstig het gestelde in lid 1. Deze wijze van omslag van de kosten leidt ertoe dat de gemeente Moerdijk niet meer kosten omslaat dan zij heeft gemaakt voor de aanleg van de riolering. Dit is immers niet toegestaan. Uit het financieel overzicht bij de toelichting op artikel 2 blijkt dat aan deze voorwaarde is voldaan. Artikel 6: Regeling inzake de heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting Op verzoek van de belastingplichtige kan de baatbelasting in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende maximaal 30 jaren worden geheven. De gemeente is verplicht daarvoor een regeling te treffen in de verordening. De gemeente is van mening dat 5 jaar een redelijke termijn is voor het hanteren van een jaarlijkse belasting. Hierbij is rekening gehouden met de hoogte van de aanslag-ineens en de betalingsmogelijkheid die op basis van een overeekomst geldt. Voor de bepaling van de hoogte van de jaarlijkse belasting wordt uitgegaan van de annuïteit van het bedrag van de heffing-ineens, uitgaande van een periode van 5 jaren en een rente van 4%. In het geval van een jaarlijkse belasting geschiedt de bepaling van de annuïteit op het beginsel van prenumerandoannuïteit. Dit betekent dat de annuïteit wordt bepaald op basis van het uitgangspunt dat rente is verschuldigd vanaf het moment dat de jaarlijkse belasting verschuldigd is. Nu de maatstaf van heffing is bepaald op een vast bedrag per onroerende zaak, is een nadere regeling nodig voor de verdeling van de belastingschuld ingeval bij tussentijdse splitsing. Wordt een nadere regeling achterwege gelaten, dan zou dit betekenen dat voor de oorspronkelijk voor de onroerende zaak (voordat de splitsing plaatsvond) vastgestelde belastingschuld, een hernieuwde belastingschuld voor iedere nieuw ontstane onroerende zaak, bepaald op de wijze zoals bedoeld in artikel 5, in de plaats komt. Een en ander kan betekenen dat de totale opbrengst het totaal van de gemaakte kosten overschrijdt, nu er in feite sprake is van een tussentijdse toename van het aantal onroerende zaken. De opgenomen nadere regeling voorziet erin dat de oorspronkelijk vastgestelde belastingschuld wordt verdeeld over de nieuw ontstane onroerende zaken naar rato van de oppervlakte. Ook hiervoor geldt dat de oppervlakte wordt bepaald door het aantal volle vierkante meters van de onroerende zaken voorzover deze vierkante meters zijn gelegen in de bestemming die in artikel 5 is vermeld. Artikel 7: Wijze van heffing Geen toelichting. Artikel 8: Termijn van betaling Geen toelichting. Artikel 9: Kwijtschelding De reden van dit artikel is dat het heffen van baatbelasting is aan te merken als een betaling voor de aanleg van bepaalde voorzieningen van de gemeente. Artikel 10: Nadere regels voor het college van burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor de heffing en invordering nadere regels te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan regels over de berekening van de invorderingsrente. Artikel 11: Inwerkingtreding en citeertitel Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet moeten gemeenten de besluiten tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van de belastingverordeningen bekendmaken. Dit geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit in het gemeenteblad danwel, bij gebreke daarvan, in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave. 7

8 Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet treedt het bekendgemaakte besluit in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking, tenzij in de verordening een ander tijdstip is aangegeven. Het feit dat de belastingverordening eerst in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in dat de gemeente voor dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen of bedragen kan vorderen. De aanslagen of gevorderde bedragen kunnen echter wel betrekking hebben op de periode van de datum van ingang van de heffing. Als datum van de ingang is gehanteerd 1 januari Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Moerdijk van 1 december Mij bekend, de griffier, J.A.M. Hereijgers 8

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen

Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008. Invordering gemeentelijke belastingen Leidraad Invordering 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Ede Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2008 Citeertitel Leidraad Invordering Besloten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE

PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE PENSIOENREGLEMENT SW STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE V A N A F 1-1 -2006 September 2014 O N D E R D E E L A P E N S I O E N R E G E L I N G P E R 1 J A N U A R I 2006 H O O F D S T U K 1

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2008 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Wet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375, 9

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 13 Leidraad Havengebonden en Industriële objecten op basis van de (markt)situatie in Rotterdam Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Leidraad Havengebonden en Industriële

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Omzetbelasting. Heffing privégebruik auto en toepassing BUA Besluit van 11 juli 2012, Nr. BLKB 2012/639M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten De staatssecretaris

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie