Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0"

Transcriptie

1 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.0

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Aanleiding voor het project ECD Wat verandert er nu in de kern Tot stand komen en ontwikkeling van dit document Opbouw documenten samenhang overige hulpmiddelen Doelstelling ECD project Primair proces de basis voor ECD ZIM Primair proces in procesmodel Uitgangspunten en algemene eisen Ondersteunt intramurale en extramurale dienstverlening Voldoen aan huidig Wettelijk kader Voldoen aan voorgenomen Wettelijk kader Voldoen aan Functionele kaders Voldoen aan Technische kaders Nictiz AZR NEN 7510 informatiebeveiliging Laagdrempelig gebruik Gelaagde en flexibele autorisatie Externe gegevensuitwisseling Interne gegevensuitwisseling Schaalbaar Stabiliteit Ondersteunt decentrale uitvoering en mobiel gebruik van een cliëntendossier Flexibiliteit systeem Eenvoudig beheer Historie en Archivering Correspondentiefunctie Layout formulieren en rapporten Aanmeldingsfase Oriëntatie Wachtlijstbeheer Cliëntregistratie Zorg en Dienstverleningsfase Opstellen persoonsbeeld Opstellen Hoofddoel Opstellen Werkplannen Ondersteunt opstellen van daginvulling (agenda van de cliënt) van de cliënt op handelingsniveau Bewaking op indicatie (ZZP) Bewaking op aansluiting bij doelen uit het Zorgplan Printen van werkplannen Mogelijkheid tot export van capaciteitsbehoefte naar roosterapplicatie Uitvoeren Zorg en dienstverlening Registratie geleverde zorg Registratie aanwezigheid/deelname dagactiviteiten Mogelijkheid voor invoeren observaties Faciliteren invullen diverse controle lijsten Mogelijkheid voor inzien logfile met observatie op cliënt/afdeling/periode Inzage in protocollen en richtlijnen Inzage in medicijnlijsten/ ligplannen (decubitus) Registratie gebruikte materialen Programma van Eisen versie 3.0 2

3 Registratie alarm opvolging Mogelijkheid tot uitdraaien rapportages voor gebruikers van het ECD Ondersteunen rapportage omtrent Normen Verantwoorde Zorg Ondersteunen dag- en maandrapportage Evalueren Zorg- en Dienstverlening Trigger op verlopen zorgplan Evaluatie cliënttevredenheidsscore Evaluatie van de acties versus doelen in het zorgplan Trend/ontwikkeling op meetschalen Interpreteren van en acteren op de vergaarde managementinformatie Evaluatie maatregelen incidenten Vastleggen resultaat van het MDO Trigger Laatste Mutatiedatum Mutatiebericht AZR Afmeldingsfase Externe Rapportage IGZ rapportage Kwaliteitskaart Input voor jaardocument maatschappelijke verantwoording Managementinformatie (interne rapportages) Bedrijfsvoering Zorg Externe verantwoording Gerealiseerde zorg per groep/periode/cliënt Gerealiseerde zorg op instellingsniveau (productiestaat) Systeem signalering (triggers) Totale zorgvraag overschrijdt de raamafspraken met zorgkantoor (productieplafond) Triggers rondom de indicatie van de cliënt Opvolgen signalering op basis van relevante velden uit verantwoorde zorg Instellingsspecifieke eisen Gebruikersvriendelijkheid Aantal klikken Aantal schermen Muis of toetsen Intuïtief (Icoontjes, scherm aanraken, kleuren, geluid) Leesbaarheid Performance Apparaat Mobiliteit Officesuite Aanvullende rapportage Training en opleiding Communicatie en koppelingen benoemen Conversie Details registratie geleverde zorg Meetschalen Mate van werkstroombesturing Pionier of bewezen Best of breed of ERP Een sector of multisectoraal Disciplinedossiers Programma van Eisen versie 3.0 3

4 1. Introductie In de zomer 2005 is door VWS aan ActiZ de opdracht gegeven een landelijk project op te starten omtrent het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De algemene doelstelling van het project is het aan de gehele sector beschikbaar stellen en overdragen van kennis en ervaring op het gebied van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In dit Programma van Eisen (PvE) zijn de collectieve wensen en eisen voor een ECD van zorginstellingen in de VVT-sector samengesteld. In dit eerste hoofdstuk van dit Programma van Eisen worden de ontwikkelingen geschetst die de aanleiding vormen voor het starten van het project ECD. Tevens wordt er weergegeven wat de kern van de verandering in de werkwijze is met de komst van het ECD Aanleiding voor het project ECD De ontwikkelingen in de zorg die aanleiding vormen voor het project ECD zijn weergegeven in figuur in. Tevens is er per blok een omschrijving gemaakt van de belangrijkste wijzigingen. Figuur 1: belangrijkste veranderingen in de VVT-sector Zorgzwaarte bekostiging De bekostiging van de zorg is een belangrijk agendapunt voor alle betrokkenen. Een heldere bekostiging van de zorg begint met een helder inzicht in de overeengekomen en geleverde zorg. Knelpunt voor de instellingen, is het gebrek aan een hulpmiddel, dat dit inzicht kan creëren dan wel kan ondersteunen. Van aanbod naar vraag Er is een kentering waar te nemen van traditionele aanbodsturing naar vraagsturing in de zorg (dan wel dialoog gestuurde zorg). Vraagsturing veronderstelt een helder inzicht in de mogelijkheden ten aanzien van de te leveren zorg (bij zowel de cliënt als de instelling) en een zekere flexibiliteit om op de vraag in te gaan. Vraagsturing impliceert tevens dat er op cliëntniveau inzicht is in de gewenste en geleverde zorg, met de bijbehorende kosten. Huidige knelpunten ten aanzien van vraagsturing zijn het gebrek aan inzicht op Programma van Eisen versie 3.0 4

5 cliëntniveau (leverbetrouwbaarheid) en een beperkt zicht op de impact van een wijzigende vraag op bijvoorbeeld de planning van de benodigde formatie. Gezien de opkomst van Zorgzwaartepakketten (ZZP s) met daarbij mogelijk aanvullende private financiering en de WMO ontwikkelingen zal een opdeling van zorg naar financieringsbron noodzakelijk zijn binnen het te ontwikkelen ECD. Kwaliteit en Normen verantwoorde zorg Zowel binnen de sector als in de pers, is de afgelopen periode veel aandacht besteed aan kwaliteit in de zorg. De gemiddelde instelling heeft onvoldoende grip op de kwaliteit van de dienstverlening of kan deze op zijn minst onvoldoende zichtbaar maken. In dit licht zijn diverse initiatieven opgestart omtrent de kwaliteit van de zorg. Dit heeft geresulteerd in de Normen Verantwoorde zorg voor de VVT-sector. Kwaliteit wordt veelal gedefinieerd door de verhouding prijs/prestatie, en heeft ook een relatie naar het zorgdossier. Het zorgdossier moet primair die gegevens bevatten die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. Hiermee wordt een koppeling gelegd tussen de inhoudelijke zorg en de gemaakte kosten. Knelpunt in de zorg is veelal, dat het eenduidig vaststellen en volgen van zowel de geleverde zorg als de gemaakte kosten, onvoldoende ondersteund wordt. Dit vormt een zware beperking voor het evalueren en bijstellen, wat een wezenlijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is. Een voorspelbare kwaliteit kan alleen als er planmatig invulling wordt gegeven aan een ECD per cliënt met kwantitatieve en kwalitatieve elementen. Zorgleefplan Het zorgleefplan is een van de initiatieven die zijn voortgekomen uit de bij Kwaliteit en Normen Verantwoorde zorg beschreven initiatieven. Het Zorgleefplan is opgebouwd uit vier domeinen: Lichamelijk welbevinden Mentaal welbevinden Participatie Woon&Leef omstandigheden Met deze domeinen wordt een richtlijn gegeven voor inhoudelijke zorg. Knelpunt voor de instelling is dat het huidige Zorgplan veelal te statisch is en vaak uitgaat van het medisch model. Er is geen goed hulpmiddel om input uit de daadwerkelijk geleverde zorg (van de verzorgenden) te gebruiken voor rapportage en evaluatie en eventueel het bijstellen van het Zorgplan. Opkomst EPD in de Cure sector In het kader van de ontschotting van de zorg, is het van belang om goed aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen van het EPD en EMD binnen de Cure sector. Met name op het vlak van uitwisseling van gegevens (communicatie standaarden) is een afstemming vereist. Concreet betekent dit aansluiten bij de standaarden voor landelijke communicatie (NICTIZ). Cliëntvolgsysteem Veel instellingen bevinden zich in de omslag van zorgaanbieder naar zorgondernemer. Hierbij komt meer dan in het verleden het accent te liggen op marketing en het weten wie je (potentiële) klant is. Zelfs wanneer een cliënt nog niet in huis is zal er informatie moeten worden opgeslagen in een ECD. Een ECD ontwikkeld zich dus steeds meer als een cliëntvolgsysteem. Programma van Eisen versie 3.0 5

6 1.2. Wat verandert er nu in de kern De kern van de verandering in werkwijze van het primaire proces en de introductie van het hulpmiddel ECD zit vooral in de volgende aspecten: 1. Een hulpmiddel (ECD) wat aansluit op de (voorgenomen) werkwijze voor zorginstellingen. Hierbij afscheid nemend van digitale kladblokken, dus bewust de weg inslaand van een hulpmiddel wat een werkwijze/werkproces van zorginstellingen ondersteunt. 2. Methodische werkwijze, waarbij een aantoonbare relatie wordt aangebracht tussen kwalitatieve zorg- en behandeldoelen en de uitvoering hiervan (cyclisch proces); 3. De vraagsturing van een cliënt in de werkwijze sterker verankeren; 4. Het kunnen aggregeren van noodzakelijke informatie/kwaliteitsvelden die een wezenlijk onderdeel zijn van de norm verantwoorde zorg en de externe verantwoording hiervan; 5. Een werkwijze en hulpmiddel dat recht doet aan de bewaking en de balans tussen de indicatie en de zorgzwaarte financiering en de balans tussen kwaliteit en kwantiteit. 6. De mogelijkheid voor het gebruik van zorgleefplan als systematiek voor structurering van data en beschrijven van kenmerken van een cliënt; 7. Een ondersteunend hulpmiddel voor interne rapportage (bedrijfsvoering) en afgeleide externe rapportages vanuit het primair proces; 8. Informatie-uitwisseling op externe raakvlakken. Hiervoor zijn standaardisatie afspraken op landelijk niveau (o.a. HL-7 1 berichten, EMD 2 en EPD 3 ontwikkelingen, AZR 4 en de eisen m.b.t. Goed Beheerde Systemen). 9. Een mobiel hulpmiddel voor het ondersteunen van en het verlenen van zorg- en ondersteuning in een omgeving met kenmerken als grote geografische spreiding, kleinschalig wonen, uitbreiding ketenzorg, een multidisciplinair karakter. 10. ECD ontwikkeld zich steeds meer tot een integraal cliëntvolgsysteem. Onder andere doordat ook de gegevens van potentiële cliënten worden vastgelegd. 11. Het ECD is een hulpmiddel bij de omslag van zorgaanbieder naar zorgondernemer. 12. Inzetten van meerdere financieringsbronnen en vormen in instellingen (AWBZ,Privaat, DBC, WMO); In dit Programma van Eisen is geprobeerd om het totale overzicht te bieden van de collectieve eisen, maar de verandering in de kern voor de VVT-sector betreft met name de bovenstaande aspecten. 1 Health Level 7 2 Elektronisch Medicatie Dossier 3 Elektronisch Patiënten Dossier 4 AWBZ-brede zorgregistratie Programma van Eisen versie 3.0 6

7 2. Tot stand komen en ontwikkeling van dit document Het Elektronisch Cliënten Dossier raakt een scala aan onderwerpen. Aangezien de doelstelling van het project is om de functionele eisen en wensen aan het systeem bestendig te maken tegen de recente ontwikkelingen binnen de VVT, is afstemming gezocht met de beleidsmakers op de betreffende gebieden, brancheen belangenvertegenwoordigers en met instellingen in de VVT-sector zelf. Het Programma van Eisen zal in diverse stadia met verschillende betrokkenen getoetst en aangevuld worden. Het is daarmee een levend document dat gedurende het project zijn definitieve vorm zal aannemen. Mocht u vragen, aanvullingen (met een onderbouwing) of opmerkingen hebben over het Programma van Eisen, dan kunt u die te allen tijde via aan het project doen toekomen. Wij nodigen eenieder uit om gezamenlijk een helder beeld te scheppen van de gewenste ontwikkelrichting. Deze versie van het Programma van Eisen is als volgt tot stand gekomen: Inventarisatie wettelijk kader December januari 2006 Bespreking wettelijk kader met VWS 17 januari 2006 en ActiZ Wettelijk kader vastgesteld in 4 maart 2006 Programma Commissie Voorgesprekken met Kennispartners 15 februari 2006 op het gebied van ECD s Voorzet Programma van Eisen op Februari/maart 2006 basis van wettelijk kader, procesgang en recente ontwikkelingen Toetsing en aanvullingen opzet PvE 6, 8, 9 maart 2006 met instellingen (1 e ring) Verwerken aanvullingen en Maart/april 2006 opstellen eerste concept voor externe bespreking Vaststellen concept Programma van 25 april 2006 Eisen voor externe bespreking Bespreking met ICT leveranciers 26 en 27 april en 9, 10 en 11 mei 2006 Verwerken commentaar en April/mei 2006 aanvullingen en opstellen definitief Programma van Eisen als uitgangspunt voor de pilots Bespreken 2 e concept voor externe 13 juni 2006 plaatsing op websites. Gelegenheid tot reacties op 2 e Periode 23 juni-1 augustus 2006 concept en verwerken commentaar en aanvullingen zorginstellingen en ICT Leveranciers Toetsen Programma van Eisen bij September 2006 januari 2007 pilotinstellingen en bijstelling waar noodzakelijk Laatste input voor definitieve versie 29 en 30 januari, 7, 12 en 13 uit bespreking met ICT leveranciers februari 2007 Opstellen Definitief Programma van Februari maart 2007 Programma van Eisen versie 3.0 7

8 Eisen (versie 2.2.) Goedkeuring voor plaatsing Maart april 2007 Publicatie versie 2.2 April 2007 Aanpassen Programma van Eisen op April 2009 basis van (versie 3.0) wettelijke veranderingen en voortschrijdend inzicht opgedaan in diverse ECDpilotprojecten Doelstelling met versie 2.1 van het PvE was een stabiele markvraag te formuleren. Met deze versie zijn binnen de pilot instellingen nadere ervaringen opgedaan. De beoogde stabiliteit van de vraag wordt bevestigd door het feit dat de functionaliteit zoals beschreven in versie 2.1 in beginsel geheel overeind is gebleven na toetsing bij de pilots en de reacties uit het veld. Wijzigingen in versie 2.2 ten opzichte van de vorige versie hebben betrekking op: update van de kaders (vooral technisch kader bevat nu definitieve versies vanuit Nictiz) update van terminologie (IZA verwijderd, intramuraal alles naar ZZP overgezet) tekstuele aanpassingen (zonder functionaliteitwijziging) uitbreiding en/of verduidelijking bij functionaliteit omtrent rapportage en mobiel gebruik Wijzigingen in versie 3.0 hebben betrekking op de volgende onderdelen van het Programma van Eisen: update van het wettelijk kader en het opnemen van de voorgenomen wijzigingen op dit vlak. de interne gegevensuitwisseling is een schematisch overzicht toegevoegd (paragraaf ). een hoofdstuk over instellingsspecifieke eisen is toegevoegd. Een onderdeel hiervan zijn de disciplinedossiers. het hoofdstuk 5 waarin de oriëntatiefase is beschreven zijn de oriëntatiefase en het wachtlijstbeheer toegevoegd. Dit is ook verwerkt in het procesmodel wat hoort bij dit PvE Opbouw documenten samenhang overige hulpmiddelen In het project ECD zijn een drietal producten ontwikkeld. Dit betreft dit Programma van Eisen, de ECD-casus en het ECD-procesmodel. Het Programma van Eisen: is een omschrijving van de functionele eisen en wensen voor het Electronisch cliënten dossier. ECD-Procesmodel: hierin staan de processen uitgewerkt die samenhangen met het Electronisch Cliënten dossier. Deze processen staan ook beschreven in dit Programma van Eisen (vanaf hoofdstuk 5). ECD-casus: per procesonderdeel is een casus gemaakt. In deze casus staat beschreven hoe een ECD zou moeten werken vanuit de optiek van de gebuiker. Aan de hand van deze ECD-casus kan het ECD getoetst worden aan het Programma van Eisen. Programma van Eisen versie 3.0 8

9 2.2. Doelstelling ECD project Doelstelling binnen het ECD project is het geven van een collectief beeld van de gewenste functionaliteit van een Elektronisch Cliënten Dossier. Alleen de collectieve eisen van een ECD zijn beschreven (80%). Voorbeelden van instellingsspecifieke eisen (20%) staan in hoofdstuk 12. ICT-leveranciers kunnen zich onderscheiden door de uitvoering van een ECD en door de opbouw van deze functionaliteiten. Programma van Eisen versie 3.0 9

10 3. Primair proces de basis voor ECD Grondbeginsel voor het project is het feit dat de procesgang binnen de zorg leidend is voor de gewenste functionaliteit, het ECD moet immers ondersteunend zijn bij de uitvoering en besturing van de zorg. Met andere woorden, het primaire proces is leidend ZIM Voor het samenstellen van het Programma van Eisen is het Zorg Informatie Model (ZIM) en daarin opgenomen procesgang/fasering als leidend uitgangspunt genomen. In het ZIM staat het primaire proces centraal. In figuur 2 is dit proces weergegeven. Figuur 2: Zorg Informatie Model Programma van Eisen versie

11 3.2. Primair proces in procesmodel Het ZIM is verder uitgewerkt naar een algemeen procesmodel wat het primaire proces van de zorg weergeeft. Het hoogste niveau van dit AWBZ-brede procesmodel is in figuur 3 weergegeven. Figuur 3: Procesmodel Het primaire proces is in het procesmodel opgeknipt in een drietal hoofdfasen (hoofdstuk5, 6 en 7 van het PvE): Aanmeldingsfase met daar in ook de voorfase: het oriënteren; Zorg- en dienstverleningsfase met de volgende onderdelen: o Opstellen persoonsbeeld o Opstellen hoofddoel o Opstellen werkplannen o Uitvoeren zorg- en dienstverlening o Evalueren zorg- en dienstverlening Afmeldingsfase Het Programma van Eisen geeft de collectieve eisen voor de ondersteuning van het primaire proces weer. Waar relevant wordt de link met de secundaire processen beschreven Programma van Eisen versie

12 4. Uitgangspunten en algemene eisen Naast het Zorg Informatie Model zijn er ook proces onafhankelijke eisen en wensen aan het ECD. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht Ondersteunt intramurale en extramurale dienstverlening Het ECD dient zowel intramurale als extramurale zorg te ondersteunen Voldoen aan huidig Wettelijk kader Aangezien diverse wettelijke kaders op de uitvoering van de zorg drukken en het ECD deze uitvoering moet ondersteunen, zal het ECD moeten voldoen aan de volgende wettelijke eisen die betrekking hebben op de werkwijze en inhoud van het ECD (deze wettelijke kaders zijn ook opgenomen in het procesmodel). Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ) Wet Bopz (Wet bijzonder opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (voorgenomen is deze wet te wijzigen in Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg) Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst): o informatie 5 & toestemming 6 o dossier 7 en bewaartermijnen 8 o toegang tot patiëntgegevens 9 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wet Big (Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg) Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders (januari 2005) Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars (januari 2007) Wbsn-z (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) 10 Instrument Inspectiebezoek IGZ (Normen 2005/2006, uitgave 1 november 2005). Als toezichthouder/inspectie vanuit de wetgeving Zvw (Zorgverzekeringswet) CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Regeling verslaglegging WTZi 11 5 Informatie moet begrijpelijk (drempels weg) met cliënt worden uitgewisseld. Het moet mogelijk zijn bepaalde gegevens af te schermen voor de cliënt (wanneer hij daartoe verzoekt). 6 Informatie nodig voor een goede ondersteuning en behandeling dient te worden uitgewisseld (cliënt mag dit niet tegenhouden). 7 Indien persoonlijke werkaantekeningen opgenomen worden in het ECD moeten deze gescheiden zijn van Dossier (geen onderdeel van het dossier van de cliënt). Ook moeten cliëntverklaringen kunnen worden toegevoegd aan dossier op verzoek van cliënt (bijv. andere zienswijze van cliënt). 8 Niet alle gegevens waarover de instelling beschikt, maar wel die gegevens die de directe zorgverlening betreffen (gezondheid van de cliënt): 15 jaar bewaren. Wij houden daarbij aan 15 jaar na einde datum behandeling. Daarbij geldt wel dat dit langer kan zijn uit oogpunt van goed hulpverlenerschap. 9 Extra aandachtspunt: het dossier van een cliënt moet kunnen worden verwijderd (vernietigd op verzoek van cliënt). 10 BSN moet als identificeerbaar item (bij voorkeur key ) worden opgenomen bij alle gegevens cliënt. 11 Wet Toelating Zorginstellingen Programma van Eisen versie

13 4.3. Voldoen aan voorgenomen Wettelijk kader Ook verwachtte wetswijzingen maken onderdeel uit van het wettelijk kader. Wijziging Kwaliteitswet Zorginstellingen (Algemene Maatregel van Bestuur) m.b.t. het verplichten tot hebben van een zorg- en ondersteuningsplan voor elke cliënt: o In begrijpelijke taal o In overleg met de cliënt o Inspanningsverplichting om tot overeenstemming te komen (geen handtekening is vereist; er dient aantoonbaar te zijn [bijvoorbeeld door verslaglegging van besprekingen] dat cliënt en/of vertegenwoordiger akkoord is met de zorg- en ondersteuning die is afgesproken ondersteuning ) o Moet middellange termijn doelen bevatten Nieuwe wet (lex specialis) vervanging Bopz m.b.t. vrijheidbeperking/beneming (refnr. DVVO/JIZ-U ) aangaande Zorg & Dwang (onvrijwillige zorg). Hierin staat aangegeven dat: o Onvrijwillige zorg en dwang moet benoemd zijn in zorg- en ondersteuningsplan (inclusief welk risico wordt afgewend); o Onvrijwillige zorg (zoals voorzien) moet halfjaarlijks worden geëvalueerd in zorg- en ondersteuningsplan en indien nodig worden aangepast; o Elke keer als voorziene onvrijwillige zorg wordt toegepast moet dit in rapportage worden opgenomen; o Elke keer als onvoorziene onvrijwillige zorg wordt toegepast moet het zorg- en ondersteuningsplan worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast 12 ; Wijziging Wgbo door deze ook van toepassing te laten zijn op care. Wijziging AWBZ m.b.t. zorgzwaartefinanciering intramuraal refnr. DGB/FIG Inclusief plan van aanpak zorgzwaartebekostiging refnr. DLZ-U Laatste specificatie in brief aan de kamer van Bussemaker 5 augustus Daarnaast het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg van staatssecretaris Bussemaker, waarmee de ministerraad op10 oktober akkoord is gegaan 13. Wijziging Wet Big 14 (Bevoegdheidsregeling voorbehouden en risicovolle handelingen 15 ) om bepaalde verpleegkundigen, bepaalde medicatie te laten voorschrijven. Wijziging van de Wbsn-z in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg. Deze wet, straks getiteld Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling heeft ten doel de kaders te scheppen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier 16. Brief over de zeven cliëntrechten (23 mei 2008) 17 waarbij vetgedrukt van belang is voor ECD: 12 Signalering op toepassen onvoorziene onvrijwillige zorg (na 7 dagen moet onvrijwillige zorg stoppen of worden opgenomen na evaluatie- in ondersteuningsplan). 13 Aanbieders van langdurige zorg moeten in de toekomst verplicht met elke nieuwe cliënt de doelen van de zorgverlening bespreken. In het ECD moet naast het resulterende plan ook gespreksverslagen vastgelegd kunnen worden. 14 Signalering van activiteiten die Voorbehouden handelingen zijn (omvatten) en een koppeling naar bijhorend protocol dient te kunnen worden opgenomen. 15 De Inspectie ziet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen als risicovolle handelingen waarvoor medewerkers moeten worden toegerust en waarvoor registratie moet worden bijgehouden welke medewerkers risicovolle handelingen mogen verrichten 16 Via een gefaseerde invoer zal de kaderwet worden ingevoerd, steeds meer zorgaanbieders zullen er onder komen te vallen. Nadere regels worden gesteld bij algemene maatregelen van bestuur, waaronder ook een voor de care-sector. Programma van Eisen versie

14 1. Het recht op beschikbare en bereikbare zorg 2. Het recht op keuze en op keuze-informatie Het recht op kwaliteit en veiligheid Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy Het recht op afstemming tussen zorgverleners Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling 7. Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Voldoen aan Functionele kaders Los van de in dit document nader uitgewerkte functionele eisen, zal het ECD in lijn moeten zijn met de volgende functionele kaders die betrekking hebben op de werkwijze en inhoud van het ECD. Deze kaders zijn in een eerder stadium door de branche en-of de branchevereniging vastgesteld: 1. Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (oktober 2007) 2. Professionele verantwoordelijkheid en verantwoorde zorg (Aracres, mei 2004) 3. Verantwoorde zorg visie en verwezelijking. Werken met het model Zorgleefplan (2006). 4. CAO V&V en capaciteitsplanningsmodel ActiZ (capaciteitsvraagstukken en inzet medewerkers) Binnen het procesmodel zijn de relevante indicatoren omtrent bovengenoemde wetten en richtlijnen opgenomen en gekoppeld aan het te ondersteunen proces Voldoen aan Technische kaders Binnen het project wordt geen technisch ontwerp van het ECD gegeven. Voor eisen en standaarden ten aanzien van koppelingen en interne-externe communicatie wordt aangesloten bij en verwezen naar de betreffende instanties die daarover de kaders hebben aangegeven Nictiz De volgende Nictiz stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. Handboek ICT-leveranciers in de zorg V4.1, 11 augustus Programma van Eisen voor een goed beheerd zorgsysteem V2, mei Specificatie van de basisinfrastructuur in de zorg v2.4, 11 augustus Architectuurontwerp basisinfrastructuur in de zorg v4.2, 16 november Het is de intentie van het ministerie van VWS om de rechten van patiënten te verankeren in een nieuwe wet. Ook zullen dan gerelateerde wetten (zoals Wgbo) worden gewijzigd. 18 Rapportage/publicatie mogelijkheid van informatie over het zorgaanbod. Deze informatie moet waar relevant uit data uit ECD kunnen worden gegenereerd en kunnen worden gepresenteerd als begrijpelijk, betrouwbaar en vergelijkbaar. 19 De wijze waarop dit wordt gerealiseerd moet blijken uit zorg- en ondersteuningsplan. 20 De cliënt (en/of vertegenwoordiger) kan zelf, zonder tussenkomst van de arts, zijn dossier raadplegen en zien wie zijn gegevens elektronisch heeft geraadpleegd. 21 Informatie uitwisseling en aansluiting van ECD data van zorgaanbieders die tegelijk of na elkaar zorg verlenen aan de cliënt. 22 Wijze waarop de instelling haar cliënten faciliteert om te kunnen en/of te leren kiezen. Informatie verstrekking over mogelijke invulling zorg-en ondersteuning is een eis. Zie ook voetnoot bij 2. Recht op keuze en keuze-informatie. Programma van Eisen versie

15 5. Handboek BSN in de Zorg v1.0, 25 oktober Implementatiehandleidingen HL7 v3, versie 2.5, augustus AZR De volgende AZR stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. Vektis, Zorgregistratie AWBZ, digitaal berichtenverkeer in de keten (maart 2004) 2. AZR versie NEN 7510 informatiebeveiliging Deze NEN stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, 10 november 2005; 2. NEN7511-2, voor middelgrote organisaties Laagdrempelig gebruik Bij het ontwerp van het systeem dient het laagdrempelig gebruik een belangrijk aandachtspunt te zijn. De succesfactor van het systeem is immers de mate van acceptatie en gebruik. Belangrijke gebruikersgroepen (intern, dan wel extern ingehuurd) zijn verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars (waaronder artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten.), cliëntadministrateurs, (team)managers, cliënten, familie en geestelijke verzorgende. Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van basale ICT vaardigheden bij de beoogde gebruikers, die zich beperken tot eenvoudig PC werk. Het systeem zal voor de reguliere functionaliteit ter ondersteuning van het operationele proces qua benodigde vaardigheden aan moeten sluiten bij deze doelgroep. Voor het ondersteunen van het tactische proces (rapportage en sturing) dient te worden uitgegaan van enige ervaring met eenvoudige kantoorautomatisering hulpmiddelen. Het gebruik van het systeem moet eenvoudig aan te leren zijn. Gezien de omvang en diversiteit van de gebruikersgroep is het wenselijk dat een train de trainer principe kan worden aangehouden. Een en ander stelt eisen in de intuïtieve werking van het systeem. Voor een hoge acceptatiegraad zal van belang zijn dat het systeem een gebruiksvriendelijke user interface heeft. Gebruik van een muis is mogelijk in combinatie met functietoetsen (om risico op bv RSI te verminderen). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat invoerwerk (daadwerkelijk typen) zo beperkt mogelijk is. Voor gebruikers moet de wijze van bevestigen van keuzes binnen het ECD op een eenvoudige maar ook eenduidige en consequente manier worden vormgegeven. Tot slot moet het taalgebruik in het systeem de Nederlandse taal zijn. 23 Dit document geeft een nadere uitwerking van NEN 7510 met een voorschrijvend, toetsbaar karakter voor de samenwerkingsverbanden in de zorg. Door naleving van de norm NEN 7510, in combinatie met het dit toetsbare voorschrift, wordt voldaan aan een passende beveiliging. Programma van Eisen versie

16 4.7. Gelaagde en flexibele autorisatie Om de juiste informatie aan de juiste persoon beschikbaar te stellen is het van belang een goede gelaagde autorisatiestructuur te kunnen aangeven. Instellingen dienen zelf de verschillende rollen en bijbehorende autorisatie te kunnen aangeven. Belangrijk hierbij is dat het mogelijk moet zijn ook cliënten toegang te geven tot het systeem en alleen de voor hen relevante gegevens te tonen. Een juiste en flexibele autorisatie structuur zal bijdragen aan het doseren van de informatie. Doelstelling is om gebruikers niet te overspoelen met informatie, maar de voor hen relevante informatie op de juiste plek beschikbaar te stellen. Ook voor de rapportage functionaliteit moet een juiste en flexibele autorisatie instelbaar zijn op gebruikersniveau Voor nadere informatie hierover zie ook de eisen van Goed Beheerd Zorgsysteem van NICTIZ die onderdeel zijn van het Programma van Eisen voor het ECD Externe gegevensuitwisseling Een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een ECD is de mate waarin het systeem in de lokale architectuur kan worden ingepast en in een later stadium in de keten automatisering kan worden opgenomen. Het systeem zal communicatie of koppeling met andere systemen moeten ondersteunen (zonder ingrijpende of omvangrijke technische wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de gestelde standaarden voor interne/externe communicatie en koppelingen. Op het gebied van externe communicatie zijn een paar gebieden genoemd die cruciaal zijn in de keten voor de VVT-sector. Dit betreft vooral de transmurale communicatie en de communicatie naar familie/contactpersoon van de cliënt. Deze externe communicatie zal moeten plaats vinden conform de beschreven standaardisatie eisen van Nictiz. Bij de communicatie van gegevens van de cliënt over organisatiegrenzen heen zal nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met de privacywetgeving. De volgende potentiële externe koppelingen zijn onderdeel van het collectief Programma van Eisen: AZR (aan-afmelding en mutatieberichten) Koppeling met Apothekerssysteem (m.n. medicatiebewaking en medicatiegebruik) Koppeling met Huisartsen systeem (huisartsendossier met raakvlak naar de EMD ontwikkelingen) Koppeling met Ziekenhuis systeem (met name de transfer naar ziekenhuis visa versa, labuitslagen en de koppeling via het landelijk schakelpunt naar landelijke ontwikkelingen van het EMD en EPD) Communicatie met familie/contactpersoon Een bijzondere koppeling is de koppeling en communicatie naar familie en contactpersonen. Inzagerecht van het cliënten dossier en verantwoording worden als redenen opgegeven. Minimale variant is de inzage van het dossier (rekening houdend met privacy wetgeving) al dan niet op papier of digitaal. Programma van Eisen versie

17 4.9. Interne gegevensuitwisseling Het systeem zal communicatie of koppeling met andere systemen moeten ondersteunen (zonder ingrijpende of omvangrijke technische wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de gestelde standaarden voor interne/externe communicatie en koppelingen. Voor een beschrijving van deze standaarden verwijzen we naar de relevante documenten die in paragraaf 4.4 (Voldoen aan Technische kaders) staan beschreven. Figuur 4 geeft weer hoe de interne communicatie en/of koppelingen met secundaire systemen die noodzakelijk geacht worden voor een goede werking van het ECD eruit zou kunnen zien: Extern Scope ECD Intramuraal Workflow Tijdsregistratie Cliëntagenda & capaciteitsclaim Zorgplan (ZLP/ normen verantw.zorg Cliëntadministratie & Productieregistratie Extramuraal Roosterplanning Voedingsadministratie Personeels- & Salarisadministratie Financiële administratie Gebouwbeheer & Investeringsregistratie Voorraadbeheer Figuur 4: koppelingen met intere systemen Kantoorautomatisering Een beschrijving van de vier belangrijkste koppelingen die met het ECD gemaakt moeten worden zijn: Koppeling met het personeels- salarissysteem ten aanzien van gebruikte deskundigheidsniveaus of overige medewerkerinformatie Koppeling met een declaratie c.q. financieel systeem (productieafspraken, declaratie en facturatie) Koppeling met b.v. roosterpakket om de capaciteitsberekening (in volume en deskundigheidsmix) uit het ECD door te geven aan roosterpakket Koppeling met Tijdsregistratie of Urenregistratie pakket Ook dient met de volgende systemen een koppeling te kunnen worden gemaakt: Een wachtlijst en/of prospect (CRM) systeem (t.b.v. monitoren van aanwas van nieuwe cliënten) Alarmeringsystemen om alarmeringsverloop en opvolging van een cliënt te bewaken. Het systeem biedt de mogelijkheid om relevante gegevens van een bepaalde melding vast te leggen o Tijdstip melding o Tijdstip aanvang opvolging Programma van Eisen versie

18 o Oorzaak alarm melding o Actie/handeling o Tijdstip melding afgehandeld Met kostprijsmodule die de kostprijs per AWBZ-functie of dienst/product berekent Een Document Management Systeem (t.b.v. de contract administratie en protocollen/werkinstructies) Zorgzwaarte instrumenten en meetschalen Een facilitair pakket en Voedingspakket (met name de cliëntgebonden afspraken over wasverzorging, telefoon, voeding/dieet, taxivervoer ed.) Een communicatie of functionaliteit Schaalbaar De omvang van de instelling waarin het ECD gebruikt zal worden kan sterk variëren. Het systeem moet goed schaalbaar zijn (aantal gebruikers, omvang database, etc.) om met deze volumeverschillen om te gaan zonder benodigde ingrijpende software wijzigingen. Als richtlijn kan worden gehanteerd dat (mede ingegeven door de vele fusies die momenteel plaatsvinden in de sector) minimaal een verdubbeling (van aantal cliënten en aantal gebruikers) mogelijk moet zijn zonder negatieve invloed op de performance Stabiliteit Het ECD is een belangrijk middel om de continuïteit van zorg te bewerkstellingen, het is een bedrijfskritisch systeem. Zowel vanuit bedrijfsmatige redenen als vanuit wet- en regelgeving (o.a. m.b.t. IGZ) is de eis dat het systeem stabiel is. Dit wil zeggen dat het systeem niet alleen een hoge beschikbaarheid (een indicatieve eis van bv. >99% beschikbaarheid op jaarbasis exclusief gepland onderhoud en maximale tijdsduur per incident lijkt noodzakelijk vanuit de bedrijfsvoering van instellingen gezien de bedrijfskritische functie van het ECD) dient te hebben, maar ook dat het systeem weinig uitvalmomenten kent. Hiermee zal bij de opbouw van het systeem (infrastructuur en gebruikte hulpmiddelen) nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden Ondersteunt decentrale uitvoering en mobiel gebruik van een cliëntendossier Bij instellingen met meerdere locaties en zorgvormen (verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg) is het zeer wel mogelijk dat een combinatie van decentrale invoer en centrale verwerking wordt gehanteerd. Het systeem moet een dergelijke geografisch verspreide opzet van locaties en zorgvormen ondersteunen. De mogelijkheid voor mobiel gebruik moet ondersteund worden. Het dossier moet op de locatie van de cliënt raadpleegbaar en muteerbaar zijn zowel voor hulpverlener als de cliënt/familie. Mobiel gebruik is tevens aan de orde in het kader van inzage recht van de cliënt en/of de familie. Een van de uitdagingen bij gebruik van een elektronisch cliënten dossier is de wijze waarop de cliënt inzage heeft en houdt in zijn of haar gegevens. Voorbeeld oplossingen hiervoor zijn het beschikbaar stellen van cliëntgegevens via internet, werkstations op de gang of de zusterpost Flexibiliteit systeem Gezien de dynamiek in het speelveld waarin de instellingen opereren, moet het voor een instelling mogelijk zijn een belangrijk deel van de werking van het systeem te beïnvloeden, bijvoorbeeld door parameters in te stellen of tabelbeheer uit te voeren, zonder tussenkomst van een programmeur. Gezien de recente ontwikkelingen zal vooral op het gebied van de koppeling tussen geleverde zorg Programma van Eisen versie

19 en ondersteuning met de bekostigingswijze, de inhoud van de externe rapportages en de gegenereerde managementinformatie een zekere flexibiliteit betracht moeten worden Eenvoudig beheer Het ECD ondersteunt met de juiste autorisatie het eenvoudig aanpassen van gebruikte tabellen en parameters, waaronder: Organisatie-eenheden Autorisatierollen Handelingsgroepen Normtijden Functies en behandelingsgroepen Kostprijzen AWBZ functies Arrangementen/diensten/producten Historie en Archivering Archivering moet ertoe leiden dat er geen historische gegevens ongewenst worden gewijzigd of historische gegevens verloren gaan. Een veel genoemd punt hierbij is de historie van het medicijngebruik en de behandelingen van een cliënt. Het ECD moet voorzien in: De verrichte activiteiten in het zorgdossier per cliënt moeten tot 15 jaar te herleiden zijn en op redelijke termijn verstrekbaar De historie van de cliëntgegevens moet tot 15 jaar te herleiden zijn en op redelijke termijn verstrekbaar. Niet alle gegevens moeten 15 jaar bewaard worden, soms langer afhankelijk van de situatie van de cliënt en een cliënt kan ook verzoeken tot vernietiging van zijn gegevens. Bij de bewaartermijn moet dit per cliënt te realiseren zijn Correspondentiefunctie Het ECD zal in toenemende mate het proces van overdracht en de communicatiestroom tussen medewerkers over gegevens en gebeurtenissen van de cliënt moeten kunnen faciliteren. Dit is een wezenlijk onderdeel, wat geïntegreerd dan wel middels gekoppelde functionaliteit onderdeel zal moeten zijn van het ECD Layout formulieren en rapporten Er is (vooralnog) geen collectieve marktvraag te definiëren met betrekking tot. de layout van formulieren van de zorginhoudelijke vastlegging (o.a. diagnose, anamnese, lichamelijk onderzoek, multi-disciplinaire vastlegging). Zorginstellingen kennen erg veel (eigen) formulier indelingen en formulier naamgeving. Hierover zijn ook erg veel opmerkingen gemaakt op basis van het eerste concept. De gebruikte datavelden hebben echter wel een collectieve karakter. Het flexibel kunnen samenstellen van een layout van een formulier is een collectieve wens van zorginstellingen. Voor leveranciers zal dit in de realisatie fase een lastige vraag zijn. Echter met het oog op de diversiteit van formuliergebruik en het productbreed kunnen aanbieden binnen de VVT-sector is het een noodzakelijk eis De indeling en layout voorbeelden van het zorgleefplan van ActiZ kunnen zeker een ondersteunende rol spelen voor instellingen op dit gebied. Programma van Eisen versie

20 5. Aanmeldingsfase In de aanmeldingsfase betreft de kernfunctionaliteit van het ECD het ondersteunen van de basisregistratie van de cliënt ook als het gaat om een potentiële cliënt, die zich aan het oriënteren is of op de wachtlijst staat. Belangrijke functionele eisen betreffen het waarborgen van een eenvoudige en eenduidige vastlegging Oriëntatie De (potentiële) cliënt ontstaat wanneer de instelling actief vanuit de instelling of reactief met een cliënt in contact komt. Ondanks dat er nog geen indicatie is wordt er in deze fase al wel informatie van de cliënt geregistreerd. De volgende functionaliteit moet hierbij worden geboden: Registratie van basisgegevens van de cliënt (zie paragraaf 5.3 Cliëntregistratie) Inhoud van het contact (bijv. welke informatie is verstrekt, wat is voor followup afgesproken) Signalering aanzetten voor follow-up 5.2. Wachtlijstbeheer Niet elke cliënt kan direct geplaatst worden en zal op de interne wachtlijst worden geplaatst. De volgende functionaliteit is vereist: (Aanvullende) Registratie stamgegevens (zie paragraaf 5.3 Cliëntregistratie) Indicatie (of inschatting indien nog geen officiële indicatie beschikbaar is) Cliëntprofiel (beschrijving basisbehoefte van een cliënt) Koppeling aan zorgarrangement Additionele wensen cliënt (bijv. locatie) Koppeling en signalering vrijgekomen en of vrijkomende plekken die voldoen aan zorgarrangement en locaties Cliëntregistratie De registratie van cliëntgegevens bestaat uit drie onderdelen: 1. Inlezen AZR berichten: Het inlezen van AZR berichten en daarmee direct de basale gegevens van de cliënt vast te leggen brengt direct een efficiency winst met zich mee. Het moet mogelijk zijn binnen het systeem om de data van het AZR bericht in te lezen en te verwerken. 2. Waarborgen eenduidige en eenmalige vastlegging van cliëntgegevens: Toewijzing unieke cliëntnummers Controle op dubbele invoer (combinatie naam/geboortedatum) Controle op dubbele invoer (systeem geeft aan dat vergelijkbaar record bestaat; vervangen J/N) De basisgegevens die in de oriëntatiefase zijn vastgelegd, kunnen hier weer worden gebruikt. 3. Voorselectie relevante (en/of verplichte) datavelden op basis van cliënttypering: Mogelijkheid om bepaalde velden zichtbaar of inzichtbaar te maken op basis van cliënt typering (op basis van invoer zorgzwaarte en/of zorgvorm) Mogelijkheid om bepaalde velden al dan niet verplicht te maken op basis van cliënt typering (op basis van invoer van zorgzwaarte en/of zorgvorm) Programma van Eisen versie

Programma van Eisen en Casus. Electronisch Cliënten Dossier

Programma van Eisen en Casus. Electronisch Cliënten Dossier Programma van Eisen en Casus Electronisch Cliënten Dossier Programma van Eisen en Casus Electronisch Cliënten Dossier Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), branchevereniging voor

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Het Elektronisch Clientendossier (ECD)

Het Elektronisch Clientendossier (ECD) Het Elektronisch Clientendossier (ECD) Herman Hellemans Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris

Nadere informatie

Visie op zorgleefplan

Visie op zorgleefplan Algemeen Beleid, Management en Beheer Visie op zorgleefplan Zorggroep Rijnmond, BMB, BMB/OB/A 21, Visie op zorgleefplan, versie 1.0, maart 2010 Pagina 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een zorgleefplan? 3 2. Vier

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. V0.6 Concept

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. V0.6 Concept Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier V0.6 Concept 1 Inhoud 1. Introductie... 5 2. Tot stand komen en ontwikkeling van dit document... 6 3. Leeswijzer... 8 3.1. Inhoud hoofdstukken... 8 3.2.

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care

Betere zorg door betere informatie. Quality In Care Betere zorg door betere informatie Quality In Care Inhoud 03 05 13 15 19 23 25 27 29 30 Samen met u Het Elektronisch Cliëntendossier: QIC QIC App inclusief Omaha classificatiesysteem QIC Mobile inclusief

Nadere informatie

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik

Model. Zorgleefplan. Verantwoorde zorg. Een korte handreiking voor gebruik Model Zorgleefplan Verantwoorde zorg Een korte handreiking voor gebruik De cliënt m Het zorgleefplan als instrument voor Verantwoorde zorg Het model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is bestemd voor de medewerkers

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid

ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid ZZP s en de gevolgen voor capaciteitsplanning en personeelsbeleid Herman Hellemans Advisaris Copyright 2009 by Advisaris B.V. All rights reserved. ZZP s, U moet er iets mee!, 13 oktober 2009 Capaciteitsplanning

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+

Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Zorgovereenkomst Zorg Thuis/ Zorg Thuis+ Partijen bij deze overeenkomst zijn: Cliënt Zorgaanbieder 1. Cliënt Achternaam en voorletters Geboortedatum Man / vrouw (Doorhalen wat niet van is) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Martine van Huuksloot Managing Consultant

Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE EN HET ZORGZWAARTE PAKKET Balanceren tussen mogelijkheden en beperkingen Martine van Huuksloot Managing Consultant REHABILITATIE bron: intro rehabilitatie website phrenos 04-01-2010 Kiezen,

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz 1 Factsheet Deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz Oktober 2017 Factsheet deel 2: Omgaan met persoonsgegevens door zorgaanbieders: Wmo 2015, Jeugdwet en Wlz

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016

Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Een gebruiksvriendelijk Zorgplan vanuit het HIS Erica Bastiaanssen, maart 2016 Inleiding Vanuit persoonsgerichte zorg maken de huisarts, POH en de patiënt samen afspraken over de zorg, die aansluiten bij

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp.

Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp. Optimize Your World Op de ORTEC Health Care Plandag Donderdag 13 juni, Fort Voordorp www.ortec.nl/plandaghc Even voorstellen Edwin Kalbfleisch 14-06-13 2 Programma 1. Achtergrond ZZP s 2. Uitleg opbouw

Nadere informatie

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur

eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur eoverdracht in de care, stand van zaken Irene van Duijvendijk Adviseur 25-06-2013 Agenda eoverdracht in de care Fase 1, 2, 3 Demotool en voorbeeldbericht Oplossing? Groeimodel! Meerwaarde Implementatie

Nadere informatie

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl

RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional. De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl RED, de sprong voorwaarts voor cliënt en zorgprofessional De rol van de patiënt in het EPD Datum: 28-11-2014 r.van.driel@rivas.nl Rivas zorggroep Rivas Zorggroep regelt de zorg die de cliënt wenst, direct

Nadere informatie

Inleiding. Onderstaande vaardigheden worden behandeld: Het maken van een zorgplan. PlanCare educatief V Zorgplan

Inleiding. Onderstaande vaardigheden worden behandeld: Het maken van een zorgplan. PlanCare educatief V Zorgplan Inleiding Met deze casus voor PlanCare educatief leer je een zorgplan op te stellen voor een zorgvrager. PlanCare educatief ondersteunt hiermee de vervolgstappen, na de anamnese, bij het methodisch werken

Nadere informatie

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen -Instelling: St.ROZA zorg -Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Nadere informatie

Handreiking Stappenplan zorginstellingen

Handreiking Stappenplan zorginstellingen Handreiking Stappenplan zorginstellingen versie 5.0 Deze handreiking is ontwikkeld door bureau HHM. Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Hinke van der Werf van bureau HHM, telefoonnummer

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. V1.0 Definitief

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. V1.0 Definitief Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier V1.0 Definitief 1 Inhoud 1. Introductie... 5 2. Tot stand komen en ontwikkeling van dit document... 6 2.1. Versie ontwikkeling... 6 2.2. Betrokkenen...

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Toegangsrechten omschrijvingen

Toegangsrechten omschrijvingen Toegangsrechten omschrijvingen Onderstaand overzicht geeft aan waar de te autoriseren functies zijn terug te vinden in PlanCare Dossier. Het is geen volledig overzicht omdat geen klantspecifieke functies

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen

Nicolien van Halem Sjaak Groot. Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Nicolien van Halem Sjaak Groot Planmatig zorg verlenen Houten 2014 ISBN 978-90-368-0587-2 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Besturend proces... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besturend proces... 4 3. Primair proces... 5 3.1 Intake... 5 3.2 Zorgplanning... 6 3.3 Zorgverlening... 6 3.4 Evaluatie... 7 4. Ondersteunende processen... 8 4.1 Communicatie

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud

Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Zorgplan Voorbeeld van de inhoud Inleiding Hieronder is in een aantal tabellen de informatie beschreven, die nodig is voor het compleet maken van het zorgplan. Het is een voorbeeld van de inhoud. U moet

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Zorgarrangementen zin en onzin van formuleren en implementeren

Zorgarrangementen zin en onzin van formuleren en implementeren Zorgarrangementen zin en onzin van formuleren en implementeren Advisaris Herman Hellemans 7 juni 2011 Waarom zorgarrangementen? 1. De cliëntvraag is soms meer dan het ZZP, en wensen voor aanvullende dienstverlening;

Nadere informatie

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid

Privacy beleid. Inez Zorg. Inez zorg is ingeschreven bij KvK te Arnhem, onder nummer Privacy beleid Inez Zorg Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 3 1.1 Persoonsgegevens... 3 1.2 Persoonsregistratie... 3 1.3 Bestand... 3 1.4 Zorg... 4 1.5 Verantwoordelijke van de persoonsregistratie...

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Amsterdam Maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Inleiding Op 28 november 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Architectuur Zorg en Ondersteuning

Architectuur Zorg en Ondersteuning Architectuur Zorg en Ondersteuning Naar stabiele bronnen en flexibele processen Marc Lankhorst mlankhorst@zinl.nl Startpunt: veranderingen in de langdurige zorg Kosten van langdurige zorg stijgen snel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. voor leden van de. Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg

PRIVACYREGLEMENT. voor leden van de. Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg PRIVACYREGLEMENT voor leden van de Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg Vereniging, Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg Postadres: Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn, Postbus

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 Inleiding Op 10 april 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar

2010/2011. Analyse op de toegevoegde waarde van een. cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken. Project Merkbaar Werkbaar Planbaar Analyse op de toegevoegde waarde van een cliëntagenda/planning inzake cliëntgericht werken Ton Dankers & Berty Wortman 2010/2011 Analyse van de huidige inrichting van het cliëntproces (inclusief systemen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een "webbased survey", een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden.

Digitale vragenlijst De vragenlijst is opgezet als een webbased survey, een vragenlijst die via het Internet ingevuld kan worden. Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg

Nadere informatie

Bijlag 1: Privacyreglement RID. Inleiding

Bijlag 1: Privacyreglement RID. Inleiding Bijlag 1: Privacyreglement RID Inleiding Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) heeft de privacy van de cliënten hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt er veel aandacht besteed aan de zorgvuldigheid

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Stappenplan zorginstellingen bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging. 1. Inleiding Besturend proces... 4

Stappenplan zorginstellingen bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging. 1. Inleiding Besturend proces... 4 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Besturend proces... 4 3. Primair proces... 5 3.1 Intake... 5 3.2 Zorgplanning... 6 3.3 Zorgverlening... 6 3.4 Evaluatie... 7 4. Ondersteunende processen... 8 4.1 Communicatie

Nadere informatie