Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.0"

Transcriptie

1 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.0

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Aanleiding voor het project ECD Wat verandert er nu in de kern Tot stand komen en ontwikkeling van dit document Opbouw documenten samenhang overige hulpmiddelen Doelstelling ECD project Primair proces de basis voor ECD ZIM Primair proces in procesmodel Uitgangspunten en algemene eisen Ondersteunt intramurale en extramurale dienstverlening Voldoen aan huidig Wettelijk kader Voldoen aan voorgenomen Wettelijk kader Voldoen aan Functionele kaders Voldoen aan Technische kaders Nictiz AZR NEN 7510 informatiebeveiliging Laagdrempelig gebruik Gelaagde en flexibele autorisatie Externe gegevensuitwisseling Interne gegevensuitwisseling Schaalbaar Stabiliteit Ondersteunt decentrale uitvoering en mobiel gebruik van een cliëntendossier Flexibiliteit systeem Eenvoudig beheer Historie en Archivering Correspondentiefunctie Layout formulieren en rapporten Aanmeldingsfase Oriëntatie Wachtlijstbeheer Cliëntregistratie Zorg en Dienstverleningsfase Opstellen persoonsbeeld Opstellen Hoofddoel Opstellen Werkplannen Ondersteunt opstellen van daginvulling (agenda van de cliënt) van de cliënt op handelingsniveau Bewaking op indicatie (ZZP) Bewaking op aansluiting bij doelen uit het Zorgplan Printen van werkplannen Mogelijkheid tot export van capaciteitsbehoefte naar roosterapplicatie Uitvoeren Zorg en dienstverlening Registratie geleverde zorg Registratie aanwezigheid/deelname dagactiviteiten Mogelijkheid voor invoeren observaties Faciliteren invullen diverse controle lijsten Mogelijkheid voor inzien logfile met observatie op cliënt/afdeling/periode Inzage in protocollen en richtlijnen Inzage in medicijnlijsten/ ligplannen (decubitus) Registratie gebruikte materialen Programma van Eisen versie 3.0 2

3 Registratie alarm opvolging Mogelijkheid tot uitdraaien rapportages voor gebruikers van het ECD Ondersteunen rapportage omtrent Normen Verantwoorde Zorg Ondersteunen dag- en maandrapportage Evalueren Zorg- en Dienstverlening Trigger op verlopen zorgplan Evaluatie cliënttevredenheidsscore Evaluatie van de acties versus doelen in het zorgplan Trend/ontwikkeling op meetschalen Interpreteren van en acteren op de vergaarde managementinformatie Evaluatie maatregelen incidenten Vastleggen resultaat van het MDO Trigger Laatste Mutatiedatum Mutatiebericht AZR Afmeldingsfase Externe Rapportage IGZ rapportage Kwaliteitskaart Input voor jaardocument maatschappelijke verantwoording Managementinformatie (interne rapportages) Bedrijfsvoering Zorg Externe verantwoording Gerealiseerde zorg per groep/periode/cliënt Gerealiseerde zorg op instellingsniveau (productiestaat) Systeem signalering (triggers) Totale zorgvraag overschrijdt de raamafspraken met zorgkantoor (productieplafond) Triggers rondom de indicatie van de cliënt Opvolgen signalering op basis van relevante velden uit verantwoorde zorg Instellingsspecifieke eisen Gebruikersvriendelijkheid Aantal klikken Aantal schermen Muis of toetsen Intuïtief (Icoontjes, scherm aanraken, kleuren, geluid) Leesbaarheid Performance Apparaat Mobiliteit Officesuite Aanvullende rapportage Training en opleiding Communicatie en koppelingen benoemen Conversie Details registratie geleverde zorg Meetschalen Mate van werkstroombesturing Pionier of bewezen Best of breed of ERP Een sector of multisectoraal Disciplinedossiers Programma van Eisen versie 3.0 3

4 1. Introductie In de zomer 2005 is door VWS aan ActiZ de opdracht gegeven een landelijk project op te starten omtrent het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De algemene doelstelling van het project is het aan de gehele sector beschikbaar stellen en overdragen van kennis en ervaring op het gebied van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). In dit Programma van Eisen (PvE) zijn de collectieve wensen en eisen voor een ECD van zorginstellingen in de VVT-sector samengesteld. In dit eerste hoofdstuk van dit Programma van Eisen worden de ontwikkelingen geschetst die de aanleiding vormen voor het starten van het project ECD. Tevens wordt er weergegeven wat de kern van de verandering in de werkwijze is met de komst van het ECD Aanleiding voor het project ECD De ontwikkelingen in de zorg die aanleiding vormen voor het project ECD zijn weergegeven in figuur in. Tevens is er per blok een omschrijving gemaakt van de belangrijkste wijzigingen. Figuur 1: belangrijkste veranderingen in de VVT-sector Zorgzwaarte bekostiging De bekostiging van de zorg is een belangrijk agendapunt voor alle betrokkenen. Een heldere bekostiging van de zorg begint met een helder inzicht in de overeengekomen en geleverde zorg. Knelpunt voor de instellingen, is het gebrek aan een hulpmiddel, dat dit inzicht kan creëren dan wel kan ondersteunen. Van aanbod naar vraag Er is een kentering waar te nemen van traditionele aanbodsturing naar vraagsturing in de zorg (dan wel dialoog gestuurde zorg). Vraagsturing veronderstelt een helder inzicht in de mogelijkheden ten aanzien van de te leveren zorg (bij zowel de cliënt als de instelling) en een zekere flexibiliteit om op de vraag in te gaan. Vraagsturing impliceert tevens dat er op cliëntniveau inzicht is in de gewenste en geleverde zorg, met de bijbehorende kosten. Huidige knelpunten ten aanzien van vraagsturing zijn het gebrek aan inzicht op Programma van Eisen versie 3.0 4

5 cliëntniveau (leverbetrouwbaarheid) en een beperkt zicht op de impact van een wijzigende vraag op bijvoorbeeld de planning van de benodigde formatie. Gezien de opkomst van Zorgzwaartepakketten (ZZP s) met daarbij mogelijk aanvullende private financiering en de WMO ontwikkelingen zal een opdeling van zorg naar financieringsbron noodzakelijk zijn binnen het te ontwikkelen ECD. Kwaliteit en Normen verantwoorde zorg Zowel binnen de sector als in de pers, is de afgelopen periode veel aandacht besteed aan kwaliteit in de zorg. De gemiddelde instelling heeft onvoldoende grip op de kwaliteit van de dienstverlening of kan deze op zijn minst onvoldoende zichtbaar maken. In dit licht zijn diverse initiatieven opgestart omtrent de kwaliteit van de zorg. Dit heeft geresulteerd in de Normen Verantwoorde zorg voor de VVT-sector. Kwaliteit wordt veelal gedefinieerd door de verhouding prijs/prestatie, en heeft ook een relatie naar het zorgdossier. Het zorgdossier moet primair die gegevens bevatten die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. Hiermee wordt een koppeling gelegd tussen de inhoudelijke zorg en de gemaakte kosten. Knelpunt in de zorg is veelal, dat het eenduidig vaststellen en volgen van zowel de geleverde zorg als de gemaakte kosten, onvoldoende ondersteund wordt. Dit vormt een zware beperking voor het evalueren en bijstellen, wat een wezenlijk onderdeel van kwaliteitsmanagement is. Een voorspelbare kwaliteit kan alleen als er planmatig invulling wordt gegeven aan een ECD per cliënt met kwantitatieve en kwalitatieve elementen. Zorgleefplan Het zorgleefplan is een van de initiatieven die zijn voortgekomen uit de bij Kwaliteit en Normen Verantwoorde zorg beschreven initiatieven. Het Zorgleefplan is opgebouwd uit vier domeinen: Lichamelijk welbevinden Mentaal welbevinden Participatie Woon&Leef omstandigheden Met deze domeinen wordt een richtlijn gegeven voor inhoudelijke zorg. Knelpunt voor de instelling is dat het huidige Zorgplan veelal te statisch is en vaak uitgaat van het medisch model. Er is geen goed hulpmiddel om input uit de daadwerkelijk geleverde zorg (van de verzorgenden) te gebruiken voor rapportage en evaluatie en eventueel het bijstellen van het Zorgplan. Opkomst EPD in de Cure sector In het kader van de ontschotting van de zorg, is het van belang om goed aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen van het EPD en EMD binnen de Cure sector. Met name op het vlak van uitwisseling van gegevens (communicatie standaarden) is een afstemming vereist. Concreet betekent dit aansluiten bij de standaarden voor landelijke communicatie (NICTIZ). Cliëntvolgsysteem Veel instellingen bevinden zich in de omslag van zorgaanbieder naar zorgondernemer. Hierbij komt meer dan in het verleden het accent te liggen op marketing en het weten wie je (potentiële) klant is. Zelfs wanneer een cliënt nog niet in huis is zal er informatie moeten worden opgeslagen in een ECD. Een ECD ontwikkeld zich dus steeds meer als een cliëntvolgsysteem. Programma van Eisen versie 3.0 5

6 1.2. Wat verandert er nu in de kern De kern van de verandering in werkwijze van het primaire proces en de introductie van het hulpmiddel ECD zit vooral in de volgende aspecten: 1. Een hulpmiddel (ECD) wat aansluit op de (voorgenomen) werkwijze voor zorginstellingen. Hierbij afscheid nemend van digitale kladblokken, dus bewust de weg inslaand van een hulpmiddel wat een werkwijze/werkproces van zorginstellingen ondersteunt. 2. Methodische werkwijze, waarbij een aantoonbare relatie wordt aangebracht tussen kwalitatieve zorg- en behandeldoelen en de uitvoering hiervan (cyclisch proces); 3. De vraagsturing van een cliënt in de werkwijze sterker verankeren; 4. Het kunnen aggregeren van noodzakelijke informatie/kwaliteitsvelden die een wezenlijk onderdeel zijn van de norm verantwoorde zorg en de externe verantwoording hiervan; 5. Een werkwijze en hulpmiddel dat recht doet aan de bewaking en de balans tussen de indicatie en de zorgzwaarte financiering en de balans tussen kwaliteit en kwantiteit. 6. De mogelijkheid voor het gebruik van zorgleefplan als systematiek voor structurering van data en beschrijven van kenmerken van een cliënt; 7. Een ondersteunend hulpmiddel voor interne rapportage (bedrijfsvoering) en afgeleide externe rapportages vanuit het primair proces; 8. Informatie-uitwisseling op externe raakvlakken. Hiervoor zijn standaardisatie afspraken op landelijk niveau (o.a. HL-7 1 berichten, EMD 2 en EPD 3 ontwikkelingen, AZR 4 en de eisen m.b.t. Goed Beheerde Systemen). 9. Een mobiel hulpmiddel voor het ondersteunen van en het verlenen van zorg- en ondersteuning in een omgeving met kenmerken als grote geografische spreiding, kleinschalig wonen, uitbreiding ketenzorg, een multidisciplinair karakter. 10. ECD ontwikkeld zich steeds meer tot een integraal cliëntvolgsysteem. Onder andere doordat ook de gegevens van potentiële cliënten worden vastgelegd. 11. Het ECD is een hulpmiddel bij de omslag van zorgaanbieder naar zorgondernemer. 12. Inzetten van meerdere financieringsbronnen en vormen in instellingen (AWBZ,Privaat, DBC, WMO); In dit Programma van Eisen is geprobeerd om het totale overzicht te bieden van de collectieve eisen, maar de verandering in de kern voor de VVT-sector betreft met name de bovenstaande aspecten. 1 Health Level 7 2 Elektronisch Medicatie Dossier 3 Elektronisch Patiënten Dossier 4 AWBZ-brede zorgregistratie Programma van Eisen versie 3.0 6

7 2. Tot stand komen en ontwikkeling van dit document Het Elektronisch Cliënten Dossier raakt een scala aan onderwerpen. Aangezien de doelstelling van het project is om de functionele eisen en wensen aan het systeem bestendig te maken tegen de recente ontwikkelingen binnen de VVT, is afstemming gezocht met de beleidsmakers op de betreffende gebieden, brancheen belangenvertegenwoordigers en met instellingen in de VVT-sector zelf. Het Programma van Eisen zal in diverse stadia met verschillende betrokkenen getoetst en aangevuld worden. Het is daarmee een levend document dat gedurende het project zijn definitieve vorm zal aannemen. Mocht u vragen, aanvullingen (met een onderbouwing) of opmerkingen hebben over het Programma van Eisen, dan kunt u die te allen tijde via aan het project doen toekomen. Wij nodigen eenieder uit om gezamenlijk een helder beeld te scheppen van de gewenste ontwikkelrichting. Deze versie van het Programma van Eisen is als volgt tot stand gekomen: Inventarisatie wettelijk kader December januari 2006 Bespreking wettelijk kader met VWS 17 januari 2006 en ActiZ Wettelijk kader vastgesteld in 4 maart 2006 Programma Commissie Voorgesprekken met Kennispartners 15 februari 2006 op het gebied van ECD s Voorzet Programma van Eisen op Februari/maart 2006 basis van wettelijk kader, procesgang en recente ontwikkelingen Toetsing en aanvullingen opzet PvE 6, 8, 9 maart 2006 met instellingen (1 e ring) Verwerken aanvullingen en Maart/april 2006 opstellen eerste concept voor externe bespreking Vaststellen concept Programma van 25 april 2006 Eisen voor externe bespreking Bespreking met ICT leveranciers 26 en 27 april en 9, 10 en 11 mei 2006 Verwerken commentaar en April/mei 2006 aanvullingen en opstellen definitief Programma van Eisen als uitgangspunt voor de pilots Bespreken 2 e concept voor externe 13 juni 2006 plaatsing op websites. Gelegenheid tot reacties op 2 e Periode 23 juni-1 augustus 2006 concept en verwerken commentaar en aanvullingen zorginstellingen en ICT Leveranciers Toetsen Programma van Eisen bij September 2006 januari 2007 pilotinstellingen en bijstelling waar noodzakelijk Laatste input voor definitieve versie 29 en 30 januari, 7, 12 en 13 uit bespreking met ICT leveranciers februari 2007 Opstellen Definitief Programma van Februari maart 2007 Programma van Eisen versie 3.0 7

8 Eisen (versie 2.2.) Goedkeuring voor plaatsing Maart april 2007 Publicatie versie 2.2 April 2007 Aanpassen Programma van Eisen op April 2009 basis van (versie 3.0) wettelijke veranderingen en voortschrijdend inzicht opgedaan in diverse ECDpilotprojecten Doelstelling met versie 2.1 van het PvE was een stabiele markvraag te formuleren. Met deze versie zijn binnen de pilot instellingen nadere ervaringen opgedaan. De beoogde stabiliteit van de vraag wordt bevestigd door het feit dat de functionaliteit zoals beschreven in versie 2.1 in beginsel geheel overeind is gebleven na toetsing bij de pilots en de reacties uit het veld. Wijzigingen in versie 2.2 ten opzichte van de vorige versie hebben betrekking op: update van de kaders (vooral technisch kader bevat nu definitieve versies vanuit Nictiz) update van terminologie (IZA verwijderd, intramuraal alles naar ZZP overgezet) tekstuele aanpassingen (zonder functionaliteitwijziging) uitbreiding en/of verduidelijking bij functionaliteit omtrent rapportage en mobiel gebruik Wijzigingen in versie 3.0 hebben betrekking op de volgende onderdelen van het Programma van Eisen: update van het wettelijk kader en het opnemen van de voorgenomen wijzigingen op dit vlak. de interne gegevensuitwisseling is een schematisch overzicht toegevoegd (paragraaf ). een hoofdstuk over instellingsspecifieke eisen is toegevoegd. Een onderdeel hiervan zijn de disciplinedossiers. het hoofdstuk 5 waarin de oriëntatiefase is beschreven zijn de oriëntatiefase en het wachtlijstbeheer toegevoegd. Dit is ook verwerkt in het procesmodel wat hoort bij dit PvE Opbouw documenten samenhang overige hulpmiddelen In het project ECD zijn een drietal producten ontwikkeld. Dit betreft dit Programma van Eisen, de ECD-casus en het ECD-procesmodel. Het Programma van Eisen: is een omschrijving van de functionele eisen en wensen voor het Electronisch cliënten dossier. ECD-Procesmodel: hierin staan de processen uitgewerkt die samenhangen met het Electronisch Cliënten dossier. Deze processen staan ook beschreven in dit Programma van Eisen (vanaf hoofdstuk 5). ECD-casus: per procesonderdeel is een casus gemaakt. In deze casus staat beschreven hoe een ECD zou moeten werken vanuit de optiek van de gebuiker. Aan de hand van deze ECD-casus kan het ECD getoetst worden aan het Programma van Eisen. Programma van Eisen versie 3.0 8

9 2.2. Doelstelling ECD project Doelstelling binnen het ECD project is het geven van een collectief beeld van de gewenste functionaliteit van een Elektronisch Cliënten Dossier. Alleen de collectieve eisen van een ECD zijn beschreven (80%). Voorbeelden van instellingsspecifieke eisen (20%) staan in hoofdstuk 12. ICT-leveranciers kunnen zich onderscheiden door de uitvoering van een ECD en door de opbouw van deze functionaliteiten. Programma van Eisen versie 3.0 9

10 3. Primair proces de basis voor ECD Grondbeginsel voor het project is het feit dat de procesgang binnen de zorg leidend is voor de gewenste functionaliteit, het ECD moet immers ondersteunend zijn bij de uitvoering en besturing van de zorg. Met andere woorden, het primaire proces is leidend ZIM Voor het samenstellen van het Programma van Eisen is het Zorg Informatie Model (ZIM) en daarin opgenomen procesgang/fasering als leidend uitgangspunt genomen. In het ZIM staat het primaire proces centraal. In figuur 2 is dit proces weergegeven. Figuur 2: Zorg Informatie Model Programma van Eisen versie

11 3.2. Primair proces in procesmodel Het ZIM is verder uitgewerkt naar een algemeen procesmodel wat het primaire proces van de zorg weergeeft. Het hoogste niveau van dit AWBZ-brede procesmodel is in figuur 3 weergegeven. Figuur 3: Procesmodel Het primaire proces is in het procesmodel opgeknipt in een drietal hoofdfasen (hoofdstuk5, 6 en 7 van het PvE): Aanmeldingsfase met daar in ook de voorfase: het oriënteren; Zorg- en dienstverleningsfase met de volgende onderdelen: o Opstellen persoonsbeeld o Opstellen hoofddoel o Opstellen werkplannen o Uitvoeren zorg- en dienstverlening o Evalueren zorg- en dienstverlening Afmeldingsfase Het Programma van Eisen geeft de collectieve eisen voor de ondersteuning van het primaire proces weer. Waar relevant wordt de link met de secundaire processen beschreven Programma van Eisen versie

12 4. Uitgangspunten en algemene eisen Naast het Zorg Informatie Model zijn er ook proces onafhankelijke eisen en wensen aan het ECD. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht Ondersteunt intramurale en extramurale dienstverlening Het ECD dient zowel intramurale als extramurale zorg te ondersteunen Voldoen aan huidig Wettelijk kader Aangezien diverse wettelijke kaders op de uitvoering van de zorg drukken en het ECD deze uitvoering moet ondersteunen, zal het ECD moeten voldoen aan de volgende wettelijke eisen die betrekking hebben op de werkwijze en inhoud van het ECD (deze wettelijke kaders zijn ook opgenomen in het procesmodel). Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ) Wet Bopz (Wet bijzonder opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (voorgenomen is deze wet te wijzigen in Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg) Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst): o informatie 5 & toestemming 6 o dossier 7 en bewaartermijnen 8 o toegang tot patiëntgegevens 9 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Wet Big (Wet Beroepen in de individuele gezondheidszorg) Regeling AO/IC AWBZ Zorgaanbieders (januari 2005) Regeling Controle en Administratie AWBZ-verzekeraars (januari 2007) Wbsn-z (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) 10 Instrument Inspectiebezoek IGZ (Normen 2005/2006, uitgave 1 november 2005). Als toezichthouder/inspectie vanuit de wetgeving Zvw (Zorgverzekeringswet) CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Regeling verslaglegging WTZi 11 5 Informatie moet begrijpelijk (drempels weg) met cliënt worden uitgewisseld. Het moet mogelijk zijn bepaalde gegevens af te schermen voor de cliënt (wanneer hij daartoe verzoekt). 6 Informatie nodig voor een goede ondersteuning en behandeling dient te worden uitgewisseld (cliënt mag dit niet tegenhouden). 7 Indien persoonlijke werkaantekeningen opgenomen worden in het ECD moeten deze gescheiden zijn van Dossier (geen onderdeel van het dossier van de cliënt). Ook moeten cliëntverklaringen kunnen worden toegevoegd aan dossier op verzoek van cliënt (bijv. andere zienswijze van cliënt). 8 Niet alle gegevens waarover de instelling beschikt, maar wel die gegevens die de directe zorgverlening betreffen (gezondheid van de cliënt): 15 jaar bewaren. Wij houden daarbij aan 15 jaar na einde datum behandeling. Daarbij geldt wel dat dit langer kan zijn uit oogpunt van goed hulpverlenerschap. 9 Extra aandachtspunt: het dossier van een cliënt moet kunnen worden verwijderd (vernietigd op verzoek van cliënt). 10 BSN moet als identificeerbaar item (bij voorkeur key ) worden opgenomen bij alle gegevens cliënt. 11 Wet Toelating Zorginstellingen Programma van Eisen versie

13 4.3. Voldoen aan voorgenomen Wettelijk kader Ook verwachtte wetswijzingen maken onderdeel uit van het wettelijk kader. Wijziging Kwaliteitswet Zorginstellingen (Algemene Maatregel van Bestuur) m.b.t. het verplichten tot hebben van een zorg- en ondersteuningsplan voor elke cliënt: o In begrijpelijke taal o In overleg met de cliënt o Inspanningsverplichting om tot overeenstemming te komen (geen handtekening is vereist; er dient aantoonbaar te zijn [bijvoorbeeld door verslaglegging van besprekingen] dat cliënt en/of vertegenwoordiger akkoord is met de zorg- en ondersteuning die is afgesproken ondersteuning ) o Moet middellange termijn doelen bevatten Nieuwe wet (lex specialis) vervanging Bopz m.b.t. vrijheidbeperking/beneming (refnr. DVVO/JIZ-U ) aangaande Zorg & Dwang (onvrijwillige zorg). Hierin staat aangegeven dat: o Onvrijwillige zorg en dwang moet benoemd zijn in zorg- en ondersteuningsplan (inclusief welk risico wordt afgewend); o Onvrijwillige zorg (zoals voorzien) moet halfjaarlijks worden geëvalueerd in zorg- en ondersteuningsplan en indien nodig worden aangepast; o Elke keer als voorziene onvrijwillige zorg wordt toegepast moet dit in rapportage worden opgenomen; o Elke keer als onvoorziene onvrijwillige zorg wordt toegepast moet het zorg- en ondersteuningsplan worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast 12 ; Wijziging Wgbo door deze ook van toepassing te laten zijn op care. Wijziging AWBZ m.b.t. zorgzwaartefinanciering intramuraal refnr. DGB/FIG Inclusief plan van aanpak zorgzwaartebekostiging refnr. DLZ-U Laatste specificatie in brief aan de kamer van Bussemaker 5 augustus Daarnaast het Besluit Zorgplanbespreking AWBZ-zorg van staatssecretaris Bussemaker, waarmee de ministerraad op10 oktober akkoord is gegaan 13. Wijziging Wet Big 14 (Bevoegdheidsregeling voorbehouden en risicovolle handelingen 15 ) om bepaalde verpleegkundigen, bepaalde medicatie te laten voorschrijven. Wijziging van de Wbsn-z in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg. Deze wet, straks getiteld Kaderwet elektronische zorginformatie-uitwisseling heeft ten doel de kaders te scheppen voor een landelijk elektronisch patiëntendossier 16. Brief over de zeven cliëntrechten (23 mei 2008) 17 waarbij vetgedrukt van belang is voor ECD: 12 Signalering op toepassen onvoorziene onvrijwillige zorg (na 7 dagen moet onvrijwillige zorg stoppen of worden opgenomen na evaluatie- in ondersteuningsplan). 13 Aanbieders van langdurige zorg moeten in de toekomst verplicht met elke nieuwe cliënt de doelen van de zorgverlening bespreken. In het ECD moet naast het resulterende plan ook gespreksverslagen vastgelegd kunnen worden. 14 Signalering van activiteiten die Voorbehouden handelingen zijn (omvatten) en een koppeling naar bijhorend protocol dient te kunnen worden opgenomen. 15 De Inspectie ziet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen als risicovolle handelingen waarvoor medewerkers moeten worden toegerust en waarvoor registratie moet worden bijgehouden welke medewerkers risicovolle handelingen mogen verrichten 16 Via een gefaseerde invoer zal de kaderwet worden ingevoerd, steeds meer zorgaanbieders zullen er onder komen te vallen. Nadere regels worden gesteld bij algemene maatregelen van bestuur, waaronder ook een voor de care-sector. Programma van Eisen versie

14 1. Het recht op beschikbare en bereikbare zorg 2. Het recht op keuze en op keuze-informatie Het recht op kwaliteit en veiligheid Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy Het recht op afstemming tussen zorgverleners Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenbehandeling 7. Het recht op medezeggenschap en goed bestuur Voldoen aan Functionele kaders Los van de in dit document nader uitgewerkte functionele eisen, zal het ECD in lijn moeten zijn met de volgende functionele kaders die betrekking hebben op de werkwijze en inhoud van het ECD. Deze kaders zijn in een eerder stadium door de branche en-of de branchevereniging vastgesteld: 1. Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (oktober 2007) 2. Professionele verantwoordelijkheid en verantwoorde zorg (Aracres, mei 2004) 3. Verantwoorde zorg visie en verwezelijking. Werken met het model Zorgleefplan (2006). 4. CAO V&V en capaciteitsplanningsmodel ActiZ (capaciteitsvraagstukken en inzet medewerkers) Binnen het procesmodel zijn de relevante indicatoren omtrent bovengenoemde wetten en richtlijnen opgenomen en gekoppeld aan het te ondersteunen proces Voldoen aan Technische kaders Binnen het project wordt geen technisch ontwerp van het ECD gegeven. Voor eisen en standaarden ten aanzien van koppelingen en interne-externe communicatie wordt aangesloten bij en verwezen naar de betreffende instanties die daarover de kaders hebben aangegeven Nictiz De volgende Nictiz stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. Handboek ICT-leveranciers in de zorg V4.1, 11 augustus Programma van Eisen voor een goed beheerd zorgsysteem V2, mei Specificatie van de basisinfrastructuur in de zorg v2.4, 11 augustus Architectuurontwerp basisinfrastructuur in de zorg v4.2, 16 november Het is de intentie van het ministerie van VWS om de rechten van patiënten te verankeren in een nieuwe wet. Ook zullen dan gerelateerde wetten (zoals Wgbo) worden gewijzigd. 18 Rapportage/publicatie mogelijkheid van informatie over het zorgaanbod. Deze informatie moet waar relevant uit data uit ECD kunnen worden gegenereerd en kunnen worden gepresenteerd als begrijpelijk, betrouwbaar en vergelijkbaar. 19 De wijze waarop dit wordt gerealiseerd moet blijken uit zorg- en ondersteuningsplan. 20 De cliënt (en/of vertegenwoordiger) kan zelf, zonder tussenkomst van de arts, zijn dossier raadplegen en zien wie zijn gegevens elektronisch heeft geraadpleegd. 21 Informatie uitwisseling en aansluiting van ECD data van zorgaanbieders die tegelijk of na elkaar zorg verlenen aan de cliënt. 22 Wijze waarop de instelling haar cliënten faciliteert om te kunnen en/of te leren kiezen. Informatie verstrekking over mogelijke invulling zorg-en ondersteuning is een eis. Zie ook voetnoot bij 2. Recht op keuze en keuze-informatie. Programma van Eisen versie

15 5. Handboek BSN in de Zorg v1.0, 25 oktober Implementatiehandleidingen HL7 v3, versie 2.5, augustus AZR De volgende AZR stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. Vektis, Zorgregistratie AWBZ, digitaal berichtenverkeer in de keten (maart 2004) 2. AZR versie NEN 7510 informatiebeveiliging Deze NEN stukken zijn opgenomen als basis voor het Programma van Eisen voor het ECD die betrekking hebben op onderdeel ICT infrastructuur en keten zorg: 1. NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg, 10 november 2005; 2. NEN7511-2, voor middelgrote organisaties Laagdrempelig gebruik Bij het ontwerp van het systeem dient het laagdrempelig gebruik een belangrijk aandachtspunt te zijn. De succesfactor van het systeem is immers de mate van acceptatie en gebruik. Belangrijke gebruikersgroepen (intern, dan wel extern ingehuurd) zijn verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars (waaronder artsen, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten.), cliëntadministrateurs, (team)managers, cliënten, familie en geestelijke verzorgende. Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van basale ICT vaardigheden bij de beoogde gebruikers, die zich beperken tot eenvoudig PC werk. Het systeem zal voor de reguliere functionaliteit ter ondersteuning van het operationele proces qua benodigde vaardigheden aan moeten sluiten bij deze doelgroep. Voor het ondersteunen van het tactische proces (rapportage en sturing) dient te worden uitgegaan van enige ervaring met eenvoudige kantoorautomatisering hulpmiddelen. Het gebruik van het systeem moet eenvoudig aan te leren zijn. Gezien de omvang en diversiteit van de gebruikersgroep is het wenselijk dat een train de trainer principe kan worden aangehouden. Een en ander stelt eisen in de intuïtieve werking van het systeem. Voor een hoge acceptatiegraad zal van belang zijn dat het systeem een gebruiksvriendelijke user interface heeft. Gebruik van een muis is mogelijk in combinatie met functietoetsen (om risico op bv RSI te verminderen). Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat invoerwerk (daadwerkelijk typen) zo beperkt mogelijk is. Voor gebruikers moet de wijze van bevestigen van keuzes binnen het ECD op een eenvoudige maar ook eenduidige en consequente manier worden vormgegeven. Tot slot moet het taalgebruik in het systeem de Nederlandse taal zijn. 23 Dit document geeft een nadere uitwerking van NEN 7510 met een voorschrijvend, toetsbaar karakter voor de samenwerkingsverbanden in de zorg. Door naleving van de norm NEN 7510, in combinatie met het dit toetsbare voorschrift, wordt voldaan aan een passende beveiliging. Programma van Eisen versie

16 4.7. Gelaagde en flexibele autorisatie Om de juiste informatie aan de juiste persoon beschikbaar te stellen is het van belang een goede gelaagde autorisatiestructuur te kunnen aangeven. Instellingen dienen zelf de verschillende rollen en bijbehorende autorisatie te kunnen aangeven. Belangrijk hierbij is dat het mogelijk moet zijn ook cliënten toegang te geven tot het systeem en alleen de voor hen relevante gegevens te tonen. Een juiste en flexibele autorisatie structuur zal bijdragen aan het doseren van de informatie. Doelstelling is om gebruikers niet te overspoelen met informatie, maar de voor hen relevante informatie op de juiste plek beschikbaar te stellen. Ook voor de rapportage functionaliteit moet een juiste en flexibele autorisatie instelbaar zijn op gebruikersniveau Voor nadere informatie hierover zie ook de eisen van Goed Beheerd Zorgsysteem van NICTIZ die onderdeel zijn van het Programma van Eisen voor het ECD Externe gegevensuitwisseling Een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een ECD is de mate waarin het systeem in de lokale architectuur kan worden ingepast en in een later stadium in de keten automatisering kan worden opgenomen. Het systeem zal communicatie of koppeling met andere systemen moeten ondersteunen (zonder ingrijpende of omvangrijke technische wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de gestelde standaarden voor interne/externe communicatie en koppelingen. Op het gebied van externe communicatie zijn een paar gebieden genoemd die cruciaal zijn in de keten voor de VVT-sector. Dit betreft vooral de transmurale communicatie en de communicatie naar familie/contactpersoon van de cliënt. Deze externe communicatie zal moeten plaats vinden conform de beschreven standaardisatie eisen van Nictiz. Bij de communicatie van gegevens van de cliënt over organisatiegrenzen heen zal nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met de privacywetgeving. De volgende potentiële externe koppelingen zijn onderdeel van het collectief Programma van Eisen: AZR (aan-afmelding en mutatieberichten) Koppeling met Apothekerssysteem (m.n. medicatiebewaking en medicatiegebruik) Koppeling met Huisartsen systeem (huisartsendossier met raakvlak naar de EMD ontwikkelingen) Koppeling met Ziekenhuis systeem (met name de transfer naar ziekenhuis visa versa, labuitslagen en de koppeling via het landelijk schakelpunt naar landelijke ontwikkelingen van het EMD en EPD) Communicatie met familie/contactpersoon Een bijzondere koppeling is de koppeling en communicatie naar familie en contactpersonen. Inzagerecht van het cliënten dossier en verantwoording worden als redenen opgegeven. Minimale variant is de inzage van het dossier (rekening houdend met privacy wetgeving) al dan niet op papier of digitaal. Programma van Eisen versie

17 4.9. Interne gegevensuitwisseling Het systeem zal communicatie of koppeling met andere systemen moeten ondersteunen (zonder ingrijpende of omvangrijke technische wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de gestelde standaarden voor interne/externe communicatie en koppelingen. Voor een beschrijving van deze standaarden verwijzen we naar de relevante documenten die in paragraaf 4.4 (Voldoen aan Technische kaders) staan beschreven. Figuur 4 geeft weer hoe de interne communicatie en/of koppelingen met secundaire systemen die noodzakelijk geacht worden voor een goede werking van het ECD eruit zou kunnen zien: Extern Scope ECD Intramuraal Workflow Tijdsregistratie Cliëntagenda & capaciteitsclaim Zorgplan (ZLP/ normen verantw.zorg Cliëntadministratie & Productieregistratie Extramuraal Roosterplanning Voedingsadministratie Personeels- & Salarisadministratie Financiële administratie Gebouwbeheer & Investeringsregistratie Voorraadbeheer Figuur 4: koppelingen met intere systemen Kantoorautomatisering Een beschrijving van de vier belangrijkste koppelingen die met het ECD gemaakt moeten worden zijn: Koppeling met het personeels- salarissysteem ten aanzien van gebruikte deskundigheidsniveaus of overige medewerkerinformatie Koppeling met een declaratie c.q. financieel systeem (productieafspraken, declaratie en facturatie) Koppeling met b.v. roosterpakket om de capaciteitsberekening (in volume en deskundigheidsmix) uit het ECD door te geven aan roosterpakket Koppeling met Tijdsregistratie of Urenregistratie pakket Ook dient met de volgende systemen een koppeling te kunnen worden gemaakt: Een wachtlijst en/of prospect (CRM) systeem (t.b.v. monitoren van aanwas van nieuwe cliënten) Alarmeringsystemen om alarmeringsverloop en opvolging van een cliënt te bewaken. Het systeem biedt de mogelijkheid om relevante gegevens van een bepaalde melding vast te leggen o Tijdstip melding o Tijdstip aanvang opvolging Programma van Eisen versie

18 o Oorzaak alarm melding o Actie/handeling o Tijdstip melding afgehandeld Met kostprijsmodule die de kostprijs per AWBZ-functie of dienst/product berekent Een Document Management Systeem (t.b.v. de contract administratie en protocollen/werkinstructies) Zorgzwaarte instrumenten en meetschalen Een facilitair pakket en Voedingspakket (met name de cliëntgebonden afspraken over wasverzorging, telefoon, voeding/dieet, taxivervoer ed.) Een communicatie of functionaliteit Schaalbaar De omvang van de instelling waarin het ECD gebruikt zal worden kan sterk variëren. Het systeem moet goed schaalbaar zijn (aantal gebruikers, omvang database, etc.) om met deze volumeverschillen om te gaan zonder benodigde ingrijpende software wijzigingen. Als richtlijn kan worden gehanteerd dat (mede ingegeven door de vele fusies die momenteel plaatsvinden in de sector) minimaal een verdubbeling (van aantal cliënten en aantal gebruikers) mogelijk moet zijn zonder negatieve invloed op de performance Stabiliteit Het ECD is een belangrijk middel om de continuïteit van zorg te bewerkstellingen, het is een bedrijfskritisch systeem. Zowel vanuit bedrijfsmatige redenen als vanuit wet- en regelgeving (o.a. m.b.t. IGZ) is de eis dat het systeem stabiel is. Dit wil zeggen dat het systeem niet alleen een hoge beschikbaarheid (een indicatieve eis van bv. >99% beschikbaarheid op jaarbasis exclusief gepland onderhoud en maximale tijdsduur per incident lijkt noodzakelijk vanuit de bedrijfsvoering van instellingen gezien de bedrijfskritische functie van het ECD) dient te hebben, maar ook dat het systeem weinig uitvalmomenten kent. Hiermee zal bij de opbouw van het systeem (infrastructuur en gebruikte hulpmiddelen) nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden Ondersteunt decentrale uitvoering en mobiel gebruik van een cliëntendossier Bij instellingen met meerdere locaties en zorgvormen (verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg) is het zeer wel mogelijk dat een combinatie van decentrale invoer en centrale verwerking wordt gehanteerd. Het systeem moet een dergelijke geografisch verspreide opzet van locaties en zorgvormen ondersteunen. De mogelijkheid voor mobiel gebruik moet ondersteund worden. Het dossier moet op de locatie van de cliënt raadpleegbaar en muteerbaar zijn zowel voor hulpverlener als de cliënt/familie. Mobiel gebruik is tevens aan de orde in het kader van inzage recht van de cliënt en/of de familie. Een van de uitdagingen bij gebruik van een elektronisch cliënten dossier is de wijze waarop de cliënt inzage heeft en houdt in zijn of haar gegevens. Voorbeeld oplossingen hiervoor zijn het beschikbaar stellen van cliëntgegevens via internet, werkstations op de gang of de zusterpost Flexibiliteit systeem Gezien de dynamiek in het speelveld waarin de instellingen opereren, moet het voor een instelling mogelijk zijn een belangrijk deel van de werking van het systeem te beïnvloeden, bijvoorbeeld door parameters in te stellen of tabelbeheer uit te voeren, zonder tussenkomst van een programmeur. Gezien de recente ontwikkelingen zal vooral op het gebied van de koppeling tussen geleverde zorg Programma van Eisen versie

19 en ondersteuning met de bekostigingswijze, de inhoud van de externe rapportages en de gegenereerde managementinformatie een zekere flexibiliteit betracht moeten worden Eenvoudig beheer Het ECD ondersteunt met de juiste autorisatie het eenvoudig aanpassen van gebruikte tabellen en parameters, waaronder: Organisatie-eenheden Autorisatierollen Handelingsgroepen Normtijden Functies en behandelingsgroepen Kostprijzen AWBZ functies Arrangementen/diensten/producten Historie en Archivering Archivering moet ertoe leiden dat er geen historische gegevens ongewenst worden gewijzigd of historische gegevens verloren gaan. Een veel genoemd punt hierbij is de historie van het medicijngebruik en de behandelingen van een cliënt. Het ECD moet voorzien in: De verrichte activiteiten in het zorgdossier per cliënt moeten tot 15 jaar te herleiden zijn en op redelijke termijn verstrekbaar De historie van de cliëntgegevens moet tot 15 jaar te herleiden zijn en op redelijke termijn verstrekbaar. Niet alle gegevens moeten 15 jaar bewaard worden, soms langer afhankelijk van de situatie van de cliënt en een cliënt kan ook verzoeken tot vernietiging van zijn gegevens. Bij de bewaartermijn moet dit per cliënt te realiseren zijn Correspondentiefunctie Het ECD zal in toenemende mate het proces van overdracht en de communicatiestroom tussen medewerkers over gegevens en gebeurtenissen van de cliënt moeten kunnen faciliteren. Dit is een wezenlijk onderdeel, wat geïntegreerd dan wel middels gekoppelde functionaliteit onderdeel zal moeten zijn van het ECD Layout formulieren en rapporten Er is (vooralnog) geen collectieve marktvraag te definiëren met betrekking tot. de layout van formulieren van de zorginhoudelijke vastlegging (o.a. diagnose, anamnese, lichamelijk onderzoek, multi-disciplinaire vastlegging). Zorginstellingen kennen erg veel (eigen) formulier indelingen en formulier naamgeving. Hierover zijn ook erg veel opmerkingen gemaakt op basis van het eerste concept. De gebruikte datavelden hebben echter wel een collectieve karakter. Het flexibel kunnen samenstellen van een layout van een formulier is een collectieve wens van zorginstellingen. Voor leveranciers zal dit in de realisatie fase een lastige vraag zijn. Echter met het oog op de diversiteit van formuliergebruik en het productbreed kunnen aanbieden binnen de VVT-sector is het een noodzakelijk eis De indeling en layout voorbeelden van het zorgleefplan van ActiZ kunnen zeker een ondersteunende rol spelen voor instellingen op dit gebied. Programma van Eisen versie

20 5. Aanmeldingsfase In de aanmeldingsfase betreft de kernfunctionaliteit van het ECD het ondersteunen van de basisregistratie van de cliënt ook als het gaat om een potentiële cliënt, die zich aan het oriënteren is of op de wachtlijst staat. Belangrijke functionele eisen betreffen het waarborgen van een eenvoudige en eenduidige vastlegging Oriëntatie De (potentiële) cliënt ontstaat wanneer de instelling actief vanuit de instelling of reactief met een cliënt in contact komt. Ondanks dat er nog geen indicatie is wordt er in deze fase al wel informatie van de cliënt geregistreerd. De volgende functionaliteit moet hierbij worden geboden: Registratie van basisgegevens van de cliënt (zie paragraaf 5.3 Cliëntregistratie) Inhoud van het contact (bijv. welke informatie is verstrekt, wat is voor followup afgesproken) Signalering aanzetten voor follow-up 5.2. Wachtlijstbeheer Niet elke cliënt kan direct geplaatst worden en zal op de interne wachtlijst worden geplaatst. De volgende functionaliteit is vereist: (Aanvullende) Registratie stamgegevens (zie paragraaf 5.3 Cliëntregistratie) Indicatie (of inschatting indien nog geen officiële indicatie beschikbaar is) Cliëntprofiel (beschrijving basisbehoefte van een cliënt) Koppeling aan zorgarrangement Additionele wensen cliënt (bijv. locatie) Koppeling en signalering vrijgekomen en of vrijkomende plekken die voldoen aan zorgarrangement en locaties Cliëntregistratie De registratie van cliëntgegevens bestaat uit drie onderdelen: 1. Inlezen AZR berichten: Het inlezen van AZR berichten en daarmee direct de basale gegevens van de cliënt vast te leggen brengt direct een efficiency winst met zich mee. Het moet mogelijk zijn binnen het systeem om de data van het AZR bericht in te lezen en te verwerken. 2. Waarborgen eenduidige en eenmalige vastlegging van cliëntgegevens: Toewijzing unieke cliëntnummers Controle op dubbele invoer (combinatie naam/geboortedatum) Controle op dubbele invoer (systeem geeft aan dat vergelijkbaar record bestaat; vervangen J/N) De basisgegevens die in de oriëntatiefase zijn vastgelegd, kunnen hier weer worden gebruikt. 3. Voorselectie relevante (en/of verplichte) datavelden op basis van cliënttypering: Mogelijkheid om bepaalde velden zichtbaar of inzichtbaar te maken op basis van cliënt typering (op basis van invoer zorgzwaarte en/of zorgvorm) Mogelijkheid om bepaalde velden al dan niet verplicht te maken op basis van cliënt typering (op basis van invoer van zorgzwaarte en/of zorgvorm) Programma van Eisen versie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel

Zicht op informatisering in de zorg. Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel Zicht op informatisering in de zorg Het negenblokkenmodel toegepast op de ziekenhuiszorg 3 4 Copyright Furore Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013

Bekostigingsmodellen. Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten. TransitieBureau Wmo. November 2013 Bekostigingsmodellen Modellen, afwegingen en uitdagingen voor gemeenten November 2013 TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord en leeswijzer 4 Deel 1: Wat is bekostiging? 5 a) Het begrip

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH)

Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waarneem Dossier Huisartsen (WDH) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport A.J.M. de Bruijn RE RA 17 september 2007 Referentie:

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken.

Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen binnen XDSnetwerken. RADIOLOGIE, REGIO, XDS Toepassing BPPC-profiel Richtlijn voor implementatie van toestemmingsprofielen

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis

Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis Maximale transparantie resulteert in doelmatigheid en financiële duurzaamheid van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis 1 Auteur: () Een vervolg op de rapporten Ernstig zieke kinderen hebben

Nadere informatie